« HEVES VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Heves vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI HEVESMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS
MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:
ELNÖK:
RÁKOSI JENŐ
főrendiházi tag,
a Magy. Tud. Akadémia tagja
FŐSZERKESZTŐ:
BOROVSZKY SAMU DR.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
A M. Történelmi Társaság titkára.
MÁSODELNÖK:
LÓCZY LAJOS DR.
a Földtani Intézet igazgatója,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
VIRTER FERENC
az Országos Monografia-Társaság
igazgatója.
VENDE ALADÁR
az Országos Monografia
szerkesztője.
TAGOK.
Áldássy Antal dr.
egyet. m. tanár, a Magy.
Nemzeti Muzeum őre,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Balassa József dr.
tanár.
Baltik Frigyes
ág. ev. püspök.
Balogh Pál
iró.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia
tagja.
Bárczy István dr.
Budapest székesfőváros polgármestere.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja,
a Budapesti Közlöny szerkesztője.
Bátky Zsigmond dr.
a Néprajzi Muzeum őre.
Bayer József
tanár, a M. Tud. Akadémia
tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, a M. Tud.
Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-Társaság tagja.
Bernát István
orsz. képviselő, a M. Tud.
Akadémia tagja.
Berzeviczy Albert
v. b. t. t., ny. vall.- és közokt.
miniszter, a Magy. Tud.
Akadémia elnöke.
Bezerédj Viktor dr.
államtitkár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgótarjáni
vasműrészvénytársaság
vezérigazgatója.
Csapodi István dr.
egyetemi ny. r. k. tanár.
Császár Imre
Orsz. Szinműv. Akad. tanár.
Cserháti Sándor
ny. gazd. akad. tanár,
a növénytermelési kisérleti
állomás vezetője.
Csoma József
a M. Tud. Akadémia tagja,
a Herald. General. társ. ig.
v. tagja.
Csőke Ferenc
keresk. min. tanácsos,
az elnöki osztály főnöke.
Dárday Sándor dr.
a m. kir. állami legfelsőbb
számvevőszék alelnöke.
Dedek Crescens Lajos
tudom.-egyetemi könyvtárőr,
tb. udvari káplán.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dobokay Lajos
m. kir. földmiv. miniszteri
tanácsos
Entz Géza dr.
műegyetemi r. tanár,
a M. Tud. Akadémia tagja.
Erdélyi Pál dr.
az Erdélyi Muzeum könyvtárának
igazgatója.
Fejérpataky László dr.
a Nemzeti Muzeum könyvtárának
igazgató-őre, a M.
Tud. Akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és
iparkamara titkára.
Gelléri Mór
kir. tanácsos, az Orsz.
Iparegyesület igazgatója.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
Havass Rezső dr.
a Földrajzi Társaság alelnöke.
Hock János
plebános,
országgyülési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
altábornagy,
a M. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr.
udv. tanácsos,
az állatorvosi főiskola
igazgatója.
Kada Elek
iró, Kecskeméti város
polgármestere.
Kammerer Ernő
min. tanácsos, a Szépművészeti
Muzeum igazgatója.
Katona Lajos dr.
egyet. ny. r. tanár,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Kenedi Géza dr.
szerkesztő,
a Petőfi-társaság tagja.
Kenessey Kálmán
min. oszt. tanácsos, vasúti
és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
a Központi Meteorologiai
Intézet igazgatója, a Magy.
Tud. Akadémia tagja.
Lánczy Leó
a főrendiház tagja, a Pesti
Magy. Keresk. Bank elnöke.
Lipcsey Ádám dr.
szerkesztő.
Madarász Gyula dr.
nemzeti muzeumi őr.
Molnár Viktor
közoktatásügyi államtitkár.
Móricz Zsigmond
az Országos Monografia segéd-
szerkesztője.
Nagy Géza dr.
nemzeti muzeumi őr,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Némethy Károly dr.
belügyminiszteri tanácsos.
Nyáry Sándor dr.
műegyetemi m.-tanár.
Ortvay Tivadar dr.
ny. jogakadémiai tanár, a
Magy. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
min. tanácsos,
ny. orsz. főlevéltárnok, a
Magy. Tud. Akadémia tagja.
Pasteiner Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár,
a Magy. Tud. Akadémia
tagja.
Porzsolt Kálmán
a Pesti Hirlap főmunkatársa.
Radisich Jenő
min. tanácsos,
az Orsz. Magy. Iparművészeti
Muzeum igazgatója
Reiszig Ede dr.
a M. Herald. és Geneal. és a
M. Tört. társaság ig. vál. és
a Műemlékek Orsz. Biz. lev.
tagja.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-
főtitkára.
Szabó Antal
nyug. belügym. osztály-
tanácsos.
Id. Szinnyei József
a n. muzeumi hirlapkönyvtár
őre, a M. T. Akadémia tagja.
Ifj. Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár,
a M. Tud. Akadémia tagja.
Szőts Farkas
ref. theol. akadémiai tanár.
Strausz Adolf dr.
a Keleti Akadémia tanára.
Thallóczy Lajos dr.
udv. tanácsos, a közös pénz-
ügymin. oszályfőnöke, a
Magy. Tud. Akadémia tagja.
Telegdy Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi
főgeologus.
Váradi Antal dr.
udv. tanácsos, iró.
Vécsey Tamás dr.
udv. tanácsos,
egyetemi ny. r. tanár,
a Magy. Tud. Akadémia
tagja.
Visontai Soma dr.
udv. tanácsos, ügyvéd,
orsz. képviselő.
Zilahi Kiss Béla (Junius)
történetiró.

« HEVES VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Heves vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI HEVESMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »