« KOMÁROM VÁRMEGYE ÉS KOMÁROM SZ. KIR. VÁROS. KEZDŐLAP

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KOMÁROMMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:. »

A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia középponti szerkesztőbizottsága:
Elnök:
Rákosi Jenő
főrendiházi tag, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Másodelnök:
Lóczy Lajos Dr.
egyet. ny. r. tanár,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Főszerkesztő:
Borovszky Samu Dr.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Virter Ferencz
az Országos Monografia Társaság igazgatója.
Vende Aladár
az Országos Monografia szerkesztője.
Tagok:
Balassa József dr.
tanár.
Baltik Frigyes
ág. h. ev. püspök.
Balogh Pál
író.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bárczy István dr.
Budapest székesfőváros polgármestere.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja.
Bátky Zsigmond dr.
a Néprajzi Múzeum őre.
Bayer József
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-társaság tagja.
Berecz Antal
a M. Földrajzi Társaság főtitkára.
Bernát István
orsz. képviselő, a M. Tud. Akadémia tagja.
Berzeviczy Albert
v. b. t. t., ny. vall.- és közokt. miniszter, a Magy. Tud. Akadémia elnöke.
Bezerédj Viktor dr.
államtitkár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság vezérigazgatója.
Csapodi István dr.
egyetemi m.-tanár.
Császár Imre
Orsz. Szinműv. Akad. tanár.
Csoma József
a Magy. Tud. Akadémia tagja, a Herald. és Geneal. társ. ig. v. tagja.
Csőke Ferencz
keresk. min. tanácsos, az elnöki osztály főnöke.
Dárday Sándor dr.
a m. kir. állami legfelsőbb számvevőszék alelnöke.
Dedek Crescens Lajos
tudom.-egyetemi könyvtárőr, tb. udvari káplán.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirda-igazgató.
Dobokay Lajos
miniszteri tanácsos.
Entz Géza dr.
műegyetemi r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Erdélyi Pál dr.
az Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.
Falk Miksa dr.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Fejérpataky László dr.
a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgató-őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gelléri Mór
kir. tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
Havass Rezső
a Földrajzi Társaság alelnöke.
Hock János
plébános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
vezérőrnagy, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr.
az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Kammerer Ernő
min. tanácsos, a Szépművészeti Múzeum igazgatója.
Katona Lajos dr.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Kenedi Géza dr.
szerkesztő.
Kenessey Kálmán
min. oszt. tanácsos, vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
a Központi Meteorologiai Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Lánczy Leó
a főrendiház tagja, a Pesti Magy. Keresk. Bank elnöke.
Lipcsey Ádám dr.
szerkesztő.
Madarász Gyula dr.
nemzeti múzeumi őr.
Molnár Viktor
államtitkár.
Nagy Géza dr.
nemzeti múzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Némethy Károly dr.
belügyminiszteri tanácsos.
Nyáry Sándor dr.
műegyetemi m.-tanár.
Ortvay Tivadar dr.
ny. jogakadémiai tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
orsz. főlevéltárnok, a Magy. Tud. Akadémi tagja.
Pasteiner Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a Pesti Hírlap főmunkatársa.
Pettkó Béla
orsz. allevéltárnok.
Radisich Jenő
min. tanácsos, az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum igazgatója.
Ifj. Reiszig Ede dr.
a M. Herald. és Geneal. és a M. Tört. társaság ig. vál. és a Műemlékek Orsz. biz. lev. tagja.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára.
Szabó Antal
belügymin. osztálytanácsos.
Id. Szinnyei József
a n. múzeumi hirlapkönyvtár őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Ifj. Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Szterényi Hugó dr.
tanár.
Szőts Farkas
ref. theol. akadémiai tanár.
Strausz Adolf
a Keleti Akadémia tanára.
Thallóczy Lajos dr.
udvari tanácsos, a közös pénzügymin. osztályfőnöke, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeologus.
Váradi Antal dr.
az Országos Szinművészeti Akadémia igazgatója.
Vécsey Tamás dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Visontai Soma dr.
ügyvéd, orsz. képviselő.
Zilahi-Kiss Béla (Junius)
a Budapesti Hirlap munkatársa, történetíró.

« KOMÁROM VÁRMEGYE ÉS KOMÁROM SZ. KIR. VÁROS. KEZDŐLAP

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KOMÁROMMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:. »