« SZAKOLCZA KÖZIGAZGATÁSA. Irta Kenézy Csatár. KEZDŐLAP

Nyitra vármegye

Tartalomjegyzék

NYITRAVÁRMEGYE TÖRVÉNYKEZÉSE. Irta Horváth József. »

453ÉRSEKUJVÁR KÖZIGAZGATÁSA.
Irta G. Mihálcz János
A XVI. század közepe táján épült Érsekujvár, melynek történetét a vármegye történetében bőven tárgyaljuk, mint vár eredetileg nem bírt közigazgatási szervezettel s tisztán katonai igazgatás alatt állott.
A törökök kiűzetése után, úgyszólván rögtön, határozott közigazgatási szervezetet nyer és pedig kivételes helyzettel, kedvezményekkel és előjogokkal, melyeknek gyakorlata zavartalanul fentartatott.
I. Lipótnak 1692-ben kelt kiváltságlevele kiköti, hogy a városba csak katholikus települők vétethessenek föl, vagy olyanok, akik készek katholikussá lenni, a pallosjogot a király fentartja magának, a nem halálbüntetéssel járó ítéletek ellenben a királyhoz fölebbezhetők; a robotmunkától a város lakóit és utódait fölmenti; szt. Mihály napjától karácsonyig szabad bor- és gabona-bevitelt enged, szabad használatra engedi át a léki, gugi, görögi és nyárhídi kincstári földeket és réteket; helypénzt engedélyez a városnak.
Érsekujvár városának előbbi századokra vonatkozó könyvei nem lévén, bizonyosan a vár utolsó ostromlása és a törököktől visszafoglalása alkalmával vagy elégtek vagy elvesztek; - csak 1687. évtől bír hiteles jegyzőkönyvvel.
Érsekujvár városának - a várnak törököktől visszafoglalása után, első birája lett:
1687-1689. Bogyó Ferencz. Utána következtek:
1690. Köröskény János, 1691-1694. Bogyó Ferencz, 1695. Náray László, 1696. Czompó István, 1697. Balkó Ferencz, 1698-1701. Bogyó Ferencz, 1702. Köröskény János, 1703-1707. Bogyó Ferencz, 1708, Grasalkovics János, 1709-1710. Bogdány Ferencz, 1711-1712. Akerle János, Leonard, 1713. Bogdány Ferencz, 1714-1716. Pesti András, 1717-1719. Kosztolányi Márton, 1720-1721. Kereskény Jónás, 1722-1723. Frumer Mihály, 1724. Kosztolányi Márton, 1725-1726. Durchenvald József, 1727. Kosztolányi Márton, 1728-1729. Alter Ferencz, 1730. Kereskény Jónás, 1731. Estó András, 1732-1733. Szorgenfray Miklós, 1734-1735. Estó András, 1736. Durchenvald József, 1737-1738. Póra János, 1739-1740. Szorgenfray Miklós, 1741. Póra János, 1742. Leszák Lajos, 1743. Póra János, 1744. Durchenvald József, 1745-1748. Póra János, 1749-1754. Mike István, 1755-1756. Póra János, 1757. Bosnyák Ferencz, 1758-1760. Frumer Antal, 1761. Ujvári Ferencz, 1762-1764. Fegyveres Mihály, 1765. Póra János, 1766-1767. Vidovits Márton, 1768. Szumeray János, 1769-1776. Sághy Ferencz, 1777-1778. Endrődy Ádám, 1779-1780. Ujváry Ferencz, 1781-1783. Endrődy Ádám, 1784-1785. Lamer Miklós, 1786-1792. Jambrikovics László, 1793. Szeniczey Ferencz, 1794-1796. Guzsalovics Adalbert, 1797-1801. Jambrikovits László, 1802-1807. Ágoston Antal, 1808-1814. Sághi Antal, 1815-1817. Márkly Mihály, 1818-1823. Sághy Antal, 1824-1828. Paulik István, 1829-1831. Sághy Antal, 1333-1841. Paulik István, 1842-1845. Fogd Gábor, 1846. Kőszegi József, 1847. Fogd Gábor.
454Az 1848 után választott első polgármesterek:
1848. polgármester Tóth József, 1849-1850. bíró Kőszeghi József, 1851. polgármester Velzér István, 1852-1853. bíró Kőszeghi József, 1854. polgármester Kapisztóry Ferencz, 1855-1856. polgármester Kovács József, 1857-1860. polgármester Hettlényi Ferencz, 1861. polgármester Kőszeghy József, 1861-1864. polgármester Velzer István, 1864-1867. polgármester Hettlényi Ferencz, 1867-1872. polgármester Czuczor Ferencz, 1873-1883-ig polgármester Czuczor Ferencz, 1883-1891-ig polgármester Paulus Ignácz, 1891. ápril 30-án polgármester Druga Sándor, 1892. ápril 13-tól polgármester Paulus Ignácz, 1897. május 1-től Kukán Imre.

KUKÁN IMRE, POLGÁRMESTER.
Az eredetileg telepítés folytán vegyes lakosságú város bírái túlnyomó számban magyar emberek.
Érsekujvár lakóinak száma jelenleg 13588-ra emelkedett. Vagyona a városnak 1.067,150 frt. Ebből tiszta vagyon 679,672 frt.
Az 1898. évi városi költségvetés szerint a bevétel 84,210 frt 58 kr., kiadás 111,288 frt 35 kr.
A pótadó 38%.
Összehasonlításképen ideigtatjuk, hogy az 1886. évi költségvetés szerint a bevétel 62,094 frt 09 kr., a kiadás 60,467 frt 90 kr., vagyis bevételi többlet 1626 frt 19 kr. volt.
Érsekujvár rendezett tanácsú város tisztikara következő:
Polgármester: Kukán Imre, fizetése1400 frt.
Tanácsnok: Mattányi Mihály, fizetése600 frt.
Rendőrkapitány: Miklóska Aladár, fizetése1100 frt.
Főjegyző: Kőszeghy Ferencz, fizetése lakáson
s földjavadalmazáson kivül
700 frt.
Ügyész: Druga József, fizetése300 frt.
Tiszti orvos: Dr. Nestlinger Miklós, fizetése300 frt.
Számvevő: Galgóczy Gyula, fizetése1100 frt.
Pénztárnok: Tyúkos János, fizetése900 frt.
Ellenőr: Filo Antal, fizetése
Kapitányi tollnok: Jaksics István, fizetése
Állatorvos: Stern Sándor, fizetése550 frt.
Gazda: Berecz János, fizetése300 frt.

« SZAKOLCZA KÖZIGAZGATÁSA. Irta Kenézy Csatár. KEZDŐLAP

Nyitra vármegye

Tartalomjegyzék

NYITRAVÁRMEGYE TÖRVÉNYKEZÉSE. Irta Horváth József. »