« NYITRAVÁRMEGYE KIVÁLÓ FÉRFIAI. Irták Dombay Hugó és Vende Aladár. KEZDŐLAP

Nyitra vármegye

Tartalomjegyzék

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE I. »

Hírdetés
A "Magyarország Vármegyéi és Városai"
czímü nagy mű közli a vármegyéknek, városoknak, községeknek, történelmi, földrajzi, földtani, természetrajzi, képzőművészeti, néprajzi, statisztikai, hadügyi, stb. adatait; a kulturális, a közigazgatási, vallási-, közoktatás-, igazság- és egészségügyi intézményeknek és viszonyoknak minden részletét, a családok genealógiáját, a közlekedési viszonyok, a városok és vidékek leirását. A gazdaközönségnek pontos képet nyújt a mezőgazdaságról, a tulajdonjogi, kezelési és bérleti viszonyokról; az iparos, a kereskedő és vállalkozó megismerheti belőle a városok ipari, kereskedelmi és pénzügyi viszonyait, az érdekképviseletek szervezetét és végre kiterjed e mű a társadalmi, nevezetesen az egyesületi és testületi élet ismertetésére. Mindezt nem száraz, lexikonszerü modorban, hanem könnyen érthető, világos és mindenkinek kellemes olvasmányt nyujtó módon, kísérve folyton számos ismeretterjesztő, szép kivitelü, állandó becsü műmelléklettel, képpel, rajzokkal, térképekkel stb.
A munka egyes részeit mind oly szakemberekkel iratjuk meg, a kik különösen az illető vidéknek vagy szakmáknak kitünő ismerői és akik előre is teljes biztositékot nyujtanak a munka alaposságára nézve.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
a közvetlen tudás és megismerés alapján szerkesztett mű, melynek alaposságát az emlitett szakférfiak és helyi írók megbízhatósága mellett, a fővárosi szakírókból alakult állandó munkatársak központi bizottsága biztositja.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
húsz kötetre van tervezve; évenkint két kötet jelenik meg és a teljes munka megrendelésénél minden kötet ára díszkötésben 6 frt.
Eddig a következő 4 kötet jelent meg:
Abauj-Torna-Vármegye és Kassa.
Fiume és a Magyar-horvát tengerpart.
Vasvármegye.
Nyitravármegye.
Előkészítés alatt vannak: Szabolcs-, Bihar-, Kolozsvármegye és Kolozsvár, Hajduvármegye és Debreczen.
Megrendeléseket elfogad Budapesten:
A "Magyarország Vármegyéi és Városai" kiadóhivatala
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 34.

« NYITRAVÁRMEGYE KIVÁLÓ FÉRFIAI. Irták Dombay Hugó és Vende Aladár. KEZDŐLAP

Nyitra vármegye

Tartalomjegyzék

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE I. »