« PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE I. KEZDŐLAP

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye I.

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ Irta báró Prónay Dezső. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI OSZÁGOS MONOGRAFIA
KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:
ELNÖK:
RÁKOSI JENŐ
főrendiházi tag, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
FŐSZERKESZTŐ:
BOROVSZKY SAMU DR.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
A M. Történelmi Társaság titkára.
MÁSODELNÖK:
LÓCZY LAJOS DR.
a Földtani Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
VIRTER FERENCZ
az Országos Monografia-Társaság igazgatója.
VENDE ALADÁR
az Országos Monografia szerkesztője.
TAGOK:
Áldássy Antal dr.
egyet. m. tanár, a Magy. Nemzeti Muzeum őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Balassa József dr.
tanár.
Baltik Frigyes
ág. ev. püspök.
Balogh Pál
iró.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bárczy István dr.
Budapest székesfőváros polgármestere.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja, a Budapesti Közlöny szerkesztője.
Bátky Zsigmond dr.
a Nemzeti Muzeum Széchenyi-könyvtárának őre.
Bayer József
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-Társaság tagja.
Bernát István
orsz. képviselő, a M. Tud. Akadémia Tagja
Berzeviczy Albert
v. b. t. t., ny. vall.- és közokt. miniszter, a Magy. Tud. Akadémia elnöke.
Bezerédj Viktor dr.
államtitkár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgótarjáni vasműrészvénytársaság vezérigazgatója.
Csapodi István dr.
egyetemi ny. r. k. tanár.
Császár Imre
Orsz. Színműv. Akad. tanár.
Csoma József
a M. Tud. Akadémia tagja, a Herald. Geneal. társ. ig. v. tagja.
Dárday Sándor dr.
a m. kir. állami legfelsőbb számvevőszék alelnöke.
Dedek Crescens Lajos
tudom.-egyetemi könyvtárőr, tb. udvari káplán.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dobokay Lajos
m. kir. földmiv. miniszteri tanácsos.
Entz Géza dr.
műegyetemi r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Erdélyi Pál dr.
az Erdélyi Muzeum könyvtárának igazgatója.
Fejérpataky László dr.
a Nemzeti Muzeum könyvtárának igazgató-őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Gelléri Mór
kir. tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
Havass Rezső dr.
a Földrajzi Társaság alelnöke.
Hock János
plebános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
altábornagy, a M. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr.
udv. tanácsos, az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Kammerer Ernő
min. tanácsos, a Szépművészeti Muzeum igazgatója.
Katona Lajos dr.
egyet. ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Kenedi Géza dr.
szerkesztő, a Petőfi-társaság tagja.
Kenessey Kálmán
min. oszt. tanácsos, vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
a Központi Meteorologiai Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Lánczy Leó
a főrendiház tagja, a Pesti Magy. Keresk. Bank elnöke.
Lipcsey Ádám dr.
szerkesztő.
Madarász Gyula dr.
nemzeti muzeumi őr.
Molnár Viktor
közoktatásügyi államtitkár.
Móricz Zsigmond
író.
Nagy Géza dr.
nemzeti muzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Némethy Károly dr.
belügyminiszteri tanácsos.
Nyáry Sándor dr.
műegyetemi m.-tanár.
Ortvay Tivadar dr.
ny. jogakadémiai tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
min. tanácsos, ny. orsz. főlevéltárnok, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Pasteiner Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a Pesti Hirlap főmunkatársa.
Radisich Jenő
min. tanácsos, az Orsz. Magy. Iparművészeti Muzeum igazgatója.
Reiszig Ede dr.
a M. Herald. és Geneal. és a M. Tört. társaság ig. vál. és a Műemlékek Orsz. Biz. lev. tagja.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára.
Szabó Antal
nyug. belügym. osztálytanácsos.
Id. Szinnyei József
a n. muzeumi hirlapkönyvtár őre, a M. T. Akadémia tagja.
Ifj. Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Szőts Farkas
ref. theol. akadémiai tanár.
Strausz Adolf dr.
a Keleti Akadémia tanára.
Thallóczy Lajos dr.
udv. tanácsos, a közös pénzügymin. osztályfőnöke, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Telegdy Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeologus.
Váradi Antal dr.
udv. tanácsos, író.
Vécsey Tamás dr.
udv. tanácsos, egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Visontai Soma dr.
udv. tanácsos, ügyvéd, orsz. képviselő.
Zilahi Kiss Béla (Junius)
történetíró.

« PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE I. KEZDŐLAP

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye I.

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ Irta báró Prónay Dezső. »