Mobil információs
társadalom

 

Karácsony András:

A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ TRANSZFORMÁCIÓJA


Előadásom bevezetőjében a kommunikációs szituáció néhány általános jellemzőjéről beszélnék. Mégpedig olyan jellemzőkről, melyeket "megérint" (irritál, átformál) a mobiltelefon mint médium megjelenésének ténye. Magyarán: ahol átgondolásra szorulnak a kommunikációs szituáció értelmezésére kialakult konvencióink. Megszokottságaink zavarai éppen a mobiltelefon lényegi jellemzőjéből fakadnak, abból, hogy az nem térhez, hanem személyhez kapcsolt. Előadásom további, terjedelmesebb részében először a politikai kommunikáció néhány megkülönböztető jegyét mutatom be, majd azon jelenségekre koncentrálok, amelyek a mobiltelefon mint új médium megjelenésével tűntek fel a politikai kommunikáció érintő tapasztalatvilágunkban.

A kommunikatív szituáció, kis leegyszerűsítéssel, alapvetően kétféle lehet:

  1. A kommunikációban résztvevő személyek jelen vannak (interakció).

  2. A résztvevők nincsenek jelen, hanem valamilyen ember alkotta közeg (médium) közvetítésével kommunikálnak. (Az "ember alkotta médium" kitétel csupán azért fontos, mert szigorúan vetten a jelenléttel jellemezhető kommunikációs helyzetben is van közvetítő médium, a hangrezgést továbbító levegő, ám ezt vizsgálódásunk szempontjából kizárhatjuk a médium itt használt fogalmából.)

Mivel az elhatárolás a jelenlét fogalma mentén történt, szükségesnek látszik e fogalom jelentését kissé pontosabban megvilágítani. További indok a jelenlét jelentéstartományának átvilágítása mellett, hogy - s ezzel máris jelezni kívánom a mobil mint új médium tapasztalásának következményét - a mobiltelefon éppen a jelenlét értelemadásával kapcsolatos konvenciókat zavarta meg.

Mikor beszélhetünk tehát arról, hogy a kommunikációs partnerek jelen vannak? Először is arra gondolhatunk, hogy a kommunikáló személyek a maguk testi mivoltukban ott vannak, ahol a kommunikatív szituáció zajlik. Röviden: térbeli együttlétet jelez.

Ekkortól vált ketté a jelenlét jelentéstartománya. Jelenthette ugyanis a dialógus minimumaként megvalósuló egyidejűséget (pl. rádió, tévé) a megszólalásban, és a dialógus maximumát elérő egyidejűséget (pl. telefon). Az egyidejűséggel jellemzett második fázisban a jelenlét alapján történő kommunikáció alapvetően a szóbeliséghez kötődött. Alapvetően, de nem kizárólagosan, hiszen a jelenlét fogalmába bele kell értenünk a dialógus maximumát teljesítő írásbeli kommunikációt is (pl. SMS-en, vagy interneten keresztüli írásos csevegést). Ám az írásbeliségnek ezen formái - a pillanathoz, az azonnali reakcióhoz kötöttségük miatt - a szóbeliség karaktervonásaival is jellemezhetők.

A térben távollévő tehát ott lehet az interakcióban. De mit tud arról a térről, ahol a kommunikációs partner(ek) van(nak)? Erre a vezetékes telefonok világában megfelelő eligazítást adott, hogy a kommunikáló felek tudták: privát vagy munkahelyi telefonszámot hívtak. A személyhez kötődő mobiltelefon viszont nem adja meg ezt az eligazítást, hiszen akit hívtunk, akárhol lehet. A mobiltelefonnal rendelkező persze kísérletet tehet a privátélet és a nyilvános tevékenység elválasztására. Amikor a mobiltelefonok még csak alapszolgáltatást tudtak biztosítani, megtehette, hogy két készüléket szerzett be és partnereinek - a kapcsolatok minősége alapján - az egyik vagy a másik számot adta meg. A napjainkban használatos készülékekben viszont a megadott hívócsoporthoz meghatározott, speciális csengőhang rendelhető, így nincs szükség dupla mobiltelefonra. A csöngetés hangjából már következtethetünk a hívás jellegére (hivatali vagy személyes). De a hívó szemszögéből ennek a kettőségnek nincs különösebb jelentősége, mivel - legyen szó két telefonról, vagy többfunkciós egyetlen készülékről - nem tudja, hogy a hívott éppen hol, milyen körülmények között van. A beszélgetés kezdete éppen ezért gyakorta közös értelmezést kíván magáról a beszédhelyzetről. Ezt a gondolatmenetet összegezve azt mondhatjuk, hogy a mobiltelefon a hívó szemszögéből a hagyományos telefonszámokhoz kötődő privát/nyilvános megkülönböztetésre támaszkodó orientáció megszokottságát irritálja.

Ehhez kapcsolható egy további jelenség, ami a hívott fél perspektívájában értelmezhető. A hagyományos telefon kommunikációink lehetséges tereiből kettőt metszett ki: a lakást (a privátélet színtere) és az irodát (a munkatevékenység, vagy annak szervezésének központja). Ha valakivel közös térben kommunikáltunk, tudtuk, hogy a lehetséges kommunikációs terek közül csak az említett kettő esetében számíthatunk az éppen folyó kommunikáció külső (telefon általi) megzavarására. S e zavarok minimalizálására kialakultak különböző technikák, viselkedésbeli konvenciók. A mobiltelefon elterjedése viszont felerősíti annak valószínűségét, hogy az adott interakciót kívülről megzavarják. Szinte bárhol számíthatunk arra, hogy vagy nálunk vagy a beszélgető partnerünk zsebében megszólal egy telefon. S ez persze az adott interakcióban lévők mindegyikét, azt is, akit éppen hívnak, zavarhatja. A mobiltelefonálás jelenlegi költségei határozottan gyengítik egy olyan viselkedésbeli konvenció kialakulását, ami nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy ha valakivel beszélgetésben vagyok, kikapcsolom a mobiltelefont. Amit nyerek az udvariasság terén, az anyagilag megterhel, ugyanis nekem kell visszahívni azokat, akik velem akartak beszélni.

Kissé talán fellengzős fogalmat használva a rögzített és a mobil telefon különbözősége a kommunikatív szituációban úgy ragadható meg, hogy amíg az előbbi a helyet szentelte meg a távkapcsolattal, az utóbbi a személyt. Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy a korábbi évtizedekben, főként ahol a vezetékes telefonhoz való hozzáférést a szűkösség jellemezte, a helyre és a helyet birtokló személyre persze egyaránt vonatkozott a "megszenteltség" állapota, s az ebből fakadó tekintély.

*

A következőkben a politikai kommunikáció néhány fontosabb sajátosságát szeretném röviden jelezni.[2] Az életünket átfonó többrétegű kommunikációs hálózatban azt nevezzük politikai kommunikációnak, ami a hatalom megtartására vagy megszerzésére irányul. Nem önmagában vetten a politika mint téma avat valamit politikai kommunikációvá (ne feledjük, van politikatudomány is), hanem elvileg bármilyen téma instrumentalizálása a hatalom megtartása illetve megszerzése szemszögéből. Hatalom persze nemcsak a politika terén értelmezhető, gondoljunk akár a gazdasági versengés eredményeként létrejött monopolhelyzetre, vagy éppen az intim világban megvalósuló alá- és fölérendeltségekre. A politikai hatalmat az különbözteti meg a társadalmi élet más területén működő hatalomtól, hogy a politikai hatalom a legálisan használható fizikai erőszakra, illetve a használat lehetőségével történő fenyegetésre támaszkodhat. A politikai jellegű kommunikációk másik jellemzője: egy adott közösségre kötelező döntésekben, illetve az erre való reflexióban fejeződik ki. A mindenkori kormányzat abban a helyzetben van, hogy cselekvéseit egymáshoz kapcsolva döntéseket hozzon. A mindenkori ellenzék pedig ezt a tevékenységet kritikailag megfigyeli, értékeli, esetleg akadályozza, röviden: reflektál a döntésekre. Mindkét oldal együtt jellemzi a politikát. Ami persze feltételezi, hogy önmagában vetten jogilag és morálisan neutrális a két pozíció.

A politikai kommunikáció tobzódik az értékekben. Szabadság, egyenlőség, a környezet védelme, jólét, gondoskodás, nemzeti identitás, európaiság, az információs társadalom megvalósítása (a sor folyatható) - gyakran felhangzó hívószó. Hogy ezek az értékek esetről esetre konfliktusban állnak egymással - erről kevés szó esik. Értékekre hivatkozva meggyőzően lehet kommunikálni, ám az érték nem különösképp hatóképes döntési eszköz a politikában. Mivel mindenféle politikai program a követők hatékony megszólítása érdekében értékcentrikus, egyik oldalt sem foglalkoztatja különösképp az ígért értékmegvalósítás diszharmóniája. Ez az oka annak, hogy a demokratikus politikai rendszer alapjellemzője a kommunikációk "túllicitálása", ha úgy tetszik a politika alapszavainak inflációja.

A politika, legalábbis a modern társadalom demokratikus politikai rendszerében, egyszerre mutat fel szimmetrikus és aszimmetrikus vonásokat. Szimmetria alatt a következőket értve:

1. Környezeti kapcsolat vonatkozásában:
a politika a fent említett sajátos jellemzői ellenére nem kitüntetett része a társadalomnak, mindegyik részrendszer (politika, gazdaság, jog, tudomány, oktatás, egészségügy stb.) egyaránt fontos, noha különböző funkciót teljesít.
2. Belső jellemzők tekintetében:
2.1. A döntések kötelező jellege kiterjed a döntéshozóra is.
2.2. A kormányzat és az ellenzék hatalomra vonatkoztatott kommunikációi együtt konstituálják a politikát.
2.3. E két pozíció (kormányzat/ellenzék) csak funkcionálisan elkülönített, azaz biztosított a két oldalt gyakorlatilag megvalósító csoportok cseréje.

Az aszimmetria pedig a politika belső hierarchikus tagolódásában jelenik meg, mégpedig alapvetően szervezetekhez kötődően. Akár a közhivatalokra gondolunk (parlament, kormányzati szervek, önkormányzatok), akár a politikai pártok, mozgalmak szervezeteire (pl. választmányok, elnökségek, frakciók stb.), mindkét területen a hierarchikus szervezeti forma figyelhető meg. A szervezetek hierarchikus felépítettsége (struktúrája) a káosz fenyegetésétől védi a szervezetet, s hozzájárul a szervezet stabilitásához. A hierarchikus struktúra kanalizálja a kommunikációk áramlását azáltal, hogy biztosítja:

*

Az absztraktabb fejtegetések után nézzük meg, milyen következményekkel jár a politika kommunikációk terén az, hogy a mobil mint médium betört életvilágunkba, s így a politikába is. Elsősorban azokra a kommunikatív helyzetekre kell figyelmet fordítanunk, melyekben a hagyományos telefon mellett megjelent a mobil. A mobiltelefon mint személyhez tartozó kapcsolatteremtő eszköz egyszerre ad személyesebb jelleget a kommunikációnak és zavarja a szervezeten belüli hierarchiát. Pontosabban a hierarchiát azért irritálja, mert a személyes/személytelenebb kommunikációs mód elválasztása ebben az esetben megnehezül. Gondoljunk csak arra, hogy a kommunikációs ajánlatok tipikus szűrője, a titkárnő, aki a hierarchiára tekintettel udvariasan vagy kevésbé udvariasan fogadja/elutasítja a kommunikációt, ebből a kommunikációs formából kiesik. A hagyományos telefonnal egy szervezet tisztségviselőjét (meghatározott szerepben lévőt) hívhatom, a mobil pedig a személyhez kapcsol. A politikai kommunikációk terén a mobiltelefon tehát, mint a szervezeti hierarchiát irritáló elem, némi decentráltságot eredményez, vagy legalábbis annak érzetét kelti.

Ám ezzel nem merítettük ki a transzformációkat. A szóbeliség súlyának növekedése megkívánja a bizalom biztonságát. A politikai kommunikáció írásos formája kevésbé bizalomra utalt, hiszen az írott szöveg tartalma visszakereshető, a kommunikáció időpontja (az iktatás révén) egyértelműen meghatározható. A kommunikáció témáját, idejét, esetleg helyét érintő, bármely fél által felvetett vitatás szűk határok között marad. Ezzel szemben a szóbeli kommunikáció megnyitja a visszamenőleges vitathatóság terét, és éppen ezért feltételezi a kommunikatív szituáció résztvevőinél az egymás irányában meglévő bizalmat. Ami viszont, egy a politikában központi fogalmat illesztve a láncolatba, kihat a hatalomra. A politikai hatalom nem elsősorban bizalomfüggő, hanem - miként a korábbiakban említettem - a közösségre vonatkozó döntésnek legális fizikai erőszakkal való kikényszeríthetőségének lehetősége. Egyik oldalon a bizalomnövekedést tételezzük, s a szóbeliség ezzel jár, másik oldalon viszont a hatalomnak, no nem feltétlenül alkalmazása, hanem csak az alkalmazás lehetőségének jelzése, éppen hogy a bizalom jelentőségét csökkenti. A hatalomban részesülő személy a mobiltelefon által hozzáférhetőbb, már önmagában ez is növeli a kommunikációs ajánlattal jelentkezőben a bizalomérzetet. Kérdés, hogy a bizalommal átszőtt kommunikatív szituációban megjelenhet-e a hatalom? Persze megjelenhet, de ennek ára: a bizalom lerombolása.

Csak közbevetve jegyzem meg, hogy a mobiltelefon mint a kommunikációban igénybevett eszköz lehetőséget nyújt a rövidtávú archiválásra is, azaz dokumentálásra használható eszköz. Erre nemrégiben hallhattunk jó példát egy politikustól a televízióban. Az egyik parlamenti frakcióban vita folyt a frakciógyűlés összehívásának "megfelelő módjáról" (e kifejezéssel csupán azt jelzem, hogy nem feltétlenül törvényességi kérdésről, hanem a politika íratlan játékszabályainak betartásáról volt szó). A vita egyik résztvevője arra hivatkozott, hogy mobilja tárolta a frakciógyűlésre hívó SMS-t (szöveget, dátumot) és ez egyértelműen bizonyítja, hogy késve kapta a meghívást, feltehetően abból a célból, hogy ne vehessen részt az ülésen. Ez az eset árnyalja a mobiltelefonhoz kötött bizalomnövekedés szükségességét. Mivel azt mutatja, hogy ez az eszköz nemcsak a bizalomnövekedésben konstitutív, hanem amikor hirtelen elenyészik a bizalom, akkor is használható, mint a kommunikatív szituációt dokumentáló apparátus.[3]

A modern társadalomban a politika világa komplexebb mint az újkor előtti korszakok politikája. Ez a komplexitás elsősorban a poláris szerkezet (kormány-ellenzék) intézményesültségéből következik. Ez a szerkezet - és az ehhez kapcsolódó tagolt nyilvánosság - azt biztosítja, hogy több kérdés, probléma tartható napirenden, mint ami a kormányzati döntések szempontjából indokolt. Éppen ez teszi gyakorlati lehetőséggé a pozíciócserét, és az azt megalapozó versengést. Ebben a komplex helyzetben a politika fokozottan szakértői tanácsadásra szorul. Újabb pont, ahol a mobiltelefon szintén változást hoz a kommunikatív szituációban. A politikai szakértői tanácsadás egy évtizeddel ezelőtt még alapvetően az írásbeliséghez, és emellett az előre megtervezett szóbeli találkozók lebonyolításához kötődött. A politikus és a tanácsadó közötti jelenlegi "mobil kapcsolat" viszont megteremtette annak lehetőségét, hogy a hirtelen felmerült, ad hoc kérdések kapcsán is együttműködhessenek. A szakértőt - természetesen szimbolikusan értve - nem kell bezárni egy szobába, ahol ott a telefon, vagy ahová a tárgyalás szünetében átsétálhat a politikus. Publicisztikai fordulattal élve: a politikus tanácsadója mobil (szabad) a saját életének megszervezésében, ha zsebében lapul a mobiltelefon. Ebben a megváltozott helyzetben a szakértő tanácsadó munkája már nem merül ki a politikai stratégia formálásában, bevonódik a napi kérdések eldöntésébe is. Ennek hatása a demokratikus politika világára inkább negatív. Mégpedig azért negatív, mert a szakértő tanácsadó mindig egy külső (azaz nem politikai) racionalitás-szempontot hoz a képbe. Amíg csak stratégiai kérdésekről van szó, addig ez nem torzítja a politikát, mert a politikai testületeknek az érdekkiegyensúlyozásból fakadó nehézkessége, szervezeti tagoltsága, a stratégiai elvek aktuális döntéssé átformálása megszűri (ha úgy tetszik "politizálja") a külső racionalitást. Amikor viszont a szakértő tanácsadó közvetlenül belép a döntési szituáció vitájába (természetesen mind a kormányzati, mind az ellenzéki oldalon), akkor mindkét oldal politikusai sokszor nem tesznek mást mint a két "külső" racionalitást közvetítik, ütköztetik.

Vizsgálódásom lezárásaként néhány olyan problémakört jelzek röviden, melyek a mobiltelefon (és az internet) további, esetleges jövőbeli kihatását mutatják a politikai kommunikációk világára.


JEGYZETEK

  1. Dialógus minimum: "kérdés - válasz" polaritás. Dialógus maximum viszont reflexió a "kérdés - válasz" polaritásra, azaz megjelenik a harmadik szakasz: a "viszont (válasz vagy kérdés)".
  2. A politikai kommunikációt részletesebben jellemeztem: Karácsony A., "A politika kommunikációelméleti megközelítése Niklas Luhmann munkásságában", a Szabó Márton által szerkesztett Beszélő politika c. kötetben, Budapest: Jószöveg, 2000, 86-112. o.
  3. Jóllehet az SMS-t írják, használatmódja, mégis, inkább a szóbeli kommunikációkhoz hasonítja.
  4. A virtuális társadalom és ehhez kapcsolva a virtuális demokrácia kérdéséről lásd: az ARTA tv-csatorna 1995. novemberi "Die Informationsbombe" címmel sugárzott beszélgetését Paul Virilio (filozófus) és Friedrich Kittler (médiakutató) között. A beszélgetés szövege az alábbi helyen olvasható: <www.desk.nl/~nettime/zkp/ibomb.txt>.


Kezdőlap