Mobil információs
társadalom

 

Kondor Zsuzsa

FILOZÓFIA, TUDÁS, KOMMUNIKÁCIÓ


Tudásról nem beszélhetünk anélkül, hogy ne beszélnénk egyfelől a gondolatok kommunikálhatóságáról, másfelől egyáltalán megformálhatóságáról, artikulálhatóságáról. Így amikor például a tudomány fejlődését a tudós közösség interakciói alapján próbáljuk megközelíteni, akkor szempontunk magától értetődően kommunikációelméleti. Ezt a szempontot érvényesíti Diana Crane, aki empirikus adatokkal alátámasztott kutatásai alapján a formális és informális kapcsolatok intenzitása és az adott tudományos közösség produktivitása között szoros kölcsönhatást mutatott ki.[1] Az artikulálhatóság sem csupán tartalmi kérdés, hanem függ az adott médium lehetőségeitől. A homályosan gomolygó intuitív érzések, sejtések, felismerések - a kezdeti fázisban nehezen verbalizálható gondolatok - artikulációs üteme és az artikuláció iránya - hogy ti. milyen formában igyekszünk azokat kifejezni[2] - jelentősen meghatározott az adott kultúrára jellemző kommunikációs intézmények által.

Az elsődleges oralitás kultúrája számos olyan technikát hozott létre, amely a gondolati építkezést a memória támogatásával igyekezett segíteni - gondolhatunk a ritmusra, rímekre és bevett panelekkel építkező előadásmódra, stb.; az írás hatékony technikájának elterjedése olyan írásbeli kultúrát teremtett, amelynek sajátja lett az elvont, komplikált fogalmi gondolkodás. A nyomtatás megjelenésével párhuzamosan a képek megbízható sokszorosításának lehetősége látványos fellendülést hozott egyes tudásterületeken. E tény tehát történetileg hívja föl figyelmünket egyrészt a kommunikáció intenzitásának, azaz a gondolatok közölhetőségének és elérhetőségének jelentőségére, másrészt pedig arra a problémára, hogy mennyire képes önmagában a verbalizáció az artikulálni kívánt tartalmat közvetíteni. Ez utóbbi összefüggésben figyelemreméltó Ivins megjegyzése, melyben a 18-19. század gondolkodó embereiről írja:

 

Nem álltak rendelkezésükre azok az eszközök, melyeknek segítségével a mindig is irracionális partikularitásokról elmélkedhettek volna, és általánosságban kellett gondolkodniuk. Így történt aztán, hogy általánosságaikat igaznak vélték, és ha megfigyeléseik nem támasztották alá ezeket az általánosságokat, a megfigyelések voltak a hamisak. Igen jelentős mértékben még mindig abban a helyzetben voltak, amelyben a görögök a maguk módján gondoltak végig néhány alapvető filozófiai kérdést. Tehát miként a régi görögök kialakították a platóni ideák és arisztotelészi lényegek elméletét, a tizennyolcadik század kialakította a Tudomány Igazságának és a Természet Törvényének elméletét. Ez nagyrészt azért történt így, mert a megfigyelt partikularitásokat nem lehetett olyan módon megfogalmazni, hogy a kijelentés igazolható legyen.[3]

Azaz nem állt rendelkezésre olyan eszköz, amelynek segítségével megbízhatóan lehetett volna számot adni a vizuális tapasztalatokról. A pusztán verbális közlés hiányosságairól van szó. Ivins felhívja figyelmünket arra a tényre, hogy a fotográfia feltalálása előtt még a képi közlés is tartalmazott bizonyos elkerülhetetlenül sematizáló, interpretáló lépéseket. Polányi Mihály, amikor a beszéd hallgatólagos eleméről ír, a teljesség és a pontosság kívánalmának szembeállításával jelezte, hogy az élő tapasztalat és az azt közvetíteni kívánó nyelvi artikuláció egybeesése soha nem lehet tökéletes.[4]

Ivinst látszik igazolni a filozófia története során felismerhető tendencia - tekintsük a tudománnyal kapcsolatos elképzelések alakulását. Descartes 1640-es években íródott, ún. Pico-levelében a diszciplínák univerzumának spekulatív egységét a "legfőbb jót jelentő bölcsesség legfelső foká"-nak elérése iránti igény posztulálásával teremti meg.[5] A teleológikus rend meghatározza a tudományok hierarchiáját, de nem árulja el, hogy a tudományok állítólagos egysége voltaképp egy dualitás mentén konstruált világon építkezve vált lehetségessé. A megismerő szubjektum és a megismerésre, meghódításra váró külvilág dualitása hosszú évszázadokon át meghatározta a tudományról alkotott képet; ebben a dualitásban ugyanakkor jól felismerhető az írásbeliség intellektuális hozadéka, ti. a mélyen interiorizált szubjektum-objektum dichotómia s persze az a módszertani követelmény, hogy elvont fogalmakkal jól megszerkesztett, követhető, lineáris rendben, deduktíven operáljunk.[6]

A jelenkor intellektuális érdeklődésének homlokterében álló kérdések - amelyek a nyelv és a kommunikáció problémája kapcsán fogalmazódtak meg - megválaszolási kísérletei viszont transzparenssé tették megelőző korok előfeltevéseit. Így a dualitás mentén szerveződő kísérleteket a világ jelenségeinek magyarázatára, megragadására ugyanúgy, mint a fegyelmezett, módszeres gondolkodás írásbeliségben gyökerező követelményét. Ezzel párhuzamosan a tudomány képe is megváltozott: módosultak a fejlődésével és igazságainak, eredményeinek érvényességi körével, az örök igazsággal kapcsolatos elképzelések.

Az intellektuális beállítódás változása mellett, mintegy azzal kölcsönhatásban, megfigyelhető a kommunikációs eszközök, intézmények átalakulása is. A különböző kommunikációs intézmények minden korban különböző szerveződési formákat implikáltak s ez megfigyelhető a társadalom egészének, ill. a tudomány szerveződésének vonatkozásában egyaránt. Az Akadémián vagy a Lykeionban közös elmélkedések, beszélgetések során formálódtak a gondolatok. Az írás használatának elterjedésével egyre inkább meghatározóvá vált az individuális munka során születő érvelő írásmű.[7] Manapság pedig mintha az új kommunikációs eszközök használatának következtében újra megjelenne az együttgondolkodás - írásbeliségen nevelkedett elmék számára némiképp idegen - tevékenységformája.

Az e-mailek nyomása alatt szükségképp megváltozik a tudományos élet gyakorlata. Az új kommunikációs technológiák a tudományos közlemények terjedelmének csökkenéséhez vezetnek. Nem véletlen, hogy a nem-könyvszerű tudományos publikációk száma jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben. Fontolóra véve Malinowski azon feltételezését, mely szerint a könyv a meggyőzés, ráhangolás eszközeként jelentős befolyást gyakorolhat az olvasóra,[8] felmerül a kérdés, hogy vajon mi történik akkor, amikor a könyvvel szemben a rapid és rövid véleménycserék dominálják a tudományos kommunikációt. A tanulmány nem élhet - s még kevésbé egy e-mail üzenet - a meggyőzés és a ráhangolás olyan eszközével, mint a könyv. Az egyéni gondolatok kevésbé kiérlelten, rövid formában, viszonylag korán kerülnek artikulálásra, ami rányomja bélyegét sorsukra. Ellenérveket, módosításokat talán egyszerűbb velük szemben megfogalmazni és azokat könnyebben be is fogadják, mint a könyvben publikált változatok. Ez pedig erősítheti a közös gondolkodás gyakorlatát, az intézményes keretek tekintetében pedig az oktatás és kutatás közeledését,[9] miképp az antik görög hagyomány is a mester és diákja közötti dialógusok mentén szerveződő tudományos tevékenységet példázza.

A tudományos gyakorlat meghatározó elemének tekinthetjük továbbá, hogy multimediális eszközöket használunk. Ezen eszközök a különböző tevékenységformákhoz rendelt közegek közötti határvonalat gyengíthetik. Mivel mindannyian olyan eszközöket használunk, amelyek egyaránt támogatják a szóbeli/írásbeli, képi/verbális, lineáris/mozaikszerű gondolkodást, az élet eddig más-más területét inkább képviselő tevékenység- és gondolkodásformák szükségképp közelednek egymáshoz. Bármely korábbi módját tekintjük a kommunikációnak, minden esetben szükség volt bizonyos készségek, képességek elsajátítására. Az egyes invenciók más és más készséget erősítettek vagy éppen nyomtak el a gondolkodás menete során. A mára már intézményesen is széttagolt tevékenységformák mintha természetüknek megfelelő közös teret nyernének a multimediális eszközök használata által. Ez persze termékenyen hathat a különböző horizontok metszéspontjainak felfedezésére. Mint Hajnal is írta: "De minden európai tudomány fejlődésének alapja a szinte kézművesszerű értelmiségi munka, közvetlen kapcsolatban a szakszerű fizikai munkával; ez a leszármazás egészen kézzelfogható a természettudományok kialakulásánál."[10]

Az egyes diszciplínák differenciálódása, specializálódása filozófiai megfontolások alapján - gondolhatunk a descartes-i módszer következményeire, vagy az objektiváció-elmélet megközelítésére[11] - akár szükségszerűnek is tűnhet. Ezen megfontolásokból azonban éppen nem volna levezethető a napjainkban oly meghatározó jelenség, az interdiszciplinaritás. Az irodalom az utóbbi évtizedekben egyre inkább a gondolkodás asszociatív jellegét emeli ki, s nem az újkortól hosszasan meghatározóként számon tartott sajátosságot, a módszerességet. Gyümölcsözőnek vélem Koestler azon gondolatát, mely szerint a gondolkodásnak lényegével függ össze asszociatív (Koestler terminusával "biszociatív") jellege.[12] Ez szinte sugallja a merev diszciplináris határok leomlásának szükségszerűségét.

A felsoroltak alapján hasonlóság fedezhető fel egyfelől az elsődleges oralitást és másfelől a korunkat jellemző intellektuális tevékenység között: a gondolatok cseréje és megformálása tekintetében ugyanúgy, mint a tágabb kulturális környezettel való közvetlenebb, ahhoz közelebb álló artikulációs módozatok tekintetében. S itt említeném meg Alexander Roesler specifikusan a mobiltelefont érintő elképzelését.[13] A mobiltelefon radikalizálja a vezetékes telefon technikai adottságait: az élő párbeszéd lehetőségét már a készülék elérhetősége sem befolyásolja, hiszen a mobiltelefon szorosan az adott személy jelenlétéhez kötött. A szókratészi értelemben vett diskurzus egyik sarkalatos pontja, hogy élőbeszédhez, élő kontextushoz kötődjék.[14] Ez szinte maradéktalanul teljesülhet a mobiltelefon használata által - ezért tekinti Roesler a szókratészi értelemben vett tudományos diskurzus optimális médiumának a mobiltelefont. A kontextus persze szenvedhet némi csorbát, mivel a beszélgetőknek a szóban forgó gondolatokkal kapcsolatos involváltsága nem feltétlenül azonos mértékű. Lehet, hogy épp zavarjuk a megkeresettet. Ennek felismerésében, valamint a gondolati összehangolódásban sokat segíthet, ha a mobiltelefon a beszélők között multimediálisan lesz képes közvetíteni.

A filozófiatörténeti elmélkedést jól kiegészíti a tudományszociológiai elemzés. Crane vezette be a "szerep-hibrid" és a "hibrid-specialista" kutatók fogalmát. "Szerep-hibrid" alatt olyan kutatót értünk, aki pozíciójánál fogva kapcsol össze alkalmazott tudományokban és természettudományokban dolgozó kutatókat; "hibrid-specialista" alatt pedig olyan kutatót, aki több tudományterületen dolgozik.[15] A mobilitás és ezzel összefüggésben az egyszerű elérhetőség jelentős növekedése, a mobiltelefon-használat egyben azt is jelenti, hogy az egyes projektek, kutatások közötti mozgás összehangolása egyszerűbbé válhat, ami persze tovább generálja az új, hibrid megközelítéseket, szempontokat.


JEGYZETEK

 1. Diana Crane, Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communities, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1972.
 2. Hajnal István írja a gőzgép megalkotójáról, Wattról: "Csodálatos volt benne az anyagban-formában való gondolkozás és kifejezés készsége. Hagyatékában dobozokból, papirosból, női gyűszűkből, hajtűkből, háztartási tárgyakból hirtelen készített, forrasztott, néha csak pecsétviasszal ragasztott 'kísérleti eszközöket' találtak, futó sejtelmeinek kifejezésére - nem csupán fogalmakkal és betűkkel, hanem az anyag formálásával is lehet gondolkozni." (Hajnal István, "Az első gépek", a Glatz Ferenc által szerkesztett Technika, művelődés című kötetben, Budapest: História - MTA Történettudományi Intézete, 1993, 467. o.
 3. William J. Ivins Jr., A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció, Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2001, 60. sk. o.
 4. "Az erőteljesebb formalizáltság egy tudomány állításait pontosabbá, következtetéseit személytelenebbé, ... teszi, de minden lépés ezen ideál felé a tartalom fokozatos feláldozásával jár. Az eleven formák óriási gazdagsága, ami a leíró tudományok tárgya, mutatóleolvasások sorává válik az egzakt tudományokban, s ahogy áttérünk a tiszta matematikára, a tapasztalat teljesen eltűnik szemünk elől. - A beszéd hallgatólagos komponensében ennek megfelelő változással találkozunk. A nyelv, hogy a tapasztalatot teljesebben írja le, egyre kevésbé lesz pontos. A nagyobb pontatlanság viszont hatékonyabb szerephez juttatja azokat a hallgatólagos ítéleteket, amelyekre a beszéd határozatlanságának feloldásához van szükség. Vagyis annak a konkrét tapasztalatnak a gazdagságát, amelyre a beszéd utal, személyes részvételünk irányítja." (Polányi Mihály, Személyes tudás, Budapest: Atlantisz Könyvkiadó, 1994, I. köt., 153. o.)
 5. René Descartes, "A szerző levele a könyv fordítójához", a Boros Gábor által szerkesztett A filozófia alapelvei című kötetben, Budapest: Osiris Kiadó, 1996, 12. o. A 'legfőbb jó' fogalmával kapcsolatban vö.: "Legfőbb kívánságom mindig az volt, hogy megtanuljam az igazat megkülönböztetni a hamistól avégből, hogy tisztán lássak cselekvéseimben és biztonsággal haladjak előre ebben az életben." (R. Descartes, "Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásának módszeréről", Szemere Samu fordításában, a Descartes, Válogatott filozófiai művek című kötetben, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980, 172. o.)
 6. "Tanulmányaink tárgyaira nézve nem azt kell vizsgálnunk, hogyan vélekedtek róla mások, sem pedig azt, hogy önmagunk mit gyanítunk rájuk vonatkozóan, hanem azt, mit tudunk róluk világos és evidens módon intuícióval vagy biztos dedukcióval megállapítani: mert csak ily módon teszünk szert tudományra. ... magukat az első elveket azonban csupán intuíció révén, s viszont a távolabbi következtetéseket csakis dedukció révén [ismerjük meg]." (Descartes, "Szabályok az értelem megjavítására", a már idézett Válogatott filozófia művek című kötetben, 101-104. o.)
 7. E tendenciához adalékként gondolhatunk a hangos olvasás gyakorlatának alakulására. Ld. erről Balogh József, Voces Paginarium: Adalékok a hangos olvasás és írás kérdéséhez, Budapest: Franklin Társulat, 1921.
 8. "To take the clearest case, that of a modern scientific book, the writer of it sets out to address every individual reader who will peruse the book and has the necessary scientific training. He tries to influence his reader's mind in certain directions. With the printed text of the book before him, the reader, at the writer's bidding, undergoes a series of processes - he reasons, reflects, remembers, imagines. The book by itself is sufficient to direct the reader's mind to its meaning; and we might be tempted to say metaphorically that the meaning is wholly contained in or carried by the book." (Bronislaw Malinowski, "The Problem of Meaning in Primitive Languages", a C.K. Ogden és I.A. Richards által szerkesztett The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism című kötetben, London: Routledge & Kegan Paul, 1923, 306.sk. o.)
 9. Vö. pl. "Online Education", az Economist 2001. február 17-i számában, 81-85. o.
 10. Hajnal István, "Új történetszemlélet", a már idézett Technika, művelődés c. kötetben, 410. o.
 11. Ld. erről A. Weber: "die Tragik des Kulturprozesses [ist], daß wir, indem wir uns in kultureller Formung auszuwirken suchen, dadurch ins Leben Objektivationen setzen, die uns schließlich selbst zerbrechen, weil sie ein eigengesetzliches Dasein gewinnen, dem wir uns unterwerfen müssen, statt es zu gestalten." (Alfred Weber, Ideen zur Staats- und Kultursoziologie, Karlsruhe:Verlag G. Braun, 1927, 45. o.) - "Mihelyt kifejez valamit az ember, célszerűbben tudja már kezelni, bár életteljes gyökereit megszakítva." (Hajnal István, "Az európai város kialakulása", a Technika, művelődés c. kötetben, 235. o.)
 12. Arthur Koestler, A teremtés, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1998.
 13. Alexander Roesler, "Das Telefon in der Philosophie: Sokrates, Heidegger, Derrida", az S. Münker és A. Roesler által szerkesztett Telefonbuch: Beiträge zu einer Kulturgeschichte des Telefons című kötetben, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2000.
 14. "... az eleven tanítás közben elhangzó, a megértés kedvéért való beszélgetésekben, melyek tényleg a lélekbe íródnak az igazságosságról, a szépről és jóról, egyedül ezekben van világosság, teljesség és csak ezeket lehet komolyan venni." (Platón, Phaidrosz, 278a. Platón összes művei, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1984, II. kötet 804. o.)
 15. Diana Crane, i.m. 106. o.


Kezdőlap