GRAFIKAI MŰVÉSZETEK KÖNYVTÁRA
SZERKESZTI ÉS KIADJA: NOVÁK LÁSZLÓ
I.


NOVÁK LÁSZLÓ:


GRAFIKAI
SOKSZOROSÍTÓ
MŰVÉSZETEK

NYOMTATTÁK A VILÁGOSSÁG KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SAJTÓIN, BUDAPESTEN, AZ EZERKILENCSZÁZHUSZONÖTÖDIK ESZTENDŐBENA Grafikai Művészetek Könyvtára tipográfiai elrendezése, beleszámítva
a borítéknak megtervezését is: Dukai Károly mesterszedő-grafikus munkája.
A nyomtatást Bauer H. és Fröhlich S. végezték.TARTALOM

I. BEVEZETÉS
1. Fotográfiai eljárások
2. Nyomtatóeljárások

II. MAGASNYOMTATÁS
A) A könyvnyomtatás és betűöntés
1. A betűanyag és előállítása
2. A betűszedés
3. A szedésről való nyomtatás
4. A könyvnyomdai sajtók
B) A könyvnyomtató illusztráló eszközei
1. Fametsző-művészet (xilográfia)
2. Domborúra marató eljárások
3. Könyvnyomdai illusztrációnyomtatás
C) Könyvnyomdai színes nyomtatás
1. Színes akcidenciák nyomtatása
2. Színes képek előállítása könyvnyomdai úton
D) Magasnyomtatásos formák készítése sztereotípia és galvanoplasztika útján
1. A sztereotípia
2. Galvanoplasztika és galvanokausztika

III. SÍKNYOMTATÁS
A) A litográfia
B) Kromolitográfia
C) Cinkográfia és algráfia
D) Síknyomtatáshoz használt gépek. Offset-munka
E) Fénynyomtatás

IV. MÉLYNYOMTATÁS
A) A rézmetszés csoportja
B) A rézkarc és egyéb mélyre marató eljárások
C) A galvanográfia
D) Heliogravür. Egyéb fotomechanikai mélynyomtató eljárások
E) Színes mélynyomatok


I. BEVEZETÉS

A legmagasztosabb rendeltetésű művészetek s iparok népes családjáról van szó e könyvben: a grafikai sokszorosító művészetekről, a nyomdászatról, amelynek neve majdnem egyértelmű a kultúráéval. Amely hatalmas, mint a tenger árja: bálványokat dönt és isteneket emel. Amely jó és kedves, vigasztaló és enyhítő, a szava balzsamos ír. Amely a civilizált embernek olyan, mint a falat kenyér, nélküle élni: még gondolatnak is irtózatos volna!

Amerre lépünk: a nyomdászat valamely műve mosolyog felénk. Reggelre kelve: szűkös otthonunk falairól nyomtatott képek tekintenek alá: olajnyomatok, litográfiák vagy fotografikus képmások, három- vagy négyszínnyomatok, talán egy-két acélmetszet, rézkarc vagy heliogravür is; ha a szoba fala tapétázott: a tapétában mingyárt egy igen érdekes nyomdászati terméket tisztelhetünk. A cipőnk tisztításához való cipőkrém szép bádognyomtatásos dobozban rejtőzködik, vagy ha régi módra subickot használunk: azt feketenyomtatásos faiskátulyában találjuk meg. Franck-kávét, teát, minden háztartási cikket tarkanyomtatásos dobozokból s papirzacskókból szedeget elő édesanyánk; s a jó asszony tarka kötényén ott látjuk a nyomdászat egyik oldalsó ágának: a szövetnyomtatásnak virágos motivumait. De a szövetnyomtató munkájának nyomait megtaláljuk színes ingünk dessinjén, olcsóbbfajta nyakkendőnkön és a zsebbevalónkon is. Fehérneműnk monogramját pedig előnyomat után varrta ki a fürge asszonyi kéz.

Reggelizünk. Szegény ember módjára, tarka bögréből szürcsöljük a kétes valódiságú kávét. Ez a bögre is bizonyos mértékben nyomdászati munka. Legalább a rajta pompázó virágdísz az: lehúzó képekkel vitték át a porcelánra, s aztán égetéssel rögzítették meg rajta. Olcsóbbfajta edényeink tüzes virágpompája mind ennek a nyomdászati eljárásnak köszönhető.

Következik az obligát cigaretta. Vaknyomásos bőrtárcánkat elővéve, bronznyomatos papirosba csavart dohányféle kerül ajkaink közé: durva litográfiai nyomatú gyújtós skatulyánkon végighúzzuk a drága "masinát", rágyujtunk, s aztán útnak eredünk.

Az utcán plakátok tömege köszönt bennünket; a tipográfiának és litográfiának valósággal versenytere minden hirdetőoszlop. Az utcasarkon százféle ujság meg brosüra, a boltok kirakatába dugott árukon ezernyi tarka vignetta, a nyomtatástechnika sokoldalúságának megannyi bizonysága. Nincsen olyan bolt, amelynek kirakata egy csomó nyomdai művet ne foglalna magában; a könyvesboltoké pedig valóságos műtárlat, ahol a grafikai sokszorosító művészetek egész sereg ágazata küzködik egymással, avagy megfordítva: támogatja egymást.

Gyerekek sietnek az iskolába. Táskájuk tartalma csupa tipográfiai, litográfiai, fotomechanikai meg vonalzóintézeti termék. Még a ceruzájukra is rá van nyomtatva, hogy "Johann Faber" stb.

Zeneszó szűrődik ki egy emeleti lakás krisztallofániás nyomatokkal ékes ablakából. Chopinnek az éji dala. Nyilván kótából, nyomtatott kótából zongorázik a lakás szépe. Hol volnánk muzsika dolgában a grafikai sokszorosítás nélkül?

A nyomdász kezemunkája mindenütt.

Fizetési eszközünk - sajna - nyomtatott papiros; levelezésünket levélbélyegnek nevezett nyomtatott papirosdarabkákért közvetíti el a pósta; ha igazságot keresünk: egyebek közt okmánybélyeg az ára.

Bölcsőtől a koporsóig elkiséri az embert a grafika. A szegényebbjét a szó legszorosabb értelmében, hiszen az újszülött proletárt víznyomatos papirospelenkába csavargatják a mai inséges időkben; ha pedig istenhozzádot mond a szegény ember e világnak: bronznyomásos papiros-szemfedő borul a gondoktól barázdás homlokára...

Milliárdnyi gondolatban fogant ezernyi sokszorosító eljárás: ez ma a nyomdászat. S a nyomtató eljárások roppant családjában közös a velükszületett magasztos cél: az emberi szellem pallérozása és gyönyörködtetése. Szárnyaikra veszik a gondolatot, s viszik szerte a világba, mindenki épülésére és okulására.

E sokszorosító eljárások osztályozása és futólagos megösmertetése könyvünknek a föladata. Ezt cselekesszük röviden, értelmesen. A technikák tüzetesebb leírását a később sorra kerülő speciális kötetekre hagytuk.

***

A szellemi és művészeti termékek mechanikai sokszorosításának mindama módjait foglaljuk össze a grafikai sokszorosító művészetek és iparágak vagy igen gyakran a rövidebb grafika, avagy még egyszerűbben csak a magyar nyomdászat elnevezéssel, amelyeknél a sokszorosítás nem közvetlenül az eredeti műről történik, mint például a szobrok, domború művek stb. másolásakor, hanem közvetve: az eredetinek alapján készült nyomtatóformáról. Szűkebb értelemben a grafika szó ugyan csupán rajzot, rajzművészetet jelent - a festménnyel, festőművészettel ellentétben. A ceruzarajz például egymagában lehet grafikai művészeti termék, de - valamely sokszorosító eljárás közbenjötte nélkül - nem lehet a grafikai sokszorosító művészetek produktuma.

A festmények, rajzok, írások másolásától az különbözteti még meg a grafikai sokszorosító művészeteket, hogy nagyobb tömegű sokszorosítás lehetséges a segedelmükkel, s hogy e reprodukálás eredménye általában egyforma minden példányon. Így ha a festőművész Munkácsynak valamely képéről három másolatot készít: ezek egyike sem egyezik meg minden aprólékosságában egymással. Míg ha valamely grafikai sokszorosító eljárás segedelmével ötvenezer példányban sokszorosítják azt a Munkácsy-képet: az ötvenezer példány mindegyike a legcsekélyebb részletekig hasonló lesz.

A közönség igen széles köreiben, amikor grafikai művészetről van szó: csak a művészi fametszetekre és litográfiákra, még inkább a rézmetszetre meg a rézkarcra gondolnak; a könyvnyomtatásról csak a bibliofilek tudják, hogy minő előkelő és szép művészet. Itt is, ott is mestere válogatja! A XVII. és XVIII. század rézmetszeteinek nagy része silány vásári munka, s ugyanabból az időből az Elzevirek könyvei - az illusztrálatlanok is - elragadtatással töltik el a műértőt.

A grafikai sokszorosító művészeteket általában az jellemzi, hogy az eredeti műnek kifejező sajátosságait átfordítják a maguk nyelvére. Így például a kézírásból az ólombetű és a sajtó közvetítésével nyomtatott szöveg lesz, a sokszínű pasztózus festményből lapos festékrétegű és esetleg leegyszerűsített színezésű kép.

A grafikának két fő-fő kifejező eszköze: a betű és a kép. Végső elemzésben a betű maga is kép, egyrészt az ősi képírásból való leszármazása révén, másrészt pedig azért, mert a betűk szövevényét: a szöveget dekoratív egység, síkdíszítmény gyanánt kezeli az ügyes könyvnyomtató meg litografus. A kép pedig - az illusztráció stb. - lehet színes (polikróm), amikor az eredetinek valamennyi árnyalatát igyekszünk visszaadni, avagy egyszínű (monokróm); utóbbi a színes eredetiről is elkészíthető a később ösmertetett eljárások egész sorozata útján. Ha az egyszínű képeken a fény és árnyék kontrasztját bár különböző, de a kép egyes részein egyenletesen elterjedő tónussal érjük el: féltónusos képről beszélhetünk. Ha pedig ezt a kontrasztot vonalaknak és pontoknak vastagításával, egymáshoz közelebb vagy távolabb való fölrakosgatásával idézzük elő: vonalas képpel van dolgunk. Meg kell azonban itt jegyeznünk, hogy a fotográfia- és festményhatású sokszorosított képek nagy részének tónusa nem valódi féltónus, hanem csak annak hatását idézték elő rajtuk a tónusfölület igen apró pontokra osztásával. A rövidlátó ember ezeket a pontokat talán még látja, a normális szemű és a távollátó, vagyis öregedő szemű ember előtt azonban e pontok már teljesen zárt tónusba olvadnak össze.

A tónus szót különben a művészetben és iparban különböző értelemben is szokták használni. Tágabb értelemben a kép alapszínét jelenti, tekintet nélkül fényre vagy árnyékra. Szűkebb értelemben pedig tónusnak nevezik az egyszínes kép nagyobb világos helyeit és többszínes képeknél az egymásba átfolyó, illetőleg erejükben fokozódó színeket is. Ilyenformán a tónusok megvannak az egyszínes képeknél is, de a többszínűeken is. A tónusok világosabb vagy sötétebb voltának egymáshoz való viszonyíthatása végett megkülönböztetünk középtónust is.

A grafikai sokszorosító művészetek körébe tartozó eljárások osztályozásakor mindenekelőtt két fő-fő csoportot kell megkülönböztetnünk: az egyik a nyomtató eljárások főcsoportja, a másik a tisztán fotográfiai eljárásoké.

Nyomtatóeljárásoknak azokat a munkamódozatokat nevezik, amelyeknél a sokszorosításra váró eredetiről nyomtatóformát készítenek, s ezt festékkel bevonva: a papiroslapra rányomják, úgy hogy a festékréteg a papirosra átvivődik.

A fotográfiai eljárásokat ezzel szemben az jellemzi, hogy bizonyos a papirosra, üvegre stb. átvitt fényérző anyagok a fény hatására helyenként - képhatást adóan - változást szenvednek, ami közvetve vagy közvetlenül a sokszorosítás céljaira használható ki. Amit a fotográfiában negatívnak neveznek, megfelel a nyomtató eljárások nyomtatóformájának, a festék szerepét azonban a fény tölti be a fotográfiai sokszorosítás alkalmával.1. Fotográfiai eljárások

A fotografálás módját ma már talán mindenki ösmeri. Az eljárás általában az ezüstsók fényérzőségén alapszik. Üveglapot bróm- vagy jódezüsttel bevonva, az objektív meg a sötét kamara segítségével történik az expozició, vagyis fölvétel. A kép azonban most még láthatatlan, s láthatóvá csak az ezután következő "előhívás" által lesz, amikor ugyanis a lemezt sötét helyen olyan szerekkel (hidrochinon, pirogallol stb.) kezeljük, amelyek a fényérte ezüstsóból ezüstöt választanak ki, míg a fény által nem ért részleteket változatlanul hagyják. Most aztán a fixálás, vagyis rögzítés következik, amikor a változatlanul maradt részleteket nátriumhiposzulfáttal eltávolítjuk. Az ilyenformán nyert "negatív" lemezen a megmaradt ezüstsó sötét foltjai adják a képet. A negatívot fényérző lemezre helyezve s megvilágosítva: készül - fotográfiai másolással - a pozitív kép.

Szédületes az a sokoldalú fejlődés, amit a fotografálás tudománya alig nyolcvan esztendő alatt végigfutott. A villám cikázását, a száguldó expresszvonat képét ezredrésznyi másodperc alatt a leghívebben megkapjuk véle; testi szervezetünk gyöngéit a Röntgen-fotografálás födi fel előttünk; a mikroszkopikus fotografálás pedig a szabad szemmel nem látható parányi lények világát hozza elibénk. De itt magosodik előttünk a mozgó fényképek beláthatatlan jelentőségű találmánya is a maga kulturális lehetőségeivel. A háttérben pedig ott ígérkeznek varázslatos jövendőjűnek a távolba való meg a színes fotografálásnak ma még általában csak embrió-korukat élő nagy ideái.

A fotográfiai másoláshoz használt anyagok drágasága és az idetartozó eljárások nagy részének nehézkessége miatt a tömeges sokszorosítás céljaira csak néhány a fotografálás keretébe tartozó eljárás jöhet számba. De roppant jelentőségű lett a fotográfia a belőle kisarjadt fotomechanikai eljárások révén a legfontosabb illusztráló és képsokszorosító metódusok tekintetében. Mert a fotográfia a művésznek - például jórészben a fametszőnek is - a nyomtatóforma készítése körül való munkáját egypár évtized óta fölöslegessé teszi. Ez pedig nagy szó, a művész munkája volt mindig a föladat javarésze; ez került a legtöbb időbe.

A fotomechanikai eljárásokkal hátrább, a maguk helyén s csak olyan mértékben foglalkozunk, amennyire ez némely fontos nyomtató-metódus megértetéséhez okvetlenül szükséges. Az egyéb fotografáló eljárások közül pedig - most következően - csak egyet-kettőt ismertetünk, olyat, amely már a mai időben is számottevő a tömeges sokszorosítás terén, vagy azzá lehet a közel jövőben. Első ezek közt a kilométer- vagy rotációs fotográfia, amelyet a külföldön már elég széles körben használnak arcképes meg egyéb levelezőlapok nagy tömegekben való sokszorosítására. Az ilyen fotográfiák sokszorosítása másoló eljárással készül brómezüst-papirosból való tekercsre. Magától értetődik azonban, hogy a villamos világításnak tökéletesen egyenletesnek kell lennie; ezt sikerült is akkumulátor segítségével elérni, úgy hogy ma már az egész papirostekercset végigfotografálhatják teljesen egyforma intenzitású villamos fény mellett. Ha a másolás megtörtént, az előhívó készülékbe csavarodik a még most láthatatlan képű papirostekercs, ahonnan aztán teljesen készen kerül elő. Először az előhívó folyadékban öblögetődik, hogy a kép rajta megjelenjen. Aztán hirtelenében megszárítódik; majd az állandósító folyadékba kerül, ahol a meg nem világított brómezüst föloldódik s ahonnan kijőve, magas hőmérsék mellett újra megszárad s a készülék túlsó oldalán teljesen készen bújik elő a fotográfiás papirostekercs. Ekkor már a kereskedésbe is kerülhet, de legtöbbnyire előbb széjjelvagdossák a tekercset, amihez különös vágógépeket is készítettek.

A másolás azelőtt különösen akkor volt nehéz, ha több különböző vastagságú üvegnegatív volt egy-egy formában. Ma már azonban ezen is segítettek s a rotációs eljárással készült fotográfia nem különböztethető meg a brómezüstpapirosra készült közönséges fotográfiától.

Gyakorlati jelentőségüknél fogva e helyen a fotográfiai másolás egyik csoportjáról, az úgynevezett fénymásoló eljárásokról is megemlékezünk itt, amelyek főleg az építészeti és gépészeti technikában előforduló rajzok kicsiny példányszámban, igen olcsón való sokszorosítására szolgálnak, s egyszerűségüknél fogva bárki által is egy-kettőre megtanulhatók. Valamennyi ilyen eljárásnak alapja az, hogy az átlátszó papirosra írt rajzot olyan papiros fölé feszítik, amely a fény hatására színét megváltoztatja. Ha már most e két ív papirost kiteszik a napfényre, az alul levő és a fény irányában érzékeny papiros a színét változtatja, de csak azokon a helyein, amelyeket a fölötte levő rajz vonalai nem takarnak el.

Az eljárásnak két fő fajtája van: a negatív, meg a pozitív eljárás. A negatív eljárásos másolatokon a rajz vonalai fehérek kék alapon, a pozitív eljárással készülteken pedig kékek fehér alapon. Az utóbbi valamivel hosszadalmasabb.

A fénymásolás negatív módja a szokottabb. A hozzávaló papirost ferridammónium-citrát és ferrociánkálium vizes oldatával bevonjuk, s aztán megszárítjuk. A rajzot sötét-fekete tussal átlátszó papirosra rajzoljuk, s azután beletesszük a fotográfiai másolókeretbe; alája kerül a fény iránt érzékeny papiros. A napfény hatása következtében a rajz fehér vonalas mását láthatjuk a fényérző papiroson, ha ezt a megvilágítás után sósavas vízzel lemossuk. A pozitív eljárás fényérző papirosát már gummi arabicum, ferridammónium-citrát és vasklorid keverékével kell bevonnunk és sötét helyen szárítanunk. Megszáradása után tüstént másolhatunk rája. Megvilágítás után a másolatot ferrociánkálium húszszázalékos oldatával hirtelenében beecseteljük, mire a rajz világoskék alapon valamivel sötétebb kék vonalakkal rögtön előtűnik. Utána tiszta vízzel kell a másolatot leöblítenünk, vigyázva, hogy a papiros hátulja meg ne nedvesüljön. Végezetül higított sósavval mossuk le a rajzot, amely akkor már sötétkék színű fehér alapon.

A fénymásoláshoz való papiros előállításának még sokféle módja van. Igen kedveltek az olyan fényérző papirosok, amelyeket krómzselatinnal, s még inkább az olyanok, amelyeket kromátgumival készítenek.

Az előbbi papirossal való fénymásolást antratípiának, az utóbbival valót pedig negrográfiának nevezzük.

Bár ma még a megoldatlan problémák közé számít, de nincs kizárva, hogy a folytonos próbálgatások és javítgatások következtében valaha még jelentős sokszorosítási eljárássá fejlődik az aktinográfia vagy tiporádiógráfia, ami lényegében nem más, mint Röntgen-sugaras nyomtatás. Már vagy huszonöt év óta többszörösen bejárta a szaklapokat az a hír, hogy olyan eljárást találtak föl, amelynek segítségével festék nélkül lehet nyomtatni. Az ebbe a találmányi csoportba tartozó Kolle-féle eljárásról például ezt írták: "Az eljárás mellett a szedés költségei teljességgel elesnek, a nyomtatáshoz szükséges idő redukálódik. A reprodukálandó dolognak nem kell éppen nyomdabetűsnek lennie. Az eredeti kéziratot preparált papiros fölé feszítik, mely 50-100 íves rétegekben a Röntgen-sugarak hatása alá kerül. Egy ilyen réteg nyomtatásához tíz másodperc elegendő. Húsz ilyen réteget lehet egy Röntgen-cső köré elhelyezve exponálni, s ha egy rétegbe csak 50 preparált ívet teszünk, minden működésbe hozott cső egyetlen perc alatt 6000 példányt volna képes nyomtatni. Tíz ember ilyenformán nyolc óra alatt 7,500.000 nyomatot tudna előállítani. E példányok előállítási ára egyenlő volna a nyomdai munkások által készített és hasonló mennyiségben szállított nyomtatványokéval, de 20% hozzászámítandó a csövek, a készülék és az áram költségeinek fedezésére, s viszont a preparált papiros fokozott fogyasztása következtében a költségek redukálására is van kilátás."

Akármilyen fantasztikusnak látszik is az aktinográfia ideája, nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a technika birodalmában sok minden lehetséges. A repülőgép is álomkép volt ötven esztendeje, ma meg ott berreg napjában a fejünk fölött. Amely pillanatban a Röntgen-sugaras nyomtatás elég jó eredményt ad, s mindenek fölött olcsóbbnak mutatkozik a mostani könyv- és ujságsokszorosításnál: meg van adva a gyors elterjedésének minden föltétele.

Hogy a fotográfia tájékáról minő meglepetések várhatók a könyvek, ujságok sokszorosítása tekintetében is, bizonyítja az a lázas kísérletezés, amely Angliában és Amerikában a szedőgépes üzemnek a fotográfiával való kiegészítése tekintetében mutatkozik. Ezekről a J. Robertson nevéhez fűződő találmányokról egy speciális, másik kötetben szólunk.2. Nyomtatóeljárások

A grafikai sokszorosítás bármelyik ágazatát vesszük is szemügyre, három dolog elkerülhetetlenül szükséges mindegyikhez: a) az eredeti kép vagy kézirat; b) az ennek alapján készített nyomtatóforma; c) valamely eljárás, amelynek segedelmével a nyomtatóformáról levonatokat készítünk.

A forma minőségéhez képest aztán az összes grafikai sokszorosító eljárásokat három csoportba oszthatjuk: 1. a domború képű formáról, 2. mélyített képű és 3. a sík formáról való nyomtatás. Sokan egy negyedik csoportot is fölvesznek e rendszerbe, a fotográfiai eljárások csoportját, amelyet mi - mint említettük - főképp csak az említett három csoporthoz való vonatkozásaiban veszünk figyelembe.

A domború képű formáról való nyomtatásnak, németesen magas nyomtatásnak a könyvnyomtatás meg a fametszés a prototípusa; a mélyített képű formáról való nyomtatás (mélynyomtatás) a rézmetszetben, a síkformáról való nyomtatás (síknyomtatás) pedig a litográfiában és fénynyomtatásban találta meg legfőbb képviseletét. A magas nyomtatás és mélynyomtatás kezdetei Európában a XV. század elejére vihetők vissza, a síknyomtatás csoportja újabban, vagy százhúsz esztendeje csatlakozott hozzájuk.

A grafikai iparágak csoportosításakor számításba jön még, hogy micsoda úton-módon készül a nyomtatóforma. E tekintetben két alcsoportot állíthatunk föl, aszerint, amint pusztán mechanikai illetőleg kézimunka eredménye a nyomtatóforma, avagy a kémiának vagy fotokémiának is volt szerepe az előállításában.

Kézi munkával állítódik elő például a szedés, fametszet, alapnyomati lemez meg sztereotípiai lemez, a szó szoros értelmében vett rézmetszet stb., kémiai vagy fotokémiai uton a könyvnyomtatásban használt kemigráfiai és fototípiai dúcok, a litográfiai formák sokféle fajtája, a rézkarc, a fénynyomat és a heliogravür nyomtatóformája.

Művészeti érték tekintetében általában a mélynyomtatásos eljárásoknak adják az elsőséget, még pedig több okból. Ez okok egyike, s talán nem is a legkisebbike az, hogy a mélynyomtatás adja vissza a legpontosabban az eredeti, művészi munka vonalait.

A festékleadódás a mélynyomtatásos eljárásoknál felel meg legpontosabban az eredeti rajz vonalainak. A síknyomtatásban a nyomtatóforma anyagától függ a pontosság, a magasnyomtatásos eljárásoknál pedig a festék egy része a nyomtatott vonal két szélére csapódik ki. Ebből azonban még nem következik az, hogy a domború képű formákról készült nyomtatványok egyáltalában ne lehetnének művészi értékűek. Sőt ellenkezőleg: ha számolunk a nyomtatóanyag meg a nyomtatási technika természetszerű követelményeivel, a magasnyomtatásos eljárások segedelmével is csakúgy készíthetők művészi becsű munkák, mint akár a mélynyomtatásosakkal.

A nyomtatási módok mindegyikének megvan a maga anyagától és mechanikájától megszabott jellege, amely ellen véteni kardinális szépséghiba. A könyvnyomtató sajtón készült munkának már a nyomtatás természeténél fogva is erőteljes, férfias hatásúnak kell lennie; a litográfiai művet ezzel szemben bizonyos gyöngédebb, nőiesebb hatás jellemezheti. A természetes tipográfiai hatás elérésének gyönyörű példái a XV. század olasz könyvnyomtatóinak, meg az újkori Morrisnak könyvei, Dürer és kortársainak fametszetei; a litográfia természetes hatását pedig talán a modern francia plakátfestők, meg az ő nyomukon haladt jelesebb művészek - például minálunk Rippl-Rónai József, Pólya Tibor - művein figyelhetjük meg a legjobban.

A mélyített képű formáról való nyomtatás eddig általában magasabb művészi célokat szolgált (rézkarc, heliogravür), a tömeges sokszorosítás céljaira csak legújabban vették használatba. A síknyomtatás meg a domború formáról való nyomtatás volt tehát eddig legfőképpen arra hivatva, hogy az emberiség mindennapos nyomtatványszükségletét fedezze.

A könyvek, ujságok előállítása a tipografus dolga; a kereskedelmi nyomtatványok szintén nagyobbrészt az ő munkaköréhez tartoznak; a színes képek nyomtatásában pedig a síknyomtatás és magasnyomtatás osztozik egy idő óta, amióta tudniillik a tipográfiai háromszín- meg négyszínnyomtatás a litográfia birodalmának egy részét elhódította.

A grafikai sokszorosító eljárások száma ma már több százra rúg, s így az alaposabb ismeretük kész tudomány. Amellett folytonos fejlődésnek, változásnak vannak alávetve: ma eltűnik, elfelejtődik ez az eljárás, hogy holnap valami javítás révén újból fölszínre kerüljön; ma fölfedeznek valami kémiai vagy fotokémiai tüneményt s holnap már praktikusan kihasználják a sokszorosító iparágak emberei.

Az emberi szellem vívmányainak egyik legfőbb letéteményese tehát a grafikai sokszorosító művészetek rengeteg birodalma; múltja, jelene tiszteletet parancsoló, jövője pedig beláthatatlan.

A nyomtatóformák készítésének legfontosabb módjai a következők:

a) Domború képű formák készülhetnek a betűszedés, fametszés és lemezvésés, sztereotípia (kaosztípia, szelenotípia), kemigráfia (cinkográfia, kemitípia, dallasztípia, gillotage, panikonográfia), fototípia (fotocinkográfia, autotípia, szimiligravür, háromszín- meg négyszínnyomtatás, citokrómia), a fotogravür eljárásának egyik módja, a galvanoplasztika (elektrotípia, elektrográfia, galvanotípia, kalkotípia, elektrokemitípia, glífográfia, kemiglífia, eidográfia, galvanogliptika) stb. segedelmével.

b) A síknyomtatásos eljárások főbbjei: 1. a litográfia, amely felöleli a fotolitográfiát, kromolitográfiát (litokrómia) a maga sokféle eljárásával, az olajnyomtatást (oleográfia, peinture Bogaerts), a porcellán-iparban használatos lehúzóképek nyomtatási módjait (mikagráfia, metakromatípia, dekalkománia), az áttetsző képek nyomtatását (diafánia, krisztallofánia), az autográfiát (egyszerű másolást), valamint az offset-nyomtatást meg az algráfiát is, amely utóbbinál a nyomtatás aluminiumlemezekről történik; 2. a fénynyomtatás (alberttípia, heliotípia, fotokollográfia).

c) Mélynyomtatásos eljárások: a rézmetszés, rézkarc, acélmetszés, heliogravür (fotogravür), woodburytípia (fotogliptika), fotogalvanográfia, galvanográfia, a galvanogliptika egyik módja, és a most gyorsan népszerűsödő Mertens-rendszerű nyomtatás különböző változatai.

Ha a grafikai iparágak csak egyetlen csoportjának, például a magasnyomtatásnak szenteljük is életünket: holtig sem fogyunk ki a tanulnivalóból. Fölöleli az például a betűöntést, könyvnyomtatást, sztereotípiát, fametszést, kemigráfiát, galvanoplasztikát meg a fotomechanikai sokszorosító eljárások jelentékeny részét.

Mindezeknek az alapos megtanulásához, a bennük megnyilatkozó újítások és javítások nyomonkövetéséhez bizony talán kevés egy emberöltő. Hiszen maga a könyvnyomtatás is olyan nagy kiterjedésű, hogy már századokkal azelőtt különálló mesterségek alakultak ki kebelében. Először is a betűöntés szakadt ki belőle; követte ezt a szedésnek meg a nyomtatásnak külön mesterségekké való széjjelválása; a nyomdafestékek készítése - ami azelőtt a könyvnyomtató dolga volt - most már sokágazatú hatalmas gyáriparrá fejlődött; a gyorssajtógyárak, gépműhelyek, papirosgyárak, fametsző- és galvanoplasztikai intézetek, fotomechanikai műhelyek stb. százai vannak kényszerű összefüggésben a könyvnyomtatással. Pedig hajdanában a könyvnyomtató maga csinálta a könyvet meg a hozzávaló eszközöket elejétől végig.

A munka megosztódásának ez a folyamata még nem állott meg. A mi szűkebb értelemben vett mesterségeink is folyton tagolódnak: a betűszedés dolgában például ma már megkülönböztetnek mesterszedőt, ujság- és könyvszedőt, merkantilis, táblázat- és hirdetésszedőt, gépszedőt stb. S ez a gyáripari átalakulás a könyvnyomtatásnak nagy veszedelme: itt-ott máris léleknélkülivé teszi a nyomdász munkáját.

A munkamegosztás elvének helyenként való elhatalmasodását nem gátolhatjuk meg, s talán a sors úgy is hozza magával, hogy egyik-másik nyomdászembernek egész életén át egyetlen szűk munkálkodási körre kelljen szorítkoznia. De még így is elkerülhetetlenül szükséges, hogy nemes foglalkozását ki-ki minden ízében megismerje, s így egész nyomdásszá legyen. Ez adja meg néki az ahhoz való képességet, hogy munkáját jó kedvvel és kifogástalanul végezhesse, annál az egyszerű oknál fogva, hogy érti annak rendeltetését és elkészítésének minden csinját-binját. E nélkül a munkálkodása állandóan unott és kelletlen marad, ami pedig kész megrontója az emberi életnek.

***

Amint említettük, a sokszorosító eljárások száma ma már jó néhány százra rúg, s így a köztük való eligazodás nem könnyű dolog. Megnehezíti ezt az is, hogy az elnevezéseik meglehetősen önkényesek. A grafikusok kongresszusain már sok szó esett erről, s azt ajánlották, hogy az eljárások nevében meg legyen mondva: a magas-, sík- avagy mélynyomtatás osztályába tartoznak-e. A magasnyomtatásos csoportba tartozást e szerint a görög -típia végződés jelölné (pl. sztereotípia, kemitípia, autotípia); a síknyomtatásos eljárások ösmertetője a -gráfia volna (pl. litográfia), a mélynyomtatásúaké pedig a -gravür (pl. heliogravür). Ez azonban jámbor óhajtás marad beláthatatlan időkig, mert a közhasználatban százával gyökeresedtek már meg olyan görög összetételű technicus terminusok, amelyek az említett szabványozásnak nem felelnek meg, s megváltoztatásukról sem lehet szó. Hogy egyebet ne említsünk: ott van a magasnyomtatás legfő ágazatának, a könyvnyomtatásnak görög neve (tipográfia), amelyen félezred év óta ott tapad a síknyomtatást jelölő "gráfia" szó. Ennek fejében egész sereg olyan fotográfiai másoló eljárás elnevezésében, amelynek tulajdonképpen semmi köze semmiféle nyomtatáshoz: ott találjuk a magasnyomtatást jellemző "típia" végződést. Ilyenek: az argentotípia, cianotípia, daguerrotípia, ferrotípia, hidrotípia, kallitípia, kalotípia, katatípia, kromátotípia (vagy -gráfia), linotípia, mariotípia, melainotípia, metotípia, niepceotípia, ozotípia, pannotípia, pigmenttípia, pinákotípia, pinátípia, platinotípia, parotípia, talbottípia. De a gráfia végződést is gyakran megtalálhatjuk ezeken a nyomtatással semmi vonatkozásban sem álló fotográfiai másoló eljárásoknál. Ilyenek: az albuminográfia, platinográfia, s maga a fotográfia szó is. A Röntgen-sugaras nyomtatásnak görög nevét, az aktinográfiát már említettük, s tudjuk, hogy ennek az eljárásnak semmi köze a közönséges értelemben vett, vagyis festékkel való nyomtatáshoz. Különben még rádiógráfiának is nevezik. Ebbe az elektro-fotografikus csoportba tartoznak még: a fluorográfia, katográfia, szciagráfia, shadowgráfia és a szkotográfia.

Gyakran a magyar "nyomás" vagy "nyomtatás" szót találjuk az említett fotográfiai másoló eljárások elnevezésében (pl. guminyomás, pigmentnyomás, szénnyomás), de természetesen ez sem változtat az elnevezés logikátlanságán, mert hiszen ez eljárásoknál a technikai értelemben vett nyomtatásról szó sincs.

***

Technicus terminusai dolgában van azonban grafikai szakirodalmunknak egyéb nagy baja is: mesterszóink nagy részének németsége. Valamennyi mesterség között talán a grafikai műipar az, amelyben aránylag legtöbb a német szó. Nem is csoda. A könyvnyomtatás, a litográfia és általában a grafikai sokszorosítás bölcsője Németország, tanító mestereink javarésze onnan került hozzánk, s egyik-másik vidéki városunkat (például Debrecent) kivéve, nyomtató műhelyeinkben a XIX. évszázadbeli nyolcvanas évekig legfőképpen a német szó járta. Még ami latin szó van a könyvnyomtatók nyelvében, azt is a németek közvetítették hozzánk. A grafika egyéb ágazataival foglalkozóknak jórésze pedig még ma is német vagy legalább munkája közben németül beszél.

A magyarosodással megkezdődött a szófaragás meg a német szavak átfordítgatása magyarra. Legelőször a könyvnyomtatók próbálkoztak meg ezzel, de nem valami szerencsésen, mert csak kevés, többnyire szolgailag fordított s nyelvünk szellemével és törvényeivel ellenkező szót alkottak. Ezek a szavak rövid időn annyira meggyökeresedtek a nyelvünkben, hogy teljes kiirtásukig emberöltők telhetnek el. Egyik-másik szakírónk a maga jó nyelvérzékével észrevette ezt az ádáz nyelvrontást és föl is szólalt ellene, de hiába. Szedőink még ma is írásnak (Schrift) nevezik az ólombetűk sokaságát, kizárásnak (Ausschließung) a sorzáródarabokat, szedésükbe behozzák a szavakat, a formára föladják a festéket, hogy aztán lehúzhassák, nem is szólva azokról a tárgyakról, amelyeknek magyar neve egyáltalán nem használatos. Még a csakis magyarul tudó munkások nagy többsége is csupán vinkel-t, griff-et, stég-et, quadrát- meg spáciumfach-ot, plattnit (lemez) és zurichtolást ismer.

A Magyar Tudományos Akadémia vagy harmincöt éve megbízta Frecskay Jánost, a szabadalmi hivatalnak főlevéltárosát, hogy állítsa össze a Mesterségek Szótárát. E jóemlékű tudósunk becsülettel végezte a munkáját. Megcsinálta a szótár vaskos kötetét, még pedig részben a grafikai sokszorosításra vonatkozóan is, amennyiben a könyvnyomtatás, betűöntés, fametszés meg könyvkötés legfontosabb mesterszavai közül a németes alkotásúakat és rosszképzésűeket elhagyogatva, a régi szótárírók nyomán egészen másokat toldott be helyettük. Különösképpen azonban e szavakból az egy "mesterszedő" kivételével egyetlen egy sem gyökeresedett meg nyomdáinkban, úgy hogy ha most e könyvünkben a Frecskay János szép magyar terminus technicusait használnók: a könyvet rajtunk kívül talán egyetlen grafikus sem értené meg.

Éppen ezért - bár nehezünkre esik - kénytelenek vagyunk könyvsorozatunkban az élet és gyakorlat kívánalmaihoz igazodni, s gyakran olyan mesterszókat használni, amelyek magyarosságához és képzéséhez szó fér. Szívesen használjuk ezenfölül a könyvnyomtatás régi latin mesterszóit is, mint amelyek nyelvünk szellemével hadi lábon nem állanak, s amellett bizonyos tisztes históriai fényt vetnek erre a gyönyörű múltú művészetre.II. MAGASNYOMTATÁS

Bevezető fejezetünkben elmondtuk ennek karakterisztikumait, s most e könyv terjedelme által megszabott rövidséggel, általános áttekintést adóan ismertetjük az ebbe az osztályba tartozó főbb sokszorosító eljárásokat. A technikájuk minden csínját-bínját föltáró részletes ismertetést illetően a később következő kötetekre utaljuk az olvasót.A) A könyvnyomtatás és betűöntés

A könyvnyomtatás (tipográfia) a legelterjedtebb valamennyi sokszorosító eljárás között. A könyvek és ujságok általában ilyen uton készülnek, s ezért Gutenberg művészetét bátran nevezhetjük a gondolatcsere legfőbb közvetítőjének. Technikája két részből áll: 1. a nyomtatóforma előállítását eszközlő szedésből; 2. e szedés, valamint az egyéb uton készült magasnyomtatásos forma (sztereotípia, fametszet, galvanoplasztika, maratás útján készült úgynevezett klisé) festék segedelmével való sokszoros lenyomtatásából.1. A betűanyag és előállítása

Nyomdai betűtípust talán már mindenki látott. Két centiméternél valamivel magasabb fémrudacskák ezek, amelyeknek a fölső végén valamely betűnek, számjegynek, ornamentáló egységnek a fordított képe domborodik ki. Vannak ezenfelül a nyomdában ugyanolyan magasságú rövidebb-hosszabb fémlapocskák, amikkel a vonalakat nyomtatják. Találunk ott ezenfölül hasonló, de alacsonyabb s a fölső végükön képet nem viselő töltőanyagot is, ami a szavak és sorok egymástól elkülönítésére, vagyis a fehéren maradó helyek kitöltésére szolgál.

Egy-egy vágású betűből rendesen többféle betűfokozata (pl. petit, garmond stb.) van a könyvnyomtatónak. Az egyes betűtípusok rendesen igen különböző arányban kellenek néki, így például az e-ből körülbelül még egyszer annyi, mint az l-ből, s ötször annyi, mint a v-ből; ezt az arányt az úgynevezett öntőcédula tapasztalati adatai alapján szokták megállapítani. A könyvek nyomtatásához használt betűkészletekben vannak kis- (kurrens) és nagy- (verzális) betűk, különböző írásjelek meg számok; némely cím- és díszbetűs készlet csak verzálisokból áll. Szövegrészletek kiemelésére a félkövér és a kurzív betű szolgál. Esetleg r i t k í t j á k (szórva szedik) az illető szövegrészletet. Franciás szedésben a KAPITÄLCHEN betűt is használják, főkép nevek kiemelésére.

A nyomtatásban fehéren maradó részletek kitöltésére használt töltőanyag: 1. sorzáró darabokra, 2. tágítókra vagy rosszabb szóképzéssel térzőkre (reglettákra) s 3. ürtöltőkre (stégekre, Frecskaynál: tag) csoportosítható. A sorzárók keskenyebbjeit spáciumoknak, a rendes szóközvastagságúakat harmad- vagy félnégyzeteknek nevezik. A bekezdéses szövegrészletek végén fehéren maradó nagyobb sorközöket négyzetekkel és kvadrátumokkal töltik ki. A szavak ritkítása spáciumokkal történik; a sorokat szellősebbekké tevő ritkítóegység a tágító, avagy térző; a nagyobb (pl. egy-két centiméter szélességű, vagy ennél is szélesebb) fehérségek betöltésére az ürtöltőt, vagy logikátlan, de mindenesetre gyakoribb mesterszóval: ürpótlót használják.

Valamely szedésoldalnak, különösen a sok szöveggel, számmal és léniával tarkított táblázatos munkák szedésének pontos, gyors és könnyű összerakosgatása csak úgy lehetséges, hogy a pontosságnak föltétele már az anyagban is megvan. Ez a föltétel nem más, mint az a szellemes és érdekes rendszer, amelyet tipométriának nevezünk, s amely századok tapasztalatai és próbálkozásai után alakult ki. Ennek a Didot-Berthold-féle rendszernek alapja a tipográfiai pont, amelyből 2660 megy egy méterre. Minden betűnek, vonalnak, ürtöltő darabnak megvan a maga tipográfiai pontokban kifejezhető törzsvastagsága.

A szokottabb betűnagyságokat és elnevezéseiket a 24. oldalon adjuk. Az ott bemutatott kettősmediális nagyság után következnek: a kétterciás (32 pont), háromcicerós vagy kánon (36 p.), kéttextusos vagy dupla-text (40 p.), négycicerós vagy misszále (48 p.). Ezenfölül is vannak természetesen pontos szisztémájú (60, 72 stb. pontos) betűink, de ezek már plakátbetűknek számítanak.

Az öntött betűtípuson megkülönböztetjük: a) a pálcika fején látható fordított betűképet; az ebben levő mélyedéseknek ponc a neve, a betűkép által nem födött alsó részé hús. Az alul vagy esetleg följebb, sőt talán többszörösen is alkalmazott bevágást szignatúrának mondják; ez egyrészt arra való, hogy különbözősége révén az egymáshoz hasonló metszésű betűtípusokat megkülönböztethessük egymástól, másrészt pedig arra, hogy a szedő már a betű elkapásakor helyes irányba fordítsa a betűt. A betűmagosságot a betű talpától a betűkép fölszínéig mérik. Ez a magosság 62,7 és 63 tipográfiai pont között váltakozik, de természetesen egy-egy nyomda minden betűanyagának pontosan egyforma magasságúnak kell lennie. A betűtörzs abszolút pontosságának szükségéről már volt szó. A betű vastagsága azonban változhat; az m betű például okvetlenül vastagabb a t-nél, de mert vannak keskenyebb és szélesebb metszésű betűkészletek: az m stb. betű az egyikben vastagabb lehet, mint a másikban.

A könyvnyomtató immár századok óta nem maga készíti a betűit. Egy külön iparág, a betűöntés gondoskodik erről, amely azonban a nagyobb nyomdavállalatoknak igen gyakran egyik osztályát teszi.

Mire egy-egy betűtípus a megöntésig eljut: háromféle munkameneten kell átesnie: 1. a betűmetszés, 2. a matrica-készítés és 3. a tulajdonképpeni betűöntésen.

A betűmetszés munkamenete a következő: A tervező művész betűjét sokszoros korrektúra és minden irányú próbálgatás után pantográffal, avagy fotográfiai uton cinklemezre viszik át, s a körvonalait a lehető legélesebben belekarcolják. Ez a lemez vezetősablónul szolgál a vésőpantográf számára.

A betűmetsző pantográfja tulajdonképpen nem egyéb, mint a gólyaorrnak nevezett közismert rajzolási segítőeszköz finomabb és fémből készült kiadása. Arra való, hogy a körvonalas rajzokat nagyított vagy kicsinyített alakban átmásoljuk. Ha vésésre használják a pantográfot: a rajzoló ceruzáját acél- vagy gyémántos hegyű tű helyettesíti benne. Pontos szerkezetű pantográffal szinte mikroszkopikus kicsinységű másolatokat is készíthetünk, sőt egyszerre többet is, ha a pantográf többkarú. A pantográf kezelését azonban ügyeskezű emberre kell bízni, aki a vezetőtűvel biztosan tudja követni az eredeti rajz vonásait, mert a készülék karcolótűje a vezetőtűnek minden mozdulatát híven visszaadja, s így a kéz legcsekélyebb megcsuszamlása is gyakran jelentékeny hibát okozhat. A betűöntésben a betű kicsinyített formában való vésése már az említett sablón alapján történik a vésőpantográffal, amelynek vezetőtűjét a munkás a karc mélyedéseiben végigvezeti, amikor is a pantográf másik karján levő rajzolótű, illetőleg karcológyémánt a betű képét egy puha acélpálcikába, tetszőleges kicsinyítéssel, belevési.

Olykor nagyobb formátumban rajzolják meg a betűt, s aztán fotográfiai úton megfelelően redukálják, közben természetesen folyton korrigálgatva rajta. Az így nyert kép után a bélyegmetsző a maga karcolótűjével az ábéce összes betűit egy-egy puha acélpálcikába fordítva karcolja, majd a betűképet körülvési, s az így elkészített betűbélyeget, acélpatricát megkeményítve, emeltyűs sajtóval vörösrézlapocskába préseli. Ez az utóbbi aztán a matrica, amelyről kézi, avagy gépi úton a betűk öntése történik.

Tömérdek aprólékos, nagy gyakorlatot és szakértelmet igénylő munkát végez mind a bélyegmetsző, mind a betűöntő, amíg a betű annyira elő van készítve, hogy az úgynevezett komplett betűöntőgépen majdnem automatikusan sokszorosítható.

A könyvnyomtató betűtípusainak öntése régebben javarészt kézi munka volt. Az úgynevezett öntőműszerbe beleerősítették a kellően szabatosított matricát; a műszert bal kezébe fogta a betűöntő, s a jobb kezében tartott vaskanállal folyós betűfémet öntött a műszer felöntőszájába. Mialatt a műszert egy kissé megrázta: kihűlt az öntvény; megnyitva ezután a műszert, a betű kipottyant belőle. A műszernek az öntés közben való megrázásától, ami különben inkább fölfelé-lökésnek volt nevezhető, függött az öntés sikere. Mert azzal, hogy a műszert a beömlő betűfémnek szinte nekilökték: a folyós fém a matrica minden mélyedését pontosan betöltötte, ami pedig ilyen nekilökés nélkül aligha történhetett volna meg teljes mértékben.

Az így megöntött betű azonban még távolról sem volt kész. A betű talpához fémfüggelék (csinga, öntöttcsap) tapadt, amit külön kellett letördelni; s ezen felül is sok-sok csiszoló- meg egyéb munkája akadt még körülötte a betűöntőnek. Mindeme munkákat ma már majdnem fölöslegessé teszi a komplett betűöntőgép, amelynek tüzetesebb megismertetését egy a betűmetszésről és betűöntésről szóló későbbi kötetre hagyjuk.

A kézzel való öntés napi átlaga 4000-6000 betű, nagyobb betűből azonban jóval kevesebb. A komplett géppel a betű nagysága szerint 20.000-40.000 betű önthető napjában.

Legjobb betűfém a kétszeresen finomított ólom, antimon és cinn ötvényéből készül, és pedig 50 rész ólom, 40 rész antimon és 10 rész cinnből. Az ilyen ötvényből öntött betűk ára azonban igen nagy volna, miért is újabb időben 75-80 rész ólomból, 20-25 rész antimonból és mintegy 0,4 rész vörösrézből vagy cinnből ötvényeznek.2. A betűszedés

Bevezetésünkben szó volt már arról a munkamegosztásos tendenciáról, amely a könyvnyomtatásra is átnyujtotta polipkarjait, s amely veszedelmes akadálya lehetne esetleg e sokszorosító ágazat műipari fejlődésének. A szedés és nyomtatás - mint említettük - már régebb idők óta különálló foglalkozásokká lettek; a betűszedő csak a szedésforma összerakásával törődik, a nyomtatást végző munkás: a nyomó (vagy szépenhangzó, de éppenséggel nem eléggé kifejező szóval: a gépmester) pedig általában alig ért valamit a szedőmunkához. Mind a szedőnek, mind pedig a gépmesternek különben annyira differenciált, sokoldalú és fontos a foglalatossága, hogy ha komolyan veszik a hivatásukat: holtig sem fogynak ki a tanulnivalókból. A nagyobb nyomdákban a szedő- és nyomtatóosztály rendszerint külön helyiségeket foglal el. A szedőteremben találunk könyv-, ujság-, táblázat-, merkantil- és akcidensszedőket, esetleg gépszedőket is.

A könyvszedő nagyszerű múltú speciese a nyomdásztársadalomnak. A kézírásos betűket ólomtípusok sokaságává átültetve, fölszítta magába s esetleg továbbmagasztosította az író lelkét, ő maga is sok esetben tudóssá, államférfiúvá, vagy nagy álmodozóvá lett. Százával sorolhatnánk föl az emberiség kultúrtörténetéből olyan neveket, amelyeknek viselői a szedőszekrény ólomporával együtt szítták magukba az isteni ihletet.

A munkamegosztás e tekintetben is bizonyos eltávolodást okozott a régi állapotoktól. Amíg hajdanában a könyvet egy, legföljebb ha két-három szedő szedte, ha mindjárt egész esztendeig is eltartott e munkájuk: a mai nagy üzemekben olykor harmincan is szednek egyszerre valamely könyvön; tehát részletmunkát végeznek, az író lelke és tudása nem ivódhat föl bennük. Mindamellett ma is vannak specialista könyvszedőink. Az egyik a matematikai könyvek szedésében kiválóan jártas, a másik bizonyos idegen nyelvű kéziratokról szed kitünően, majdnem hiba nélkül, a harmadik a sport-almanachoknak vagy más egyéb munkáknak a gyakorlott mestere. Intelligens, olvasott ember a könyvszedő javarészt, ennek híján könnyen kiszorul a pályájáról.

A több szedő munkájával készült szedésdarabok oldalakká, ívekké összerakását, általában a könyv készültének technikai irányítását a tördelő (metteur-en-page) végzi, akinek különösen értelmes, ügyes és olvasott embernek kell lennie, olyannak, aki magasfokú technikai készültség mellett meg is tudja érteni a kezébe adott munkát, bele tudja magát élni annak a szellemébe, s így minden tekintetben pontos és helyes utasításokat tud adni a szedőinek.

A táblázatszedőnek a kitünő anyagösmeret és a tipométriai rendszerrel való villámgyors számítási képesség a fő-fő erőssége. Pontossága a pedantériát kell, hogy megközelítse. E nélkül a munkája vaktában való volna.

A gépszedő munkájáról hátrább, a szedőgépeknél lesz szó. Egyébként a legjava könyvszedőket szokták erre a munkára alkalmazni.

A kereskedelem és ipar fejlődésével nagy jelentőségűvé lett a merkantilis- vagy akcidens-szedés, amely - mint a neve is mutatja - főkép levél- és borítékföliratok, számlák és jegyzékek, céget hirdető kártyák, papiros-zacskók, váltók és nyugtatványok ízléses megszedésével foglalatoskodik. Ide tartozik a családias és egyéb hasonló eseményeket tudtul adó meghívók, valamint táncrendek, műsorok, étellapok és más effélék szedése. Az akcidens szót jó százötven esztendeje használják a tipográfiában; tehát abból az időből való, amikor még a könyvcsinálásban merült ki a tipografus majdnem egész tevékenysége, s csak nagy elvétve akadt valami mellékes, akcidenciális munkája: halotti jelentés, ünnepi vers, avagy egyéb ilyesféle.

Az akcidens-szedő szót ujabban a Frecskay János csinálta mesterszedő elnevezés kezdi kiszorítani, bár mi ezt a titulust inkább a legmagasabb tipográfiai művészet mesgyéit járó nyomdászoknak tartanók fenn. Mert ilyen is van egynehány, s az ő tudásuk, ízlésük és ügyességük az, amelyen a tipográfiai intézetek házi stílusa fölépül. A mesterszedővé fejlődés azonban nem könnyű dolog. Kitünő forma- és színérzék, nagy anyagismeret, jó áttekintő képesség és intelligencia az alapfeltételei. Akiben ezek a tulajdonságok megvannak: szorgos maga-képzéssel művésszé emelkedhetik.

A könyvnyomtató nem a nyers anyagnak átváltoztatása útján hozza létre a maga művészi értékeit, úgy, mint például az asztalos, a vasmunkás stb.; az ő tulajdonképpeni munkája inkább a már meglévő tipográfiai formáknak elrendezéséből s kihasználásából áll. A nyomdász tehát finom érzékű, ügyes kezű fölhasználója, elrendezője olyan dolgoknak, amelyek más ember keze munkái. Amit a betűöntő, a papiroskészítő meg a festékgyártó külön-külön csináltak: azt kell a könyvnyomtatónak egységes egésszé összefűznie. A munkájához szükséges anyagok valamennyije keresztülment már emberi kézen, s ennek az emberi tevékenységnek a nyoma bizonyos művészeti értékek alakjában mindegyiken megmaradt; az igazi szakértő számára nem is nehéz e nyomok fölismerése.

Nem annyira a szabadon szárnyaló üde alkotni tudásnak művészete, hanem a megértésé és átérzésé tehát az, amit a könyvnyomtatótól elvárhatunk. Az egymástól itt is, ott is függetlenül előállott tagokat kell előkelő egységgé egybeforrasztania.

***

A szedőterembe belépve, úgynevezett utcákba sorakoztatott szedőállványokat látunk, ferdén fölfektetett betű- és anyagszekrényekkel. Az állványok alsó felében lécezet van, amelyek közé az éppen használaton kívül levő betűszekrényeket dugják. A szekrények háromféle nagyságú rekeszekre vannak osztva, minden rekeszben más-más betűvel avagy írásjellel. Magától értődően a leggyakrabban szükséges betűknek (a, e, n stb.) kell a legnagyobb rekeszekbe kerülniük, s lehető közel kell lenniük a szekrény aljához, hogy a szedő ne legyen kénytelen minduntalan utánok nyujtózkodni s hogy a kezével leírt pálya a lehetőséghez képest kicsiny legyen.

A szedőszekrények száma a nagyobb nyomdákban több százra rúg. A legtöbbjükben a könyvek és ujságok nyomtatására való könyvbetűk (borzalmas germanizmussal: "kenyérírások") vannak; másokban a hozzájuk illő kurzív és félkövér meg kövér betűket találjuk. Vannak ezenfölül hirdetések, akcidenciák stb. szedéséhez való különleges betűsorozatok is minden nyomdában, díszbetűk, nyomtatásban a kézírás látszatát adó írásbetűk, írógépbetűk, német (frakturt, schwabachi avagy gót) típusok, görög meg zsidó betűk, itt-ott még a kották összeszedését lehetővé tevő hangjegytípusok is. A címes díszbetűk egy része kisebb szekrényekben, avagy fiókokban húzódik meg.

Más szekrényekben különböző képű réz- és ólomvonalakat, egyes és sorozatos díszeket (rossz magyarsággal: körzeteket) találunk. Ezek között képviselve vannak minden korok díszítő stílusának ornamentális egységei, a görög idők palmettájától és kutyafogától a futurista és kubista stílusdivat cikázó ornamensrészleteiig. A mesterszedő tudásától és ügyességétől függ ezek észszerű és stílusos fölhasználása.

A szedés módja röviden a következő: Valamely mű kézirata a szedőosztály művezetőjétől (tisztes latin szóval: faktor) a tördelőhöz kerül, aki annak egynéhány oldalát - kellő utasításokkal - a szedőnek adja át. A szedő a kéziratot egy csiptetővillával (divizórium) a szekrényből kiálló lécre (tenákulum) erősíti, balkezébe fogja a sorjázót (sorzó, rendvas, vinkel), ebbe teszi a jobbára sárgarézből való szedőléniát, s jobb kezével az első betű után nyúl. A betűt a fejénél úgy fogja meg, hogy a szignatúrája kifelé álljon; ebben a helyzetben legrövidebb mozgással a balkezében tartott sorjázóba teszi s ott a balkéz hüvelykujjával lefogja. Ez az ujj, mint valami őr, minden következő betűt megtapogat, megvizsgál, vajjon a szignatúra kifelé áll-e, s nincsen-e a betű esetleg a feje tetejére állítva. Gondosan tartja addig a pillanatig, amíg a jobbkéz át nem adja a következő betűt, hogy melléje sorakoztassa, s így folytatja, míg a sor megtelik, hogy azután a sort a sorközök szűkítésével vagy tágításával a sorjázó megszabta pontos szélességűvé zárja. Ekkor kihúzza a sor alól a szedőléniát, fölülcsapja s új sor szedésének lát neki. Ha a balkezében tartott sorjázó már megtelt a sorokkal: ezeket egy ügyes fogással kiemeli, s egy cinktalpas vasrámára, a hajóra teszi.

Ha a hajó is megtelt: a szedő a sorok tömegét, a hasábot spárgával körülköti, többszörös papiros-alátétre (porte-page) helyezi, esetleg valami sima szedődeszkára csúsztatja.

A táblázatos, merkantilis és akcidens munkák szedése is lényegileg így történik, de jobbára több szekrényből, előre megszabott formátumra és folytonos számítgatással s mérlegeléssel.

Ha a könyvszedők hasábjai fölszaporodtak, vagy éppenséggel ki is szedődött már a munka: a tördelő oldalakat, kolumnákat és íveket formál belőlük, vagyis megtördeli a művet. Minden oldalra kolumnaszám és esetleg kolumnacím is kerül, egyik-másikba ábrás dúcot (klisét) tördel, jegyzeteket helyez el az oldal alján, s margináliákat az oldal külső szélein. Nagy figyelmet és gondosságot igénylő munka ez.

Még mielőtt a tördelő a munkáját megkezdené, a könyvszedők hasábjairól kefelevonat, avagy kézisajtón, lehúzóprésen előállított levonat készül, amely a kézirattal egyetemben a korrektor elé kerül, akinek az a föladata, hogy a hasábokba csúszott hibákat a korrektúrahasábon a lehetőséghez képest kiirtsa. Ez az egyik mellékletünkön látható korrektúra-minta módjára történik. A korrektor átjavította levonatok újra a szedő kezébe kerülnek, aki a levonatokon megjelölt hibákat a szedésben - ár avagy pincetta segítségével - kijavítja. Az így megkorrigált szedés aztán tördelésre kerül.

Tördelés után a kolumnákról, illetőleg ívekről újabb levonat készül, amelyet most már az illető mű szerzőjéhez juttatnak el áttekintésre, s amelyet ennélfogva szerzői korrektúrának neveznek. A szerző a maga kifogásainak megtétele, s az esetleg még itt-ott bujkáló sajtóhibák kijavítása után az "imprimatur" (nyomtatandó), avagy a "corr. corr. impr." (correctis corrigendis imprimatur = a kijavítandó dolgok kijavítása után nyomtatandó) jelzéssel és az aláírásával látja el az ívek első kolumnáját, s ezzel a könyvcsinálás első fele: a szedésforma elkészítése eljutott a befejezéséhez.

Eddigi ismertetésünkben a kézi szedésről volt szó, amikor ugyanis a szedő a betűszekrények rekeszeiből rakosgatja össze a szedését. A nagyobb nyomdákban azonban - főleg amelyek javarészben ujságok előállításával foglalatoskodnak - szedőgépeket is találunk.

E gépeket a betűszedő munkájának gyorsítása végett konstruálták. Százötven esztendős próbálgatás, sok száz eredménytelen kísérlet után ma már van néhány olyan szedőgéptípusunk, amely kitünően használható a napilapok előállításakor, aminek tudvalevőleg hallatlan gyorsasággal s szinte percnyi pontossággal kell történnie.

Magyarországon háromféle szedőgép van használatban: a Linotype, a Monotype, meg a Typograph. Valamennyi a szedés és betűöntés műveletét egyesíti magában, s klaviatúrás szerkezetű, vagyis olyan, hogy a matricák egymás mellé sorozása billentyűk megnyomása útján történik.

A Linotype nem szed betűket, hanem matricákat soroz egymás mellé, s ha azok sorrá alakultak, kizárja őket. Kizárás után az öntőszerkezet elé kerül a sor, ahol a betűöntéshez hasonló módon leöntődik és betűmagasságra igazítódik. Öntés után a matricasort, amiből a kizáró részletek önmaguktól eltávolodnak, emeltyű ragadja meg, s fölemelve, a gép felső részén levő osztószerkezetnek adja át. Itten kiemelkedésekkel ellátott fogazatos sínen csúsznak végig a bevágásos matricák mindaddig, míg rá nem akadnak a sín ama fogazatára, amely a matrica bevágásával megegyezik. Ekkor lógó állapotukból az alant levő tartójukba pottyannak. A gépet motor működteti, a szedés billentyűzve történik. Ha a szedő a sort végigbillentyűzte, csak a jobb keze felől levő emeltyűt kell megnyomnia, hogy a kizáró-, öntő- és osztószerkezet működésbe jöjjön.

A Typograph szintén soröntő gép; ma már szűkül a használata. Matricái drótszálakon csüggnek, s a billentyű megnyomására saját súlyuknál fogva siklanak le a sorjázónak megfelelő gyülekezési helyre, s ott sorrá záródva, s az öntőkészülék elé csúsztatva: sor öntődik róluk.

A Monotype szedőgép egyes betűket önt. Két egymástól teljesen különálló gépből áll: a) a billentyűzés következtében lyukasztott u. n. kéziratsablónt készítő, b) az e sablón nyomán az egyes betűket megöntő és egymás mellé sorozó öntőgépből.

A szedőgépek részletesebb megismertetésével külön kötetünk foglalkozik majdan, s most csak annak a megemlítésére szorítkozunk, hogy a külföldön az említett három géptípuson kívül egyebek is vannak használatban, s hogy Angliában és Amerikában erősen foglalkoznak most egy újabb rendszerrel, a Robertson-féle fotografáló szedőgépnek a gyakorlatias megvalósításával. Erről is majd "Szedőgépek" című speciális kötetünkben lesz szó. A gépszedés mai gyorsasága körülbelül megfelel a gondos írógépes munkának, a kézi írás gyorsaságát természetesen messze túlhaladva. Amíg az íróember a maga pennájával - átlagosan számítva - óránként legföljebb 2000 n-nek megfelelő kéziratmennyiséget képes megírni, tehát 6 óra alatt 12.000 n-et: írógépen ennek duplája készülhet el. Szedőgépen nemkülönben. Angol nyelvterületeken - az ékezetek hiánya és a klaviatúra szerencsésebb megszerkesztése következtében - valamivel több. Természetesen a szedő egyénisége is sokat számít.

És ezzel talán el is értük a gépszedés átlagos gyorsaságának a maximumát. A gép talán megbírna 15.000 n-es átlagos gyorsaságot is, a kezünk is vagy 8-10 ezreset, de nem bírja az agyunk. A mi kényes, filigrán szerkezetű, mindamellett viszonylag igen kényelmes lassúságú agyunk, amelynek egytized másodperc kell ahhoz, hogy értesüljön például arról, hogy lábunk szögbe lépett, s amely másodpercenként tíznél több utasítást nem képes adni testi álladalmunk végrehajtó szerveinek.

A szedőgépekhez való betűfémnek a gép kényes szerkezete miatt igen folyósnak kell lennie s ezért ilyen célra leginkább a következő arányú ötvényt veszik: 68 rész ólom, 20 rész antimon, 9 rész cinn és 3 rész vörösréz. Ez a fém tehát igen lágy, ami azonban nem baj, hiszen a gépszedés nem kerül oly sokszoros nyomás alá, mint a közönséges betű.3. A szedésről való nyomtatás

A teljesen elkészített, szerzői korrektúrán is átment szedés most már a könyvnyomda géptermébe kerül. Ha könyvről van szó, ennek oldalait nem egyenkint, hanem egész ívre - például 8, 16 vagy 32 oldalra - terjedően nyomtatják egyszerre. Hogy mikor hány oldalt: a gép nyomtatóalapjának meg a nyomtatvány formátumának, illetőleg a papirosíveknek nagysága adja meg.

Ezt a formátumot természetesen már a nyomtatvány megrendelésekor megszabják, még pedig legelső sorban a kereskedelemben szokásos ívnagyságok alapján. Minálunk 13-féle ívnagyságot különböztetnek meg (centiméterekben).

1. sz. alak (kis bélyeg)

34/42

8. sz. alak (kis regál)

47/60

2. sz. alak (nagy bélyeg)

36/45

9. sz. alak (nagy regál)

47/63

3. sz. alak (dikaszteriál)

37/53

10. sz. alak (szuperregál)

50/70

4. sz. alak (kis lajstrom)

40/50

11. sz. alak (imperiál)

54/76

5. sz. alak (nagy lajstrom)

42/52

12. sz. alak (olifant)

58/84

6. sz. alak (kis medián)

45/55

13. sz. alak (nagy olifant)

63/95

7. sz. alak (nagy medián)

46/59Az igen sűrűn használt "nullás alak" elnevezés azonos az 1. sz. alaknagysággal.

Már most a könyv alakja attól függ, hogy miként hajtjuk össze a hozzávaló papirost. Az egyszeresen összehajtott ív 2 folió lapot, azaz 4 oldalt ád. A kétszeresen összehajtott ív 4 negyedrétű (quart) lapra, vagyis 8 oldalra oszlik. A háromszorosan megtört ív pedig 8 oktáv lapot, vagyis 16 oldalt ád. Lehet azonban az ívet úgy is összehajtani, hogy az 12 (duodec) vagy 18 (oktodec) oldalt adjon. A duodec és oktodec ívtörések ma ritkábban fordulnak elő, olyankor ugyanis, amikor a gyorssajtó egész nyomtatófölületét ki akarják használni. A nyolcadrétnek, duodecnek mégegyszeri összehajtása révén keletkezik a tizenhatodrét, a huszonnegyed- meg a harminchatodrét. A legmegszokottabb könyvformátumok ma az oktáv meg a quart. A folió-alak hébe-korban, díszes munkáknál fordul elő. A könyvnyomtatás kezdő idejében azonban általános volt a használata.

A gépterembe került kolumnákat olyanformán kell elrendezni - ívbe kilőni -, hogy azok kellő sorrendben legyenek nyomtatás után a papiroson. Ez a "kilövés" a vasból való zárólapon történik. A margóviszonyok tekintetbevételével pontosan megállapítják minden egyes kolumnának a helyét, zárókeretet tesznek a "kilőtt" ív köré, s a margóknak megfelelően ürtöltőket raknak az egyes oldalak közé. Majd a szélről három oldalt körülrakott srófos zárókészülékkel összébb szorítják a szedést, az esetleg kiágaskodó betűtípusokat kalapács és leverőfa segítségével egyforma fölszínűre verik vissza, majd a zárókészülékek srófjainak meghúzásával teljesen szilárd és összefüggő tömeggé szorítják össze a szedés betűtípusait.

Gépbe emelve már most az ívet: lenyomatot készítenek róla. Ahol a nyomat rosszul adódik ki: ott a nagyfontosságú egyengetés munkájával segít a gépmester. Ez úgy történik, hogy a nyomóhengeren vagy tégelyen levő papiros borításból a megfelelő helyen vagy kivág valamit a gépmester, vagy pedig - ha gyöngén adódik ki valamely részlet - papirszeletke odaragasztásával üti helyre a különbözetet. Különösen nagy szerepe van e munkának az illusztráció-nyomtatásban, midőn a kép alakjainak gyöngébb-erősebb árnyékolása függ a pontos egyengetéstől.

Ha ennyire jutottak, egy tiszta lenyomatot adnak át a nyomda revizorának, aki ezen a géprevizión ellenőrzi a szerzői korrektúra keresztülvitelének helyességét, s egyéb szempontokból is alaposan áttekinti az ívet. Az ő imprimálása után megkezdődhetik a főként fekete, de olykor más színű festékkel való nyomtatás.

A fekete festékek fő festőanyaga a korom, amelyet ma már külön koromtermelő gyárakban állítanak elő. A korom legfőbb változatai: 1. a láng-, 2. a lámpa-, 3. a gázkorom. Az első a legkülönbözőbb dolgok elégetéséből keletkezik; a lámpakorom- mint a neve is mutatja - lámpásokban keletkezik olajfélék elégetése által; a gázkorom pedig jobbára földgáz elégetése útján áll elő. Az egyes koromfajták közt sok finomsági fokozat különböztethető meg. A fekete festék kötőanyaga a kence, aminek nagyjából szintén két főfajtája van: a) a lenolajból főzött nehezebb, b) a gyantafélékből készített könnyebb kence. Rotációs nyomtatáshoz csak az utóbbi használható.

A színes nyomdafestékeket általában a föld-, fém- és lakkfestékek csoportjaira szokás osztani. A földfestékek főképp a kromolitográfiában használatosak; fő-fő anyaguk: a szepiaföld meg az okra (alfajták: angol-vörös, umbra, Bismarck-, mahagóni-, szepiabarna stb.) A fémfestékek közül a berlini kék vas oxidálása útján készül (alfajtái: milori-kék, acélkék, bronzkék, párisi kék, flórakék, fecskekék stb.) A cinóber főalkotórészei a kén meg a higany; a miniumot, mennigét főfő alkotójáról ólompirnak is nevezik; az utóbbinak anilinnal festve anticinóber a neve. Fémfesték a kremsi (ólom-) fehér meg a cinkfehér is. A lakkfestékek a széngyártás melléktermékei. Korábban csak ibolyaszínűt (alizarinból) és vöröset (eózinból) tudtak előállítani; ma már mindenféle színárnyalatú lakkfesték készül, a sárgától a fekete színig, kivéve a fehéret. A lakkfestékek alapját képező anilinféle anyagok vízben oldhatók, tehát az ilyen festékgyártásnak első föladata az anyagokat porcellánfölddel, kaolinnal, gipsszel vagy hasonló földfélével úgy összekötni, hogy vízzel kimosni többé ne lehessen. Ugyanazt az anilinféle pigmentet például a szobafestők festékeinek készítésekor valamely olcsóbb földanyaghoz kötik, a nyomdai festékek gyártásakor azonban már a legfinomabb kötőanyagra van szükség.

***

A készre nyomtatott ívek a könyvkötészetbe kerülnek, amely gyakran kiegészítő része a nyomdának. A könyvkötészetben első munka a hajtogatás, amelyet munkásnők végeznek a simító csont segélyével; de történhetik ez a munka gépi uton is, hajtogató géppel. Majd ívszámaik szerint összehordják (kollacionálják) az íveket, s az így keletkezett könyveket aztán átvizsgálják, hogy lapjaik sorrendben következnek-e egymásután. A további munkamenet a szerint alakul, hogy fűzni, avagy kötni akarják-e a könyvet. A legegyszerűbb (kétöltéses) fűzésűek azok a könyvek, amelyek csak mintegy be vannak akasztva a borítékukba. A fűzés fonállal vagy dróttal történik. Ha több különálló ívből áll a brosüra: oldalról végzi ezt a drótfűzőgép, ami olvasáskor a lapok összecsukódni-akarása miatt kényelmetlen. Ezért a nagyobbformátumú brosürák íveit nyomtatás előtt egymásba lövik, úgy hogy az aztán egymásba dugott íveket a gerincükön fűzhessék. Az ilyen egymásba dugott íveket az ívek száma szerint duernáknak, triernáknak, quaternáknak hívják.

Az olyan könyveket, amelyeket kemény táblával látnak el, a varróládán varrják, s gerincoldalukon varrószalagokat alkalmaznak, még pedig a könyv nagyságához mérten 2-6-ot. Ezeknek az a föladatuk, hogy a könyv egyenkint már fűzött íveit keresztöltéseikkel összetartsák, s egyszersmind a könyvet fedelével is összekapcsolják. Ugyanezt a célt szolgálja különben a könyv első és utolsó ívéhez ragasztott béléspapiros (előzék) is. Korábban a fűzést szabadon álló varrószalagokra eszközölték, ami által a könyv gerincén kimagasló bordák támadtak, újabban azonban az összerakott ívek gerincére annyi barázdát fűrészelnek, ahány varrószalagja lesz annak. E bevágásoknak olyan mélyeknek kell lenniük, hogy a varrószalag éppen kitöltse őket. A szalagot a varrás után mintegy 4 cm-nyire elvágják, kiálló részükön szétfoszlatják és ellapítják, s aztán a béléspapiroshoz ragasztják. Most a béléspapirossal ellátott első és utolsó ívet a szomszédos ívekkel 5 mm szélességben hozzáragasztják, majd pedig a gerincet laposra veregetve, forró enyvvel beecsetelik. Miután a könyv már megszáradt; lapjainak elülső élét egyenletesre vágják, s a gerincet kalapáccsal gömbölyítik. Erre a sajtóba-szorítás következik: a gömbölyített gerincű könyvet két deszka közé helyezik, úgy hogy a deszka széle a gerinc gömbölyödésétől kissé beljebb álljon. A sajtóba erősen beszorított könyv ekként kiálló gerincét kalapáccsal veregetve puhítják, s az azután keményítőcsirizzel nedvessé tett gerincet bordázóvassal alakítják mindaddig, míg a könyv gerincén mindkét oldalon párkányszerű kiemelkedés keletkezik. Ha ez megszáradt: a könyv lapjait fejtől is, lábtól is egyenletesre vágják.

Most a gerinc és a födelek föltevése következik, ami abból áll, hogy ezeket a béléspapiros harmadik (keskenyebb) oldalához ragasztják. A gerinc és a födelek színes papirossal bevonása után újra présbe tett ilyen könyvet papiroskötésűnek mondják; ha a gerincet és a sarkokat vászonnal vonják be: félvászonkötés; az egészet vászonnal bevonva: vászonkötés. Ha a gerincre és sarkokra bőrt vesznek: félbőr- vagy (ritkábban használt, s kissé németes ízű mesterszóval) félfrancia-kötésűnek mondják a könyvet; ha az egész födelet bőrrel vonják be: bőrkötésű vagy francia-kötésű a neve.

A könyv lapjainak szélét gyakran mázolják, vagy drótrácson át kefével pettyezve permetezik. A márványozás úgy történik, hogy a carrhagen-mohát vízben nyálas anyaggá főzik, s erre spiritusszal és marhaepével eldörzsölt híg festéket permeteznek; a fönt úszó festékre hígabb marhaepét és szappanos vizet permetezve: márványos erek mutatkoznak benne; ebbe a könyv szélét óvatosan belemártva: megszáradás után kész a márványos metszet. Az aranymetszet úgy készül, hogy a tojásfehérjével bevont könyvszélekre aranyfüstöt raknak föl.

A gerinc alsó és felső szélén paszomántot látunk, amely egyrészt a könyv összetartására, másrészt díszül szolgál. Ennek a fölrakása mindig utoljára marad.

A fedél és a gerinc esetleges színnyomata vagy domborítása az aranyozó-, vak- és dombornyomtató géppel történik, még pedig többnyire vésett vagy maratott sárgarézlemezről. A gép emeltyűkészülékkel van ellátva, a nyomtatótégelyt gázlánggal vagy gőzzel melegítik s a hőfok szabályozható.

***

A szedést nyomtatása után a gépből kiemelve, a cinkkel bevont, lejtős formamosó-asztalra viszik, s lúggal alaposan lemossák. Leöblítés után a szedőterembe kerül vissza, ahol rossz magyar szóval vagy föltisztogatják, vagyis a címeket, tágítókat és ürtöltőket kiszedve belőle, az összetolt s körülkötött sorkomplexumot félreteszik, vagy pedig mingyárt el is osztják, ami úgy történik, hogy a szedő tizenöt-húsz sornyi fogást vesz a bal kezébe, a szekrénye elé áll, jobb keze három ujjával néhány szót leemel a fogásról, s a betűk mindenikét a maga rekeszébe pottyantja. Gyakorlott szedőnél mindez igen gyorsan történik.4. A könyvnyomdai sajtók

Ezek száma ma már akkora és annyiféle, hogy csakis többszörös osztályozás segedelmével nyerhetünk róluk bizonyos áttekintést. Ennek az osztályozásnak első sorban a nyomtatófölületek milyenségére, azután a gép fő alkotórészeinek számára, alakjára stb. kiterjednie.

A nyomtatófölületek milyensége dolgában megkülönböztetünk: I. tégelyes, II. nyomóhengeres, III. rotációs rendszert. Az elsőnél a forma is meg a nyomólap is sík; a másodiknál a forma sík, de a nyomtatást henger eszközli; a harmadiknál pedig mind a két nyomtatófölület, tehát a forma is meg a nyomtatást eszközlő géprész is hengeres.

Vegyük ez osztályokat sorra:


I. Tégelyes rendszerű nyomtatógépek.
Ezt az osztályt két csoportba oszthatjuk: a) a kézi sajtók, b) az úgynevezett tégelyes gyorssajtók osztályába.

A régi tisztes kézi sajtót mai nap már főként csak korrektúralevonó gépnek használják. Ahol arról van szó, hogy ívben kilőtt és csak körülkötéssel biztosított kolumnákat a megdőlés és összegabalyodás veszedelme nélkül húzhassanak le: a kézi sajtó nélkülözhetetlen. E sajtókat tekintélyes formátumuk mellett kiváló olcsóságuk a kisebb nyomdák számára is megszerezhetőkké teszi, de szüksége van rájuk a kemigrafusnak is, aki klisé-levonatokat készít velök. Az utóbbi célra különösen az újabb alkotású mamutsajtók ajánlhatók, amelyeknek rendkívül tömör és sok bordával merevített tégelyük és egyszerű, de annál erősebb sarkos emeltyűjök van. Nagyobb példányszámoknak a kézisajtón való nyomtatása nem gazdaságos dolog, mert minden egyes példány nyomtatásakor sok babramunka van a géppel.

A tulajdonképpeni tégelyes sajtók két főcsoportba oszthatók: 1. olyan tégelyes sajtók, amelyeknek a szedést fölvevő nyomóalapja a gép működése közben ide-oda mozog, vagyis az alap és a tégely nyomtatás közben egyaránt közeledik egymás felé; 2. olyanok, melyek nyomótalpa szilárdan áll, s nyomtatáskor csak a tengely siklik feléje. Az előbbieket Liberty-, az utóbbiakat pedig Gally-rendszerűeknek nevezik. A primitív festékező szerkezetű és könnyű Liberty-sajtókat csak oly nyomtatványok előállítására szabadna használnunk, amelyeknél sem a nyomásfeszültségnek, sem a minuciózus festékeldörzsölésnek nem jut jelentékenyebb szerepe. Ilyenek a merkantilis nyomtatványok, mint a levélpapirosok és levélborítékok, amelyek nyomtatására a Liberty-sajtók kitünően alkalmasak. Már a Gally-rendszerű tégelyeseken jól nyomtathatók a legnehezebb illusztrációs s tónusos nyomtatványok is. A szilárd fundamentumos modern tégelyes sajtók ugyanis teljesen alkalmasak még a legfinomabb műnyomatok előállítására is. A rendkívül tömör szerkezet roppant nyomás kifejtésére képesíti ezeket a gépeket; a terjedelmes festékező mű még igen szívós festékeknek az eldörzsölését is lehetővé teszi; a modern újítások az illesztékek elhelyezése stb. dolgában pedig a regiszter pontosságát biztosíthatják.

A Gally-típusú legerősebb tégelyes sajtók lehetővé tették a könyvnyomtató számára is a domború nyomtatást, amely a könyvkötőknek volt a specialitásuk. Lehetséges e sajtókon a dobozkészítés, a cartonnage-munka is, amikor egyszerre nyomtatódik, vágódik, lyukasztódik és duzzasztódik a doboznak szánt kartonpapiros. Ezek készítésekor az éles vágó- és lyukasztóléniák és a tompább duzzasztóléniák magában a szedésben vannak elhelyezve. Festék nem éri őket, mert alacsonyabbak a betűtípusnál. Működésüket a tégelyen való megfelelő karton-alátét következtében fejtik ki.

Közbevetőleg megemlítjük itt, hogy a könyvnyomtatásban a festékezés olyan hengerekkel történik, amelyek enyvből és glicerinből álló rugalmas, úgynevezett hengeranyaggal vannak körülöntve. E hengereket gyakran föl kell újítani, ami az öntőpalackokban való újraöntés által történik. A festékeldörzsölés a gyorssajtókon acélhengereknek közbeiktatása útján történik.


II. Nyomtatóhengeres gyorssajtók.
A nyomdász a közönséges beszédben csak az e csoportba tartozó gépeket érti gyorssajtó elnevezés alatt. Ezek lehetnek:

a) egyszerű hengeres gyorssajtók;

b) többszörös gyorssajtók;

c) készet nyomtató (komplett) gépek;

d) két színt nyomtató gyorssajtók.

Az e csoportba tartozó gépeknek a tégelyes sajtókkal szemben megvan az a kiváló jó oldaluk, hogy a forma lenyomtatása nem egyetlen időpontban, hanem mintegy sávokban, egymást követően - mindamellett igen gyors egymásutánban - történik, ami lehetővé teszi, hogy e gépeket esetleg igen nagy formátumúakra is csinálják. A formátum nagyságának egyrészt az ívek kezelésének és berakásának nehézsége szab határt, másrészt a nagyobbítással járó fokozódása a gépszerkezeti nehézségeknek is. Gyorsaság tekintetében viszonylag elég szűk határai vannak a lapos formáról nyomtató hengeres gyorssajtóknak. A már magában is elég nehéz s ezenfölül még a formával is megterhelt fundamentumnak rövid időközökben és hirtelen kell megváltoztatnia a mozgási irányát. E mozgási változások annál inkább megviselik a gépet, mennél gyorsabb egymásutánban következnek be. Ez oknál fogva az ebbe a csoportba tartozó gépeket bizonyos fordulati számon fölül nem szabad megerőltetnünk, mert mihamar tönkre találnak menni.

Egyszerű gyorssajtó az olyan, amelynek egy nyomóhengere és egy festékező szerkezete van, s taligájának egyszeri ide-oda járásakor egyetlen ív nyomtatódik tele az egyik oldalon. Az ilyen gyorssajtók száma ma már tömérdek, s szerkezetük részleteiben gyakran igen nagyon különböznek egymástól. Legfő alkotó részeik ezek:

1. A nyomóhenger, amely korábban sárgarézből is készült, most azonban kivétel nélkül öntöttvasból állítják elő. A régi vashengerek belül üregesek; az újabb kromotípiai sajtók nyomóhengerében az ürt alaposan redukálták, hogy a henger nehezebb legyen. Két mélyedés van rajta, az egyikben az ívfogók meg a borítás leszorítására kamókkal ellátott elülső rúd húzódik meg, a másikban a borítás leszorítására való hátulsó rudat látjuk. A mélyedések két egyenlőtlen nagyságú részre osztják a nyomóhenger fölületét; ezek közül a nagyobbik a nyomtatófölület; a nyomóhenger kiegészítő részéül tekinthető az úgynevezett fölfogó villa, amely nyomás után a hengert oly helyzetben állítja meg, hogy a forma alatta visszacsúszhasson.

2. A nyomóalap vagy taliga. Ez a gyorssajtó ama része, amelyre a formát helyezzük. Egyik vagy - ami még jobb - mindkét oldalán fogasrúd van, mely a nyomóhenger fogaskerekébe kapaszkodva ezt éppen olyan gyors mozgásra készteti. A nyomóalapot a főtengellyel s ennek révén a lendítőkerékkel összeköttetésben álló tolórúd mozgatja. A mozgás rendszerét járatnak nevezik. Ez minálunk többnyire vasutas vagy hipocikloidális (körjáratú); itt-ott egyéb rendszerű járatot (gerebeneset, planétásat stb.). A vasutas járatú berendezkedés olcsóbb, a körjáratos nyugodtabb mozgásúvá teszi a gépet

3. Festékező szerkezet. Aszerint, hogy a festékválúból fölvett festék sík lapon avagy hengerek között dörzsölődik-e széjjel: a festékező szerkezet lehet asztali vagy hengeres, avagy a kettőből összekombinálva. Egyszerű hengeres festékműnek azt nevezik, amelynél a föladó hengerek száma kettő; kettősnek azt, amelynél négy. A kettő kombinálásával s a dörzsölőhengerek szaporításával a festékező szerkezetek igen sok fajtáját alkották már meg. Minden hengeres festékműben meg kell lennie a válúnak, vasból való nyaló- és a masszából való emelőhengernek, a vasból meg a masszából való dörzsölő- meg a masszából öntött föladóhengereknek. A dörzsölőhengerek egyik-másika oldalt is mozog. A jobbfajta (illusztráció-nyomó, kromotípiai stb.) gyorssajtókat többszörös dörzsölőfölülettel kombinált kettős festékező szerkezettel látják el.

4. Kirakó készülék, amely a mi gépeinknél rendszerint hátul, az angolok és amerikaiak gyorssajtóinál pedig majdnem kivétel nélkül elül van elhelyezve.

Egész sereg fontos része van még a gyorssajtóknak, de ezek formáját és jelentőségét legjobb, ha a nyomdában figyeljük meg.

Az egyszerű gyorssajtóból majd minden gépgyár többféle típust épít manapság, s így ezek száma ma már eléggé tekintélyes.

Az egyszerű gyorssajtókhoz számítandók az észak amerikai eredetű egytúrás meg kéttúrás gépek, amelyek különösen a tengeren túl gyors egymásutánban szorítják ki a közönségesebb sajtókat.

A többszörös gyorssajtók közül a kettősök olyanok, hogy taligájuknak egyetlen menetére két egyoldalasan nyomtatott ív kerül ki a sajtóból. Természetesen két nyomóhengerük van, s két helyen rakják be az íveket. A többszörösen kombinált gépeknek (König négyszeres, Applegath nyolcszoros, Hoe tízszeres gyorssajtója) csak históriai az értékük.

Bár nyomóhengerük csak egy van: a kettős gyorssajtók sorába számíthatók a lengő nyomóhengeres gépek is, amennyiben a henger folyton forgolódik - egyszer erre, másszor arra - s a forma kimenetelekor is, meg bemenetelekor is nyomtat egyet-egyet. Az ilyeneket reakciós gyorssajtóknak is nevezik. Illusztrációk nyomtatására s háromszínű meg egyéb képnyomatok készítésére valók s az ívek elől rakódnak ki rajtuk.

Készet nyomtató (komplett) gépek azok, amelyek az ívet - mire a sajtóból kiér - mind a két oldalán telenyomtatják. Az első ilyen gyorssajtókat König építette. E gépeknek az volt a hátrányuk, hogy a belső nyomtatásnak még meg nem száradt festéke a külső nyomtatáskor lehúzódott. A bajon újabban úgy segítenek, hogy szennyfogó papirost szalasztanak az ívvel. Némely készet nyomtató gép papirostekercsről való nyomtatásra is alkalmas.

A két színt nyomó gépeknek két fundamentumuk, két festékművök meg egy nyomtatóhengerök van; az egyik szín formáját az egyik, a másik szín formáját a másik fundamentumon helyezik el; az ívfogók a papirost csak a két szín teljes lenyomtatása után eresztik el.

Legújabban praktikus értékűekké váltak, s ennél fogva mind jobban szaporodnak az íveket berakó munkásnőt föleslegessé tevő önberakó készülékek. Háromféle rendszerük van: az elsőnél a papiroscsomó legfölső ívét pneumatikus szívószerkezet emeli le; egy másik rendszerű készülék az emberi kéz munkáját utánzó tovasimítással választja el a fölső ívet: a harmadik rendszerű apparátus pedig ráncolgatva dolgozik.


III. Rotációs gépek.
Az első ilyen gépet ugyan az angol Cowper és Applegath szerkesztették meg 1815 körül, de használhatóvá csak Bullock tette 1860 körül, még pedig a végnélküli papiros alkalmazásával. Alapeszméje, hogy két henger közül az egyik a gömbölyűre sztereotipált formát hordja, a másik pedig a papirost, s ennélfogva nyomóhengerként szerepel. Van egyszerű rotációs, amely két nyomó- és két formahengerével a papiros mindkét oldalát nyomtatja tele. A menetjegysajtók is e gépcsoportba tartoznak. Vannak továbbá többszörös (iker-, drilling-, sextuple-) gépek, amelyek 16, 24, sőt 32 ujságoldalt nyomtatnak egyszerre. Nyomó és formahengereik száma természetesen ennek arányában emelkedik.

Többszörös színnyomatásra is berendezték már a rotációs gépet. Ahány színre van berendezve, annyi festékező szerkezetnek kell lenni rajta.

Az ujságokat nyomtató rotációs gépeken csak egy bizonyos formátumú nyomtatvány készülhet el, s ezek nyomtatás után vágják a papirost. Az úgynevezett variábilis rotációsokon különböző formátumú munkák is nyomtathatók.

A nyomdagépek hajtása tekintetében sokhelyt látunk még gőzüzemet, gáz- vagy petróleummotort, de ahol csak lehet: áttérnek már az elektromos hajtásra, amely a legtisztább és a gépek gyakori szünetelése esetében a legolcsóbb is.B) A könyvnyomtató illusztráló eszközei

A könyvnyomtató munkaköreinek előkelő csoportja az illusztratív jellegű képnyomtatás, főként a könyvillusztráció, valamint a képes folyóiratok előállítása. E tekintetben ő dominálja kezdettől fogva a teret.

Vagy hatvan-hetven évvel ezelőtt a magasnyomtatásos képcsinálásnak csak egyetlen módja volt használatos: a gyönyörű művészi múltú fametszés. Valamivel a tipográfia előtt született, s együtt nőtt vele a XV-XVI. században csodálatos magosságig. Divatszeszély vagy micsoda háttérbe szorította vagy két századra, de a XIX. században újra éledt, s gyönyörűen virult mindaddig, míg a gyors egymásutánban föltalált marató eljárásokban veszedelmes s csakhamar győzedelmes versenytársakra nem akadt. Ezekben az újabb mechanikai eljárásokban kevés a művészeti elem - legföljebb a retoucheur munkája számít annak -, de olcsók, pontos és gyors kivitelűek, s a mai világban elvégre ez a fő.

A magasnyomtatásos képek készítése módjára tereljük most olvasónk figyelmét. Kedves téma, érdemes vele foglalkozni.1. Fametsző-művészet (xilográfia)

Fametszőink a XIX. század derekától kezdve majdnem kizáróan a keresztbe vágott puszpángfát használják munkaanyagul; azelőtt a hosszanti irányban fűrészelt körtefa járta. A metszőeszköz régebben kisebbfajta tollkés volt, most általában különböző vésőkkel dolgozik a xilografus. A puszpángdúcot - ha nagyobb fametszetre van szükség - több kisebb darabból enyvezik össze.

A dúcot mindenekelőtt cinkfehérből és gumiból való világos alappal vonják be, hogy a ceruzás előrajz jól lássék rajta. Ha a dúcot aztán a rajzolóművész maga vési ki, munkájának "eredeti fametszet" címet ad. De lehet a képet akár rá is fotografálni a dúcra, amikor fotoxilográfia az eljárás neve. Persze, hogy fotográfiai negatívval másolatot vihessünk át a dúcra: fény érzővé kell tenni a fölületét. Ez úgy történik, hogy kremsi fehérből, zselatinból és tojásfehérjéből vékony réteget húznak a dúcra, ezt ezüstnitrát és glicerin oldatával fényérzővé teszik, s aztán negatív alatt másolnak rája. A fixálás alkénessavas nátronnal történik, ami után rövid ideig öblögetni kell a dúc fölületét.

Erős nappali világításnál, a szemébe esetleg nagyítóüveget csíptetve, a dúcot homokkal töltött párnára helyezve dolgozik már most a fametsző. Nagyolva kezdi a munkát, s úgy halad a részletek felé. Ha a dúcra vetett rajznak minden vonalkáját pontosan követnie kell: fakszimile-fametszet munkájának a neve. Ha azonban a tusrajznak vagy fotográfiai képnek nyomtatásra alkalmas vonal- vagy ponttónusokká való fölbontását a fametszőre bízták, akkor színező, tónusos avagy vonalas metszetről van szó. E tekintetben a különböző fametszőiskoláknak különböző modoruk is van; a francia tónusos fametszetek például az első pillantásra is mások, mint az angolokéi, meg a németekéi. A tiszta fakszimile- és a tónusos metszet között való átmenetet színező fakszimile-metszetnek nevezik, nem azért, mintha többszínű volna, hanem mert némely részét fakszimile-módra, pontosan a rajz szerint metszették, más részeit pedig többé-kevésbé homogén tónusrészletekre kellett szétbontani.

A tónusok metszésének sajátosságai természetesen attól is függnek, hogy minő technikájú művészmunka (például olajfestmény, tusrajz, aquarell stb.) szolgál a fametsző munkájának alapjául.

Bár a fametszés a fotomechanikai sokszorosító eljárások roppant térhódítása következtében elvesztette régi legfőbb terrénumát, az ujságillusztrációt, két irányban még ma is nagy a jelentősége. Egyik a művészi, máskép eredeti fametszet, amelyet mind szélesebb körben kezdenek fölkarolni, s amelynek egyszínű, vagy kétszínű (chiaroscuro), avagy több színben nyomtatott bársonyosan matt produktumait a grafikai tárlatokon csodáljuk. A másik a technikai fametszet, amely a legbrillánsabb hatással képes ábrázolni különösen a gépeket s egyéb fémtárgyakat, s éppen ezért a fotomechanikai eljárásokkal szemben is meg tudta állni a helyét, főképpen mert a fametszőnek módjában áll hol kidomborítani, hol pedig elhanyagolni egyes részleteket, s azonfölül a perspektívához sincs úgy kötve, mint a fotomechanikus.

Az ilyen technikai metszeteknél - de a tónusosaknál is - nagy szerepe van a litográfiai guilloche-gép alapeszméje szerint épült fametsző- vagy vonalzógépnek is, amely megfelelő beállítások után gyorsan s a legteljesebb pontossággal metszi ki a különböző visszatérő rovátkolásokat, árnyékelmosódást s hasonló dolgokat.

A fametszet százezernyi nyomtatást is jól kibír, de nagyobb példányszámok esetében - hogy kíméljék - galvanoplasztikai mását veszik, s erről nyomtatnak.2. Domborúra marató eljárások

Ezeket két csoportra oszthatjuk, aszerint, amint kifejezetten vonalas karakterű ábrázolatokat, avagy féltónusos képeket állítunk elő a segedelmükkel. A munkamenet tekintetében is két részt állapíthatunk meg: 1. a maratófolyadéknak ellenálló kép előállítását a fémlemezen; 2. a maratást, amikor a kép által nem födött, nem nyomtatódó részek mélyebbekké tétetnek.

a) Vonalas dombormaratás. Olcsóság diktálta okokból ez általában cinklemezekre történik, de lehet szó sárgaréz-, vörösréz-, acélklisékről is. Ezeknek alját és széleit gyantás és zsíros anyagokkal védik a savak hatása ellen. A rajzot némely régi eljárásnál (így Dembour ektipográfiájánál és Eckhardt eidográfiájánál) saválló anyagokkal (nyomdafesték, aszfalt s egyéb gyantás oldatok) közvetlenül készítették el a lemezen, most azonban átnyomással viszik át rája. Átnyomó eljárásoknak nevezik ama munkametódusokat, amelyeknél valamely papiros stb. alapon lenyomtatás, rajzolás, fotografálás útján nyert képet préseléssel egy másik alapra - a későbbi nyomtatóformára - visznek át. Ezeknek az eljárásoknak igen fontos szerepük van a maratómunkában és a kőnyomásnál. A rajz első alapjának természetesen olyannak kell lennie, hogy a rajz könnyen leadódhassék róla a második alapra. Ezért csirizes papirost avagy másképpen preparált papirost szokás használni a rajz első alapjául. A csirizréteg egyrészt megakadályozza a rajz zsíros és nehezen száradó festékanyagának fölszívódását a réteg alatt levő papirosba, másrészt pedig átnyomáskor könnyen leválik arról.

Az átnyomás egyszerű módja az például, amikor a könyvnyomtató a maga ólomtípusos sorairól levonatot készít száradt csirizrétegű papirosra, s e levonatot átadja a kőnyomónak, aki a maga munkájának megfelelő helyeire átnyomja azt, megtakarítva ily módon a fáradságos betűrajzolást.

Nagyvonásos rajzok kliséi igen gyorsan előállíthatók oly módon, hogy alkalmas átnyomópapirosra litográfiai tussal rajzolnak, s ezt csiszolt cinklemezre átviszik, ami úgy történik, hogy a kissé nyirkossá tett, rajzos átnyomópapirost a rajz képével a lemezre borítják, valamely sajtón erős nyomással a kettőt áthúzzák, s alapos megnedvesítés után a papirost a lemezről leválasztják. A cinklemezen maradt képet most még erősíteni is kell, ami úgy történik, hogy a lemezt fölváltva foszforsavval gyöngén savanyított gumival és hígított nyomdafestékkel hengerelik be, amely utóbbi csak a rajz festékes helyein s tapad meg. Fölébe még aszfaltport is fujtatnak, s a lemezt fölmelegítik, hogy a festék és az aszfaltrészecskék bensően egymásba olvadjanak.

A kereskedelemben készen kapható átnyomópapirosoknak igen sok fajtájuk van. Vannak például krétarajzra szánt szemcsézett átnyomópapirosok is. Ezek felső lapján pirinyó kúpos szemcsék sokasága áll ki. Ha a rajzoló csak gyöngén fut rajtuk végig a puha litográfiai krétával, a kúpos szemcséknek csak a legtetejük veszi föl a festéket; ha jobban megnyomja a krétát: a szemcsék oldalára is kerül belőle; még erősebb megnyomásra a szemcsék közti völgyelések esetleg majdnem egészen megtelnek krétával, s így a fény és árnyék között való legváltozatosabb átmenetek állíthatók elő. Az ilyen kép egymástól közelebb-távolabb álló pontocskákból összerakottnak látszik és a krétalitográfiák hatását teszi.

Az imént ösmertetett eljárást, amikor ugyanis átnyomópapirosra írnak vagy rajzolnak, s ezt aztán cink- avagy más lemezre átnyomják: autográfiának nevezik, s igen sokféle sokszorosító lehetőséget foglal magában. Ha arról van szó, hogy ilyen autográfiai úton magasnyomtatásra alkalmas könyvnyomdai nyomtató formát állítsanak elő: szorosabb meghatározással autotipográfia az eljárás neve.

Lehet azonban a maratásra szánt képet fotográfiai úton is átvinni a cinklemezre. Mindenekelőtt az eredetinek nevezett képről fotográfiai negatívot kell készíteni, még pedig legcélszerűbben az úgynevezett nedves kollódium-eljárással. Ezt a fotográfiai eljárást a fényképészeti úgynevezett száraz lemezek föltalálása és elterjedése óta csak a reprodukciós fotográfiában használják. Huzamosabb exponálás kell hozzá, mint a száraz lemezeknél, de igen éles negatívokat ad elég olcsón.

Fotográfiai úton az eredeti kép kicsinyíthető, sőt bizonyos fokig nagyítható is. Ez a rendesnél jóval nagyobb reprodukciós kamara közelebb vagy távolabb állításával s megfelelő objektívek használatával történik. Elkészülte után a negatív rögtönösen át is másolható az előzően fényérző réteggel bevont cinklemezre. Igen gyakran azonban a fotográfiai zselatin-átnyomópapiros segítségével viszik át a lemezre. Erről a zselatinpapirosról később is lesz szó, a litográfiánál.

A vonalas dombormaratás céljainál - ha ugyanis a negatívról közvetlenül akarnak a fémlemezre másolni - még két eljárás: a kromátfehérjével való meg a fényérző aszfalttal való jön számításba. Az előbbi a kromátfotográfiának egyik ágazata, s azon alapszik, hogy bizonyos a vízben oldható anyagoknak (enyv, cukor, gumi, tojásfehérje stb.) krómvegyületekkel (ammoniumbikromát, káliumbikromát) való keveréke a fény iránt érzékeny, s megvilágosítva kémiai változást szenved, úgy hogy vízben való oldhatóságát és duzzadóképességét is elveszti. Ennek a tulajdonságának köszönhető, mint majd látni fogjuk, hogy a kromátfotográfia a fotomechanikai nyomtatóeljárások tekintetében oly sokoldalú fölhasználást ért el. A kromátfehérjés eljárásnál ammoniumbikromáttal fényérzővé tett tojásfehérje-oldat kerül a cinklemezre, s azon megszárítják. A negatív alatt való megvilágítás után az egész réteg gyantát tartalmazó zsíros nyomdafestékkel behengerlik, majd pedig hideg vízbe teszik a lemezt, s előhívják. Ez úgy történik, hogy a lemez réteges fölületét vattával gyöngéden mosogatják, amikor is a meg nem világított, tehát oldhatóknak maradt kromátfehérje részecskék a lemezről eltávolodnak, míg a megvilágítottak s ezáltal oldhatatlanokká váltak festékestül rajtamaradnak.

Az aszfalt-eljárásnál a cinklemezt tisztított aszfaltnak benzolban való oldatával vonják be, s megszáradása után negatív alatt a közvetlen napfénynek teszik ki. A rétegen keletkezett - egyelőre láthatatlan - képet különböző erősségű terpentinolajokkal hívják elő, ugyanúgy, mint az a kromátfehérjés eljárásnál a vizes vattával történik.

A cinkklisék maratása leginkább salétromsavval történik, még pedig leghelyesebben a kemigrafusok használta tálcákban s medencékben. Vigyázni kell arra, hogy a marófolyadék alá ne marja a rajz vonalait; evégből a maratásnak megszakításokkal és közben való födözgetéssel kell történnie. Ami alatt az értendő, hogy például az első, futólagos maratás után gyantás festékkel alaposan behengerlik a lemezt, s aztán fölmelegítik, hogy a festék a vonalak oldalaira folyjon s azokat az alámaródástól óvja. Ezután következik a mind mélyebbre való maratások sorozata, többszörös megszakítással és behengerléssel, míg végre a készre maratott lemez fára szögezhető s a szedés módjára, esetleg a szedés közepette, nyomtathatnak róla.

Az olyan dombormaratású vonalas cinkklisét, amely a fotográfia segedelmülhívása nélkül készült, cinkotípiának, cinkográfiának, cinkogravürnek avagy kemigráfiának nevezik. (A cinkográfia szó a cinklemezről való litográfiai nyomtatást is jelentheti, a kemitípia pedig a dán C. Piiltől föltalált régi és kezdetleges lemezkészítő eljárásnak volt az elnevezése. A pantatípia ennek még primitívebb változata.) A metallográfia, metallotípia, tipogravür elnevezés már ritkább, s csak a külföldön használatos. A fotomechanikus processzusok segedelmével készült dombormaratásos lemezek leggyakoribb elnevezései pedig ezek: fotocinkotípia, fotocinkográfia, fototípia. (Phototypie különben a franciáknál fénynyomatot is jelent.)

A fototípiai kivitelre szánt rajzok legtöbbnyire pusztán vonalakból állanak, s legjobb, ha fényezett fehér kartonra rajzolja őket a rajzoló. Az ilyen papiros ragyogó fehér fölületéről a vonalak a fotografáláskor jobban leemelődnek, mint a közönséges rajzpapiroséról. A fehér angol rajzkarton is praktikus, de a fényezett fehér karton még ennél is jobb.

Az eredeti rajzot lehet úgy is előállítani, hogy az másolásra alkalmas üvegnegatív legyen egyúttal. E célból megfelelő nagyságú üveglapot fehér, le nem pattogó réteggel vonnak be, fekete alapra teszik az üveglapot, s a rajzot karcolótűvel ebbe a rétegbe karcolják bele. Ekkor - a fekete alátét következtében - a rajz vonalai feketén látszanak fehér alapon. Az épen maradt fehér réteget most fekete festékkel behengerelve, az üveglemezről ép úgy másolhatnak, mint a fotográfiai negatívról. Ezt az eljárást hialotípiának nevezik. (Ugyanez a neve különben egy másik magasnyomtatásos klisékészítő eljárásnak is, amelynél fluórsavval maratják mélyre a rajz vonalai körül az üveget. Hialográfiának is mondják, ami azonban inkább a Piil-féle mélynyomtatásos üveglemezekre vonatkoztatható.)

Főként az illusztrált élclapokban seregestül láthatunk olyan ábrákat, amelyeknél az egyik alak ruházata ilyen, a másiké meg amolyan szemcsézetű tónust mutat, míg a rajz maga éles kontúrvonalakból áll. Ezeket a tónusokat vagy maga a művészember állítja elő permetező-eljárással, amikor tusba mártott ecsetét a rajz fölé tartott permetező-rácson végighúzgálja, vagy pedig rábízzák a dolgot a kemigrafusra, aki a kontúrvonalas rajznak a cinklemezre átvitele után az úgynevezett tangirozó-lemezek segedelmével gondoskodik a meghatározott ruha- s egyéb fölületek ilyen vagy amolyan szemcsézetű tónusáról. Ezek a tangirozó-lemezek farámába feszített vékony zselatinlapocskák, kidomborodó szemcsézetű különböző mintázattal, úgy hogy fölületük befestékezhető s átnyomat készíthető róluk. Ezt a tangirozó-eljárást carreaugráfiának is nevezik, s a litografus is gyakran alkalmazza.

Meg kell még emlékeznünk a dombormaratás csoportjába tartozó két úgynevezett művészi eljárásról: a Widmann-féle maltípiáról és Klotz malertípiájáról. Mind a kettőnek az az alapja, hogy a lemezre ráolvasztott aszfaltszemcsézetre zsíros festékkel ráfestenek, még pedig úgy, hogy a sötétebb részletek vastagabban, a világosabbak vékonyabban legyenek födve. A maratófolyadék ennek következtében különböző ellentállásra talál, s így a művész intencióihoz képest különböző átmenetek s tónusok keletkeznek a lemezen. Jelentősebb gyakorlati értéke azonban egyik eljárásnak sincs.

b) Féltónusos képek domborúra maratása. A magasnyomtatás természeténél fogva valódi féltónusos kép - aminő például a fotográfia - az ebbe az osztályba tartozó eljárásokkal, egyszeri nyomtatást föltételezve, nem volna készíthető. Olyanformán igyekeztek tehát megkerülni a dolgot, hogy a féltónusos képeket lehetőleg apró, a szemnek nem föltűnő vonalkákra és pontocskákra törekedtek bontani, amelyek külön is föl képesek venni és a papirosra továbbítani a nyomdafestéket.

Jóideig az 55. oldalon is említett szemcsés átnyomópapirosokkal dolgoztak, még inkább az Angerer- stb.-féle hántoló-rajzpapirosokkal (németül: Schabpapier), amelyeknek fölső lapján krétás szemcsézet avagy egymást keresztező vonaltónus áll ki, pöttömnyi kréta-piramisok roppant tömege. A rajzolóművész ceruzával, krétával avagy ecsettel dolgozott rajtuk, úgy mint az 55. oldalon említettük. Ha elkészült a rajzával, fotocinkotípiai úton klisét készíttetett róla.

Igen szép és kedves illusztrációk sokasága készült ilyen módon, de az eljárás alkalmaztatási köre igen szűk maradt. A nagy kérdés az volt: hogyan lehet a fotográfiákról pontokra bontással könyvnyomdai sajtón nyomtatható klisét készíteni. Több évtizedes szorgos próbálkozás kellett hozzá, míg végre a kérdést - az autotípiai eljárás föltalálásával - kielégítő módon sikerült megoldani.

Az említett próbálkozások most már nem érdekelhetnek bennünket. Futólagos ösmertetésük is túlságosan meg találná duzzasztani a könyvünket. A müncheni Meisenbach nevéhez fűződő autotípiát különben a föltalálás körül sok érdemet szerzett bécsi Angerer heliotípiának nevezte el, amely szó Franciaországban hellyel-közzel fénynyomatot jelent; az autotipiát ott szimiligravür és fotogravür elnevezéseken ösmerik.

Az autotípia tehát az az eljárás, amelynél a féltónusok pontokra fölbontása automatikusan történik. Az így készült ábrázatoknál a kép világos részleteit egymástól távolabb álló rendkívül finom pontok alkotják. A papiros fehérsége a pontok közt még erősen dominál. A középtónusoknál a pontok mind nagyobbak és mind sűrűbbek lesznek, a sötét részleteknél, ú. n. mélységeknél pedig szinte egymásba folynak.

Talán mondanunk sem kell, hogy az autotípia előállításánál elsődleges jelentősége van a fotográfiai fölvételnek. Azonban a közönséges fotografáló eljárástól némileg eltérően történik ez a munka. Szorosan az érzékeny lemez elé egy a sűrű kereszthálózattól szinte feketésnek látszó üveglap kerül, amelyet széltében raszternek neveznek. Expozició idején a fotografus előbb fehér papirost akaszt az igen kicsiny diafragmájú objektív elé, s azon keresztül fotografálja egy ideig a képet, majd elveszi az objektív elől a papiroslapot, nagyobbra veszi a diafragmát, újra exponál s ezt megismétli háromszor-négyszer.

Az autotípiák előállításához való úgynevezett raszter két, a legnagyobb gonddal csiszolt kristályüveglapból áll; a raszter hálózatának előállítása pedig úgy történik, hogy a két üveglapot valami sav-álló réteggel befödik, s aztán önműködő precíziós géppel vonalakat karcolva belé, az utóbbiakat jó mélyen belemaratják. Az ilyenformán keletkezett mélyedéseket fekete festékkel tömik tele, s így az üveget e helyeken át nem látszóvá teszik; a közben levő helyek azonban - mint természetes is - átlátszóak maradnak. A vonalak széle is persze a lehető legsimább. A maratott üveglapokat most úgy ragasztják egymásra, hogy a vonalaik derékszögben messék egymást. A vonalak száma különben 20 és 120 között váltakozik centiméterenkint. Csináltak ugyan már 200 vonalas rasztereket is, de ennek semmi értelme.

A 20 vonalasnál nagyobb raszterű képek ponthálózata vetítéssel lett nagyobbítva, amely eljárásnak itt gigantográfia a neve. A legdurvábbik raszter tehát az, amelyiknek egy centiméterében csak 20 vonal van: tompa színezetű, mintegy holdfénytől besugárzott képet ad; de mentől finomabb rasztert: 25, 34, 40, 48, 52, 60, 72, 80 vagy 100 vonalasat veszünk a képhez: annál élénkebb és plasztikusabban ható lesz az. A 100-as raszterrel - némely tárgyú képnél már a 80-assal is - a tetőpontját érjük el az élénkségnek és plasztikusságnak; ezen fölül megint mind tompább lesz a kép színezete, plasztikussága pedig elvész. Hogy minő hálózatú legyen az autotípia: azt a nyomtatópapiros minősége határozza meg. Általános szabály, hogy mentől simább papirosra akarunk véle nyomtatni: annál sűrűbb ponthálózatú lehet. Plakátok nyomtatásához például legajánlatosabb, ha 20 vagy 25 vonalas rasztert veszünk; rotációs gépen való ujságnyomtatáshoz 25 vagy 30 vonalas raszter való; közönséges gyorssajtón való ujságnyomtatáshoz 34-40 vonalas a legjobb; fotolitográfiai célokra 48 vonalast vehetünk; merkantilis munkák, könyvek és akcidensnyomtatványok keretében 52 vonalas raszterrel készített autotípiák alkalmazása általában igen ajánlatos; illusztrált folyóiratokhoz és jobb könyvillusztrációhoz 60 és 65 vonalas is jó; finom katalógusok nyomtatásához 72-eset is bátran lehet venni; igen finom részletek és mikroszkopikus illusztrációk kliséinek készítéséhez 80-as raszter ajánlható; fotogravürök és rézkarcok reprodukciójához 100-as a legjobb. Persze a papiros simasága a döntő tényező mindenkor.

Autotípiák megrendelésekor ügyelni kell arra, hogy a cinkografushoz eredetiképpen beküldött fotográfia vagy tusrajz lehetőleg kifogástalan legyen, mert mentől tisztább az eredeti, annál jobb a róla készített autotípia is. Az autotípia készítésekor ugyanis a retoucheur nem javíthatja ki olyan mértékben az eredetinek a hiányait, amint az például a fametsző-művészetben meg az egyszerű vonalas cinkográfiánál lehetséges.

Mindamellett a retouchenak jelentékeny része lehet az autotípiai kép sikerültében. Ezt a retouche-t részben az eredetiül szolgáló fotográfián vagy egyéb képen végzik, fehér, szürke meg fekete festékek s esetleg légnyomásos festékpermetező (aerográf) segítségével, részben a maratott lemezen, vésőkkel meg rulettákkal. A részletek világosítása hántolókéssel, sötétebbé tétele pedig a csiszolóvassal is történhetik.

Teljesen fehér, pont nélkül való részleteket az autotípiákban alig találhatunk. Ahol akad: véséssel állították elő. Lehetne ugyan bizonyos komplikált eljárásokkal valamely, mondjuk ceruzarajzról, fakszimile-módra autotípiát készíteni, de ez igen hosszadalmas és kényes munka, s a fénynyomás ilyen esetben jobban kifizetődik.

Az autotípiának - bár hallatlan módon elterjedt már világszerte - van egy nagy hibája, s ez az, hogy a hálózat egyenletessége szinte megöli a kép melegségét; különösen a sokadalmat mutató, vagyis a sok apró, de mégis fontos részletet tartalmazó autotípiák általában kifejezéstelenek: nincs bennök élet. Ez az oka annak, hogy a merev hálózatot a szakemberek egész sora igyekezett valamely alkalmasabb, úgynevezett szemcsés raszterrel fölcserélni.

A találmányok hosszú sora kapcsolódott ebbe a törekvésbe. A bajor Cronenberg tanár föltalálta a szemcsés raszterű expressztípiát, a prágai Vilím az aszfalt-eljáráson alapuló ortotípiát, a párizsi Bisson a fénynyomás alapelveire emlékeztető bissontípiát. Szemcsés alapot ad a pigment-eljárás kihasználásával dolgozó spitzertípia, ép úgy a granulotípia, granotípia, leggotípia, mosstípia, prototípia, swantípia, ivestípia, gaillardotípia nevű eljárások. Mindezeknek az eljárásoknak a jövőjét azonban a mélynyomatos tömegnyomtatás föltalálása legalább is kétségessé tette.

Megpróbálkoztak már egyszerűbb fogásokkal is, hogy az autotípiai képet például a heliogravürhöz hasonlóvá tegyék. Ilyen például az a monogravür-nek nevezett eljárás is, amikor az autotípiát jó ragadós festékkel nyomtatják, s aztán a bronzolás módjára aszfaltporral telehintik, a meg nem tapadó fölös aszfaltport később eltávolítva a nyomatokról. A kép ilyenformán bársonyos hatásúvá lesz.

Az autotípiai kép féltónust utánzó hatását azzal is lehet emelni s egyszersmind a hidegségét csökkenteni, hogy az erőteljes színnel nyomtatott autotípia fölébe egy második, de sokkalta gyöngébb tónust nyomtatnak, amely a képnek pontokra bontott voltát a szemlélő szeme elől bizonyos mértékig eltakarja. Ennek is többféle módja van. Lehet szó például e második, gyöngéd tónust illetően valamely zárt, csak a legvilágosabb részeknek megfelelően kivájt alapnyomatról. Lehet az autotípiai klisét lenyomtatása után picinykét eltolva, valamely haloványabb színnel újra fölülnyomtatni (duplex-nyomtatás). Még gyakoribb a duplex-autotípia használata. Ez az eljárás abban áll, hogy egyetlen képet két autotíplemezzel nyomtatnak. A két lemez hálózata más-más elforgatású, s negatívjaik előállítása is más-más expozícióval történik. A negatívok egyike a kép jellegéhez képest normális, s ez szolgál a főlemez előállítására. A második negatívot olyképpen exponálják, hogy a vele előállítandó alapnyomati lemeznek a lehetőséghez képest mély árnyékai, erős középtónusai és fényei legyenek. A duplex-autotípiai eljárással készült képek tónusai jóval erősebbek, mint a közönséges autotípiákéi, s a képek egészükben véve is sokkal lágyabb kifejezésűek.

Még egy másik, igen egyszerű módon igyekeztek az autotípiák tónusát melegebbé tenni. Duplex-, dittokróm-, metaton- stb. festékek elnevezéssel olyan nyomdafestékeket csináltak, amelyeknek a pigmentet megkötő anyaga nem tiszta kence, hanem valamely az olajfélékben oldható festőanyaggal színezett kenceféle. Például a kormot vörösre színezett kencével dörzsölik el. Ha már most az autotípiát ilyen festékkel nyomtatják: az egyes autotípiai pontok körül megszáradás után vöröses udvar keletkezik, amely az egész képet melegebb hatásúvá teszi.3. Könyvnyomdai illusztrációnyomtatás

Nagy nyomáserejű sajtó, jól eldörzsölt kitünő festék, jó és alkalmas papiros, no meg a gépmester szakértelme: ime ezek ama tényezők, amelyek a most oly nagy elterjedtségű könyvnyomdai illusztrációk kifogástalan nyomtatását biztosíthatják. Egyikben sincs ma már hiány, s ha a klisé is jó: a nyomtatóművészet csodákra képes.

Az újabb idők szebb autotípiai illusztrációinak papirosa jobbára krétaréteggel van bevonva, ami kétségkívül vissza tudja adni a kép minden legcsekélyebb pontját is, de viszont az ilyen papiros általában nem igen tartós. Éppen ezért a szakembereknek komoly aggodalmaik vannak az iránt: vajon mivé lesznek legszebb autotípiai nyomataink is mondjuk ötven év multán?C) Könyvnyomdai színes nyomtatás

Ez általában két csoportra osztható: az egyik csoport az akcidenciák több színben való nyomtatását (a kromotipográfiát) öleli föl; a másik pedig a képnyomtatást (kromotípia) foglalja magában.1. Színes akcidenciák nyomtatása

Színes akcidenciák esetében a szedő rendesen többé-kevésbé kidolgozott vázlatot készít, amelynek alapján biztos kézzel végezhető a forma színekre bontása, a nyomtatásához szükséges festékek keverése stb. Általában ahány színről van szó, annyi egymással nagyság tekintetében pontosan megegyező formát kell készíteni.

A színes akcidenciák készítésekor nagy szerepük van az alapnyomati lemezeknek, így a krétás bevonatú Mäser-lemeznek, a linóleumnak és a sztereotípiai fémből való úgynevezett ólomlemeznek. A szedő rajzkészségén és művészi tudásán múlik: miként tudja ezeket a nagyszerű dekoratív lehetőségeket adó, gyorsan kidolgozható és olcsó anyagokat a tipográfiai szépség és célszerűség fogalmának szolgálatába állítani.

A színek nyomtatásának sorrendje ilyenkor mindig az adott körülményektől függ. Ha bronznyomtatásról is van szó: ez rendesen megelőzi a többit. Amit bronznyomtatásnak (aranynyomatnak) nevezünk, legtöbbnyire úgy történik, hogy sárgaszínű festékkel alányomatot készítenek, s a még nedves nyomatra bronzport hintenek, hogy beleszáradjon. Száradás után a fölös bronzport vattával letörlik. Az ilyen módon való bronzoló munka nagyon egészségtelen foglalkozás. Részben ezért, részben pedig technikai könnyebbség okáért sok helyt bronzológépet használnak, amelynek munkája közben nem szállong úgy szerte a bronzpor. A minőség szempontjából legideálisabb aranynyomat a könyvkötői sajtón készül, valódi aranyfüst fölrakásával. Ez azonban vajmi ritka dolog manapság. Készítenek különben a rendes nyomdai festékek módjára földolgozható bronzfestékeket is.2. Színes képek előállítása könyvnyomdai úton

A színes képek közül a legkönnyebben előállíthatók azok, amelyek egyszerűen csak színezve vannak, vagyis a kontúrákon belül a kép élénkítése okáért egy vagy több színfölületet alkalmaznak. Az ehhez szükséges alaplemezeket jobbára a kemigrafus készíti a kontúrás lemezzel egyidejűen, de olykor a nyomda gépmestere is vállalkozik e dologra, s kartonpapirosból, linóleumból stb. hozzávágja a kontúrlemezhez az alapnyomati dúcot. Ha azonban chiaroscuro-hatású kivágások stb. is kellenek a képbe: legjobb az ügyet a kemigrafusra bízni, akinek bőven van módja a megoldási lehetőségek közt válogatni, s a 58. oldalon ösmertetett permetező ecset, tangirozó-lapocskák s effélék alkalmazása, valamint a színek egymásranyomtatása s ennek következtében új színek keletkeztetése útján igen jó hatásokat érhet el.

Lehet az említett alapnyomatot különben egyéb sokszorosító eljárásokkal is előállítani. Az autokróm elnevezésű képes levelezőlapokon például a rajz képe autotípia, a különböző színű alapnyomatokat pedig kőnyomdai úton készítik hozzá.

Nehezebb és komplikáltabb dolog azonban a színes eredetinek színekből való, megközelítően hű összenyomtatása. Ilyen esetben a fekete kontúrral és alapnyomatokkal való munka távolról sem elegendő. Az eredeti szín tónusainak megfelelő színlemezeket kell ekkor használnunk, még pedig a magasnyomtatás technikájához képest pontok és vonalak tónusaira bontva. Az autotípiai eljárások föltalálása előtt e tekintetben csak a színes fametszet jöhetett számba. Ez olyanformán készült, hogy mindenek előtt kontúrdúcot metszettek, amiről aztán levonatot vittek át bizonyos számú fadúcra, még pedig nem csupán háromra, mint az elméletileg oly egyszerűnek látszik, s amint az a fotomechanikai háromszínnyomtatásban bizonyos fokig gyakorlatilag is lehetséges, hanem jóval többre. Nincs olyan művészi szem ugyanis, amely ennek a három alapszínnek az eredeti képen való elosztását egész pontosan meg tudná határozni, s kézi munkával három az eredetihez hű nyomtatóformát tudna készíteni. Ezért valami sokszínű eredetiről jó színes fametszet tizennégy-tizenhat dúcon alul alig készíthető, ami persze hosszadalmassá és egyszersmind roppant drágává teszi az eljárást.

Az autotípia föltalálása után egy darabig úgy igyekeztek tipográfiai színnyomatokat készíteni, hogy az úgynevezett fekete autotípiai klisét több példányban készítették el, s retouche-sal meg kézi kivágásokkal próbáltak az egyikből sárga, a másikból vörös, a harmadikból kék nyomtatólemezt készíteni. Az eredmény - tán mondanunk sem kell - gyöngécske volt. E kísérleteknek a fotomechanikai háromszínnyomtatás (trikrómia) egyszer és mindenkorra véget vetett. E nagyszerű eredményeket produkált eljárásnak az a magva, hogy a képnek három alapszínre való fölbontása fotográfiai úton történik.

A háromszínű nyomtatásra való lemezek előállítása úgy történik, hogy fényképészeti fölvételkor a lemez elé színes fényszűrőt helyeznek el, melyen át a képnek csak ama színei reagálnak a lemezre, melyeket a szűrő színe nem szí föl. Így a violakék szűrő csupán a kép sárga részeit engedi a fölvételi lemezre hatolni, a zöldszínű a vörös és a narancsvörös szűrő a kék részleteket. Az ilykép nyert fölvételeket közönséges módon papirosra viszik át, azután pedig elválasztva az autotípiai ponthálózatra. Az így kikészített negatívot ezek után a maratásra szánt lemezre másolják. Ha aztán a violakék szűrő utján nyert fölvétel lemeze sárga festékkel, a zöld viszont vörös festékkel, a narancsvörös pedig kék színben kerül nyomtatás alá, úgy a lemezek egymásra vágásával az eredetihez közeljáró, számtalan színárnyalatban pompázó képet nyerünk.

A sárga, vörös és kék alapszínek egymásra nyomtatása által tudvalevőleg a másodlagos (szekundér) és a harmadlagos (terciér) színek egész új sora keletkezik, így a sárga és a vörös együttesen adja a narancsszínt, a sárga meg a kék a zöldet, a kék meg a vörös az ibolyaszínt mint szekundér színeket. A három szín egymásra nyomtatása által keletkezett terciér színek az olívzöldön, barnán, szürkén át a tompa feketéig terjedhetnek.

A háromszínű nyomtatás teljesen pontos regisztert kiván; a legcsekélyebb eltérés az eredetivel össze sem hasonlítható torzképet mutat. Az egyengetés különben az autotípiákéhoz hasonló módon történik. A festékező hengereket pedig a legnagyobb tisztaságban kell tartani. A sárga szín nyomtatása legjobban megítélhető egy darab sötétkék üvegen keresztül, mert ezen át feketének látszik. A színek nyomtatási sorrendje a következő: sárga, vörös, kék. Mielőtt az új szín nyomtatásához fognánk, az előbbinek teljesen száraznak kell lennie.

A háromszínű nyomtatás föltalálása idején már volt két magos színvonalú színnyomtató eljárásunk, még pedig a színes fametszet - amelyről már szólottunk -, meg a kromolitográfia. Ezt a két sokszorosító módot kellett a háromszínű nyomtatásnak művészi tekintetben utólérnie, az előállítás gyorsasága és olcsósága tekintetében pedig egyenesen fölülmúlnia. Az első kétségtelenül fényesen sikerült, a második pedig meglehetősen kielégítően. A színes fametszetnek különben sem nagy kiterjedésű birodalmát teljesen meghódította a háromszínű nyomtatás, a litográfiának azonban nem sokat ártott, mert az utóbbinak egész sereg olyan munkaköre van, amelynél a háromszínű nyomtatás nem adna kielégítő eredményt. A litográfia különben a fotográfiai alapon nyugvó háromszínű nyomtatást idáig még nem karolta föl kellőképpen, bár jóformán csak némi, nem éppen leküzdhetetlen technikai nehézségek merültek föl e tekintetben.

Mindenesetre jó időbe került, mire a háromszínű nyomtatást a mai, viszonylag elég magos színvonalára sikerült emelni, s olyan munkakört keríteni a számára, mely bár nem valami sok ágazatú, de mégis jókora s elég szép munkamennyiséget ölel fel. A színes könyvillusztrációt például immár majdhogy nem egészen abszorbeálta a tipográfiai háromszínű nyomtatás; merkantilis dolgoknál is jól bevált. Már a plakátnyomtatás terén nem tudott hódítóan föllépni, amint hogy nagyobb dolgok reprodukálására egyáltalában nem alkalmas, s inkább csak intim hatású, apróbb képeknek stb. visszaadására kell szorítkoznia.

A háromszínű nyomtatásnak különösen akkor bontakoznak ki a jó oldalai, ha valamely festménynek erős kicsinyítéséről van szó. A kromolitográfiában ilyenkor jobbára elvész a festés karaktere, sőt a rajz hűsége tekintetében is sok-sok jogos kifogás szokott fölmerülni. A háromszínű nyomtatás ezzel szemben még a festék fölrakásának többé vagy kevésbé pasztózus voltát is vissza képes adni. Bizonyos azonban, hogy a kromolitográfiának is megvannak a maga jó oldalai a trikrómiával szemben. Ezekről majd későbben lesz szó.

A háromszínű nyomtatás azonban némely kép színeinek megközelítően hív visszaadására nem alkalmas, s ilyenkor a fotomechanikai négyszínnyomtatás eljárásához folyamodunk. Ilyen eset áll elő például, ha az eredeti képen igen sok zöld tónus mellett ibolyaszínű tónusok is jócskán fordulnak elő. Ekkor a sárga, vörös és kék színlemezek mellett egy negyedik: zöld színlemezt is kell vennünk, s a kék színt úgy megválasztanunk, hogy a vörössel együtt szép ibolyaszínt adjon. Negyedik lemez kell akkor is, ha a képen sok a neutrális szürke tónus, amit háromszínnyomatnál csak a sárga, vörös meg kék komponenseknek bizonyos arányú elosztása esetén lehetne elérni. Egy negyedik - kisegítő - lemezzel nyomtatjuk ilyenkor a szürke tónusokat, míg a többi háromnak csak a tarka színek előteremtése a föladata. A négyszínű nyomtatásnak további jó oldala, hogy mélyfeketeségek is elérhetők általa, ami háromszínű nyomtatásnál csak bizonyos tompa feketés árnyalatig közelíthető meg.

A fotográfiai négyszínnyomtatás egyik alfajtája a citokrómia, amelynél a színek nyomtatási sorrendje: fekete, vörös, kék és sárga. Külön gépet is készítettek ehhez a nyomtatóeljáráshoz. A papirost a gép egyik végén berakva, a fekete formára kerül az, amelynek nyomóhengere aztán átadja egy ívfogó szerkezetnek s ez átviszi a papirost a második nyomóhengerre, amely alatt a vörös forma van. A vörös szín lenyomtatása után a már ismert módon a kék, végül pedig a sárga formához kerül a papiros, úgy hogy mire eléri a gép túlsó végét: rajta van a négyszínes citokrómiai nyomat. A gépnek tehát, mint az már eddig is nyilvánvaló: négy nyomóhengere s négy festékező szerkezete van.

A tipográfiai színes nyomatok készítésekor - amint láttuk - annyi lemezre és annyi külön nyomtatóműveletre van szükség, ahány festékkel végezzük a nyomtatást. Szinkrónikus - vagyis egyszerre való - nyomtatása az összes festéklemezeknek előfordul az úgynevezett irisz- vagy szivárványos nyomtatás képében, amikor a különböző színű festékrétegek sávosan adódnak föl egymás mellett, s a széleiken egyszersmind gyöngéden át is mennek egymásba. Szinkrónikus nyomtatás különben a japán színes fametszet is, ép úgy, mint a modern színes heliogravür; mind a kettőnél kézi tamponozással s ecseteléssel festékezik be a formát, s egyetlen nyomtatással készül a sokszínű lenyomat. A színes rézmetszetek és színes rézkarcok is ilyen módon készülnek.

A szinkrónikus nyomtatással különben már sokat kísérleteztek. A XIX. század közepe táján nagyon elterjedt könyvnyomdai Congreve-féle nyomtatás például abból állott, hogy a szedésforma egyes darabjait - például az iniciálékat - minden egyes nyomat után kivették, másszínű festékkel befestékezték, s aztán visszaillesztve a helyükre: újra nyomtathattak egy-egy ívet. Valószínű, hogy Gutenberg ifjabb társa, Schöffer Péter is ilyenformán nyomtatta a zsoltáros könyvét.

A litográfia föltalálójának, Senefeldernek mozaiknyomtatásos eljárása az őse egy sereg más elnevezésű szinkrónisztikus nyomtatási eljárásnak. A formát a rajznak megfelelő színű és nagyságú festékrudakból mozaikformán rakták össze, s fölszínét vízzel vagy terpentinnel nedvesítgetve: egyetlen nyomással lenyomatot készítettek róla. Ebbe a csoportba tartoznak: a blokknyomtatás, sztenokrómia, pasztellnyomtatás, a Turati-féle szinkrómia, bizonyos mértékig az újabb, ma még általában gondosan titkolt színes mélynyomtató eljárások.

A cári idők orosz bankjegyeinek alapnyomatai egyetlen nyomtatással készültek az úgynevezett Orlov-eljárás útján. A "sablón"-oknak nevezett rézlemezekről a festéket gumihengerek leszedik, s egy gyüjtőformára viszik át, ahonnan valamennyi szín egyszerre nyomtatódik le. Nagyjából hasonló volt ehhez a bécsi banknyomdában alkalmazott Grossl-féle eljárás. Mindkét nyomtatási rendszernél - amelyek különben rokonságban vannak a később ösmertetésre kerülő offset-eljárással - külön e célra épített óriási gépeken történt a nyomtatás.

A többszínű tömegnyomtatványok előállítására a külföldön színnyomtató rotációs gépeket is használnak, olykor hat színben nyomtatókat is. Ezeknél az úgynevezett végnélküli papiros hat pár nyomó- és formahenger közt szalad át; persze a festékező szerkezetek száma is hat.

Hasonló óriási rotációs gépekkel történik újabb időben a szövet- és tapétanyomtatás is. Részben a magasnyomtatásos eljárások, részben a mélynyomtatás osztályába tartoznak. Régebben a fametszés módjára készült mintákról, majd plombináknak nevezett sárgarézlemezekről és a közibök préselt nemeztöltelékről történt a nyomtatás, később véséssel, maratással formahengereket állítottak elő, s ezekről nyomtattak.D) Magasnyomtatásos formák készítése sztereotípia és galvanoplasztika útján

A drága betűanyag kímélése, a szedésformák "állva hagyásának" elkerülése, vagy a szedett szövegnek a rotációs gépre alkalmazhatása okáért szinte mindennapos a sztereotípiai eljárás használata, ép úgy - kliséknek, vagy azok másolatának készítésére - a galvanoplasztikáé is. Mind a két eljárásnak tehát nagy jelentősége van a grafikai sokszorosításban.1. A sztereotípia

Sztereotípiának azt a nyomdászati munkaágazatot nevezzük, amikor nyomtatólapoknak, tehát szedésnek, klisének stb. ólomból vagy betűfémből való mását készítjük öntés útján. Alapeszméje az, hogy a szedésre képlékeny anyagot - folyós gipszet, nedves homokot, papirospépet stb. - szorítanak, s az így képződött anyamintára megszáradása után ólmot öntenek.

A most széltében használt papiros-sztereotípiának alapeszméje az, hogy enyvezetlen papirosíveket alkalmas csirizzel összeragasztunk, úgy hogy az egész jól átivódva, képlékeny legyen, s aztán szedésre téve, sűrűszőrű kefével erre ráverjük; megszáradása után pedig öntőmatricaképpen használjuk föl.

A matrica anyagához képest már eddig is háromféle sztereotipáló eljárást különböztettünk meg: a gipsszel, nedves homokkal és csirizes papirossal valót. A két első ma már csak történelmi jelentőségű, s közülök legföljebb ha a gipsz-sztereotípiát alkalmazzák hébe-korban bizonyos különleges célokra. A papiros-sztereotípia általános elterjedtsége mellett azonban - szintén különleges célokra - néha egyéb anyagot is fölhasználnak a sztereotípiai matrica készítéséhez: így a grafitot is, ha autotípiai lemezek másolásáról van szó, vagy pedig - különösen ujságsztereotípiában - ú. n. szárazlemezeket (ezeknek is főanyaguk a papiros), amelyek a kereskedelemben készen kaphatók, s használatukkor a papirosívek egymásra csirizelésének munkája elesik.

További megkülönböztetés még a sztereotipáló eljárásokra nézve: a hideg és meleg úton való papiros-sztereotípia; az előbbi annyiban különbözik az utóbbitól, hogy az ívek összeragasztására való csirizbe jókora mennyiségű gipszet kevernek és a matricát nem közvetlenül a szedésen, hanem külön, kifeszített állapotban szárítják meg.

A sztereotípiai eljárások még egy megkülönböztetése azon alapul, hogy lapos avagy félkörbe gömbölyített lemezt akarunk-e készíteni. Az utóbbi lemezeket a rotációs gépen való nyomtatáskor, tehát főképpen napilapjaink előállításakor használjuk. Lényeges különbség egyébként nincsen a két eljárás között; az egyikhez lapos, a másikhoz pedig gömbölyű öntőforma kell, amint hogy a sztereotipálásban az öntőszerkezetnek magának mindig igen jelentékeny a szerepe.

Az ujságsztereotipálás terén a nagyobb üzemekben a Wisewood Henry által föltalált és a londoni Linotype-társaság által gyártott, Autoplate-nek nevezett gyors-sztereotipáló berendezkedést alkalmazzák. Ezt is folytonosan javítgatják; a háborúelőtti "Autoplate senior" mellett most már egy "Autoplate junior" elnevezésű egyszerűbb apparátus is van. Erős konkurrensük a német gyártású Citoplate.

A kisebbszerű nyomdák céljaira az úgynevezett összetett sztereotipáló készülékek a legalkalmasabbak. Kizárólag vasból készül az egész. Alul van a tetszés szerinti tüzelőanyag használatára alkalmas tűzhely, efölött a betűfém megolvasztására való katlan, s e mögött a síneken tologatható úgynevezett öntőpalack.

A céljainknak legjobban megfelelő, meleg papiros-sztereotípiai eljárás alkalmazásakor a matrica előkészítéséhez dextrin, gummi arabicum stb. keverékéből készült középhígan folyós csiriz, meg kellő mennyiségű egyformára vágott selyem- és itatóspapiros szükséges. Sima fölületű vaslapon gondosan kiterjesztjük az első ív papirost, széles ecsettel egyenletesen vékony csirizréteget kenünk rá; majd egy másik papirosívet teszünk rája, ezt is becsirizelve. A dolog így folytatódik aztán mindaddig, amíg a matricalemez a kellő vastagságot el nem érte. Hogy minő sorrendben következzen egymásra a selyem- és itatóspapiros: az a szedés sűrűségétől függ.

A matricalemez hátára angol csomagolópapirost ragasztunk, ennek hátulsó felét azonban már nem csirizeljük tele. Az ilyenformán teljesen kész matricalemezen tömör vashengert gurítunk végig, hogy a fölösleges csiriz belőle kinyomódjék, s aztán a selyemíves felén síkporral jól bedörzsölve, a betűmagas ürtöltőkkel körülrakott és zárórámába szorított szedésre tesszük és sűrűszőrű kefével óvatosan, de egyszersmind erőteljesen is rápaskoljuk.

A matricalap hátulján levő mélyedéseknek kartondarabkákkal való teleragasztása következik azután, majd pedig matricástul az öntőkészülékkel kapcsolatos szárítósajtóba kerül a forma. Előzetesen azonban két-három ív itatóspapirost, majd egy flanelldarabot és ismét 20-25 ív itatóspapirost teszünk rája. Mindezeket a matrica száradása közben szárazakkal ki is kell cserélnünk.

Ha a matrica megszáradt, levesszük a formáról, úgynevezett zászlót ragasztunk rája, s betéve az öntőpalackba, a kellő hőfokra olvasztott betűfémmel leöntjük. A megöntött sztereotip lemezeket ezután még különböző gyalukkal s vájógépekkel kellősítik, illetőleg - a fehéren maradó nagyobb felületeken - mélyítik. Nyomtatás előtt e lemezeket csuklós úgynevezett facettákkal erősítik az ürtöltőkből álló alapra.

A korábban említett gipsz-sztereotípiának főképpen a kaucsukbélyegzők készítésekor van jelentékenyebb szerepe. A keretbe zárt szedésformára folyós gipszet öntenek, jól rápréselik s aztán megszárítják. A gipszmatricát aztán egy kaucsuklappal egyetemben a vulkanizáló sajtóba teszik, ahol a matricára préselt kaucsuklap a melegítés következtében vulkanizálódik, s így a sajtóban kapott formáját állandóan megtartja.

A sztereotípiai lemezkészítő eljárások közé tartozik az ikonotípia vagy másként tachitípia; mindkettő abban áll, hogy sima kartonlemezre dextrines csirizzel vagy hasonló anyaggal pasztózusan rajzot ecsetelnek, s megszáradása után lemezt öntenek róla. A kaosztípia útján alapnyomati lemezeket készítenek, még pedig olyanformán, hogy nedves itatóspapirost tesznek az öntőpalackba, s nagy óvatosan erről öntenek két-három lemezt; ezekről aztán - a lemeznek egy-egy szín nyomtatása után való kicsiny eltolásával - különböző színekkel egymás fölébe nyomtatnak. A szelenotípia is ilyenféle eljárás, azzal a különbséggel, hogy nem itatóspapirosra és öntőpalackba öntik a forró ólmot, hanem körülrámázott hideg vaslapra. Gipszográfia, zselatinográfia pedig olyan eljárást jelent, amelynél gipsszel vastagon bevont lemezre mélyen rájakarcolják a rajzot, s e mélyedéseket könyvnyomdai hengeranyaggal öntik tele, majd leverve róla a gipszet, a hengeranyagból való "klisét" bádoglemezek vagy egyéb kemény és merev felületű lapok nyomtatására használják.

A sztereotípiával rokon eljárás a celluloidklisék készítése. Olyanformán történik ez, hogy például a többszörösítésre kerülő autotípiára fölmelegített celluloidlapot préselnek, avagy előbb sztaniollal beborítva, gipszet avagy cementet öntenek, s az így készült matricára a megkeményedése után - hogy a nyomtatáshoz szükséges negatív képű forma meglegyen - újra meleg celluloidlapot sajtolnak, amely fölvéve a matrica képét, igen jó nyomtatólemez lehet. Celluloidklisé, vonalas csak úgy, mint autotípiai hálózatú, készülhet maratás útján is; maratószerül amilacetátot vagy amilalkoholt használnak (ilyenek a Goerz- és Renck-féle klisék). - Amit cellutípiának neveznek: lényegében megegyezik a fametszéssel, csakhogy puszpáng- vagy körtefa helyett celluloidlemez kerül megmunkálásra. A cellulotípia útján mélynyomtatásos lemez készül. Szakasztott úgy bánnak ilyenkor a celluloidlappal, mint a rézmetsző a maga vörösrézlemezével.2. Galvanoplasztika és galvanokausztika

A galvanoplasztikát 1839 körül találta föl az orosz Jacobi. Nyomtatóformáknak másolatát készítjük vele elektromos áram segítségével. Azon alapszik, hogy ha valamely fémsónak vizes oldatán (az úgynevezett elektrolíten) elektromos áramat vezetünk át, akkor a katódon, vagyis az áramot a fémsóoldatból kivezető fémes vezetéken a fémsónak féme kiválik, még pedig igen finom, egyenletes bevonat alakjában, mely híven visszatükrözteti a katódnak minden részletét. Az elektromosságnak ezt a formáló, galvanoplasztikus hatását nyomtatólemezek sokszorosítására (galvanotípia, elektrotípia) használják ki, valamint puhább fémből való nyomtatólapoknak keményebb, nagyobb nyomásbírású fémmel való bevonására is (galvanosztégia).

Amit galvanoglífiának meg galvanogliptikának nevezünk, szintén a galvanoplasztika csoportjába tartozó eljárás. A guilloche-gép (l. hátrább) valamely mélynyomtatásos vésetét hengerrel befestékezik, de úgy, hogy a mélyedésbe ne jusson festék. Közbeeső megszáradások után a festékezést sokszor megismétlik, mindaddig, míg a rajz elég mély ahhoz, hogy könyvsajtón nyomtatható galvanoplasztikai mását vehessék. A könyvnyomdabeli térképkészítésnek főkép Amerikában alkalmazott egyik módjánál, a cerográfiánál is nagy szerepe van a galvanoplasztikának. Ez eljárásnál a térkép vonalait fémlemezen levő viaszrétegbe karcolják, a város- stb. neveket pedig összeszedett könyvnyomdai típusokkal a viaszba belényomják. Majd galvánfürdőbe akasztják a lemezt, s klisét készítenek róla. A glifográfia (másként kemiglífia) is olyan eljárás, amelynél a karcolt és maratott fémlapról domborúképű, könyvnyomó sajtón nyomtatható galvánmásolatot vesznek. A grafotípiánál a krétalemez fölsejére keményítő folyadékkal (pl. sellakoldattal) ecsetelik a rajzot, a környezetét pedig kimélyítik; majd galvanót vesznek a lemezről. Nagy szerepe van a galvanoplasztikának még a galvanográfia, fotogalvanográfia, woodburytípia, sztilográfia stb. elnevezésű, mélynyomtatásos lemezeket készítő eljárásoknál is.

A galvanoplasztikának legfőbb eszköze még ma is a Daniell-elem, amelynek legegyszerűbb formáit már az iskolából ismerjük. A grafikai sokszorosítás céljaira való galvanoplasztikai munka azonban ma már majdnem kizáróan dinamógép és akkumulátorok segítségével történik.

A másolásra kerülő fametszetet avagy egyéb klisét körülzárva, oldalait lyukacsos ürtöltőkkel foglalják körül, benzinnel megmossák, aztán grafittal finoman bevonják. Majd a metszetről hidraulikus sajtó segedelmével, vagy egyéb módon - de mindenesetre igen erős nyomással - viaszmatricát készítenek; ezt a matricát aztán aranygrafittal újra bevonják. (Az aranygrafit úgy készül, hogy 1 kilogrammnyi grafitba 3-4 grammnyi királyvízben oldott aranyat keverünk.) A bevonás sikeres voltának bizonyos gyakorlati úton szerzett ügyesség a föltétele; ha gyönge a grafitréteg: leázik, s ennek következtében a klisé e részeire nem verődik le a fém; a túlságos grafitmennyiség pedig a finomság rovására megy. Egy sereg aprólékos munka után a matrica a negatív sarokhoz erősítve, tehát katódképpen a galvánfürdőbe kerül; vele párhuzamosan pedig a pozitív sarokra az úgynevezett anód-lemezt akasztják.

Az áram megnyitása után az elektrolítnek nevezett folyadékból (vörösréz-galvanók készítése esetében tömör rézgálicoldatból és kénsavból) a katódra - vagyis a matricánkra -, mint említettük, igen finom vörösréz-veredék csapódik le, mialatt az anódlemez féme körülbelül ugyanilyen arányban fogyni kezd.

A galvanoplasztikai másolatot különben olyanformán képzeljük el, mintha ezer meg ezer végtelen finomságú szitaréteg tapadna egymásra; egy 1,3 milliméteres vastagságú lemeznél például vagy 6000 is lehet ezeknek az egymásra tapadó szitáknak a száma. Ha a galvanoplasztikai fürdő túlságosan sok savat tartalmaz: e sziták ritkábbak lesznek, a lemez pedig törékenyebbé válik. Ezért igen fontos a fürdő savtartalmának időről időre való ellenőrzése.

A galvanoplasztikában csak azok a fémek jöhetnek számításba, amelyek nem összetettek; ilyen az arany, az ezüst, a vörösréz, nikkel, vas és cink; már a sárgarézzel, amely a vörösréznek cinkkel való ötvözése révén áll elő: nem igen lehet galvanoplasztikai másolatot készíteni. Fontos egyébként a galvanoplasztikában, hogy a fölhasználásra kerülő anyagok vegyi tekintetben lehetőleg tiszták legyenek. Ha például a vörösréz nem mentes a vastól meg egyéb fémes anyagoktól: egy órai munka után a lemez olykor már egészen fekete lesz a vas, mangán s egyéb ilyen idegen anyagok kicsapódása következtében. Ez természetesen erősen hátráltatja a veredék képződését.

A galvanoplasztikának a betűöntést megelőző munkálatokban is igen nagy a jelentősége. Egyrészt lehetővé teszi az acélpatrica helyett ólompatricába való betűmetszést - amikor az utóbbiról beverés helyett galvanoplasztikai úton állítják elő a matricát -, másrészt pedig bármely már meglevő ólomtípusról is készíthető matrica, aminek segedelmével aztán ezt a típust tetszés szerinti mennyiségben sokszorosítják. A nagyobb könyvnyomtató intézeteknél általánosan bevett szokás, hogy betűsorozataikat minimális mennyiségben vásárolják a betűöntőktől, s az egyes típusokat a maguk házi öntödéiben a szükséghez képest sokszorosítják.

A fématomok elektromos úton való kiválasztásának tüneményét lehet azonban maratásra is fölhasználni (galvanokausztika). Ilyen galvános marató eljárással készülnek például az elektrogravürök, az elektrokemitípiai, elektrografikai és az enkausztikus galvanografikai nyomtatólemezek.III. SÍKNYOMTATÁS

A grafikai sokszorosítás ebbe a csoportjába tartozó eljárások száma is igen jelentékeny. A gyujtós iskátulya piciny címkéjétől az öles plakátképekig: óriási az olyan grafikai termékek száma, amelyek a síknyomtatás körébe tartozó valamely eljárás útján készültek. Egy részük a grafikusművésznek - például plakátfestőnek - a sokszorosításban való közvetlen közremunkálkodását is lehetővé teszi, ami a magasnyomtatás területén hosszabb előtanulmányok híján általában nem volna lehetséges. Éppen ezért az eredeti litográfiák és művészi plakátok nagyszerű föllendülésének korát kezdjük élni, s a legnagyobb művészek is örömest mélyednek el e technikákba, amelyek révén egyrészt szélesebb körű publikumhoz is szólhatnak, másrészt pedig eredeti elgondolásukhoz híven, továbbá viszonylag gyorsan és igen olcsón teremthetik elő a műveiket.

Mint az összes egyéb sokszorosító technikákban, úgy a síknyomtatás területén is óriási jelentősége van újabban a fotográfiának, sőt a fénynyomtatással egy egészen újszerű, minden más sokszorosító eljárástól teljesen elütő nyomtatómetódus sorozódott a síknyomtatásos technikák körébe.

A planográfia gyüjtőelnevezéssel is összefoglalt síknyomtatásos eljárások legfőbb és legösmertebb ágazata a litográfia, vagyis a kőről való nyomtatás. Legelőször is tehát ezzel kell foglalkoznunk.A) A litográfia

A munkamegosztás elve győzedelmeskedett immár a litográfiában is. Három munkafolyamatra oszlik: egyik a tulajdonképpeni litográfia, vagyis a kőre való metszés, illetőleg rajzolás munkája, a másik az átnyomás művelete, harmadik pedig a kőnyomás, amely szón a kőről való folytatólagos nyomtatást értik. Ehhez mérten a litografus meg a kőnyomó szók külön-külön foglalkozási ágat jelentenek. E két tényező között - mint közbenső foglalatosságé - az átnyomó munkája foglal helyet. Ennek egy fontos és gyakran igen nehéz feladata, hogy a litografus által készített eredeti kőről, avagy rajzról a tulajdonképpeni nyomtatóformát elkészítse.

A litográfiai sokszorosítás általában azon a tüneményen alapszik, hogy a víz meg a zsír - közönséges értelemben véve - nem keveredhetik egymással. Ha tehát a porózus litográfiai követ nagyon zsíros festékkel bevonjuk: a festék zsírtartalmának egy része a kőbe beszívódik, s a kövön a víz a festék beszáradásáig többé nem tapad meg. A víz és a zsíros anyagok emez egymást taszító tulajdonságára alapította a litográfia zseniális föltalálója, Senefelder Alajos a maga nagyszerű találmányainak egész sorozatát.

A litográfiai munkának főfő anyaga az úgynevezett litográfiai kő, amelyet a bajorországi Solnhofen vidékén bányásznak. Van e kőnek szürkébb, keményebb és sárgába hajló, puhább fajtája. Az Amerikában, Szerbiában és Spanyolországban fejtett litográfiai kövek csak nagyon korlátolt mértékben alkalmasak erre a munkára.

Mielőtt használatba vennék a követ, lecsiszolják, ami sok helyt kézi munkával, a nagyobb nyomdákban részben hatalmas csiszológépekkel - a kívánt szemcsézethez képest különböző finomságú homok közbehintése mellett - történik. A gravürákhoz és tollrajzhoz való köveket ezek után még habkő, majd pedig úgynevezett öntött kő segedelmével való kézi csiszolás útján teszik tükörsima fölületűvé. A már használt kőről a rajzot le lehet csiszolni, s ekkor az újra használható.

A litográfiai nyomtatás tisztaságának föltétele, hogy a kőnek gyakran igen finom nyomtatófölületei tartósan olyan képességűek maradjanak, hogy a festéket tisztán és élesen körülhatároltan vegyék föl, a kő lenyomtatásra nem kerülő fölületei pedig ezzel szemben tartósan megőrizzék a festéket nem fogó és vízszívó tulajdonságukat. Ezt úgy érik el, hogy a rajzot zsíros festékkel a kőre átvive, a kő egész fölületét némi sósavat vagy salétromsavat is tartalmazó gumi-oldattal kezelik, amit maratásnak, edzésnek neveznek. A kő anyaga, a szénsavas mész akkor a rajz által nem födött fölületeken sósavas mésszé változik át, keményebb is lesz, s a pórusai becsukódnak. Ha már most az ilyen módon preparált követ fölváltva hol megnedvesítik, hol pedig zsíros festékkel bevont hengerrel siklanak rajta végig: a kőre átvitt rajznak éles, tisztán nyomtatott képét kapják.

A tollrajzos litográfiát, a krétarajzosat, továbbá a kővésetet (litogravür) és a kőkarcot a többiektől való megkülönböztetés okáért direkt litográfiai eljárásoknak nevezik, még pedig azért, mert közvetlenül állítják elő vélük a nyomtatódó rajzot a kövön.

A tollrajzos technikának óriási szerepe van a litográfiában. Azt az eljárást értik rajta, amikor a csiszolt kőre tollal írnak vagy rajzolnak. Tágabb értelemben azonban a finomszőrű ecsettel való munkálkodást is ide szokták számítani. Különben talán a leghelyesebb meghatározás volna ez: tollrajznak számítható minden olyan kövi ábrázolás, amelynél az íróanyag litográfiai tus.

A tollrajzos íráshoz meg rajzoláshoz tollat, ecsetet és kihúzótollat, továbbá még úgynevezett betűvillákat is szokott használni a litografus. A betűt fordítva, tükörképében írja vagy rajzolja a kőre s ez a munkaágazat meglehetős gyakorlottságot is igényel. Az egyes figurákat általában szintén fordítva rajzolják a kőre, de ezt a dolgot sokkalta könnyebbnek tartják, mint a betűvetést, talán azért, mert a szabatosság rovására elkövetett hibák nem annyira szembetűnőek.

Sok vesződséget okoz különben a mindenkoron meglehetősen súlyos kőnek ide-odatologatása. Mindezek a nehézségek a hátrább ismertetett átnyomtatópapirosokra való írás vagy rajzolás esetén nincsenek meg, de viszont az átnyomtatás annyi mindenféle zavart okozó eshetőséggel járhat, hogy igen sok litográfiai intézetben célszerűbbnek tartják a közvetlenül kőre való írást meg rajzolást. Nagyobb rajzoknál a körvonalak átpauzálásával igyekeznek a munkán könnyíteni, még pedig a következőképen: A rajzot a másolópapiros jobb oldalára rajzolják; ezt aztán megfordítva a kőre helyezik, s a felső sarkainál fogva odaragasztják. A másolat és a kő közé most grafittal vagy vörös krétaporral bevont papirost dugnak, olyanformán, hogy a papiros krétás illetőleg grafitos fele a kővel érintkezzék. A legfölül levő másolópapirost ekkor meghúzzák, s aztán alul is leragasztják. A körvonalakat most már kemény ceruzával vagy valami egyéb hegyes tárggyal utánahúzzák, úgy hogy átrajzolódnak a kőre.

A pauzálás megtörténte után kerül a tussal való munkálkodásra a sor. Ezt a litografus valami csészében keveri össze, de csak desztillált vízben és a tintánál valamivel sűrűbbre. Többet mindenesetre nem ajánlatos egyszerre megkevernie, mint amennyit fél nap alatt fölhasználhat. A tus különben - ép úgy mint a litográfiai kréta is - zsiradékból, gyantából, szappanból meg koromból áll.

Ha ecsettel dolgozik a litografus, a tusfölösleget mindenkor le kell törülnie a csésze szélén, s aztán egy darab sima papiroson még jobban kinyomni az ecsetet. Rajzoláskor aztán általában csak az ecset legvéginek szabad a követ érintenie. Aki az ecsetkezelésben még nem elég gyakorlott, jól teszi, ha úgy fordítja mindig a követ, hogy az ecset szára a vonalak húzásakor mindig őfeléje legyen irányulva. A körvonalat nem egyetlen húzással kell megrajzolni, hanem rövid darabonkint, ügyelve arra, hogy az ecset minden egyes letételekor meglegyen a vonalrészek között a pontos kapcsolat.

Betűk és hosszabb szövegrészek írásakor segédvonalakat is használ a litografus. Különben érdekes a munkája az ú. n. cirkuláris betűk írásakor. Alul-fölül meghúzva ceruzával a sorhatárt mutató vonalakat, ezeken belül a betűk dűltét irányító átlós vonalakat húz, rendesen negyvenöt foknyi szögben, ami azonban nézetünk szerint kissé sok, mert az ennyire megdűlt cirkuláris betűket szinte félti az ember a hasravágódástól.

A követ most úgy fordítja a litografus, hogy az alapvonalakat a maga irányában meghúzhassa. Majd a kő megfelelő mozgatásával meghúzza az összekötő és mellékes, valamint a spirális vonalakat. Szóval a betűk különböző irányú vonalait mindig külön-külön csoportosításban a kő megfelelő elforgatásával, maga felé húzza meg. A spirálisoknál a vonalhúzás jobbra és lefelé kanyarodóan történik.

Latin és német álló-betűk írásához olyan acéltollat használnak, amellyel kevés tintamennyiség mellett is elegendő vastagon lehet meghúzni az alapvonásokat. Ha az alapvonások már megszáradtak, rákerül a sor a vékonyabb vonásokra, amelyeket a vékonyabban fogó tollal húznak meg. Természetesen e körülményes és sok babra-munkával járó szövegrajz előtt a segédvonalakon kívül gyakran ceruzavázlatot is készít a litografus a betű formájáról, különösen ha nagyobb betűjű szövegről van szó. Az alapvonalak egyforma vastagságának biztosítása okáért ezt sok esetben szinte elkerülhetetlenül szükségesnek tartják a régi litografusok, akik különben még néha úgy is járnak el, hogy az alapvonások két szélén vékony határvonalakat húznak, aztán külön töltik meg a közbülső teret tussal.

Kétségtelen dolog, hogy a litográfiai betűrajzolás most leírt módja rendkívül hosszadalmas, fáradságos és egyszersmind úgyszólván természetellenes valami. De a litográfiai vésés analógiájára így szokták meg a régi litografusok, s a fiatalabb nemzedék körében is akárhányan dolgoznak még így, utánozni akarva eképpen a könyvnyomdai betűtípusok végtelen precizitását. Van azonban immár a litografusok közt is egy jelesebb művészi készültségű töredék, amely - a közvetlenül kőre rajzoló plakátművészek hatására - szakított a régi módi technikával, s a litográfiai munkák szövegét nem rajzolja többé, hanem írja a szó szoros értelmében. Az ilyen módon írt szöveg egyes betűiben hiába keresünk a könyvnyomdai típusokéhoz hasonló precizitást, de sok bennük a közvetlenség, az egyéniség és velük együtt természetesen a művészet is. Az esetleges korrektúrákat hántókéssel avagy horzsakővel végzik a kövön; ha pótlásokról van szó, a kő megfelelő edzett részeit előbb savtalanítani kell, ami citrom- avagy ecetsavval történik, amely savak a gumikeveréket föloldják, s a követ a zsíros festék fölvételére ismét alkalmassá teszik.

Ha a tollrajz elkészült, megvárják, míg a festék a kövön megszáradt, illetőleg annak pórusaiba beleszívódott s aztán salétromsavas gumioldatba mártott ecsettel avagy szivaccsal edzik a követ. Majd lemosva róla a gumit, rögtön előkészítik a nyomtatáshoz, esetleg előbb vízzel és terpentinnel kitisztítják a rajzos követ. Ilyenkor a rajz látszólag egészen eltűnik a kőről, s csak figyelmesebb szemléléskor vesszük észre a rajz valamivel sötétebb, vizet föl nem vevő helyeit, amelyek behengerléskor természetesen rögtön festékeződnek.

A nyomtatáshoz való előkészítés (Andrucken) úgy történik, hogy a követ a litográfiai kézisajtóban fölváltva nedvesítgetik és festékezik, s közben levonatokat készítenek róla. Mindezt addig cselekszik, míg a rajz képe eléggé élessé és erőteljessé nem lesz. Ha ezt sikerült elérni, még egyszer edzik a követ, s aztán áttérnek a példányok nyomtatására.

A litográfiai tollrajznak érdekes módja a negatívképű tollrajz, amikor ugyanis a rajznak avagy szövegnek fehéren kell majdan a fekete síkból kiemelkednie. Ilyenkor tus helyett korommal megfestett salétromsavas gumioldatot ("reservage-tust") használnak a rajzoláshoz, ami által a kő rajzos részei tudvalevőleg maratódnak. Ha a rajz elkészülte után a követ zsíros tussal befedik: a később elkövetkező nyomtatáskor csak ez a zsíros háttér veszi föl a festéket, míg a betű, illetőleg rajz fehéren marad.

A krétarajzos technika a tollrajzossal ellentétben - amikor tollal vagy ecsettel és folyékony tussal dolgoznak - viaszból, faggyúból, sellakból, szappanból meg koromból összevegyített kemény litográfiai krétának a szemcséssé tett litográfiai kövön való okszerű rajzi fölhasználásából áll.

A jó litográfiai krétának - ha kellőképpen megvan hegyezve - finom és egyenletes vonalakat kell adnia, elég keménynek kell lennie, hogy hosszabb ideig hegyes maradjon, de mégsem annyira keménynek, hogy a rajzolást megnehezítse. Végül a maratást jól kell állania, hogy finomabb tónusok még az utolsó lenyomatok készítésekor is jól festékeződjenek, a sötétebbek pedig ne legyenek túlságosan zártak. Munkája közben különben többféle keménységű krétát tart keze ügyében a litografus: a puhábbakat az erőteljesebb vonalak meghúzásakor használja, a keményeket a gyöngédebb s finomabb részletek kidolgozásához. A kréta hegyezése visszájáról, vagyis a hegyétől visszafelé faragcsálva történik. Ha úgy hegyeznék a krétát, mint a ceruzát szokták: minduntalan kitöredeznék a hegye. Némelyik krétadarabnak nem hegyesre, hanem laposra faragják a végét, mert kihúzáskor így sokkalta egyenletesebb vonalakat kaphatnak, mint a gömbölyűre faragott végű krétával.

A krétarajz fölvételére szánt kőnek természetesen szemcsésnek, durva tapintatúnak kell lennie. A szemcsézés - mint már említettük - úgy történik, hogy a kőre megfelelő finom vagy durva homokot szórnak, és egy másik követ téve reája, sokáig dörzsölik véle. Ez a munka nagy gyakorlottságot s ügyességet kíván. A szemcsés fölületen húzott krétavonás nem ád teljesen összefüggő vonalat, hanem csak a szorosan egymás mellett levő pontok sorozatát. E pontok a kréta gyöngéd húzásakor kicsinyek, erősebb nyomásra nagyok, sőt majdnem egymásba olvadók. A szemcsés felülettel különben igazodni kell a rajz alaptónusaihoz: finom és gyöngéd körvonalak meg részletek aprószemű, sötét részletek durvább szemcsézetet kívánnak meg. De mert egy és ugyanazon rajzban többféle tónusok fordulnak elő: a rajz elkészítése avagy a pauza átvitele után a kőnek gyöngédtónusos helyeit finomszemű homokkal dörzsölgeti a litografus, hogy a szemcsézet e helyen finomabb legyen; esetleg a gyöngéd tónusoknak megfelelő finomabb szemcsézetű követ vesz, s a sötét tónusokat úgy teszi megfelelően nyíltakká, vagy litografusnyelven szólva: átlátszókká, hogy ecsettel meg tussal alaposan bemázolva őket, karcolótűvel keresztül-kasul megfelelő sűrűségű és vastagságú vonalakat húzgál beléjük.

A képet rendszerint pauzálással viszik át a kőre. Kezdik a körvonalakkal. Ehhez kizárólag vörös krétával bevont papirost használnak, mert a grafit nagyon sötét volna hozzá. Ha a kontúrok készen vannak, akkor kerül rá a sor az árnyékolásoknak meg a tónusoknak krétával való kirajzolására. Hogy a már átpauzált kontúrt eközben el ne dörzsöljék, szélein gumis védőpapirost ragasztanak a kőre, s ebből esetről-esetre annyit tépnek le, amennyit a munka folytatása megkíván. Ezen kívül pedig, hogy a friss rajznak az ujjakkal való érintését el lehessen kerülni, a rajz fölé - de nem rája - helyezett vonalzón tartja kezét rajzolás közben a litografus.

Az árnyékok lerakásának könnyed és egyenletes vonásokkal kell történnie; a vonás kezdésekor meg befejezésekor a krétát csak könnyedén szabad letenni avagy fölemelni, mert a hirtelen letevés vagy fölkapás következtében foltok álljanak elő. Így folytatódik aztán az árnyékvonalak lerakása többszörös keresztezéssel, amíg a kívánt tónust el nem érték.

A krétát a litografus folyton forgatja a mutató- meg a hüvelykujja közt, hogy ilyenformán a kréta mindig hegyes maradjon. De ennek a forgatásnak egyszersmind előrehaladó irányúnak is kell lennie, mert a hátrafelé forgatáskor a kő szemcsézetén tarajosan rakódik le a kréta, aminek összesűrűsödés a következménye. A kréta forgatása különben oly fontos a munka sikerültére nézve, hogy a krétarajzos litografusnak első sorban is ezt kell jól begyakorolnia. Ha csak egy-két vonást húz is meg anélkül, hogy forgatná a krétáját, az utóbbi a szemcsés kövön egyszeriben ellaposodik; a lapos krétát pedig másra mint kihúzásra nem lehet használni, mert bár egyenletes, de sötét és zárt vonalat ad az apró pontocskák sorozata helyett.

Fontos még az is, hogy mily szögben tartja a litografus krétáját a rajz alapjául szolgáló kő síkjához. Ha például porondot, kavicsos utat vagy régi házak falát rajzolja: majd hogy nem fektetve fogja a krétáját; a tartási szög tehát nagyobbodik vagy kisebbedik, aszerint, hogy minő struktúrájú tárgyat rajzolnak. A kréta különben hosszasabb rajzolgatás közben meg szokott puhulni a litografus kezében, néha annyira, hogy meglehetősen el is hajlik.

A krétarajzos kő tisztántartására különös gondot kell fordítani. Ha apró krétarészecskék hullanak rája vagy porossá lesz: nyúlfarkkal vagy teveszőrből készült ecsettel kell leporolni; rája fújni nem szabad, mert a legparányibb, szabad szemmel nem is látható nyálkapartikula nyomot ád a nyomtatásban. A litografusnak munkája végeztekor még arra is kell ügyelnie, hogy fejéről úgynevezett fejkorpa ne hulljon a kőre, mert az erősen megtapad rajta, festéket vesz föl, s végezetül fekete foltot ád.

A krétarajzos kőnek nyomtatásra való előkészítése úgy történik, mint azt a tollrajzos litográfia ösmertetésének végén megírtuk.

Az ebbe a technikai csoportba tartozó eljárások közül a krétarajzos hántó eljárás - amit egyébként negatív kőkarcnak is neveznek - abból áll, hogy a szemcsézett követ vékony aszfaltréteggel vonják be, amely tudvalevőleg a zsiros festéket fölveszi, de a vizet nem. Ha már most a sötétből a világos felé haladóan különböző tónusokat hántolnak a szemcsézetbe, vagyis mentől többet vesznek el a szemcsekúpocskákból, annál több fölülete nyílik meg a savval kevert gumi maró hatása számára. Ügyes ember kezében szép eredményeket adhat ez az eljárás.

A litomio-eljárásnál is aszfaltbevonatot használnak, de a követ nem szemcsézik, sőt ellenkezőleg: heresóba és gumioldatba mártott ronggyal addig dörzsölik, amig fölülete tükörfényessé nem lesz. Az aszfaltrétegbe tompahegyű tűvel történik a rajzolás, aminek következtében az aszfalt a rajz vonalainak helyéről eltávolodik. Már most hígított ecet- avagy citromsavat juttatnak a kőre. E savat a salétromsavas gumival szemben "savtalanításra" használják, vagyis a maratott helyeket a festék fölvételére újra alkalmassá szokták velök tenni. Ha már most a karcolásos követ vízzel lemossák, s megszárítva, lenolajjal avagy zsíros festékkel leöntik, majd pedig az aszfaltalapozást róla terpentinolajjal eltávolítják: a későbbi nyomtatáskor a festéket csak a rajz vonalai fogják fölvenni.

A mindennapos gyakorlatban oly népszerű kővésetnél vagy kőgravürnél feketére színezett gumialappal vonják be a sima követ. Pontos vázlat avagy pauzálás (esetleg ú. n. zselatinpauza, 101. old.) után karcolótűvel vagy karcológyémánttal karcolják a rajzot a kőbe, természetesen fordítva. E munka következtében a kő legfölső, maratott rétege a rajz vonalainak helyéről eltávolodik, s így a kő e helyeken a festéket föl tudja venni, míg a kő maratásos fölszíne: a planium megtartja vízszívó képességét, s a kövér festéket mintegy visszalöki. Az ilyen vésett kövekről a nyomtatásnak puha és nedves papirosra, nagy erőkifejtéssel kell történnie, akár a mélynyomtatásnál. A festékezést is úgy végzik, mint például a mélynyomtató eljárásoknál: pamacsok segítségével, s aztán letörölgetve a planiumot, hogy a festék csak a mélyedésekben húzódjék meg. Ha a planiumot savtalanítják, megszárítják s aztán óvatosan behengerlik festékkel: negatív nyomatot kapnak, vagyis fehér rajzolatút fekete alapon.

A kőkarc aszfaltozott alapra készül, nagyjából olyan kezdéssel, mint azt föntebb, a litomio-eljárásnál megírtuk. A savtalanítás procedúrájánál azonban nem állanak meg, hanem az ecetsavat hosszabb ideig rajta hagyják a kövön, s így a savtalanítás után föllépő maró hatás következtében a rajz vonalai mélyre maródnak. Jó művészi érzékkel megáldott ember igen szép, a rézkarcok hatását megközelítő litográfiákat készíthet ez eljárás segedelmével. A kőkarcnak különben nagy szerepe van a vonalzó-, a guilloche- és a domborúan másoló gépek rajzának mélyremaratásánál. E gépek meg az ovális mű a pantográfhoz (27. old.) hasonlóan végtelenül pontos arabeszkeket avagy a beállított sablónnak megfelelő egyéb rajzokat karcolnak a kövön levő aszfalt-alapba s e rajz mélyremaratásával pompás nyomtatóforma áll elő a litografus számára.

A most leírt eljárásokat direkt litográfiai eljárásoknak nevezik, ellentétben az indirekt metódusokkal, amelyeknek fő-fő jellemzője az átnyomtatás művelete. Ezeknek az indirekt eljárásoknak igen jó oldaluk, hogy a kövön való nehézkes munka helyett papirosra történik a rajzolás, még pedig nem fordított, hanem rendes képpel, ami már egymagában is jelentékenyen megkönnyíti a művész föladatát.

Ezeknek az indirekt litográfiai eljárásoknak legegyszerűbbike az irodákban, hivatalokban, törvényszékeknél, katonai parancsnokságoknál széltében alkalmazott autográfiai munka, amikor a zsíros autográfiai tintával jól enyvezett avagy hozzá még csirizréteggel is bevont papirosra írunk, írásos felével a kőre rápréseljük és némi maratás után példányokat nyomtatunk róla. De ide tartoznak még azok a másfajta sokszorosító készülékek is, amelyeknél a síknyomtatás elve jut kifejezésre, s amelyek meglehetősen el vannak terjedve a kereskedelmi irodákban s egyebütt. Ilyenek a hektográf, fönixlapok, multigráf, opalográf, kilográf, kromográf, schapirográf stb. elnevezésű sokszorosító készülékek, amelyek majd mindegyikénél valami a könyvnyomdai hengeranyaghoz hasonló massza helyettesíti a litográfiai követ. Ha már most vastagon folyós és sok anilin-festőanyagot tartalmazó tintával beírt papirost e ragadós lemezre rányomunk, ez az írást a papirosról fölveszi. Egy másik tiszta papirost a lemezre téve s gyöngén reányomva, az írott dolognak lenyomatát kapjuk.

A papirográf, mimeográf, cyclostyle, horográf, tripográf, neosztíl, glifokord elnevezésű sokszorosító készülékek már más rendszerűek s nem számíthatók a síknyomtatás autográfiai csoportjához. Jórészt recés alapzaton fekvő viaszpapiroson történik ezeknél - acélvesszővel - az írás, aminek következtében a vékony preparált papirosba finom lyukacskák perforálódnak. Ezt a sablónt rámába vagy hengerre feszítik, s hígan folyós festékkel végighengerlik, ami által az említett finom lyukacskákon az írás képe átnyomódik az alatta levő papirosra.

S most eljutottunk az annyira fontos litográfiai átnyomáshoz, aminek annyira nagy a gyakorlati jelentősége. Nélküle a cinkről való litográfiai nyomtatásról, az úgynevezett cinkográfiáról és az algráfiáról nem is lehetne szó. De fontos mint multiplikációs átnyomás is. Megesik ugyanis a litográfiában, hogy valamely kisebb alakú nyomtatványból, például címkéből, igen nagy példányszámot kell nyomtatni. Ilyenkor a multiplikációs átnyomó eljáráshoz folyamodik az átnyomó, amely méltó pendantja a könyvnyomtatásbeli sztereotípiának. Az átnyomó eljáráshoz különleges papirost és igen nagy zsírtartalmú, külön erre a célra készült festéket használnak. E festékkel az említett papirosra úgynevezett átnyomói levonatokat készítenek a címke egyetlen példányban kidolgozott eredeti (originális) kövéről s e levonatokat egy másik, nagyformátumos kőre egymás mellé átnyomják. Sokszor harminckét, sőt hatvannégy ilyen átnyomás is készül egy-egy ilyen nagyobb kőre, ami a tipográfiában megfelelne ugyanannyiszor való sztereotipálásnak.

A kombinációs átnyomással a kézi vésettel vagy pantográf, guilloche-gép stb. útján készült egyetlen ornamentumrészletből díszes kereteket s nagyobb fölületre kiterjedő mintázatokat állítgat össze az átnyomó. A tangirozó lemezek, raszteres hálózatok átnyomása is ide tartozik (ezt a rajzoló végzi), amivel a körvonalas illusztrációk számára teremtenek eleven hatású tónusokat.

Tipolitográfia az az eljárás, amikor a betűszedő valamely szöveget leszedve, erről csirizes papirosra levonatot készít s átadja azt az átnyomónak, aki a szöveget a rajzos kő megfelelő helyére átnyomja. A divatlapok jó része így készül.

Negatívnyomtatásos munkáról már két helyen is volt szó. Lehet ezt az átnyomás segedelmével is előállítani. Például úgy, hogy pozitív képű rajzról kevés zsírtartalmú festékkel a csiszolt vagy maratott kőre átnyomatot készítenek, ezt a kövön gyantaporral behintik s a gyantát a rajz vonalaira forrasztólámpa lángjával ráolvasztják; majd savtalanítják a követ citrom- vagy ecetsavval, s végül végigöntik az egész kőfölületet zsíros tussal. Terpentinnel való lemosás után a háttér fölületei fölveszik a festéket, a rajz vonalai azonban nem. Fontos szerepe van az átnyomásnak a rajzoknak a redukciós készülék által való kicsinyítésekor és nagyításakor is. E készülék lényegében egy gumilapból áll, amelyet egyszerre működtetett tömérdek sróf segedelmével háromszorosára is ki lehet feszíteni, még pedig - mint az természetes is - minden irányban egyformán; ha a gumilapon átnyomat van, az ezen a módon kisebbíthető vagy nagyobbítható.

Régibb időkben nagy szerepe volt az izográfia, anasztatikai átnyomás és palingráfia néven ismert amaz eljárásoknak, amelyekkel régi nyomatok festékét igyekeztek fölpuhítani és a kőre átnyomni, gyakran igen hosszadalmas és bizonytalan eredményű procedura segedelmével. Ma már ezeket az eljárásokat mind fölöslegessé tette a fotolitográfia, amely a grafikai sokszorosító művészetek között praktikusság szempontjából a legelőkelőbb helyek egyikét foglalja el. Főképpen akkor használják, amikor nagyobb alakú reprodukcióknak kicsiny példányszámban való nyomtatásáról van szó.

A fotolitográfiában három munkálkodási szakaszt különböztethetünk meg. Az első maga a fotográfiai fölvétel, a második a fotográfiai reprodukciónak átvitele a kőre; a harmadik végre az utóbbiról való nyomtatás s mint ilyen, egyáltalában nem különbözik a közönséges kőnyomástól. Az először említett két munkálkodási szakaszt illetően azt a lényeges különbséget találjuk a litográfia meg a fotolitográfia között, hogy az utóbbinál a tollal vagy akárminő eszközzel való rajzolás avagy vésés helyébe a fénynek fotokémiai hatása lép. Ami az első munkálkodási szakaszt, a fotográfiai fölvételt illeti, csak annyit jegyzünk meg, hogy ez a legcélszerűbben az úgynevezett "nedves" kollódium-eljárás segedelmével történik, nem pedig a természeti fölvételeknél általánosan használt zselatin-szárazlemezekkel. Az utóbbival való munkánál ugyanis a negatívon nem elég mélyek és zártak az alap meg a tónusok s a vonalak sem eléggé tiszták.

A fotolitográfiai átnyomó eljárások tekintetében tömérdek kísérletezésről számolhatnánk be; azok ismertetése egymagában is vaskos kötetet tenne ki. Ép ezért itt csak a leggyakrabban használt zselatinpapirosos (zsíros kópiájú) átnyomó eljárást ismertetjük meg. Ez eljáráshoz mindenekelőtt a következő eszközökre van az átnyomónak szüksége: egy közönséges könyvnyomdai festékezőhengerre 12-16 cm hosszúságban; egy festékes kőre, ami helyett valami vékonyabb litográfiai kő vagy egy fára szögezett cinklemez is használható; egy deszkára, amelyen a kópiának festékezése történik. Leghelyesebb olyan deszkát használni, amely egy hosszabb meg egy rövidebb darabból van horonnyal összekötve; így a kópia a horony hézagába becsíptethető. Festékezéskor a hornyot a festékezőhenger súlya összeszorítja s így a becsíptetett papiros rögzítve marad. Az idáig említett tárgyakon kívül szükség van még egy palettakésre, egy üveg terpentinolajra, egy doboz litográfiai átnyomófestékre meg valamicske vattára.

A fotolitográfiai átnyomás lényege abban áll, hogy a kromátzselatinnal vagy kromátalbuminnal fényérzővé tett papirost a fotográfiai negatív alatt megvilágítják s rögtön utána befestékezve, hideg vízben előhívják.

A leggyakrabban használt átnyomópapirosnak zselatinréteg az alapja s a kép fölvételére való réteg tojásfehérjéből van rajta. Úgy teszik fényérzővé, hogy egy rész kettedkrómsavas kálinak tizenhat rész vízben való oldatán úsztatják. Az említett oldathoz négy rész spirituszt és ezenfölül annyi folyékony ammoniákot is öntenek, hogy az egész oldat citromsárga színű lesz. Az oldat természetesen egészen elsötétített helyen tartandó. A fehérjés papirost mindössze csak harminc másodpercig tartják a kálioldat fölszínén; levéve onnan, meleg, léghuzamos sötét helyen száradás okáért fölakasztják. A gyors megszáradás igen fontos dolog, mert lassú száradás esetén meg szokott ráncosodni a papiros fényérző fölülete. A megszáradt papirost pléhdobozba zárva, hat, esetleg nyolc napig tarthatják el.

Ha már most a fotográfiai negatívról másolni akarnak, a fényérző papirosból levágnak egy akkora darabot, amely öt cm-rel szélesebb s tíz cm-rel hosszabb a másolásra váró tárgynál; e papirosdarabot a közönségesen használt másolókeretbe teszik, a negatív réteges felére s úgy, hogy a papiros három széléből egyenkint két és fél, a negyedik széléből pedig hét és fél cm álljon ki. A megvilágítási idő közvetlen napfénynél 1-3 percig, közvetettnél 10-60 percig terjedhet.

Ha a másolat már elég erős, sötét helyiségben kiveszik a rámájából s még mielőtt fejlesztenék, befestékezik. Majd megtisztogatják egy terpentinbe mártott ronggyal a festékeskövet, valamint a festékezőhengert. A palettakéssel borsószemnyi festékadagot kenve a festékeskőre, kevéske terpentint csöppentenek hozzá s addig kevergetik, amíg egészen híggá nem lesz; ha ennyire jutottak, a festékezőhengerrel jól eldörzsölik a festéket a kövön.

A másolatot most már az említett deszka hornyába csíptetik s addig hengerelik, mindig csak egy irányban, míg a terpentin el nem párolog s a másolat egész fölülete vékony, egyenletes festékréteggel nincsen bevonva.

Nagyon vastagnak e rétegnek azért nem szabad lennie, mert különben a másolat festéke az átnyomáskor túlságosan fekete és vastag vonalakat ad. Ugyanez a baj állhat elő, ha nagyon zsíros és puha festéket használnak. A tapasztalt kőnyomó ezért ügyel arra, hogy az átnyomófesték viasszal jól meg legyen keményítve. Mentől keményebb a festék, annál élesebb szokott lenni az átnyomat. Befestékezés után már világosan láthatónak kell lennie a képnek: ha nem így áll a dolog, bepermetezik az egészet terpentinnel s újra hengergetik a képet, amíg csak szárazzá nem lesz a festék.

Ha ezzel a munkával is készen vannak, a másolatot tíz-tizenöt percre tiszta hideg vízbe teszik. Ez idő elteltével üveglapra helyezik, de a képével fölfelé és nedves vattával óvatosan dörzsölgetik. Ezt nevezik előhívásnak. Ha e munka közben a festék a kép fehéren maradandó részleteiről eltávolodik, a vonalakon azonban erősen tapad: folytatni kell a vattával való dörzsölést mindaddig, míg a legfinomabb részletek is tisztán elő nem tűnnek. Könnyen megtörténhetik azonban, hogy a festék a fehéren maradandó helyekről sem akar eltávolodni, ami azt jelenti, hogy hibát követtek el az exponáláskor: túlságosan soká volt a másolat a fénynek kitéve. Ha ennek a hibának az ellenkezőjét követték el, vagyis rövidebb ideig exponáltak, mint kellett volna: onnan tudható meg, hogy nemcsak a fehéren maradandó részletek helyéről távolodik el a festék, hanem a rajzról is.

A fotolitográfiának - mint már az eddigiekből is kitűnik - a most ismertetett munkálkodási szakasz a legkényesebb és legnehezebb része. Ami ezen kívül esik: a mechanikai értelemben vett átnyomtatás, valamint a kőnyomó sajtón való nyomtatás módja már ismeretes.

Az idáig ismertetett litográfiai eljárásokkal kizáróan vonalas ábrázolatok készülnek (a szemcsézett tónus is ide számít). Mert a kőnyomásban ép olyan lehetetlen dolog a valódi féltónusos képnek (aminő például a fotográfia is) az előállítása, mint a magasnyomtatásban. Mint a könyvnyomtatónak, úgy a litografusnak is csak az ál-féltónusos képek előállítására kell szorítkoznia, amiknek a litografus a krétarajzzal, a hántó eljárással, az autográfiai szemcsés papirosok használatával meg is tud felelni.

Az ugyanezt a célt szolgáló féltónusos fotolitográfiának több módja is van. Lehet például valamely raszter-negatívot a kőre átmásolni, amikor a könyvnyomdai autotípiákhoz hasonló, bár kevésbé éles kép adódik elő. Vagy pedig közönséges féltónusos negatívot fényérző aszfalttal bevont, finom szemcsézetű kőre átmásolnak s aztán terpentinolajjal előhívják. Ezt az eljárást litofotográfiának nevezik. Hasonlít hozzá az ortotípia is.

A hangjegyek nyomtatása ma általában litográfiai sajtón történik. Az ólomtípusok segedelmével való drága tipográfiai nyomtatáshoz csak akkor folyamodnak, ha a hangjegyek igen egyszerű formájúak és sok közöttük a szöveg. Litográfiai úton vagy úgy készítik a kvótákat, hogy autográfiai írásról nyomtatják át kőre avagy cinklapra, vagy pedig a hangjegymetszés érdekes művészete útján állítják elő a nyomtatóformát. Ennek a veleje az, hogy az egyes hangjegyek képeit acélpatricákkal verik bele a sima cinklemezbe. A hangjegyek szárvonalait, valamint az ütem- és segítővonalakat és egyéb léniákat kézi véséssel állítják elő.B) Kromolitográfia

A "kromo" előszócska színeset jelent görögül, tehát amikor kromolitográfiáról beszélünk: a litográfiai színes nyomtatást értjük rajta a maga tömérdek eljárásával. Használják különben itt-ott a litokrómia gyűjtőszót is.

A kromolitográfiának is - mint a legtöbb alapvető litográfiai eljárásnak - Senefelder Alajos volt a föltalálója a mult század legelején. Az új eljárás a nép színszeretete révén igen gyorsan elterjedt. A század közepe táján már a legkisebb falusi kunyhókban is megvoltak a rosszhírű olajnyomatok, az iskolásgyermekeket pedig mindenfelé színes szentképecskékkel jutalmazták. Művészi tekintetben mindez nem sokat jelentett.

A rosszízlésű tömegmunkák mellett azonban készültek a művészet mesgyéit járó nyomatok is a kromolitográfia segedelmével. Különösen a kromolitográfiai akcidenciák, az eredeti litográfiák, a becsületes, jó képreprodukciók és a plakátművészet terén a szép és jó nyomtatványok nagy seregét produkálja ez az előkelő sokszorosítási ágazat is. A fakszimile-reprodukció terén ugyan némi nehézségekkel küzd, az illusztráció területén pedig a könyvnyomdai háromszínnyomtatás, a trikrómia hatalmas konkurrenciája szegi az útját, de mindezek ellenére is megtartotta jelentőségét, művészeti súlya pedig - mint említettük - erősen megnövekedett.

A trikrómiával való versenyében a kromolitográfia verhetetlen akkor, ha igen sokféleképpen nüanszirozott és árnyalt képek reprodukálásáról van szó. Ilyenkor a színek nagy sokaságával dolgozó kromolitografus munkája még csekélyebb színeltolódások esetében is közel járhat az eredeti kép hatásához, míg könyvnyomdai háromszínű nyomtatás esetében az ilyen eltolódás tönkre teszi a képet. Jó oldala még a kromolitográfiának, hogy igen nagy formátumú színes képek is előállíthatók általa, a kicsiny képeknél pedig a multiplikációs átnyomás adta többszörös együttnyomtatással fokozható az eljárás gazdaságossága.

Talán mondanunk sem kell, hogy a kromolitográfiában fölhasználhatók mindama formakészítő eljárások, amelyeket a "Litográfia" című fejezetünkben fölsoroltunk, s amelyeknek főbbjei: a tollrajzos meg krétarajzos eljárás, a gravür meg a kőkarc. A kromolitográfiai akcidensmunkák készítésekor lehet például úgy is eljárni, hogy az előbb leírt eljárások segedelmével készült fekete litográfiáról több átnyomatot készítenek, ezekből a tervezett színrészleteket kivágják, külön-külön kövekre átnyomják, amelyekről aztán úgy mint a könyvnyomdai színes akcidenciáknál: egymásután történik a nyomtatás.

A legtöbb esetben azonban úgy történik a kromolitográfiai mű előkészítése, hogy a rajz alapján csinált fő- vagy kontúros kőről annyi kőre készítenek átnyomatot ("abklatsch"-ot), ahány színnel akarják nyomtatni az illető munkát. Ezeket az átnyomatokat kevés zsiradékot tartalmazó festékkel készítik, s azután kék avagy vörös festékporral telehintik. Átnyomtatáskor a kövön csak ez a festékpor tapad meg, amely elég tájékozódást ad a litografusnak a rajz részleteit illetően; a további kidolgozás és a maratás idején, amikor nincs már rája szükség, magamagától eltűnik. A kontúros követ esetleg a zselatinpauza segedelmével készítik el, amikor ugyanis átlátszó zselatinlapot terítenek a rajzra, s a körvonalaknak és a színfoltok határainak megfelelően hegyes tűvel gravírozzák. Ha már most a zselatinlapot a mélynyomtatásos lemezek módjára festékkel bepamacsolják, s azután fölületéről a festéket letörlik, a kőre való átnyomtatáskor csak a gravírozás helyéről kerül festék a kőre, pontos lenyomatát adva így az eredeti rajz körvonalainak. A zselatinpauzás eljáráshoz lényegében hasonlatos a már elavult diagráfia is.

A kromolitográfiai munka alkalmával szükséges képkicsinyítések a fotolitográfiai eljárás bekapcsolásával, avagy a már ösmertetett redukciós készülékkel végezhetők.

Festményreprodukciók készítéséhez olykor esetleg húsz-huszonöt szín, illetőleg ugyanannyi kőről való nyomtatás is szükséges a kromolitográfiában. Ilyenkor a sokszínes eredeti képet a gyakorlott szemű kromolitografus mindenekelőtt színekre bontja. Amíg tehát a könyvnyomdai háromszínű nyomtatásban a gépmester a képet adó három kész autotípiát egyszerűen csak beemeli: a kromolitografusnak magának kell végeznie azt a színekre bontást, amit a könyvnyomdai kliséknél a maga fényszűrői segedelmével a kemigrafus végez. Színbontás idején a litografusnak nemcsak a színek árnyalataival kell számolnia, hanem ugyanakkor megállapítja a festék erősségét. Ha plakátokról van szó: mindenesetre fényálló festéket vesz, mert mint tudvalevő, némely festékfélének annyira gyönge az ellenálló képessége, hogy már néhány órai napsütésben is lényegesen kifakul.

A kombinációs nyomatoknál a színek egymás fölé nyomtatása által az újabb színek hosszú sorozata állítható elő. Ilyenkor már a három alapszín (sárga, vörös és kék) három kövön való kombinálása is igen jó eredményt ad; negyedik szín ez esetben a többnyire fotomechanikai uton készült főlemez mindent összefoglaló és kiegészítő színe, ép úgy, mint azt a tipográfiai négyszínű nyomtatás ismertetésekor láttuk. A színek összekeresgélését és megállapítását a kromolitografus a minden litográfiában meglévő normális színskála segítségével végzi, amely többnyire tizennégy színből áll: egy-két kék, vörös, zöld, sárga meg neutrális árnyalatból.

Ha a kromolitografus a kontúros kő lenyomatait a színek nyomtatására szánt kövekre átvitte: e kövek kidolgozására kerül a sor. A teli tónusokat litográfiai tussal födi be; egyenletes árnyalatokat a tangírozó lapocskák, a permetező készülék, aerográf vagy a raszteres úgynevezett "anya-kő" segítségével állít elő.

A kromolitográfia tágas birodalmában nagy szerepük van a fotomechanikai eljárásoknak, s főleg mikor festményeknek kicsiny alakban való reprodukálásáról van szó: nélkülözhetetlenek. A fotokrómia, fotokromográfia és heliokrómia néven ösmert színnyomatok például ebbe a csoportba tartoznak. Az autotípiai háromszínes meghívók kőre másolása szintén. E tekintetben csak a korrektúra, illetőleg a kövön való retouchozás kérdése okoz gyakran nehézségeket. Az autokróm-eljárásnál éppen ezért az autotípiai képet könyvnyomó sajtón nyomtatják az előzetesen kromolitográfiai úton nyomtatott színek fölé. De szokták a kromolitográfiai nyomtatást fénynyomattal és heliogravürrel is kombinálni. Ilyenek az aquarell-fakszimile-nyomtatás, a heliokromográfia és a troitzschotípia, meg egyéb elnevezésű eljárások.

Igen érdekes ága a kromolitográfiának az úgynevezett lehúzóképek készítése, görög szóval metakromatípia vagy dekalkománia. Egész sereg ipari cikk díszítésére használják e képecskéket, amelyeknek legprimitívebb formáit iskolásgyerek-korunkból ösmerhetjük. Ez az eljárás abban különbözik a közönséges értelemben vett kromolitográfiai nyomtatástól, hogy nyomtatópapirosul vízben oldható réteggel bevont átnyomópapirost vesznek, s a színek nyomtatását a megszokotthoz képest fordított sorrendben végzik. Legutoljára fehér fedőfestékkel alapot nyomtatnak a színek fölébe, amely lehúzáskor alul kerülve, a színek élénkségét emeli. A diafánia, hialokrómia, krisztallofánia stb. elnevezésű átlátszó ablaki képek készítésekor a színek nyomtatási sorrendje a megszokott, s fehér alapra sincs szükség. Ennek fejében azonban a papirost preparálni s nyomtatás után lakkozni kell.

A kerámiai nyomtatás is lehúzó képek segedelmével történik. Igen komplikált ága ez a színes kőnyomtatásnak. Itt ugyanis festékekül olyan fém kompozíciókat használnak, amelyek tulajdonképpen csak a későbben következő beégetés alkalmával kapják meg a színüket. A nyomtatás gyakran többszörösen történik, hogy a festékréteg vastagabb legyen, s ezen felül porozzák közben-közben a nyomatokat. A megszáradt lehúzóképeket velencei terpentinnel és gyantaoldattal ragasztják, majd gumihengerrel rögzítik az illető porcellán- stb. tárgyra, amely azután olvasztókályhába kerül.

A mikagráfia a most vázolt kerámiai nyomtatásnak egyik változata. Amit pedig porcellánnyomtatásnak neveznek, az a porcellánfestés hatását utánzó fogásokon alapszik. A porcellánfestményeknek ugyanis az a sajátságuk, hogy a festék a vonalak szélén haloványan kifut. Ezt a sajátosságot a porcellánnyomtatás idején úgy érik el, hogy a duplexfestékekhez (64. oldal) hasonlóan spirituszban oldható anilint kevernek a festék pigmentjéhez. Ha aztán a porcellánnyomtatásos lehúzó képet elkészülte után spirituszlakkal fényezik: a föloldódott anilinpartikulák elmosódottakká teszik a vonalak szélét.

A bádogdobozok és más effélék képeit és föliratait valamikor lehúzóképek segedelmével csinálták. Ma a bádognyomtatás (metallokrómia) nagy kiterjedésű külön iparág. A zselatinográfia és gipszográfia segedelmével lehet ugyan az ilyesmit könyvnyomdai úton is elkészíteni, de nagyobb példánymennyiségben így nem fizetődik ki. A fémplakát nyomdákban a bádoglemezt mindenekelőtt kopállakkal, majd pedig valami fehér vagy más színű alapozó masszával vonják be. Az egyes színek lenyomtatása után a lemez szárítókemencébe kerül, ahol a rája nyomtatott festékréteg elgyantásodik. Amíg ez meg nem történik, addig újabb színt nem szabad rája nyomtatni. A kész bádogtáblákat rendesen lakkozzák, sőt olykor még csiszolással is fényesítik.

A kausztikus bádognyomtatás abból áll, hogy cinnezett bádoglemezre a képet bőségesen adagolt festékkel rányomtatják, a nyomatot gyantaporral behintik, a rajz körül a cinnt elmaratják, majd pedig a fémet oxidáció útján sötét színűre futtatják. Ha már most a rajz felületein tapadó festéket lemossák, a rajz maga fehéren emelkedik ki a sötét háttérből.

A játszókártyák közül a drágább, finomabb minőségűeknek mindkét oldala litográfiai sajtókon nyomtatódik. A síknyomtatásos litográfia azért is alkalmas erre, mert a festékrétege nem tapintható ki.

A térképnyomtatásban (kartográfia) - bár a magas és mélynyomtatásnak is sűrűn akad szerepe benne - döntő jelentősége van a kromolitográfiának. A közönségesebb iskolai stb. térképek gyakran a maguk egészében litográfiai, illetőleg kromolitográfiai nyomatok. Már az annyira pontos és részletes katonai térképek kombinált eljárással készülnek. A fő lemezeket például a heliográfia (125. oldal) útján állítják elő, amely mélynyomtatásos nyomtatóformát ad. A mélynyomtatásos munka drágasága miatt azonban erről a heliográfiai lemezről jobbára átnyomatot készítenek kőre, s így a térkép fő-fő rajzát is közvetlenül az olcsóbb litográfiai úton nyomtathatják. Nagyobb példányszám esetén azt is megteszik, hogy a heliográfiai lemezről magas nyomtatásos cinkklisét készítenek és a még olcsóbb könyvnyomdai nyomtatással állítják elő a térképet. Heliográfia helyett természetesen a szintén igen finom és előkelő kőgravür eljárása is számba jöhet fő-fő lemez gyanánt. Kőkarc, tollrajz, autotípia, mindenféle pauzáló és átnyomtató praktikák, s különösen a fotolitográfia alkalmazása egészíthetik még ki a térképcsinálás fáradságos és bonyolódott munkáját. Még a betűszedésnek illetőleg tipolitográfiának is akadhat körülötte szerepe. Egyszerűbb mappáknál ugyanis a városok stb. neveit a szedővel szedetik meg, aki csirizes papirosra levonatot készítve a szedéséről, átadja azt a kő megfelelő helyeire való belenyomtatás végett a litografusnak.

Valamikor, főleg a litográfia föltalálása előtti időkben, sokat kísérleteztek azzal, hogy a térképeket szedés útján állítsák elő. A lipcsei Breitkopfnak volt is egy ilyen tipométriának nevezett eljárása (megkülönböztetendő a betűmértékül használt, pontrendszeres tipométriától), amellyel a maga idejében elég jó eredményeket ért el.

A fotolitográfiát gyakran a nagyobb alakú térképek kicsinyítésére is használják. Erősebb kicsinyítéskor azonban a részletek mennyiségét redukálni kell, hogy egymásba ne folyjanak. Ezt a munkát a vésnök végzi, aki az ilyen nélkülözhető részleteket szerszámával kibökdösi. Az iskolai hegy- és vízrajzi térképeket a nyomtatás teljes befejezte és megszáradása után olykor külön préselő formákkal domborítják is. Az ilyen eljárásnak geomontográfia a neve.

A térképnyomtatás, meg általában az egész kromolitográfiai területén igen sok olyan históriai jelentőségű eljárás akad, amelynek, ha pillanatnyilag talán feledésbe is merült, bizonyos speciális esetekben - éppen e művészet sokágazatúságánál fogva - nagyon jó hasznát lehet venni. Ezeknek az eljárásoknak érdekesebbjeit a "Litográfia" című kötetünkben fogjuk ismertetni.C) Cinkográfia és algráfia

Különösen a könyvnyomtatók körében nagyon gyakran használják a "cinkográfia" elnevezést a magas nyomtatásos vonalas lemezek meg az ezeket előállító intézetek megjelölésére. Mi ezt tévesnek tartjuk, amint hogy az újabb kori szakirodalom már disztingvál is ebben a tekintetben s az említett lemezeket fototípiáknak s készítőiket kemigrafusoknak mondja, a cinkográfia elnevezést egyes egyedül a cinkről való síknyomtatásnak tartva fönn.

A kőről meg a cinklemezekről való síknyomtatás mellett jelentős szerepe van az aluminiumlapokról valónak is (algráfia), bár az utóbbi időkben ennek a most említett eljárásnak a népszerűsége mintha csökkent volna. Mind a cink, mind az aluminium használata főleg annak tulajdonítható, hogy jóval olcsóbbak s beraktározva hasonlíthatatlanul kisebb területet foglalnak el, mint a kő.

Nyilvánvaló, hogy a cinklapról való, meg az aluminiumlapról való munkának is csak úgy lehetett a síknyomtatásban meggyökeresednie, hogy sikerült rajtok a litográfiai processzust minden különösebb költségeskedés és fáradság nélkül szintén keresztülvinni, vagyis sikerült a lemezeket bizonyos helyeiken víz, egyebütt meg zsiradék fölvételére alkalmassá tenni.

A cinket már régebben is használták az autográfiai nyomtatáshoz. Ez úgy történt, hogy a zsíros tintával készült írást a tiszta cinklemezre átnyomtatták, gumizták, jól behengerelték s gumi, csersav, salétromsav és foszforsav keverékével maratták. Ha a nyomtatással elkészültek: terpentinnel, lúggal meg vízzel lemosták a lemezt s újra használhatás végett horzsakőporral könnyedén lecsiszolták. Ha korrekturára volt szükség, előbb savtalanították a lemezt, ami citromsavval történt.

A nagyobb tömegű cinkográfiai nyomtatásnak sokáig az volt a fő-fő akadályozója, hogy az úgynevezett maratásnak a hatása nem volt tartós s a lemez vizes felületei csakhamar piszkolódtak. Újabban ezen a bajon is segítettek. Egy újabb tökéletesített eljárás szerint a csiszolt vagy esetleg szemcsézett cinklapra tollal vagy krétával, avagy átnyomat útján átviszik a képet, gumizzák, aszfaltnak terpentinben való erősítő oldatával kimossák, behengerlik s aztán a gumit vízzel eltávolítják. Majd a képnek gyantaporral való telehintése következik s aztán a gumiból, vízből meg különböző sókból álló Strecker-féle maratószerrel kezelik a lemezt, amelyen ekkor valami elektrokémiai hatás következtében egy a vízszívó képességét még nagyobb számú példányok nyomtatásakor is megőrző fehéres réteg keletkezik. Korrektúra esetében ezt a réteget sósavval lehet "savtalanítani", vagyis zsíros festék fölvételére újra alkalmassá tenni.

A később ismertetésre kerülő offset-eljárás terjedésével kapcsolatosan a cinkográfiai munka annyira tökéletesedett, a speciális marató- s egyéb szereknek ma már olyan választéka áll a kőnyomó rendelkezésére, hogy a cinklemez nyomtatásbíró voltára vonatkozó régi panaszok majdnem teljesen megszűntek.

Az algráfiai nyomtatáshoz használt aluminiumlemezeket használatba vétel előtt terpentinolajjal való alapos lemosás által zsírtalanítják s aztán erősen hígított salétromsavas és kénsavas fürdőbe teszik egynéhány órára. Majd horzsakőporral kissé ledörzsölve a lemezt, lemossák és gyorsan megszárítják. Ekkor már kitünően lehet dolgozni az aluminiumlapon akár tollal, akár krétával, csak arra kell ügyelni, hogy a leheletünk ne érje. E végből az algráfiai munkát végző litografus kartonlapocskát tart a szája előtt. Az aluminiumlemez maratása különben foszforsavval kevert gumioldattal történik.

Nagyobb számú példány nyomtatására az algráfia távolról sem olyan alkalmas, mint a cinkográfia, még pedig azért, mert az aluminiumlemez hamar oxidálódik s ekkor maszatos nyomatokat ad. Gravüráról természetesen sem itt, sem ott nem lehet szó. Nagy előnye azonban mind a cink-, mind az aluminiumlemeznek, hogy hajlítható s így megfelelően konstruált rotációs gépeken való nyomtatásra is alkalmas.

Mind a cinkográfiát, mind az algráfiát lehet a fotomechanikus-munkával is kombinálni s ekkor fotocinkográfiáról (nem tévesztendő össze a magas nyomtatásos kliséket adó fototípiával!) avagy fotoalgráfiáról beszélünk. Ha pedig a nyomtatás különböző színekkel történik: az eljárás megjelölésére a kromocinkográfia vagy a kromoalgráfia elnevezéseket is használhatjuk.D) Síknyomtatáshoz használt gépek. Offset-munka

E gépek különböznek a magas nyomtatáshoz használt sajtóktól. Már magán a litográfiai kézisajtón is nem a tégely elnevezésű gépalkotórésznek a papirossal letakart formára való ránehezedése útján, hanem dörzsölődés segítségével történik a nyomtatás. A síknyomtatásos forma ugyanis a nyomtatófelület tömöttsége okáért hasonlíthatatlanul nagyobb nyomásfeszültséget kíván meg, mint a kidomborodó vonásokból és pontokból álló, tehát viszonylag sokkal kisebb nyomtatófelületű magas nyomtatásos forma, s a litográfiai kő - már a felületének viszonylagos egyenetlenségei következtében is - törés nélkül aligha bírná ki ezt a roppant nyomást. A litográfiai kézisajtón való nyomtatás tehát úgy történik, hogy a formát egy emeltyűnyomással rászorított, bőrözött dörzsölők alatt húzzák át.

Vannak a litografusnak gyorssajtói is. Az ezeken való munkához a nem-nyomtatódó felületeket ki kell maratni, úgy hogy egy papirosvastagságnyival mélyebben feküdjenek, mint a nyomtatódó részletek. A litográfiai gyorssajtó fontos része a nedvesítő készülék, amely nyomtatás közben vízzel látja el a kő rajzolatlan felületét. Minthogy azonban ez a nedvesítés egymagában nem elég, mind a gépmesternek, mind pedig a berakónőnek ügyelnie kell a kellő nedvesítésre, s különösen a gép megindítása előtt ezt okvetlenül külön is meg kell - spongyával - cselekednie. Fontos a litográfiában a festék alapos eldörzsölése is, talán még fontosabb, mint a könyvnyomtatásban; s éppen ezért a litográfiai gyorssajtók nem csupán hengeres, hanem egyszersmind asztali eldörzsölésűek is.

Épp olyan fontos az illesztékek lehető legnagyobb pontossággal való működése, ami különben, tekintve a sokszínű nyomtatás túlnyomó voltát: igen természetes. Vigyázni kell egyébként arra is, hogy a színes nyomatokra szánt papiros már a munka elejétől fogva egyforma hőmérsékletű s mindenek felett egyforma nedvességtartalmú helyen maradjon, mert a papiros annyira higroszkópikus, hogy a nedves levegő hatására hat-hétszázaléknyival is megnyúlhatik. Képzeljük csak el: micsoda regiszterbeli eltolódások állhatnak elő, ha ily megnyúlás az egyes színek nyomtatásának intervallumában áll be.

A litográfiai rotációsgépet Guillot találta föl még 1876-ban. Persze csakis cinklemezről nyomtathatunk rajta: ez ugyanis könnyűszerrel ráhajlítható a rotációsgép lemezhengerére. Guillot után Schlotke javított e gépen 1882 körül, 1898-ban pedig a mainzi Scholz szerkesztett algráfiai rotációsgépet, vagyis olyat, amely cinklemezek helyett aluminiumlemezekről nyomtat.

***

Amit offset-nyomtatásnak nevezünk, lényegében nem más, mint a litográfiának cinkográfia elnevezéssel a 107. oldalon ösmertetett ágazata, a nyomtatás azonban nem közvetlenül a cinklemezről történik, hanem a nyomat előbb egy gumilapra kerül s csak innen adódik át a papirosra. Ennek a nyomtatásközvetítő gumilapnak a használata jellemzi az offset-munkát s éppen ezért gyakran gumi-nyomtatásnak, avagy indirekt nyomtatásnak is nevezik az eljárást.

Amint ebből látható, az offset-nyomtatás tulajdonképpen géptechnikabeli újítás; a forma előállítása dolgában a cinkográfiai eljárás bizonyos tökéletesbítésén kívül uj dolgot alig is hozott. A mai formában és a mostani rendeltetésre az első offset-sajtót az amerikai Rubel J. W. építette meg 1904-ben. A gép kereskedelmi elnevezése "Rubel Off-Set Printing Machine" volt, képeslapokat nyomtattak vele. "Roto-Offset" néven 1912 körül már a párizsi Capdevielle-gyár is nagyban gyártotta ezt a géptípust. Van különben az offset-gépeknek igen sokféle fajtájuk, de általában két csoportra oszthatók: 1. olyanokra, amelyeknél a forma sík (ilyenek a régibb típusok, például a Champenois-féle is); 2. olyanokra, amelyeknél a forma is gömbölyítve vagyon. Az utóbbiakat nevezik rotációs offset-sajtóknak. Újabban olyan offsetsajtókat is konstruáltak, amelyek kéttúrás-rendszerűek. Az osztályozás a szerint is szokásos, hogy vajjon végnélküli papirosról avagy ívekről nyomtat-e a gép.

Az offset-gép szerkezete általában igen komplikált (némely offset-gépen az alkotórészek száma a négyezret is megüti, s a srófok meg csavaranyák száma az ezernyolcszáz körül jár), kifizetődése csak az öt-hatezres példányszámoknál kezdődik. Nagy előnye azonban a gyors munka s hogy durvább struktúrájú papiroson is nyomtathatunk vele. Ép ezért ezt az eljárást mindenfelé erősen fölkarolják, úgyannyira, hogy néhol már átcsap a könyvnyomtató munkakörébe is, illetőleg ez elől csipegeti el a nyomtatvány megrendeléseket.

A rotációs offset-nyomtatás kétségbevonhatatlan előnyei ugyanis: a) egyengetésre nincs szükség; b) a nyomtatás erősen gyorsítható; c) a színes nyomtatás hasonlíthatatlanul egyszerűbb és gyorsabb; d) különleges és drága műnyomópapirosra nincs többé szükség; e) a festékfogyasztás kevesebb; f) a meghajtó erő kisebb, mint például a litográfiai gyorssajtónál; g) a klisécsinálás fotomechanikája egyszerűbb és olcsóbb, mint a tipográfiai célra való kliséknél.

Ezek volnának az offset-nyomtatás fő-fő előnyei. Vannak ugyan némely gyönge oldalai is, de ezek aligha ellensúlyozzák valami nagyon az eljárás előnyeit, mert hiszen - mint köztudomású - az offset-eljárás hihetetlenül gyorsan terjed. Főkép a tőkeerős nyugati államokban, de nálunk is vannak már jól működő és sokat produkáló offset-gépek.

Az offset-nyomtatás lehetőségei ma már igen széles körűek. Raszteres illusztrációk nagy tömege is készül ma már ez úton, sőt a három- és négyszínnyomtatás terén is szép sikerrel alkalmazzák már ezt az eljárást.E) Fénynyomtatás

A síknyomtatásos sokszorosítás különálló, igen fontos ágazata a fénynyomtatás, amelyet - főképpen a külföldön - igen különböző neveken ismernek. Nevezik például kollotípiának, fotokollotípiának, kollográfiának, fotokollográfiának, albertotípiának, fotográfiai nyomtatásnak, heliotípiának, üvegnyomtatásnak, artotípiának, zselatinográfiának, sőt még fototípiának is. (Ez a legutóbbi elnevezés az újabb, tisztultabb terminológia szerint csak a magas nyomtatásos vonalas klisét illeti meg.)

A fénynyomatok készítése röviden a következőképpen történik: Jó vastag tükörüveglapot szorgosan megtisztítanak, azután vízüveg meg állott sör, továbbá zselatin, avagy tojásfehérje keverékével bevonják. Ennek az előzetes preparálásnak az a célja, hogy egy káliumbikromáttal fényérzővé tett későbbi zselatinréteg több biztossággal rögzítődjék az üveglaphoz. Az utóbbi rétegnek teljesen egyenletesnek kell lennie. Éppen úgy az üvegtalp vastagságának is.

A zselatinréteget az üvegre-öntése után egy sötét helyen elhelyezett, körülbelül 50 Celsius-foknyi melegre szabályozott kályhán megszárítják, aminek következtében igen apró, gilisztaformájú elemekből összetevődött szemcsézet keletkezik a réteg felületén. Ez a szemcsézet a jellemzője minden fénynyomatnak. Olyan apró, hogy szabad szemmel még a rövidlátó embernek sem tűnik a szemébe, mindamellett a festék fölvételét és papirosra való leadását - ügyes munkásokat föltételezve - a legminuciózusabb finomságokig megengedi. Még a szemcsézet kisebb vagy nagyobb elemekből összetevődését is tudja a jó szakember szabályozni, a szerint, amint keményebb vagy puhább zselatint olvaszt meg, avagy vastagabbra vagy vékonyabbra veszi a réteget.

A szemcséssé tett zselatinrétegre már most a fénynyomó rámásolja a fotográfiai negatívot. Az üvegen levő kromátzselatinnak tudvalevően az a tulajdonsága, hogy felülete a fény hatására sajátszerűen cserződik, s meleg víz nem oldja, hideg víz pedig nem tudja földuzzasztani többé. Ennek következtében a későbbi kimosáskor a kromátzselatin megvilágítatlan részletei kissé kiduzzadnak, a megvilágítottak pedig megmaradnak nyomtatófelületül. S amint a fotolitográfiai zsíros kópiákról (96. oldal) tudjuk, hogy azok fény érte zselatinrétege egyszer befestékezve, a vizet hosszabb időn át erélyesen mintegy visszalöki, míg a mosás közben megduzzadt részletek csakis a vizet veszik föl: nyilvánvaló, hogy a fénynyomat zselatinos üveglemeze kellő kezelés után síknyomtatásos formául alkalmas.

A fénynyomatok sokszorosítása külön erre való kézi vagy gyorssajtón történik, amely azonban nem sokat különbözik a litográfiai sajtótól. Fő-fő jellemzője a papiroslappal átfeszített födőkeret, amelynek segítségével a nyomtatóhengernek ama részeit akadályozzák meg a lenyomtatódásban, amelyek fölöslegesek, avagy a széleken - maszatosan húzódnának le. Az üvegtalpas lemezeket különben olyanformán csuklózzák megfelelő magasságra, mint azt a sztereotípiai lemezeknél és galvanóknál láttuk. A litográfiai gyorssajtó nyirkosító szerkezete helyén a fénynyomtató gyorssajtónál egy második, enyvmasszából való hengerekkel fölszerelt festékező művet találunk, amelynek a festékezés alaposabbá tétele a föladata. Hogy ugyanis a fénynyomati lemezek kellően festékeződjenek, először a kemény, a szemcsézetnek csak a legtetejét érintő bőrhengerek futnak rajtuk végig, amelyek a lemezeknek főképpen az árnyékos, sötétebb részeit látják el festékkel; utánok az enyvmasszából való puhább hengerek mennek végig a formán, ránehezedve a finom részletek szemcsézetére is. A két festékművet olykor különböző árnyalatú és minőségű festékkel járatják, például a bőrhengereset feketével, a masszahengereset pedig barnával; igen szép mély árnyékos és finomtónusú képeket nyernek ilyen módon.

A fénynyomtatás alkalmazása ma már igen széleskörű. Legcélszerűbben akkor nyúlnak hozzá, amikor rajzoknak, kéziratoknak, régi metszeteknek az eredetihez lehetőleg hív sokszorosításáról van szó. Ilyes reprodukcióknál a fénynyomtatás - egyéb eljárásokkal szemben - felülmúlhatatlan eredményt ad. A papiros minősége sem esik itt úgy a latba, mint például a finomabb raszterű autotípiai sokszorosításnál; a fénynyomdai lemez zselatinrétegének rugalmassága lehetővé teszi például a gyöngén simított papirosfélék használatát is.

Illusztráló eszközül is igen alkalmas a fénynyomtatás, de csak akkor, ha mindössze néhány száz példányról van szó, mert több nyomtatást a zselatinlap nem igen bír meg. Alkalmas továbbá a rézkarcok, heliogravürök hatásával vetekedő fali díszül is, amikor rendesen kerettel, mélyre préselt úgynevezett rézmetszeti rámával konfekcionálják a műnyomatokat. A heliokrómiai háromszínnyomtatással is sokat próbálkoztak már a fénynyomtatás területén belül, de a regiszterbeli nehézségeken kívül sok egyéb ok akadályozza meg ennek a teóriájában tetszetős nyomtatási módnak a praktikus alkalmazását. Amit színes fénynyomatnak nevezünk, annak a nyomtatólemezei a legritkább esetben készülnek fényszűrő segítségével, vagyis úgy, mint a háromszínű autotípiákéi. Általában úgy csinálják ezeket, hogy az eredetiről nagyobb számú, pontosan egyforma nagyságú, de különböző élességű negatívot másolnak s igen alapos retouche után az egyes színrészleteket ezekből fedezgetéssel kiveszik. A szükséghez képest hat-nyolc színlemezt csinálnak ily módon, esetleg többet is. A nyomtatólemezek aztán ezek után a színekre bontott negatívok után készülnek. A több színnel való fénynyomtatás különben meglehetősen költséges valami. Már maga a nyomtatás művelete is jóval lassabban történik, mint a kromolitográfiánál, a multiplikációs átnyomás lehetőségéről sem lehet a fénynyomtatás alkalmával szó, s azon felül egy sereg egyéb aprólékos technikai nehézség is merülhet föl ilyen alkalommal, amelyek együttvéve erős akadályai a több színnel való fénynyomtató eljárás tömeges reprodukálásra való fölhasználásának.

A fénynyomtatás szépsége, az autotípiai munkával szemben való jó oldalai és kisebb példányszámok esetén való viszonylagos olcsósága már húsz esztendeje is arra indították a bécsi grafikai főiskola világhírű professzorát, Unger Vilmost, hogy kísérleteket tegyen abban az irányban: nem-e lehetne a fénynyomtatást valamelyes egyszerű módon, a könyvnyomdai gyorssajtókon is elvégezni. Kísérleteinek egy sereg jól sikerült, a maga idejében közfeltünést keltett szép nyomat lett az eredménye, azonban - mint a professzor budapesti tanítványaitól, Szabó Róbert államnyomdai osztályvezetőtől és Schopp János egyetemi nyomdabeli művezetőtől értesülünk - csak rengeteg babramunka árán, ami egymagában is lehetetlenné tette a tipográfiai fénynyomtatás szélesebb körű gyakorlati alkalmazását. Azóta még kilátástalanabb lett az eljárás jövője: a gyorssajtón való meg a rotációs mélynyomtatásban a mérsékeltebb művészi igényeket is kielégítő olyan új sokszorosító módozatokat találtak, amelyek útját vágták egy sereg eljárás érvényesülésének, köztük a tipográfiai fénynyomtatásénak is.IV. MÉLYNYOMTATÁS

Húsz-huszonöt esztendővel ezelőtt a mélynyomtatásos eljárások jórészt csak műlapok előállítására szorítkoztak, s ezek mellett az általában jelentősebb művészi értékű lapok mellett legföljebb a bankjegynyomtatásban meg a kartográfiában volt még szerepök. Illusztratív jelentőségét a rézmetszés meg a nyomába lépő acélmetszés már a XIX. század első harmadában elvesztette, s magasabb, jó részben önálló művészi föladatok szolgálatába lépve, a technika olcsósági meg egyéb konjunktúrái alig érintették. A fametszés azért szorította ki a könyvek oldalairól, mert olcsóbb volt nála; s amikor a fotomechanika fölülkerekedtével a fametszést is ugyanez a sors érte: örök időkre eltemetettnek látszott a mélynyomtatásnak tömeg-illusztrációs célokra való alkalmazhatósága. E tekintetben a legújabb másfél évtized hozott csalódást.

A rézmetszés mellett nagyszerű művészi kifejező eszköz számba ment századokon át a rézkarc is, amely főként Dürer és Rembrandt zsenijén keresztül jutott el nagy népszerűségéhez. Az eredeti rézkarcok ma is közkedveltek s alig van számba vehető festőemberünk, aki valaha ne foglalkozott volna ezzel a szép és háládatos technikával.

A mélynyomtatásos sokszorosító eljárások száma ma már meglehetősen fölszaporodott s a nyomtatólemez előállításának módjához képest több csoportba osztályozhatók. Az első ilyen csoportba tartoznak azok az eljárások, amelyeknél a mélyített képű formát kizáróan véső és karcoló-szerszámok segítségével, vagy kézi megmunkálás útján állítják elő. Ide számítható a rézmetszés, a hideg tűvel való munka, a mezzotinto-metszés, a krétarajzos metszés és pontozó modorú rézmetszői munka. Egy másik csoportot alkotnak azok az eljárások, amelyeknél a lemezre valamely módon átvitt rajz képét savakkal maratják bele a lemez fölületébe; ilyen a rézkarc, a vernis-mou eljárás, a reservage meg az aquatinta. Harmadik csoportul a galvanográfia körébe tartozó munkameneteket vehetjük föl, ami azon alapszik, hogy a pasztózusan és féldomborúra festett lemezekről galvanoplasztikai úton másolatot vesznek; ez mélynyomtatásos formául használható. A negyedik csoportnál, a fotomechanikai mélynyomtató eljárásoknál a rajz képét - mint az magától értetődik - fotográfiai úton viszik át valamely fémlemezre. A mélynyomtatásos formát ezután vagy közvetlen mélyremaratással (így a heliogravürnél meg az autogravürnél), vagy galvanoplasztikai másolással (a fotogalvanográfiánál), vagy pedig préseléssel (a woodburytípiánál) állítják elő.

Különálló mélynyomtató eljárás az autoplasztika vagy más elnevezéssel fiziotípia, ami abból áll, hogy lapos tárgyakat, például falevelet, csipkét stb. vörösréz- és ólomlemez közé tesznek, s ezeket azután valami présben erősen összeszorítják. A közben levő tárgynak minden legcsekélyebb domborulata tisztán belenyomódik az ólomba, amiről galvánmásolatot véve, kész a réznyomó sajtón való sokszorosításra alkalmas nyomtatólemez. A mélynyomtatásos eljárások általános jellemzését a következőkben adjuk, a részleteket illetőleg az e tárgyról majdan megjelenő speciális kötetre utalva az olvasót.A) A rézmetszés csoportja

A görög szóösszetétellel kalkográfiának nevezett rézmetszés úgy történik, hogy a rajzot a vörösrézlemez simára csiszolt fölszínébe tűvel (hidegtűvel: pointe sèche) meg vésővel belevésik. Amíg tehát a fametszetnél a rajz vonalai kiemelkednek a forma síkjából, a rézmetszetnél - éppen ellenkezőleg - bemélyednek, barázdákat alkotnak. Ha e barázdákat nyomtatófestékkel megtöltjük, s papiroslapot helyezve a lemezre, azt hatalmas nyomással rápréseljük: a festék a barázdákból a papirosra tapadva, mintegy kiemelődik. Ez a jellemzője a mélynyomtatásnak, amit közönségesen réznyomtatásnak neveznek mindenfelé, még ha a nyomtatólemez anyaga nem is réz.

A tulajdonképpeni rézmetszés igen nehéz, hosszadalmas és kényes munka, egy-egy művészibb rézmetszeten olykor évek során át dolgozott a mestere. A részletekben kevésbé kimunkált ilyenféle művet kartonmetszetnek nevezik. Az első levonatok mindig jobbak a későbbieknél, s ezért nagyobb is az értékük. A hideg tűvel való munka újabban igen népszerű, bár az ilyen metszetnek a vonalai sekélyesek, s ezért csak kevés példányt lehet róla nyomtatni. Amit mezzotintónak avagy fekete művészetnek neveznek: 1640 körül vált divatossá, s abból áll, hogy a lemezt arravaló szerszámmal szemcséssé teszik. Ilyen állapotban levonatot készítve róla, bársonyosfekete tónust ad. Ebbe a tónusba viszi bele a művész a képet adó világosabb tónusokat és fényeket; ahol a szemcsék tetejét lehántja, s acélszerszámával a lemez fölületét elsimítja: ott a lemez kevesebb festéket vesz föl, vagy esetleg semmit sem; a változatlanul maradt szemcsézet adja tehát a legsötétebb árnyékokat. A rézmetszésbeli pontozó modornál kisebb-nagyobb pontoknak a lemezbe való sűrűbb vagy ritkább beleveregetése útján áll elő a kép, a krétarajzos modorú rézmetszés alkalmával pedig rulettákkal szántják fel a lemez síkját s nagyjából úgy dolgoznak rajta, mint a mezzotinto-eljárásnál. A kettő közt az a különbség, hogy a mezzotintónál az árnyékos részek nem mélyednek bele a lemez fölszínébe, a krétarajzos eljárásnál azonban igen.

Az 1820 körül Angliában föltalált acélmetszés csak az anyag tekintetében különbözik a rézmetszéstől. Az acéllemezt megmunkálás előtt hevítés útján puhábbá teszik, s a véset befejeztekor ismét megkeményítik. Az eljárásnak újabban csak az igen nagy példányszámú nyomtatványok készítésekor van szerepe, így a levélbélyegek, bankjegyek nyomtatásakor. Ilyenkor még az egyéb eljárással készült klisék helyett is acélgalvanókról történik a nyomtatás.

Az értékpapirosok, bankjegyek nyomtatásakor különben a sokszorosító eljárások egész sorát szokták alkalmazni, hogy mentől nehezebbé tegyék az illető nyomtatványok hamisítását. Nagy szerepe van e munkában a guilloche-gép, a pantográf (27. oldal) meg a domborúan másoló gép adta lehetőségek fölhasználásának, továbbá a vízjegynek, valamint a színek olyan összekombinálásának, hogy a velök nyomtatott rajzolatok lefotografálása a legnagyobb nehézségeket okozza a hamisításra merészkedőknek. Ez azonban még nem minden. A bankjegynyomda legelőször is egy speciális, nem utánozható papirost gyárt, melyből semmi úton-módon nem kerülhet a világba egy tenyérnyi papírszelet sem másként, mint bankó alakjában. Az American Bank Note Company azzal is védekezik az utánzás ellen, hogy acéllemezekről egy sajátságosan kidomborodó rajzot és írást nyomtat a bankjegy papirosára. Ez a kidomborodó rajz mindig vet egy kis árnyékot, s e miatt a fotográfián, még ha az a legtökéletesebb is, a rajz mindig elhomályosodik, s oly fátyolossá válik, hogy a hamisítványt mindenki fölismerheti. Az American Bank Note Companynek különben nagyszerűen berendezett hamisítási osztálya is van, ahol a büntetésüket kiállott legügyesebb bankjegyhamisítókat is szívesen alkalmazzák. Ennek az osztálynak az a föladata, hogy amikor a nyomda elkészül egy-egy új bankjegytípussal: minden erejét megfeszítve s költséget nem kímélve, ezt utánozni igyekezzék. Ha sikerül ez a hamisító osztálynak, akkor az új típus rossz, forgalomba nem hozható, s más rajzra és más kivitelre kell a nyomdának áttérnie.B) A rézkarc és egyéb mélyre marató eljárások

Mindehhez a jól csiszolt rézlemezt mindenek előtt alapozni kell, ami jobbára úgy történik, hogy viaszkot, gyantát meg terpentint kevernek össze, golyóformába gyúrják, s vászonba csavarva, a közben megmelegített lemezre rányomkodják. Majd füstöslángú gyertya fölött bekormozzák a lemez felületét, s aztán a művész az előbb említett alapba tompa hegyű tűvel belerajzolja a rajzát. Ha elkészült véle, a lemez alját és széleit körültapasztja viaszkkal, úgy hogy a széleken a viaszk gátszerűen foglalja körül a rajzos fölületet: majd pedig ráönti a maró folyadékot, ami lehet salétromsav hígított oldata, lehet vas-klorid oldat, avagy másféle savféleség. A vonalak vastagságához és sűrűségéhez képest többszörös fedezgetés és továbbmaratás szokott azután következni, ami után vésővel retouche-ozza művészünk a lemezt, esetleg az igen finom árnyalatokat is csak ekkor karcolja bele.

A rézkarc sokkalta szabadabb s könnyedebb művészet, mint a rézmetszés, legközelebb áll a rajzolói munkához s az ezzel az eljárással dolgozó művészember műlapjai hasonlíthatatlanul festőiesebbek, mint a rézmetszőéi. A munkát hangulatossá tevő különböző tónusok is előállíthatók a rézkarcon, például hajlított formájú reszelőkkel, vagy üveges papirossal való dörzsölgetés útján, avagy úgy is, hogy festékezés után a réznyomó nem törli le mindenütt a lemez fölületét, hanem itt-ott valami leheletfinomságú festékrétegecskét hagy, ami aztán a papiroson is nyomot ád. Lehet különben aquatinta-szemcsézettel is (l. alább) kombinálni a munkát, amint hogy a különböző eljárások kombinálása a mélynyomtatásos művészi munkánál igen gyakori dolog.

Amit vernis mou-nak neveznek, szintén ebbe a csoportba tartozó eljárás. Azon alapszik, hogy ha a zsiradékkal kevert puhább maratóalapra (ezt nevezik franciául vernis mou-nak) valami finom-struktúrás vásznon stb. keresztül a ceruza vagy tű mérsékelt megnyomásával rajzolnak: a vászon későbbi leemelésekor a rajz vonalainak helyein a maratóalap is leemelődik a lemezről. Az ilyen módon föltárt rajz aztán mélyre maratható.

Az aquatinta-eljárás 1768 körül keletkezett; abból áll, hogy a rajz könnyed vázlatával ellátott vörösrézlapot úgynevezett porzószekrénybe teszik, ahol finom gyantapor rakódik rája, amit aztán a lemezre ráolvasztanak. Többszörös fedezgetés és maratás következik ezután; először is a legvilágosabb helyeket födik be átlátszó viaszkréteggel, s aztán gyöngén maratják a lemezt. Ezáltal annak felülete érdessé lesz, s ha ekkor nyomtatnánk róla, gyöngéd tónust kapnánk. Majd lefödik a világosabb árnyékokat és a gyöngédebb középtónusokat, s újra maratnak; ekkor nyomtatva a lemezről, már egy második, sötétebb tónusunk is volna. Így folyik a munka tovább, mígnem a kép legmélyebb árnyéktónusait is a maguk teljes erőteljességében meg nem kapják. Az aquatinta-eljárás tehát éppen ellenkezője a mezzotintónak: vagyis az aquatintánál a fényekből kiindulóan az árnyékok felé haladva dolgoznak; a munka kezdetén a sima vörösrézlap (a rajzbeli fények) van megadva, míg a mezzotintónál az érdes felületű lemez (a legsötétebb árnyék) volt a kiindulópont.

A reservage-eljárás abból áll, hogy a lemezre vízben oldható festékkel ráviszik a rajzot, majd maratóalappal vonják be a lemezt s maratják. A rajzos helyeken a festék föloldódik, s a maratóalap is eltávolodik, aminek következtében a salétromsav a vörösrezet a vonalak helyén kimarja.C) A galvanográfia

Lényegében abban áll, hogy finoman csiszolt s azután ezüstözött vörösrézlemezre pasztózusan ráfestik a képet, majd pedig grafitporral bevonva, galvanoplasztikai mását veszik. Az utóbbit aztán mélynyomtatásos lemez gyanánt használják fel. Fontos, hogy a művész olyan festékanyagokat válasszon a lemez befestésekor, amelyek megszáradásuk után finoman ráncos, avagy szemcsés felületűre zsugorodnak. Az eljárást a kilencvenes években jelentékenyen megjavította Herkomer londoni festő (herkomertípia), mindamellett ma már alig alkalmazzák.D) Heliogravür. Egyéb fotomechanikai mélynyomtató eljárások

A heliogravürt tartják a "fotomechanikus sokszorosító metódusok királyának", még pedig azért, mert a reprodukálásra szánt kép rajzát fölülmúlhatatlan hűséggel adja vissza, s tónusok tekintetében is leggazdagabb valamennyi sokszorosító eljárás között.

A heliogravür eljárásának bevezető része abban áll, hogy az eredeti képről negatívot, majd pedig ennek nyomán a pigmentnyomás útján pigmentdiapozitívet készítenek.

A pigment-eljárás a fotográfiai másolásnak egyik előkelő módja. A fényérző réteg kromátzselatin, amelyet valamilyen festőanyaggal (pigmenttel) színesre festünk. Ha ez a szín feketés: szénnyomatnak, karbonnyomatnak is mondják a másolatot. Egy Budapesten is hosszabb ideig tartózkodott Klitsch nevű fotomechanikus fedezte fel a kromátzselatinnak azt a tulajdonságát, hogy egyrészt vízszívó képességét a megvilágítása arányában elveszíti, másrészt pedig a vasklorid-oldatok is a megvilágítás arányában mind nehezebben hatolnak át rajta. Klitsch egy ilyen módon készült pigmentnegatívot vörösrézlemezre terített át, s azon maratni kezdte. Az eredmény az volt, hogy a negatív fénytől keményített részein alig-alig tudott áttörni a vasklorid-oldat; a középtónusoknál ez könnyebben, a világos részeken pedig gyorsan mélyre maródott a lemez, amely így domborulatos, mélynyomtatásra még nem alkalmas fölületet mutatott. Mindamellett Klitsch eme kísérletei is roppant jelentőségűek voltak; csak a negatívot kellett kicserélnie diapozitívvel, s a sima lemezen az aquatintánál ismertetett szemcsézetet előállítania: máris megvoltak a heliogravür föltalálásának az előfeltételei.

Klitsch és utódai az eleinte kuprotípiának, klitschotípiának, majd pedig - a negatívnak diapozitívvel helyettesítése után - heliogravürnek avagy fotogravürnek is nevezett új eljárás részleteit a későbbi idők folyamán teljesen kidolgozták, annyira, hogy ma a heliogravür a művészi igényeket is kielégítő reprodukáló módozatok legelsejének számít.

A heliogravürtől sok tekintetben különböző mélynyomtató eljárás a főként bankjegyelőállítási és kartográfiai célokra használatos heliográfia (nevezik fotoglífiának, fotogalvanogravürnek, fotomezzotinto-nyomtatásnak is). A lemezkészítés kiindulópontja itt is a pigment-eljárás, de már a diapozitív helyett negatívról történik a munka; a negatív után készült zselatin-reliefet ezüstözött vörösrézlemezre átvíve, grafitozzák, s galvanoplasztikai mását veszik, majd alaposan retoucheozzák, s aztán, ugyancsak galvanoplasztikai úton, mélynyomtatásra alkalmas galvánmatricát készítenek róla.

A heliográfiához némileg hasonló, a kromátzselatin tulajdonságainak kihasználásán alapuló és a galvanoplasztikával kombinált mélynyomtató eljárás a Pretsch-féle fotogalvanográfia (másként helioplasztika, dallastípia) is. Ennek egy változatát - amikor ugyanis diapozitívnek kezdeti alkalmazásával magasnyomtatásos formát készítenek - fotogalvanotípiának nevezik.

A woodburytípia (vagy fotogliptia) érdekes munkametódusa abból áll, hogy a kőkeménnyé száradt pigmentreliefet hidraulikus sajtó segítségével ólomlapba préselik, s az így készült ólomformát vagy ennek galvanoplasztikai mását színesre festett folyós zselatinnal teleöntik, utána egy papiroslapot is sajtolva fölébe. A zselatin megszáradása után a papirost leemelve, igen finom féltónusos képet találunk rajta. Az ólomlap helyett lehet fémfüstöt is használni a pigment-relief másolására; ekkor sztannotípia az eljárás neve.

A föntebb többször említett Klitsch volt a gyorssajtón való mélynyomtatásnak is az úttörője. Az aquatinta-szemcsézet helyett e célra pontrasztert alkalmazott, s a londoni Rembrandt Type Company útján seregestül jelentek meg a heliogravür szépségét ugyan el nem érő, de az átlagos tömegnyomtatványoknál mégis csak sokkalta különb reprodukciói. Példáját csakhamar mások is követték, s a közben nagyban tökéletesitett gyorssajtón való mélynyomtatást ma már különböző elnevezéssel többfelé gyakorolják a külföldön. Ilyen elnevezések: mezzotinto-mélynyomat (F. Bruckmannál Münchenben), intaglio-nyomtatás (Bécsben), heliotint-nyomat (Berlinben), Rembrandt-heliogravür, Rembrandt-intaglio-nyomtatás (az angoloknál). Az eltérés e sokszorosító módozatoknál részben a raszterek minőségében, részben aprólékos technikai fogásokban nyilvánul meg.

Az új eljárások konkurrenciája mondhatnók kétélű; egyik éle a tipográfiai autotípia-nyomtatás, a másik éle pedig - mint a föntebbi elnevezésekből is kiérezhető - a legművészibb fotomechanikai sokszorosító eljárás: a heliogravür ellen irányul, amelyet a maga előállítási processzusának bonyodalmassága és kényessége miatt mindenkoron a legdrágább eljárások közé számítottak. Hiszen köztudomású, hogy a heliogravürök egyszínes nyomtatása még csak nemrégiben is ama művészies munkák közé tartozott, amelyek csak keveseknek sikerültek kielégítő módon. A nyomtatás kézisajtón történt, erősen nyirkosított papirosra, még pedig a festékezés kényes volta miatt igen lassan; ezzel szemben ez újabb mélynyomatok gyorssajtón készülnek, s ha művésziesség dolgában nem is veszik föl a heliogravürökkel a versenyt, ennek legelső sorban csak a művészi retouche korlátozottabb volta az oka.

1910-nek nagy eseménye volt a Mertens-féle rotációs mélynyomtatás világra-születése. Az eljárás lényegében csak egy lépés volt a korábbi eredményektől a tömegsokszorosítás felé; az igaz, hogy hatalmas lépés! Azóta a világ minden részében - s így nálunk is - seregestül vannak olyan napilapok, amelyeknek vasárnapi s egyéb mellékleteit ilyen rotációs munkával készült illusztrációk díszesítik, nem is szólva a képes folyóiratok roppant tömegéről, amelyek közül mind többen és többen térnek át a képes ábrázolás ez újabb, nagy példányszám esetében viszonylag elég olcsó módjára.

Világszerte az a grafikustechnikusok meggyőződése, hogy a sokszorosításban az offset-eljárásé meg a mélynyomtatásé a legközelebbi jövő. S valóban, ezt a két sokszorosító módozatot még a világháború s az azt követő nyomorúság sem tudta korlátozni a terjedése és népszerűsödése lendületében. Az újítások, javítások egymást érik e tekintetben, főkép Angliában és Németországban.E) Színes mélynyomatok

Ezek a régi időkben egyszerűen csak kézzel, vagy patronokon át színezettek voltak. Itt-ott megpróbálták a rézmetszet és rézkarcok fametszettel való tónusozását (baxterotípia), de a különböző lapok pontos egymásra nyomtatása csak nagy ritkán sikerült.

A zseniális francia rézmetszőnek, Leblonnak, a háromszínnyomtatás elmélete megalapozójának, a tizennyolcadik század közepe táján a sárga, vörös, kék színek rézmetszeti egymásra nyomtatásával végzett kísérletei is főképpen azért nem sikerültek eléggé, mert erősen nyirkosított papirost kellett vennie a nyomtatáshoz. A nyirkosítás okozta különböző arányú regiszterváltozások pedig mindezidáig teljességgel leküzdhetetlenek maradtak. Ép ezért a színes heliogravürök is úgy készülnek, hogy az összes színeket ráfestik a lemezre s erről aztán - minden festékezés után természetesen csak egyetlen egy - levonatot készítenek. Ez a színnyomtató eljárás tehát rendkívül hosszadalmas és drága.

Akármennyire megoldhatatlannak látszik is azonban a színes mélynyomtatás problémája, multicolor, saalburgogravür stb. elnevezéssel vannak már olyan eljárások - sőt speciális gépek is hozzájuk - amelyek révén érdekes csendélet- meg egyéb képek készültek már itt-ott a külföldön. E nyomatok határozottan művészies hatásúak, bár itt-ott még meglátszik a technika kiforratlansága, s néhol még a regiszter sem egészen pontos. A festékezés természetesen mechanikus úton történik.

Az új eljárások részleteit általában titkolják; ami azonban róluk kerülő úton kiszivárgott: nem valami bíztató. Hallatlanul nagy makulatúra-veszteségről beszélnek; a nyomatoknak állítólag tizedrésze sem használható. A fotográfiai fölvételtől kezdve a festék megválasztásáig és a regiszter kérdéséig annyi baj és nehézség merül föl ez eljárások praktikumában, hogy szélesebb körű elterjedésükre egyelőre nem is lehet kilátás.

***

Végére értünk könyvünknek. Madártávlatból, gyors tovasuhanás közben próbáltuk áttekinteni a sokszorosító művészetek rengeteg birodalmát; a reprodukciós eljárások százait soroltuk föl; röviden és értelmesen igyekeztünk megadni mindegyiküknek a jellemzését. Részletesebb megismertetésük a későbbi kötetekre maradt. Ezeknek kell magukban foglalniuk a sokszorosítás minden csínját-bínját, egész tudományát, históriájuk lüktetésének pontos grafikonját. Alázatos szívvel, megilletődötten nézünk e roppant föladatunk elé, de munkatársaink segítségével - bizton tudjuk - urai leszünk a szavunknak s belső tartalom, meg érték tekintetében folyton emelkedő színvonalúvá tesszük a Grafikai Művészetek Könyvtárát.