Vissza CÍMLAP

Herepei János

Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében

TARTALOM, BEVEZETÉS


Tartalom

BEVEZETÉS

I. ADATOK SZENCZI MOLNÁR ALBERT ÉLETÉHEZ
Szenczi Molnár Albert utazási emlékei
Szenczi Molnár Albert 1624. évi sárospataki látogatása
Szenczi Molnár Albert mértékes magyar verse
Szenczi Molnár Albert utolsó állomáshelye
Szenczi Molnár Albert sorsfordulása
Szenczi Molnár Albert halála ideje
Szenczi Molnár Albert sírja
Szenczi Molnárék sírjának és sír jelének sorsa
A Darholcz család, Szenczi Molnár Albert pártfogói

II. SZENCZI MOLNÁR ALBERT KORTÁRSAI
Dési P. István
Milotai Nyilas István
Szölősi Bede János
Adatok Keserüi Dajka János életéhez
Balai Péter
Kecskeméti Buzás János
Coronaeus Vaska Lőrinc

III. SZENCZI MOLNÁR PÁRTFOGOLTJAI HEIDELBERG ÉS MARBURG EGYETEMÉN
Thuri Szántó János
Tréfás diákvers Szemei Boros Jánosról
Prágai András emlékei
Jász-berényi Mátyás
Csepei Sidó Ferenc
Idősebb Tiszabecsi P. Tamás
M. Szentkirályi Benedek
Bihari Pap Benedek
Tállyai Putnoki János emlékkönyve
Adatok a heidelbergi diákok tanulásához

IV. BETHLEN MŰVELŐDÉSPOLITIKÁJA ÉS AZ ÚJ ÉRTELMISÉG KIKÉPZÉSE
Bethlen Gábor két kiválasztottjának hazaérkezése
Gyöngyösi Kiséri András
Id. Geleji Katona Istvánra vonatkozó adatok
Bojti Veres Gáspár
Szilvási K. Márton
A XVII. századeleji váradi kollégium
Adatok Bethlen Gábor gyulafehérvári academicum collegiumának előtörténetéhez

V. HOLLANDIA ÉS ANGLIA MAGYAR DIÁKJAINAK ELSŐ NEMZEDÉKE
Csanaki Mant. Máté
Bakai Benedek
Bánfihunyadi János
Maksai Őse Péter gyulafehérvári professzorsága
Néhány adat Keresztúri Biró Pál életéhez
Dengelegi Péter
Kis-Várdai F. János
Tornai Pastoris Gáspár

VI. A MAGYAR PURITANIZMUS ELŐZMÉNYEI
Egy adat Szilvás-Ujfalvi Anderkó Imre életéből
"Az Debreczenj Lukaczi Pap"
Pathai István halálának ideje
Alvinczi P. Péter külső országokból történt visszatérése és erdélyi útjai
Traszki másképpen Maróti Lukacs
Kik voltak az alvinczi újkeresztyének?
Néhány adat menekült huszita papokról
Váradi Sámuel

VII. A PURITÁNUS GONDOLAT ELSŐ KÉPVISELŐI MAGYARORSZÁGON
Adatok Medgyesi P. Pál életéhez
Adatok Bisterfeld erdélyi életefolyásához

VIII. TOLNAI DALI JÁNOS ÉS A "LONDONI LIGA" NÉGY ALÁÍRÓJA
Tolnai Dali János hazatérésének ideje
Néhány adat Tolnai D. János erdélyi útjairól
Egy könyv Tolnai D. János könyvtárából
Ki volt a "kegyesség formulájá"-t aláíró Molnár János
Szenczi Molnár János
Keserüi Dajka Pál
Kuti János
Kolosi P. Dániel halálozási helye

IX. TOLNAI DALI MÁS HARCOSTÁRSAI ÉS ELLENFELEI
Néhány adat Erdő-Bényei Deák Jánosról
Vásárhelyi Szőcs János és Mihály
Tállyai Z. Márton
Uzoni Jankó Boldizsár
Porcsalmi János
Sellyei Pál
Rozgoni Sutoris János
Spanhemius tanítványainak vitatkozásgyűjteménye és Huszti Sándor
Zebegnyei János
Valerius Dávidnak pataki professzorrá való kinevezése

X. I. RÁKÓCZI GYÖRGY ÉS MŰVELŐDÉSI TÖREKVÉSEI
A gyulafehérvári fejedelmi nyomda
Adatok a külső országokban tanuló fejedelmi alumnusok számontartásáról
Magyarországi iskolákban tanult külföldi ifjak
Adatok a krónikaíró Szalárdi Jánosról, Rákóczi bizalmas titkáráról
Szalárdi Sz. Mihály
Rimaszombati István
Váradi P. János
A munkácsi iskola akadémikus mestere
A kolozsvári farkas-utcai templom felavatása
Egynehány adat öregbik Rákóczi György halálára és temetésére vonatkozólag

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
NÉVMUTATÓ

Bevezetés

...

A József Attila Tudományegyetem Irodalomtörténeti Intézetének munkatársai a fenti meggondolások alapján figyeltek föl a XVII. századi kelet-magyarországi és erdélyi kultúra egyik kiváló ismerője, a Szegeden élő Herepei János nyugalmazott múzeum-igazgató gazdag adatgyűjtésére. E sokoldalú anyagból - néprajzi, helytörténeti, éremtani adalékok, tanulmányok és nagyobb összefüggő földolgozások közül - kiemeltük a XVII. század irodalmára, iskolázására, könyvkiadására vonatkozó adatokat. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete vezetőinek tanácsai alapján indult meg néhány évvel ezelőtt a kiválasztott anyag feldolgozása. Herepei mindenekelőtt kibővítette és az újabb szakirodalommal kiegészítette, annak alapján néhol korrigálta néhány régebbi dolgozatát (pl. a Szilvási Mártonról, Csanaki Mátéról, Szalárdi Jánosról, a gyulafehérvári fejedelmi nyomdáról szólókat). Azután cikkekké kerekítette a kor sok más szereplőjére és intézményére vonatkozó teljesen új forrásanyagát. E munka során a szerző nem alkotott összefüggő egészet, nem törekedett különböző időpontokban készült cikkeinek "összegyalulására", még bizonyos ismétlődő részeket is meghagyott. Elérte azonban,hogy adatközlő cikkei nemcsak eddig ismeretlen, vagy fölhasználatlan forrásokból - városi számadáskönyvekből, jegyzőkönyvekből, levelekből, egykorú könyvbejegyzésekből, elfelejtett régi folyóiratokból és kiadványokból föltárt új anyagot közölnek nyersen, hanem ez adatok teljes és pontos, a lehetőségig betűhű közzétételét a szakirodalom megfelelő eredményeinek ismertetésével párosítják. A szegedi intézet munkatársai igyekeztek segíteni abban,hogy az adatokat forráskiadványok, monográfiák és szakcikkek legújabb eredményeivel is "szembesíthesse" a szerző.

Ezenkívül az utóbbi két-három évben sikerült a kötet anyagát debreceni és sárospataki könyv- és kézirattárak adataival kiegészíteni, e könyvtárak vezetőinek lekötelező szívességéből. Külön köszönettel tartozunk Jakó Zsigmond professzornak, aki a kolozsvári Babes-Bolyai egyetemen, vezetése alatt készülő hatalmas könyvtártörténeti gyűjtésből bocsájtott korábban rendelkezésünkre adatokat.

Az egész anyag értéke nem az elrendezés koncepciójában van, hanem mindenekelőtt magukban a föltárt adatokban. Mégis igyekeztünk - kronológiai és logikai szempontokat követve - néhány, többé-kevésbé egységes fejezetet alakítani a több tucat cikkből. Az egyes fejezetek elé irt bevezető sorokban a szerkesztő igyekszik indokolni eljárását, kiemelni a cikkek néhány fontosabb eredményét (különösen egy-két szinte elbujtatott adatot), utalva ezek összefüggéseire az újabb kutatás által föltárt tényekkel.

...