VILÁG


annotált repertórium


1915.Borsos Attila
Lakatos Éva

2017.TARTALOM

Előszó
Rövidítések jegyzéke
Repertórium
Mutatók


Előszó:

1984-1988 között Czére Gyöngyvér elkészítette a Világ (1910. 03. 30. - 1926. 04. 30.) napilap repertóriumát, 1910-1914-ig. Ezt a kiadványt szeretnénk folytatni most az 1915-ös évvel, a 1916-1917-es év fent van a MEK-en, 1918 most készül, és folytatni szeretnénk az előző feldolgozások szellemiségét is, ami a lap fő irányvonalát követve, a kor társadalmi, politikai, irodalmi és művészeti életéről nyújtott érdemleges információt. Ez a repertórium is elsődleges feladatának tekinti a Világban található szépirodalmi, kritikai jellegű, valamint az irodalmi és egyéb művészeti írások bibliográfiai adatainak közlését, kiegészítve azzal, hogy mi felvettük az összes névvel ellátott cikket, tudósítást, táviratot is. Ezzel ez a kiadvány a Világ újságíró gárdájának is próbál egy kis emléket állítani.

Felvettük az összes vezércikket, az irodalmi és társadalmi értékű publikációkat, a polgári radikalizmus és a szabadkőművesség eszmerendszerébe tartózó közleményeket, írásokat. Az újság rendszeresen közölt könyvkritikákat, más lapok híreit, ezeket szintén feldolgoztuk. A színházi bemutatók, zenei előadások közül a szerzői névvel ellátottakat, valamint a jelentősebb előadásokat tettük be. A Galilei-kör, a Társadalomtudományi Társaság, a Társadalomtudományok Szabadiskolájával kapcsolatos híreket, ismertetéseket mind feldolgoztuk.

A repertórium szerkezete kronologikus. A különböző publikációk a lap számai megjelenésének időrendjében, ezen belül az oldalszámok szerint követik egymást. Az egyes tételek a szerző nevét, az írás címét, műfaját és a lap kérdéses számában a helyét, vagyis az oldalszámot adják meg. Ahol a szerző álnéven szerepel, ott a nevét szögletes zárójelbe tettük, és szögletes zárójelben van az annotáció is. A szerzők nevét és a cikkek címét úgy írtuk le, ahogy az újság közölte, szó és betű híven. A mutatóban a neveket megpróbáltuk helyesen írni.
Rövidítések jegyzéke:

Dok.

Dokumentum

Elb.

Elbeszélés

Hird.

Hirdetés

Int.

Interjú

Ism.

Ismertetés

Jegyz.

Jegyzet

Karc.

Karcolat

Közl.

Közlemény

Krit.

Kritika

Lev.

Levél

Megeml.

Megemlékezés

Nekr.

Nekrológ

Nyil.

Nyilatkozat

Nyílt lev.

Nyílt levél

Olv. lev.

Olvasói levél

Publ.

Publikáció

Rip.

Riport

Szociogr.

Szociográfia

Tan.

Tanulmány

Tud.

Tudósítás

Vc.

Vezércikk

Vford.

Versfordítás

Vö.

Vesd össze!
1915.

1. sz. jan. 1.

1.
IGNOTUS: Új év. [Vc.] 1-2 p. [A háború megszakította a progressziós folyamatokat. Ha "megjő a béke", olyan társadalmi és gazdasági állapotokat kell teremteni, melyek közt lehetetlen a fegyveres háború.]

2.
ADY Endre: A váró neutralitás. [Vers] 1 p.

3.
MAGYAR Lajos: A háború öt hónapja. [Tud.] 1 p. [5 hónap harctéri eseményeinek összegzése.]

4.
WISCHNOWSZKY Ignác: Rákhel. [Elb.] 5 p.

5.
SZENES Béla: Angolok, magyarok. [Rip.] 9 p. [Hadifoglyokkal való bánásmód Angliában.] Vö. 101., 129. tétel.

6.
[DÉCSI Imre] Florestan: Rule, Britannia! Tanulságos angol történet. [Tárca] 9 p. [Egy németgyűlölő angolról.]

7.
Az újságírók újéve. [Tud.] 10 p. [Gerő Ödön köszöntője és Márkus Miksa elnök válasza a Budapesti Újság-írók Egyesületének újévi ünnepségén.]

8.
VÁNDOR Iván: Délután. [Karc.] 12 p.

9.
Herman Ottó posthumus könyve. [Hír] 17 p. ["A magyar pásztorok nyelvkincse" c. művének megjelenését a nagy tudós már nem érte meg.]

10.
A Wiener Konzertverein Budapesten. [Hír] 17 p. [Ferdinand Löwe dirigálja a január végi koncerteket, melyeken Beethoven, Brahms, R. Strauss, Wagner és Liszt művei szerepelnek.]

11.
A világháború képes krónikája. [Hír] 17 p. [Megjelent a sorozat 13. füzete a Révai-testvérek kiadásában.]2. sz. jan. 2.

12.
A miniszterelnök szólt. [Vc.] 1 p. [Tisza István újévi beszéde.]

13.
Aage Madelung rólunk. [Dok.] 6 p. ["Berliner Tageblatt" tudósítójaként Magyarországon tartózkodó író elismerő sorai Magyarországról.] Vö. 23. tétel.3. sz. jan. 3.

14.
BERNÁT Ottó: Pénzpiacunk. [Vc.] 1 p. [Pénzügyi javaslatok a háború idejére.]

15.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a diplomáciáról, valamint a nők viszonyáról a háborúhoz.]

16.
RÁCZ Gyula: Valona. [Cikk] 7 p. [Olaszország adriai és balkáni aspirációi.]

17.
ADY Endre: Uram, segíts bennünket. [Vers] 7 p.

18.
MÓRICZ Zsigmond: Lukács, a kunkutya... [Elb.] 7 p.

19.
[NAGY Endre] Nemo: A belgák. [Cikk] 9 p. [A belgáknál a nemzeti eszme egyenlő a jóléttel.]

20.
EÖRSY TÓTH Júlia: Egy tányér leves. [Tud.] 10 p. [Az Eötvös-páholy levesosztó konyhájáról.]

21.
ISAC, Emil: A szláv. [Tárca] 11 p. [Példázatnak szánt diákkori történet a szláv fajról.]

22.
Magyar háborús szavak. [Int.] 11 p. [Simonyi Zsigmond nyelvészprofesszor a háborúra vonatkozó magyar kifejezésekről.]

23.
BÓKAY János, ifj.: Aage Madelungnak. [Nyílt lev.] 12 p. [Köszönetét fejezi ki az írónak a "Berliner Tageblattban" közölt meleg szavaiért.] Vö. 13. tétel.

24.
Gazdasági szervezet és a háború. Dr. Szabó Ervin előadása. [Ism.] 13 p. [Társadalomtudományi Társaságban, Jászi Oszkár elnöklete alatt tartott felolvasóülésen.]

25.
Goldmark Károly. Goldmark Károly Bécsben ma délután meghalt. [Megeml.] 15 p. [A magyar származású zeneszerző életpályájáról és munkásságáról.]

26.
A Magyar Hírlap huszonöt esztendős. [Hír] 16 p.

27.
A Nyugat. [Ism.] 18 p. [Az újévi szám tartalma.]4. sz. jan. 4.

28.
1.179.800. [Vc.] 1 p. [Ez a szám a mostani háborúban hadifogságba esett katonák számát jelenti - a hadifoglyokkal való emberséges bánásmód lassan minden nemzet ügyévé válik.]

29.
PILISI Lajos: Klapci do liberi. [Tud.] 1 p. [Az orosz frontról.]5. sz. jan. 5.

30.
Wilson. [Vc.] 1 p. [Wilson elnök békeközvetítő ajánlatát gazdasági szükségesség diktálja.] Vö. 33., 601. tétel.

31.
PILISI Lajos: Csermák ezredes. [Tud.] 1 p. [Az orosz frontról.]

32.
WISCHNOWSZKY Ignác: Kedves Nővér. [Tárca] 8 p. [A sebesült ápolónőről.]6. sz. jan. 6.

33.
IGNOTUS: Közelebb a békéhez. [Vc.] 1 p. [Az amerikai elnök békejavaslata komoly és gyakorlati lépés, de nem várható tőle azonnali eredmény.] Vö. 30., 601. tétel.

34.
PILISI Lajos: Harcok a Kárpátokban. [Tud.] 3 p.

35.
SZENES Béla: A kültelek élete. [Rip.] 7 p. [Angyalföldön, a Városliget környékén, az Örömvölgy-utca környékén.]

36.
Színházak hírei. [Hír] 14 p. [A Vígszínház január 9-én bemutatja Verő György: Ellenség című 3 felvonásos színművét.] Vö. 57. tétel.7. sz. jan. 7.

37.
A kultúra szava. [Vc.] 1 p. [A nemzetközi kultúra nem halt meg, "csak elszunnyadt" a háborús kataklizmában.] Vö. 61. tétel.

38.
BERKES Ferenc: Az oroszok karácsonya. A XVI-os helyőrségi kórházban. [Tud.] 1 p. [Karácsonyi ünnep az orosz hadifogolykórházban.]8. sz. jan. 8.

39.
GERŐ Ödön: Jövendő. [Vc.] 1 p. [A háború alkalmat adott arra, hogy szövetséges és ellenség is megismerje Magyarországot.]

40.
Blaháné kendői. [Int.] 1 p. [A háborúról.]

41.
WISCHNOWSZKY Ignác: A huszárok. [Elb.] 7 p.9. sz. jan. 9.

42.
A Dardanellák. [Vc.] 1 p. [A frontok mögötti nemzetközi diplomáciai manőverezésekről.] Vö. 285., 404., 485., 508., 1120., 1252., 1390., 1424., 2172. tétel.

43.
MÓRICZ Zsigmond: Gyász. [Elb.] 1 p.

44.
PILISI Lajos: Az Ung völgyében. [Tud.] 7 p. [Az orosz frontról.]10. sz. jan. 10.

45.
JÁSZI Oszkár: Teherpróba. [Vc.] 1 p. [A nemzetiségek hősiesen és önfeláldozóan vesznek részt a háborúban; kiérdemlik nyelvük és kultúrájuk védelmét.] Vö. 63. tétel.

46.
IGNOTUS: Olvasás közben. [Tárca] 1 p. [Védelmébe veszi a harctéri szolgálat elől menekülőket: tudósok, művészek ne tegyék kockára életüket.] Vö. 75. tétel.

47.
BERNÁT Ottó: Szociális egybeolvadás. [Cikk] 7 p. [A szociális érzés és gondolkodás erősödik a háború alatt mind a burzsoázia köreiben, mind a kormányokban.]

48.
RÉVÉSZ Béla: Beethoven. [Elb.] 7 p.

49.
PILISI Lajos: Az uzsoki betörés. [Tud.] 9 p. [Az orosz frontról.]

50.
SZENES Béla: Döme István üzenete. [Rip.] 10 p. [Riportok háborús sebesültek gondozóival.]

51.
PILISI Lajos: Egy napra meghalt a halál. [Tud.] 11 p. [Tudósítás az Ung völgyi árvízről.]

52.
GÁSPÁRNÉ DÁVID Margit: Történelmi cukrászdák. [Esszé] 12 p.

53.
NAGY Andor: Véletlen. [Tud.] 13 p. [Az orosz frontról.]

54.
[RINGER] R. Lili: A népfürdőben. [Rip.] 15 p.

55.
Osztrák-magyar hadifoglyok Maltában. [Hír] 16 p. [Málta szigetén igen emberségesen bánnak a hadifoglyokkal.]

56.
A Galilei Kör közgyűlése. [Hír] 16 p. [A január 30-i közgyűlés tárgysorozata és a kör jövő heti programja: Kőhalmi Béla és Szenes Sándor előadásai.]

57.
Ellenség. (A Vígszínház bemutatója.) [Krit.] 18 p. [Verő György színművéről.] Vö. 36. tétel.

58.
Beer Ágost halála. [Nekr.] 18 p. [Megemlékezés a "Pester Lloyd" elhunyt zenekritikusáról.]

59.
A nagy háború könyvei. [Ism.] 19 p. [Singer és Wolfner Kiadó 3 új kötetéről, melyek Nagy Endre válogatásában és előszavával jelentek meg, "A nagy háború anekdotakincse", "Csataképek" és "Tábori levelek" címmel.]

60.
Bolyai új kéziratai. [Hír] 19 p. [Tudományos Akadémia könyvtára értékes, a Bolyaiakra vonatkozó kézirat-gyűjteménnyel gazdagodott.]

61.
A gabonakészletek kényszer-rekvirálása. [Hír] 20 p. [A kormány kénytelen lesz foganatosítani, a rendszeres ellátás biztosítása érdekében.] Vö. 103., 104., 140., 174., 227., 276., 288., 320. tétel.11. sz. jan. 11.

62.
Jövőnk. [Vc.] 1 p. [Az "ellenséges" országok kultúrája akkor is érték marad, ha most a front másik oldalán vannak.] Vö. 37. tétel.

63.
VAJDA Antal: A neusandeci kávéházban. [Tud.] 5 p. [Galicíából.]12. sz. jan. 12.

64.
IGNOTUS: A háború s a nemzetiségek. [Vc.] 1 p. Vö. 45. tétel.

65.
LEFFLER Béla: Észak szövetsége. [Tud.] 1 p. [A skandinavizmus felélesztése a svéd, dán és norvég király találkozójával.]

66.
A Galilei Kör. [Hír] 10 p. [Jan. 14-én Rudas Zoltán tart előadást Háború és társadalmi fejlődés címmel.]13. sz. jan. 13.

67.
GERŐ Ödön: A közönség. [Vc.] 1 p. [A háborús fölfordulás nyomán "a közönség" joggal vár valamilyen egyensúlyrendezést.]

68.
LEWY, Arthur: Zsidóüldözések Orosz-Lengyelországban. [Nyílt lev.] 7 p. ["The American Hebrew" című laphoz intézett nyílt levelében részletes adatokat sorol fel az orosz kegyetlenkedésekről.]14. sz. jan. 14.

69.
Berchtold lemondása. [Vc.] 1 p. [A külügyminiszter személyének helyes megválasztása háborús viszonyok között.] Vö. 79. tétel.

70.
PILISI Lajos: A lajstrom. [Tud.] 1 p. [Az orosz frontról.]

71.
GOLDBERG Ernő: Karácsony egy francia lövészárokban. [Tud.] 8 p. ["Le Courant" című francia lapból.]

72.
A Képzőművészeti Társulat Könyve a háborúról. [Hír] 12 p. [A Társulat hivatalos lapja, a "Művészet" februárban 2 kötetben kiadja a hadba vonult művészeknek a harctérről készített rajzait.]15. sz. jan. 15.

73.
A Föld. [Vc.] 1 p. [Az óriási pusztítást előidéző olaszországi földrengésről.] Vö. 75., 91. tétel.

74.
WISCHNOWSZKY Ignác: A barátok. [Elb.] 1 p.16. sz. jan. 16.

75.
Új utak. [Vc.] 1 p. [Elmélkedés a mindenkori pápák világi hatalmáról annak a hírnek a kapcsán, mely szerint a pápa elhagyta a Vatikán területét, hogy meglátogassa a földrengés sebesültjeit.] Vö. 73., 91. tétel.

76.
KADOSA Marcel: Embusques, Brückeberger, Bujkálók. [Cikk] 1 p. [Ignotus január 10-én megjelent tárcájára reflektálva kifejti, senkinek sincs joga saját személyét becsesebbnek tartani másokénál.] Vö. 46. tétel.

77.
Caillavet halála. [Hír] 12 p. [Georges Armand Caillavet, Magyarországon is ismert vígjátékíró meghalt.]17. sz. jan. 17.

78.
BERNÁT Ottó: A pénz és a háború. [Vc.] 1 p. [A háború finanszírozásának módjairól és az antanthatalmak pénzügyi válságáról.]

79.
IGNOTUS: Berchtold. [Tárca] 1 p. [Gondolatok Leopold Berchtold külügyminiszter visszavonulása kapcsán. Utóiratban válasz Kadosa Marcelnek.] Vö. 69. tétel.

80.
ÁBRÁNYI Kornél, ifj.: Külügyminisztereink. [Cikk] 7 p. [A berlini kongresszus óta kinevezett külügyminiszterek külpolitikájáról.]

81.
KELEN László: Éjjel a falun. [Vers] 7 p.

82.
VÁNDOR Iván: Utazás Galiciában. [Elb.] 7 p.

83.
BEER Lujza: A rokkantak munkája. [Cikk] 9 p. [A részleges rokkantak számára nem a könyöradomány az igazi segítség, hanem a fizikumuknak megfelelő munkalehetőség biztosítása.] Vö. 132., 135., 299., 428., 469. tétel.

84.
PILISI Lajos: A váróteremben. [Tárca] 11 p. [Jelenet a keleti front mögött.]

85.
Menekültek. [Tárca] 11 p. [Felix Salten és Aage Madelung a galíciai menekültekről.]

86.
A Nyugat. [Ism.] 18 p. [A január 16-ai szám tartalma.]18. sz. jan. 18.

87.
Gyöngyvirág. [Vc.] 1 p. [A franciák a háborút a virágokra és a művészekre is kiterjesztik.]19. sz. jan. 19.

88.
A szívek mélyén. [Vc.] 1 p. [A nemzetközi szociáldemokrácia Koppenhágában rendezett békekonferenciája visszhangra lel a világ minden részén.]

89.
MAGYAR Lajos: Levél Przemyslbe. [Tud.] 1 p. [Az orosz frontról.]

90.
VAJDA Antal: Mozgóképek a háborúból. [Tárca] 7 p. [Jelenet az orosz fronton.]20. sz. jan. 20.

91.
IGNOTUS: A pápa gesztusa. [Vc.] 1 p. [Politikai szempontból értékeli a pápának a Santa Marta kórházban tett látogatását.] Vö. 73., 75. tétel.

92.
BENEDEK Károly: A nyugtalan Svájc. [Tud.] 1 p. [A semleges ország háborús problémáiról.]

93.
MAGYAR Lajos: Meddig tart a háború? [Cikk] 5 p. [A hadi helyzet rövid összefoglalása.]21. sz. jan. 21.

94.
Egy fél év óta. [Vc.] 1 p. [A háborúba az antanthatalmak kényszerítették bele a világot, ezért őket terheli a felelősség.]

95.
MAGYAR Lajos: Levelek a naplómból. [Rip.] 1 p. [Galíciából.]

96.
MAGYAR Lajos: Oroszok az ágyútűzben. [Tud.] 3 p. [Az orosz frontról.]

97.
MAGYAR Lajos: A barbár németek. [Naplórészletek] 5 p. [Egy francia tiszt naplójából.]

98.
BENEDEK Károly: A francia határról. [Tud.] 8 p.22. sz. jan. 22.

99.
Keserű strófák. [Vc.] 1 p. [A Nobel-békedíjat ne adják ki az idén, mert senki sincs, aki komolyan tett volna valamit a békéért.]

100.
BENEDEK Károly: Francia vallomások. [Tud.] 1 p. [Tallózások francia újságokból.]

101.
BENEDEK Károly: Angliába internált honfitársaink. [Tud.] 5 p. [Schindler-Huber, svájci állampolgár tapasztalatai az angol internálótáborokról.] Vö. 5., 129. tétel.

102.
Új hetilap. [Hír] 12 p. [Az Erdélyi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Köre képes folyóiratot indított "Fölkelő Nap" címmel.]23. sz. jan. 23.

103.
Új termésig. [Vc.] 1 p. [A kenyérellátást szükség esetén a törvény kényszerével kell biztosítani.] Vö. 61., 104., 140., 174., 227., 276., 289., 320. tétel.

104.
KADOSA Marcel: A mi mindennapi kenyerünket... [Cikk] 1 p. [Az ország kenyérellátásának megszervezéséről.] Vö. 61., 103., 140., 174., 227., 276., 289., 320. tétel.

105.
BARNA Andor: A Kárpátokból. [Tud.] 4 p.

106.
Oroszország második cárja. [Ism.] 5 p. [Harald Wägnernek az "Aftenbladetben" megjelenő cikksorozata orosz útjáról.]

107.
BENEDEK Károly: Egy francia újságíró jegyzeteiből. [Részletek] 6 p.

108.
PILISI Lajos: A katona meg a pap. [Rip.] 7 p. [Az orosz frontról.]24. sz. jan. 24.

109.
JÁSZI Oszkár: Az új pacifizmus. [Vc.] 1 p. [A polgári pacifizmus tévedéseinek elemzésével arra a következtetésre jut, hogy a pacifista mozgalmat nem eltörölni kell, hanem közelebb hozni a reális élethez.]

110.
IGNOTUS: Cenzura. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a cenzúra történetéről s a mindenkori cenzúra céljairól.]

111.
MÓRICZ Zsigmond: Férfiat énekelek. [Tárca] 7 p. [A férfi dicsérete, "aki a háborút, mint maga dolgát végzi".]

112.
EMŐD Tamás: A kéz. [Vers] 7 p.

113.
NAGY Andor: Przemysl. [Rip.] 7 p. Vö. 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

114.
BERNÁT Ottó: 3300 millió. [Cikk] 9 p. [A hadviselő országok pénzügyi helyzetéről.] Vö. 154., 194. tétel.

115.
MAGYAR Lajos: A brzozowi temető árkában. [Tud.] 9 p.

116.
A magyar szabadkőművesség az internáltakért. [Dok.] 11 p. [Magyarországi Symbolikus Nagypáholy átirata a semleges államok szabadkőműves szervezeteihez, hogy indítsanak egységes akciót a külföldön internált magyar és osztrák állampolgárok érdekében.] Vö. 183. tétel.

117.
MAGYAR Lajos: Levelek a naplómból. [Rip.] 11 p. [Az orosz frontról.]

118.
BENEDEK Károly: Raymond Roger jegyzeteiből. [Tud.] 12 p. [Francia újságokból.]

119.
ADY Endre: Levél helyett Gogának. Üzenet román barátomnak. [Lev.] 13 p. [Vallomás "internacionalista fényűzéseket" is megengedő büszke magyarságáról.]

120.
BENEDEK Károly: Egy francia újságíró jegyzeteiből. [Tud.] 13. [Francia újságokból.]

121.
SZENES Béla: A csodarabbi. [Rip.] 17 p. [Egy szélhámos rabbiról, aki jó pénzért olyan szert árul a hadköteleseknek, amelytől a sorozóbizottság alkalmatlannak nyilvánítja őket.]

122.
Két előadás a Galilei Körben. [Hír] 16 p. [Január 26-án Aradi Viktor: Az orosz politika következetlenségeiről, Rónai Zoltán: Nemzetiség és nemzetköziség a háborúban címen tart előadást.]

123.
Színházak hírei. [Hír] 23 p. [Vígszínházban a jövő héten bemutatják Hajó Sándor: Délibáb utca 7. c. vígjátékát.]

124.
A könyv története. [Ism.] 23 p. [Steinhoffer Károly könyve.]

125.
Hadsebészeti irányelvek a kötözőhely orvosainak. [Ism.] 23 p. [Walter von Oettigen orvosi segédkönyve. Ford.: Schmidt Béla.]

126.
Könyvtári Szemle. [Ism.] 23 p. [Az 1914. év befejező száma.]

127.
RICHARD Harding Davis: A Vöröskeresztes leány és egyéb elbeszélések. [Ism.] 23 p. [Modern Könyvtár kiadása, ford.: Esty Jánosné.]

128.
UPTON Sinclair: Az iparbáró. [Ism.] 23 p. [Regény, ford.: Sárosi Bella.]25. sz. jan. 25.

129.
Az internáltak. [Vc.] 1 p. [Az Antant országaiban embertelenül bánnak az internáltakkal.] Vö. 5., 101. tétel.

130.
WISCHNOWSZKY Ignác: A jasonkai zsidó fiú. [Elb.] 1 p.

131.
Irodalmi és zenei matiné. [Hír] 8 p. [Budapesti Központi Segítő Bizottság által rendezett irodalmi és zenei matinén fellépett többek között Herczeg Ferenc és Kiss József.]26. sz. jan. 26.

132.
BÓKAY Árpád: A rokkant katona. [Vc.] 1 p. [A rokkant katonák biztos egzisztenciához való juttatása állami kötelesség, s e gondoskodással nem szabad a háború végét megvárni.] Vö. 83., 135., 299., 428., 469., 951. tétel.

133.
MAGYAR Lajos: Levelek a naplómból. [Tárca] 8 p. [Apró történetek a "negyvennégyesekről".]

134.
A Vojnich-díj nyertese Pekár Gyula. [Hír] 11 p. [A MTA Pekárnak adományozta a Vojnich-díjat, a Kölcsönkért kastély című vígjátékáért.]27. sz. jan. 27.

135.
IGNOTUS: Jótékonyság. [Vc.] 1 p. [Bókay Árpádnak a január 26-i számban megjelent cikkéhez csatlakozva tovább elemzi a társadalmi és az állami jótékonyság közötti igazságos munkamegosztás szükségességét.] Vö. 83., 132., 299., 428., 469., 951. tétel.

136.
BENEDEK Károly: Egy francia újságíró jegyzeteiből. [Tud.] 1 p. [Tallózás francia újságokból.]

137.
MAGYAR Lajos: A halott üteg. [Tud.] 4 p. [Az orosz frontról.]28. sz. jan. 28.

138.
Urak passziója. [Vc.] 1 p. [Békében a fényűzés "a kiteljesedett kultúra virága", háborúban viszont erkölcsi cinizmus.]

139.
PILISI Lajos: A parancsőrség beszél. [Rip.] 1 p. [Az orosz frontról.]29. sz. jan. 29.

140.
A kenyerünk. [Vc.] 1 p. [Javaslatok a "kenyérkrízis" elhárítására.] Vö. 61., 103., 104., 174., 227., 276., 289., 320. tétel.

141.
PILISI Lajos: Németek. [Tud.] 1 p. [Az északi frontról.]

142.
BENEDEK Károly: Hangulat Olaszországban. [Tud.] 2 p. [A radikál-republikánusok kivételével szinte minden párt a semlegesség mellett foglal állást.] Vö. 148., 169., 172., 184., 327., 380., 646., 818., 1166. tétel.

143.
GUTTMANN Henrik: A külpolitika és Ukrajna. [Int.] 4 p. [Konstantin Lewyckyjjel, az ausztriai rutén képviselők klubjának elnökével, több, Ukrajnával kapcsolatos kérdésről.] Vö. 150. tétel.

144.
GOLDBERG Ernő: Kis képek a nagy háborúról. [Szemelvények] 6 p. [Részletek külföldi újságok tudósításaiból.]

145.
[KOSZTOLÁNYI Dezső] K. D.: Kapunyitás. Nemzeti Színház. [Tárca] 11-12 p. [Hosszú kényszerszünet után a Nemzeti Színház szerény előadás - 6 jelenettel - megnyitotta kapuit.]30. sz. jan. 30.

146.
GERŐ Ödön: A háború hazugságai. [Vc.] 1 p. [A hadviselő országok saját "háborús hazugságaikról".]

147.
KADOSA Marcel: Az eszmék vízválasztója. [Cikk] 1 p. [A háború "az eszmék vízválasztója".]

148.
BENEDEK Károly: A semleges Olaszország. [Rip.] 7 p. [Háborús és háborúellenes nézetek ütközése az olasz sajtóban.] Vö. 142., 169., 172., 184., 327., 380., 646., 818., 1166. tétel.

149.
PILISI Lajos: A háborús város. [Rip.] 7 p. [Ungvárról.]

150.
GUTTMANN Henrik: A Proswitában. [Int.] 8 p. [Az ukrajnai rutén oroszellenes nemzeti mozgalom képviselőivel.] Vö. 143. tétel.

151.
Jaurès gyilkosa. [Hír] 10 p. [A szocialista politikus gyilkosát degeneráltnak nyilvánították, és beszüntették ellene az
eljárást.]31. sz. jan. 31.

152.
JÁSZI Oszkár: Románia a válaszúton. [Vc.]1 p. [A román királyság válaszút előtt áll: a pánszlávizmushoz csatlakozik, vagy Nyugat-Európa része lesz a háború után?]

153.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok hitről, logikáról és városi önállóságról.]

154.
BERNÁT Ottó: Ellenségeink pénzügyi nehézségei. [Cikk] 3 p. Vö. 114., 194. tétel.

155.
MÓRICZ Zsigmond: Orosz vérpatak. [Cikk] 7 p. [Az orosz középkori elnyomás megfertőzte az emberek agyát és lelkét, de a háborúban az orosz nép magára fog eszmélni.]

156.
BARTA Lajos: Árnyak a hídon. [Tárca] 7. [Képzelt beszélgetés Tiborc és egy Mohácsnál elesett vitéz között.]

157.
BENEDEK Károly: L'affaire Desclaux. Egy francia újságíró jegyzeteiből. [Rip.] 10 p. [Egy korrupt katonai szállítóról.] Vö. 171., 178. tétel.

158.
PURJESZ Lajos: Könyörgés Jézus Szent Szívéhez. [Vers] 11 p.

159.
NAGY Andor: Háborúban. [Tárca] 15 p.

160.
[RINGER] R. Lily: Vöröskeresztes fehér ládikák. [Rip.] 16 p. [Kik és mit tesznek a vöröskeresztes ládákba?]

161.
VAJDA Antal: Tea-est a harctéren. [Tud.] 18. p. [Galíciából.]

162.
Délibáb-utca 7. Hajó Sándor vígjátéka. [Ism.] 21 p.

163.
Franyó Zoltán előadása. [Hír] 22 p. [Február 4-én, A hősiességről címen előadást tart a Galilei Körben.] Vö. 185. tétel.

164.
A Nyugat. [Ism.] 22 p. [A február 1-jei szám tartalma.]

165.
Huszadik Század. [Ism.] 22. [A januári szám tartalma.]

166.
A Vörös könyv. [Hír] 23 p. [A külügyminisztérium ki fogja adni a világháború egész okmánytárát.]

167.
Törökország és Egyiptom. [Ism.] 23 p. [Cunow kézikönyve.]32. sz. febr. 1.

168.
Aranypatakok. [Vc.] 1 p. [A háború óriási költségeivel minden szociális nyomorúságot meg lehetett volna oldani.]

169.
BENEDEK Károly: A semleges Olaszország. Visszhang Andrássy cikkére. [Tud.] 3 p. [Olasz sajtókommentárok Andrássy Gyulának a "Neue Freie Pressében" megjelent cikkéhez.] Vö. 142., 148., 172., 184., 327., 380., 646., 818., 1166. tétel.

170.
POPPER Camilla: Hogyan táplálkozzunk. [Cikk] 6 p. [A háborús takarékosság szükségességéről.] Vö. 246., 460., 886. tétel33. sz. febr. 2.

171.
L'affaire Desclaux. [Vc.] 1 p [A panamázó hadseregszállító Desclaux egész Franciaország szégyene.] Vö. 157., 178. tétel.

172.
BENEDEK Károly: A semleges Olaszország. [Tud.] 7 p. [A "Mattino" egyik névtelenül írott cikkének ismertetése, amely a reális érdekpolitika alapján mérlegeli Olaszország semlegességét.] Vö. 142., 148., 169., 184., 327., 380., 646., 818., 1166. tétel.

173.
ISAC, Emil: A hóemberek. [Tárca] 9 p. [Egy román baka "meséje" egy kárpáti csatáról.]34. sz. febr. 3.

174.
A hús és a zsír. [Vc.] 1 p. [A liszt- és kenyérszükséglet biztosításának, rendeletekkel való megoldása után a hús- és zsírellátást ugyanilyen módszerekkel kellene megoldani.] Vö. 61., 103., 104., 140., 227., 276., 289., 320. tétel

175.
BENEDEK Károly: Francia állapotok. Raymond Roger jegyzetei. [Tud.] 1 p. [Szemelvények a francia sajtóból.]

176.
Báró Eötvös József emlékezete. [Hír] 7 p. [Magyarországi Tanítók Eötvös alapja tradíciójához híven Eötvös halála alkalmából emlékünnepet tartott az Akadémián.]

177.
A Darwin. [Ism.] 8 p. [A február 1-jei szám tartalma.]35. sz. febr. 4.

178.
IGNOTUS: Monsieur Desclaux és monsieur Poincaré. [Vc.] 1 p. [A sikkasztó hadiszállító elleni kampány mögötti politikai érdekharcokról.] Vö. 157., 171. tétel.

179.
PILISI Lajos: A németek és a románok. [Tud.] 1 p. [Az orosz front mögül.]

180.
BENEDEK Károly: A Balkán szocialistái. [Tud.] 7 p. [Az Olaszországi Szociáldemokrata Párthoz érkezett bukaresti jelentés ismertetése: az Internacionálé balkáni szekcióinak állásfoglalása a háborúval kapcsolatban.]

181.
Herczeg Ferenc felolvasása. [Ism.] 12 p. [A háború és a magyar nép címen tartott előadást a régi képviselőházban.]36. sz. febr. 5.

182.
A horvát probléma. [Vc.] 1 p. [A miniszterelnök beszédét - amelyben új alapokra helyezte a horvátkérdést - lelkesen fogadta a horvát közvélemény.]

183.
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hadsegélyező jótékony intézményei javára az Omnia Mozgókép Színházban vasárnaponként művészi előadást rendez. [Hird.] 5 p. Vö. 116. tétel.

184.
BENEDEK Károly: Az olasz újságok. [Tud.] 8 p. [Olasz újságok Andrássy Gyula cikkéről, a semlegességről és más aktuális háborús kérdésekről.] Vö. 142., 148., 169., 172., 327., 380., 646., 818., 1166. tétel.

185.
Franyó Zoltán előadása. [Ism.] 10 p. [A hősiességről a Galilei Körben.] Vö. 163. tétel.37. sz. febr. 6.

186.
GERŐ Ödön: Megértések. [Vc.] 1 p. [A háború által érlelt "megértésekről".]

187.
KADOSA Marcel: Szent Hypokrizis, könyörögj érettünk! [Tárca] 1 p. [A "hősies" önzésről.]

188.
BENEDEK Károly: Róma és Páris. Raymond Roger jegyzetei. [Tud.] 7 p. [Olasz és francia politikai események.]

189.
PILISI Lajos: Németek a Kárpátokban. [Tud.] 7 p. [Az orosz frontról.]38. sz. febr. 7.

190.
JÁSZI Oszkár: Prohászka püspök háborús bölcselete. [Vc.] 1 p. [A székesfehérvári püspök legutóbbi beszédének bizonyos téziseit materialista szemszögből is elfogadja, de a megnyugvást, beletörődést haladásellenesnek minősíti.]

191.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok háborúról, politikáról és művészetről.]

192.
KÁLMÁN Sándor: Hadmentesség és hadsegélyezés. [Cikk] 6 p. [Javaslatok e két törvény módosítására.]

193.
A bolgár szociáldemokraták és a háború. [Ism.] 6 p. [G. Kyrkovnak a bolgár szociáldemokrata párt titkárának cikke a "Vorwärtsben".]

194.
BERNÁT Ottó: Pénzügyi összeroppanás. [Cikk] 7 p. [Az antanthatalmak pénzügyi helyzetéről.] Vö. 114., 154. tétel.

195.
MÓRICZ Zsigmond: A becstelen halál. [Cikk] 8 p. [Háború idején, a háborút vívó hadsereg személytelen családjában átszíneződik a halál képe.]

196.
BENEDEK Károly: Giolitti levele. [Tud.] 9 p. [Az olasz radikálisok neutralista frakciója Giolittival az élen kivált a pártból - Giolitti nyilatkozata s az ezt követő sajtóvisszhang.] Vö. 210., 273., 372., 4284. tétel.

197.
GOLDBERG Ernő: Az ír vizeken. [Tud.] 10 p. [A német tengeralattjárók által elsüllyesztett hajókról.]

198.
ADY Endre: Követelem a Holnapot; Ember és Sátán; A gyávaság istensége. [Versek] 11 p. [Ember és Sátán nyomdahiba miatt lemaradt.]

199.
VAJDA Antal: Képek a háborúból. [Tárca] 12 p. [Galíciai történetek.]

200.
DÉCSI Imre: Háborús idegesség. I. Az itthonmaradtakról. [Cikk] 13 p. [Hogyan bánik az otthon maradottak idegeivel a háború?]

201.
Madridi képek. [Tárca] 15 p. [Max Nordan írása a madridi életről.]

202.
SZENES Béla: A szegény ember tüdeje. [Rip.] 17 p. [Szegény sorsú tüdőbetegekről.]

203.
A hiúság vására. [Hír] 21 p. [Gáspárné Dávid Margit 3 felvonásos darabját mutatja be az Uránia Színház február 13-án.] Vö. 324., 362. tétel.

204.
A magyar polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. (2. kötet) [Ism.] 22 p. [Meszlényi Artúr könyve.] Vö. 567. tétel.

205.
Községi bíráskodás. [Ism.] 22 p. [Pongrácz Jenő kézikönyve.] Vö. 207. tétel.

206.
Háború és szociálpolitika. [Ism.] 22 p. [A "Munkásügyi Szemle" háborús számai.]

207.
A községi polgári bíróságok új ügyvitele. [Ism.] 23 p. [Engel Sándor jogi kézikönyve.] Vö. 205. tétel.39. sz. febr. 8.

208.
Okos előrelátással. [Vc.] 1 p. [A belügyminiszter rendeletéről, amelyet a városok fényűzése ellen adott ki.]

209.
WISCHNOWSZKY Ignác: Lucifer leánya. [Elb.] 1 p.

210.
BENEDEK Károly: Giolitti körül. [Tud.] 3 p. [Politikai találgatások az olasz kormány helyzetéről.] Vö. 196., 273., 372., 4284. tétel.

211.
Andrássy Széchényiről. Emlékbeszéd a Nemzeti Kaszinó közgyűlésén. [Ism.] 4 p.40. sz. febr. 9.

212.
Dr. Peck Fülöp. [Vc.] 1 p. [Az osztrák-magyar egészségügyi osztály vezetője kiütéses tífuszban meghalt - polgári és katonai hivatása áldozataként.]

213.
Eucken Rudolf. [Cikk] 1 p. [A Budapestre látogató filozófus életéről és munkásságáról.] Vö. 219. tétel.

214.
PILISI Lajos: A nazarénus. [Rip.] 5 p. [A Keleti-Kárpátokból.]

215.
BENEDEK Károly: Az egyiptomi harctérről. [Tud.] 7 p.41. sz. febr. 10.

216.
IGNOTUS: Dráma. [Vc.] 1 p. [A február 18-ra beharangozott Anglia körüli német blokád ráébreszti majd a szigetországot helyzetének súlyosságára.]

217.
BENEDEK Károly: Az egyiptomi harctérről. [Tud.] 4 p.

218.
GOLDBERG Ernő: Belgiumi élet. [Tud.] 6 p.

219.
BERGER Ferenc: Beszélgetés Eucken Rudolffal. [Int.] 8 p. [A németországi tudományos életről, amely a háború alatt sem szünetel.] Vö. 213. tétel.

220.
Benczúr Gyula díszdoktorsága. [Hír] 12 p. [A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem átadta a díszdoktori oklevelet a művésznek.]

221.
Hedin Sven új könyve. [Hír] 12 p. [A világhírű svéd utazó könyvet írt a nyugati hadszíntereken szerzett élményeiről; a magyar fordítás és kiadás jogát az Athenaeum szerezte meg.] Vö. 304. tétel.42. sz. febr. 11.

222.
A gyermek. [Vc.] 1 p. [A csecsemővédelem talán most a legfontosabb, amikor százezrek halnak meg a fronton.] Vö. 352. tétel.

223.
A háború okai. Gieswein Sándor előadása. [Ism.] 4 p. [Az Országos Hadsegélyező Hivatal által rendezett előadásciklus keretében.]

224.
BENEDEK Károly: A szén. [Tud.] 6 p. [Olasz energiagondok.]

225.
GOLDBERG Ernő: Hírek nyugatról. [Tud.] 8 p. [Angol lapokból.]

226.
BENEDEK Károly: Az egyiptomi harctér. [Tud.] 10 p.43. sz. febr. 12.

227.
BERNÁT Ottó: Közös kenyér. [Vc.] 1 p. [A magyar maximális árak ma úgy hatnak, mint kiviteli vámok - s ez biztosítja a magyar fogyasztó számára a szükséges lisztmennyiséget.] Vö. 61., 103., 104., 140., 174., 276., 289., 320. tétel.44. sz. febr. 13.

228.
Srapnell cukorkák. [Vc.] 1 p. [A cukorral teli srapnel formájú dobozok gyártása egyike a front mögötti polgári ízléstelenség legpregnánsabb megnyilvánulásának.]

229.
KADOSA Marcel: Tanulj tinó, ökör lesz belőled! [Cikk] 1 p. [A háború valláserkölcsi magyarázatáról, amely a "Népnevelő" című lapban jelent meg.]

230.
BENEDEK Károly: Egy embert se, egy fillért se... [Tud.] 6 p. [A milánói szociáldemokrata párt nagygyűléséről.] Vö. 256. tétel.

231.
Rippl-Rónai internálva. [Dok.] 9 p. [A hadifogolytáborban tartott művész Magyarországon élő rokonainak írott levelei.] Vö. 376., 891., 981., 1028., 1072. tétel.45. sz. febr. 14.

232.
MÓRICZ Zsigmond: Tavasz elé. [Vc.] 1 p. ["Háború-tele" után következik a megújulás tavasza.]

233.
IGNOTUS: Olvasás közben. Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok Vámbéry Ármin: A magyarság bölcsőjéről című könyvéről, és régi könyvekről.]

234.
BERNÁT Ottó: Pénzügyi emancipációnk. [Cikk] 3 p. [A háború bebizonyította, hogy Magyarország pénzügyi tekintetben is független a külföldtől.]

235.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Német előhaladás. [Tud.] 4 p. [Nyugati lapokból.]

236.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az oroszok Galíciában. [Tud.] 5 p. ["Nowa Reforma" az oroszok viselkedéséről Boszniában.]

237.
ÁBRÁNYI Kornél: Az oroszok támadó ereje. Régi orosz kudarcok és vereségek. [Cikk] 6 p. [Rövid történelmi áttekintés régi orosz vereségekről a XVII. sz. végétől.]

238.
GOLDBERG Ernő: Német sebesültek francia ápolásban. [Tud.] 6 p. [Egy amerikai újságíró a bordeauxi sebesülteknél tett látogatásáról.]

239.
MAGYAR Lajos: A bukovinai előnyomulás. [Tud.] 7 p.

240.
SZENES Béla: Megmondom: hol a férje! Csodapókok, jósok, jósnők. [Rip.] 9 p. [Az emberek hiszékenységéből üzletet kovácsoló jósnőkről.]

241.
LEFFLER Béla: A császár. [Ism.] 10 p. [Selma Lagerlöf: Kejsaren av Portugallien c. könyvéről.]

242.
ISAC, Emil: Isten. [Tárca] 11 p. [Lírai elmélkedés a halállal való találkozásról.]

243.
[RINGER] R. Lilly: A vásárcsarnok lelke. [Rip.] 12 p.

244.
VÁNDOR Iván: Erik naplója. [Elb.] 13 p.

245.
GOLDBERG Ernő: Az oroszok Lembergben. [Tud.] 15 p. [Egy lengyel orvos elbeszélése a lembergi helyzetről.]

246.
VÁMOS Jenő: Kiéheztetett országok. [Cikk] 16 p. [A termőföld jobb kihasználásáról és a célszerű táplálkozásról.] Vö. 170., 460., 886. tétel.

247.
Wekerle Sándor előadása. [Hír] 22 p. [Az Országos Hadsegélyező Bizottság szervezésében február 16-án, A háború gazdasági következményei címmel.]

248.
Naumann Frigyes előadása. [Hír] 22 p. [Február 15-én a Pesti Lloyd Társulat dísztermében, Kelet és Nyugat címen.] Vö. 253., 260. tétel.

249.
Dienes Valéria előadása. [Hír] 22 p. [Február 15-én a Galilei Kör világnézeti előadás-sorozatának keretében.]

250.
A veszedelem. [Hír] 22 p. [Modern Könyvtár újdonságaként megjelent Conan Doyle híres elbeszélése.]

251.
A gyakorlati latin nyelv új zsebszótára. [Ism.] 22 p. [Szerzője: Polgár Gy. Ödön.]46. sz. febr. 15.

252.
Duklai körkép. [Vc.] 1 p. [Véres víziók, amelyek valósággá váltak Galíciában.] Vö. 263., 283. tétel.

253.
Naumann Frigyes. [Tárca] 1 p. [Életéről, munkásságáról.] Vö. 248., 260. tétel.

254.
MAGYAR Lajos: Decski napred. Látogatás a horvát csapatoknál. [Tud.] 4 p. [Tudósítás a Kárpátokból.]

255.
MAGYAR Lajos: Bukovinai seregünknél. [Tud.] 5 p.

256.
BENEDEK Károly: Háború ellen társadalmi harc. [Tud.] 5 p. [Milánói szocialisták nagygyűléséről.] Vö. 230. tétel.47. sz. febr. 16.

257.
Meghosszabbították a parlamenti ciklust. [Vc.] 1 p. [A háború által teremtett rendkívüli helyzet miatt nem lehet új választásokat kiírni.] Vö. 261. tétel.

258.
MAGYAR Lajos: A Tatárszorosban. Beszélgetés a Tatárszoros védőjével, Latzin ezredessel. [Tud.] 3 p.

259.
BENEDEK Károly: Beszélgetés Claudio Trevessel. [Int.] 5 p. [Bologna képviselőjének írásbeli nyilatkozata a különböző politikai csoportosulások, főleg a szocialisták háborúval kapcsolatos álláspontjáról.] Vö. 552. tétel.

260.
Kelet és Nyugat közt. Naumann Frigyes előadása. [Ism.] 8 p. [Lloyd Társulat dísztermében.] Vö. 248., 253. tétel.48. sz. febr. 17.

261.
IGNOTUS: Országgyűlés. [Vc.] 1 p. [Szükségszerű, hogy a mai országgyűlés meghosszabbítsa tevékenységét, de az általános választójogot nem odázhatja el a háború utánra.] Vö. 257. tétel.

262.
PILISI Lajos: A háborús farsang. [Tárca] 1 p. [Történetek a front mögött.]

263.
PILISI Lajos: Sikereink Duklánál. [Tud.] 17 p. [Az orosz frontról.] Vö. 252., 283. tétel.

264.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Olaszország és Dánia a blokádról. [Tud.] 6 p. [Két semleges ország újságai az angol és a német blokádról.]

265.
A háború gazdasági következményei. Wekerle Sándor előadása. [Ism.] 8 p.

266.
Darwin. [Ism.] 11 p. [A február 15-i szám tartalma.]

267.
A Nyugat. [Ism.] 12 p. [A február 15-i szám tartalma.]

268.
Magyar Figyelő. [Ism.] 12 p. [A február 16-i szám tartalma.]49. sz. febr. 18.

269.
Ha az aratás jön. [Vc.] 1-2 p. [A kormánynak idejében gondoskodnia kell a termés betakarításáról.]

270.
MAGYAR Lajos: Téli háború a Kárpátokban. [Tud.] 1 p.

271.
MAGYAR Lajos [rövid cím nélküli tudósítása Kolomea visszafoglalásáról.] 3 p.

272.
PILISI Lajos: Nida partjától a Kárpátokig. [Tud.] 4 p.

273.
BENEDEK Károly: Giolitti nagy programja. [Tud.] 5 p. [Olaszországból.] Vö. 196., 210., 372., 4284. tétel.

274.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az angol háborús sajtó. [Tud.] 8 p. [Tallózás angol lapokban.]

275.
A feministák előadásai. [Hír] 11 p. [Február 18-án és február 21-én.]50. sz. febr. 19.

276.
A kukorica kenyér. [Vc.] 1 p. [Bővebb rendszabályokat kér a kormánytól a kukoricaliszt felhasználása érdekében.] Vö. 61., 103., 104., 140., 174., 227., 289., 320. tétel.

277.
GOLDBERG Ernő: A nyugati fronton. [Tud.] 2 p. [Nyugati újságok a nyugati fronthelyzetről.]

278.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Kína és Japán konfliktusa. Kína leigázása. Japán háborúra készül. [Tud.] 4 p. [Az antantsajtó a kérdésről.]

279.
MAGYAR Lajos: Burkos György a háborúban. [Tárca] 7 p. [Beszélgetés egy galíciai gyerekkel.]

280.
GOLDBERG Ernő: Új pénz, régi király. [Tud.] 9 p. [Belgiumból.]51. sz. febr. 20.

281.
A föld az úr. [Vc.] 1 p. [Lehet, hogy a háború menetét a kenyeret adó föld dönti el.]

282.
MAGYAR Lajos: Döntő harcok előtt. [Tud.] 3 p. [A Kárpátokból.]

283.
PILISI Lajos: A duklai orosz visszavonulás. [Tud.] 3 p. Vö. 252., 263. tétel.

284.
PILISI Lajos: Egy kárpáti csata. [Tud.] 4 p.

285.
ÁBRÁNYI Kornél: Oroszország és a Dardanellák. [Cikk] 6 p. [Oroszország keleti politikájáról.] Vö. 42., 404., 485., 508., 1120., 1252., 1390., 1424., 1559., 1595., 2172. tétel.

286.
GOLDBERG Ernő: Brüggében. [Tud.] 8 p.

287.
Sienkiewicz a kultúrnemzetekhez. [Tud.] 9 p. [Svájcban élő lengyelek segítőbizottságot alakítottak a háborúban sokat szenvedett lengyel nép támogatására H. Sienkiewicz vezetésével. A komité felhívása a világ összes népeihez.]

288.
Előadás a gyermekről. [Hír] 11 p. [F. hó 21-én Glücklich Vilma: A háború és a gyermek címen tart előadást.] Vö. 310., 514. tétel.52. sz. febr. 21.

289.
A szegények kenyere. [Vc.] 1 p. [A kenyér- és lisztellátást zökkenőmentesen meg kell szervezni, elsősorban az egyik napról a másikra élők számára.] Vö. 61., 103., 104., 140., 174., 227., 276., 320. tétel.

290.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok különböző igazságokról, amelyek a háborúban válnak nyilvánvalóvá.]

291.
MAGYAR Lajos: A szövetségesek. [Tud.] 3 p. [A Kárpátokból.]

292.
MAGYAR Lajos: Romantikus harcok. Ahol a lehetetlenség is valóra válik. [Tud.] 5 p. [Csatajelenetek az orosz frontról.]

293.
GOLDBERG Ernő: Japán és Kína. [Tud.] 5 p. [Antantsajtó a Távol-Keletről.]

294.
MAETERLINCK, Maurice: A hősiesség. [Cikk] 7 p. [A halálnak más arca van, és a hősiesség is más értelmet nyert a mostani háborúban. Megjelent a "Figaro" február 11-ei számában.]

295.
BOROSS László: Meddig tart a háború? [Cikk] 8 p. [A háborús erőviszonyoknak és a semleges államok további magatartásának latolgatása.]

296.
PILISI Lajos: Bártfai képek. [Tud.] 9 p.

297.
MAGYAR Lajos: Németek magyar földön. [Tud.] 10 p. [Beszélgetés német tisztekkel.]

298.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Városi lisztesbolt előtt. [Rip.] 11 p.

299.
DÉCSI Imre: A rokkantságról. [Cikk] 14 p. [A balesetbiztosításról, a kártérítésről és általában a rokkantakkal való humánus bánásmódról.] Vö. 83., 132., 135., 428., 469., 951. tétel.

300.
[RINGER] R. Lily: Az útszélről. [Karc.] 16 p. [Életképek a nagyvárosból.]

301.
DÉNES Zsófia: Riport. [Rip.] 17 p. [Egy züllött leányanyáról.]

302.
A Galilei Körben. [Hír] 21 p. [Február 24-én Fogarasi Béla tart előadást, A metafizika és ismeretelmélet küzdelme a modern filozófiában címen.]

303.
Lányi Sarolta versei. [Ism.] 22 p. [A távozó.]

304.
Sven Hedin könyve. [Ism.] 22 p. [Egy harcban álló nemzet.] Vö. 221. tétel.

305.
A nagy háború írásban és képekben. [Hír] 22 p. [Nagyszabású füzetes vállalkozás a háborúról.]53. sz. febr. 22.

306.
A mészárosok panaszkodnak. [Vc.] 1 p. [A húsdrágaság okairól.]

307.
MAGYAR Lajos: Az új hadsereg. [Tud.] 5 p. [Pflanzer-Baltin tábornok népfölkelő zászlóaljakból szervezett serege megállította az orosz offenzívát Bukovinában.]

308.
Orosz szocialisták a háború ellen. [Ism.] 5 p. [Cseidze, szociáldemokrata képviselő február 9-én, a dumában előterjesztett nyilatkozata a "Socialdemokraten" című stockholmi pártlap közlése alapján.]

309.
A harcban álló nemzetek. [Hír] 7 p. [Ezen a címen tartott előadást Pekár Gyula az Uránia Egyesület felolvasóciklusának keretében.]

310.
A gyermek és a háború. [Ism.] 8 p. [Glücklich Vilma előadása a Feministák Egyesületében.] Vö. 288., 514. tétel.54. sz. febr. 23.

311.
Albert vándorlása. [Vc.] 1 p. [Franciaországban feléledő royalista mozgalom képviselő Albert belga királyt kezdik a "trón felé tolni".] Vö. 340. tétel.

312.
KADOSA Marcel: Az anglománok. [Cikk] 1 p. [Egy tettlegességig fajuló konfliktusról a szerző és az anglomán klub tagjai között.]

313.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A nyugati fronton. [Tud.] 5 p. [Apró hírek a frontokról és a frontok mögül.]

314.
PILISI Lajos: Városba megyünk. [Rip.] 7 p. [Látogatás egy felszabadított városban, ahol az oroszok mindent elpusztítottak.]

315.
GOLDBERG Ernő: Az orosz tűzvonal közepében. [Tud.] 7 p. ["Times" kiküldött tudósítójának elbeszélése alapján.]55. sz. febr. 24.

316.
IGNOTUS: Osztrák parlament. [Vc.] 1 p. [Nem a háború alatt kellene értékelni Ausztria és Magyarország súlyát a Monarchián belül, hanem a háború után.]

317.
MAGYAR Lajos: Gróf Hunyadi és a huzulok. [Rip.] 1 p. [Egy oroszlánvadászatairól híres magyar mágnás és 100 bukovinai rutén romantikusan bravúros "partizánakcióiról".]

318.
BENEDEK Károly: Az egyiptomi harctér. [Tud.] 6 p. [A januári és februári harcokról az ellenséges országok haditudósításai alapján.]

319.
A cenzura. [Tud.] 7 p. [Budapesti Újságírók Egyesületének választmánya elfogadta Purjesz Lajos főtitkár indítványát a cenzúrával kapcsolatban.]56. sz. febr. 25.

320.
A kenyér ára. [Vc.] 1 p. [A kormány ne csak az ármaximálással vessen véget a kenyérrel való uzsoráskodásnak, hanem a lisztkeverés összetételét is határozza meg.] Vö. 61., 103., 104., 140., 174., 227., 276., 289. tétel.

321.
GOLDBERG Ernő: Éjjel a calais-i kórházban. [Rip.] 1 p. ["Algemeen Handelsblad" levelezőjének - aki most érkezett vissza a francia harctérről - beszámolója a calais-i hadikórházról.]

322.
PILISI Lajos: A Kárpátok margójára. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

323.
MAGYAR Lajos: Vacsora a menageban. Pflanzer-Baltin tábornok főhadiszállásán. [Rip.] 7 p.

324.
Bemutató az Uránia-Színházban. [Hír] 11 p. [Március 1-jén bemutatják Gáspárné Dávid Margit: Hiúság vására című, a divat történetét bemutató darabját.] Vö. 203., 362. tétel.57. sz. febr. 26.

325.
A nemes vármegyék felirata. [Vc.] 1 p. [Az Abaúj-Torna vármegye közgyűlési terméből kiinduló mozgalom célkitűzéséhez - amely szerint a nagy áldozatokért külön államiságunknak az eddiginél nagyobb súlyt kell kapni - hozzáfűzi az ország gazdasági és politikai ereje növelésének szükségességét az általános választójog által.] Vö. 261., 436. tétel.

326.
MAGYAR Lajos: Bukovina, a csodák országa. [Rip.] 1 p.

327.
BENEDEK Károly: Viharos békebarátok. [Tud.] 6 p. [A milánói neutrális kongresszus szocialistáinak ellenvélemény esetén a verekedéstől sem visszarettenő harcias pacifizmusáról.] Vö. 142., 148., 169., 172., 184., 332., 380., 646., 818., 1166. tétel.

328.
BENEDEK Károly: Az egyiptomi harctér. [Tud.] 7 p. [A török foglyokról olasz újságok tudósításai alapján.]

329.
MAGYAR Lajos: A román énekes panaszkodik. [Rip.] 7 p. [Beszélgetés a pozsaritai román templom énekesével.]

330.
Jászi Viktor meghalt. [Nekr.] 9 p. [Jogászprofesszor, tudós közíró, Jászi Oszkár fivére.] Vö. 364., 375., 427. tétel.58. sz. febr. 27.

331.
GERŐ Ödön: Egiptizálás. [Vc.] 1 p. [A messzi Keletről érkező híreknek befolyásuk van a világháború eseményeire.]

332.
A szerb háború borzalmai. [Cikk] 1 p. [G. Miroszavlyevicsnek, aki a Milánóban tartott neutrális kongresszuson a szerb szocialisták szónoka volt, a szerb háborúról írott cikke.] Vö. 327. tétel.

333.
[BENEDEK Károly] (B. K.): Az ár apad! [Rip.] 5 p. [Tiberis áradásáról és a mentési akciókról.]

334.
MAGYAR Lajos: Bukovinai emberek. [Tud.] 7 p. [A bukovinai ellenállás bátor embereiről.]

335.
GOLDBERG Ernő: Japán és Európa. [Tud.] 7 p. [Angol és holland lapok a Japán által Kínával szemben támasztott követelésekről.]

336.
BENEDEK Károly: A kameruni atyák. [Tud.] 9 p. [Beszélgetés 4 hazafelé tartó kameruni német misszionáriussal.]

337.
Idegen földön. [A Nemzeti Színház bemutatója.] [Ism.] 11 p. [Ivánfi Jenő és Horváth Jenő színműve.]

338.
Móricz Zsigmond új darabja. [Hír] 11 p. [Magyar Színház legközelebbi újdonsága Móricz 3 egyfelvonásosa lesz, amelyeknek szerzőjük a Szerelem közös címet adta.]59. sz. febr. 28.

339.
BERNÁT Ottó: Az új német hadikölcsön. [Vc.] 1 p. [Az antanthatalmak nemcsak Németország katonai, hanem pénzügyi erejével sem voltak tisztában.]

340.
IGNOTUS: Vágy a király után. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a királyság intézményéről abból az apropóból, hogy egyes franciák Albert belga királyt szeretnék francia királynak megtenni.] Vö. 311. tétel.

341.
MAGYAR Lajos: A négy brigadéros. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

342.
MAGYAR Lajos: A katonák strammul szalutálnak. [Cikk] 6 p. [A lövészárkokban a feszes üdvözlés a szeretet és a megbecsülés jele.]

343.
KADOSA Marcel: Business is business. [Cikk] 7 p. [Hogyan próbál Anglia tisztességtelen üzleti módszerekkel minél nagyobb hasznot húzni a háborúból.]

344.
JUHÁSZ Gyula: Achilleus pajzsa; Új anakreoni dal. Dr. Purjesz Zsigmondnak. [Versek] 7 p.

345.
BALÁZS Béla: Lélek a háborúban. Naplójegyzetek. 7 p. [Apró lélektani megfigyelések emberek viselkedéséről, érzelemnyilvánításáról.]

346.
MÓRICZ Zsigmond: Sors bona, nihil aliud. [Cikk] 9 p. [Az élet akarása az, amely átsegítette a magyart minden sorscsapáson, s ez fogja segíteni ezután is.]

347.
A fővárosi könyvtár és a háború. [Cikk] 10 p. [Hogyan alkalmazkodik a könyvtár a megváltozott háborús viszonyokhoz.]

348.
ADY Endre: A gyurói pap. "Isten és a háború". [Cikk] 11 p. ["Istent és háborút ne írjunk ki egy cégérre."]

349.
BENEDEK Károly: Harc a kenyérért. [Tud.] 12 p. [A nápolyi kenyérkrízisről.]

350.
[RINGER] R. Lily: Verbuválás. [Rip.] 13 p. [A polgárőrség toborzásáról.]

351.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: A messzi keleten. [Úti jegyz.] 13 p. [Szingapúrról.]

352.
VIDA Samu: A mi árváink. [Cikk] 14 p. [Az árvák és a házasságon kívül születettek védelme különösen fontos háborús viszonyok között.] Vö. 222. tétel.

353.
Háború és politika. [Ism.] 22 p. [Földes Arthur cikkei a háborúról.]

354.
A Galilei Kör. [Közl.] 22 p. [A heti programról.]60. sz. márc. 1.

355.
Új amazonok. [Vc.] 1 p. [Hadba vonulnak az angol szüfrazsettek.]

356.
BENEDEK Károly: Tüntetők és zavargók. [Tud.] 4 p. [A "neutralisták" és az "interventisták" országszerte egymást érő tüntetéseiről.]

357.
BENEDEK Károly: Az egyiptomi harctér. [Tud.] 5 p. [Olasz és angol újságokból.]

358.
SZENES Béla: Tea és imakönyv. [Rip.] 5 p. [Ferenc körúton megnyitott, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek által szervezett Budapesti Katona Otthonról.]61. sz. márc. 2.

359.
Ki a virágokkal. [Vc.] 1 p. [Idén a virágföldeket is zöldséggel kell beültetni a háború miatt.] Vö. 359., 511. tétel.

360.
PILISI Lajos: Romantika. [Tud.] 1 p. [A kárpáti harctérről.]

361.
FRIED, Alfred: Tizenkét igazság. [Cikk] 5 p. [Nobel-békedíjas osztrák publicista háborúról és békéről.]

362.
A hiúság vására. [Ism.] 11 p. [Gáspárné Dávid Margit darabja az Uránia Színházban.] Vö. 203., 324. tétel.62. sz. márc. 3.

363.
Két vonat. [Vc.] 1 p. [Konstanzból és Lyonból induló vonatokon kicserélésre szánt német és francia hadifoglyok vannak.]

364.
IGNOTUS: Jászi Viktor búcsúztatója. [Nekr.] 1 p. [Meleg, baráti szavakkal emlékezik meg az emberről és a tudósról.] Vö. 330., 375., 427. tétel.

365.
BENEDEK Károly: Az egyiptomi harctér. [Tud.] 6 p. [Olasz és angol tudósítások alapján.]

366.
GOLDBERG Ernő: A modern jótékonyság. [Ism.] 8 p. [Az "Algemeen Handelsbladban" megjelent cikk ismertetése a bécsi segélyező bizottság romantikus pénzszerzési akciójáról.]

367.
A Nyugat. [Ism.] 12 p. [A március 1-jei szám tartalma.]

368.
Darwin. [Ism.] 12 p. [A március 1-jei szám tartalma.]63. sz. márc. 4.

369.
Kimerülés. [Vc.] 1 p. [A hadban álló országok pénzügyi helyzetéről.]

370.
TURNOWSKY Sándor: A háborús idő lélektana. [Tan.] 1 p.

371.
MAGYAR Lajos: Az Etappen-kommandónál. [Tud.] 6 p. [Az orosz front mögül.]

372.
BENEDEK Károly: Salandra és Giolitti. [Tud.] 7 p. [Két vezető olasz politikus külpolitikai koncepciója.] Vö. 196., 210., 273., 908., 4284. tétel.64. sz. márc. 5.

373.
Pénzünk. [Vc.] 1 p. [A korona devalválódásának oka a háború.]

374.
MAGYAR Lajos: A cár kubáni kozákjai. Fidot Szeszontow Samsijka véleménye a dolgokról. [Tud.] 7 p. [Beszélgetés kozák hadifoglyokkal.]

375.
Az Adevărul Jászi Viktorról. [Nekr.] 11 p. [Emil Isac búcsúja.] Vö. 330., 364., 427. tétel.

376.
Rippl-Rónai József hazabocsátása. [Hír] 11 p. [A Franciaországban internált festőművészt szabadon bocsátották, családjával együtt útban van hazafelé.] Vö. 231., 891., 981., 1028., 1072. tétel.65. sz. márc. 6.

377.
GERŐ Ödön: A sóhivatal. [Vc.] 1 p. [Amikor az erőszak erősebb a jognál, akkor minden jogra való hivatkozás a "sóhivatalhoz" való fellebbezést jelent - odaküldi Anglia is a tengeri blokád ellen tiltakozó semleges országokat.]

378.
KADOSA Marcel: Archimedes és a xymonológus. [Cikk] 2 p. [Senkinek sincs joga tudományos búvárkodásba való elmerülés ürügyén közönyösnek maradni akkor, ha hazáját veszély fenyegeti.]

379.
MAGYAR Lajos: Akinek az oroszok szabadságot adtak. [Tárca] 6 p. [Harctéri történetek.]

380.
BENEDEK Károly: A semleges Olaszország. Honvédelmi törvényjavaslat. - Hírek a Consulta körül. [Tud.] 7 p. [Aktuális politikai eseményekről.] Vö. 142., 148., 169., 172., 184., 327., 646., 818., 1166. tétel.66. sz. márc. 7.

381.
JÁSZI Oszkár: A béke előkészítése. [Vc.] 1 p. [Az emberiség legjobbjai már most, "a háború kellős közepén" a jövendő háborúk elkerüléséért harcolnak.]

382.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a háborúról.]

383.
ADY Endre: Intés szegény legényeknek, Beteg ember fohásza. [Versek] 7 p.

384.
SZABÓ István: Pár nap fáradt életemből. [Tárca] 7 p. [Fiktív levél a frontról.]

385.
BERNÁT Ottó: A bergeni határozat. [Cikk] 11 p. [Magyarország és más országok háborús pénzügyi helyzetéről.]

386.
MAGYAR Lajos: Levelek a naplómból. [Tud.] 13 p. [Az orosz frontról.]

387.
DÉNES Zsófia: Kis adatok a Nagy Háborúból. [Tárca] 14 p. [Hazafias lelkesedésről szóló apró történetek.]

388.
[PÁSZTOR Árpád] P.: Asszonyok az eke mellett. [Rip.] 15 p. [Alföldi falvakról, ahol asszonyokkal szervezték meg a szántást-vetést.]

389.
[RINGER Lily] R. Lilly: Az útszélről. [Tárca] 15 p. [Apró történetek a pesti utcákon.]

390.
Andrássy út 47. [Közl.] 17 p. ["Világ" szerkesztősége és kiadóhivatala az Andrássy út 47. szám első emeletére költözik.]

391.
Galilei Kör. [Közl.] 18 p. [A heti program.]

392.
Társadalomtudományok Szabad Iskolája. [Közl.] 21 p. [A félévi előadások.]

393.
A világháború napjai. [Ism.] 23 p. [A Nagy Háború Okmányai c. sorozat első kötete.]

394.
Az angol kékkönyv. [Ism.] 23 p. [A brit külügyi hivatal táviratváltását tartalmazó dokumentumfüzet második része.]67. sz. márc. 8.

395.
A kasza. [Vc.] 1 p. [A front kemény küzdelme mögött a termelőmunka is megkapta az őt megillető helyet.]

396.
PILISI Lajos: A front mögött. [Tárca] 1 p.

397.
[BENEDEK Károly] B. K.: Abesszínia a szent háborúról. [Tud.] 5 p. [Az Egyiptom ellen irányuló abesszín támadásról az olasz hivatalos jelentés alapján.]68. sz. márc. 9.

398.
A baka. [Vc.] 1 p. [A gyalogos katona hősiességéről nem születnek dalok és legendák, mint a huszárokéról.]

399.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Forgalom Hollandia és Anglia között. [Tud.] 2 p. [A személyforgalom szabályozásáról.]

400.
[BENEDEK Károly] (B. K.): Orosz beismerések. Egy diplomata nyilatkozata. [Tud.] 4 p. [A "Gazetta de Popolo" tudósítójának interjúja a római orosz nagykövetség attaséjával háborús kérdésekről.]

401.
[PÁSZTOR Árpád] P.: Krumpliföldek az országúton. [Rip.] 6 p. [Asszonyok és öregek kemény munkája a földeken.]

402.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Két német repülőtiszt a tengerben. [Tud.] 7 p. ["Telegraaf" londoni levelezőjének közlése szerint a New Bay vitorlás hajó két aviatikus tisztet mentett ki az Északi-tengerből.]

403.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: De Grandmaison tábornok halála. [Tud.] 7 p. [A francia hadsereg tisztje a legutóbbi soissonsi csatában elesett.]

404.
Pierre Loti a törökök ellen. [Hír] 8 p. [Tartalékos tengerésztisztként saját kérésére részt vesz a Dardanellák ostromában.] Vö. 42., 285., 485., 508., 1120., 1252., 1390., 1424., 1559., 1595., 2172. tétel.

405.
Társadalomtudományok Szabad Iskolája. [Közl.] 9 p. [A heti program.]69. sz. márc. 10.

406.
A legfőbb parancs. [Vc.] 1 p. [Háborúban a köz érdeke a legfőbb parancs.]

407.
A jó béke. Andrássy Gyula előadása. [Elő.] 1 p. [Magyarország és szomszédai viszonyairól, a remélt győztes háború utáni helyzetről.]

408.
MAGYAR Lajos: Levelek a naplómból. A megíratlan genfi konvenció. [Rip.] 6 p. [Az ellenséges táborok közötti, paragrafusokba soha nem szedett íratlan szabályokról.]70. sz. márc. 11.

409.
KOSZTOLÁNYI Dezső: A halál nyája. [Vc.] 1 p. [Az oroszok azzal fenyegetőznek, hogy 1500 zsidó családot élő pajzsként terelnek maguk előtt a fronton.]

410.
PILISI Lajos: Kacagni - meghalni. [Tud.] 1 p. [Az orosz front mögül.]

411.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A háború okairól. Egy holland tábornok nyilatkozata. [Tud.] 4 p. [Részletek Prins holland tábornok nyilatkozatából a franciaországi német harcvonalban szerzett tapasztalataival kapcsolatban.]71. sz. márc. 12.

412.
Lakásgondok. [Vc.] 1 p. [A háború megszaporította a lakbérgondokat, megoldást csak a kormánytól lehet várni.]

413.
[SCHMIDTBONN, Wilhelm]: A belga műkincsek. [Cikk] 1 p. [A német drámaíró cáfolja azt a vádat, hogy a Belgiumban lévő műkincseket németországi múzeumokba szállítják.]

414.
BENEDEK Károly: A görög király az országáról. [Tud.] 4 p. [Az olasz, francia és az angol sajtó a Görögország semlegességével kapcsolatos belpolitikai vitákról, Venizelosz lemondásáról.] Vö. 463., 594., 876. tétel.

415.
Előadás a Feministák Egyesületében. [Hír] 10 p. [Március 20-án Giesswein Sándor tart előadást a háború tanulságairól.]

416.
A Csokonai Kör a Vörös Félholdért. [Hír] 10 p. [Március 11-én felolvasóülést rendeztek a Vörös Félhold javára.]72. sz. márc. 13.

417.
A párhuzamos háború. [Vc.] 1 p. [A termelés, főleg a mezőgazdasági termelés folyamatossága a háború részét képezi.]

418.
PILISI Lajos: Kárpáti mese. [Tárca] 1 p. [Történet a fronton.]

419.
MAGYAR Lajos: Levelek a naplómból. [Tud.] 4 p. [Az orosz frontról.]

420.
GOLDBERG Ernő: Holland közvélemény Németországról. [Tud.] 6 p.73. sz. márc. 14.

421.
JÁSZI Oszkár: Lord Northcliffe. [Vc.] 1 p. [A "háborúval spekuláló zsurnalisztika" egyik markáns angol képviselőjéről és a hozzá hasonlók erkölcsi gátlástalanságáról.]

422.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1. [Gondolatok az Andrássy útról, az orosz és angol embertelenségről és Bécs szépségéről.]

423.
KADOSA Marcel: Az én plakátom. [Tárca] 5 p. [Gondolatok életről és halálról, egy sorozási felhívást tartalmazó plakát elolvasása után.]

424.
MAGYAR Lajos: Levelek a naplómból. [Tud.] 6 p. [Az orosz frontról.]

425.
BERNÁT Ottó: Anglia gazdasági háborúja. [Cikk] 9 p. [Anglia gazdasági érdekeinek védelme nem úgy alakult, ahogyan szerette volna.]

426.
Kinek bűne a háború? Andrássy Gyula gróf könyve. [Ism.] 9 p.

427.
MÓRICZ Pál: Jászi Viktorról. Néhány adat. [Megeml.] 10 p. [Néhány epizód a barátságuk idejéből.] Vö. 330., 364., 375. tétel.

428.
SZENES Béla: Tanítják a vak katonákat. [Rip.] 11 p. [Czakó Elemérnek, az Iparművészeti Iskola igazgatójának a vak katonák érdekében indított akciójáról.] Vö. 83., 132., 135., 299., 469., 951. tétel.

429.
DÉNES Zsófia: Sainte-Adresse. [Tárca] 12 p. [Élmények, benyomások az egyre épülő francia Riviéráról.]

430.
GOLDBERG Ernő: A Polnay és Budapest hajók menekültjei. Haza Angliából. [Tud.] 13 p. [Hazatért internáltak nyilatkoznak angliai internálásukról.]

431.
SZABÓ István: Pár nap fáradt életemből. [Jegyzetek] 15 p. [Néhány élmény a fronton.]

432.
JÁSZI Oszkár előadása. [Ism.] 17 p. [A szabadkai városháza nagytermében elhangzott előadás a háborúnak a társadalom fejlődéséhez való viszonyáról.]

433.
A Galilei Kör előadásai. [Közl.] 22 p. [A heti program.]

434.
Régi osztrák memoireok. [Ism.] 22 p. [Gustav Gugitz, bécsi irodalomtörténész szerkesztésében, Denkwürdigkeiten aus Altösterreich cím alatt megjelenő memoársorozatról.]

435.
Új háborús színdarab. [Ism.] 22 p. [Német Ákos Viharvirágok c. darabjáról.]74. sz. márc. 15.

436.
1915. március 15. [Vc.] 1 p. [A harctéren vérző hősök érdemeinek igazi jutalma nem a kokárda lenne, hanem az általános választójog.] Vö. 261., 325. tétel.

437.
[RINGER Lily] R. Lili: Az útszélről. [Tárca] 1 p. [Bajtárs, Temetés a szegényházban.]

438.
[BENEDEK Károly] B. K.: A nyugati fronton. [Tud.] 4 p. [Tallózások angol, francia és olasz újságok haditudósításaiból.]

439.
A Társadalomtudományok Szabad Iskolája. [Közl.] 7 p. [A heti előadások.]75. sz. márc. 16.

440.
DÉCSI Imre: Az új ellenség. [Vc.] 1 p. [A járványok jelentik a háború legfélelmetesebb mellékveszedelmét.]

441.
BALÁZS Béla: Lélek a háborúban. [Tárca] 1 p. [A háborúhoz való többféle viszonyítás, lelkiállapotok, hangulatok.]

442.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Japán és Kína. [Tud.] 5 p. ["Roszkoje Szlovo" és a "Daily Telegraph" a Japán és Kína közötti diplomáciai tárgyalások eredményeiről.]

443.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Süllyedő hajók. [Tud.] 6 p. [Angol újságok tudósításai a németek által megtorpedózott hajók sorsáról.] Vö. 490., 494., 1152. tétel.76. sz. márc. 17.

444.
IGNOTUS: Békehangulatok. [Vc.] 1 p. [A háborút minden hadviselő fél meggyőződéssel vívja, de mindenki várja, hogy vége legyen.]

445.
PILISI Lajos: A nidaparti legények között. [Tud.] 6 p. [A kárpáti harctérről.]

446.
A Darwin. [Ism.] 10 p. [A március 15-i szám tartalma.]

447.
A Nyugat. [Ism.] 12 p. [A március 16-i szám tartalma.]77. sz. márc. 18.

448.
Angol békegalambok. [Vc.] 1 p. [Anglia csalódott a háborúban, a nagytőkések rövidesen követelni fogják a békét.]

449.
A háború és az iskola. Zigány Zoltán előadása. [Ism.] 5 p. [Társadalomtudományok Szabad Iskolájának tanfolyamán.]

450.
GOLDBERG Ernő: A menekülő levele. [Tárca] 8 p. [Egy belga gazda háborús kalandjai.]78. sz. márc. 19.

451.
A posztócsalók és a sajtó. [Vc.] 1 p. [Ha a sajtótörvény szigorúsága nem kényszerítené hallgatásra az újságokat, sok visszaélést, csalást lehetne leleplezni.]

452.
BENEDEK Károly: Szent Oroszország. [Tud.] 1 p. [Semleges sajtóorgánumok oroszországi tudósításaiból.]

453.
GOLDBERG Ernő: Egy holland pap háborús emlékei. [Tárca] 6 p. [Egy holland protestáns lelkész háborús tapasztalatai a flamand harctéren.]79. sz. márc. 20.

454.
GERŐ Ödön: A történelem útján. [Vc.] 1 p. [A háborúban az egész nép egységesnek bizonyult, a háború tanulságai sem különbözhetnek osztálytagozódás szerint.]

455.
MAGYAR Lajos [cím nélküli pár soros tudósítása a Kárpátokból.] 3 p.80. sz. márc. 21.

456.
JÁSZI Oszkár: Vétkes hallgatás. [Vc.] 1 p. [A világkatasztrófa még jobban kiélezi a magyar politika nagy dilemmáit, ezért újra fel kell támadnia a 48-as forradalmi átalakulás szellemének, "mely az állam önvédelmi harcát népe anyagi és jogi felszabadításával igyekezett összekapcsolni".]

457.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Bismarck jövőbe látásáról; az egyes ember viszonyáról a háború okozta mindennapos pusztításhoz.] Vö. 507., 747. tétel.

458.
Magyar Lajos [cím nélküli rövid tudósítása a Kárpátokból]. 3 p.

459.
BERNÁT Ottó: Gazdasági fejlődésünk programja. [Cikk] 7 p. [A gazdasági fejlődés alapja az oktatás fejlesztése és korszerűsítése.]

460.
BÓKAY Árpád: Takarékoskodjunk tápanyagainkkal. [Cikk] 7 p. [Gyakorlati tanácsok a takarékos, de egészséges táplálkozáshoz.] Vö. 170., 246., 886. tétel.

461.
FRACCAROLI, Arnoldo: A szerb főhadiszálláson. [Cikk] 8 p. ["Corriere della Sera" szerbiai haditudósítójának cikke Kragujeváczról.]

462.
[BENEDEK Károly] (B. K.): Paderewski az orosz-lengyelekről. [Tud.] 10 p. [Paderewski nyilatkozata a francia sajtóban az orosz sereg barbár pusztításáról, valamint az Orosz-Lengyelországban pusztító hatalmas éhínségről.]

463.
BENEDEK Károly: A görög kormány. [Tud.] 10 p. [A görög külügyminiszter nyilatkozata a "Giornale d'Italia" munkatársának Görögország semlegességével kapcsolatban.] Vö. 414., 594. tétel.

464.
KADOSA Marcel: Háború és béke. [Cikk] 13 p. [Több okból lehetetlen igazságot tenni a két nagy csoportosulás között, "amely a háború intézményének felfogása tekintetében a végletek két antipodese körül helyezkedett el".]

465.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Borongós délután. [Rip.] 16 p. [A Hungária úti katonakórházból.]

466.
SZABÓ István: Pár nap fáradt életemből. [Jegyz.] 17 p. [Harctéri élmények.]

467.
BALÁZS Béla: Lélek a háborúban. [Naplójegyzetek] [Tárca] 17 p. [A háborúhoz való többféle viszonyulás, lelkiállapotok, hangulatok.]

468.
ADY Endre: Hulla a búzaföldön, A leghasztalanabb áldozat. [Versek] 19 p.

469.
DÉNES Zsófia: Rokkant katonák. [Rip.] 20 p. [Révész utcai hadikórházban létesült foglalkoztató műhelyről, ahol a járástól a kenyérkeresetig mindenre kioktatják a rokkantakat.] Vö. 83., 132., 135., 299., 428., 951. tétel.

470.
A Szabad Iskola előadásai. [Közl.] 21 p. [A heti program.]

471.
Szerelem. Móricz Zsigmond új darabjai. [Ism.] 24 p. [Az egérfogó, A nagy óra, Csiribiri.]

472.
Könyvtári Szemle. [Ism.] 25 p. [A január-márciusi hármas szám tartalma.] Vö. 502. tétel.

473.
Az orosz narancssárga könyv. [Hír] 25 p. [Megjelent az orosz diplomáciának a háború előzményeire vonatkozó dokumentumait tartalmazó könyv magyar fordítása.]

474.
Karinthy Frigyes új könyve. Kéthajtó. Novellák. [Keretezett hird.] 29 p.81. sz. márc. 22.

475.
Kilenc milliárd. [Vc.] 1 p. [A német nép áldozatkészségéről, kimeríthetetlen energiájáról.]

476.
Farsangi csata. [Tud.] 1 p. [Otto Goldfeld német író levele Combes-Verdunból.]

477.
A Galilei Kör esti előadásai. [Közl.] 6 p.82. sz. márc. 23.

478.
Przemysl elesett. [Vc.] 1 p. [A túlerővel szemben hősiesen ellenálló katonák dicsőítése.] Vö. 113., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

479.
MAGYAR Lajos: Kik védték a várat? Przemysl jelentősége. [Rövid tudósítások] 3 p. Vö. 113., 478., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

480.
[BENEDEK Károly] B. K.: A tenger veszedelmei. [Tud.] 4 p. [Olasz hajóstisztek által hozott hírek.]

481.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A földműves és a háború. [Cikk] 6 p. [A földműves munka apológiája.]

482.
BENEDEK Károly: Szerbia és a triplex-entente. [Tud.] 7 p. ["Corriere" tudósítójának fejtegetése arról, hogy hogyan mentette meg Szerbiát az antant segítsége a végső pusztulástól.]

483.
Lhevinne - önmagáról. Beszélgetés a művésszel. [Int.] 9 p. [Budapestre látogató zongoraművész pályájának alakulásáról.]83. sz. márc. 24.

484.
Morfium. [Vc.] 1 p. [Felszólítás, amely a világ minden népének szól: bánjanak emberségesen a hadifoglyokkal.]

485.
BENEDEK Károly: Az angolok és az izlám. [Tud.] 7 p. [Dardanellák ellen indított angol támadás stratégiai és politikai következményeiről és a várható fejleményekről.] Vö. 42., 285., 404., 508., 1120., 1252., 1390., 1424., 1559., 1595., 2172. tétel.

486.
Felolvasás a Nőtisztviselők Egyesületében. [Hír] 9 p. [Március 24-én Dénes Zsófia tart előadást.]

487.
A vezérkari jelentések gyűjteménye. [Ism.] 11 p. [Vezérkari és egyéb hivatalos jelentések a világháborúról című dokumentumkötetről.]

488.
A Nagy Háború. [Ism.] 11 p. [A Nagy háború írásban és képben című munka 1. füzete.]84. sz. márc. 25.

489.
Üzenet mindnyájunknak. [Vc.] 1 p. [A harcokban összeforrt hősökből lesz az "új idők bátor hadserege", amely már nem akar visszatérni az osztálykülönbségek adta jogkülönbségekhez.]

490.
BENEDEK Károly: A csanaki harc epizódjai. [Tud.] 6 p. [Dardanellákban elsüllyesztett angol és francia hajók sorsáról érkezett jelentések.] Vö. 443., 494., 1152. tétel.

491.
BERNÁT Ottó: Bankmérlegek. 7 p. [A kedvező bankmérlegek nem jelentik azt, hogy az egész gazdasági élet kiheverte a háborút.]

492.
KELETI Arthur: Néhány szelíd szó becsülettel elesett várunk védőiért. [Vers] 7 p.

493.
SZABÓ István: Pár nap fáradt életemből. [Naplójegyzetek] 7 p. [Kárpátokban.]

494.
GOLDBERG Ernő: Tengeralattjáró munkában. [Tud.] 9 p. [Az "U 28" által megtorpedózott Leuwarden angol gőzhajó két holland matróza beszámol a hajó elsüllyesztéséről.] Vö. 443., 490., 1152. tétel.

495.
Thaly Kálmán életrajza. [Hír] 11 p. [A pozsonyi Toldy Kör Veszprémi Dezsőnek ítélte a Vutkovich-díjat, Thalyról írt életrajzi munkájáért.]85. sz. márc. 26.

496.
KMETY Károly: A köztisztviselők. [Vc.] 1 p. [A köztisztviselők drágasági pótlékra vonatkozó kérelméről.]

497.
Ellenség és felebarát. [Ism.] 1 p. [Romain Rolland cikke a "Journal de Genèveben" az európai érzés fenntartásáról.]86. sz. márc. 27.

498.
A száztizenhétezer. [Vc.] 1 p. [Megmagyarázhatatlan lelkiismeretlenség az a hivatalos tudósítás, amely megpróbálja lekicsinyelni a przemysli tragédiát.] Vö. 113., 478., 479., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

499.
RAYMOND, Roger: Zeppelinek Párizs felett. [Rip.] 1 p. [Párizst ért egyik német támadásról.]

500.
MAGYAR Lajos: A haldokló vár. [Rip.] 5 p. [Przemysl sorsáról.] Vö. 113., 478., 479., 498., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

501.
BENEDEK Károly: Egy francia kém. [Tud.] 8 p. [Az olasz bíróság elítélt egy olasz származású francia kémet.]

502.
A szerelem. Bemutató a Magyar Színházban. [Ism.] 11 p. [Móricz Zsigmond 3 egyfelvonásosa: Az egérfogó, A nagy óra, Csiribiri.] Vö. 471. tétel.87. sz. márc. 28.

503.
Az anyákról egy anyának. [Vc.] 1 p. [Válasz egy anyának, aki a Przemyslnél harcoló fia sorsáról szeretne megtudni valamit.] Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

504.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok divatról, háborúról, emberi összetartozásról.]

505.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az oroszok Przemyslben. [Tud.] 5 p. [Lembergi jelentés az elfoglalt várról.] Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

506.
BERNÁT Ottó: Hiteléletünk reformja. [Cikk] 7 p. [A pénzintézeti reform szükségességéről.] Vö. 612. tétel.

507.
SINGER Artur: Bismarck és a magyar politika. [Cikk] 7 p. [A politikus és Magyarország viszonyáról.] Vö. 457., 747. tétel.

508.
[BENEDEK Károly] B. K.: A vitás Dardanellák. [Tud.] 8 p. [Vita az antantállamok között; a semleges államok állásfoglalása és a római török katonai attasé nyilatkozata.] Vö. 42., 285., 404., 485., 1120., 1252., 1390., 1424., 1559., 1595., 2172. tétel.

509.
[BENEDEK Károly] B. K.: 1915: a béke éve... [Cikk] 11 p. [Egy kínai publicista vezércikkéről, aki bizonyos történelmi ismétlődéseket áttekintve kijelentette, hogy 1915 a béke éve lesz.]

510.
MÓRICZ Pál: Ami elmúlt. Érdekességek a Rákóczi-nótáról, a tárogatóról és Simonyi óbesterről. [Cikk] 12 p. [Valóság és legenda összefonódásáról.]

511.
SZENES Béla: Termeljünk zöldséget. [Rip.] 13 p. [A zöldségtermelés háborús szervezéséről.] Vö. 359., 784. tétel.

512.
ADY Endre: Jön a szabadulás. [Vers] 13 p.

513.
KADOSA Marcel: Ecce homo. [Tárca] 13 p. [Az emberismeretről.]

514.
A háború hatása a gyermekre. Nagy László előadása. [Ism.] 14 p. [Gyermektanulmányi Társaság rendezésében.] Vö. 288., 310. tétel.

515.
NAGY Andor: Háborúban. [Rip.] 15 p. [Menekülőkről.]

516.
A népélelmezés a háborúban. [Ism.] 15 p. [Norden professzor előadása Stuttgartban és Frankfurtban.]

517.
Vitézi énekek. Gyóni Géza przemysli versei. [Versek] 17 p. [Őrségen, Vasárnap a sáncon, Magyar katonák dala, Üzenet a kedvesnek, Könyörgés harc hajnalán, Álom a sátorban, Alexis levele Alexandrához.]

518.
[RINGER Lily] R. Lili: Jegyzetek. [Tárca] 19 p. [Apró történetek a fővárosban.]

519.
BARTA Lajos: Hajnali út. [Jelenet] 19 p.

520.
Ady Endre házassága. [Hír] 21 p.

521.
Galilei Kör. [Hír] 21 p. [Hétfőn, 29-én tart szemináriumot.]

522.
A Társadalomtudományi Szabad Iskola előadásai. [Közl.] 23 p. [Heti előadások.]88. sz. márc. 29.

523.
6.372.500. [Vc.] 1 p. [A statisztikai adatok szerint ennyi a halottak és sebesültek száma a háború kezdete óta.]

524.
MAGYAR Lajos: Lehmann kapitány. [Tárca] 1 p. [Przemysli emlék.] Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

525.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása a Kárpátokból]. 3 p.

526.
BENEDEK Károly: Szent Oroszország. [Tud.] 3 p. [Semleges országok haditudósításai alapján írott pillanatképek a "Szent Oroszországnak" nevezett rejtélyes világról.]

527.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Prasznisz ostroma. [Tud.] 6 p. [Prasznisz ostrománál megsebesült német katona levele Amszterdamban lakó rokonának.]

528.
Dr. Varga Jenő előadása. [Hír] 6 p. [Március 30-án a Társadalomtudományi Társaságban. A világháború gazdasági problémái címen.]

529.
Múlt és Jövő. [Ism.] 8 p. [Az áprilisi szám tartalma.]89. sz. márc. 30.

530.
Öt esztendő. [Vc.] 1 p. [5 éves a "Világ".]

531.
LŐRINCZY György: Sírnak a fák. [Elb.] 1 p.

532.
Magyar Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az orosz frontról]. 3 p.

533.
GOLDBERG Ernő: Orosz hadifoglyokért. [Tud.] 6 p. [Nyugat-Szibériában megjelenő "Provinciale Courantban" megjelenő felhívás, amelyben a kormányzóság felszólítja a lakosságot, hogy bánjanak emberségesen a hadifoglyokkal.] Vö. 544. tétel.

534.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A Champagnei harcok. [Tud.] 6 p. [Egy német katona levele és egy amerikai haditudósító beszámolója a champagnei harcokról.]

535.
A hadisarc illúziói. [Részlet] 7 p. [Egy fejezet Norman Angell: Rossz üzlet a háború című, Kunfi Zsigmond fordításában megjelenő könyvéről.]90. sz. márc. 31.

536.
IGNOTUS: Thun herceg. [Vc.] 1 p. [Miért kellett éppen most meneszteni a prágai helytartót?]

537.
GOLDBERG Ernő: Az orosz udvari hivatalnok. [Tárca] 1 p. [Egy pincérré "züllött" orosz császári udvari főhivatalnokról.]

538.
GOLDBERG Ernő: A kínai konfliktus. [Tud.] 2 p. [Kína és Japán közötti konfliktusokról, Amszterdamba érkező tudósítások alapján.]

539.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása a kárpáti harcokról]. 3 p. [Uzsok és Lupkov környékén.]

540.
BENEDEK Károly: A Dardanellák. [Tud.] 5 p. ["Corriere della Sera" athéni munkatársa által készített interjú, Sztratosz görög hadügyminiszterrel.]

541.
SZENES Béla: A marhavásáron. [Rip.] 6 p.

542.
A világháború gazdasági következményei. Varga Jenő előadása. [Ism.] 7 p. [Társadalomtudományi Társaságban.]

543.
Lányi Sarolta felolvasása. [Hír] 9 p. [Március 31-én felolvas verseiből a Nőtisztviselők Országos Egyesületében.]91. sz. ápr. 1.

544.
Kultúr-Oroszország. [Vc.] 1 p. [Az egyik szibériai kormányzó kiáltványban szólította fel a lakosságot, hogy bánjanak emberségesen a hadifoglyokkal.] Vö. 533. tétel.

545.
BENEDEK Károly: Kivételes olasz sajtótörvény. [Tud.] 4 p. [Az olasz király március 29-én rendeletet írt alá egy március 21-i törvény alapján a sajtó ideiglenes korlátozására vonatkozóan.]

546.
Német opera Jókai novellájából. [Hír] 12 p. [Otto Neitze, kölni zeneesztéta, zeneszerző Der Richter von Kascha címen operát írt Jókai "A kassai bíró" című novellájából.]92. sz. ápr. 2.

547.
Gyermekhalál. [Vc.] 1 p. [A járványok, a magas gyermekhalandóság és az alacsony népszaporulat súlyos problémái csak demokratikusabb politikai és gazdasági szervezetben oldhatók meg.]

548.
MAGYAR Lajos: A repülők vonata. K. u. k. Fliegerregiment. [Tud.] 1 p. [A katonai repülőgépekről.]

549.
Magyar Lajos [cím nélküli rövid tudósítása a kárpáti harctérről]. 3 p.

550.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A szerbiai tifuszjárvány. [Tud.] 4 p. [Sir Thomas Lipton cikke a "Daily Chronicleben".]

551.
BENEDEK Károly: Przemysl hősei fogságban. [Tud.] 5 p. [Az orosz fennhatóság alá került város sorsáról.] Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

552.
[BENEDEK Károly] B. K.: Politikai párbaj. [Tud.] 6 p. [Mussolini eddigi pályafutásáról és Claudio Treves, szocialista képviselővel vívott párbajáról.] Vö. 259. tétel.

553.
Németország és Magyarország. Pályi Ede könyve. [Ism.] 9 p. [Deutschland und Ungarn címen megjelent, dialógus formában megírt tanulmánykötet.]

554.
Tolsztoj irodalmi hagyatéka. [Hír] 9 p. [A hagyatékperben döntés született: Tolsztoj özvegyét illeti a költő irodalmi hagyatéka; az özvegy a moszkvai Rumjancev-múzeumnak engedte át a kéziratokat.]

555.
A Nyugat. [Ism.] 10 p. [A húsvéti szám tartalma.]

556.
Magyar Figyelő. [Ism.] 11 p. [Az új szám tartalma.]93. sz. ápr. 3.

557.
Megindul az élet. [Vc.] 1 p. [A tavaszi munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a termés az egész nemzetnek elegendő legyen.]

558.
GOLDBERG Ernő: A holland internáltak táborából. [Tud.] 6 p.

559.
MAGYAR Lajos: A repülők között. A szél sebességmérése. [Tud.] 7 p.

560.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az angolok Brit-Keletafrikában. [Tud.] 9 p. [A "Nieuwe Rotterdamsche Courant" tudósítása alapján.]

561.
A német birodalom sorsdöntő órája. [Tud.] 11 p. [Frobenius Sermann tanulmánya, ford. Mikes Lajos.]94. sz. ápr. 4.

562.
JÁSZI Oszkár: Ha majd béke lesz. [Vc.] 1 p. [Azokról a problémákról, amelyek felé, ha majd béke lesz, felfrissült élni akarással fog fordulni az ország fiatalságának legjava.]

563.
IGNOTUS: Mérleg. [Cikk] 1 p. [Egyik oldalon a háború 9 hónapjának szörnyű pusztításai, másik oldalon a remény, hogy a háborúval megteremtődik a szociális állam.]

564.
PILISI Lajos: Az orosz offenzíva, Álló harcok a Kárpátokban. [Tud.] 4 p.

565.
BENEDEK Károly: Közös érdekeink Olaszországgal. [Tud.] 5 p. [A szláv terjeszkedés elleni védekezés közös érdeke Olaszországnak és a Monarchiának - válogatás az olasz sajtóból.]

566.
[BENEDEK Károly] B. K.: Neuve Capelle. [Tud.] 6 p. [A harcvonalból érkező szemtanú beszámolója a kis falu körüli harcokról.]

567.
GAÁR Vilmos: Hol perelhet a kereskedő és az iparos az új polgári perrendtartás szerint? [Cikk] 7 p. [Január 1-jén életbe léptetett új polgári perrendtartás szabályairól.] Vö. 204. tétel.

568.
DUTKA Ákos: Ének a Naphoz. [Vers] 7 p.

569.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Életrajz. (Az "Öcsém" című készülő könyvemből.) [Részlet] 7 p.

570.
NYÁRI Jenő: Rossz üzlet a háború. [Ism.] 10 p. [Normann Angel tanulmánykötete. Ford.: Kunfi Zsigmond.]

571.
BERNÁT Ottó: Gazdasági erőnk alapja. [Cikk] 11 p. [Belföldi tőke könnyebb hasznosíthatósága miatt Ausztria-Magyarország relatíve kedvezőbb pénzügyi helyzetben van, mint Anglia és Franciaország.]

572.
CSERNA Andor: Volkmann Róbert. Az elfelejtett jubileum. [Megeml.] 11 p. [A zeneszerző halálának 100. évfordulóján.]

573.
VERNER Jenő: Az orosz forradalom. [Cikk] 12 p. [Egy fogoly tanító okfejtése a cári birodalmat fenyegető forradalomról.]

574.
SZABÓ István: Pár nap fáradt életemből. [Tárca] 13 p. [Feljegyzések a kárpáti harctéren.]

575.
DÉNES Zsófia: Emberek az uniformisban. [Tárca] 14 p. [Különböző uniformist viselő emberek beszélnek a háborúról.]

576.
Bismark. [!] Frank Wedekind drámája. [Jelenet] 14 p. [Wedekind 6 képből álló drámai tanulmányából: Bismarck, képek a német történelemből.]

577.
PÁSZTOR Mihály: A "Közúti" jubilál. [Cikk] 15 p. [Közúti Vaspálya Társaság múltjáról, 50. közgyűlése alkalmából.]

578.
BARTA Lajos: A belgrádi lány. [Tárca] 15 p. [Háborús rettegés Belgrád utcáin.]

579.
LÁNYI Sarolta: Ítélet. [Vers] 16 p.

580.
BALÁZS Béla: Lélek a háborúban. [Tárca] 17 p.

581.
[RINGER Lily] R. Lili: Én is katona vagyok. A locsolás. [Tárcák] 18 p. [Rövid történetek egyszerű emberekről.]

582.
VÁNDOR Iván: Igaz történet. [Elb.] 18 p.

583.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Zdrasztvuj Piotr. [Tárca] 19 p. [Egy orosz hadifogolyról.]

584.
KISTELEKI Ede: Koszorúk. [Vers] 19 p.

585.
SZÁSZ Menyhért: Béke = harc. [Vers] 21 p.

586.
Sienkiewic a lengyelekről. [Lev.] 22 p. [Részlet Henryk Sienkiewicznek Pettinato olasz íróhoz intézett leveléből.]

587.
A Társadalomtudományok Szabad Iskolája. [Hír] 22 p. [Április 8-án Lóránd Jenő tart előadást, A relativitás elve - címen.]

588.
Fehér könyv. [Ism.] 23 p. [Bródy Sándor 2. Fehér könyve.]

589.
Magyar-török almanach. [Ism.] 23 p. [Tanulmányok, szerk.: Mezey István.]

590.
Népművelés. [Ism.] 24 p. [A "Népművelés" - "Új Élet" márciusi számának tartalmából.]

591.
Jótékony célú előadás az Urániában. [Hír] 24 p. [Bemutatják Teleki Sándorné és Dános Árpád Sursum Corda című darabját.]

592.
ZIEHEN, Theodor: A lélek halhatatlansága. Rövid filozófiai beszélgetés az ütközet előtt. [Jelenet] 33 p. [Részlet a műből.]

593.
[MAGYAR Lajos] M. L.: Przemysli emlékek. [Tárca] 34 p. [Arról az időről, amikor Przemysl még szabad volt.] Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

594.
DERCSÉNYI Móric: Görögország állása. [Cikk] 35 p. [Bel- és külpolitikai helyzetéről, semlegességének előnyeiről.] Vö. 414., 463., 876. tétel.

595.
SZENES Béla: Pezsgő, likőr, bor, sör, pálinka. [Rip.] 36 p. [Háborús idők alkoholfogyasztásáról.]95. sz. ápr. 6.

596.
Húsvéti piros tojás. [Vc.] 1 p. [A családjuktól távol harcoló katonáknak karácsonyuk se volt, húsvétjuk sincs.]

597.
PILISI Lajos: Uzsok alatt. [Tud.] 5 p. [Orosz foglyokról.]

598.
WISCHNOWSZKY Ignác: A golyók útja. [Cikk] 5 p. [A gyógyfürdők óriási jelentőségéről a sebesültek gyógyításában.]

599.
SZÉKELY Albert: Éjjel a polgárőrségen. [Rip.] 6 p.

600.
BENEDEK Károly: Légi harc Tenedosz fölött. [Tud.] 7. ["Tribuna" a Tenedosz sziget fölött zajló török-angol légi-csatáról.]96. sz. ápr. 7.

601.
IGNOTUS: A Wilson békeakciója. [Vc.] 1 p. [Bármilyen megfontolás rejlik is mögötte, fel kell készülni rá, hogy "egy komoly békeakció számára minden kilátást megnyithassunk".] Vö. 30., 33. tétel.

602.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása a kárpáti hadszíntérről]. 3 p.

603.
BENEDEK Károly: Olasz lapok Oroszországról. [Tud.] 7 p.

604.
NORBERT, Jacques: A háború alatt. [Tárca] 7 p. [Élmények egy francia városban.]

605.
Maeterlinck és Stijn Strenvels. [Tud.] 11 p. [A 2 író a háborúról vallott nézeteiről nyilatkozott a "Berliner Tageblattnak".]

606.
A Darwin. [Ism.] 11 p. [Az április 1-jei szám tartalma.]97. sz. ápr. 8.

607.
A tavasz reflektora. [Vc.] 1 p. [Az életre kelő természet szomorúsággal és halállal találkozik.]

608.
PILISI Lajos: Húsvét a front mögött. [Tud.] 1 p.

609.
BENEDEK Károly: Montenegróból. Segítenek a franciák. [Tud.] 4 p. ["Tribuna" munkatársa a járványoktól és éhínségtől tizedelt Montenegróról, amelyen nem sokat tud segíteni a francia arany sem.]

610.
Gyóni Géza versei. [Hír] 9 p. [Przemysl körülzárt várában költött háborús verseket az Országos Hadsegélyező Bizottság adja ki, Lengyel mezőkön, tábortűz mellett címen.]

611.
A Galilei Kör halottja. [Hír] 10 p. [Április 6-án a kárpáti harcokban szerzett sebesülésébe belehalt Gyulai István újságíró, a Galilei Kör elnöke.] Vö. 619. tétel.98. sz. ápr. 9.

612.
BERNÁT Ottó: A pénzintézeti központ. [Vc.] 1 p. [Érvek és ellenérvek a Pénzintézeti Központ létrehozásának tervével kapcsolatban.] Vö. 506. tétel.

613.
PILISI Lajos: A hajnali lovas halála. [Tud.] 6 p. [Kárpáti harctérről.]

614.
A Társadalomtudományi Társaságból. [Hír] 12 p. [Április 10-én "Szociológiai olvasmányok" témával szemináriumot vezet Jászi Oszkár.]99. sz. ápr. 10.

615.
GERŐ Ödön: Providentiae memor! [Vc.] 1 p. [Az április 19-én újból összeülő országgyűlésen a kormánynak fel kell vetnie a háború után megvalósítandó intézkedéseket.]

616.
KADOSA Marcel: Óh, megváltó Butaság! [Cikk] 1 p. [Elmélkedés a megszállott, céltalan pénzhalmozásról.]

617.
BENEDEK Károly: Ostromállapot Indiában. [Tud.] 4 p. [A bennszülött lakosság lázadása.]

618.
PILISI Lajos: A halál árnyékában. [Tud.] 8 p. [A kárpáti harctérről.]

619.
JÁSZI Oszkár: Gyulai István halálára. [Nekr.] 8 p. Vö. 611. tétel.

620.
Német író a Kárpátokban. [Hír] 11 p. [Egon Erwin Kisch a lupkovi szorosnál súlyosan megsebesült.]100. sz. ápr. 11.

621.
JÁSZI Oszkár: A német probléma. [Vc.] 1 p. [A német lélek ellentmondásosságáról, főleg Paul Rohrbachnak a német gondolatról szóló könyve alapján.]

622.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a kis népeknek a háború utáni feladatairól, diplomáciáról, a trónörökös meggyilkolásáról.]

623.
BERNÁT Ottó: A tőzsdék. [Cikk] 3 p. [A tőzsde nélkülözhetetlenségéről.]

624.
MÉRŐ Gyula: Kína és a nagyhatalmak. Japán szövetségesei. [Cikk] 6 p. [Nagyhatalmi érdekek összefonódása és ellentéte a Távol-Keleten.]

625.
ADY Endre: Távol a csatatértől. Lovas Dani Mózes. [Tárca] 7 p. [Egy lókupecről, aki belehalt a lovai elvesztésébe.]

626.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Román katonák. [Rip.] 9 p. [Beszélgetés sebesült román katonákkal.]

627.
PILISI Lajos: A zempléni négy oroszok. [Tárca] 11 p. [Hadi anekdota a zempléni frontról.]

628.
VÁNDOR Iván: Barabás. [Tárca] 12 p. [Egy fél lábára megbénult volt kalauzról, aki nem találja helyét a világban.]

629.
BALÁZS Béla: Lélek a háborúban. [Tárca] 13 p. [Emlék a szerb frontról.]

630.
WISCHNOWSZKY Ignác: A vizi patkányok. [Tárca] 14 p. [Többnyelvű társaság vitája arról, hogy mi legyen a háború után a világnyelv.]

631.
BENEDEK Károly: A Colombina. [Tud.] 14 p. [Egy vallásos színezetű húsvéti olasz népszokásról.]

632.
A kis nemzetek hivatása. [Cikk] 16 p. [Fr. Neumann és Andrássy Gyula felfogásának vizsgálata.]

633.
Szinyei Merse Pál jubilál. [Tud.] 18 p. [Előkészületek az 50 éves művészi jubileumra.] Vö. 647., 658., 661., 662. tétel.

634.
A háború szociológiája. [Ism.] 20 p. [Emil Lederer német nyelvű előadása a Társadalomtudományi Társaságban.]

635.
Heltai Jenő új könyve. [Ism.] 23 p. [Lim-lom című mulattató ötletek, tréfák.]

636.
A Nagy Háború. [Ism.] 23 p. [3. füzet.]

637.
Lakók és háziurak. [Hír] 23 p. [Megjelent Pongrácz Jenő lakásviszonyok jogszabályait tartalmazó kézikönyve.]

638.
A repülőgépekről. [Ism.] 23 p. [Wittmann Viktor tanulmánya.]

639.
Új konyhakerti szakkönyvek. [Hír] 23 p. [Megjelent: Czapáry Bertalan: Zöldségtermelés, Németh József: Konyhakerti növénytermelés, Limbacher József: Korai zöldségfélék termelése.]101. sz. ápr. 12.

640.
Az északi várgyűrű. [Vc.] 1 p. [60 000 új kórházi ágyat állítanak fel az észak-magyarországi városokban.]

641.
SCHWARTZ Tivadar: Emberek a hóban. [Cikk] 1 p. [Mit jelent a kárpáti hidegben harcolni?]

642.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Egy holland pap levele. [Ism.] 6 p. [Egy volt holland misszionárius a németek iránt érzett rokonszenvét fejezi ki.]102. sz. ápr. 13.

643.
A munkásság hadserege. [Vc.] 1 p. [Lehetséges, hogy a várva várt békét a nemzetközi munkásság nagy hadserege fogja kikényszeríteni.]

644.
FRACCAROLI, Arnoldo: Lobogók a Boszporuson. [Tárca] 1 p. [Örömünnep Konstantinápolyban az ellenséges hajók fölött aratott diadal tiszteletére.]

645.
[BENEDEK Károly] B. K.: A przemysli fogolytáborból. [Tud.] 6 p. [Kijevből érkező hírek alapján.] Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022. tétel.

646.
BENEDEK Károly: Olaszország hangulata. [Tud.] 7 p. [Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben Olaszország semlegességére igen alapos remény lehet.] Vö. 142., 148., 169., 172., 184., 327., 380., 818., 1166. tétel.

647.
Szinyei Merse Pál jubileuma. [Hír] 11 p. [Az ünnepélyes díszülés április 15-én lesz a Szépművészeti Múzeumban.] Vö. 633., 658., 661., 662. tétel.103. sz. ápr. 14.

648.
IGNOTUS: Békehírek. [Vc.] 1 p. [Magyarországnak nem fűződik érdeke a háborúhoz, s talán az antanthatalmak is belátják céltalanságát.]

649.
BENEDEK Károly: Frobenius Leo kalandos utazása. [Tud.] 1 p. [A tudós Afrika-kutató német császári tanácsos beszámolója az arab törzsek között tett utazásáról.]

650.
PILISI Lajos: A gödöllői négy oroszok. [Tárca] 8 p. [Igaz történet a frontról majdnem Budapestig vándorló 4 orosz katonáról.]

651.
Kiss József székfoglalója. [Hír] 11 p. [Kisfaludy Társaság rendes közgyűlésén Kiss József tartja székfoglalóját.]104. sz. ápr. 15.

652.
Hullámgyűrűk. [Vc.] 1 p. [Az alkotó művészek halála még fájdalmasabb, mint másoké, mivel az ő pusztulásukkal a magyar kultúra is szegényebb lesz.]

653.
GOLDBERG Ernő: Németországi út. [Cikk] 1 p. [Általános tapasztalatok összegzése.]

654.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Memel visszahódítása. [Tud.] 4 p. [Egy sebesült német katona beszámolója alapján.]

655.
Zuboly. [Nekr.] 5 p. [Bányai Elemér, író, újságíró elesett az uzsoki harcokban.] Vö. 678. tétel.

656.
Kiss József székfoglalója. A Kisfaludy Társaság ülése. [Tud.] 7 p.105. sz. ápr. 16.

657.
Melancholia. [Vc.] 1 p. [Félő, hogy a gyűlölet a háború után sem fog megszűnni, s ez lehetetlenné teszi az egyes államoknak a civilizációt és a kultúrát előbbre vivő együttműködését.]

658.
ANDRÁSSY Gyula: Szinyei. [Beszéd] 1 p. [Az 50 éves művészi jubileumát ünneplő művész köszöntése, munkásságának méltatása.] Vö. 633., 647., 661., 662. tétel.

659.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Háborús képek. [Tud.] 6 p. [Amszterdamból.]

660.
PILISI Lajos: A törzshuszár. [Tárca] 7 p. [Történet egy huszárról.]

661.
FELEKY Géza: A hetvenéves Szinyei. [Köszöntő] 7 p. [A művész 50 éves művészi jubileumán.] Vö. 633., 647., 658., 662. tétel.

662.
[Cím nélküli tudósítás a Szinyei Merse Pál tiszteletére az Országos Képzőművészeti Társulat által rendezett díszülésről.] 7 p. Vö. 633., 647., 658., 661. tétel.106. sz. ápr. 17.

663.
GERŐ Ödön: Új népöntudat. [Vc.] 1 p. [Az államférfiaknak észre kell venniük, hogy a háborúval új népöntudat van kialakulóban.]

664.
BENEDEK Károly: Un insolenza anglo-francese. [Tud.] 7 p. [Olasz sajtóvisszhang a "Times" vezércikkére, amely szerint Olaszország "előkészületeket tesz, hogy szükség esetén vitézül védelmére siessen - az erősnek".]

665.
Franyó Zoltán betegsége. [Hír] 9 p. [A harctéren súlyosan megbetegedett írót a temesvári helyőrségi kórházba szállították.]

666.
A feministák közgyűlése. [Hír] 11 p. [Feministák Egyesülete április 19-én tartja évi rendes közgyűlését.]107. sz. ápr. 18.

667.
JÁSZI Oszkár: Szelíd üzenet. [Vc.] 1 p. [A most összeülő parlament képviselőinek kötelessége "odakiáltani még a legtávolabbi lövészárokba is", hogy az ország vezetői méltányolják a nép áldozatát, kenyeret, jogot és kultúrát ígérve.]

668.
IGNOTUS: Magyar művészet - Szinyei körül. [Tárca] 1 p. [Gondolatok Alexander Bernát Szinyeiről írott esszéjével és általában a festészettel kapcsolatban.]

669.
BERNÁT Ottó: A takarékbetétek. [Cikk] 7 p. [Közgazdasági értekezés a kamatlábakról.]

670.
DUTKA Ákos: A Halál trombitál. 1915. [Vers] 7 p.

671.
Désy Zoltán. [Nekr.] 7. [Függetlenségi politikus, 1862-1915.]

672.
BENEDEK Károly: A Szent Háború. [Tud.] 11 p. [Husszein Kemal ellen elkövetett merényletről.]

673.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A szökött katona. [Tud.] 12 p. [Egy angol katonaszökevény kivégzésének története a "New York Tribune" tudósítása alapján.]

674.
JUHÁSZ Gyula: Az olajfák hegyén. [Vers] 13 p.

675.
NAGY Andor: A legyező. Utazás 1915-ben. [Jelenet] 13 p.

676.
TURNOWSZKY Sándor: A falusi "jólét". [Cikk] 15 p. [Igazságtalan állítás, hogy csak a városi nép szenvedi meg a háborút, s a falu dúskál a jólétben.]

677.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Német hőshajók. [Tud.] 16 p. [Történetek német hajókról, Otto von Gottberg háborús elbeszélései alapján.]

678.
ADY Endre: Távol a csatatértől. Szegény Zuboly emlékének. [Megeml. és vers] 17 p. [Bányai Elemér halálára.] Vö. 655. tétel.

679.
SZENES Béla: Nyári lakást keresek. [Rip.] 18 p. [Budapest közelében kiadó nyaralókról.]

680.
DÉNES Zsófia: Válasz a végekre. [Tárca] 19 p. [Emlékek egy lengyel barátjáról, aki levelet írt a frontról.]

681.
SINKÓ Ervin: Háború és irodalom. [Cikk] 20 p. [A megújhodott magyar irodalmat védi, és félti egyetemes emberi értékét a kardcsörtető selejtes aktualitások dömpingjétől.]

682.
Verhaeren verse a német császárról. [Hír] 21 p. ["Figaro" április 8-ai száma közölte.]

683.
D'Annunzio az olasz patrióta. [Hír] 23 p. [Hazafias propaganda kifejtése céljából visszatér Olaszországba.] Vö. 1059., 1296., 2202. tétel.

684.
Wekerle és Andrássy tanulmánya. [Ism.] 25 p. [Andrássy Gyula: A jó béke céljairól; Wekerle Sándor a háború gazdasági következményeiről.]

685.
Hindenburg. [Ism.] 25 p. [Százados István műve, életrajz.]

686.
A Nyugat. [Ism.] 25 p. [Az április 10-ei szám tartalma.]

687.
A Darwin. [Ism.] 25 p. [Az április 15-ei szám tartalma.]

688.
Szilágyi Géza: A háború mellől. [Ism.] 25 p. [Háborús történetek.]

689.
A belga szürkekönyv. [Hír] 25 p. [A Világháború okiratai c. füzetsorozat 5. száma magyar nyelven is megjelent.]

690.
Asch, Schalom: Föld. [Ism.] 25 p. [Elbeszélés, ford.: Balla Mihály.]108. sz. ápr. 19.

691.
Az új ország. [Vc.] 1 p. [A kormány jelentése az 1913-as közállapotokról.]

692.
BENEDEK Károly: Szent Ferenc virágocskája. [Cikk] 1 p. [Szent Ferenc Fiorettójáról.]

693.
[BENEDEK Károly] B. K.: Anglia kára. [Tud.] 4 p. [Az angol admiralitás jegyzéke az angol kereskedelmi flottának a német cirkálók támadásai folytán szenvedett káráról.]

694.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az indiai forradalom. India legyen az indusoké. [Tud.] 4 p. [Angolellenes lázadások Indiában.]

695.
GOLDBERG Ernő: A zarándok élete a lövészárokban. [Tud.] 5 p. [A belga miniszter találkozása a lövészárokban egy zarándokból lett tiszttel.]

696.
A feministák gyűlése. [Hír] 7 p. [A program.]109. sz. ápr. 20.

697.
Budapest. [Vc.] 1 p. [Mit tett a főváros a háború alatt?]

698.
KADOSA Marcel: Rézkilincs és kultúra. [Cikk] 1 p. [Különböző emberek számára mit jelenthet a kultúra?]

699.
MAGYAR Lajos: A Laborcvölgyben. "Die russische Offenzive wurde abgeschmiert". [Tud.] 3 p. [Az orosz frontról.]

700.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az angol sajtó az angol kormány ellen. [Tud.] 4 p. ["Daily Mail" vezércikkének kivonata, amelyben a cikkíró élesen támadja az angol kormány különböző háborús intézkedéseit.]

701.
MAGYAR Lajos: Boroevics a sajtóról. [Tud.] 5 p. [Boroevics tábornok rövid nyilatkozata a sajtó szerepéről.]

702.
PILISI Lajos: Az orosz kudarc után. [Tud.] 5 p. [Az eredménytelen uzsoki támadásról.]

703.
GOLDBERG Ernő: Pierre Loti a belga király főhadiszállásán. [Tud.] 7 p. [Pierre Loti az "Illustrationban" megjelent cikkének kivonata.]

704.
[KOSZTOLÁNYI Dezső]: Lovik Károly meghalt. [Nekr.] 8 p. [Író, újságíró, 1874-1915.] Vö. 708., 715. tétel.110. sz. ápr. 21.

705.
IGNOTUS: Utak. [Vc.] 1 p. [Figyelmeztetés az ellenzéknek, hogy a háborús helyzetben más utat kell választania, hiszen a régi módszerrel békében sem ért el eredményt.]

706.
MAGYAR Lajos: Ruszky tábornok katonái. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

707.
BALÁZS Béla: Zalai Béla. [Nekr.] 8 p. [Filozófiai író, tanár, 1882-1915.]

708.
Lovik Károly temetése. [Hír] 10 p. [Április 21-én a Kerepesi úti temetőben.] Vö. 704., 715. tétel.111. sz. ápr. 22.

709.
Hazajön a magyar nép! [Vc.] 1 p. [Mialatt a nép a létért harcol, az elaggott parlament nem akarja meghallani az új idők szavát.]

710.
KELLER-HUGUENIN, [Eugen]: A fogolytáborban. [Tárca] 1 p. [Benyomások egy németországi fogolytáborban.]

711.
MAGYAR Lajos: Ausztria fiai a Kárpátokban. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

712.
BENEDEK Károly: A pápa és a sajtó. [Tud.] 7 p. [Olasz lapok reagálása Wiegard, amerikai hírlapírónak a "New York World"-ben megjelent cikkére, amelyben kissé meghamisítja a pápával folytatott beszélgetését.]

713.
PILISI Lajos: Tizenhétezer halott... [Tud.] 7 p. [Az orosz frontról.]

714.
GOLDBERG Ernő: Dixmuiden körül. [Tud.] 8 p. [Egy német lap haditudósítójának beszámolója a városról.]

715.
Lovik Károly temetése. [Tud.] 11 p. [A szertartásról és a búcsúztatásról.] Vö. 704., 708. tétel.112. sz. ápr. 23.

716.
A visszaható erő. [Vc.] 1 p. [A most életbe lépő, a szállítási visszaéléseket büntető törvényt visszamenő hatállyal nem szabadna alkalmazni.]

717.
GOLDBERG Ernő: Berlinben. [Tud.] 1 p. [A háború nemigen látszik a berlini életben.]

718.
PILISI Lajos: A H...hegy megvétele. [Tud.] 5 p. [Az uzsoki szorosból.]

719.
PILISI Lajos: A kém. [Tárca] 6 p. [Történet a frontról.]113. sz. ápr. 24.

720.
GERŐ Ödön: Normális élet. [Vc.] 1 p. [Apáthy Istvánnak Kolozsvár városa közgyűlésén elhangzott beszédéről.]

721.
PILISI Lajos: Uzsok. [Tud.] 6 p.

722.
BENEDEK Károly: A Consulta körül. [Tud.] 6 p. [Az olasz-orosz viszonyról.]

723.
MAGYAR Lajos: Az Eiffel toronytól a Laborca völgyéig. G. d. K. von der Marwitz hadiszállásán. [Tud.] 7-8 p.114. sz. ápr. 25.

724.
Dolce far niente. [Vc.] 1 p. [A földművelésügyi minisztert bírálja, aki nem tudott a háború okozta nehézségekkel megbirkózni.]

725.
IGNOTUS: A háború, mint természeti törvény. [Tárca] 1 p. [Gondolatok arról, hogy ha a háború természeti törvény, akkor hogyan csinálhatják mégis az emberek.]

726.
GOLDBERG Ernő: Látogatás Mendlik Oszkárnál. [Int.] 6 p. [A festőművész kelet-indiai útjáról szóló kalandos hazatéréséről nyilatkozik.]

727.
BERNÁT Ottó: Új agrárpolitika. [Cikk] 7 p. [A mezőgazdaság fontosságáról és az agrárreform szükségességéről a háborúban.]

728.
DUTKA Ákos: Krisztusok halnak; Zuboly kárpáti fejfájára; Ketten beszélnek. [Versek] 7 p.

729.
BALÁZS Béla: Lélek a háborúban. [Naplójegyzetek] 7 p.

730.
[BENEDEK Károly] B. K.: Hírek nyugatról. [Tud.] 8 p. [Az "Eparges" vidéki francia csapatok állásáról; a kanadai parlamenti választásokról; egy angol szabadelvű képviselő haláláról.]

731.
MAGYAR Lajos: Egy német diviziónál. Tüzérségi harc Javiskánál. [Tud.] 9 p.

732.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Gőzszántás a harcvonalban. [Tud.] 10 p. [Szántóföldek megműveléséről a nyugati harcvonalak mentén.]

733.
PILISI Lajos: A bajánházi vezeklő. [Tárca] 12 p. [Történetek a front mögött.]

734.
LÁNYI Sarolta: Tavaszi szél. [Vers] 13 p.

735.
WISCHNOWSZKY Ignác: A Klepács tetején. [Tárca] 13 p. [Egy orosz zsidó vegyész elbeszélése az oroszországi zsidóság sorsáról.]

736.
DEZSŐ Alajos: A revanche vezérei. [Cikk] 14 p. [Francia politikusok egy különös csoportjáról, akiket "a gyűlölet egy táborba hajtott".]

737.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. A finom Péter; II. Jönnek jobb napok; III. Így van magyarul. [Karc. és versek] 15 p.

738.
Fred. W. Taylor meghalt. [Cikk] 15 p. [A róla elnevezett rendszerről és a karrierjéről.]

739.
Billroth a betegápolásról. [Ism.] 16 p. [Theodor Billroth: Betegápolás otthon és kórházban. Kézikönyv német nyelven.]

740.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Egy francia népfölkelő levele. [Tud.] 16 p. [Egy belga férfi levele a harctérről, az ottani állapotokról, és családja sorsáról.]

741.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A japánok Kiocsanban. [Tud.] 17 p. [Egy japán kormánytisztviselő nyilatkozata a japán sajtó képviselőinek Kiocsanban szervezett tapasztalatairól.]

742.
SZENES Béla: Munkások, munkaadók. [Rip.] 17 p. [Milyen a munkásság helyzete most, a háború alatt?]

743.
BENEDEK Károly: A szövetségesek Egyiptomban. [Tud.] 18 p.

744.
Orosz írók a jövőről. [Hír] 20 p. [Részlet az orosz írók által az angol íróknak küldött válaszlevélből, amelyet aláírtak többek között: Gorkij, Andrejew, Tolsztoj, Trubeckoj, Arcübasev és Sologub.]

745.
[BALASSA József] b. j.: Az elemi népoktatás enciklopédiája. [Ism.] 24 p. [Szerkesztette: Kőrösi Henrik és Szabó László.]

746.
Három tanulmány a háborúról. [Ism.] 24 p. [Turnowsky Sándor könyve.]

747.
Kohut Adolf: Bismarck és Magyarország. [Ism.] 25 p. [Könyv.] Vö. 457., 507. tétel.

748.
Aquila. [Ism.] 25 p. [A Magyar Ornitológiai Központ folyóiratának XXI. kötete.]

749.
A Világháború. [Ism.] 25 p. [Ruttkai Vilmos könyve.]115. sz. ápr. 26.

750.
Tejjel-mézzel... [Vc.] 1 p. [Gondoskodni kell arról, hogy a megcsappant tejkészlet igazságosan jusson azoknak, akiknek feltétlenül szükséges: csecsemőknek, gyermekeknek és öregeknek.]

751.
RAYMOND, Roger: Bassancourt lakatos. [Tárca] 1 p. [Egy árulónak nyilvánított francia lakatos kivégzéséről.]

752.
BENEDEK Károly: Gabonahiány Amerikában. [Tud.] 2 p. [Amerikai lapok a gabonakivitel aránytalan növekedéséről, s az ennek következtében felszökő árakról.]

753.
MAGYAR Lajos: Mit szólna Rákóczi? A zborói Rákóczi-vár romjain. [Tud.] 5 p. [Beszélgetés egy osztrák tiszttel a Zborótól 400 méternyire húzódó lövészárokban.]116. sz. ápr. 27.

754.
Szebb jövő felé. [Vc.] 1 p. [A szebb jövő csak üres frázis, ha arról nem beszél a miniszterelnök, milyen kárpótlást kapnak a lövészárkok névtelen hősei.]

755.
PILISI Lajos: A páncélfal. [Tud.] 1 p. [Egy front mögötti, szakszerű betegápolásra berendezett faluból.]

756.
A hétfői lapok kiadása ellen. [Tud.] 13 p. [Az Otthon Írók és Hírlapírók Köre, A Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete, valamint a Budapesti Újságírók Egyesülete feliratot küld a kereskedelmi miniszterhez, amelyben kéri a vasárnapi munkaszünet visszaállítását.]

757.
A Kelet Népe külföldön. [Hír] 13 p. [Halmay Elemér szerkesztésében megjelenő külpolitikai és gazdasági szemle májustól Berlinben és Bécsben német nyelven is meg fog jelenni.]117. sz. ápr. 28.

758.
IGNOTUS: Nagy idők, kis parlament. [Vc.] 1 p. [A meghosszabbított mandátumú országgyűlésen kínos csend keletkezett, amikor Vázsonyi Vilmos a fronton harcolók választójogát vetette fel.]

759.
SUPKA Géza: A bazileüsz. [Tárca] 1 p. [Úti élmények Görögországban és Konstantinápolyban.]

760.
GOLDBERG Ernő: Az orosz főhadiszálláson. [Tud.] 8 p. [Egy hazájába visszatérő amerikai vöröskeresztes orvos elbeszélése.]

761.
MAGYAR Lajos: A brigadéros beszél. Zahradicek vezérőrnagynál. [Int.] 9 p. [A hadi helyzetről.]118. sz. ápr. 29.

762.
Üres székek és üres ágyak. [Vc.] 1 p. [10 hónapja vette kezdetét a tragédia.]

763.
PILISI Lajos: A Fähnrich és a Feldwebel. [Tud.] 1 p. [Az orosz frontról.]

764.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Japán és Németország. [Tud.] 9 p. [Japán lapok Németországról.]

765.
MAGYAR Lajos: Beszélgetés a vasúti kocsiban? Milyen volt a téli háború a Kárpátokban? [Int.] 10 p. [A magyar hadsereg egyik tisztje a téllel való küzdelemről.]119. sz. ápr. 30.

766.
Akik nem akarnak tanulni. [Vc.] 1 p. [Az általános választójog kérdése ismét lekerült a képviselőház napirendjéről.]

767.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Negyvennyolcórai szabadságon. [Tárca] 6 p. ["Dagens Nyheter" párizsi levelezőjének elbeszélése arról, hogy hogyan szórakoztak az angol tisztek Párizsban.]

768.
Galilei Kör. [Hír] 11 p. [Május 1-jén kezdi Normann Angell: Rossz üzlet a háború című művének szemináriumi ismertetését.]120. sz. máj. 1.

769.
GERŐ Ödön: A hágai asszonyok. [Vc.] 1 p. [Nemzetközi nőkongresszus "álmodik" Hágában a háború megszűnéséről, megbékélésről.] Vö. 780., 801., 1056. tétel.

770.
ORMOS Ede: Május elsején. [Cikk] 1 p. [A munkásság nagy nemzetközi ünnepéről másként emlékeznek meg a háború körülményei között.]

771.
A kutyabőr. Bemutató a Magyar Színházban. [Krit.] 11 p. [Hermann Bahr darabja.]121. sz. máj. 2.

772.
JÁSZI Oszkár: Harc és harci játék. [Vc.] 1 p. [Az ellenzék választójogi harcának nincs igazi lendülete.]

773.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a tavaszról és a díszmagyar viseletről.]

774.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az orosz frontról]. 3 p.

775.
BERNÁT Ottó: Gazdasági reneszánszunk. [Cikk] 5 p. [Az ipari és a mezőgazdasági "protekcionizmus" szükséges egyensúlyának megteremtéséről.]

776.
DUTKA Ákos: Májusi ének 1915-ben. [Vers] 7 p.

777.
KADOSA Marcel: A "hurrá-kiccs!" [Cikk] 7 p. [A banalitásokról, amelyek azért zseniálisak, mert megragadják az embereket, és az együvé tartozás érzetét keltik.] Vö. 825. tétel.

778.
ELEK Vidor: A kárpáti harctér. [Tud.] 9 p.

779.
BENEDEK Károly: A Gambetta pusztulása. [Tud.] 11 p. [Részletes beszámoló a magyar búvárhajó által elsüllyesztett francia cirkáló pusztulásáról.] Vö. 794. tétel.

780.
GOLDBERG Ernő: A nemzetközi női kongresszus. [Tud.] 12 p. [A hágai kongresszus első napjáról.] Vö. 769., 801., 1051. tétel.

781.
VÁGÓ György: Tíz hónap Angliában. [Rip.] 13 p. [A háború kitörésétől hazatéréséig.]

782.
RILKE, [Rainer Maria]: A végítélet. [Vers] 13 p. [Ford.: Benedek Károly.]

783.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Vak katonák. [Rip.] 13 p. [Látogatás a Vakokat gyámolító országos egyletben.]

784.
[RINGER Lily] R. Lili: Termeljünk zöldséget! [Rip.] 16. p. [Úriasszonyok "részvétele" a zöldségtermelési akcióban.] Vö. 359., 511. tétel.

785.
Múlt és Jövő. [Ism.] 21 p. [A májusi szám tartalma.]

786.
Új kultúra. [Ism.] 23 p. [Páris Frigyes könyve.]

787.
A Nyugat. [Ism.] 23 p. [A május 1-jei szám tartalma.]

788.
Darwin. [Ism.] 23 p. [A május 1-jei szám tartalma.]

789.
Háború és szocializmus. [Ism.] 23 p. [Kunfi Zsigmond tanulmánygyűjteménye.]

790.
Új énekek. [Ism.] 23 p. [Böszörmény Zoltán verskötete.]

791.
A szeretet izenete. [Ism.] 23 p. [Haypál Benő elmélkedései és imái.]

792.
A végrehajtási eljárás. [Ism.] 23 p. [Kilian Tibor, Szőnyeg Dezső és Wittchen Lajos jogi kézikönyve.]122. sz. máj. 3.

793.
Május. [Vc.] 1 p. [A május hangulata, a zöldellő vetés reményt önt az elgyötört ország népébe.]

794.
BENEDEK Károly: A Gambetta hajótöröttjei. [Tud.] 1 p. [Egy túlélő tengerésztiszt előadása a hajókatasztrófáról.] Vö. 779. tétel.

795.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az orosz frontról]. 3 p.123. sz. máj. 4.

796.
Új idők felé. [Vc.] 1 p. [Gróf Károlyi Mihály parlamenti beszédével, amelyben többek között a radikális választójogot követelte "valami új" kezdődött a magyar közéletben.]

797.
HATVANY Lajos: Az emberek és a háború. [Cikk] 1 p. [Az emberiség mindenkor rezignáltan tűri a reá mért csapásokat - a művész számára pedig "nincs más hátra, mint a lét örök és gyógyíthatatlan sebének lüktetéseit minél érzékenyebben felfogni és feljegyezni".]

798.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az orosz frontról]. 5 p.

799.
BENEDEK Károly: Beszélgetés Hertz pasával. [Int.] 12 p. [Comité pour la Conservation des Monuments de l'Arts Arabe egyiptomi bizottság magyar származású elnöke a mohamedán művészetről és a jelenlegi egyiptomi helyzetről.]

800.
MAGYAR Lajos: Tüzérharc Zborónál. A tüzérség megfigyelőinél. [Tud.] 13 p.

801.
GOLDBERG Ernő: A nemzetközi nőkongresszus. [Tud.] 15 p. Vö. 769., 780., 1056. tétel.

802.
A Nagy Háború. [Hír] 17 p. [6 hét alatt 6 füzet jelent meg az Athenaeum kiadásában.]124. sz. máj. 5.

803.
IGNOTUS: Gorlice. [Vc.] 1 p. [A gorlicei áttörés jelentőségéről.]

804.
PILISI Lajos: Relief. Három apró történet a frontról. [Tárcák] 1 p. [A főherceg, A fél bakancs, Hadbíró előtt.]

805.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az orosz frontról]. 5 p.

806.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Magyarok Berlinben. [Cikk] 9 p. [A berlini Magyar Egyesület munkájáról.]

807.
Gorkij a háborúról. [Hír] 11 p. [A világhírű író új könyvében élesen polemizál azokkal, akik a háborút helyeslik, és azokkal, akik okozták.]125. sz. máj. 6.

808.
A mi üzenetünk. [Vc.] 1 p. [A hősi küzdelem legfőbb jutalmát, a demokratikus politikai jogelosztást nem szabad többé elvitatni az ország védelmezőitől.]

809.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: A döberitzi fogolytáborban. [Tud.] 1 p.

810.
MAGYAR Lajos: Az orosz sereg válságban. [Tud.] 4 p.

811.
BENEDEK Károly: A Carmen kalandos útja. [Tud.] 6 p. [Spanyolországban rekedt németek kalandos útja Olaszországba.]

812.
Beethovennek azonban - pardon! [Részlet] 10 p. [Maurice Donnaynak a "Figaro" legújabb számában Zene címen írt vezércikkéből, amelyben bizonyos kivételekkel védelmébe veszi a német zenét és a régi német kultúrát.]

813.
A Galilei Kör előadásai. [Közl.] 11 p. [A heti program.]126. sz. máj. 7.

814.
Új utakra. [Vc.] 1 p. [Részletesen kidolgozott, messzemenő szociális és gazdasági reformokat tartalmazó demokratikus programot követel a kormánytól.]

815.
MAGYAR Lajos: A harmadik orosz sereg pusztulása. [Tud.] 5 p.

816.
BENEDEK Károly: A semleges föld gyönyörei. [Tárca] 5 p. [Magyar hazafi érzései a semleges Olaszországban, ahol az emberek érzelmei hol ellenségesek, hol barátságosak hazájával szemben.]

817.
MAGYAR Lajos: Seregeink előnyomulása a Kárpátokból. [Tud.] 7 p.

818.
[BENEDEK Károly] B. K.: Mibe kerül a neutralitás? [Tud.] 12 p. [Kb. 1 milliárd lírára tehető Olaszországnak e 8 hónap alatti kiadási többlete.] Vö. 142., 148., 169., 172., 184., 327., 380., 646., 1166. tétel.

819.
IGNOTUS: Róbert Jenő. [Tárca] 15 p. [Berlinben élő író-színházigazgatóról, aki társulatával Budapesten vendégszerepel.]127. sz. máj. 8.

820.
A főbíró úrék. [Vc.] 1 p. [A háborús szállításokkal panamázók ellen megindult hajszáról.]

821.
POGÁNY József: Hazamegyek a pesti harminckettesekhez. [Tárca] 1 p. [32-es honvédek a lövészárokban.] Vö. 858. tétel.

822.
MAGYAR Lajos [cím nélküli tudósítása az orosz frontról]. 4 p.

823.
GOLDBERG Ernő: Háború - fantázia. [Ism.] 9 p. [François Delaissie 1911-ben megjelent brosúrájáról, amelynek címe: La guerre qui vient!]128. sz. máj. 9.

824.
BERNÁT Ottó: Konszolidáció. [Vc.] 1 p. [Az államnak a háború után nagyon súlyos pénzügyi gondjai lesznek, ezért lényeges gazdaságpolitikai reformra lesz szükség.]

825.
IGNOTUS: "Kiccs" [Cikk] 1 p. [Kadosa Marcellel polemizálva fejti ki nézetét arról, hogy mi tesz egy alkotást művészivé.] Vö. 777. tétel.

826.
MAGYAR Lajos [cím nélküli tudósítása az orosz frontról]. 5 p.

827.
[BENEDEK Károly] B. K.: A whisky. [Cikk] 7 p. [Angol hivatalos jelentések a munkásság szeszfogyasztásának mértékéről.]

828.
JUHÁSZ Gyula: Magyar falu csöndje. [Vers] 9 p.

829.
FELEKY Géza: Az Akadémia. [Cikk] 9 p. [Mit vár a magyar közönség az Akadémiától.]

830.
KREUTZER Lipót: A politikai feltámadás. [Cikk] 10 p. [A háború nemcsak Magyarországon, egyebütt is fölvetette a nagy problémát, a demokratikus választójogot.]

831.
MAGYAR Lajos: A szövetséges táborokból. [Tud.] 13 p. [Hindenburg csizmái, Zubvics csizmái, Jasszok a lövészárokban.]

832.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: A háborús Berlin. [Tud.] 16 p. [Hogyan élnek a berliniek a háború alatt?]

833.
ADY Endre: Távol a csatatértől. [Karcolatok és vers] 17 p. [I. Ágoston úr esete, II. A véres zavarok, III. És most üzlet.]

834.
HOFFMANN Vilma: A kizsákmányolt gyermekek. [Cikk] 18 p. [A gyermekek munkájának kizsákmányolásáért nem mindig a szülőket terheli a felelősség.]

835.
Jaurès. A. Ferdinand Hérold verse. [Hír és vers] 19 p. ["L'Humanitéban" megjelent vers magyar fordítása.]

836.
A Galilei Kör előadásai. [Közl.] 20 p. [A Kör jövő heti programja.]

837.
Bemutató az Uránia Színházban. [Hír] 23 p. [Réti Hugó: A képzelet birodalma.]

838.
Sarajevótól Ladzig. (Herczeg Géza könyve) [Ism.] 23 p. [Riportok, feljegyzések, rajzok.]

839.
Népművelés. [Ism.] 23 p. [Az új szám tartama.]

840.
A nagy esztendő. [Ism.] 23 p. [Landauer Béla kötete.]

841.
Magyar Minerva. [Hír] 24 p. [Megjelent a múzeumok és könyvtárak fejlődését ismertető sorozat 5. kötete.]

842.
Tűz. (Háborús tréfák) [Ism.] 24 p. [Pásztor József könyve.]

843.
Kis mesék a csüggedőknek. [Ism.] 24 p. [Barabás Artúr történetei.]

844.
A Szerb kékkönyv. [Ism.] 24 p. [A szerb kormány diplomáciai okiratainak gyűjteménye magyar nyelven, A világháború okiratai c. sorozatban.]

845.
Ekkehard. [Ism.] 24 p. [Josef Victor Scheffel regénye, ford.: Antal Géza.] Vö. 1287. tétel.129. sz. máj. 10.

846.
Az orosz verség. [Vc.] 1 p. [Az oroszok visszaszorításáról a hivatalos hadijelentések alapján.]

847.
[WEIGL Géza] W. G.: A birnami erdő. [Tárca] 1 p. [Párbaj két egymással szemben álló lövészárokból az orosz fronton.]

848.
PILISI Lajos: Az ung-zempléni fronton. [Tud.] 4 p.130. sz. máj. 11.

849.
Kend az ország. [Vc.] 1 p. [Képzelt beszélgetés egy hadba vonuló magyar paraszttal, aki 1000 év minden terhének, szenvedésének kvintesszenciáját testesíti meg.]

850.
PILISI Lajos: Huszárok. [Tárca] 1 p. [Történetek a fronton.]

851.
PILISI Lajos: Az uzsoki frontszakaszon. [Tud.] 5 p. [Zárójelben megjegyzés: "Késve érkezett".]

852.
VIDOR Jenő: Lejtőn. [Cikk] 10 p. [Az ország általános közjogi állapotát elemezve tiltakozik a panamázókat sújtó büntetőtörvényi rendelkezés visszaható erővel történő felruházása ellen.]

853.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Készüljünk gazdasági harcokra. Beszélgetés Schmollerral. [Int.] 11 p. [Berlini egyetem közgazdasági professzora a háború után várható gazdasági helyzetről.]

854.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A holland hadügyminiszter a háborúról. [Tud.] 12 p. [Miniszteri nyilatkozat ismertetése.]

855.
A Társadalomtudományi Társaság. [Hír] 13 p. [E hó 12-én Varjas Sándor tart előadást: A háború lélektanához.]131. sz. máj. 12.

856.
IGNOTUS: Visszaható erő. [Vc.] 1 p. [Ha a szállítási panamák elleni törvény visszaható erővel bír, akkor minden új törvényt visszaható erővel kell alkalmazni.]

857.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Berlin háborús intézményei. [Tud.] 1 p.

858.
POGÁNY József: Hazamegyek a pesti harminckettesekhez. [Tárca] 8 p. [32-sek a lövészárokban.] Vö. 821. tétel.132. sz. máj. 13.

859.
Itália munkásai. [Vc.] 1 p. [Bármily harsogó az olasz nacionalizmus és az antantpárti sajtó riadója, az olasz nép nem akarja a háborút.]

860.
PILISI Lajos: Oroszok a faluban. [Tárca] 1 p. [Történetek egy oroszok által megszállt faluban.]

861.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Buch. [Tud.] 14 p. [Berlintől félórányira fekvő falu, amelyben a birodalom második legnagyobb hadikórháza van.]133. sz. máj. 14.

862.
Az olasz szfinksz. [Vc.] 1 p. [Olaszország a Hármas Szövetségben, és a jelenlegi helyzetben.] Vö. 899. tétel.

863.
GOLDBERG Ernő: Oroszok a magyarokról. [Tud.] 1 p. [Egy haditudósító és egy fogoly orosz tiszt a magyarokról.]

864.
D'Annunzio verse. [Dok. és vers] 6 p. [Alfred Capusnak, a "Figaro" főszerkesztőjének írt levele és A keresztes vitéz c. verse.]

865.
MAGYAR Lajos: A visszahódított Tarnowban. [Tud.] 7 p. Vö. 873., 1067., 1086., 1156. tétel.134. sz. máj. 15.

866.
BÓKAY Árpád: Ezüstgolyók mozgósítása. [Vc.] 1 p. [Ez a háború az egész nemzet háborúja, ezért minden anyagi erőtartalékot mozgósítani kell; szükség van újabb hadikölcsönök jegyzésére.]

867.
MAGYAR Lajos: Bemben fertig? - Schuss! [Tárca] 1 p. [Történet a Laborcza völgyében lévő lövészárokból.]

868.
BENEDEK Károly: Tüntetések Olaszországban. [Tud.] 3 p. [Különböző politikai csoportok a háború mellett és a háború ellen.] Vö. 869., 874., 89., 904. tétel.

869.
KÁZMÉR Ernő: Háború és karrier. [Tud.] 4 p. [Háborúpártiak tüntetése a milánói Piazza del Castellón és egy háborús szónok karrierje.] Vö. 868., 874., 889., 904. tétel.

870.
JÁSZI Oszkár: Nemestóthi Szabó Albert. [Nekr.] 10. [Politikus, újságíró.]135. sz. máj. 16.

871.
JÁSZI Oszkár: Olaszország válaszúton. [Vc.] 1 p. [Olaszország hadba lépése mindkét fél számára katasztrofális lenne, de talán a magyarok által annyira szeretett olasz nép megakadályozza ezt.]

872.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Goethe Olaszországáról és egy magyar képviselőről.]

873.
MAGYAR Lajos: Tarnow ujjong. [Tud.] 3 p. [A felszabadított város.] Vö. 865., 1067., 1086., 1156. tétel.

874.
BENEDEK Károly: Tüntető városok. [Tud.] 5 p. [Diákok és háborúellenes szocialisták közötti összeütközések számos olasz nagyvárosban.] Vö. 868., 869., 889., 904. tétel.

875.
BERNÁT Ottó: Gazdasági sovinizmus. [Cikk] 7 p. [A háborút kirobbantó nacionalizmust nem politikai, hanem gazdasági céljai tették igazán erőssé.]

876.
KADOSA Marcel: Constantin király. [Tárca] 11 p. [A józan, megfontolt görög királyról, aki "királyian" szembe tudott szállni a harci tűzben izzó tömegekkel.] Vö. 414., 463., 594. tétel.

877.
ADY Endre: Távol a csatatértől. [Versek] 13 p. [I. Az igazi szó, II. A szent lob.]

878.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: A hímes pesti parton. [Rip.] 15 p. [A zöldségpiacon.]

879.
DUTKA Ákos: Százszor száz asszony álmodó szeme. [Vers] 15 p.

880.
DÉNES Zsófia: Május a ligetben. [Tárca] 15 p.

881.
Anatole France [levele, amely megjelent a "Nodosti" című olasz lapban, majd a "Le Journalban" a végső győzelemért folytatott küzdelemről.] 17 p.

882.
[BENEDEK Károly] B. K.: A nyugodt Konstantinápoly. [Tud.] 19 p. ["Corriere della Sera" tudósítása Konstantinápoly életéről és hangulatáról.]

883.
[RINGER Lily] R. Lili: A narancshéjak. [Rip.] 20 p. ["Kertészkedő" úriasszonyokról.]

884.
MOLNÁR Jenő: Az első bűn. [Vers] 21 p.

885.
Dinasztiánk a haza védelmében. [Ism.] 25 p. [Gáspár Artúr könyve.]

886.
Takarékos főzés. [Ism.] 25 p. [Madzsar József, Somogyi Mihály és Svastits Vilmosné könyve a táplálkozás tudományáról.] Vö. 170., 246., 460. tétel.

887.
Fronton. (Lázár Miklós könyve) [Ism.] 25 p. [Hadiriportok, Bródy Sándor előszavával.]

888.
A Nyugat. [Ism.] 25 p. [A május 16-ai szám tartalma.]136. sz. máj. 17.

889.
BENEDEK Károly [tudósítása Olaszországból a zavargásokról, D'Annunzio lázító körútjáról, miniszterválságról]. 1 p. Vö. 868., 869., 874., 895., 903., 904., 905., 952., 990. tétel.

890.
MAGYAR Lajos: Túl a San vonalon. [Tud.] 3 p.

891.
Rippl-Rónai József itthon. [Int.] 5 p. [Külföldi "kalandjainak" néhány részlete.] Vö. 231., 376., 981., 1028., 1072. tétel.

892.
A Darwin. [Ism.] 7 p. [A május 15-ei szám tartalma.]137. sz. máj. 18.

893.
A magyar nemzet az olasz nemzethez. [Vc.] 1 p. [A magyar országgyűlés üzenetében kifejezte, hogy Olaszország és a Monarchia közötti békét akár áldozatok árán is biztosítani kívánja.]

894.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Johannes Sassenbach. [Int.] 1 p. [A szociáldemokrata politikus életéről és munkásságáról.]

895.
D'Annunzio, a hős. [Tud.] 5 p. [A költő háborús uszító beszédeket tart szerte Olaszországban.] Vö. 889., 903., 905., 952., 990. tétel.

896.
KÁZMÉR Ernő: Chiassotól - Luzernig. [Tárca] 11 p. [Belgák és olaszok a svájci vonaton.]

897.
Revue de Hongrie. [Ism.] 15 p. [A május 15-i szám tartalma.]138. sz. máj. 19.

898.
IGNOTUS: Cognosco stilum. [Vc.] 1 p. [Az antant úgy akar győzni, hogy az egész emberiséget belekeveri a viaskodásba.]

899.
SINGER Artur: A hármasszövetség születésnapja. [Cikk] 1 p. [Hármas Szövetség története, megalakulásától.] Vö. 862. tétel.

900.
MAGYAR Lajos: Przemysl alatt. [Tud.] 7 p. Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 1000., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

901.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A tengeralattjárók ellen. [Tud.] 8 p. ["Figaróban" megjelent olvasói levél, melyben védekezést ajánl a tengeralattjárók akciója ellen.]139. sz. máj. 20.

902.
Holnap... [Vc.] 1 p. [Holnap dől el, hogy Olaszország a háborút vagy a békét választja-e.]

903.
DÉNES Zsófia: D'Annunzio, a vértanú. [Tárca] 1 p. [F. T. Marinetti "D'Annunzio intimo" című könyvéről.] Vö. 889., 895., 905., 952., 990. tétel.

904.
BENEDEK Károly [cím nélküli tudósítása Milánóból a tüntetésekről és az utcai harcokról]. 5 p. Vö. 868., 869., 874., 889. tétel.

905.
D'Annunzio római beszéde. [Tud.] 6 p. [Részletek D'Annunzio Rómában tartott izgató beszédéből.] Vö. 889., 895., 903., 952., 990. tétel.

906.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: A német képviselőház elnökénél. [Int.] 9 p. [Johann Kaempf a háború alatti német közéletről.]

907.
PILISI Lajos: Délnek fut a vonat. [Tárca] 9. [Dél felé indul egy magyar hadosztály, de nem tudják, hogy hová.]140. sz. máj. 21.

908.
Salandra háborúja. [Vc.] 1 p. [Az olasz követelmények elismerése a Monarchia megsemmisítését jelentené. Olaszország túllépett azon a határon, ameddig a Monarchia a béke kedvéért elmehet.] Vö. 372. tétel.

909.
F. HALASI Ödön: Német újságok a háborúban. [Tud.] 1 p. [Általában a német sajtóról.]

910.
BENEDEK Károly [cím nélküli rövid tudósításai Olaszországból]. 5 p.

911.
MAGYAR Lajos: A második májusi csata. [Tud.] 7 p. [Az orosz frontról.]

912.
MAGYAR Lajos: A szász király főhadiszállásán. [Tud.] 7 p.

913.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Japán tervei. [Cikk] 11 p. [Egy Japán és Amerika viszonyát bemutató cikksorozat ismertetése, amelyet egy japán író írt a háború kitörése előtt.]

914.
A Galilei Kör. [Hír] 12 p. [Május 22-én, Diamant József előadást tart, Pikler célelmélete és a büntetőjog címen.]141. sz. máj. 22.

915.
Hadüzenet előtt. [Vc.] 1 p. [Az olasz kormányt terheli a felelősség azért, hogy a Monarchia kínálta nagy területi és politikai engedményeket visszautasította.]

916.
GOLDBERG Ernő: Az yperni csatorna mentén. [Tud.] 1 p. [A háború pusztításairól.]

917.
BENEDEK Károly [tudósítása az olasz szenátus üléséről, ahol a képviselők többsége a háborús törvényjavaslatok mellett szavazott]. 5 p.

918.
MAGYAR Lajos: Az oroszok Przemyslben. [Tud.] 9 p.

919.
MAGYAR Lajos: A Dunajectől - Jaroslavig. [Tud.] 11 p.142. sz. máj. 23.

920.
JÁSZI Oszkár: Szomorú pünkösd. [Vc.] 1 p. [Azokról a gonosz társadalmi erőkről, amelyek Olaszországot háborúba sodorták.]

921.
IGNOTUS: Olasz háború. [Tárca] 1 p. [Az olasz támadás által kiváltott érzelmekről.]

922.
MAGYAR Lajos: Az oroszok Galíciában. [Tud.] 3 p.

923.
PILISI Lajos: A fronton. [Tárca] 4 p. [Történet az orosz fronton.]

924.
MAGYAR Lajos: Orosz kegyetlenkedések. [Tud.] 5 p.

925.
MÓRICZ Zsigmond: Zsuzsánna Klagenfurtban. [Elb.] 7 p.

926.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Politikai feltámadás a lövészárkokból. Beszélgetés Franz v. Liszttel. [Int.] 11 p. [Aktuális politikai kérdésekről.]

927.
LAMBRECHT Kálmán: Levél Ignotushoz. [Lev.] 12 p. [Válasz Ignotusnak a háború kitörése előtt írt tárcájára, amelyben elbúcsúzik Párizstól és Londontól, majd felteszi a kérdést, hogy "...örök város, tőled is búcsúzzam?"]

928.
PILISI Lajos: Szűz Mária virágot kér. [Tárca] 13 p. [Történet a frontról.]

929.
ADY Endre: Fájdalom a fajtám. [Vers] 13 p.

930.
SINGER Arthur: Italia irredenta. [Cikk] 13 p. [Az irredentizmus keletkezéséről és olasz irredenta szervezetekről.]

931.
BERNÁT Ottó: Olaszország pénzügyei. [Cikk] 15 p. [Olaszország gazdasági helyzetéről és importlehetőségeiről.]

932.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Anyai nagyapám arcképe. [Vers] 15 p.

933.
WISCHNOVSZKY Ignác: A háborús műhely. [Cikk] 16 p. [A háború nemcsak a lövészárkot jelenti, hanem a háborús műhely megteremtését is a hátországban.]

934.
WEIGL Géza: Megyünk előre. Följegyzések a nagy útról. [Tárca] 18 p. [A magyar csapatok előrenyomulása az oroszoktól visszafoglalt területen.]

935.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: A béke kertjében. [Rip.] 19 p. [Egy falusi sírásónál.]

936.
BENEDEK Károly: Képek az epigonok ünnepéről. [Cikk] 33 p. [A quartói Garibaldi-szobor leleplezése kapcsán a Garibaldi-epigonokról és általában a háborús Olaszországról.]143. sz. máj. 24.

937.
Olaszország hadüzenete. [Vc.] 1 p. [Olaszország hadüzenete elhangzott, új csataterek nyílnak, új halottakat követel a háború.]

938.
Benedek Károly [rövid tudósítása az olasz mozgósításról]. 2. p.144. sz. máj. 25.

939.
Az olasz partok bombázása. [Vc. és tud.] 1 p. [A hadüzenet után a Monarchia flottája sikeres akcióba lépett az olasz partvidék ellen.]

940.
Benedek Károly [tudósítása az Olaszországban élő magyarok és osztrákok védelméről]. 1 p.

941.
MAGYAR Lajos: Végig a felszabadított Galícián. [Tud.] 3 p.

942.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Belga önkéntesek. [Tud.] 6 p. [Egy belga fiatalember kalandos útja Franciaországba.]

943.
SASVÁRI Ármin: Árnyképek. [Cikk] 6 p. [Ruttkay Vilmos könyve alapján azokról a külpolitikai és világhatalmi törekvésekről, amelyek Angliát a Monarchia ellenségeinek táborába terelték.]

944.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Berlin - Haag. [Tárca] 7 p. [Benyomások, élmények a vonaton.]

945.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A háború borzalmai. [Tud.] 7 p. [Hollandiába érkezett hírek Franciaországról, Szerbiáról.]145. sz. máj. 26.

946.
Északon és délen. [Vc.] 1 p. [Olaszország hadba lépése nem gyengítette a Monarchia erőit az északi fronton, s az olasz partok mentén mindjárt az első nap sikeres akciót indítottak.]

947.
MAGYAR Lajos: Végig a felszabadított Galícián. [Tud.] 1 p.

948.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Általános hadkötelezettség Angliában. 8 p. [Az angol sajtó az általános hadkötelezettség körüli vitákról.]

949.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Semleges földön. [Tud.] 8 p. [Hágából.]

950.
A monarchia vörös könyve. [Ism.] 9 p. [A háború dokumentumai.]

951.
[SZEMERE György] -s.: A háború rokkantjainak foglalkoztatása. [Cikk] 11 p. [Hogyan fog gondoskodni az állam rokkantjairól és hogyan biztosít számukra munkalehetőséget?] Vö. 83., 132., 135., 299., 428., 469. tétel.

952.
D'Annunzio atyja. [Hír] 17 p. [Az a pletyka kelt szárnyra, hogy a költő galíciai származású, s apját Rappoport Móricnak nevezték.] Vö. 889., 895., 903., 905., 990. tétel.146. sz. máj. 27.

953.
A legelső olasz gavallér. [Vc.] 1 p. [Olaszország árulását majd maga az olasz nép fogja elítélni.]

954.
BENEDEK Károly: Utolsó napjaim Milánóban. [Tud.] 1 p. [Tömeghangulat Milánó utcáin a háború küszöbén.]

955.
MAGYAR Lajos: Az oroszok Galíciában. [Tárca] 9 p. [Történetek az orosz megszállás idejéből.]

956.
PILISI Lajos: Énekelnek a hegyek... [Tárca] 10 p. [Történet a frontról.]

957.
SZABÓ István: Az Adria partján. [Tud.] 14 p. [Fiuméból.]147. sz. máj. 28.

958.
BERNÁT Ottó: A kölcsön. [Vc.] 1 p. [Miért jó befektetés a hadikölcsön?]

959.
KADOSA Marcel: Óh nép! [Cikk] 1 p. [A népek sorsát mindig a "kiválasztódott" vezetők döntik el, nem a nép maga.]

960.
MAGYAR Lajos: Megnyertük a középgalíciai csatát. [Tud.] 3 p.

961.
GOLDBERG Ernő: Radko Dimitriev Radomyslban. [Cikk] 8 p. [A bolgár származású, orosz zsoldban katonáskodó hadvezérről.]

962.
Vajda János síremléke. [Hír] 12 p. [Május 30-án leplezik le a Kerepesi temetőben.] Vö. 991. tétel.

963.
Révai Nagy Lexikona. [Hír] 12 p. [Megjelent a XII. kötet.]148. sz. máj. 29.

964.
GERŐ Ödön: Az árulók. [Vc.] 1 p. [Az olasz polgári demokrácia nemcsak a Monarchiát, hanem az olasz népet is elárulta.]

965.
PILISI Lajos: Ahol oroszok jártak. [Tud.] 1. [A felszabadult területekről.]

966.
Magyar Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az orosz frontról]. 3 p.

967.
SZABÓ István: A fiók D'Annunziók. [Cikk] 5 p. [Abban az izgatási akcióban, amely D'Annunzióval az élen indult meg az utca hangulatának felkorbácsolására, jó néhány, Fiuméból még idejekorán elszökött olasz is részt vesz.]149. sz. máj. 30.

968.
JÁSZI Oszkár: Közép-Európa és a Balkán. [Vc.] 1 p. [A "dunai konföderáció" gondolatának felelevenítése az új történelmi helyzetből kiindulva.]

969.
IGNOTUS: A háború őrülete. [Tárca] 1 p. [Minden művelt ember ellensége a háborúnak, de az emberiség még nem elég érett ahhoz, hogy vitás kérdéseit háború nélkül oldja meg.]

970.
Magyar Lajos [rövid tudósítása az orosz frontról.] 3 p.

971.
GOLDBERG Ernő: Tizennyolc szál gyertya. [Rip.] 6 p. [Egy német hadikórházból.]

972.
Az olasz szabadkőművesek ellen. Bókay Árpád nyilatkozata. [Nyil.] 7 p. [Elítéli azokat az olasz szabadkőműveseket, akik részt vettek a háborús uszításban.] Vö. 999. tétel.

973.
ADY Endre: A "nem tudom". [Vers] 7 p.

974.
MÓRICZ Zsigmond: A tűznek nem szabad kialudni. [Elb.] 7 p.

975.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A harcvonal mögött. [Tud.] 10 p. [Harcok az Ypern északi és déli részén.]

976.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Lloyd George a háborúról. [Int.] 11 p. ["Pearson's Magazine" áprilisi számában megjelent interjú.]

977.
BERNÁT Ottó: Iparunk a háború után. [Cikk] 13 p. [A céltudatos kereskedelmi és ipari politika szükségességéről.]

978.
[RIPPL-RÓNAI József?]: Cezanne. [Ism. és részletek] 14 p. [Ambroise Vollard Cezanne-ról szóló könyve.]

979.
JUHÁSZ Gyula: In memoriam... [Vers] 15 p.

980.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Semleges földön. Könyvesboltban. [Rip.] 17 p. [Tallózás könyvesboltokban.]

981.
Rippl-Rónai József fogsága. [Naplójegyzetek] 19 p. [Nevelt lányának, Anellának feljegyzései franciaországi keserves kalandjaikról.] Vö. 231., 376., 891., 1028., 1072. tétel.

982.
KASSÁK Lajos: A háború az angyalföldi ház ablakából. [Cikk] 21 p. [Milyen nyomort idézett elő a háború a külváros lumpenvilágában?]

983.
Hatvany Lajos új darabja. [Hír] 24 p. [A berlini Lessing-Theater elfogadott egy 3 felvonásos színművet.]

984.
Huszadik Század. [Ism.] 25 p. [A májusi kettős szám tartalma.]

985.
Mi lesz Délnyugaton? [Ism.] 25 p. [A nagy háború c. sorozat 10. füzete.]

986.
Madách a Magyar Könyvtárban. [Hír] 25 p. [Az ember tragédiáját kiadták az olcsósága miatt mindenki által hozzáférhető sorozatban.]

987.
A katona a magyar költészetben. [Ism.] 25 p. [Kozma Andor tanulmánya.]

988.
A világháború naplója. [Hír] 25 p. [Magyar Könyvtár ezen a címen új sorozatot indít.]150. sz. máj. 31.

989.
Az új termés. [Vc.] 1 p. [Napról napra drágább lesz az élet; érthetetlen, hogy Németországban miért olcsóbb az élelmiszer.]

990.
D'Annunzi múltja. [Hír] 7 p. [Az olasz költő hétszer próbált hitelezői elől menekülve magyar állampolgárságot szerezni.] Vö. 889., 895., 903., 905., 952. tétel.

991.
Vajda János síremlékének leleplezése. [Tud.] 7 p. [Az ünnepségről.] Vö. 962. tétel.151. sz. jún. 1.

992.
Hogy élnek a bíró úrék? [Vc.] 1 p. [A háborús drágaság még a magas fizetésű tisztviselők számára is szinte lehetetlenné teszi a megélhetést, a kisfizetésűek pedig szó szerint nyomorognak.]

993.
MAGYAR Lajos: Arz altábornagy hadteste. A kassai hadtest Mackensen seregében. [Rip.] 1 p. [Az orosz frontról.]

994.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az olasz harctérről]. 5 p.

995.
PILISI Lajos: Honvédek nyomán. [Tárca] 8 p. [Katonatörténetek Galíciából.]152. sz. jún. 2.

996.
IGNOTUS: Olasz felírások Fiuméban. [Vc.] 1 p. [A háború idején még igazságosabb és türelmesebb nemzetiségi politikára van szükség.]

997.
MAGYAR Lajos: Harminc jaroslavi túsz kálváriája. [Tárca] 1 p. [Galíciai történet.]

998.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az új angol kabinet. [Tud.] 4 p.

999.
BIHARI Mór: Szabadkőművesség és háború. [Cikk] 6 p. [Hitszegéssel vádolja az olasz szabadkőművességet.] Vö. 972. tétel.

1000.
MAGYAR Lajos: Przemysl három erődje elesett. [Tud.] 8 p. Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1011., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

1001.
Revue de Hongrie. [Ism.] 12 p. [A június 1-jei szám tartalma.]

1002.
Bemutató Budán. [Hír] 13 p. [Komjáthy Istvánnak a Fővárosi Nyári Színházban működő kassai társulata bemutatta Sas Ede: Mihály pápa leánya c. színművét.]

1003.
Amerika Cézárja. [Ism.] 13 p. [Méray-Horváth Károly regénye.]

1004.
A Nyugat. [Ism.] 13 p. [A június 1-jei szám tartalma.]153. sz. jún. 3.

1005.
A boldogulás útja [Vc.] 1 p. [A háború utáni demokratikus reformok az egyetlen olyan forrás, "amelyből a nemzet erejét restaurálni lehet".]

1006.
MAGYAR Lajos: Hadffy csatát vezet. [Rip.] 1 p. [Az orosz frontról.]

1007.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Török miniszter a háborúról. Beszélgetés Nousret Sadoullaz Beyjel. [Cikk] 9 p. [A törökországi helyzettel és a háborúval kapcsolatos kijelentések összefoglalása.]

1008.
BENEDEK Károly: A pünkösd Milánóban. [Tárca] 10 p. [Élmények, benyomások, megfigyelések.]

1009.
Új Munkácsy-képek a Szépművészeti Múzeumban. [Hír] 12 p. [A Múzeum Munkácsy-kollekciója több értékes darabbal gyarapodott.]

1010.
Darwin. [Ism.] 13 p. [A június 1-jei szám tartalma.]154. sz. jún. 4.

1011.
Przemysl visszavétele. [Vc.] 1 p. [Az erődítmény visszavételének erkölcsi és hadászati jelentőségéről.] Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1012., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

1012.
MAGYAR Lajos: Przemysltől a Dnyeszterig. [Tud.] 1 p. Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1017., 1020., 1022., 1039. tétel.

1013.
BERÉNY Imre: A ruthén háza. [Tárca] 6 p. [Ruthénekről, akik még a kereszttűzben sem hajlandók elhagyni a hajlékukat.]

1014.
Színházak hírei. [Hír] 9 p. [Magyar Színház legközelebbi újdonsága K. L. Brook: Ökörszem úr c. bohózata, amelyet Gábor Andor fordított.]155. sz. jún. 5.

1015.
MÉRAY-HORVÁTH Károly: Ki nem ment a király elé? [Vc.] 1 p. [Miért nem beszéltek az ellenzék képviselői a választójogról a király előtt?]

1016.
PILISI Lajos: Nyimec Gyuri esete. [Tárca] 1 p. [Galíciai történet.]

1017.
MAGYAR Lajos: Przemysl bevétele. [Tud.] 3 p. Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1020., 1022., 1039. tétel.

1018.
Gorkij, az olaszbarát. [Hír] 10 p. [Az író a "Secolo" pétervári levelezőjének nyilatkozik az olaszok iránt érzett szimpátiájáról.]156. sz. jún. 6.

1019.
Galícia. [Vc.] 1 p. [Eddig csak földrajzi folt volt a térképen, most, hogy csatatér lett, vérében érzi mindenki.]

1020.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok Przemysl visszavételéről és arról, hogy egyes művelt országok a műveltséget monopóliumnak akarják megtartani a maguk számára.] Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1017., 1022. tétel.

1021.
MAGYAR Lajos: Offenzívánk fejlődése. [Tud.] 3 p.

1022.
MAGYAR Lajos: Az orosz uralom Przemyslben. [Rip.] 5 p. Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1020., 1039. tétel.

1023.
Magyar Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az olasz kultúráról]. 5 p.

1024.
Beszélgetés Wlassics Gyulával, a közigazgatási bíróság elnökével a nemzetközi jogról, a hadifogságról, az internálás kérdéséről és a jövőről. [Int.] 7 p.

1025.
MÓRICZ Zsigmond: Lucerna. [Elb.] 7 p.

1026.
GYOMAI Imre: Oroszország erdeiben. [Karc.] 8 p.

1027.
BERNÁT Ottó: A kapitalizmus és a háború. [Cikk] 9 p. [A háború nem kapitalista érdek, hiszen minden országnak és minden társadalmi osztálynak veszteségeket okoz.]

1028.
Rippl-Rónai József fogsága. [Naplórészletek] 10 p. [A művész francia fogságáról.] Vö. 231., 376., 891., 981. tétel.

1029.
MAGYAR Lajos: Jaroslav bevétele. [Rip.] 11 p.

1030.
ADY Endre: Áldozás piros kedvvel. [Vers] 15 p.

1031.
SINGER Artúr: Trient és Trieszt. [Tárca] 15 p. [2 város története.]

1032.
WEIGL Géza: Szélmalmok. [Tárca] 16 p. [Költői vízió egy csatáról.]

1033.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Anglia halálos veszedelme. "Britain's deadly peril". [Ism.] 17 p. [William Le Queux: German Spies in England c. könyvéről.]

1034.
[RINGER] R. Lili: Szövetkezés nyaralásra. [Tárca] 18 p. [Humoros történet, nyaraló pesti asszonyokról.]

1035.
SZENES Béla: Bernát elnök úr. Hogy lehet hadisegélyt kapni? [Rip.] 20 p. [Visszaélés az ügynökök kiszolgáltatott helyzetével.]

1036.
Ahol az ágyú szól. [Ism.] 24 p. [Vasadi Balogh György háborús novellái.]157. sz. jún. 7.

1037.
A miskolci kofa. [Vc.] 1 p. [Budapest éhezői nem csak a háború, hanem az uzsora áldozatai is.]158. sz. jún. 8.

1038.
A főzelék. [Vc.] 1 p. [Javaslatok az árdrágítások és a spekulációk kiküszöbölésére.]

1039.
MAGYAR Lajos: A visszafoglalt Przemyslben. [Rip.] 1 p. Vö. 113., 478., 479., 498., 500., 503., 505., 524., 551., 593., 645., 900., 1000., 1011., 1012., 1020., 1022. tétel.

1040.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az orosz frontról]. 3 p.

1041.
Magyar Philosophia. [Ism.] 11 p. [Alexander Bernát székfoglalója a MTA ülésén.]

1042.
Előadás a Társadalomtudományi Társaságban. [Hír] 11 p. [E hó 10-én: Székely Artúr: Háborús gazdasági rendszabályok Németországban és nálunk.]

1043.
Ellenségeink csalódása. [Ism.] 12 p. [Nagy Háború c. sorozat 11. füzete.]159. sz. jún. 9.

1044.
Gróf Keglevich tanítója. [Vc.] 1 p. [A társadalmi igazságtalanságokat a világháború sem szüntette meg, ezt bizonyítja a hadba vonuló tanító esete, akinek családját meg lehet fosztani jövedelmétől.]

1045.
MAGYAR Lajos: Csatatéren a csata után. [Rip.] 1. [Az orosz frontról.]160. sz. jún. 10.

1046.
A Lusitania hullámaiban. [Vc.] 1 p. [Reménykedik, hogy Bryan bukásával az Egyesült Államok antantpárti politikája is csődbe jut.]

1047.
MAGYAR Lajos [cím nélküli rövid tudósítása az Isonzó völgyéből]. 5. p.

1048.
Háború és szocializmus. [Ism.] 7 p. [Max Adler: Princip oder Romantik c. könyvéről.]

1049.
A speizkulcs. [Ism.] 12 p. [Szederkényi Anna darabja az Urániában.]161. sz. jún. 11.

1050.
BALKÁNYI Béla: Az állam haszonrészesedése. [Vc.] 1 p. [Terjessze ki haszonrészesedését az állam azokra a termelési ágakra, amelyek a háború következtében nagy konjunktúra nyereséget értek el, különben a nemzet áldozatából egyes emberek szereznek óriási vagyonokat.] Vö. 1068. tétel.

1051.
SINGER Artúr: A pénz birodalmában. [Ism.] 1 p. [Ladon, polgári nevén Jolles Leo közgazdasági könyvéről.]

1052.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Katonatoborzó Londonon keresztül. [Tud.] 4 p. ["Times" tudósítója az angol katonatoborzásról.]

1053.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az ébredő brit nép. [Tud.] 4 p. ["Times" tudósítója a tengeri vereségtől való félelemről.]

1054.
MAGYAR Lajos: A magyar honvéd szíve. [Tárca] 5 p. [Galíciai történetek.]

1055.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Budapest felé. [Tud.] 8 p. [Francia és más lapok az orosz győzelmekről és a mostani vereségekről.]

1056.
Schwimmer Rózsa itthon. [Rip.] 10 p. [Visszatért a nők hágai békekongresszusáról, s egyúttal az amerikai szabadkőművesség békét támogató üzenetét hozta.] Vö. 769., 780., 801., 1077., 1108. tétel

1057.
GOLDBERG Ernő: Hollandia a németséggel. [Tud.] 10 p. [W. A. Versluys egyetemi tanár felolvasása arról, hogy miért van Hollandia a német győzelem mellett.]

1058.
Háborús anyavédelem. [Hír] 12 p. [Feministák Egyesülete nagyszabású akciót indított a háborúban elesett katonák özvegyei és a hadba vonulók gyermekágyas feleségei érdekében.]162. sz. jún. 12.

1059.
D'Annunzio vendégjátéka. [Vc.] 1 p. [A költő "jól megfizetett amoralitása" nem ismer határt, a hírek szerint negyvenedmagával Romániába indul egy bujtogató körútra.] Vö. 683., 1296., 2202. tétel.

1060.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Lord Kitchener azt üzente. [Tud.] 1 p. [Háborús mozgósítás és propaganda Angliában.]

1061.
[VERNER Jenő] V. J.: Gondoskodás a béke munkásairól. [Rip.] 8 p. [A 12-14 éves gyerekek munkásiskolákba történő szervezésének szükségességéről.]

1062.
A Társadalomtudományi Társaság előadása. [Ism.] 10 p. [Székely Artúr: Háborús gazdasági rendszabályok Németországban és nálunk.]163. sz. jún. 13.

1063.
JÁSZI Oszkár: Mare liberum. [Vc.] 1 p. [A háború nem teheti tönkre a békés államok kereskedelmi forgalmát, a tengerek szabadságának biztosítása a béke legfőbb feladata lesz.]

1064.
IGNOTUS: Testvérháború. [Tárca] 1 p. [A világháború tulajdonképpen testvérháború.]

1065.
BERNÁT Ottó: Mi lesz a háború után. [Cikk] 7 p. [Találgatások a háború utáni ipar, mezőgazdaság és kereskedelem helyzetéről.]

1066.
MÓRICZ Zsigmond: Szénagyűjtés a cseresznyefák alatt. [Elb.] 7 p.

1067.
PILISI Lajos: Tarnov felé. [Tud.] 10 p. [Zsidók az orosz megszállásról.] Vö. 865., 873., 1086., 1156. tétel.

1068.
BALKÁNYI Béla: A háború és a földbirtok hozadéka. [Cikk] 13 p. ["Világ" június 11-ei számában megjelent vezércikk gondolatát folytatja a földbirtokok jövedelmével kapcsolatban.] Vö. 1050. tétel.

1069.
VÁRADI Ödön: Ének a hadi szobaleányokról. [Cikk] 13 p. [A tisztiszolgákról.]

1070.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Amerikai író a kárpáti harcokról. [Cikk] 15 p. [James F. J. Archibald cikke a "Scribner's Magazine" c. amerikai folyóirat Londonban megjelenő európai kiadásában. A cikk teljes fordítása.]

1071.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Karc.] 17 p. [Epizódok a háborús fővárosból.]

1072.
Rippl-Rónai József fogsága. [Dok.] 18 p. [Levelek francia művészektől és részletek Anella naplójából.] Vö. 231., 376., 891., 981., 1028. tétel.

1073.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Attila stratégiája. [Tud.] 19 p [Részletek a "Le Figaro" háborús köteteinek cikkeiből az orosz előrenyomulás idejéből.]

1074.
ADY Endre: Nincsen, semmi sincs. [Vers] 19 p.

1075.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: A háború tizenegyedik hónapjában. [Rip.] 20 p. [Budapest szédületesen dráguló, gondokkal küzdő életéről.]

1076.
JUHÁSZ Gyula: Szelíd szegedi versek. I. Trombitaszó, II. Reflektor. [Versek] 21 p.

1077.
Bédy-Schwimmer Rózsa előadása. [Hír] 23 p. [Június 17-én előadást tart a Pesti Lloyd Társaság dísztermében a nők háborús szolidaritásáról, Angliában és az Egyesült Államokban szerzett tapasztalatai alapján.] Vö. 1056., 1108. tétel.

1078.
Színházak hírei. [Hír] 25 p. [Vígszínház újdonsága a Gábor Andor által színpadra alkalmazott "Van-e babája?" c. bohózat. A Budapesti Színházban bemutatják Faragó Jenő és Feld Mátyás: Cavalléria Italiana c. bohózatát.]

1079.
Öcsém. Kosztolányi Dezső új könyve. [Ism.] 25 p.

1080.
Tüzek a Ganges partján. [Ism.] 25 p. [Nagyráti-Ádám Erzsi kötetéről.]

1081.
A nyugati offenzívák. [Ism.] 25 p. [Nagy háború c. sorozat 12. füzete.]164. sz. jún. 14.

1082.
A kicsinyek országa. [Vc.] 1 p. [Új intézmény alakult, amely az anya és a csecsemő védelmezésére akarja szervezni az országot.]

1083.
Az anyák és csecsemők védelme. [Rip.] 5 p. [Stefánia-Szövetség megalakulásáról, amely az anya- és a csecsemővédelem országos szervezését tűzte ki célul.]

1084.
GOLDBERG Ernő: Német hadtest átvonulása Ingoyghemen. [Tud.] 5 p.165. sz. jún. 15.

1085.
Kalács és tanács. [Vc.] 1 p. [Tanmesének is beillő német történet a németek szervezőképességéről.]

1086.
POGÁNY József: Orosz uralom - asszonyuralom. [Cikk] 1 p. [Tarnow féléves orosz megszállása alatt az asszonyok megdöbbentően nagy szerepet játszottak a város életében.] Vö. 865., 873., 1067., 1156. tétel.

1087.
FÜZESSÉRY István: A San melletti győzelem. [Tud.] 3 p. [A galíciai frontról.]

1088.
A francia hadvezetőség hibái. Gustave Hervé cikke. [Cikk] 4 p. [Csömör című cikk teljes szövege, amelyben Hervé élesen bírálja a hadvezetőséget.]

1089.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Joffre generális. [Tárca] 7 p. [A revans eszméért végső kitartásra buzdító francia tábornokról.]

1090.
RÉVÉSZ Imre: A cserkeszkáplár. [Rip.] 8 p. [Az orosz frontról.]

1091.
Ignotus gyásza. [Hír] 10 p. [Vécsei Edéné, szül. Veigelsberg Jenny, Ignotus nővére elhunyt.]166. sz. jún. 16.

1092.
Az Omge követelései. [Vc.] 1 p. [Az OMGE a fokozott termelési költségekre hivatkozva kéri a kormánytól a maximált árak felemelését.] Vö. 1139. tétel.

1093.
GOLDBERG Ernő: De Magyaren. [Tud.] 1 p. ["Allgemeen Handelsblad" nevű holland újság a magyarokról.]

1094.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Konstantinápoly bevehetetlen. [Tud.] 2 p. [Enver pasa nyilatkozata a "United Press" egyik képviselőjének.]

1095.
FÜZESSÉRY István: Kelet-Galíciában. [Tud.] 3 p.

1096.
A Nyugat. [Ism.] 11 p. [A június 16-ai szám tartalma.]167. sz. jún. 17.

1097.
Germanicus: El nem küldött levél. [Vc.] 1 p. [Prohászka püspökkel szemben, aki a sajtószabadsággal való visszaélésnek nevezi az antant sajtójában megjelenő hazugságokat, kifejti, hogy minél erősebb béklyóba verik a sajtót, az annál többet kénytelen hazudni.]

1098.
PIKLER J. Gyula: Egy híres könyv megszületése. [Cikk] 1 p. [Henry George-ról és Haladás és szegénység című, Braun Róbert által lefordított könyvéről.]

1099.
FÜZESSÉRY István: Az oroszok üldözése. [Tud.] 4 p.

1100.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Szénszükség Franciaországban. [Tud.] 5 p.

1101.
GOLDBERG Ernő: Megrendelt ütközet. [Tud.] 7 p. ["Handelsblad" tudósítója az argonne-i erdőben lezajló ütközetről, amelyet Sarraik tábornok a francia harcvonalat felkereső semleges országok tudósítóinak "rendezett".]

1102.
Revue de Hongrie. [Ism.] 12 p. [A június 15-ei szám tartalma.]168. sz. jún. 18.

1103.
Új korszak küszöbén. [Vc.] 1 p. [A háború alatt az ország olyan változásokon ment át, amelyek lehetetlenné teszik a régi közjogi állapotok visszaállítását.]

1104.
MAGYAR Lajos: Képeslap Karinthiából. [Tárca] 1 p.

1105.
FÜZESSÉRY István: Arccal Lemberg felé. [Tud.] 3 p.

1106.
MAGYAR Lajos: A támadások sikertelensége. [Tud.] 7 p. [Egy magas rangú katonai parancsnok a délnyugati frontra dobott osztrák-magyar katonák hangulatáról.]

1107.
WEIGL Géza: Katonák beszélgetnek. [Jelenet] 9 p.

1108.
Bédy-Schwimmer Rózsa előadása. [Ism.] 11 p. Vö. 1056., 1077. tétel.

1109.
Szociálpolitikai Szemle. [Ism.] 11 p. [A júniusi szám tartalma.]169. sz. jún. 19.

1110.
GERŐ Ödön: Új nevelés. [Vc.] 1 p. [Ha az országok népeit állampolgárokká nevelnék, érvényesíteni tudnák akaratukat a politikusokkal szemben.]

1111.
KÓRIS Kálmán: Készüljünk a háború utánra. [Cikk] 1 p. [A háború előtérbe állította az ember és a tömeg problémáját, azaz a szociológia tudományos szinten való művelésének szükségességét.]

1112.
FÜZESSÉRY István: Az oroszok üldözése. [Tud.] 3 p.

1113.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Lord Fisher jóslásai. [Tárca] 7 p. [Egy angol admirálisról, aki "megjósolta" az 1914. évi háborút Németországgal.]

1114.
GOLDBERG Ernő: Az alkoholizmus Franciaországban. [Tud.] 10 p. [Küzdelem az alkoholizmus ellen.]

1115.
Jókai szobra. [Hír] 11 p. [Stróbl Alajos szobrászművész alkotását a Baross utca torkolatánál lévő téren akarják elhelyezni.]170. sz. jún. 20.

1116.
JÁSZI Oszkár: Az új nemzetköziség felé. [Vc.] 1 p. [A borzalmas háború után egy új nemzetköziségnek jön el az ideje, ebben azonban a vezető szerep már nem Európáé lesz.]

1117.
IGNOTUS: Rábeszélő minisztérium. [Tárca] 1 p. [Lloyd Georgeról, aki Anglia legnagyobb "rábeszélője".] Vö. 1243.

1118.
FÜZESSÉRY István: Előre az egész fronton. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1119.
MAGYAR Lajos: Karinthiából. [Rip.] 9 p.

1120.
GOLDBERG Ernő: A Dardanellák körül. A természet és a háború. [Tud.] 9 p. ["Temps" haditudósítója a Dardanellákért folytatott harcokról és a harctér "paradicsomi" környezetéről.] Vö. 42., 285., 404., 485., 508., 1252., 1390., 1424., 1559., 1595., 2172. tétel.

1121.
PAÁL Jób: Hogyan aratunk... Háborús riport a szántóföldek tájékáról. [Rip.] 14 p.

1122.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Camille Flammarion a háborúról. [Ism.] 15 p. [A neves csillagász könyv formában is megjelent előadásáról.]

1123.
DUTKA Ákos: Fohász az ötéves kisfiúkhoz. [Vers] 15 p.

1124.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Karc.] 17 p. [Epizódok a háborús fővárosból.]

1125.
RÁBY Simon: Ignazego Halévi. A Budakeszin internált orosz énekes. [Int.] 18 p. [A művész sanyarú életéről.]

1126.
KÁZMÉR Ernő: Sophie. [Tárca] 20 p. [Sophie Nikolajevna Tatarinováról, a moszkvai császári opera táncosnőjéről.]

1127.
A Csokonai-Kör pályázata. [Hír] 25 p. [A debreceni Csokonai Kör Löfkovits Artúr adományából pályázatot hirdet a mostani világháború magyar népköltési termékeinek összegyűjtésére.]

1128.
[BIRÓ Lajos] B. L.: Ambrus Zoltán: A tóparti éjszaka. [Ism.] 25 p.

1129.
PILISI Lajos: A kárpáti harcokból. [Ism.] 26 p. [Riportkötet.]

1130.
[KOSZTOLÁNYI Dezső] (K. D.): Érzelmes könyv. [Ism.] 26 p. [Lakatos László könyvéről.]

1131.
Nemzeti állam, imperialista állam és államszövetség. [Ism.] 26 p. [Karl Kautsky könyve, ford.: Weltner Jakab.]

1132.
A "Darwin". [Ism.] 26 p. [A június 15-ei szám tartalma.]171. sz. jún. 21.

1133.
Győzelmesen Lemberg előtt. [Vc.] 1 p. [Az ellenséget kivetették a Lemberg előtti utolsó védelmi vonalból, nyitva áll az út Lemberg felé.] Vö. 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1134.
FÜZESSÉRY István: A ravaruska-lembergi vasútvonal. [Tud.] 2 p. [Orosz front.] Vö. 1133., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1135.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az angol blokád. [Tud.] 5 p. [Német tengeralattjárók Anglia elleni blokádjáról, mely az USA-t is érinti.]172. sz. jún. 22.

1136.
3.500,000. [Vc.] 1 p. [Reményét fejezi ki, hogy ez a szám, amely az oroszok emberveszteségét jelenti, még egy "népmilliomos" országban is megállásra kényszeríti a népeit vágóhídra terelő orosz cárizmust.]

1137.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Arról, - ami nincs. "Shells - more shells". [Tud.] 1 p. [Angol küzdelem a hadiipar bővítéséért.]

1138.
FÜZESSÉRY István: Lemberg birtokáért. [Tud.] 3 p. Vö. 1133., 1134., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1139.
[SZENES Béla] Sz. B.: Gazdák, kereskedők, malmok. [Int.] 7 p. [Rubinek Gyula, az OMGE igazgatója az új termény lefoglalásáról és a Haditermény Részvény-társaságról szóló rendeletről.] Vö. 1092.

1140.
Holland író a kárpáti harcokról. [Int.] 9 p. [A. I. C. M. Tervooren a galíciai fronton szerzett élményeiről.]

1141.
A szabadoktatás története, elmélete és 1912/13-ik évi eredményei. [Ism.] 10 p. [Jankovics Béla monográfiája.]

1142.
Hatvanoldalas "Az Érdekes Újság". [Hír] 10 p. [Duplájára növelte a terjedelmét.]173. sz. jún. 23.

1143.
Lemberg már a miénk. [Vc.] 1 p. [Lelkesen üdvözli Galícia fővárosának visszavételét.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1144.
FÜZESSÉRY István: Az út Lembergig. [Tud.] 1 p. Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1145.
MAGYAR Lajos: Az olaszok már februárban felvonultak. [Tud.] 5 p.

1146.
Amerikában háborút akarnak. [Tud.] 11 p. [Central Federated Union of Greater New York felhívása az Egyesült Államok összes szakszervezeteinek a háború megakadályozására.]

1147.
Az Érdekes Újság háborús albuma. [Hír] 13 p. [Harctéri felvételekből háborús albumot állít össze, amely 12 sorozatban fog megjelenni.]

1148.
Bródy Sándor új darabja. [Hír] 14 p. [Magyar Színház július első hetében bemutatja az író Lyon Lea című drámáját.] Vö. 1234., 1273., 1806., 1867., 2273., 2330., 2678. tétel.174. sz. jún. 24.

1149.
IGNOTUS: Lemberg után. [Vc.] 1 p. [A háborús veszteségek és nyereségek eddigi mérlegéről, valamint az emberek és anyagi javak pusztulásának értelmetlenségéről.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1150.
KELEMEN Pál: Harctéri jegyzetek. [Tárca] 1 p. [A visszafoglalt falvakban szerzett benyomások.]

1151.
MAGYAR Lajos: Tirol felébredt! Látogatás a Standschützöknél. [Rip.] 5 p.

1152.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Camille Pelletan a tengeralattjárókról. [Tud.] 9 p. [A volt francia tengerészeti miniszter nyilatkozata a "Vaterland" párizsi tudósítójának.] Vö. 443., 490., 494. tétel.

1153.
GOLDBERG Ernő: Robespierre városában. [Tud.] 14. [Látogatás Arrasban.]175. sz. jún. 25.

1154.
A drága háború. [Vc.] 1 p. [A háború költségeiről és annak a majdani békeidőben előre beláthatatlan következményeiről.]

1155.
DUTKA Ákos: Az yperni Krisztus előtt. [Vers] 1 p.

1156.
POGÁNY József: Füzetes rémregény Tarnow orosz napjaiból. [Tárca] 1 p. [A lengyel zsidók osztrák hazafiságáról.] Vö. 865., 873., 1067., 1086. tétel.

1157.
MAGYAR Lajos: Tiroli képek. [Rip.] 8 p.

1158.
GUTTMANN Henrik: A menekültek felvonulása. [Tud.] 10 p. [A hazautazásra készülődő, Bécsben tartózkodó zsidó vallású galíciai menekültek hódoló felvonulásáról.]176. sz. jún. 26.

1159.
GERŐ Ödön: Az akadémia pogromja. [Vc.] 1 p. [Német tudósok kizárása a francia akadémiáról.]

1160.
KADOSA Marcel: Botha, Botha, add vissza illúzióimat! [Cikk] 1 p. [Az eszmények önfeláldozó fanatikusairól.]

1161.
MAGYAR Lajos: Olasz kudarcok. [Tud.] 4 p.

1162.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A tűzvonalban. [Tud.] 8 p. [A bethuni harcvonalból.]

1163.
GOLDBERG Ernő: Tábori levél az orosz frontról. [Tud.] 11 p. [Részletek egy harctéri levélből.]

1164.
Hervé a francia sebesültekről. [Hír] 13 p. ["Guerre Sociale" egyik számában súlyos kifogásokat sorol fel a francia sebesültek ellátásával kapcsolatban.]177. sz. jún. 27.

1165.
JÁSZI Oszkár: A nagy dilemma. 1 p. [Tisza István arisztokratikus nemzetiségpolitikájával szemben a nemzeti kisebbségek jogi, gazdasági, nyelvi, kulturális fejlődésének biztosítását hirdeti.]

1166.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a neutralitásról, az olaszok "szent háborújáról" és az orosz forrongásokról.] Vö. 142., 148., 169., 172., 184., 327., 380., 646., 818. tétel.

1167.
BERNÁT Ottó: A jövő vámpolitikája. [Cikk] 7 p. [Valószínű, hogy a háború után csökkenni fognak az agrárvámok és növekedni az ipari vámok.

1168.
MÓRICZ Zsigmond: Pattogatott kukorica. [Elb.] 7 p.

1169.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Rip.] 11 p. [Kis történetek a fővárosban.]

1170.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. az értelmetlen versek. [Tárca] II. Bátor jaj nélkül. [Vers] 13 p.

1171.
F. D.: Hazafelé. [Különböző nemzetiségű argentínai emigránsokról.] 14 p.

1172.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Galambok. [Rip.] 15 p. [Beszélgetés egy fagyási sebe miatt szabadságolt katonával.]

1173.
CSIZMADIA Sándor: Hová megyünk?! [Vers] 16 p.

1174.
Harmincezer okmány a háborúról. A Nemzeti Múzeum gyűjteménye. [Tud.] 17 p.

1175.
SZENES Béla: Kötszer, műszer, gyógyszer. Lesz-e hiány valamiben? [Rip.] 19 p. [Nyilatkozatok a kötszer- és gyógyszerellátás zavartalanságáról.]

1176.
KASSÁK Lajos: A gyerekekről. [Tárca] 20 p. [Lopásból és koldulásból élő szegény gyerekekről.]

1177.
[BIRÓ Lajos] B. L.: Vállalkozó kedv. A magyar film jövője. [Cikk] 22 p.

1178.
Die Karpaten. [Ism.] 26 p. [Biró Lajos, Barta Lajos, Bródy Sándor, Heltai Jenő, Móricz Zsigmond, Szép Ernő, Emil Isac, Bánffy Miklós novellái. Ford.: Stefan Klein. Megjelent Heilbronnban, Eugen Salzer kiadásában.]

1179.
Az Egyenlőség gyász-száma. [Hír] 26 p. [Szabolcsi Miksától búcsúznak a szerkesztő munkatársak. A szerkesztést fia, Szabolcsi Lajos veszi át.]

1180.
Napóleon emlékirata. [Ism.] 26 p. [Napóleon-irodalom legrégibb kéziratos lelete. Kiadta Huttkay Lipót.]178. sz. jún. 28.

1181.
Arató dal. [Vc.] 1 p. [Az új gabonatermés az asszonyok munkáját dicséri.]

1182.
MAGYAR Lajos: Olasz fotográfiák. [Rip.] 1 p. [Az olasz frontról.]

1183.
PILISI Lajos: Lemberg felé. [Tud.] 3 p. Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1184.
FÜZESSÉRY István: Lembergben. [Tud.] 5 p. [Megérkezés a felszabadított városba.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1185.
DEZSŐ Alajos: Grand Prix. Páris a trónörökös meggyilkolása napján. [Tárca] 6 p. [A trónörökös meggyilkolásának híre a párizsi "grand prix" napján.]179. sz. jún. 29.

1186.
IGNOTUS: Évnapra. [Vc.] 1 p. [A trónörökös meggyilkoltatása Oroszország tervszerű akciója volt a háború kirobbantására.]

1187.
MARTON Manó: Pardon!... Egy sebesült önkéntes naplójából. [Tárca] 1 p.

1188.
ÁBRAHÁM Emil: A háború tanulságai. [Cikk] 4 p.

1189.
MAGYAR Lajos: Háború a gleccserek között. [Rip.] 5 p. [Az olasz frontról.]

1190.
FAYER Pál: Az angol napisajtó. [Cikk] 6 p. [A legfontosabb angol napilapok profiljáról.]

1191.
MAGYAR Lajos: A trónörököspár Innsbruckban. [Tud.] 7 p. [Károly Ferenc József főherceg tiroli hadiszemléje után visszatért Innsbruckba.]

1192.
GOLDBERG Ernő: Achmed. [Tárca] 9 p. [Egy sebesült félvér néger fiúról.]180. sz. jún. 30.

1193.
Oroszország krízise. [Vc.] 1 p. [Nem valószínű, hogy az orosz gazdasági krízis ismét forradalomhoz vezet.]

1194.
MAGYAR Lajos: Magyarország fiai az Alpeseken. [Rip.] 1 p.

1195.
FÜZESSÉRY István: A lembergi gyűrű. [Rip.] 5 p. [Bardolff vezérőrnagy sajtótájékoztatója Lemberg bevételének eseményeiről.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1196.
MAGYAR Lajos: Az olasz tüzérség. [Tud.] 7 p.

1197.
PILISI Lajos: Stry fölött. [Rip.] 7 p. [Galíciából.]181. sz. júl. 1.

1198.
Elvetemült taktika. [Vc.] 1 p. [Az ellenfél lábbal tiporja a hadijog humánus rendelkezéseit: az olaszok sebesültszállítókra lőnek, az oroszok felkoncolják a polgári lakosságot, a franciák és az angolok nyílt városokat bombáznak.]

1199.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Israel Zangwill a háborúról. [Ism.] 1 p. [Tanulmány a "jövő háborúról".]

1200.
MAGYAR Lajos: Az olasz háború hősei. [Tud.] 3 p.

1201.
FÜZESSÉRY István: Újra Komarovnál! [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1202.
MAGYAR Lajos: Ágyúharc az Alpesekben. [Tud.] 8 p.

1203.
A Nyugat. [Ism.] 14 p. [A július 1-jei szám tartalma.]182. sz. júl. 2.

1204.
Ha majd béke lesz. [Vc.] 1 p. [A szövetségi rendszerek jelenlegi állapota okvetlenül kihatással lesz a háború utáni gazdasági viszonyokra.]

1205.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Verhaeren háborús könyve. [Ism.] 1 p. [Émile Verhaeren: La Belgique sanglante c. kötetéről.]

1206.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az angol kereskedelmi kémrendszerről. [Cikk] 6 p.

1207.
MAGYAR Lajos: A halál hegye. [Rip.] 7 p. [Az olasz frontról.]

1208.
MAGYAR Lajos: Hogyan halt meg Muhr Ottmár ezredes? [Tárca] 9. [Galíciai történet 1914 decemberéből, a Nádasdy-huszárok ezredesének haláláról.]

1209.
GOLDBERG Ernő: Német berohanás Angliába. [Ism.] 11 p. ["Times" Németországot beutazó semleges tudósítójának levele arról, hogy a német katonai hatóságok erősen foglalkoznak egy Angliába való betörés megvalósításával.] Vö. 1253. tétel.183. sz. júl. 3.

1210.
GERŐ Ödön: Mi barbárok. [Vc.] 1 p. [A magyarság erkölcsi nagyságát bizonyítja, hogy a nagy élet-halál küzdelemben sem nyilvánított gyűlölséget és nemzeti, népi, faji türelmetlenséget.]

1211.
KOSZTOLÁNYI Dezső: A kápolnák. Émile Verhaeren új verse. [Vford.] 1 p.

1212.
MAGYAR Lajos: Az Alpesekből. [Rip.] 1 p.

1213.
FÜZESSÉRY István: Jelentős események előtt. [Tud.] 4 p. [Az orosz frontról.]

1214.
MAGYAR Lajos: Az olasz harcmodor. [Tud.] 5 p.

1215.
PILISI Lajos: Lemberg az orosz uralom alatt. [Tud.] 7 p. Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1216.
A Darwin. [Ism.] 14 p. [A július 1-jei szám tartalma.]

1217.
Múlt és Jövő. [Ism.] 14 p. [A júliusi szám tartalma.]184. sz. júl. 4.

1218.
JÁSZI Oszkár: Désy Zoltán emlékének. [Vc.] 1 p. [A harctéren elesett erdélyi demokrata politikus egyéniségét és pályáját méltatja.]

1219.
IGNOTUS: Szőlő a láván. [Tárca] 1 p.

1220.
FÜZESSÉRY István: A nagy döntés felé. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1221.
MAGYAR Lajos: Az első olasz offenzíva kudarca. [Rip.] 7 p.

1222.
MIKLÓS Jenő: Galop. [Vers.] 7 p.

1223.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Öregség. [Elb.] 7 p.

1224.
BERNÁT Ottó: 1120 millió korona. [Cikk] 9 p. [Monarchia és a többi hadviselő ország pénzügyi helyzetéről.]

1225.
MAGYAR Lajos - SZOMORY Emil - PAYR Hugó: Az olasz ostromháború. [Tudósítások] 11 p.

1226.
PILISI Lajos: A felszabadult földön. [Rip.] 13 p. [Felszabadult galíciai városok: Tuchla, Hrbenow, Synowocko, Skole, Lubience.]

1227.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. Emlékezés Millerand miniszterre. [Karc.] II. Tanú: a Történelem. [Glossza] III. Új arató ének. [Vers] 15 p.

1228.
CSERNA Andor: Az irredenta Verdi. [Cikk] 16 p. [Hogyan lett Verdi "irredenta" zeneszerző.]

1229.
FÜZESSÉRY István: Magna Polonia. [Tárca] 17 p. [Lemberg orosz megszállása és fölszabadítása közötti időszakról.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1230.
KELETI Arthur: Szegényke hervadozó. [Vers] 17 p.

1231.
SINGER Arthur: Apró román históriák. [Történelmi anekdoták.] 17 p.

1232.
CSIZMADIA Sándor: La Società Umanitaria. [Cikk] 18 p. [Prospero Moise Loria által alapított szociális intézményr
ől.]

1233.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Karcolatok] 21 p.

1234.
Bródy Sándor új darabja. [Hír] 27 p. [A Király Színház és a Magyar Színház együttese bemutatja a Lyon Leát.] Vö. 1148., 1273., 1806., 1867., 2273., 2330., 2678. tétel.

1235.
[BÁLINT Lajos] (BtL): Somlyó Zoltán: Hadak a hóban. [Ism.] 27 p. [Novellák.]

1236.
Ének néma mankókról. [Ism.] 27 p. [Szász Menyhért versei.]

1237.
Lubin felé. [Ism.] 27 p. [A nagy háború c. sorozat 15. füzete.]

1238.
A "Kelet Népe" (Das Junge Europa). [Ism.] 27 p. [Halmay Elemér szerkesztésében Berlinben megjelenő német nyelvű folyóirat legújabb számának tartalma.]

1239.
A Huszadik Század. [Ism.] 27 p. [A júniusi szám tartalma.]185. sz. júl. 5.

1240.
MAGYAR Lajos: Kedves ismerősök. [Rip.] 1 p. [Ebben a számban a vezércikk helye üres, a cenzúra nem engedélyezte a közlést.] [Átkelés az Alpokon.]186. sz. júl. 6.

1241.
Húshagyó napok. [Vc.] 1 p. [A húshagyó napok bevezetése jogos intézkedés, de maximálni kellene a hús árát.]

1242.
PILISI Lajos: A hogyvolt! [Rip.] 1 p. [A felszabadult Lembergből.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1243.
PAYER Pál: Lloyd George. [Cikk] 5 p. [Politikai pályafutásáról.] Vö. 1117. tétel.

1244.
GORKIJ, Maxim: Beszélgetés az orosz cárral. Ford.: Benedek Károly. 6 p. [Részlet az író Beszélgetések c. könyvéből.]

1245.
FÜZESSÉRY István: A lembergi polgármester revolvere. [Tárca] 9 p. [Történet az orosz megszállás idejéből.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1246.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Az angol hadvezér. [Tárca] 10 p. [John French hadvezér portréja az antant sajtójának tükrében.]187. sz. júl. 7.

1247.
IGNOTUS: Békevád. [Vc.] 1 p. [A német szociáldemokrácia és a német kormány viszonyulása egymáshoz és a háborúhoz.]

1248.
PILISI Lajos: Lembergi kalendárium. Naplótöredék. 1 p. [Az orosz megszállás idejéből.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1249.
PAYR Hugó: Az olaszországi hangulat. [Tud.] 6 p.

1250.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A halál síkságán. [Tud.] 6 p. [Az "Exchange Telegraph Company" munkatársának tudósítása az apremonti német-francia frontvonalból.]

1251.
FÜZESSÉRY István: A lembergi guruló rubel. [Tárca] 7 p. [Az orosz megszállás Lembergben.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1252.
GOLDBERG Ernő: Harc a Dardanellákért. [Tud.] 8 p. Vö. 42., 285., 404., 485., 508., 1120., 1390., 1424., 1559., 1595., 2172. tétel.

1253.
KURZWEIL Anny: Az angol partokon. [Tud.] 8 p. [Hogyan készülnek Angliában egy esetleges német invázió elleni védekezésre.] Vö. 1209. tétel.

1254.
SZÉKELY László: A bolgár király Konstantinápolyban. [Rip.] 10 p. [Ferdinand bolgár cár látogatása Isztambulban 1910-ben.]

1255.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Nemzetközi rendőrség. [Tud.] 11 p. [Különböző nemzetiségű írók és államférfiak véleménye az állandó béke megvalósíthatóságának lehetőségéről.]188. sz. júl. 8.

1256.
Olasz halálmezők. [Vc.] 1 p. [Olasz kudarcok az Isonzo mentén.]

1257.
CSIZMADIA Sándor: Epizódok a földmunkás mozgalomból. [Tárca] 1 p. [Az 1890-es évek mozgalmairól.]

1258.
BENEDEK Károly: Mese egy fehér ablakról. Clemenceau és Hervé írásai. [Tud.] 5 p. [Idézetek a két francia politikus cikkéből, amelyekben a háborús helyzetet értékelik.]

1259.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A hiányos francia egészségügyi szolgálat. [Tud.] 9 p. [Részlet egy francia katona naplójából, amelyet a "Vlaamsche Stern" közölt.]189. sz. júl. 9.

1260.
Balkáni érdekeink. [Vc.] 1 p. [Olaszországnak területi aspirációi vannak a Balkánon, a Monarchia számára viszont létkérdés a balkáni piacok biztosítása, expanziós törekvések nélkül.]

1261.
A Matin Ausztriában. [Részlet] 1 p. [Georges Verdèn legutóbbi riportjából.]

1262.
FÜZESSÉRY István: Az Ochrana Lembergben. [Tárca] 7 p. [Az orosz rémuralomról.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1263.
BENEDEK Károly: Az angol sajtóból. [Tud.] 8 p. [Az angol napilapok a németellenes tömegzavargások kapcsán egymással is marakodnak.]

1264.
VÁRADI Ödön: Baka könnyek. [Tárca] 9 p. [Rövid történetek a déli frontról.]190. sz. júl. 10.

1265.
GERŐ Ödön: Változások. [Vc.] 1 p. [Lord Halden, angol felsőházi képviselő profetikus meglátása, miszerint a háború után "minden másképp lesz", nemcsak Angliára érvényes.]

1266.
MAGYAR Lajos: Az olasz határról. [Rip.] 1 p.

1267.
FÜZESSÉRY István: Lublin védelmezése. [Tud.] 3 p.

1268.
MAGYAR Lajos: Jelentés az olasz frontról. [Tud.] 5 p.

1269.
PILISI Lajos: Lizingenék nyomán. [Tud.] 6 p. [Galíciából.]

1270.
MAGYAR Lajos: Olasz földön járunk. [Tud.] 7 p.

1271.
Shaw leleplezései. [Int.] 10 p. [Albert J. Belveridge, amerikai szenátor közölte a beszélgetést a "Collierben".]

1272.
FÜZESSÉRY István: Térítés Galíciában. [Tárca] 11 p. [Lemberg orosz megszállásáról.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1273.
Bródy Sándor új darabja. [Hír] 14 p. [Lyon Lea c. dráma bemutatóját augusztus 7-ére halasztották.] Vö. 1148., 1234., 1806., 1867., 2273., 2330., 2678. tétel.191. sz. júl. 11.

1274.
JÁSZI Oszkár: Az entente és a közvélemény. [Vc.] 1 p. [A szemben álló országok háború előtti gazdasági, társadalmi, kulturális helyzetének és a háború tényleges céljainak elemzése.]

1275.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a különböző hadviselő országokról.]

1276.
MAGYAR Lajos - SZOMORY Emil: Megszállott olasz földön. [Tud.] 5 p.

1277.
KREUTZER Lipót: A tegnap és ma. [Cikk] 8 p. [Georg Brandes, dán író és Georges Clemenceau, francia politikus barátságáról, amelynek Clemenceau nacionalista gyűlölködése vetett véget a háború kirobbanása után.]

1278.
BERNÁT Ottó: Európa elszegényedése. [Cikk] 9 p. [Szakmai jellegű értekezés a háború eddig felmérhető gazdasági következményeiről.]

1279.
MÓRICZ Zsigmond: Erdei kis piros virágok. [Elb.] 9 p.

1280.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 11 p. [Jegyzetek, apró történetek.]

1281.
PILISI Lajos: Lembergiádák. [Tárca] 13 p. [Történetek Lembergből a megszállás alatt és után.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1282.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. Rodik a pápánál. [Karc.] II. A némulás bosszúja. [Egy régi legenda] [Vers] III. Az öreg vátész. [Karc.] 15 p.

1283.
A szociáldemokrácia a világháborúban. [Ism.] 17 p. [Eduard David: Die Sozialdemokratie im Weltkrieg című, Berlinben megjelent könyvéről.]

1284.
KELEN László: Harminc kilométerre visszafelé. [Rip.] 17 p. [Galíciából.]

1285.
HACKER Boriska: Nőmozgalom és béke. [Tud.] 18 p. [A békevágy meghozta a közeledést a polgári és a szocialista nőmozgalmak között.]

1286.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Dúló csaták után. [Rip.] 19 p. [Egy kórházból, ahol a háború rokkantjait, magyarokat és más nemzetiségűeket ápolnak.]

1287.
[BÁLINT Lajos] Bt. L.: Ekkehard. [Ism.] 26 p. [J. V. Scheffel regényéről. Ford.: Antal Géza.] Vö. 845. tétel.

1288.
[VERNER Jenő] (V. J.): Új utak felé. [Ism.] 26 p. [Imre Sándor. A köznevelés belső egysége és a nemzeti egység c. művéről.]

1289.
Az Egyenlőség. [Ism.] 26 p. [A vasárnapi szám tartalma.]192. sz. júl. 12.

1290.
Háromezer alvó orosz. [Vc.] 1 p. [3 000 alvó orosz katona foglyul ejtése hadászatilag nem jelentős esemény, de érdekes fényt vet az ellenség lelkületére.]

1291.
FÜZESSÉRY István: Orosz földosztás Csernoviczban. [Tárca] 1 p. [Történet az orosz megszállás idejéből.]193. sz. júl. 13.

1292.
A német tű. [Vc.] 1 p. [Az egész világot meghódító német tű, a német szorgalom és kitartás, a német megbízhatóság jelképe.]

1293.
FÜZESSÉRY István [cím nélküli tudósítása az északi harctérről]. 3 p.

1294.
GOLDBERG Ernő: Bulgária és a hatalmak. [Tud.] 4 p. ["Stampa" c. lap szófiai levelezőjének interjúja Genadief volt miniszterelnökkel Bulgária politikájáról, valamint a "Corriere della Sera" tudósítója ugyanerről.]

1295.
MAGYAR Lajos: Hogyan lesz vulkán egy békés hegyből? [Rip.] 7 p. [Az olasz frontról.]

1296.
D'Annunzio főhadnagy úr bujkál. [Hír] 11 p. [A költő főhadnagyi uniformisban, de egyelőre a front mögül írja vad gúnyverseit Németország és Ausztria ellen.] Vö. 683., 1059., 2202. tétel.

1297.
Olaszország... [Hír] 13 p. [Ezzel a címmel jelent meg a Háborús nagyhatalmak c. füzetsorozat 4. füzete.]194. sz. júl. 14.

1298.
A gabonavámok. [Vc.] 1 p. [A gabonavámok visszaállítása, melyre egyes agrárius körök célozgatnak, káros lenne a gabona-, a liszt- és a kenyérárak csökkentése szempontjából.]

1299.
MAGYAR Lajos: Az olaszok réme. [Rip.] 5 p. [Az olasz frontról.]

1300.
BENEDEK Károly: Az Amalfi pusztulása után. [Tud.] 6 p. [A "Corriere della Sera" az olasz páncélos pusztulásáról.]

1301.
FÜZESSÉRY István: Az Ochrana Lembergben. [Tárca] 9 p. [Történet Lemberg orosz megszállása idejéből.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.195. sz. júl. 15.

1302.
IGNOTUS: Haladás és igazság. [Vc.] 1 p. [Miért akart háborút Anglia és Oroszország, és miért kellett háborút vállalni Németországnak és Ausztria-Magyarországnak?]

1303.
GOLDBERG Ernő: A Dunajec áttörése. [Tud.] 3 p. [Luciano Magrini Kijevből írt riportja a "Secolo" számára.]

1304.
MAGYAR Lajos: Az Isonzo felső völgyében. [Tud.] 5 p.

1305.
MAGYAR Lajos: Mozaikok a háborúból. [Rip.] 7 p. [Az olasz frontról.]

1306.
Sz. L.: A kereskedelmi iskolák reformja. [Cikk] 11 p. [A reform szükségességéről és sürgősségéről.]196. sz. júl. 16.

1307.
Az újabb moratórium kérdése. [Vc.] 1 p. [A közvélemény tájékoztatása a moratóriumrendeletekről és javaslatok a moratórium fokozatos feloldása ügyében.]

1308.
KURZWEIL Anny: Béke a romokon. [Tud.] 1 p. [Francia lapokhoz érkezett válaszok arra, mi legyen a sorsa a majdani békében a háború alatt megsérült vagy lerombolt műemlékeknek.]

1309.
FÜZESSÉRY István: A cárt váró Lemberg. [Tud.] 7 p. [Történet az orosz megszállás idejéből.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1301., 1281., 1301., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1310.
Okos szó a háborúról. G. B. Shaw új könyve. [Ism.] 8 p. [Három tanulmány. Ford.: Mikes Lajos.]

1311.
A Nyugat. [Ism.] 11 p. [A július 16-ai szám tartalma.]197. sz. júl. 17.

1312.
GERŐ Ödön: A frázisok bűne. [Vc.] 1 p. [Franciaországban több kárt tettek és tesznek a részegítő frázisok, mint a legerősebb alkohol.]

1313.
FÜZESSÉRY István: Harc a Bug vidékéért. [Tud.] 3 p.

1314.
BENEDEK Károly: A Vorwäts visszhangja. [Tud.] 5 p. [A németországi szociáldemokrata párt vezetősége által a "Vorwärtsben" közzétett manifesztum visszhangja az Antant hatalmak szocialistái között.]

1315.
MAGYAR Lajos: Mozaikok a háborúból. [Tárca] 7 p. [Történetek az olasz fronton és a front mögött.]

1316.
Angol-orosz irodalmi plágium. [Hír] 11 p. ["Daily Mail" megállapítja, hogy A. J. Anderson angol író a The admirable painter: The romance of Leonardo da Vinci című könyvében egyszerűen átírta Mereskovszkij orosz író Leonardóról szóló könyvét.]198. sz. júl. 18.

1317.
JÁSZI Oszkár: Az igazi Anglia. [Vc.] 1 p. [A kultúra munkásainak a "nemzetközi kútmérgezés" helyett a katasztrófából kivezető utat kellene keresni, s a felelősséget nem a nemzeteken, csak a vezetőiken kell számon kérni.]

1318.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Elmélkedés arról, hogy ki lenne az a személyiség az ellenséges országokból, akit szeretni lehet, valamint egy világtörténeti munka szükségességéről.]

1319.
BERNÁT Ottó: A nemzetek vagyona. [Cikk] 7 p. [Az egyes nemzetek vagyonmérlegéről írt könyvek, statisztikák téveseknek bizonyultak; a háború feltárta a valós helyzetet.]

1320.
RÉVÉSZ Béla: A Beethoven-strófákból. [Esszé] 7 p. [Születésnapi életérzések, nosztalgiák.]

1321.
BALKÁNYI Béla: A német nép élelmezése a háborúban. [Ism.] 10 p. [Hermann Schumacher: Deutsche Volksernährung und Volksernährungspolitik im Kriege c. könyvéről.]

1322.
BENEDEK Károly: A liguri Alpoktól a Szt. Gotthardig. [Rip.] 11 p. [Úti élmények.]

1323.
JUHÁSZ Gyula: A vérző temető. [Vers.] 11 p.

1324.
CSIZMADIA Sándor: A "Munka". [Rip.] 11 p. [A földmunkások szövetkezetéről.]

1325.
DEUTSCH Ernő: Lelki állapotunk, idegrendszerünk és a háború. [Cikk] 14 p. [Következtetések a háború okozta idegrendszeri sérülésekről.]

1326.
EÖRSY TÓTH Júlia: Olaszföld első sebesültjei. [Rip.] 16 p. [Mesélnek az olasz front sebesültjei.]

1327.
MAGYAR Lajos: A Grethe parancsnokánál. [Rip.] 17 p. [Beszélgetés egy főhadnaggyal és egy tűzmesterrel a Grethének nevezett mozsárágyúról.]

1328.
FÜZESSÉRY István: A cár látogatása. [Tárca] 19 p. [Történet Lemberg orosz megszállása idejéből.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1349., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1329.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. A Hauser ős-embere. [Karc.] II. Vállalok minden átkot. [Vers] III. Egy kicsi kérdés. [Glossza] 21 p.

1330.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: J'accuse. [Cikk] 24 p. [A Luganóban megjelent J'accuse c. könyv a német és az osztrák-magyar kormányt a háború tervszerű előkészítésével vádolja.]

1331.
Franyó Zoltán könyve. [Ism.] 27 p. [Jelenetek a kárpáti harcokból.]

1332.
Az Egyenlőség vasárnapi száma. [Ism.] 27 p.

1333.
A Hindenburg-diadalok. [Ism.] 27 p. [Nagy Háború c. sorozat 17. füzete.]199. sz. júl. 19.

1334.
A walesi szén. [Vc.] 1 p. [A walesi bányamunkások sztrájkja komoly probléma elé állította az angol kormányt és az angol hadviselést.] Vö. 1344., 1944. tétel.

1335.
KADOSA Marcel: Hősök évadja. [Cikk] 2 p. [Acélos lélekkel fogadni a halált - ez a háború erényei közé tartozik.]

1336.
FÜZESSÉRY István: Az új helyzet. [Tud.] 3 p. [Az orosz frontról.]

1337.
FÜZESSÉRY István [cím nélküli rövid tudósítása az orosz frontról]. 4 p.

1338.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Számok a háborúban. [Tud.] 7 p. [Egy németalföldi napilap katonai tudósítójának statisztikája a világháború óriási arányairól.]

1339.
Gorkij fiát amputálták. [Hír] 8 p. [A párizsi "Figaro" jelenti, hogy az író egyik fia a francia harctéren megsebesült, s karját amputálni kellett.]200. sz. júl. 20.

1340.
Reng az orosz föld. [Vc.] 1 p. [Az oroszok sorozatos vereségei közelebb hozzák az annyira óhajtott békét.]

1341.
FÜZESSÉRY István: Az üldözés. [Tud.] 2 p. [Az orosz frontról.]

1342.
DIÓSY Ödön: Stambuloff. [Cikk] 3 p. [20 éve gyilkolták meg orosz ügynökök az oroszellenes bolgár politikust.]

1343.
MAGYAR Lajos: Hogyan kezdődik a háború? [Tud.] 5 p.

1344.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A dél-walesi munkások. [Tud.] 6 p. ["Daily Chronicle" cardiffi tudósítója a walesi bányászsztrájkról.] Vö. 1334., 1944. tétel.

1345.
BENEDEK Károly: Az olasz sajtó. [Tud.] 7 p. [Tallózás a közvéleményt erőteljesen formáló olasz napisajtóban.]

1346.
DEUTSCH Ernő: Lelki állapotunk, idegrendszerünk és a háború. [Cikk] 8 p. [Statisztikai adatok és dokumentumok.]201. sz. júl. 21.

1347.
BALKÁNYI Béla: Gondoskodás a jövőért. [Vc.] 1 p. [Javaslatok a megcsappanó szarvasmarha-állomány pótlására és fejlesztésére.]

1348.
MAGYAR Lajos: Ciklámen és ágyúszó. [Rip.] 1 p. [Az olasz frontról.]

1349.
PILISI Lajos: Chaim Wolf halála. [Tárca] 6 p. [Történet Lemberg orosz megszállása idejéből.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1350., 1356., 1502., 3318. tétel.

1350.
FÜZESSÉRY István: Galícia autonómiája. [Tárca] 8 p. [Történet Lemberg orosz megszállása idejéből.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1356., 1502., 3318. tétel.202. sz. júl. 22.

1351.
Érem. [Vc.] 1 p. [A hadirokkantakat nem elég kitüntetni - mint azt a franciák teszik -, hanem gondoskodni kell arról, hogy teljes mértékben részesévé legyenek a polgári életnek.]

1352.
BENEDEK Károly: Az olasz nemzeti kölcsön. [Tud.] 7 p. [Hadikölcsön-agitáció az olasz lapokban, siralmas eredménnyel.] Vö. 1467., 1480., 1536. tétel.

1353.
JÁSZI Oszkár: Nyilatkozat. 10 p. ["Világ" 198. számában közölt vezércikk nem Ignotus ellen irányult, mint ahogyan sokan értelmezték.]203. sz. júl. 23.

1354.
A demokratikus ellenőrzés bizottsága. [Vc.] 1 p. [Ennek az angol egyesületnek a létrehozása azt bizonyítja, hogy az angol demokratizmus csak látszat volt, s a csalódott angol nép kénytelen a háború utáni időkre szervezkedni.]

1355.
BENEDEK Károly: A korlát mögül. [Tud.] 1 p. [Töredékhírek olasz lapokból, amelyek az olaszországi háborús hangulatot tükrözik.]

1356.
FÜZESSÉRY István: Az orosz menekülés Lembergből. [Tud.] 9 p. [A lembergi orosz uralom utolsó órái.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1502., 3318. tétel.

1357.
Szabadkőműves tudakozó-iroda. [Hír] 11 p. [Svájc szabadkőműves polgárai Lausanneban tudakozóirodát állítottak fel a harctéren eltűntek felkutatására.]204. sz. júl. 24.

1358.
GERŐ Ödön: Tisztázás. [Vc.] 1 p. [A gyűlöletre uszító Anatole France-szal, a németek szellemi alacsony-rendűségét hirdető Ramsayval, és másokkal ellentétben a magyar kultúra képviselői nem uszítanak sem gyűlöletre, sem az ellenséges országok kulturális értékeinek lebecsülésére.]

1359.
FÜZESSÉRY István: Ivangorod hídfőjét körülzárták. [Tud.] 5 p. Vö. 1459., 1460., 1488., 1544., 1616. tétel.

1360.
BENEDEK Károly: Itáliából. [Tud.] 10 p. [Epizódok a háborús lelkesedésben tobzódó országból.]

1361.
A modern monizmus. [Cikk] 10 p. [A bölcseleti rendszer rövid története.]205. sz. júl. 25.

1362.
JÁSZI Oszkár: A véres év következményei. [Vc.] 1 p. [A háború rettenetes esztelensége felébreszti a nemzetek lelkiismeretét, s létrehozza a háború után a művelt nemzetek államszövetségét.]

1363.
IGNOTUS: Egy év halál. [Tárca] 1 p. [Az ember és az élet a háborúban.]

1364.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Jegyzetek] 8 p. [Megfigyelések, gondolatok a háborúval kapcsolatban.]

1365.
BERNÁT Ottó: A gazdasági politikai új iránya. [Cikk] 9 p. [A háború által előidézett változások a gazdaságpolitikai gondolkodásban.]

1366.
MÓRICZ Zsigmond: Szentlőrinci emlék. [Elb.] 9 p.

1367.
Sr. Ar.: A világháború története. [Cikk] 13-17 p. [Keleti harctér, A nyugati harctér, A török háború, Háború Olaszország ellen, A szerb harctér, A tengeren, levegőben és a gyarmatokon.]

1368.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. Lenn, Erdély földjén. [Karc.] II. A szemeim sorsa. [Vers] 17 p.

1369.
LOVAG Ádám: Fel kell-e építeni Przemysl várát? Beszélgetés a vár építőjével. [Int.] 17 p. [Salis-Soglio Dániel báróval.]

1370.
DÉCSI Imre: Orvosok a háborúban. I. A sebészek. [Cikk] 17 p. [Mit tehet az orvostudomány és az orvosi munka e nehéz időkben a világért?] Vö. 1489., 1657., 1679., 1715. tétel.

1371.
HEVESI József: A derecskei menyecskék. [Vers] 19 p.

1372.
BRÁZAY Emil: Lydia Landowska ápolónőm. [Tárca] 19 p. [Történet egy lengyel lányról.]

1373.
Rippl-Rónai háborús kollekciója. [Hír] 25 p. [Szeptember első felében kerül bemutatásra az Ernst Múzeumban.] Vö. 1884., 2060., 2061., 2086., 2504. tétel.

1374.
Csizik Gyula: A Biedermeier. [Ism.] 26 p. [Tanulmány.]

1375.
A világháború napjai. [Ism.] 26 p. [Az Athenaeum kiadásában megjelenő sorozat 4. kötete.]

1376.
A lengyel kérdés. [Hír és ism.] 26 p. ["Polen" címen új folyóirat indult Bécsben. A folyóirat három brosúrát küldött szét tájékoztatásul: Moritz v. Strassewski: Die polnische Frage; Leon Wasilewski: Die Judenfrage in Kongress Polen; Hermann Feldstein: Polen und Juden.]

1377.
A végrehajtási eljárás zsebkönyve. [Ism.] 26 p. [Borsodi Miklós jogi kézikönyve.]

1378.
Az esztétika története. [Ism.] 26 p. [William Knight esztétikatörténete (ford.: Husztiné Révhegyi Rózsi) és Jánosi Béla magyar esztétikatörténete.]

1379.
Háború és színház. [Ism.] 26 p. [Ifj. Wlassics Gyula tanulmánya.]

1380.
Athenaeum. [Hír és ism.] 26 p. [Magyar Filozófiai Társaság új életre kelt Alexander Bernát elnökletével, aki az "Athenaeum" c. folyóirat szerkesztését is elvállalta. Az első szám tartalma.]206. sz. júl. 26.

1381.
BENEDEK Károly: A másik harang. [Tud.] 1 p. [Tallózások olasz és francia lapokból.]

1382.
Az orosz zsidóüldözés ellen. Zsidó szocialisták kiáltványa. [Ism.] 4 p. [A világ szocialistáinak tiltakozását kéri az orosz kormány antiszemita pogrom-politikája ellen.]

1383.
BALKÁNYI Béla: Gazdasági előkészületek a békére. [Cikk] 5 p. [Átfogó javaslat a majdani békés termelésre visszaálló gazdasági élet megszervezésére.]207. sz. júl. 27.

1384.
BERNÁT Ottó: Vámunió vagy legtöbb kedvezmény. [Vc.] 1 p. [Közgazdasági értekezés arról, hogy a szövetséges államok közötti együttműködés szorosabb formáját nem a vámunióban, hanem a kölcsönös vám- és gazdaságpolitikai kedvezményekben kell megtalálni.] Vö. 1395., 1403., 1409., 1431., 1552., 1776., 1780. tétel.

1385.
Pierre Loti a törökökről. [Cikk] 1 p. [A "Figaróban" megjelent cikk magyar fordítása.]

1386.
MAGYAR Lajos: Nyugalom a Visztula-Bug között. [Tud.] 5 p.

1387.
BENEDEK Károly: Mondhatjuk-e? [Tud.] 6 p. [Részletek Hervé hírlapjából, a "Guerre Socialeból".]

1388.
DÉRI Imre: A berlini konferencia vezérei a tanácskozásokról. Wekerle, Szterényi József, Ullmann Adolf, Julius Wolf, dr. Exner nyilatkozatai. [Int.] 7 p. [Közép-európai Gazdasági Egyesület tagjainak kétnapos konferenciájáról, ahol a Monarchia és Németország közötti gazdasági közeledésről tanácskoztak.] Vö. 1389. tétel.

1389.
DÉRI Imre: A berlini tanácskozások. [Cikk] 9 p. [Közép-európai Gazdasági Egyesület tanácskozásairól.] Vö. 1388. tétel.

1390.
BENEDEK Károly: A vitás Dardanellák. [Tud.] 10 p. ["Times" a Dardanellák ostromáról.] Vö. 42., 285., 404., 485., 508., 1120., 1252., 1424., 1559., 1595., 2172. tétel.208. sz. júl. 28.

1391.
IGNOTUS: Még egy téli háború. [Vc.] 1 p. [Mindkét tábor békevágyát kifejezi, hogy az embereket egyre jobban foglalkoztatják a háború utáni problémák.]

1392.
Anglia hatalmi politikája. [Részlet] 1 p. [Erick Marcks, müncheni egyetemi tanár Németország és a világháború c. könyvének egyik fejezete.]

1393.
A Labour Leader békemozgalma. [Tud.] 4 p. [Felszólítja a szocialista pártokat, hogy kormányaiknál követeljék a béketárgyalások feltételeire vonatkozó nyilatkozatok megtételét.] Vö. 1396. tétel.

1394.
MAGYAR Lajos: Sikerünk a felső Bugnál. [Tud.] 5 p.

1395.
DÁNIEL Arnold: Az "elintézett" vámunió. [Cikk] 7 p. [Az "Újság" c. lap megállapításaival polemizálva érveket sorakoztat fel a vámunió mellett.] Vö. 1384., 1403., 1409., 1431., 1552., 1776., 1780. tétel.

1396.
GOLDBERG Ernő: A háború vége. [Tud.] 8 p. [E. D. Morel cikke a "Labour Leaderben" a háborúról.] Vö. 1393. tétel.

1397.
BENEDEK Károly: A háború hullámai. [Tud.] 9 p. [Tallózások francia és olasz lapokból.]

1398.
Huszadik Század. [Ism.] 12 p. [A júliusi szám tartalma.]209. sz. júl. 29.

1399.
Franciaország szomjas. [Vc.] 1 p. [Az alkoholtilalom bevezetése fellendítette a zugkereskedelmet Franciaországban.]

1400.
PILISI Lajos: A határon. [Tárca] 1 p. [Benyomások, élmények az erdélyi havasokban.]

1401.
MAGYAR Lajos: Döntő harcok. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1402.
FÜZESSÉRY István: Boroevics hadseregparancsnok nyilatkozata. Helyzetünk az olasz hadszíntéren. [Tud. és int.] 5 p.

1403.
MAGYAR Pál: A vámunió kérdéséhez. [Cikk] 8 p. [Dániel Arnoldnak a "Világ" július 28-ai számában megjelent cikke állításaival szemben síkra száll az önálló vámterület mellett.] Vö. 1384., 1395., 1409., 1431., 1552., 1776., 1780. tétel.

1404.
WEIGL Géza: Lublin alatt. [Tárca] 9 p.

1405.
EÖRSI TÓTH Júlia: Számok. [Cikk] 10 p. [Statisztikai adatok a sebesültekről.]

1406.
A Németbirodalom. [Ism.] 11 p. [Háborús Nagyhatalom c. füzetsorozat ötödik füzete.]210. sz. júl. 30.

1407.
Egy új korszak küszöbén. [Vc.] 1 p. [A háború utánra egy olyan demokratikus programot kell kidolgozni, amely az ország minden állampolgára számára egyenlő feltételeket teremt a boldoguláshoz.]

1408.
GOLDBERG Ernő: Francia ábrándok. [Tud.] 4 p. ["De Nederlander" c. lap J. Donteville professzor Après la Guerre, Les Allemandes, la France, La Be
lgique című könyvéről.]

1409.
DÁNIEL Arnold: Vámunió és önálló vámterület. [Cikk] 6 p. [Magyar Pálnak a "Világ" július 29-ei számában megjelent cikkének állításaira hivatkozva ismét kifejti a Németországgal való vámunió előnyös voltát.] Vö. 1384., 1395., 1403., 1431., 1552., 1776., 1780. tétel.

1410.
FÜZESSÉRY István: Végig az Isonzón. Legdélibb frontunk földrajza. [Cikk] 7 p. [Az Isonzó vidékének leírása.]

1411.
Beszélgetés Hervével. Önálló magyar királyságot, új zsidóországot ígér. [Int.] 9 p. [Albert J. Beveridge a New York-i "Call" c. lapban közli a G. Hervével folytatott beszélgetését a francia és német szocialisták felelősségéről és a háború utáni európai és közel-keleti status quo alakulásáról.]

1412.
GYÁROS Vilmos: Le Istorie Fiorentine. [Ism.] 10 p. [Niccolò Macchiavelli könyvér
ől, és politikai konklúziók a könyv kapcsán.]

1413.
Jaurès emléke. [Hír] 11 p. [Megjelent Kunfi Zsigmond: Jaurès az emberiség és szocializmus nagy halottja cím
ű könyve.] Vö. 1414., 1437., 1482., 1503., 1513., 1554., 1599. tétel.211. sz. júl. 31.

1414.
ORMOS Ede. Jaurès. [Esszé] 1. [Életér
ől és munkásságáról halálának egy éves évfordulója alkalmából.] Vö. 1413., 1437., 1482., 1503., 1513., 1554., 1599. tétel.

1415.
MAGYAR Lajos: Új támadások, új győzelmek. [Tud.] 5 p.

1416.
BALKÁNYI Béla: Kelet és nyugat közt. [Cikk] 7 p. [A háború utáni gazdasági problémákról, a szövetségesekkel való gazdasági viszonyról.]

1417.
FÜZESSÉRY István: A titkos mozgósítás. [Tud.] 9 p. [Az olasz frontról.]212. sz. aug. 1.

1418.
BALKÁNYI Béla: Földreform. [Vc.] 1 p. [A magyar földért harcoló katona a háború után nem válhat földönfutóvá, lehetővé kell tenni, hogy a nincstelenek kedvező viszonyok között bérelhessenek földparcellát az állandó lakóhelyük közelében.]

1419.
IGNOTUS: Vizes zsemlye. [Tárca] 1 p. [A háborús kényszer hatására bevezetett étkezési szokások egy részét nem ártana a béke idejére is átmenteni.]

1420.
MAGYAR Lajos: Csapataink Lublinban. [Tud.] 3 p. [Galíciából.]

1421.
FÜZESSÉRY István: A második görzi csata után. [Tud.] 6 p. [Az olasz frontról.]

1422.
BERNÁT Ottó: Meddig tart a háború? [Cikk] 7 p. [A hadviselő országok gazdasági helyzetéről, iparának és mezőgazdaságának teherbírásáról a háború elhúzódásának szempontjából.]

1423.
MÓRICZ Zsigmond: Annuska. [Elb.] 7 p.

1424.
BENEDEK Károly: Ellentétek Róma és Pétervár között. [Tud.] 11 p. [A szövetségesek közötti érdekütközésekről, főleg a Dardanellák kérdésében.] Vö. 42., 285., 404., 485., 1120., 1252., 1390., 1559., 1595., 2172. tétel.

1425.
JUHÁSZ Gyula: Menetszázad. [Vers] 13 p.

1426.
FARKAS Antal: Vadgesztenye alól a fenyők alá. [Tárca] 13 p. [Képzelt beszélgetés egy elesett honvéddal.]

1427.
LOVAG Ádám: Az entente gondjai. [Tud.] 14 p. ["Le Temps" legújabb számának cikkei és tudósításai alapján.]

1428.
BRAUN Róbert: Miért nem mondhatnak le a szerbek Macedóniáról? [Cikk] 15 p. [Politikai, gazdasági és stratégiai okok.]

1429.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Rip.] 16 p. [A háborús ország fővárosának élete.]

1430.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. A nagy szolidaritás. [Glossza] II. Több bizodalom vágya. [Vers] Miért nem lehet? [Kérdés] 17 p.

1431.
DÉRI Imre: A németek és a gazdasági közeledés. [Int.] 17 p. [Egy magát megnevezni nem akaró német politikussal a német-magyar vámunióról.] Vö. 1384., 1395., 1403., 1409., 1552., 1776., 1780. tétel.

1432.
KREUTZER Lipót: Hofer András feltámadása. [Tárca] 18 p. [A jelenlegi harcok kapcsán Tirol múlt században élő, legendás hírű szabadságharcosának alakját idézi fel.]

1433.
FÜZESSÉRY István: Az olasz hadsereg. [Tud.] 18 p.

1434.
Cs. L.: Az ari-burnui fronton. [Tud.] 20 p. [A török főhadiszállásról.]

1435.
HORVÁTH István: Balatonvármegye. [Cikk] 20 p. [A háború után nemzeti vagyonunknak, a Balatonnak védelmére, létre kell hozni a tervezett új vármegyét a Somogy, Zala és Veszprém megyékből kihasított területekből.]

1436.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A harcvonalban. [Tárca] 23 p. [Levél a frontról.]

1437.
Jaurès gyászünnep Olaszországban. [Hír] 23 p. [Az olaszországi szociáldemokrata pártveze
tőség fölhívására Olaszország szervezett munkássága gyászünnepet tart halálának első évfordulóján.] Vö. 1413., 1414., 1482., 1503., 1513., 1554., 1599. tétel.

1438.
[BÁLINT Lajos] Blt. L.: Madách Imre és Az ember tragédiája. Voinovich Géza könyve. [Ism.] 26 p.

1439.
A katonák és családjaik igényei. [Ism.] 27 p. [Pongrácz Jenő jogi ismeretterjesztő kézikönyve.]

1440.
A Nyugat. [Ism.] 27 p. [Az augusztusi szám tartalma.]

1441.
Új múzeum. [Ism.] 27 p. ["Múlt és Jövő" c. folyóiratnak a Magyar Zsidó Múzeum megnyitása alkalmából szerkesztett múzeumi számát ismerteti.]

1442.
Az Egyenlőség. [Ism.] 27 p. [Az új szám tartalma.]213. sz. aug. 2.

1443.
A duma. [Vc.] 1 p. [Az orosz képviselő-testület összehívása Oroszország katonai gyengülésének bizonyítéka: a cár a háború további áldozataiért látszólag a népet is felelőssé akarja tenni.] Vö. 1451., 2147., 2203., 2285. tétel.

1444.
WEIGL Géza: Lublin alatt. [Tud.] 1 p.

1445.
F. D.: Az olaszok Dél-Amerikában. [Cikk] 3 p. [Az Argentínába irányuló olasz kivándorlásról és a kormány intézkedéseiről a kivándorlás megakadályozására.]

1446.
Templom és szív. [Tud.] 7 p. [Romain Rolland nyilatkozata a párizsi sajtóban a háborúról, s a hozzá fűzött kommentárok.]214. sz. aug. 3.

1447.
MAGYAR Lajos: A megőrlés precesszusa. Az orosz vereségek okai. [Rip.] 4 p. [A technikai eszközök, A tisztek és katonák, A kárpáti csata, Az elhibázott visszavonulás.]

1448.
FÜZESSÉRY István: Az olasz hadsereg. [Tud.] 8 p.

1449.
MAGYAR Lajos: Az oroszok üldözése. [Tud.] 5 p.

1450.
Eötvös Károly darabja. [Hír] 12 p. [Budai Színkör rövidesen bemutatja a Böthök uram szerencséje című darabot.]215. sz. aug. 4.

1451.
IGNOTUS: A duma s a háború. [Vc.] 1. [A háború további menetén nem változtatna sem egy polgári, sem egy népi forradalom Oroszországban, hiszen Oroszország mindenképpen hódító hatalom, és kénytelen az is maradni.] Vö. 1443., 2147., 2203., 2285. tétel.

1452.
MAGYAR Lajos: Az Isonzo-fronton. [Tud.] 3 p.

1453.
MAGYAR Lajos: Ivangorod sorsa. [Tud.] 5 p.

1454.
DÉRI Imre: Rewenslow gróf a gazdasági közeledésről. [Int.] 7 p. [Németország és Ausztria-Magyarország között.]216. sz. aug. 5.

1455.
Sebek. [Vc.] 1 p. [Elítéli a háborús sérelmeket fitogtató, lázító külföldi szónokokat, hiszen a háborúban minden nemzetnek megvannak a saját sebei, amelyeket nem feltépni, hanem gyógyítani kell.]

1456.
EMŐDI Aladár: A nép jövője. Az ország egészségéért. [Cikk] 2 p. [Közegészség javításának szükségességéről és módjairól.]

1457.
MAGYAR Lajos: A visztulai hídverés srapnelzáporban. [Tud.] 3 p.

1458.
GOLDBERG Ernő: Japánok a háború befejezéséről. [Tud.] 4 p. [Az "Ostasiatische Lloyd" tudósítása alapján.]

1459.
MAGYAR Lajos: Ivangorodtól Besszarábiáig. [Tud.] 5 p. Vö. 1359., 1460., 1488., 1544., 1616. tétel.

1460.
MAGYAR Lajos: Románjaink bravúrjai Ivangorodnál. [Tud.] 5 p. Vö. 1359., 1459., 1488., 1544., 1616. tétel.

1461.
[GUTTMANN Henrik] G. H.: Ukrainai restauráció. Beszélgetés dr. Konstantin Lewickyjjel. [Int.] 7 p. [Az osztrák képviselőház rutén frakciójának elnökével készített interjú.]

1462.
FÜZESSÉRY István: Cadorna jelentései. [Tud.] 7 p. [Az olasz frontról.]217. sz. aug. 6.

1463.
A néma szobor. [Vc.] 1 p. [Varsó felszabadításának nemcsak stratégiai jelentősége van; a magyarok számára a lengyel szabadság visszaállítása évszázados álom.]

1464.
PILISI Lajos: A histrio. [Tárca] 1 p. [Galíciai történet.]

1465.
[BENEDEK Károly] B. K.: Tárt kebellel... [Tud.] 4 p. [Az "Avanti" c. lap az olasz tengerészet "offenzív" magatartásáról.]

1466.
MAGYAR Lajos: Az orosz visszavonulás. [Tud.] 5 p.

1467.
BENEDEK Károly: Hadikölcsön és diszázsió. [Tud.] 6 p. [Az olasz hadikölcsön siralmas eredményeiről a "Corriere della Sera" cikke alapján.] Vö. 1352., 1480., 1536. tétel.

1468.
Szabadkőművesek falva. Beszélgetés dr. Bókay Árpáddal, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy nagymesterével. [Int.] 7 p. [A szabadkőművesség részvétele a háborús jótékonyságban és egy lerombolt falu újjáépítésének terve.] Vö. 1495. tétel.

1469.
MAGYAR Lajos: A Bug és Visztula közt előre. [Tud.] 7 p.

1470.
DÉRI Imre: A háború és a német szocialisták. [Cikk] 8 p. [A német szociáldemokraták egy részének béketörekvéséről. A cikk a cenzúra miatt befejezetlen.]

1471.
Engels. [Megeml.] 9 p. [Halálának 20. évfordulóján.]

1472.
MAGYAR Lajos: Varsó a kiürítés pillanatában. [Tud.] 9 p.

1473.
FÜZESSÉRY István: Boroevicsnél az Isonzó mentén. [Tud.] 10 p.

1474.
BENEDEK Károly: Munkásforrongás Olaszországban. [Tud.] 11 p. [Az "Avanti" tudósítása alapján.] Vö. 1479., 1573., 1596. tétel.

1475.
BENEDEK Károly: A Times összeállítja a háború első évének mérlegét. [Tud.] 12 p.218. sz. aug. 7.

1476.
GERŐ Ödön: A nagy állomáson. [Vc.] 1 p. [A háború jelenlegi "állomásáról" büszkén lehet visszatekinteni az elért eredményekre, és reményteljesen lehet tekinteni a jövő felé.]

1477.
MAGYAR Lajos: Az új, sikeres offenzíva. [Tud.] 2 p. [Az orosz frontról.]

1478.
BENEDEK Károly: A francia szocialisták. [Tud.] 6 p. [A francia szocialista párt kongresszusáról az olasz szocialista párt párizsi küldöttének nyilatkozik Louis Dubreuille, a francia szocialista párt ügyvezető titkára.]

1479.
[BENEDEK Károly] B. K.: Sztrájkolnak az olasz textilmunkások. [Tud.] 7 p. Vö. 1474., 1573., 1596. tétel.

1480.
[BENEDEK Károly] B. K.: Hadisegély-akció. [Tud.] 7 p. [Olaszországban.] Vö. 1352., 1467., 1536. tétel.

1481.
FÜZESSÉRY István: Triesztben. [Tud.] 8 p.

1482.
Jaurès utolsó beszéde. [Do
k.] 8 p. [A július 25-én, Vaise választókerületben mondott beszédének magyar fordítása.] Vö. 1413., 1414., 1437., 1503., 1513., 1554., 1599. tétel.

1483.
[PÁSZTOR Árpád] (P.): Az aggodalmas Olaszország. [Tud.] 9 p.

1484.
Harden Miksát száműzték. [Hír] 10 p. ["Corriere della Sera" londoni levelezője szerint a német írót olaszbarát magatartása miatt száműzték Németországból.]219. sz. aug. 8.

1485.
JÁSZI Oszkár: Az orleansi szűz. [Vc.] 1 p. [A francia és a német klerikalizmus harcáról, s egy militarizmustól és osztályuralomtól független szintézis szükségességéről.]

1486.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok egy jövendő háború elkerülhetőségének lehetőségéről és a modern iskolai nevelésről.]

1487.
[PÁSZTOR Árpád] (P.): Az entente-sajtó az olasz offenzíváról. [Tud.] 4 p.

1488.
MAGYAR Lajos: Varsó és Ivangorod után. [Tud.] 7 p. Vö. 1359., 1459., 1460., 1544., 1616. tétel.

1489.
DÉCSI Imre: Orvosok a háborúban. [Cikk] 8 p. [Az orvosok szerepe a gyógyításban és a pusztító betegségek megelőzésében.] Vö. 1370., 1657., 1679., 1715. tétel.

1490.
BERNÁT Ottó: A jövő pénze. [Cikk] 9 p. [Közgazdasági értekezés a racionális pénzpolitikáról, amelynek alapja csak a különböző pénznemek aranyfedezetének biztosítása lehet.]

1491.
OLÁH Gábor: Óh mennyi vér. [Vers] 9 p.

1492.
SUMIRSKI Kázmér: Varsó lelke. [Tárca] 9 p. [Varsó Lengyelország metropolisa, s lakói a lengyel típus legsajátosabb vonásait hordozzák.]

1493.
FÜZESSÉRY István: Egy hadosztályparancsnokságnál az olasz fronton. [Tud.] 11 p.

1494.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Rip.] 12 p. [A háborút viselő ország fővárosának mindennapjairól.]

1495.
Kőművesfalva. Dr. Bókay Árpád szabadkőműves Nagymester felhívása. [Dok.] 13 p. [A tönkrement kárpáti falvak újjáépítésében való részvételre.] Vö. 1468. tétel.

1496.
FARKAS Antal: Vincellér-ének tőkék pusztulása idején. [Vers] 13 p.

1497.
DÉNES Zsófia: Kiel. [Tárca] 13 p. [Személyes benyomások a híres német hadikikötőről.]

1498.
A francia szocialisták és a háború. [Tud.] 14 p. [Rakovszki, román szociáldemokrata vezér röpirata, amely a francia nacionalizmus, főleg a francia szocialisták nacionalizmusának bírálatáról szól.]

1499.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német Belgiumban. [Tud.] 15 p. [A megszállott város mindennapjairól.] Vö. 1530., 1580., 1620. tétel.

1500.
A néma Opera. [Cikk] 16. [Miért "néma a m. kir. Opera?) Vö. 1581., 1658., 1909., 1994., 2011., 2451. tétel.

1501.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. Jött éve csodáknak. [Glossza] II. Szegény legény boltja. [Vers] III. A magyar Svájc. [Glossza] 17 p.

1502.
Lemberg. [Ism.] 18 p. [Pogány József haditudósítóként szerzett élményei alapján írott könyve, Lemberg 10 hónapos orosz megszállásáról.] Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 3318. tétel.

1503.
Jaurès-ünnepély. [Hír] 22 p. [F. hó 12-én a Galilei Kör emlékezik meg a politikusról; a gyászünnepély szónokai Jászi Oszkár és Kunfi Zsigmond les
znek, Ady ez alkalomra írt versét küldi el.] Vö. 1413., 1414., 1437., 1482., 1503., 1513., 1554., 1599. tétel.

1504.
- -.: Hevesi József: Vér. [Ism.] 24 p. [Verskötet.]

1505.
Nyelvében él a nemzet. [Ism.] 24 p. [Seitz Lipót röpirata.]

1506.
II. Vilmos császár. [Ism.] 24 p. [Ifj. Gonda Béla összeállítása II. Vilmos császár beszédeiből.]

1507.
- -.: Böszörményi Zoltán versei. [Ism.] 24 p. [Üzen lelkem fehér fénnyel.]

1508.
A "Kelet Népe" (Das Junge Európa) [Ism.] 24 p. [Halmay Elemér által szerkesztett, Berlinben megjelenő német nyelvű folyóirat tartalma.]

1509.
Von Bismarck bis Hindenburg. [Ism.] 24 p. [Arthur Singer Lipcsében megjelent könyvéről.]

1510.
A kárpáti harcok speciális krónikása. [Hír] 24 p. [Aage Madelung könyvet írt a határainkon folyt küzdelmekről, amely rövidesen Hadinaplóm - címmel magyar kiadásban is megjelenik.] Vö. 2168., 2351., 2520. tétel.

1511.
Henry La Fontaine a háborúról. [Ism.] 24 p. [A "Nő" című feminista folyóirat augusztusi számának tartalma.]220. sz. aug. 9.

1512.
Lindhagen. [Vc.] 1 p. [Stockholm város polgármestere felszólítja a svéd államot, hogy a kultúra megmentése érdekében álljon a békeközvetítés élére.]

1513.
RAYMOND, Roger: Emlék. [Tárca] 1 p. [Megemlékezés Jean Jaurèsról.] Vö. 1413., 1414., 1437., 1482., 1503.
, 1554. tétel.

1514.
MAGYAR Lajos: Honvédségünk. [Tárca] 4 p. [Tisztelgés Rohr Ferenc, a honvédség főparancsnoka előtt.]

1515.
MAGYAR Lajos: A lubartowi áttörés. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1516.
BENEDEK Károly: Az olasz gyarmatok. [Tud.] 6 p. [Az olasz gyarmatok helyzetéről mélyen hallgat az olasz sajtó.]

1517.
[BENEDEK Károly] B. K.: Ifjú Itália. [Tud.] 6 p. [Egy francia kritikai szemle lesújtó bírálata az "ifjú olaszok" irodalmi ízléséről.]

1518.
[BENEDEK Károly] B. K.: Bulgária jövője. [Tud.] 6 p. [Radoszlarov, bolgár miniszterelnök nyilatkozata a "Petit Parisien" szófiai munkatársának Macedónia visszaszerzésére irányuló igényeiről.]

1519.
[BENEDEK Károly] B. K.: Bark az új orosz kölcsönről. [Tud.] 7 p. [Az orosz pénzügyminiszter nyilatkozata a "Le Temps" pétervári tudósítójának a hadiköltségek emeléséről.]

1520.
Kapunyitás a színházakban. [Hír] 8 p. [A főváros színházaiban rövidesen megkezdődnek az előadások.]221. sz. aug. 10.

1521.
A középosztály megmentése. [Vc.] 1 p. [A polgárság elproletarizálódásával komoly veszély fenyegeti a nemzeti kultúrát, e folyamat megállításának egyetlen módja a proletár számára megkönnyíteni a középosztályba való bejutást.]

1522.
MAGYAR Lajos: Kis történetek a nagy háborúból. [Tárca] 1 p. [Rövid történetek a keleti frontról.]

1523.
MAGYAR Lajos: Az orosz visszavonulás válsága. [Tud.] 5 p. [A keleti frontról.]

1524.
[PÁSZTOR Árpád] (P.) [2 rövid tudósítása Bulgáriának Macedóniával kapcsolatos igényeiről a "Journal de Genève" és a "Messagero" cím
ű lapok jelentései alapján]. 7 p.

1525.
GOLDBERG Ernő: Flandria. [Tud.] 8 p. [Adatok Flandria megszállt részeinek közhangulatáról, politikájáról.]

1526.
A nőmunkások gyűlése. [Tud.] 9 p. [Magyarországi szocialista nőmunkások sürgetni szeretnék a békekötést, s ennek ügyében augusztus 17-én nyilvános munkásnőgyűlést hívtak össze az Építőmunkások Otthonába.] Vö. 1557. tétel.

1527.
DÉRI Imre: Orosz vereségek a Balkánon. [Tud.] 9 p. [Különböző nyilatkozatok a semleges Balkán-államok berlini követségein Varsó eleste után.]

1528.
Színházak hírei. [Hír] 12 p. [Az Uránia Színház f. hó 14-én bemutatja Földes Arthur: Az olasz háború című 2 felvonásos darabot.] Vö. 1584. tétel.222. sz. aug. 11.

1529.
IGNOTUS: Optálás. [Vc.] 1 p. [Monarchia kényszerhelyzetéről, amely a háborúban elfoglalt helyét meghatározta.]

1530.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. "Pressezentrale". [Tud.] 1 p. [A brüsszeli sajtóközpont működéséről.] Vö. 1499., 1580., 1620. tétel.

1531.
MAGYAR Lajos: Kovno három erődje elesett. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1532.
[BENEDEK Károly] B. K.: A milánói fosztogatók. [Tud.] 6 p. [Német cégek kifosztása Milánóban a hatóságok közönyössége miatt.]

1533.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az olasz cenzura. [Tud.] 6 p. ["Italia" és más olasz lapok tiltakozásai a cenzúra túlkapásai miatt.]

1534.
BENEDEK Károly: Angol felkészülések. [Tud.] 8 p. [Anglia előkészületei a háború folytatásához az orosz vereségek után.]

1535.
FÜZESSÉRY István: A hegyi út. [Tud.] 8 p. [Az olasz frontról.]

1536.
[BENEDEK Károly] B. K.: Új olasz kölcsön. [Tud.] 9 p. [Olaszország 50 millió dolláros kölcsön ügyében tárgyal az Egyesült Államokkal.] Vö. 1352., 1467., 1480. tétel.

1537.
[PÁSZTOR Árpád] (P.): A fagy. [Tud.] 9 p. [Reuter jelentése az olasz katonák fagyás miatti megnyomorodásáról.]

1538.
[PÁSZTOR Árpád] (P.): A montenegrói krízis. [Tud.] 9 p. ["Züricher Post" jelenti, hogy a Boulton Brothers által közvetített montenegrói kölcsön kamatszelvényei fedezethiány miatt nem válthatók be.]

1539.
Németország és a nemzetközi szakszervezetek. [Tud.] 10 p. [Vita a jelenleg Berlinben székelő nemzetközi szakszervezeti központ áthelyezéséről.]223. sz. aug. 12.

1540.
A magyar paraszt. [Vc.] 1 p. [A magyar parasztot nem elég szeretni, hanem fel kell szabadítani a múlt minden járulékától és saját sorsának intézőjévé kell tenni.]

1541.
PILISI Lajos: A falu jegyzője. [Rip.] 1 p. [Falusi életkép.]

1542.
MAGYAR Lajos: Az oroszok üldözése. [Tud.] 5 p.

1543.
MAGYAR Lajos: A rombolás mámorában. [Tud.] 7 p. [Az orosz frontról.]

1544.
BENEDEK Károly: Varsó és Ivangorod után. [Tud.] 8 p. [Néhány antantpárti haditudósító írásainak rövid ismertetése.] Vö. 1359., 1459., 1460., 1488., 1616. tétel.

1545.
FÜZESSÉRY István: A Monte Santo ormán. [Tud.] 9 p. [Az olasz frontról.]

1546.
[PÁSZTOR Árpád] (P.) [Külföldi lapokból átvett rövid tudósításai]. 10 p. Szalandra a fronton; Az orosz-japán szövetség; Két millió német katona a nyugati fronton; Olaszország vásárlásai; Új szerb offenzíva előtt; Olaszország Törökország ellen; Magyar hajók olasz szolgálatban; Az orosz sztrájk.

1547.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az angol szénkivitel korlátozása. [Tud.] 10 p. [Reuter-ügynökség hivatalos jelentése alapján.] Vö. 1597. tétel.

1548.
Szocialista sajtópörök Németországban. [Hír] 11 p. [Düsseldorfban megjelenő "Internationale" című lapban közzétett cikkek miatt büntetőeljárást indítottak többek között Rosa Luxemburg, Klara Zetkin és Mehring szocialista író ellen.]224. sz. aug. 13.

1549.
Állami munkák és a háború. [Vc.] 1 p. [A háborúval közvetlen összeköttetésben nem álló állami megrendelések leállítása igen súlyos helyzetbe hoz számos vállalkozót.]

1550.
MAGYAR Lajos: Az üldözés. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1551.
[BENEDEK Károly] K. B.: A magányos fa. [Tárca] 6 p. [Egy 30 méter magas öreg fáról, amely festői környezetben a svájci határőrsök végső őrhelye.]

1552.
DÉRI Imre: Neumann birodalmi gyűlési képviselő a vámunióról. [Int.] 7 p. [Friedrich Neumann a gazdasági közeledés kérdéséről.] Vö. 1384., 1395., 1403., 1409., 1431., 1776., 1780. tétel.

1553.
BENEDEK Károly: A rendkívüli törvény nevében. [Tud.] 8 p. [Olaszországi elégedetlenségekről és a háború nevében történő hatósági visszaélésekről.]

1554.
Jaurès emlé
ke. A Galilei Kör ünnepe. [Tud.] 9 p. [Az ülés programja, Kunfi Zsigmond és Jászi Oszkár beszéde.] Vö. 1413., 1414., 1437., 1482., 1503., 1554., 1599. tétel.

1555.
[PÁSZTOR Árpád] (P.) [különböző külföldi sajtóorgánumokból vett tudósításai.] 11 p. Pusztító orosz patrouillok; Olaszország háborúja; Hol van d'Annunzio?; Venizelosz sajtója; Olasz pénztárjegy.

1556.
Modern Színpad. [Tud.] 12 p. [Bárdos Artúr vezetésével kezdődő évad terveiről.]

1557.
Betiltott nőgyűlés. [Hír] 13 p. [A szociáldemokrata nők augusztus 17-ére meghirdetett gyűlését, annak politikai jellege miatt a rendőrség betiltotta.] Vö. 1526. tétel.225. sz. aug. 14.

1558.
GERŐ Ödön: Imperializmus. [Vc.] 1 p. [A világháború igazi oka az imperialisztikus világhatalmak nagyhatalmi terjeszkedése, a Monarchia csak belesodródott ebbe a "hatalmi rendezkedésbe".]

1559.
BENEDEK Károly: A Dardanellák legendáiból. [Tud.] 3 p. [Egy Dardanella vidékéről érkező hajóskapitány elbeszélése.] Vö. 42., 285., 404., 485., 508., 1120., 1252., 1390., 1424., 1559., 1595., 2172. tétel.

1560.
[BENEDEK Károly] B. K.: Meddig tart a háború? [Tud.] 6 p. [Exponált olasz személyiségek válaszai a "New York American" körkérdésére: Meddig tart még a háború?]

1561.
FÜZESSÉRY István: Az ellankadt olasz erő. [Tud.] 7 p. [Az olasz frontról.]

1562.
Revue de Hongrie. [Ism.] 12 p. [Az új szám tartalma.]226. sz. aug. 15.

1563.
JÁSZI Oszkár: Az entente nemzetiségi politikája. [Vc.] 1 p. [Belgium, Svájc, Anglia és más országok példájával is igazolja, hogy Európa térképének a nemzetiségi elv szerinti átalakítása az antantállamok legönzőbb hatalmi érdekét jelenti.]

1564.
IGNOTUS: Jegyzetek. [Tárca] 1 p. [Gondolatok a háborútól távol maradó Svájcról és a budapesti Iparművészeti Múzeumban kiállított háborús gyermekrajzokról.]

1565.
FÜZESSÉRY István: Olasz katonák a háború ellen. [Tud.] 2 p. [Az itáliai nemzetközi szociáldemokrata szövetség háborúellenes felhívásairól.]

1566.
A szocialista nők és a háború. [Ism.] 6 p. [Luise Zietznek, a női munkásmozgalom vezérének tanulmánya a Német Birodalom szocialista munkásnőinek a háború kezdete óta kifejtett tevékenységéről.]

1567.
MAGYAR Lajos: Brest-Litovszk körül. [Tud.] 7 p. [Az orosz frontról.] Vö. 1628., 1668., 1713. tétel.

1568.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Rip.] 8 p. [Jelenetek Budapest utcáin.]

1569.
BERNÁT Ottó: Elnéptelenedés. [Cikk] 9 p. [Népesedési kérdés gazdasági vonatkozásairól.]

1570.
PILISI Lajos: Amerika. [Rip.] 9 p. [Háború okozta nyomorúság a falvak népénél.]

1571.
LOVAG Ádám: Svájcban olcsó az élet. [Cikk] 11 p. [Bár a világháború gazdaságilag Svájcot is érinti, a jó gazdasági szervezés következtében ott mégis virágzik a gazdaság és magas az életszínvonal.]

1572.
Amerikai szabadkőművesek szózata. A békéért. [Dok.] 13 p. [New York-i Nagypáholy (Grand Lodge of the State of New York) évkönyvében megjelent kiáltvány részben teljes szövege.] [Néhány szót törölt a cenzúra.]

1573.
CSIZMADIA Sándor: Az olasz munkásmozgalom. [Tan.] 13 p. [A szervezett munkásság egymást kiegészítő szakszervezeti és politikai mozgalmáról.] Vö. 1474., 1479., 1596. tétel.

1574.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Nagy hegyek alján. [Rip.] 14 p. [Vásári életkép valahol az erdélyi hegyek lábainál.]

1575.
ADY Endre: Távol a csatatértől. I. Madarak és pogányok. [Glossza] II. Emlékezés a nagy halottra. [Vers] III. Désy Zoltán példája. [Glossza] 15 p.

1576.
Kőművesfalva. [Tud.] 15 p. [A szabadkőművesek falvának felépítésére indított gyűjtés első eredményei.] Vö. 1468., 1495., 1638., 1747., 1955., 2058., 2153., 2482., 2582., 2684., 2813., 2960. tétel.

1577.
DÉCSI Imre: Orvosok a háborúban. Mit tanultunk? [Cikk] 16 p. [A traumás neurózisról és annak békében is hasznosítható orvosi tanulságairól.]

1578.
SÁNDOR Dezső: Sör, hús, tej. A pesti népélelmező helyek. [Rip.] 17 p. [Sörcsarnokban, a mészárszékekben és a kávémérésekben.]

1579.
A jós költemény. [Vers] 17 p. [Robert Hamerling osztrák költő 1884-ben írt, Profetisches Gedicht című versének magyar fordítása.] [A fordító neve nem szerepel a lapban.]

1580.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Hágától-Brüsszelig. [Tud.] 17 p. Vö. 1499., 1530., 1620. tétel.

1581.
Séta az Operaház körül. [Rip.] 19 p. [Az Opera működtetésének már csőddel fenyegető anyagi és egyéb akadályairól.] Vö. 1500., 1658., 1909., 1994., 2011., 2451. tétel.

1582.
BALKÁNYI Béla: A háztartási statisztika. [Ism.] 20 p. [Illés Imre könyve a háztartási statisztika feladatáról és céljáról.]

1583.
MAGYAR Pál: A drágaság. A fix javadalmazású magánalkalmazottak helyzete. [Cikk] 21 p. [Magánalkalmazottak váltak a háború következtében a legkiszolgáltatottabb társadalmi réteggé.]

1584.
Az olasz háború. [Ism.] 25 p. [Földes Arthur darabja az Urániában.] Vö. 1528. tétel.

1585.
[BÁLINT Lajos] Blt. L.: Ulenspiegel [!]. [Ism.] 26 p. [Charles de Coster regénye.]

1586.
A jasonkai zsidófiú. [Ism.] 26 p. [Wischnovszky Ignác történetei.]

1587.
Hét probléma az okkultizmus köréből. [Ism.] 26 p. [Nérei Ödön összegyűjtött felolvasásai.]

1588.
A Nagy háború nagy történelme. [Hír] 26 p. [Megjelent a sorozat 21. füzete.]

1589.
Teozófia. [Ism.] 26 p. [Az augusztusi szám tartalma.]

1590.
Az Egyenlőség. [Ism.] 26 p. [A hetilap új számának tartalma.]227. sz. aug. 16.

1591.
"A szent egység!..." [Vc.] 1 p. [Egyes francia politikusok a parlamenti vitát a "szent egység" megbonthatatlanságára való hivatkozással akarják elnémítani.]

1592.
MAGYAR Lajos: Az orosz visszavonulás. [Tud.] 3 p.

1593.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az entente nem bízik az orosz ellenoffenzívában. [Tud.] 5 p. [A "Times" hadikritikusának álláspontja.]

1594.
BENEDEK Károly: Az orosz békevágy. [Tud.] 5 p. [Antant sajtóorgánumok aggódnak az orosz különbéke lehetősége miatt.]

1595.
BENEDEK Károly: A Consulta körül. [Tud.] 6 p. [Az olasz sajtó a Dardanella akcióban való részvételről.] Vö. 42., 285., 404., 485., 508., 1120., 1252., 1390., 1424., 1559., 2172. tétel.

1596.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az olasz szocialisták. [Tud.] 6 p. [A szicíliai szocialista párt háborúellenes magatartása miatt összeütközésbe került a hatóságokkal.] Vö. 1474., 1479., 1573. tétel.

1597.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az angol szén és Olaszország. [Tud.] 6 p. [Ijedelem az angol szénexport felfüggesztése miatt.] Vö. 1547. tétel.

1598.
WEIGL Géza: Egy levél. [Tárca] 7 p. [Szomorú gondolatok egy haldokló katona búcsúlevelének kapcsán.]

1599.
Jaurès-gyászünnep Romániában. [Hír] 8 p. [A szervezett munkásság szinte minden városban megemlékezett ha
lálának első évfordulójáról.] Vö. 1413., 1414., 1437., 1482., 1503., 1554. tétel.

1600.
Maxim Gorkij az orosz zsidókért. [Hír] 8 p. [Az író, valamint J. J. Tolsztoj gróf tagja a Péterváron létesített "A hadműveletek folytán szenvedésnek kitett szegényebb zsidó népességet segítő egyesület" választmányának.]228. sz. aug. 17.

1601.
Az entente reménysége. [Vc.] 1 p. [Az antant politikusai; az olaszok után most újabb Balkán-államokat akarnak belekeverni a háborúba.]

1602.
SINGER Arthur: A király. Nyolcvanötödik születésnapja. [Tárca] 1 p. [Uralkodásának rövid áttekintése és születésnapi köszöntő.] Vö. 1612. tétel.

1603.
[BENEDEK Károly] B. K.: Baltimore érseke a békéért. [Hír] 4 p. [Gibbons bíboros, Baltimore érseke békeakciót indított Amerikában.]

1604.
DÉRI Imre: Bulgária érdekei. Rizoff berlini követ nyilatkozata. [Int.] 7 p. [A háború eseményeiről, az erőviszonyokról.]

1605.
Széll Kálmán meghalt. [Megeml.] 7 p. [Politikus, államférfi.] Vö. 1630. tétel.

1606.
MAGYAR Lajos: Orosz történetek. [Tárca] 8 p. [A kozák és a konstitúció; Vilmos császár gépfegyvere; Miért haragszik a népfelkelő; Tanítják az orosz bakát.]

1607.
[BENEDEK Károly] B. K.: Olasz tisztiképzés. [Tud.] 9. [Gyorstalpaló tiszti és altiszti tanfolyamok.]

1608.
DÉRI Imre: Látogatás Bernsteinnál. Bernstein a német szocialisták törekvéseiről, saját állásfoglalásáról, a parlamenti frakcióról és a német-osztrák-magyar gazdasági aspirációkról. [Int.] 9 p.

1609.
[BENEDEK Károly] B. K. [rövid tudósításai a világsajtóból]. 10 p. A száműzött Janotha. [Angliából elkergették Janotha Cecilia Amália zongoraművésznőt]; Az angol összeírás [A rendkívüli népszámlálás kérdőíve]; Sarrail tábornok bukása [Verdun parancsnokát felmentették, helyébe Rubert tábornokot nevezték ki.]

1610.
FÜZESSÉRY István: Küzdelem a levegőben. [Tud.] 11 p. [Az olasz frontról.]

1611.
A Nyugat. [Ism.] 14 p. [Az augusztus 16-ai szám tartalma.]229. sz. aug. 18.

1612.
IGNOTUS: A király születése napjára. [Vc.] 1 p. [Az agg uralkodó uralkodói tehetségének méltatása.] Vö. 1602. tétel.

1613.
PILISI Lajos: Elpusztult falvak. [Rip.] 1 p. [Háború dúlta falvakról.]

1614.
MAGYAR Lajos: Egy tragikus nemzet. [Tárca] 4 p. [A lengyelekről.]

1615.
MAGYAR Lajos: Győzelmes üldözés. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1616.
SZOMORY Emil: Ivangorod hősénél. [Tud.] 8 p. [Ivangorod bevételéről Kövess tábornok elbeszélése alapján.] Vö. 1359., 1459., 1460., 1488., 1544. tétel.

1617.
HEVESI József: Anyák imája. [Vers] 10 p.

1618.
A Huszadik Század. [Ism.] 11 p. [Az augusztusi szám tartalma.]230. sz. aug. 19.

1619.
Mérleg. [Vc.] 1 p. [Az egyévi háború mérlege.]

1620.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Emberek. [Tud.] 1 p. [Az utcák életéről, divatról, az emberek hangulatáról.] Vö. 1499., 1530., 1580. tétel.

1621.
MAGYAR Lajos: A helyzet. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1622.
Anglia centralizál. [Cikk] 6 p. [A "Nieuwe Rotterdamsche Courant" londoni tudósítója Angliának és gyarmatainak államjogi viszonyáról és ezek változásairól.]

1623.
[LOVAG Ádám] L. Á.: Semleges tollal. [Ism.] 9 p. [A "Luzerner Taablatt" vezércikke a háborúról: Visszapillantások és kilátások címen.]

1624.
[LOVAG Ádám] L. Á.: London mellett hallják az ágyúszót. [Tud.] 9 p. [A "Daily Mail" tudósítása alapján.]

1625.
Darwin. [Ism.] 12 p. [Az új szám tartalma.]231. sz. aug. 20.

1626.
GERŐ Ödön: Reálpolitika. [Vc.] 1 p. [Megemlékezés István királyról, az első magyar reálpolitikusról.]

1627.
PILISI Lajos: Hindenburgfalván. [Rip.] 1 p. [Háborús históriák.]

1628.
SZOMORY Emil: Breszt-Litovszk ostroma. [Tud.] 5 p. Vö. 1567., 1668., 1713. tétel.

1629.
DÉRI Imre: A kancellár nagy beszéde. [Tud.] 7 p. [Reichstag augusztus 19-én kezdődő gyűléséről.]

1630.
Széll Kálmán temetése. [Tud.] 10 p. Vö. 1605. tétel.

1631.
BENEDEK Károly: A szerb-bolgár viszony. [Tud.] 11 p. [Az orosz nagykövet, Rasztics a "Tribunának" nyilatkozik a balkáni helyzetről. A nyilatkozatból levont következtetések.]

1632.
FÜZESSÉRY István: A Krntől Tolmeinig. [Tud.] 11 p. [Az olasz frontról.]

1633.
MAGYAR Lajos: Kis történetek a nagy háborúról. [Tárca] 12 p. [Eau de Pologne és Woda Polonska; A legnagyobb német győzelem; Schulter an Schulter; A vöröskeresztes hölgyek; Aratnak Ravaruskán.]

1634.
Elhunyt amerikai újságíró. [Hír] 14 p. [Meghalt Berkó Jenő, az "Amerikai Magyar Népszava" szerkesztője.]232. sz. aug. 21.

1635.
A szegény ember sorsa. [Vc.] 12. [Az állandóan létező szegénység megszüntetéséhez szociális reformok kellenek, a háború okozta átmeneti szegénységen gyorsabban ható módszerekkel kell a lehetőségekhez képest segíteni.]

1636.
FÜZESSÉRY István: A Krn vidékén. [Tud.] 4 p. [Az olasz frontról.]

1637.
MAGYAR Lajos: Mindenütt sikerek. [Tud.] 5 p. [Az orosz frontról.]

1638.
Kőművesfalva. [Tud.] 5 p. [Újabb adományok.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1747., 1955., 2058., 2153., 2482., 2582., 2684., 2813., 2960. tétel.

1639.
[DÉRI Imre] D. I.: A balkáni államok német kölcsöne. [Tud.] 7 p. [A semleges balkáni államok kölcsönért fordultak Németországhoz.]

1640.
Ehrlich professzor meghalt. [Nekr.] 8 p. [Homburg fürdőszanatóriumában elhunyt a Salvarsan feltalálója.] Vö. 1683. tétel.

1641.
Új tarka-est. [Hír] 9 p. [Király és a Magyar Színház tagjainak művésztársasága a Király Színházban "Új tarka-est" címmel verseket, énekeket, táncokat stb. mutatott be. Előadták Gábor Andor egyik jelenetét és Kiss József egy versét is.]233. sz. aug. 22.

1642.
DÁNIEL Arnold: Magyar reneszánsz. [Vc.] 1-4 p. [A békekötés után minden háborúban részt vett nemzetnek saját természeti kincséhez, a földhöz kell folyamodnia: a Campbell-féle, a Demcsinszki-féle és a Küzdényi Szilárd-féle talajműveléssel növelhető a terméshozam.]

1643.
IGNOTUS: Olvasás közben. [Tárca] 1-4 p. [Széll Kálmán politikai pályaképe - Szilágyi Dezsőével összevetve.]

1644.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Nemzeti ünnep. [Tud.] 8 p. [A hollandok elleni háború [1830. július 21.] évfordulójának megünneplése.] Vö. 1691., 1696., 1712. tétel.

1645.
Itália hadat üzent Törökországnak. [Cikk] 9 p. Vö. 1670., 1704., 1803. tétel.

1646.
KELETI Arthur: Virágos töviskoszorú. [Vers] 11 p.

1647.
BERNÁT Ottó: Ingadozó bálvány. [Cikk] 11-13 p. [Az Amerikai Egyesült Államok és Anglia egymás elleni pénzügyi küzdelmei.]

1648.
NAGY Andor: Mária Wasilienczuk ingei. [Elb.] 11-12 p.

1649.
ADY Endre: A Romlás hősei. [Cikk] 13 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

1650.
ADY Endre: Utálni s nem törődni. [Vers] 13 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

1651.
ADY Endre: Napóleon kissé haragos. [Cikk] 13 p. [A Távol a csatatértől c. rovatban.]

1652.
MAGYAR Lajos: Négy nap József főherceg főhadiszállásán. [Tud.] 13-14 p. [Kelt: augusztus 4.]

1653.
BENEDEK Károly: Hírlapírók az olasz fronton. [Cikk] 14 p. [Kelt: Melide, augusztus 15. olasz, francia, angol tudósítók kísérletképpen engedélyt kaptak arra, hogy az olasz harcvonalról tudósítsanak.]

1654.
DÉRI Imre: Beszélgetés Liszt tanárral. A magyarokról, a vámunióról és a háború tanulságairól. [Int.] 15 p. [Franz von Liszt, német büntetőjogász.]

1655.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 16 p. [Augusztus 15-20-ig. Széll Kálmán temetéséről is.]

1656.
BENEDEK Károly: Az olasz szocialisták kongresszusa. [Cikk] 17-18 p.

1657.
DEUTSCH Ernő: Az orvos szociális munkája a háború alatt. [Cikk] 18 p. Vö. 1370., 1489., 1679., 1715. tétel.

1658.
Mit csinál az Opera? [Cikk] 19-20 p. [Az Operaház vezetőinek - Kern Aurélnak és Majovszky Pálnak - elhibázott gazdaságpolitikájáról.] Vö. 1500., 1581., 1909., 1994., 2011., 2451. tétel.

1659.
DÉNES Zsófia: Fogolytábor a jütlandi határon. [Rip.] 19-20 p.

1660.
SZENES Béla: A tüdőbeteg katonákért. Budakeszin lesz az első kórház. [Cikk és nyil.] 20 p. [Nyilatkozik Müller Kálmán és Fáy Aladár közegészségügyi főfelügyelő.]

1661.
Feldúlt tűzhelyeinkért! [Cikk] 24 p. [Megalakult a Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság a Képviselőházban. Tagjai: Khuen-Héderváry Károly, Andrássy Gyula, Berzeviczy Albert, Apponyi Albert, Zichy Aladár, Pekár Gyula.]

1662.
[BÁLINT Lajos] Blt. L.: Gyülölet. Egy háborús regény. [Ism.] 26 p. [Artur Landsberger könyve.]

1663.
A hét akasztott. [Ism.] 26 p. [Leonyid Andrejev novellája. Ford. Malonyay Dezső.]

1664.
Tíz esztendő. [Ism.] 26 p. [A budapesti Városi Nyilvános Könyvtár 1914. évi jelentése.]

1665.
A szlávok. [Ism.] 26 p. [Bonkáló Sándor könyve, a Modern könyvtár c. sorozat 471-476. sz. kötete.]234. sz. aug. 23.

1666.
A munka szervezése. [Vc.] 1-2 p. [A világháború átalakító hatása.]

1667.
Az angol fegyverek. [Tárca] 1-2 p. [Az angol független munkáspárt és a "Labour Leader" háborúellenes, tárgyilagos álláspontja s a másik háborús uszító irányzat.]

1668.
Breszt-Litovszk körülzárása. [Tud.] 3 p. Vö. 1567., 1628., 1713. tétel.

1669.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A béke felé! [Cikk] 4 p. [A "Nieuwe Rotterdamsche Courant" cikkének ismertetése.]

1670.
Az olasz-török hadüzenet. [Cikk] 5 p. Vö. 1645., 1704., 1803. tétel.

1671.
LOVAG Ádám: The Register kudarca. Az általános védkötelezettség felé. [Cikk] 5-6 p. [National Registration Act címmel egy hét alatt 25 millió kérdőívet osztanak szét Angliában.]

1672.
FÜZESSÉRY István: Tolmein tájékán. [Tud.] 6 p.

1673.
[BENEDEK Károly] B. K.: A francia demokrácia. [Cikk] 6-7 p.

1674.
Új tanügyi lap. [Hír] 8 p. [Szentiványi Ákos szerkesztésében Budapesten, "Iskolák Újságja" címmel. Megjelent augusztus 21-én.]235. sz. aug. 24.

1675.
BALKÁNYI Béla: A harcosok otthona. [Vc.] 1-2 p. [A harctérről visszatért katonák Németországban ingatlant kapnak. Ezt a mozgalmat Magyarországon is el kellene indítani.] Vö. 1690. tétel.

1676.
Edisonnál. [Rip.] 1-2 p. [A világhírű feltaláló az amerikai tengerészeti minisztérium számára is dolgozik a kilőtt torpedók megsemmisítésén.]

1677.
L. S.: Pétervár menekül. [Tud.] 4 p. [A "Novoje Vremjában" megjelent Mencsikov-nyilatkozat pánikot keltett, a lakosság Moszkvába menekül.]

1678.
DÉRI Imre: Dr. Kaempf a gazdasági közeledésről. Beszélgetés a német birodalmi gyűlés elnökével. [Int.] 4 p. [Johannes Kaempf, a Reichstag elnöke nyilatkozik Berlinben.]

1679.
DEUTSCH Ernő: Az orvos szociális munkája a háború alatt. [Cikk] 7-8 p. Vö. 1370., 1489., 1657., 1715. tétel.

1680.
KURZWEIL Anny: Angol nők a háborúban. [Cikk] 8-9 p. [A Women's Emergency Corps tevékenysége.]

1681.
Budapest ne egyék húst! [Tud.] 11 p. [Bárczy István polgármester a "Neue Freie Pressének" adott nyilatkozatot Bécsben, Budapest élelmiszerellátásáról.] Vö. 1699. tétel.

1682.
József főherceg a katonákról. [Tud.] 11 p. ["Berliner Tageblattnak" adott nyilatkozatában a magyar katonák önfeláldozó hősiességét dicsérte.]

1683.
Ehrlich Pál temetése. [Hír] 11 p. [Frankfurtban eltemették a Salvarsan feltalálóját.] Vö. 1640. tétel.

1684.
A német sajtó határozata. [Hír] 11 p. [A külföldről való hírszolgálat megszervezése és függetlenné tétele.]

1685.
A Nemzeti Áldozatkészség Szobra. [Hír] 11 p. [A Hadsegélyző Hivatal és az Auguszta-Alap állítja majd fel: a szobor faváza már elkészült, az adakozók albumát Basch Árpád festőművész már készíti.] Vö. 1755., 1967., 1979., 2220., 2268. tétel.

1686.
Hétszeres akasztás Bécsben. [Hír] 11 p. [7 halálos ítélet az orosz nemzeti párt híveinek hadbírósági perében.]

1687.
A harcképtelen katonák alkalmazása. [Hír] 11 p. [Hazai Samu báró honvédelmi miniszter leiratot készített a csonka, béna katonák tanfolyamon való átképzésére és munkába állítására.]

1688.
A rokkantak jövője. [Hír] 12 p. [A "Szabad Líceum" tudományos és ismeretterjesztő társaság előadássorozatot rendez, hogy a társadalom érdeklődését felkeltse az özvegyek, árvák, rokkantak sorsa iránt. Az előadások programja.]

1689.
A kárpáti falvak felépítése. [Hír] 12 p. [Sáros megyében választanak ki egy falut; 100 ezer koronás költséggel Csik vármegye építi fel közadakozásból.]236. sz. aug. 25.

1690.
IGNOTUS: Honfoglalás. [Vc.] 1-2 p. [Különvéleményt fűz Balkányi Béla A harcosok otthona c. cikkéhez. Balkányi csatlakozik Dániel Arnold eszméihez: a nemzeti vagyon jobb kihasználása a legfontosabb.] Vö. 1675. tétel.

1691.
HALASI F[ISCHER] Ödön: Német-Belgiumban. Ahol fészket vert a fekete sas. [Cikk] 1-3 p. [Freiherr von Bissing és vezérkara Brüsszelben "berendezkedett".] Vö. 1644., 1696., 1712., tétel.

1692.
MAGYAR Lajos: Az orosz haderő kettévágása. [Tud.] 5 p. [Breszt-Litovszknál.]

1693.
DÉRI Imre: Beszélgetés a német belügyi államtitkárral. [Rip.] 7 p. [Dr. von Richter a Reichstag palotában nyilatkozik a német-osztrák-magyar gazdasági közeledésről.]

1694.
A miniszter és a foglyok. [Rip.] 8 p. [Sándor János belügyminiszter erdélyi birtokán, ahol orosz hadifoglyok dolgoznak.]

1695.
Két magyar tanszék Konstantinápolyban. [Hír] 11 p. [Sükri pasa a magyar nyelv és irodalom, valamint az ural-altáji összehasonlító nyelvészet előadására két tanszéket létesít a konstantinápolyi egyetemen. Mosony Lipót már ott tartózkodik.]

1696.
A Világ és a Morning Post. [Hír] 11 p. [Halasi Fischer Ödön: Német-Belgiumban címmel a "Világban" megjelent tudósítását átvette a londoni lap, de egyes részletek kihagyásával ellenséges színezetet adott a riportnak.] Vö. 1644., 1691., 1712. tétel.

1697.
Új egyetemi tanár. [Hír] 11 p. [Handel Vilmos a debreceni tudományegyetem politikai tanszékén.]

1698.
A pozsonyi egyetem új dékánja. [Hír] 11 p. [Az 1915/1916. tanévre a jog- és államtudományi kar dékánja Polner Ödön.]

1699.
Bárczy polgármester nyilatkozata. [Hír] 11 p. [A "Neue Freie Presse" kivonatosan, s így félrevezetően közölte Bárczy István nyilatkozatát, melyben nem hangzott el az, hogy Budapest ne egyék húst.] Vö. 1681. tétel.

1700.
A hadfölszerelő-üzemekben dolgozó munkásokért. [Hír] 12 p. [Sérelmeik ügyében Hazai Samu honvédelmi miniszterhez küldöttség ment. Tagjai: Buchinger Manó, Jászai Samu, Malasits Géza, Hubai János.]237. sz. aug. 26.

1701.
A holt szezón... [Vc.] 1-2 p. [Nyári hónapokban az üdülési események helyett az orosz-lengyel front híreire figyelnek.]

1702.
Francia napló. [Tárca] 1 p. [A "Figaro", a "Tag", és a "Matin" lapvéleményei azonos törekvésekről.]

1703.
MAGYAR Lajos: A meghódított Lengyelországban. [Tud.] 5 p.

1704.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az olasz fronton. A török hadüzenet hatása San-Marinóban. [Tud.] 6 p. Vö. 1645., 1670., 1803. tétel.

1705.
BENEDEK Károly: A háború után. [Cikk] 8 p. [Luigi Luzatti olasz pénzügyminiszter szerint a hatalmaknak tartós gazdasági egyezségre kell törekedni az olasz-francia ellentétek megszüntetésére.]

1706.
GOLDBERG Ernő: Registration-Day. [Rip.] 8-9 p. [Londonban a 15 és 65 év közötti angol állampolgárságú férfiak kérdőívet kötelesek kitölteni. Emiatt sok város nemzetiségi kerületeiben zavargások voltak.]

1707.
JESZENSZKY Ignác: Protestánsok és szabadkőművesek. [Cikk] 9 p. [Vitatja Kubinyi Géza esperesfelügyelő, gömöri főispán felfogását, mely ellenzi, hogy az evangélikus papság és tanárság szabadkőműves szövetségbe lépjen.] Vö. 1711., 1853. tétel.

1708.
Bárczy István kitüntetése. [Hír] 10 p. [Budapest polgármestere a Vöröskereszt első osztályú tiszti jelvényét kapta Bécsben a királytól.]

1709.
"A kötözőhelytől vissza a frontig." [Ism.] 12 p. [Bemutató az Urániában. Paál Jób munkáját színes vetített képek és mozgóképek illusztrálták.]

1710.
Gül-Baba. [Ism.] 12 p. [A Budai Színkörben felújították Huszka Jenő darabját.]238. sz. aug. 27.

1711.
Kubinyi. [Vc.] 1-2 p. [Kubinyi Géza evangélikus esperességi felügyelő tiltani kívánja a szabadkőművesekhez való belépést.] Vö. 1707., 1853. tétel.

1712.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Éjjeli élet. [Tárca] 1-3 p. [Brüsszelben a német megszállás alatt.] Vö. 1691. tétel.

1713.
MAGYAR Lajos: Mindenütt előre. [Tud.] 5 p. [Breszt-Litovszk vára elesett.] Vö. 1567., 1628., 1668. tétel.

1714.
DÉRI Imre: Beszélgetés a berlini főpolgármesterrel. [Int.] 7-8 p. [Wermuth főpolgármester nyilatkozik a magyarok népszerűségéről, a gazdasági közeledésről és a drágaság elleni küzdelemről. Az interjú keltezése: Berlin, augusztus 20.]

1715.
DEUTSCH Ernő: Az orvos szociális munkája a háború alatt. [Cikk] 8 p. Vö. 1370., 1489., 1657., 1679. tétel.

1716.
A pékek és a kenyér ára. [Cikk] 10 p. [Budapesti Sütők Ipartestületének rendkívüli közgyűlése Deutsch Mór, Hirsch Zsigmond, Oesterreicher Lipót indítványaival.]

1717.
Nagy szállítás a honvédség részére. Ruházati és felszerelési cikkek szállítása. [Jegyzék] 10 p. [A központi honvéd ruhatár részére 1915-ben szállítandó cikkeket sorolja fel nyilvános pályázatként.]

1718.
Jászóújvár. [Hír] 12 p. [Takács Menyhért jászóvári prépost 20 000 koronát adományozott egy elpusztult Zemplén megyei falu újjáépítésére. A Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Bizottságot kérte, hogy az új falut Jászóújvárnak nevezzék el.]

1719.
Útlevél Németországba. [Hír] 12 p. [Annak, aki ezentúl odautazik, útlevelet kell beszereznie.]

1720.
A rokkant színész. [Hír] 12 p. [Országos Színészegyesületnek módosítania kell az alapszabályait, hogy a háborúban megrokkant színészek nyugdíjat kaphassanak.]

1721.
Utazás és kivitel az okkupált területekre. [Hír] 13 p. [Az orosz-lengyel területre való utazás feltételei.]239. sz. aug. 28.

1722.
A radikálizmus és a háború. [Vc.] 1-2 p. [A német birodalmi gyűlés szociáldemokrata pártja megszavazta a 3. hadikölcsönt. Nem történt hűtlenség a pártprogramokkal szemben, de a mai pártprogramoknak és pártkereteknek lomtárba kell kerülniök.] Vö. 2169., 2267., 2382. tétel.

1723.
MAGYAR Lajos: Orosz élet a háború alatt. [Tárca] 1-3 p. [Orosz-Lengyelországban.]

1724.
Magyarbécs. [Hír] 10 p. [Bécsi Magyar Egyesület felszólította a Bécsben lakó magyarokat, járuljanak hozzá a kárpáti falvak újjáépítéséhez.]

1725.
Bányai Elemér temetése. [Hír] 11 p. ["Zuboly"-t, aki a harctéren esett el, szeptember 19-én a Budapesti Újságíró Egyesület temetteti el.] Vö. 1797., 1925. tétel.

1726.
Rezet - vasért. [Hír] 11 p. [Az Uránia Országos Nővédő Egyesület gr. Andrássy Gyuláné és Bán Dezsőné vezetésével országos mozgalmat indított el.] Vö. 1873. tétel.

1727.
Eötvös-bemutató a budai színházban. [Ism.] 12 p. [Eötvös Károly: Böthök uram szerencséje. Színmű 4 felvonásban. Bemutatták 1915. augusztus 27-én a Fővárosi Nyári Színházban.]

1728.
Az új budai igazgató programja. [Hír] 12 p. [Sebestyén Géza szeptember 1-jétől a temesvár-budai színházak új igazgatója.]240. sz. aug. 29.

1729.
BRAUN Róbert: Németek a Balkánon. [Vc.] 1-3 p. [Paul Rohrbach német gyarmatpolitikus cikke a "Frankfurter Zeitungban" a német telepesek, bevándorlók ügyével foglalkozik. Ehhez kapcsolódik a vezércikk: politikailag, életvitelben létezik-e beolvadás más államba.]

1730.
IGNOTUS: Olvasás közben. Helfferich. [Cikk] 1-3 p. [Helfferich német birodalmi pénzügyminiszter beszédéhez kapcsolódik.] Vö. 1848. tétel.

1731.
A külföldiek útlevelei. [Hír] 3 p. [Borda Dezső főkapitány rendelete: osztrák és német állampolgárok kivételével a Magyarországon tartózkodó külföldiek útlevelükkel azonnal kötelesek jelentkezni a helyi hatóságnál.]

1732.
BERNÁT Ottó: Az angol imperializmus hanyatlása. [Cikk] 7-8 p.

1733.
DUTKA Ákos: Esti sóhajtás. [Vers] 7 p.

1734.
DUTKA Ákos: Túl az Operencián. [Vers] 7 p.

1735.
NAGY Andor: A katona kézcsókja. [Elb.] 7-9 p.

1736.
BENEDEK Károly: Az angol sajtó Kovnó elestéről. [Tud.] 8-9 p. [Repington tábornok cikke a "Timesban"; részletek a "Daily Telegraph" ide vonatkozó cikkeiből.]

1737.
[DÉRI Imre] D. I.: Gróf von Westarp a magyarokról. Beszélgetés a német konzervatívek vezérével. [Int.] 9 p. [Berlin.]

1738.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Cikk] 10-11 p. [Augusztus 22-27. eseményeinek összefoglalása.]

1739.
ADY Endre: Igen tsinos Europa. [Cikk] 11 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

1740.
ADY Endre: Új marquisok nyak-tilója. [Vers] 11 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

1741.
CSIZMADIA Sándor: A mezőgazdasági munkások Németországban. [Cikk] 12 p.

1742.
JUHÁSZ Gyula: Kórház előtt. [Vers] 13 p.

1743.
BENEDEK Károly: Hogy indította meg Sonnino az olasz-török háborút? [Cikk] 13-14 p. [Sidney Sonnino báró Dardanella-akciója.]

1744.
PILISI Lajos: Tatárjárás után. [Rip.] 13-14 p. [Felső-Zemplénben; Felsőzsebény, Boró, Laborcfő a megszállás után.]

1745.
MAGYAR Lajos: Orosz élet a háború alatt. [Tud.] 15 p.

1746.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: A szegénység árnyékában. [Szociogr.] 16 p. [Budapest-Teleki tér.]

1747.
Kőművesfalva. [Hír] 16 p. [A szabadkőművesek adakozása egy elpusztult kárpáti falu újjáépítésére.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1955., 2058., 2153., 2482., 2582., 2684., 2813., 2960. tétel.

1748.
A katonai kérdés svájci szocialista megvilágításban. [Cikk] 17 p.

1749.
Olcsóbb a liszt. A Lisztszétosztó Iroda beszünteti működését - A munkások szövetkezete. [Cikk] 17-18 p. [Az Általános Fogyasztási Szövetkezet működése a munkásvédelemben; Erdélyi Mór nyilatkozata az Irodáról.]

1750.
VIDOR Jenő: Gyorsított bűnvádi eljárás. [Cikk] 18 p. ["Ügyvédszövetségi Közlöny" szerkesztője a 2060/95. M. E. és 9550/95. I. M. E. rendeleteket boncolja.]

1751.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 18 p. ["Világ" szeptember 1-jével új előfizetést nyit. Az eddig megtett út; célok és küzdelmek; a lap programja.]

1752.
A szén. [Cikk] 19 p. [Weiss Ármin a kereskedelmi Csarnok szénszakosztályának elnökeként, Winter Rezső a Winter-Hermann-cég nevében, Eisler Béla a Salgótarjáni Kőszénbánya RT. vezetőjeként nyilatkozik a széntakarékosságról.]

1753.
VERNER Jenő: A pesti gyerekek sült kukoricája. [Rip.] 19 p. [A Népligetben.]

1754.
[BENEDEK Károly] B. K.: Legújabb. Szerbia békejobbja - Elsüllyesztett csapatszállító hajó - A Dumát szétkergetik stb. [Tud.] 20 p.

1755.
A Nemzeti Áldozatkészség szobra. [Hír] 21 p. [Országos gyűjtés indult meg.] Vö. 1685., 1967., 1979., 2220., 2268. tétel.

1756.
Könyvek a harctéren. [Cikk] 21 p. [Az orosz csapatok visszavonulásakor mindent megsemmisítenek: a könyvek kivételével. Ezeket magukkal viszik, olvassák, megkímélik.]

1757.
Réthy László síremléke. [Hír] 21 p. [Magyar Nemzeti Múzeum igazgató-őre síremléket kap az aradi temetőben. Holló Barnabás szobrászművész mintázza meg.]

1758.
A kolera. [Hír] 21 p. [Augusztus 9-től 15-ig 384 megbetegedést jelentettek.] Vö. 1916., 2045., 2162., 2303., 2392., 2844., 3109., 3436., 3651., 3728., 3788. tétel.

1759.
A Kárpátok a hadtörténelemben. [Hír] 21 p. ["A Nagy Háború" legújabban megjelent füzete a kárpáti betörésekről, hadműveletekről szól; egyik műmelléklete Gergely Imre festményének másolata.]

1760.
A női munkaerő térhódítása. [Cikk] 22 p. [A háború miatt egyes munkaköröket már csak nők látnak el.] Vö. 1777., 2022., 2160. tétel.

1761.
Orosz foglyok mint régészek. [Hír.] 22 p. [Szarvason Krecsmárik Endre tanítóképző-intézeti tanár kőkorszakbeli sírokat tár fel a segítségükkel.]

1762.
A tanítónő. [Ism.] 24 p. [Bródy Sándor színműve a Vígszínházban; Bemutató: augusztus 28.]

1763.
[- f. - s.]: Freud Zsigmond, népszerű könyvei. [Krit.] 24 p. [Az álomról; Pszichoanalízis; Három értekezés a szexualitás elméletéről. Mind a 3 kötet Ferenczi Sándor fordításában és Dick Manó kiadásában jelent meg.]

1764.
[- f. - s.]: Gábor Andor: A Kózák. [Ism.] 24 p. [Gábor Andor: A kozák és egyéb jelenetek. Bp., 1915.]

1765.
Havasi gyopár. [Ism.] 24-25 p. [Szomory Emil: Havasi gyopár és egyéb levelek az olasz hadszíntérről. Bp., 1915. Modern Könyvtár 468-470.]

1766.
[BÁLINT Lajos?] [Btl. L.]: Orosz népimperializmus. [Ism.] 25 p. [Karl Leuthner: Russischer Volksimperialismus. Berlin, 1915. Fischer Verlag.]

1767.
Magyar export az okkupált vidékekre. A kamara akciója. - Kivételes kiviteli engedélyek. - A hitelügy kérdése. [Cikk] 25 p. [Orosz-Lengyelország osztrák-magyar közigazgatás alatt álló területeinek ellátása.]

1768.
Elrendelik a gabona rekvirálását. [Hír] 25 p. [A Haditermény Rt. 10 millió korona értékű gabonát vásárolt, de egyes helyeken a gazdák visszatartják a gabonát, mely ellen a kormány rekvirálást tervez.] Vö. 1988., 2626., 2672. tétel.

1769.
Szerkesztői üzenetek. [Hír] 27 p. ["Érdeklődő" jeligére: Miklós Jutka évekkel ezelőtt Amerikába utazott.]241. sz. aug. 30.

1770.
1916. [Vc.] 1-2 p. [A következő év is háborús év lesz.]

1771.
FAYER Pál: Az igazi ellenség. [Tárca] 1-3 p. [Németország angol- és oroszellenes magatartása.]

1772.
SZOMORY Emil: Keletgalícia felszabadítása. [Tud.] 3 p.

1773.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az olasz hadseregszállítók. [Tud.] 4 p. ["Giornale d'Italia" a kerületi tölténygyári bizottságok újjászervezését jelenti be.]

1774.
[BENEDEK Károly] B. K.: Innocente Marcora gyilkosa. [Tud.] 5 p. [Marcora szocialista munkás gyilkosát, Giovanni Rizzót felmentették a büntetés alól.]

1775.
BENEDEK Károly: Az "Arabic" kapitánya beszámol a hajó elsüllyesztéséről. [Cikk.] 5 p. [Részletek Finch kapitány sajtónak adott nyilatkozataiból.]

1776.
DÉRI Imre: A gazdasági közeledés. [Cikk] 6 p. [Német-osztrák-magyar gazdaságpolitikáról.] Vö. 1384., 1395., 1403., 1409., 1431., 1552., 1780. tétel.

1777.
A nők akciója. [Hír] 7 p. [Feministák Egyesülete augusztus 29-ei gyűlésén a nők munkába állítását vitatták meg.] Vö. 1760., 2022., 2160. tétel.242. sz. aug. 31.

1778.
DÁNIEL Arnold: Magyarország jövője. [Vc.] 1-3 p. [A fejlettebb gazdaság feltételei.]

1779.
MAGYAR Lajos: Végig a Visztula mellett. [Tárca] 1-3 p. [Útleírás Krasznik, Lublin, Ivangorod, Kurow, Novo-Alexandria területéről.]

1780.
DÉRI Imre: A Hansa-Bund elnöke a gazdasági közeledésről. Riesser tanácsos nyilatkozata. [Int.] 7 p. [Berlinben; A Közép-európai Gazdasági Egyesület működése; a vámunió, a valuta és a vámtarifa kérdései.] Vö. 1384., 1395., 1403., 1409., 1431., 1552., 1776. tétel.

1781.
[BENEDEK Károly] B. K.: Orosz állapotok. [Cikk] 10 p. [Martoff, a felfüggesztett "Iszkra" c. pétervári lap szerkesztője Párizsban tartózkodik. Előadása az orosz viszonyokról.]

1782.
Bihar Sándor halála. [Nekr.] 11 p. [Népopera basszistája 1914. szeptember 20-án orosz fogságban meghalt.]

1783.
A jegyzők akciója. [Hír] 11 p. [Községi és Körjegyzők Országos Központi Egyesülete mozgalmat indított a felvidéki falvak felépítésére; Uszkay Bálint elnök 10 ezer koronás hagyatékát "Jegyzőfalva" felépítésére fordítják majd.]

1784.
Magyarok Lembergnek. [Hír] 11. [A 2. hadsereg hadtápparancsnoksága elkészíttette Schmolka Ferencnek a lembergi Schmolka téren álló szobra díszítéseit; a tervet Pál Hugó építész végezte, a festészeti munkát Pap Emil festő.]

1785.
Berlini orosz lap. [Hír] 11 p. ["Russkija Investija" címmel jelenik meg; célja: az internáltak, hadifoglyok és más, semleges államokban élő oroszok számára a centrális hatalmak háborús céljainak a megvilágítása.]

1786.
Borsodfalva. [Hír] 12 p. [Borsod vármegye Felsőmagyarországon eddig már 125 ház felépítésére adakozott.]

1787.
Romániába kivándorolt magyarok. [Hír] 12 p. [A bukaresti magyar kolónia az elpusztult magyar falvak felépítésére gyűjtést rendezett.]243. sz. szept. 1.

1788.
IGNOTUS: Ne bis in idem. [Vc.] 1-2 p. [Bernatzik osztrák közjogász dualizmuskritikájával száll szembe a magyar közjogi önállóság védelmében.]

1789.
A megdrágult iskola. [Cikk] 2 p. [A háború miatt egyre emelkednek az iskolai beíratás, a tandíj s a könyvek árai.]

1790.
DÉRI Imre: A német szocialisták kompromisszuma. [Cikk] 4 p. [A "Vorwärtsben" közölt deklaráció szövege, s ennek elemzése.]

1791.
SZOMORY Emil: Luck alatt. [Tud.] 5 p.

1792.
BENEDEK Károly: Olasz emlékezések a római török követről. [Cikk] 7 p. [Részletek a "Corriere della Serából" Naby beyről.]

1793.
A fogaskerekű vasutat is megváltják. [Cikk] 8 p. [Az 1873-ban Corthu Salesi Ferenc bécsi mérnökkel kötött szerződés 1913 májusában lejárt. A szerződést 1926. október 31-éig meghosszabbították.]

1794.
GOLDBERG Ernő: Angol vélemény Oroszországról. [Rip.] 10 p. [Egy angol úr [nevét nem említi], aki 40 évig élt Oroszországban, nyilatkozik Amszterdamban az orosz népről, a háborúról stb.]

1795.
Meghalt a Ferenc József-föld fölfedezője. [Hír] 11 p. [Julius von Payer sarkkutató, a Tegethoff kutatóhajó tudományos vezetője, a Ferenc József-föld nevű arktikus szigetvilág felfedezője.]

1796.
A brüsszeli Kongresszus. [Hír] 11 p. [Augusztus 28-29-én; a műemlékgondozás hadi kongresszusa. Elismeréssel emlékeztek meg a belga, francia és a galíciai hadszíntereken a német, osztrák és magyar közigazgatás gondoskodásáról.]

1797.
Bányai Elemér temetése. [Hír] 11 p. [Zuboly temetése szeptember 19-én lesz a Kerepesi temetőben. A Budapesti Újságírók Egyesülete rendezi.] Vö. 1725., 1925. tétel.

1798.
Hősök emléke. [Hír] 12 p. [Pöstyénben a sebesült népfölkelő művészek közül Finta Sándor szobrász, Remsey Jenő, a "Kéve" tagja, közreműködött egy ünnepélyen. A jövedelmet a "Hősök emléke" szobor-alap javára fordítják.] Vö. 1826., 2299. tétel.

1799.
A háborús anyós. [Hír] 12 p. [A Budapesti Színházban a német bohózatot Kövessy Albert alkalmazta színre. Bemutató: szeptember 1.]

1800.
Az okkupált területek gazdasági meghódítása. A kamara akciója. [Cikk] 13 p. [Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában Gelléri Mór a Magyar-Lengyel Egyesület nevében a pontokba foglalt munkaprogramot ismertette.]244. sz. szept. 2.

1801.
CSIZMADIA Sándor: Földet! [Vc.] 1-2 p. [A nagybirtokosok adjanak bérbe földet a népnek; a bérbeadáskor nem történik tulajdonjogi összetűzés.]

1802.
Az orosz nép. Vandervelde cikke. [Cikk] 2 p. [Részletek Vandervelde belga szocialista vezérnek, a nemzetközi szocialista iroda elnökének a "L'Humanitében" megjelent cikkéből.]

1803.
DÉRI Imre: Olasz-török hadüzenet és török-bolgár megegyezés. [Cikk] 3-4 p. [A megegyezés tartalma; török és bolgár kommentár a megállapodásról.] Vö. 1645., 1670., 1704. tétel.

1804.
SZOMORY Emil: Luck bevétele. [Tud.] 5 p.

1805.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: A ruhlebeni fogolytáborban. [Rip.] 6 p.

1806.
Lyon Lea. Egy óra Bródy Sándornál. [Int.] 7 p. [Magyar Színház az író új darabjának a bemutatására készül: az író nyilatkozik az egy hét alatt írt színművéről, mely erősen foglalkoztatja a fővárost.] Vö. 1148., 1234., 1273., 1867., 2273., 2330., 2678. tétel.

1807.
Magyarlátó Bécs. [Rip.] 7-8 p. [Szeptember 1-jén; Bárczy István budapesti polgármester és Weiskirchner bécsi polgármester a királynál; Tisza István beszéde a közös útról.]

1808.
Gelléri Mór. [Nekr.] 9 p. [Az Országos Iparegyesület igazgatója, szakíró elhunyt.] Vö. 1820., 1841. tétel.

1809.
Zseb és nyomor. A villamosvasutak forgalma. [Cikk] 9 p. [Budapesti Közúti Vaspályatársaság közli személyszállítási bevételeinek kimutatását.]

1810.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Autók az angol hadseregben. [Cikk] 11 p. [Az autóomnibuszok és turistaautók nélkülözhetetlenek a háborúban, az élelmiszer, a sebesültek és a felszerelés szállításában.]

1811.
Masaryk tanárt kizárták a prágai egyetemről. [Hír] 11 p. [Indok: engedély nélkül "eltávozott", és több mint egy év óta nem tanít.] Vö. 1828., 2205. tétel.

1812.
Az osztrák szocialista párt és az Internacionále. [Hír] 12 p. [A szocialista internacionálé helyreállítása Morgari szerint a radikális kisebbségtől, Ellenbogen szerint a párttól várható.]

1813.
A modell. [Ism.] 13 p. [Fővárosi Nyári Színházban Bónyi Adorján 3 felvonásos színművét mutatták be 1915. szeptember 1-jén]

1814.
Király Színház. [Hír] 13 p. [Beöthy László, az új igazgató, szeptember 1-jén Oscar Strauss: A bájos ismeretlen c. operettjével nyitotta az évadot.]

1815.
A Nyugat. [Hír] 13 p. [Az 1915. szeptember 1-jei szám tartalomjegyzéke.]245. sz. szept. 3.

1816.
BALKÁNYI Béla: Új középosztály. [Vc.] 1-2 p. [A magyar középosztály a fronton harcol; visszatérő fiaira más, nehezebb életmód vár.]

1817.
MAGYAR Lajos: Orosz történetek. [Tárca] 1-2 p. [Lublinból, Radomból.]

1818.
FÜZESSÉRY István: Minden irányban előrenyomulunk. [Tud.] 3 p. [Luck környékén, a Styr medrében, a Dnyeszter-fronton.]

1819.
A király előtt. [Rip.] 7-8 p. [A magyar törvényhatóságok Tisza István vezetésével Bécsben jártak.]

1820.
Gelléri Mór halála. [Cikk] 9 p. [Megemlékezés az Országos Iparegyesület igazgatójáról.] Vö. 1808., 1841. tétel.

1821.
BENEDEK Károly: Magyar aviatikusok Brescia fölött. [Tud.] 9 p. [Egy osztrák-magyar repülőgép Észak-Itáliában bombázott.]

1822.
A vármegyei huszárok. [Tud.] 10 p. [A magyar hódoló küldöttséget kísérték: nagy sikerük volt Bécsben.]

1823.
Nagy szállítás a hadseregnek. Kisiparosok a hadseregszállításokban. [Cikk] 10-11 p. [Hadügyminisztérium ajánlati felhívása.]

1824.
[BENEDEK Károly] B. K.: Gépészhiány Olaszországban. [Cikk] 12 p. [Képzett mechanikusok, gépészek hadbavonulásával az államvasutak nem tudnak működni.]

1825.
Új egyetemi tanár. [Hír] 13 p. [Szegedy Rezső bölcsészettudományi doktor a horvát nyelvészet és irodalom tanszék nyilvános, rendes tanára.]

1826.
Népünnepély Pöstyénben. [Hír] 13 p. [Az elesett hősök emlékére Finta Sándor szobrászművész emlékművet mintáz.] Vö. 1798., 2299. tétel.

1827.
A rektor felhívása. [Hír] 14 p. [Beöthy Zsolt gyűjtést indít a harcból visszatérő egyetemi polgártársak támogatására.]

1828.
Masarykot nem mozdították el. [Hír] 14 p. [Károly Egyetem rektora cáfolta az előző napi hírt.] Vö. 1811., 2205. tétel.

1829.
Múlt és Jövő [Hír] 14 p. [Az 1915. szeptemberi szám tartalomjegyzéke.]246. sz. szept. 4.

1830.
A koldus prímás. [Vc.] 1-2 p. [Az elhunyt Vaszary Kolos méltatása.] Vö. 1836., 1871., 1936. tétel.

1831.
AMBRUS Zoltán: Barátunk, Roosevelt. [Tárca] 1-3 p. [Roosevelt amerikai elnök karrierje és európai politikája.]

1832.
[BENEDEK Károly] B. K.: Hadianyag nyolc milliárdért. [Hír] 6 p. [Amerika az entente hatalmak részére ennyi értékű hadianyagot szállított.]

1833.
[BENEDEK Károly] B. K.: Kémvadászat Franciaországban. [Hír] 6 p. [Franciaországba utazó svájci állampolgároknak útlevelükben fel kell tüntetni, hogy svájci, német vagy osztrák-magyar szülők gyermekei-e.]

1834.
Vandervelde az olasz szocialistákhoz. Hogyan készült az a bizonyos távirat? [Cikk] 4 p. [A genfi "Socialdemokrat" beszámolója az orosz szocialisták hátbatámadásáról.]

1835.
Ez a generáció. [Publ.] 4 p. "Ez a mostani generáció nem fog már többé szabadulni tudni a háború hatása alól."

1836.
Vaszary Kolos meghalt. [Nekr.] 7 p. [Megemlékezés Magyarország nyugalomba vonult hercegprímásáról, életútjának méltatásával.] Vö. 1830., 1871., 1936. tétel.

1837.
DÉRI Imre: Hakki pasa a török-magyar barátságról. [Int.] 7 p. [Az Oszmán Birodalom berlini nagykövetének nyilatkozata.]

1838.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az entente jámbor szándékai. [Cikk] 9 p. [A "Petit Parisien" hivatalos cikkét részletezi: az antant hatalmak pénzügyei és hadi egysége.]

1839.
[BENEDEK Károly] B. K.: Vatikán és Quirinál. [Cikk] 9 p. [A máltai lovagrend a vatikáni Szt.-Márta templomban sebesült olasz katonákat ápol.]

1840.
A megnyomorított kisemberek. [Cikk] 10 p. [A gabonaár-drágítókról.]

1841.
Gelléri Mór temetése. [Rip.] 10-11 p. Vö. 1808., 1820. tétel.

1842.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 11 p. [Szeptember 1-jén új előfizetést nyit a "Világ". A háborús sajtó nehézségei.]

1843.
Orvosok kitüntetése. [Hír] 11 p. [Hültl Hümér egyetemi magántanárt a budapesti egyetemre rendkívüli tanárrá nevezték ki; Unterberg Jenő honvéd főorvos Signum Laudis kitüntetést kapott.]

1844.
Francia kritika a francia hadvezetőségről. [Hír] 11 p. [Clemenceau kritikáját a "Figaróban" veszedelmes kezdeményezésnek nevezik.]

1845.
A kárpáti falvak újjáépítése. [Hír] 12 p. [Szegedi, kecskeméti, Borsod megyei gyűjtések.]

1846.
A "Darwin". [Hír] 13 p. [Fülöp Zsigmond természettudományi folyóirata 1915. szeptember 1-jei számának tartalomjegyzéke.]247. sz. szept. 5.

1847.
Horoszkóp [Vc.] 1-2 p. [A háború még évekig tart.]

1848.
IGNOTUS: Olvasás közben. Műveltség és esztétikum. [Cikk] 1-4 p. [Dóczy Jenő, Ignotus Helfferich c. írásával vitázó nyílt levelét közli, és kommentárt fűz hozzá.] Vö. 1730., 1931., 1952. tétel.

1849.
FÜZESSÉRY István: Az orosz taktika. [Tud.] 5 p. [Kelet-galíciai visszavonulásukról.]

1850.
BERNÁT Ottó: Gazdasági önállóságunk. [Cikk] 7-8 p. [Csak a háború után lehet a gazdasági törvényeket meghatározni. Addig a kül- és belföldi jelenségeket csak megfigyelni, "leírni" szabad.]

1851.
BARZINI, Luigi: Olasz csatasorból. [Rip.] 7-9 p. [A stelviói hegyi hadszíntér: a hármas olasz-osztrák-svájci országhatár eseményei.]

1852.
DÉRI Imre: A szocialista kompromisszum. [Cikk] 8 p. [Bernstein és David elaborátuma, Bernstein és Haare nyilatkozata.]

1853.
POPINI Albert: A szabadkőművesség és - Kubinyi Géza. [Cikk] 9-10 p. Vö. 1707., 1711. tétel.

1854.
FELEKY Géza: Az igazi közigazgatási reform. I. [Cikk] 10-11 p. [Az egyetemek tananyaga elavult, a háború befejeztével az oktatási intézményeket át kell szervezni.] Vö. 1889. tétel.

1855.
A lengyel proletárság és a háború. [Cikk] 11 p. [Az orosz-lengyel proletárság érdekellentétei.]

1856.
RAYMOND, Roger: Az entente sajtója. [Tárca] 12 p. [A "Petit Parisien" és a "Petit Journal" riporterei Budapestre látogattak. Lapjaikban megemlékeztek Magyarországról.]

1857.
MAGYAR Lajos: A czenstochowai csodatevő Mária. [Rip.] 13-14 p. [A lengyelek Mekkája, Jasznagura kolostora.]

1858.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 14 p. ["Világ" minden sora az új Magyarország megalakulását szolgálja.]

1859.
CSIZMADIA Sándor: A szocializmus Angliában. [Cikk] 14 p. [A Labour Party és az Independent Labour Party szakszervezetekről.]

1860.
Kőművesfalva. [Cikk] 14 p. [Már eddig 9241 koronát adakoztak felépítésére.]

1861.
Gelléri Mór közgazdasági végrendelete. [Int.] 15 p. ["Világ" tudósítójának Gelléri Mórral pár nappal halála előtt folytatott beszélgetése.]

1862.
ADY Endre: Áldozás Atilla sírján. [Ádáz magyar sírása.] [Vers] 15 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

1863.
ADY Endre: Írók, kik védekeznek. [Cikk] 15 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

1864.
ADY Endre: Szép az Élet. [Vers] 15 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

1865.
Harc kézigránáttal. [Cikk] 15-16 p. [Horváth Nándor, a cs. és kir. I. tiroli császárvadászezred hadnagya a Vaholikoynál megélt ütközetet írja le.]

1866.
[BEDE Jób] Bjb: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 16 p. [Augusztus 29-től szeptember 3-ig.]

1867.
Lyon Lea. Bemutató a Magyar Színházban. [Ism.] 17-18 p. [Bródy Sándor színműve 3 felvonásban. Bemutatták szeptember 4-én.] Vö. 1148., 1234., 1273., 1806., 2273., 2330., 2678. tétel.

1868.
Ballada a szép lengyel grófnőről. [Vers] 18 p. [Szerző nincs feltüntetve.]

1869.
SÁNDOR Dezső: A pesti kávéházak. [Tárca] 19 p. [Holzer, az Opera, a Fővárosi, a Japán, a Liszt Ferenc, a Helvétia, az Ausztria, a Király, a Meteor, a Sport, a Csikágó, a Nefelejts és az India kávéházról.]

1870.
Osztrák-magyar egyenruha görög színpadokon. [Hír] 21 p. [Amikor katonadarabokat adnak elő a színpadon, a színészek ezt az uniformist hordják szimpátiájuk jeléül.]

1871.
Vaszary Kolos temetése. [Hír] 21 p. [Tudósítás az előkészületekről.] Vö. 1830., 1836., 1936. tétel.

1872.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 22 p. [Az 1915/16. tanévre tervezett előadások: szeptember 9-én Varga Jenő: Háború és nemzetköziség; szeptember 11-én: Balassa Géza: Bevezetés a biológiába; szeptember 16-án: Salgó Jakab: A pszychoanalízis kritikája.]

1873.
Rezet - Vasért. [Közl.] 22 p. [Az Uránia Országos Nővédő Egyesület Andrássy Gyuláné és Bán Dezsőné elnökökkel folytatja a gyűjtést. A leadott háztartási tárgyak helyett cserébe az egyesület "Pro Victoria 1914-15" felírással nikkelezett vastárgyat ad.] Vö. 1726. tétel.

1874.
A Szabad Líceum előadásai. [Hír] 22 p. [Tájékoztató előadásait a rokkantak, özvegyek és árvák sorsáról, jövőjéről megkezdi: szeptember 6-án Klebelsberg Kuno államtitkár és Dollinger Gyula egyetemi tanár fog beszélni.] Vö. 1904. tétel.

1875.
Ahol embereket csinálnak. [Tárca] 22 p. [Az ipariskola Népszínház utcai pincehelyiségében a rokkantaknak művégtagokat készítenek az ipariskolások.]

1876.
Kék, zöld és sárga levelezőlapok. [Hír] 23 p. [Az ismeretlen helyen tartózkodó hadifoglyainknak Oroszországba szóló kék levelezőlapokat nagy tömegük miatt Pétervár nem fogadja, csak az ismert címre írt zöld lapokat. Szerbiába sárga lapot lehet írni.]

1877.
Halálozás. [Hír] 23 p. [Laszky Ármin, a nagyváradi "Szabadság" főszerkesztője szeptember 5-én elhunyt.]

1878.
Gileád. [Ism.] 24 p. [Hajdú Miklós: Gileád c. vallásos esztétika kötetéről. Bp., Singer és Wolfner kiadása.]

1879.
Inter arma. [Ism.] 24 p. [A Szabad Líceum, az Erzsébet Népakadémia és az Országos Közegészségi Egyesület által 1914/15-ben Budapesten rendezett háborús tárgyú előadások gyűjteménye. Sajtó alá rend. Vörösváry Ferenc. Bp., 1915.]

1880.
NORBERT, Jaques: Menekülők. [Ism.] 24 p. [Belga menekülőkről szóló riportkönyv. Megjelent Berlinben a Fischer Kiadónál.]

1881.
Fehéri Armand könyve. [Ism.] 24 p. [Riportok a nyugati harctérről. Bp., 1915.]

1882.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Egyszerű szívek. Barta Lajos novellái. [Ism.] 24 p. [Békéscsaba, 1915. Tevan-könyvtár 76-77.]

1883.
A korzó szépe. Bemutató a Vígszínházban. [Ism.] 25 p. [Oskar Blumenthal és Gustav Kadelburg énekes bohózata 3 felvonásban. Magyarosította Gábor Andor. Bemutató 1915. szeptember 4.[?]]

1884.
Rippl-Rónai háborús kiállítása. [Hír] 25 p. [Ernst-Múzeum, szeptember 18-án nyílik meg. Katalógusában Ady Endre ír a művészetről.] Vö. 1373., 2060., 2061., 2086., 2504. tétel.

1885.
Színházi Élet. [Hír] 25 p. [Incze Sándor hetilapja 1915. évi első - szeptember 5-12. - "háborús" számának tartalma.]248. sz. szept. 6.

1886.
A flotta. [Vc.] 1-2 p. [Az emberek beletanultak a háborús gondolkozásba, és az eseményeket reálisan értékelik.]

1887.
Hadi kutyák iskolája. [Tárca.] 1 p. [Az idomítást Párizs környékén végzik; az újoncok mellé kerülnek a frontvonalban.]

1888.
FÜZESSÉRY István: Harcok Tarnopolért. [Tud.] 3 p.

1889.
FELEKY Géza: Az igazi közigazgatási reform. II. [Cikk] 4-5 p. [A közigazgatási pályára való egyetemi felkészítés reformja.] Vö. 1854. tétel.

1890.
BENEDEK Károly: "Gli imboscati". [Cikk] 6 p. [Az olasz hadseregnek kevés az aktív katonája; különböző kifogásokkal mentesítik magukat szolgálat alól.]

1891.
[BENEDEK Károly] B. K.: A lelkes olaszok. [Rip.] 7 p. [Agnelli, Milánó parlamenti képviselője kudarcba fulladt zürichi látogatásáról.]249. sz. szept. 7.

1892.
A beteg parlament. [Vc.] 1-2 p. [A képviselők egy része a fronton van, az itthon lévők nem törődnek a szociális gondokkal.]

1893.
RAYMOND, Roger: Úti naplómból. [Tárca] 1-2 p. [Grenoble, Valence.]

1894.
FÜZESSÉRY István: A rossz idő dacára előretörnek csapataink. [Tud.] 3 p. [Jasiolda, Tarnopol.]

1895.
DÉRI Imre: Beszélgetés dr. von Glasenappal. A Reichsbbank alelnökének nyilatkozata. [Int.] 5-6 p. [Berlinben; Magyarországról és általában a háborús pénzügyi helyzetről.] Vö. 1942., 2002. tétel.

1896.
MAGYAR Lajos: A k. u. k. Waschanstalt. Egy budapesti mérnök találmánya. [Int.] 7 p. [Sulner Márton budapesti építési vállalkozó mozgó katonai mosodája és fürdője. Kövess tábornok hadseregében már használják a fronton.]

1897.
GOLDBERG Ernő: Németek és angolok. [Int.] 8 p. [A "Times" újságírójának nyilatkozata Németországról és Ausztria-Magyarországról.]

1898.
Joffre. [Tárca] 8-9 p. [Részletek Jean Richepin "Proses de guerre" c. könyvének Joffre tábornokról szóló fejezetéből.]

1899.
PILISI Lajos: A zempléni hágón. [Rip.] 9 p. [Felső-Zemplénben.]

1900.
A kormány és a liszthiány. Kereskedők küldöttsége a miniszterelnöknél és a belügyminiszternél. [Cikk] 9 p. [Gr. Tisza Istvánnál.]

1901.
Egykor... [Cikk] 9 p. ["Világ" olvasóihoz; az újság indulása óta demokratikus, népi jogokért küzd.]

1902.
A Sun munkatársa Budapesten. [Hír] 11 p. [A new york-i lap a magyar származású Székely Bélát küldte; az újságíró a Wheeler-szindikátust, a 3 millió példányban megjelenő lapok szövetkezetét is képviseli.]

1903.
Ötvenezerkoronás adomány. [Hír] 11 p. [Az összeget Ullmann Adolf küldte a Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újraépítő Országos Bizottság elnökének, Khuen-Héderváry Károlynak "Ferencfalva" felépítésére.]

1904.
Előadás a rokkantakról. [Hír] 12 p. [Szabad Líceumban szeptember 6-án; Hegedűs István egyetemi tanár és Klebelsberg Kuno államtitkár előadásai.] Vö. 1874. tétel.

1905.
Rokkantügyi Hivatal. [Hír] 12 p. [Megszűnik a Csonkított és Béna Katonákat Gondozó Bizottság, helyette a Rokkantügyi Hivatal lép életbe.]250. sz. szept. 8.

1906.
Ignotus: Magyarország. [Vc.] 1-2 p. [Kelet és Nyugat közötti "védőbástya" elméletről.]

1907.
GERŐ Ödön: Kőművesfalva. [Tárca] 1-2 p. [A szabadkőművesek 100-150 parasztcsalád ideális otthonát kívánják felépíteni egy elpusztult falu helyett.]

1908.
MAGYAR Lajos: Lanyhulnak az olasz támadások [Tud.] 4 p. [Az Isonzo-fronton.]

1909.
Az Operaház válsága. [Cikk] 7 p. [Kern Aurél igazgató költségvetése, szerződtetési ajánlatai.] Vö. 1500., 1581., 1658., 1994., 2011., 2451. tétel.

1910.
Francia panaszok. [Cikk] 7 p. [A napilapok háborús híreit nagyon erősen cenzúrázzák. A "Figaro", a "L'Humanité" és a "Matin" sajtószemléje.]

1911.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Mi történik Mandzsuriában? [Tud.] 8 p. [Moser charbini angol konzul jelentése a kereskedelmi helyzetről.]

1912.
Az angol militarizmus és az írek. [Cikk] 8 p. [Anglia ipari vereségeinek oka: történelmi, alkotmányos kötöttségei miatt nem tud militarista állammá alakulni.]

1913.
Az autóbusz. [Tárca] 8 p. [Az Andrássy úti villamos és autóbusz mellé a második, ezúttal benzines jármű indult be: a Városligettől a Dunáig jár.]

1914.
A vasút és a lap. [Cikk] 9 p. ["Világ" lappéldányai a vasúti közlekedés miatt érkeznek késve a vidékre.]

1915.
A Kárpátokon át Galíciába. Egy katona leveléből. [Jegyz.] 10 p. [Úti beszámoló a front utáni "tájképről"]

1916.
A kolera. [Hír] 11 p. [Magyarországon augusztus utolsó hetében 212 megbetegedés történt.] Vö. 1758., 2045., 2162., 2303., 2392., 2844., 3109., 3436., 3651., 3728., 3788. tétel.

1917.
Az Egyenlőség ünnepi száma. [Hír] 11 p. [Szerk. Szabolcsi Miksa. Az 1915. szeptember 8-i 36-37. sz. tartalmának ismertetése.]251. sz. szept. 9.

1918.
A cár kardja. [Vc.] 1-2 p. [Ágyúk és gépfegyverek korában a cár személyes bátorsága már nem döntheti el a háborút.]

1919.
KURZWEIL Anny: Levél Párizsból. [Tárca] 1-2 p. [A háborús hangulatról.]

1920.
[BENEDEK Károly] B. K.: A bolgár-török megegyezés. [Hír] 5 p.

1921.
BENEDEK Károly: Hírek Finnországból. [Cikk] 5-6 p. [1914 augusztusában egész Finnországban ostrom-állapotot hirdettek ki; a jelenlegi helyzetről.]

1922.
[BENEDEK Károly] B. K.: Visszaélések a lőszergyártás körül. [Hír] 6 p. [Olaszországban.]

1923.
[BENEDEK Károly] B. K.: Luigi Luzzatti a diszázsió ellen. Az entente bankuniója. [Cikk] 6 p.

1924.
Az Operaház válsága. [Olv. lev.] 7 p. [Szeptember 8-án, a 7. oldalon megjelent cikkhez kapcsolódnak; Dömötör Ilona, Karácsonyi István operaházi tagok.]

1925.
Bányai Elemér temetése. [Hír] 8. [Bányai-emlékbizottság a szeptember 19-i temetéssel egyidejűleg Zuboly könyvére előfizetési felhívást bocsát ki. A mű jövedeleméből Zuboly-alapot létesítenek az újságíró árvák javára.] Vö. 1726., 1797., 2042., 2082., 2096., 2171., 2241., 2252., 2534., 3348. tétel.252. sz. szept. 10.

1926.
Menekülés a néphez. [Vc.] 1-2 p. [A megélhetés és a politikai jogegyenlőség kapcsolata.]

1927.
PILISI Lajos: A roham. [Rip.] 1-2 p. [Kelet-Galíciában; németek, oroszok, magyarok.]

1928.
[LOVAG Ádám] L. Á.: Kétségbeesett harcok a Gallipolin. [Tud.] 2 p. [Sari-öböl feletti fennsíkért.]

1929.
MAGYAR Lajos: Olasz kudarc az Isonzó-fronton. [Tud.] 3-4 p.

1930.
[GOLDBERG Ernő] G. E.: Az arany. [Tárca] 4 p. [Scheveningenben, amerikai üzletember és magyar újságíró találkozása; a 20 márkás arany értéke.]

1931.
FÜZESSÉRY István: Rovnó előtt. [Tud.] 5 p. [A magyar, osztrák és német haderőkről.]

1932.
MÉRAY-HORVÁTH Károly: Az esztéta. [Cikk] 8 p. Vö. 1848., 1948. tétel.

1933.
A francia szocialista miniszter harcra buzdít. A muníciós munkások panaszkodnak. [Cikk] 9 p. [A "Bataille Syndicaliste" és a "L'Humanité" tudósításai alapján Albert Thomas crensoti látogatásáról.]

1934.
MAGYAR Lajos: Hogy kormányzunk a meghódított Lengyelországban? Báró Dilled vezérőrnagy, a kielcei kormányzó a meghódított területek közigazgatási szervezetéről. [Int.] 9-10 p. Vö. 1960. tétel.

1935.
BENEDEK Károly: Az olasz katonai szállítók visszaélései. [Tud.] 10-11 p.

1936.
Vaszary Kolos temetése. [Tud.] 12 p. [A bíboros temetése Keszthelyen.] Vö. 1830., 1836., 1871. tétel.

1937.
Verebély Tibor előadása a rokkantakról. [Hír] 13 p. [Szabad Líceum előadássorozatának keretében szeptember 9-én.]

1938.
Az operaházi szerződések. [Hír] 14 p. [Mihályi Ferenc az új rendező stb.]253. sz. szept. 11.

1939.
GERŐ Ödön: A török-bolgár megegyezés. [Vc.] 1-2 p.

1940.
A Balkán alakulása. [Cikk] 1-3 p. [Történeti összefoglaló 1871-től.]

1941.
MAGYAR Lajos: Cardona "győzelmei". [Tud.] 4 p. [Cardona hadseregének hegyi ütközetei Val Suganában.]

1942.
DÉRI Imre: Magyarország jövője: a munka. Havenstein, a Reichsbank elnöke nyilatkozik a "Világ" munkatársának. [Rip. és int.] 7-8 p. [Berlinben szeptember 3-án; A német-magyar gazdasági közeledésről.] Vö. 1895., 2002. tétel.

1943.
MAGYAR Pál: Készülődjünk a békére. [Cikk] 8 p. [A háborúból felszabaduló erők munkába állításáról; a háborús intézmények átalakítása.]

1944.
LOVAG Ádám: A welszi bányászok. [Cikk] 11-12 p. [Az angol szénmunkások igényt tartanak a termelés külön, háborús hasznára.] Vö. 1334., 1344. tétel.

1945.
Német író a magyarokról. [Hír] 12 p. [Paul Max Budapesten át Mezőlaborcig utazott; elragadtatással írt a magyar népről.]

1946.
A Tiszavirág Budán. [Hír] 14 p. [Krisztinavárosban, a Fővárosi Nyári Színházban szeptember 10-én mutatták be Bródy István - Vajda László: Tiszavirág c. 3 felvonásos operettjét, Sebestyén Géza rendezésében.]254. sz. szept. 12.

1947.
JÁSZI Oszkár: A kis államok problémája. [Vc.] 1-3 p. [Háborúban képesek-e - pl. Svájc - megóvni politikai és kulturális színvonalukat?]

1948.
IGNOTUS: Olvasás közben. [Tárca] 1-3 p. [Részben válaszol Méray-Horváth Károly "Az esztéta" c. cikkére, és Nikolajevics Miklós nagyherceg bukásának okait boncolja.] Vö. 1848., 1932. tétel.

1949.
FÜZESSÉRY István: A Szereth-menti harcok. [Tud.] 5 p.

1950.
BERNÁT Ottó: Az angol és francia államhitel válsága. [Cikk] 7-8 p [2 állam erőfeszítései, hogy az Egyesült Államoktól kölcsönt kapjanak.]

1951.
TERSÁNSZKY Józsi Jenő: Tűzkeresztség. [Elb.] 7 p.

1952.
A zsidókérdés a dumában. Kovno képviselőjének beszéde. [Tud.] 9 p. [Fridmann beszédét az orosz zsidók helyzetéről a "L'Humanité" teljes egészében közli. Itt részletek a tömeges száműzetésről, rágalmazásokról stb.]

1953.
MAGYAR Lajos: Az olasz kudarcok. [Tud.] 9 p. [A doberdói területen.]

1954.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 10 p. [Szeptember 5.- szeptember 10. között; életképek a pesti emberekről.]

1955.
Kőművesfalva. [Cikk] 11-12 p. [Bókay Árpád beszédére még a frontról is érkeznek adományok a falvak újraépítésére; 2 olvasói levelet is közöl.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1747., 2058., 2153., 2482., 2582., 2684., 2813., 2960. tétel.

1956.
CSIZMADIA Sándor: A föld szava. [Tárca] 12 p. [Visszaemlékezés gyermekkorára.]

1957.
PILISI Lajos: A homonnai főbíró naplója. [Jegyz.] 13-15 p. [Schäffer István háborús naplójegyzeteiből részletek.]

1958.
DUTKA Ákos: Műveltség és esztétikum. [Cikk] 13-15 p. [Részben Ignotusnak és Dóczy Jenőnek a "Világban" megjelent írásaihoz kapcsolódik; véleménye a hatalomról és a kultúráról.] Vö. 1848. tétel.

1959.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. A pénz. [Cikk] 15-16 p. [Brüsszelben; a német kormányzóság alatt.]

1960.
MAGYAR Lajos: Hogyan kormányzunk a meghódított területen? [Cikk] 17 p. [A kielcei és piotrkowi kormányzóság közigazgatási reformja.] Vö. 1934. tétel.

1961.
SZENES Béla: Akik elbúcsúztak a földtől. A földműves-rokkantak között. [Rip.] 17-18 p. [A Pozsonyi úti barakktáborban.]

1962.
PÁLOS Elma: Magyar művészet San-Franciscóban. [Cikk] 18 p. [A világkiállításra küldött magyar képzőművészeti anyag bemutatása; Lawrik J. Nielsen szerkesztésében képzőművészeti katalógus is meg fog jelenni, melyben a magyar kiállítókat Bölöni György ismerteti.]

1963.
ADY Endre: Kétkedő, magyar lelkem. [Vers] 19 p.

1964.
Két orosz fogoly. Makrov lakatos és Borzeff földmunkás. [Rip.] 20 p. [Budapesten, a vágóhídon dolgozik Vaszilij Makrov és Teodor Borzeff; véleményük a háborúról, a fővárosról stb.]

1965.
Magyar miniszter a hősök emlékéért. [Hír] 20 p. [Sándor János belügyminiszter rendelete Bereg, Máramaros, Sáros, Ung, Zemplén vármegyék részére: feladatukká tette az elesett hősök sírjának felkutatását, emlékük ápolását.]

1966.
Magyar nyelvtanítás osztrák iskolákban. [Hír] 22 p. [Bronner Ferdinánd: A dualizmus és az iskola c. cikkében ajánlja, hogy az osztrák tantárgyak közé vegyék be a magyar nyelvet.]

1967.
Az Áldozatkészség Szobrának felavatása. [Hír] 22 p. [Szeptember 12-én; a Deák Ferenc téren, az Anker-palota előtt.] Vö. 1685., 1755., 1979., 2220., 2268. tétel.

1968.
A névmagyarosítás szabályai. [Ism.] 23 p. [Csányi Gusztáv: A névmagyarosítás szabályai. Bp., 1915. Az Országos Magyar Szövetség közérdekű könyvtára 1.]

1969.
A hajótöröttek. [Ism.] 23 p. [A Budapesti Színházban szeptember 11-én bemutatták Emil Brieux színművét.]

1970.
Színházi Élet. [Hír] 23. p. [Az 1915. szeptember 12., 4. évf. 2. szám tartalma.]

1971.
[BÁLINT Lajos] Blt. L.: Az új Németország. [Ism.] 24 p. [Friedrich Thimme - Carl Legien: Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland. Leipzig, 1915.]

1972.
A háború költészete. [Ism.] 24 p. [A háború költészete. (Szemelvények.) A tanuló ifjúságnak írta és szerk. Vajda Gyula. Bp., 1915.]

1973.
A Deutsche Bücherei. [Ism.] 24 p. [Az 1913. január 1-jén alapított lipcsei könyvtár felépítése, működése, értékei.]

1974.
Népművelés. [Ism.] 24 p. [Weszely Ödön szerkesztésében megjelenő "Népművelés-Új Élet" c. folyóirat 1915. július-augusztus, 7-8. számának tartalma.]

1975.
Szociálpolitikai Szemle. [Ism.] 24 p. [Kadosa Marcel szerkesztésében megjelenő "Szociálpolitikai Szemle" 1915. július-szeptember, 5. évf. 7-9. szám tartalma.]255. sz. szept. 13.

1976.
Minden perc egy halál... [Vc.] 1-2 p. [Lloyd George angol munícióügyi miniszter részt vett az angol szakszervezetek kongresszusán, hogy szövetségesnek nyerje meg az angol munkást.]

1977.
MAGYAR Lajos: A Visztulától az Isonzóig. Olasz foglyok és sebesültek között. [Tárca] 1-3 p.

1978.
A sárga veszedelem. Német művészek tiltakozása. [Cikk] 5 p. [A keleti iparművészeti tárgyak elözönlik a nyugati piacot.]

1979.
A Nemzeti Áldozatkészség Szobrának leleplezése. [Hír] 7 p. [Az ünnepély rövid leírása; Bárczy István, Budapest polgármestere átvette a szobrot.] Vö. 1685., 1755., 1967., 2220., 2268. tétel.

1980.
Orosz vészkiáltás. [Hír] 7 p. [A "Times" pétervári levelezőjének figyelmeztető cikke az orosz nép háborúellenes hangulatáról.]

1981.
A halott szájába adott hazugság. [Hír] 8 p. [Giovanni Marchetti, a torinói szakszervezetek főtitkára elesett. Az antimilitarista harcosnak utólag hazafias-háborús szavakat tulajdonítottak.]256. sz. szept. 14.

1982.
Veszendő anyák. [Vc.] 1-2 p. [Az alacsonyabb néposztálybelieknél terjednek a fertőző betegségek.]

1983.
WEIGL Géza: A gránát. [Tárca] 1-3 p. [A fronton, a lövészárkokban; a lövedékek becsapódása.]

1984.
FÜZESSÉRY István: Olasz kudarcok az Isonzónál. [Hír] 4 p.

1985.
FÜZESSÉRY István: Lanyhuló orosz ellentámadások. [Hír] 5 p. [Felső Szereth mentén.]

1986.
Románia állásfoglalása. [Cikk] 6 p. [A bolgár-török megegyezésben.]

1987.
Előfizetési felhívás. [Cikk] 6 p. [Háború alatt a "Világ" az elkövetkező békére készül; célokat tűz ki a leendő béke idejére olvasóinak.]

1988.
Tessék rekvirálni. A fővárosi közigazgatási bizottság ülése. [Cikk] 7 p. [Haditermény Részvénytársaság a főváros gabonaszükségletét nem tudja biztosítani. Vázsonyi Vilmos és Bárczy István javaslatai.] Vö. 1768., 2626., 2672. tétel.

1989.
DÉRI Imre: A sajtó-attasék. [Cikk] 8 p. [Berlinben, a Reichsverband der Presse ülésén elhangzott, hogy a követségekhez, konzulátusokhoz a gazdasági attasék mintájára sajtóattasékat osszanak be.]

1990.
LOVAG Ádám: Lord Rosebery, a katonakötelezettség ellen. [Cikk] 8-9 p. [Részletek, kommentárok az angol napilapokból Rosebery Glasgowban tartott beszédéből.]

1991.
Cruppi beszámolója. [Cikk] 9 p. [Jean Cruppi volt francia külügyminiszter oroszországi útjának és tárgyalásának eredményei.]

1992.
Puskás-szobor Budán. [Hír] 10 p. [Puskás Tivadar emlékére a "hét bajtársak" asztaltársasága megbízta Istók János szobrászművészt egy szoborterv elkészítésével.]

1993.
Budapest polgármestere Bécs polgármesteréhez. [Közl.] 12 p. [Bárczy István rövid köszönőlevele Weiskirchner polgármesterhez bécsi látogatása után.] Vö. 2034. tétel.

1994.
Az Operaház szenzációja. [Cikk] 13 p. [Gróf Bánffy Miklós kormánybiztos a frontról hazajött az Operaház ügyeit intézni.] Vö. 1500., 1581., 1658., 1909., 2011., 2451. tétel.

1995.
Trilby. [Hír] 13 p. [George Du Maurier darabját a Fővárosi Nyári Színházban, a Budai Színkörben szeptember 13-án játszották, Sebestyén Géza igazgató főszereplésével.]257. sz. szept. 15.

1996.
Zarándokúton. [Vc.] 1-2 p. [A franciák az első német offenzíva területére, a Marne menti városokba látogatnak.]

1997.
Egy nemzet ébredése. [Cikk] 1-2 p. [A "L'Humanitében" Jean Longuet beszámolt Oroszországban tapasztalt élményeiről, sok új adattal.]

1998.
FÜZESSÉRY István: Sikereink a délkeleti fronton. [Hír] 3 p. [Kelet-Galíciában.]

1999.
WALDMAN: Tűzvonalba kergetett zsidók. [Cikk] 3 p. [Lemberg mellett, a janovi barakkokban tlumacei és lisiacei lakosok vannak; Trunow orosz ezredes április 28-tól a lakóhelyükről internálta őket. Fábián Uhrmann iskolaigazgató nyilatkozatával.]

2000.
FÜZESSÉRY István: Visszavert olasz támadás. [Hír] 4 p. [Vrsic és Javorcek területén.]

2001.
MÉRAY-HORVÁTH Károly: Magyar munka vagy lengyel királyság. [Cikk] 5 p. [Havensteinnek, a Reichsbank elnökének nyilatkozatához kapcsolódik; gr. Andrássy Gyula "üzenete" a "Neue Freie Pressében" a németeknek Magyarország anyagi helyzetéről.] Vö. 1895., 1942. tétel.

2002.
[DÉRI Imre] D. I.: Háború és zálogház. A gazdagodó Berlin és a szegényedő zálogházak. [Cikk] 7 p. [Berlini királyi zálogház igazgatójának információjával.]

2003.
A húskérdés. Hogy lehetne a városok húsellátását biztosítani. [Cikk] 7-8 p. [Magyarországi helyzetkép.]

2004.
A katonapolgárért. [Cikk] 9 p. [A háború a tisztviselő-középosztályt ritkította meg. A közoktatásügyi miniszter a rokkantakkal kívánja kiegészíteni.]

2005.
Egyetemi kinevezések és címadományozások. [Hír] 9 p. [Hóman Bálint budapesti tudományegyetemi könyvtártisztnek az egyetemi könyvtárőri címet és jelleget adományozta.]

2006.
Az okkupált területek gazdasági meghódítása. [Cikk] 12 p. [Harkányi János és a budapesti kereskedelmi és iparkamara intézkedései.]258. sz. szept. 16.

2007.
Jön a tél... [Vc.] 1-2 p.

2008.
NAGY Andor: A katona vallomása. [Elb.] 1-3 p.

2009.
CSIZMADIA Sándor: Termeljünk többet! [Cikk] 4 p. [A korszerű gazdálkodás útja a termelőszövetkezetek alakítása.]

2010.
DÉRI Imre: Az agitáló film. [Tárca] 8 p. [Bildercentrale vezetőjének előadása Berlinben filmvetítéssel egybekötve, a leghatalmasabb agitációs eszközről, a moziról.]

2011.
A néma Opera. [Tud., nyil.] 9 p. [Kern Aurél igazgató nyilatkozata a kultuszminiszteri rendelet operaházi problémáiról.] Vö. 1500., 1581., 1658., 1909., 1994., 2451. tétel.

2012.
Petri Elek püspök. [Hír] 10 p. [Dunamelléki Református Egyház új püspöke.]

2013.
A svájci Vöröskereszt küldöttsége a kenyérmezői fogolytáborban. [Hír] 10 p.

2014.
Előfizetési felhívás. [Hír] 11 p. ["Világ" jelszava indulása óta változatlan. "Mindent az emberekért, az emberért semmit".]

2015.
A máramarosi skizma-pör [Hír] 11 p. [Kúria jóváhagyta az ítéleteket.]

2016.
A hadirokkantak és árvák társadalmi segítése. [Hír] 11 p. [Katona Béla közgazdasági író előadása szeptember 16-án a Szabad Líceumban.]

2017.
Otthon. [Ism.] 12 p. [A Fővárosi Nyári Színházban szeptember 15-én bemutatták Sudermann 4 felvonásos színművét.]259. sz. szept. 17.

2018.
BERNÁT Ottó: Az angol dollárkölcsön. [Vc.] 1-2 p. [100 millió font kölcsön Amerikának - sajtóvisszhangja a "Times" augusztus 23-ai számában.]

2019.
RÉVÉSZ Vidor: Az angolok dumdumjai. [Tárca] 1-3 p. [Az angol gyalogsági fegyverlövegről.]

2020.
A miniszterelnök Bécsben. [Hír] 2 p. [Szeptember 16-án a király Schönbrunnban magánkihallgatáson fogadta gr. Tisza Istvánt.]

2021.
FÜZESSÉRY István: A galiciai orosz offenzíva. [Hír] 5 p. [Volhíniában.]

2022.
A munkásnők sorsa. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítója az iparágak munkásvezetőit kereste fel a női munkaerők ügyében.] Vö. 1760., 1777., 2160. tétel.

2023.
Az orosz szocialisták és a béke. [Cikk] 9 p. [A különböző irányzatok és csoportok állásfoglalásai és akciói.]

2024.
A romániai russzofil sajtó titkaiból. [Cikk] 9 p. [A bukaresti román diákok lapindításai: a "Carpatzi" és a "Fulgerul" c. lapokról.]

2025.
A francia uszítók ellen. Barrès, Richepin, Lavedan. [Cikk] 9-10 p. [Részletek a "L'Humanité" szeptember 7-i számából; Maurice Barrès, Jean Richepin, He
nri Lavedan tevékenységéről.]

2026.
Salgó Jakab tanár előadása. [Hír] 11 p. [Szeptember 17-én a Galilei Körben: A pszichoanalyzis kritikája címmel.]

2027.
Hát hazamegyünk...? [Olv. lev.] 11 p. [Borostyán Gyula augusztus 20-i levele Clevelandból: a háború után a kivándoroltak nagy része visszatérne a "békés" Magyarországra.] Vö. 2032. tétel.

2028.
Előadás a rokkantakról. [Hír] 13 p. [A Szabad Líceum keretében szeptember 17-én Gaár Vilmos kúriai bíró előadása.]

2029.
A Nyugat. [Hír] 13 p. [A szeptember 16-ai szám tartalma.]

2030.
Revue de Hongrie. [Hír] 13 p. [A szeptember 15-ei szám tartalma.]

2031.
Halálozás. [Hír] 13 p. [Gergely József, az "Új Lap" főszerkesztője, az "Egyházi Közlöny" szerkesztője, a "Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének" másodelőadója szeptember 17-én elhunyt.]260. sz. szept. 18.

2032.
GERŐ Ödön: "Hát hazamegyünk?" [Vc.] 1-2 p. [Az amerikai magyarok visszavándorlási tervei.] Vö. 2027. tétel.

2033.
ÁGOSTON Péter: Utazás német földre. [Tárca] 1-3 p. [Háborús úti élmények és tapasztalatok.]

2034.
A bécsi polgármester táviratai. [Közl.] 3-4 p. [Weiskirchner köszöntőlevele Bárczy István polgármesterhez a bécsi látogatás után.] Vö. 1993. tétel.

2035.
A szentgotthárdi választás epilógusa. [Cikk] 4 p. [Roszner Ervin miniszter és Richter János képviselőválasztása körüli harcok.]

2036.
FÜZESSÉRY István: Volhyniai területen. [Hír] 5 p.

2037.
A Balkán-kérdés és a szerb szociáldemokraták. [Cikk] 7 p.

2038.
A háborús alsóház. [Cikk] 7-8 p. [Az angol parlamentben; Herbert Henry Asquith, Arthur James Balfour és Gueth felszólalásai.]

2039.
Menekültek Moszkvában. [Rip.] 8 p. [A nyugati tartományokból menekült zsidók a Nikola pályaudvaron.]

2040.
JÁSZI Oszkár: Vaskó Balázs emlékének. [Megeml.] 9 p. [Szociológusnak készülő egyetemista elesett a fronton.]

2041.
[DÉRI Imre] D. I.: Harminchat és nyolc. [Tárca] 9 p. [Berlini élmények a drágaságról.]

2042.
Zuboly emléke. [Cikk] 11 p. [Mikes Lajos szerkesztésében, Kunfi Zsigmond, Ady Endre, Krúdy Gyula, Lukács Hugó, Révész Béla, Schöpflin Aladár, Szász Zoltán, Szép Ernő megemlékezésével, Bányai Elemér összegyűjtött írásaival emlékkönyve jelenik meg. A könyv jövedelme a Zuboly Emlékalapot gyarapítja.] Vö. 1925., 2082., 2096., 2171., 2241., 2252., 2534., 3348. tétel.

2043.
Levélellenőrzés megkönnyítése. [Hír] 12 p. [Báró Harkányi János kereskedelmi miniszter utasítása.]

2044.
A Galilei Körből. [Hír] 12 p. [Dienes Valéria Lélektani problémák címmel szeptember 18-án előadást tart.]

2045.
A kolera. [Tud.] 12 p. [Részletes statisztika Magyarország területéről az augusztus 30 - szeptember 5-ei időszakról, 209 újabb megbetegedésről.] Vö. 1758., 1916., 2162., 2303., 2392., 2844., 3109., 3436., 3651., 3728., 3788. tétel.

2046.
Magyar Figyelő. [Hír] 13 p. [A Herczeg Ferenc szerkesztette hetilap 1915. szeptember 16-ai, 5. évf. 18. számának tartalma.]

2047.
A Darwin. [Hír] 13 p. [A Fülöp Zsigmond szerkesztésében megjelenő természettudományi folyóirat 1915. szeptember 15-ei, 4. évf. 18. számának tartalma.]

2048.
A háborús idők tanulságai [Hír] 13 p. [A fenti címen Gergely Janka tartott előadást a Nőtisztviselők Országos Egyesületében; röviden az előadás tartalmáról is.]

2049.
Az Egyenlőség. [Hír] 13 p. [Szabolcsi Lajos hetilapja 1915. szeptember 17-ei, 34. évf. 38. számának tartalma.]261. sz. szept. 19.

2050.
IGNOTUS: Olvasás közben. Jegyzetek. [Tárca] 1-3 p.

2051.
MAGYAR Lajos: Végig a harctereken. [Cikk] 3-4 p. [A német-orosz-olasz frontról.]

2052.
Zeppelinek London fölött. [Cikk] 6 p. [A "Figaróban" Pierre Nodrenge részletesen beszámolt a német légierő londoni támadásáról.]

2053.
BERNÁT Ottó: A francia és angol ipar "szervezése". [Cikk] 7-8 p. [Iparágak válsága a háborúban.]

2054.
JUHÁSZ Gyula: Katona. [Vers] 7 p.

2055.
A besszarábiai fronton. [Tárca] 7-9 p. [Irodalmi tartalmú feljegyzések a frontról, magyar katonák között.]

2056.
MAGYAR Lajos: Trieszt. [Hír] 9 p. [A várost nem érte semmiféle háborús kár.]

2057.
Bulgária döntő órái. [Cikk] 9-10 p. [Névjelzés nélkül a "Világ" tudósítójának részletes jelentései Szófiából és Athénból.]

2058.
Kőművesfalva. [Hír] 11. [Bókay Árpád "szózatára" a felépítéshez adakozók újabb jegyzéke.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1747., 1955., 2153., 2482., 2582., 2684., 2813., 2960. tétel.

2059.
A titkos diplomácia tíz éve. [Cikk és ism.] 13-15 p. [E. D. Morel - az Union of Democratic Control titkára - Ten Years of Secret Diplomacy c. könyvének nagy sikeréről.]

2060.
ADY Endre: Rippl-Rónai háborús kiállítása. I. [Cikk] 13 p. [Ernst Múzeumban Rippl-Rónainak a franciaországi internálás alatt készült műveiből.] Vö. 1373., 1884., 2061., 2086., 2504. tétel.

2061.
BÖLÖNI György: [Rippl-Rónai háborús kiállítása.] II. [Cikk] 13-14 p. [Ernst Múzeumban a művésznek a franciaországi internáltság alatt készült műveiből.] Vö. 1373., 1884., 2060., 2086., 2504. tétel.

2062.
[PÓR Leó] P. L.: Több türelmet és jobb modort. [Bangha páter kongregációs cikkére.] [Cikk] 15 p. [Válasz Bangha Béla: A Mária-kongregáció és a világháború c., a "Mária-Kongregáció" 1915. szeptemberi számának 1-3. oldalán megjelent cikkre.] Vö. 2131. tétel.

2063.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 16-17 p. [Szeptember 12-17. között; karcolatok, élet-képek a pesti utcáról, emberekről.]

2064.
CSIZMADIA Sándor: A föld meghódítása Olaszországban. [Cikk] 17. [A szerző hivatkozik és írásában támaszkodik Pór Ödönnek a "The Coming Nation" c. amerikai lapban Working Out a New Society címmel megjelent cikksorozatára.]

2065.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: A dijnokné. [Elb.] 18 p.

2066.
SÁNDOR Dezső: Egy szocialista szanitéc. Tarnovtól Ivangorodig. [Jegyz.] 19-20 p. [Naplójegyzetek 1914. szeptember 26 - 1915. augusztus között a frontról. Lejegyzőjük egy tanult kárpitossegéd.]

2067.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 20 p. ["Világ" további programja: az emberi munka becsülete.]

2068.
[BÁLINT Lajos] Blt. L.: Amerikai termés. Divatlevél. [Cikk] 20 p. [A színművek olcsó bohózattá vagy rémes borzalmassággá süllyedtek.]

2069.
SZENES Béla: Kard és index. A háborús egyetemről. [Cikk] 21 p. [Fogy az egyetemi hallgatók száma - statisztikával is illusztrálva.]

2070.
Japán-Kínában [Cikk] 21 p. ["Világ" tudósítójának cikke: Kína japángyűlölete.]

2071.
A Galilei Kör előadása. [Hír] 22 p. [Szeptember 23-án, Bresztovszky Ede: A háború szociális irodalma.]

2072.
Föld a katonáknak. [Hír] 22 p. [Szemere Miklós Szulyváralját a háború befejezése után szétosztja magyar, osztrák, német és török katonák között.] Vö. 2079. tétel.

2073.
Egy test, két lélek. [Ism.] 24 p. [Bemutató a Vígszínházban szeptember 18-án; Paul Lindau színműve; ford. és színpadra alkalmazta Barta Lajos.]

2074.
Szirmai Albert új dalai. [Ism.] 25 p. [Önálló füzetekben kaphatók a zeneszerző Gyóni Géza: Csak egy éjszakára küldjétek el őket! és Emőd Tamás: Ha majd egyszer mindenki visszajön c. verseire írt dalai.]

2075.
Halbe Miksa ötvenéves. [Hír] 25 p. [Október 4-én a szövetségbe tartozó színházak mindegyike Halbe "Ifjúság" vagy "Storm" c. darabját adja elő.]

2076.
Játékkönyv. [Hír] 26 p. [Singer és Wolfner kiadásában az ifjúságnak való szabadtéri tornajátékokkal. Kalauz tanároknak és tanítóknak.]

2077.
A szimfónikus költemény. [Ism.] 26 p. [Kabay Kálmán: A szimfonikus költemény esztétikai tényezői és története. Bp. 1915. 40 p. (Zenetudományi Könyvtár 18. sz.)]

2078.
A Teozófia. [Hír] 26 p. [A Magyar Teozófiai Társulat Rózsaffy Dezső szerkesztésében megjelent lapja 1915. szeptemberi számának tartalma.]262. sz. szept. 20.

2079.
Magyar földosztás. [Vc.] 1-2 p. Vö. 2072. tétel.

2080.
A kútmérgezők. [Cikk] 1 p. [Szemelvények a francia napilapokból: elítélik a szellemi élet "garázdálkodóit", például Edmond Laskinet.]

2081.
Végig a harctereken. [Cikk] 2 p. [Vilna elesett.]

2082.
Bányai Elemér temetése. [Tud.] 5-6 p. [Szeptember 19-én a Kerepesi temetőben; részletek Prohászka Ottokár, Márkus Miksa beszédéből.] Vö. 1925., 2096., 2171., 2241., 2252., 2534. tétel.

2083.
[LOVAG Ádám] L. Á.: Bajok az olasz front mögött. [Cikk] 6-7 p. [Az "Avanti" cikkéből közöl statisztikát és szociográfiai tényeket az olasz nép helyzetéről.]

2084.
A Petőfi-Társaság ülése. [Hír] 7 p. [A társaság szeptember 20-án (?) tartotta ülését Herczeg Ferenc elnökletével. Az ülés vendégei voltak Várnai Zseni és Juhász Gyula, akiknek verseiből Pakots József olvasott fel.]

2085.
Egyetemi kinevezések. [Hír] 7 p. [A király - többek között - a budapesti tudományegyetem hitszónoklati tanszékének rendkívüli tanárává kinevezte dr. Wolkenburg Alajost.]

2086.
A Rippl-Rónai kiállítás megnyitása. [Hír] 8 p. [Szeptember 20-án az Ernst Múzeumban; megnyitotta Ilosvay Lajos kultuszminiszteri államtitkár.] Vö. 1373., 1884., 2060., 2061., 2504. tétel.263. sz. szept. 21.

2087.
A mi kis katonáink. [Vc.] 1-2 p. [A gyermekhalandóságról; meghaladja az élve maradók számát.]

2088.
MAGYAR Lajos: La citta che attende. [Tárca] 1-3 p. [Triesztről.]

2089.
BALKÁNYI Béla: A hadikincs. [Cikk] 2-3 p. [Háborúban gabona-, takarmány-, bőr- és fémkészletekre van szükség; ezek állandó raktáron tartásáról.]

2090.
FÜZESSÉRY István: A keletgaliciai orosz offenzíva bukása. [Tud.] 5 p.

2091.
FÜZESSÉRY István: A Duna-Száva fronton. [Hír] 6 p.

2092.
Munkások színháza. [Cikk] 8 p. [1913 augusztusában alakult a Munkásműkedvelők Szövetsége; szeptember 19-ei közgyűlésükön Tieder [később: Tiborc] Zsigmond eddigi működésükről nyilatkozott a "Világ" tudósítójának.]

2093.
ÁGOSTON Péter: Az élelmezés Németországban. [Tan.] 9-10 p. [A Konsumentvereinok megalakulásáról.]

2094.
Előfizetési felhívás. [Hír] 10 p. ["Világ" programja.]

2095.
Svéd szocialisták a német barátság ellen. [Cikk] 11 p. [Svédország külpolitikája a világháború megvilágításában c. névtelenül megjelent könyv állítólagos szerzői, Steffen tanár, Yngoe Larsson és Otto Järte ellen.]

2096.
Bányai Elemér temetése. [Hír] 11 p. [Martinovics szabadkőműves-páholy szándékosan nem vett részt a temetésen; a páholy külön, szeptember 26-án keresi fel Zuboly sírját, ahol Jászi Oszkár mond beszédet.] Vö. 2082., 2171., 2241., 2252. tétel.

2097.
Megsebesült újságíró. [Hír] 11 p. [Szeptember 10-én, az északi harctéren megsebesült Szekula Jenő.]264. sz. szept. 22.

2098.
IGNOTUS: A Luzatti gondolata. [Vc.] 1-2 p. [Az entente országainak hadügyeit és háború utáni pénzműveleteit együtt, szövetségben kívánja intézni.]

2099.
DÉNES Zsófia: Országhatár. [Tárca] 1-3 p.

2100.
MAGYAR Lajos: A Isonzo-vidéken. [Tud.] 2 p. [Hadijelentés.]

2101.
MAGYAR Lajos: Az Adriánál. [Tárca] 6-7 p. [A tenger, Trieszt szépsége, kultúrája.]

2102.
Beszélgetés egy török diplomatával. Bulgária és Szerbia békés megegyezése kizárt. [Cikk és int.] 7 p. [Budapesten, a Ritz Szállóban Törökország átutazóban itt tartózkodó berlini nagykövete fogadta a "Világ" tudósítóját.]

2103.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. "Jung-Deutschland". [Cikk] 8-9 p. [Brüsszelben; a németesítésről.]

2104.
A munkás- és parasztkérdés Oroszországban. [Cikk] 9-10 p. [A népforradalom előjelei.]

2105.
EŐRSY TÓTH Júlia: Kórházi bizottság munkában. [Cikk] 10-11 p. [Vezetője: Herczeg Ferenc; az összes budapesti és vidéki kórházat a bizottság látja el könyvvel, hírlappal.]

2106.
Külügy-Hadügy. [Hír] 12 p. [Garami Béla fényképes riportja a Vöröskereszt lábadozó otthonairól a lap 1915. szeptember 21-ei számában.]

2107.
Új színdarab. [Hír] 13 p. [Sebestyén Géza, a temesvári színház igazgatója elfogadta Bródy Árpád Az ellenség c. egyfelvonásos színművét.]265. sz. szept. 23.

2108.
A hivatalnok urak. [Vc.] 1-2 p. [A köztisztviselők nyomorúságos helyzetéről.]

2109.
ÁGOSTON Péter: Német templomokban. [Tárca] 1-2 p. [Breslauban.] Vö. 2138., 2255. tétel.

2110.
FÜZESSÉRY István: A Száva-Drina vonalán. [Hír] 7 p.

2111.
MAGYAR Lajos: Katonazene a Doberdón. [Rip.] 8-9 p.

2112.
Európa bűne. [Cikk] 9 p. [Ferrero Guglielmónak a milanói "Secolóban" írt cikke. Az átvett írás szerzője Európát hibáztatja Németország hatalmáért.]

2113.
BOKÁNYI Dezső előadása. [Hír] 12 p. [Galilei Körben szeptember 23-án: A történelem materialista felfogása címmel.]

2114.
Legénybúcsú. [Ism.] 12 p. [Bemutató a Király Színházban szeptember 22-én. Oscar Straus operettje.]266. sz. szept. 24.

2115.
BERNÁT Ottó: Rossz üzlet a háború. [Vc.] 1-2 p. [Anglia pénzügyi helyzete.]

2116.
MAGYAR Lajos: Hogy támadt az olasz háború? [Int.] 1-2 p. [Beszélgetés Bittonival, a trieszti szocialisták vezérével.]

2117.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az olaszok a Dardanelláknál. 4 p. [Tud.]

2118.
MAGYAR Lajos: Harcok a Tonale-szorosban. [Tud.] 5-6 p. [Szeptember 14-én a Paradiso-szorosban.]

2119.
[BENEDEK Károly] B. K.: A bolgár-szerb határ - hadizóna. [Tud.] 7-8 p. [Szeptember 19-23. közötti állapotok.]

2120.
LOVAG Ádám: A rejtelmes kongresszus. Az új internacionálé? [Cikk] 9-10 p. ["Berner Tagwacht" és az "Avanti" cikkei alapján: Morgari, Branting és Troelstra szocialista pártvezérek Bernben gyűlést terveznek. A zimmerwaldi konferencia első hírei.] Vö. 2134. tétel.

2121.
Anatole France és a béke. [Cikk] 10 p. [A. F. cikkének közlése a New Yorkban megjelenő "New Review" c. folyóiratból. Az író szerint a végleges béke csak a német militarizmus leverésével lehetséges.]

2122.
A Huszadik Század. [Hír] 12 p. [1915. évi szeptemberi, a 16. évf. 9. számának tartalma.]

2123.
A Tanítónő Zágrábban. [Hír] 13 p. [Szeptember 21-én adták először a zágrábi Nemzeti Színházban Bródy Sándor színművét; a magyar neveket nem fordították horvátra, azok eredeti alakjukban szerepeltek.]267. sz. szept. 25.

2124.
GERŐ Ödön: Árdrágítók. [Vc.] 1-2 p. [A polgári réteg szervezetlensége miatt nem tud védekezni a kistermelő és árusító konjunkturális haszna ellen.]

2125.
London mulat. [Rip.] 1-2 p. [A "Figaróban" megjelent riport közlése; a francia újságíró élménye Londonban szeptember 11-én]

2126.
FÜZESSÉRY István: Sikertelen orosz támadások. [Tud.] 3 p. [Styr mentén és az Ikva vidékén.]

2127.
Az entente Szerbia ellen. Miklós cár levele. [Tud.] 5-6 p. ["Világ" tudósítójától; kelt: Szófia, szeptember 24.]

2128.
Bulgária és Görögország. [Tud.] 6 p. ["Világ" tudósítójától; kelt Athén, szeptember 24. és Szófia, szeptember 24.]

2129.
Orosz hajóraj Várna előtt. [Tud.] 6 p. ["Világ" tudósítójától, kelt Szófia, szeptember 24.]

2130.
A "tizes bizottság" válsága. Vázsonyi Vilmos lemondott. [Cikk] 7 p. [A polgármester mellett működő közélelmezési ügyek tanácsadó testülete felbomlóban van.]

2131.
[PÓR Leó] P. L.: Bangha páter levelére. [Cikk levélközléssel] 7-8 p. [Bangha Béla Jézus-társaságbeli szerzetes nyílt levele részben Pór Leónak, részben a "Világ" szerkesztőségének a "Világ" szeptember 19-ei, 261. száma 15. oldalán megjelent Több türelmet és jobb modort című írására.] Vö. 2062. tétel.

2132.
A Balkán eseményei. [Tud.] 8 p. ["Világ" tudósítójától; kelt Bukarest, szeptember 24., Szófia, szeptember 24.]

2133.
DÉRI Imre: Eucken professzornál. A magyarság jövőjéről, a háborúról és a jövő feladatairól. [Rip. és int.] 9-10 p. [Rudolf Eucken, Nobel-díjas jénai egyetemi tanár. A riport készítésének helye és ideje: Jéna, szeptember 20.]

2134.
LOVAG Ádám: A nemzetközi szocialista konferencia. [Cikk] 10 p. [Szemelvények az európai napilapok híreiből a zimmerwaldi szocialista gyűlésről.] Vö. 2120. tétel.

2135.
Magyar nyelv ausztriai iskolákban. [Hír] 12 p. [Ferdinand Bronner grazi egyetemi tanár cikket írt a "Neues Wiener Tagblattba", szorgalmazva, hogy a kormány rendelje el a magyar nyelv kötelező tanítását az összes ausztriai iskolákban.]

2136.
A Szent György-Céh kiállítása. [Hír] 13 p. [szeptember 25-én kiállítást, október elején árverést rendez.]268. sz. szept. 26.

2137.
JÁSZI Oszkár: Az utolsó felvonás. [Vc.] 1-3 p. [Közép-Európa és a Balkán újjászervezésének problémája; Ausztria és Magyarország kapcsolatának megszilárdítása a Németországhoz való erősebb gazdasági és katonai csatlakozással.]

2138.
IGNOTUS: Olvasás közben. Vallás. [Tárca] 1-3 p. [Kapcsolódik Ágoston Péter: Német templomokban c. írásához.] Vö. 2109., 2255. tétel.

2139.
Beszélgetés Kovacsev bolgár tábornokkal. [Rip.] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Kovacsev a negyedik bolgár hadsereget vezette a balkáni háború idején.]

2140.
ÁGOSTON Péter: A fogyasztók és a szervezkedés. [Cikk] 6 p. [Németországban; a Zentralverband Deutscher Konsumvereine összetartó erejéről.]

2141.
BERNÁT Ottó: A nemzetközi fizetések. [Cikk] 7-9 p. [A deviza-[váltó], a csekk és a készpénzfizetések kül- és belföldi módjai.]

2142.
DUTKA Ákos: Új titkok zengő jöttire várok. [Vers] 7 p.

2143.
[GERŐ Nándor] G. N.: A tízemeletes kaszárnya. [Tárca] 7-8 p. [Az olasz harctéren karsztos hegyekben lakó- és telefonfülkéket, megfigyelő és lőréseket csákányoztak ki a katonák.]

2144.
Fegyverben a Balkán. Előre a központi hatalmakkal. [Tud.] 9 p. ["Világ" tudósítójától, Szófia, szeptember 25.]

2145.
A Világ tudósítójától. A bolgár városi polgármesterek... [Tud.] 10 p. [Szófia, szeptember 25.; Radeff polgármester Macedóniáért.]

2146.
FÜZESSÉRY István: Tüzérségünk sikere. [Tud.] 10 p. [Topcsider mellett.]

2147.
Harcok a duma körül. [Cikk] 12 p. [A cár Goremykin tanácsára a szabadelvű irány megfékezése érdekében elnapolta a dumát.] Vö. 1443., 1451., 2203., 2285. tétel.

2148.
BENEDEK Károly: Az olasz-francia gazdasági kongresszus. [Cikk] 12 p. [A cernobbiói találkozóról.]

2149.
BENEDEK Károly: Az olaszok háborúja. [Tárca] 13-14 p. [Az olasz kormány a háborús híreket visszafogja, a haditudósítókat nem engedi a frontvonalba.]

2150.
PILISI Lajos: Piros Pest sír. [Életképek] 13-14 p. [Az egyes részek címei: A szeretetadomány; Az érem-pénzes; A lévai gyerek.]

2151.
DÉRI Imre: Ernst Haeckelnél. Haeckel a háborúról. - A jövő programja. [Rip. és int.] 15 p. [Az interjú helye és ideje: Jéna, szeptember 19.]

2152.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 16 p. [Életképek a fővárosból szeptember 19. és 24. között]

2153.
Kőművesfalva. [Hír] 16 p. [A falu felépítésére szánt újabb adományok jegyzéke.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1747., 1955., 2058., 2482., 2582., 2684., 2813., 2960. tétel.

2154.
Válaszunk az Uniónak. [Közl.] 17 p. [Az MTI jelentése Bécsből: A cs. és kir. külügyminiszter jegyzéke a bécsi amerikai nagykövethez, Frederic Courtland Penfieldhez az Unió hadianyag kiviteléről. Aláíró: Burián, s. k.]

2155.
CSIZMADIA Sándor: Népek álmodása. [Cikk] 17-18 p. [Az egyéni "álmodozások" kora elmúlt: kialakulóban egy tömegmozgalom, melynek tagjai akaratukat egyesítve cselekvésre készek.]

2156.
A "Political secret Service". [Cikk és ism.] 18 p. ["Világ" párizsi tudósítójától: a Portora álnéven írt, Downingstreet címmel Párizsban angol nyelven megjelent könyvet, az angol kormány kívánságára a francia cenzúra elkoboztatta. Egyes példányai mégis közkézen forognak.]

2157.
Háztartási fémtárgyak rekvirálása. [Közl.] 18 p. [A nikkel-, sárga- és vörösréz, tombak- és bronztárgyakat november 30-tól a Magyar Szentkorona Országainak Fémközpontja Részvénytársaság felvásárolja.]

2158.
A hatósági rizs. Leplombázott csomagokban hozzák forgalomba. [Cikk] 19 p. [Bódy Tivadar alpolgármester javaslata a 120 vagon rizs igazságos fővárosi elosztásáról.]

2159.
ANDRÁSSY Gyula, gróf: Désy Zoltán hamvai. [Cikk] 20 p. [Nyílt levél a harctéren elesett Désy hamvainak hazahozatala érdekében.]

2160.
A nő új munkában. [Szociogr.] 20-21 p. [Gyorsan beletanulnak a gyárakban a géppel való munkákba.] Vö. 1760., 1777., 2022. tétel.

2161.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 22 p. [Szeptember 29-én Kőhalmi Béla: A tudományos folyóiratok irányának jellemzése; szeptember 30-án: Dienes Valéria: Lélektani problémák.] Vö. 2217. tétel.

2162.
A kolera. [Hír] 23 p. [Szeptember 6-tól 12-ig 131 újabb megbetegedés történt.] Vö. 1758., 1916., 2045., 2303., 2392., 2844., 3109., 3436., 3651., 3728., 3788. tétel.

2163.
Tanítók a háborúban. [Hír] 23 p. [Az "Iskolák Újságja" 1915. augusztus 28-ai számában közli, hogy "A kultúra munkásai a világháborúban címmel" könyvet kívánnak megjelentetni. Ezért kérdőívet bocsátanak ki.]

2164.
A Színházi Élet. [Ism.] 24 p. [Az 1915. szeptember 26 - október 3-ai, 4. évf. 4. szám tartalma.]

2165.
[BÁLINT Lajos] Blt. L.: A vidám kísértetek könyve. [Cikk] 24-25 p. [A fantasztikus, kalandos és főleg borzalmas történetek gyűjteményéből álló novelláskötetet a müncheni Müller Kiadó adta ki.]

2166.
Bismarck utolsó beszédei. [Reden Bismarck's nach seinem Ausscheiden aus dem Amte. Insel Bücherei Nr. 166.]. [Ism.] 25 p. [Insel-Verlag (Lipcse) kiadása; az 1890. március 20-a után tartott beszédek.]

2167.
Kelet Népe [Das junge Europa] [Ism.] 25 p. [A Halmay Elemér szerkesztésében megjelenő lap 1915. májusi, 5. számának tartalma; a lap ettől a számtól csak német nyelven jelenik meg; szerkesztőségei: Budapest-Berlin-Wien.]

2168.
Aage Madelung könyve. [Ism.] 25 p. [Aage Madelung: Hadinaplóm. Emlékek és jegyzetek a Kárpátokból és Galiciából. Ford. ifj. Bókay János. Bp., 1915.] Vö. 1510., 2351., 2520. tétel.

2169.
A harmadik hadikölcsön. Ullmann Adolf nyilatkozata. [Cikk] 27 p. [Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója a hadikölcsönöket hatalmas pénzügyi sikernek tartja.] Vö. 1722., 2267., 2382. tétel.269. sz. szept. 27.

2170.
Az új föld. [Vc.] 1 p. [Vilhjalmur Stefansson sarkkutató felfedező útja.] Vö. 2174. tétel.

2171.
A Martinovics-páholy Bányai Elemér sírjánál. [Cikk] 1-2 p. [szeptember 26-án az író sírjánál Vermes Károly bevezető szavai után Jászi Oszkár háborúellenes beszéde.] Vö. 2082., 2096., 2241., 2252. tétel.

2172.
[BENEDEK Károly] B. K.: A vitás Dardanellák. [Cikk] 3 p. Vö. 42., 285., 404., 485., 508., 1120., 1252., 1390., 1424., 1559. tétel.

2173.
Orosz menekülés. [Hír] 3 p. ["Világ" tudósítójától: az egész orosz minisztérium és az udvari hivatalnokkar Szmolenszkbe utazott, ahol a cár is tartózkodik.]

2174.
Egy új hős. [Cikk] 4 p. [Az új föld c. vezércikkhez kapcsolódik: Vilhjalmur Stefansson, a kanadai sarki expedíció vezetője a Szent Patrik-szigetek közelében új arktikus szárazföldet fedezett fel.] Vö. 2170. tétel.

2175.
Albánok a bolgár hadseregben. [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, szeptember 25.: 200 mohamedán önkéntes albán.]

2176.
Az Unió jövendő politikája. [Cikk és nyil.] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Bécs, szeptember 25.: Josef Schunpeter gráci professzor az Egyesült Államokban cseretanárként tevékenykedett, nyilatkozata Wilson elnökről.]

2177.
Levél a harctérről. [Olv. lev.] 7 p. [Szekula Jenő hírlapírónak a leipniki kórházból írt levele.]270. sz. szept. 28.

2178.
A maximum régen és ma. [Vc.] 1-2 p. [A "L'Humanité" cikksorozatából: az ármaximálás 1790-ben és most, a háborúban.] Vö. 2196., 2262., 2332. tétel.

2179.
SINGER Arthur: Krüdener Júlia. A Szent Szövetség 100. évfordulójára. [Cikk] 1-3 p. [Júlia Vittinghof, később báró Krüdener felesége, I. Sándor cár tanácsadója volt a szerkesztője az 1815. szeptember 26-án aláírt okiratnak.]

2180.
Mi történt Monte Melinónál. [Hír] 2 p. ["Világ" tudósítójától szeptember 27-én: a szeptember 21-ei olasz támadás.]

2181.
[BENEDEK Károly] B. K.: Reflektorpróba Milanóban. [Tud.] 2 p. [szeptember 21-én a Stiegler-toronyban a repülőgép-támadások leleplezésére alkalmas fénypróbát tartottak.]

2182.
Luck visszafoglalása. [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; szeptember 27-én visszafoglalták Luckot és a Styr keleti partját.]

2183.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az orosz pénzügyminiszter nyilatkozataiból. [Hír] 5 p. [A "Petit Parisien" tudósítója Barkkal az orosz pénzügyi és hitelviszonyokról beszélt.]

2184.
A háború szolidaritása. [Cikk] 5-6 p. [A "L'Humanité" alapján. A szociáldemokraták párizsi nagygyűlésén az angol Adam Smith és Hodge, a francia Vaillant és Cachin döntése: közösen és szolidárisan kell harcolni az imperializmus ellen.]

2185.
BENEDEK Károly: Olaszország titkaiból. [Tárca] 6 p. [Az erős hírzárlat és sajtócenzúra ellenére is terjednek az információk a politikai küzdelmekről.]

2186.
A szerbek Szalonikiban. [Hír] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, szeptember 27.: a szerb menekülők letelepedése.]

2187.
A szervezett munkások helyzete az orosz uralom alatt. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítója a lembergi szervezett munkásokkal beszélgetett az oroszok bevonulása utáni állapotokról.]

2188.
Keir Hardie meghalt [Megeml.] 8 p. [Az angol munkásmozgalom vezetője; 1913 júniusában Budapesten is beszédet mondott, a "Világ" munkatársa akkor interjút készített vele. Ebből részletek.]

2189.
DÉRI Imre: Beszélgetés Max Regerrel. [Rip. és int.] 9 p. [Kelt Jena, szeptember 21.: a Generalmusik direktor a politikai és zenei életről.]

2190.
ADY Endre: Hervadnak az asszonyaink. [Tárca] 9 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2191.
ADY Endre: Koldus hívésnek átka. [Vers] 9 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2192.
BALKÁNYI Béla: Közbenső vámok. [Cikk és ism.] 10 p. [Részletesen ismerteti Rudolf Sieghart: Zolltrennung und Zolleinheit. Die Geschichte der österreichisch-ungarischen Zwischen-Zoll-Linie [Wien, März. 1915.] és Gratz Gusztáv: Sieghart és a közbenső vámok [Magyar Gyáripar 1915. 13-14. füzet] c. írását.]

2193.
Carp Péter cikke. [Hír] 1 p.. ["Világ" tudósítójától; Bukarest, szeptember 27.: Peter Carp vezércikket írt a "Moldava" c. lapban a román-lengyel viszonyokról.]

2194.
Szoborleleplezés Győrött. [Hír] 12 p. [Szeptember 26-án leleplezték Karácson Imre orientalista szobrát.]

2195.
A magyar háború költészete németül. [Hír] 12 p. [Bráffer Lajos [Fiume] felhívása: Németországban meg akarják jelentetni a magyar szerzők háborús verseit; kéri, a verseket szerzőik rövid életrajzzal küldjék el hozzá.]271. sz. szept. 29.

2196.
Kik az árdrágítók? [Vc.] 1-3 p. [Az ármaximálás és spekuláció a közélelmezésben.] Vö. 2178., 2262., 2332. tétel.

2197.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Francisco Ferrer. [Tárca] 1-2 p.

2198.
Olasz seregek Egyiptomban. [Hír] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, szeptember 28.: Tassoni olasz tábornok expedíciós serege az antantsereggel fog egyesülni.]

2199.
Bulgária és az entente. [Hír] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, szeptember 28.: Radoszlavov miniszterelnök tárgyalása az antant követeivel.]

2200.
Románia megegyezése a központi hatalmakkal. [Hír] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, szeptember 28.]

2201.
"Az osztrákoktól tanulni kell!" Mondja Barzilai, az olasz miniszter. [Cikk és nyil.] 8-9 p. ["Avanti!" haditudósítójának, Francesco Ciccottinak nyilatkozott Barzilai - ebből részletek.]

2202.
MAGYAR Lajos: D'Annunzio Trieszthez. [Cikk] 9 p. [24 csomagot dobott le Trieszt fölött egy olasz repülőgép, D'Annunzio 11 oldalas manifesztumát, melyben az író Trieszt felszabadítását ígéri.] Vö. 683., 1059., 1296. tétel.

2203.
Cruppi beszámolója. [Cikk] 10 p. [Jean Cruppi volt francia külügyminiszter a "Matin" szeptember 21-ei számában beszámolt a duma elnapolásának körülményeiről.] Vö. 1443., 1451., 2147., 2285. tétel.

2204.
Előfizetési felhívás. [Cikk] 11 p. ["Világ" a modern demokrácia lapja; a háború alatt is hű a progresszív világnézethez.]

2205.
Masaryk ellen. [Hír] 12 p. [A prágai cseh egyetem emigráns tanára ellen bűnügyi eljárás indult.] Vö. 1811., 1828. tétel.

2206.
Fémrekvirálás Vilmos császárnál. [Hír] 12 p. [Összes kastélyai és koronabirtokai réz- és nikkeltárgyairól jegyzéket készítenek.]

2207.
Mozifalva. [Hír] 12 p. [Justus Mihály, a vidéki mozisok országos elnöke 100 000 koronát ad egy kárpáti falu újjáépítésére; az új falu neve Mozifalva lesz.]

2208.
A rokkantak jövője. [Hír] 13 p. [Harkányi János kereskedelemügyi miniszter a rokkantak számára postakezelői és segédtiszti tanfolyamot indít.]

2209.
A "Bella" Bécsben. [Hír] 13-14 p. [Szomory Dezső színművét a Stadttheaterben szeptember 28-án mutatták be.]272. sz. szept. 30.

2210.
Könnyzacskó. [Vc.] 1-2 p. ["Matin" beszámol a "gaz lacrymogén" találmányról, a könnyeztető gázokról.]

2211.
ÁGOSTON Péter: A német utca. [Tárca] 1-2 p. [Az utca karaktere.]

2212.
Macedónia olasz megszállása. [Hír] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, szeptember 29.: javaslat: a háború végéig olasz csapatok tartsák megszállva a területet.]

2213.
Weiskirchner a kereskedelmi szerződésekről. [Cikk] 8 p. [A Kereskedelempolitikai bizottság első bécsi ülése: a Magyarországgal való háború utáni gazdasági viszony szabályozása.]

2214.
Malmok, amelyek korpát kevernek a lisztbe. A pékek feljelentése. [Cikk] 9 p. [Budapesti malmok.]

2215.
A Világ olvasóihoz. [Cikk] 9 p. ["Világ" programja: a háború utáni új utakat is jelöli.] Vö. 2227. tétel.

2216.
A hálás utókor. Lovik Károly özvegye és árvái. [Megeml.] 10 p. [Lovik Károly indította "Vadász és Versenylap" tulajdonjogát Ferdinándy Béla szerezte meg.]

2217.
Lélektani problémák. [Hír] 12 p. [Dienes Valéria a jelzett címmel előadást tart szeptember 30-án a Galilei Körben.] Vö. 2161. tétel.

2218.
Előadások a rokkantakról. [Hír] 12 p. [Szabad Líceumban Bakonyi Kálmán: Állami és társadalmi gyermekvédelem címmel, Berecz Gyula a rokkantak oktatásáról tart előadást szeptember 30-án, ill. október 1-jén.]

2219.
Az Egyenlőség legújabb száma. [Hír] 12 p. [Az 1915. szeptember 29-ei, 34. évf. 40. szám tartalma.]

2220.
Az Áldozatkészség Szobra. [Hír] 12 p. [A felállított szoborra az adakozók fémlemezeit szerdán és szombaton helyezik el.] Vö. 1685., 1755., 1967., 1979., 2220., 2268. tétel.273. sz. okt. 1.

2221.
BERNÁT Ottó: A védvámos Anglia. [Vc.] 1-2 p. [Az angol szabad kereskedelem agóniájának jele.]

2222.
DÉRI Imre: A háborús könyvpiac. [Cikk és ism.] 1-3 p. [A német könyvkiadás; a S. Fischer, Cotta, Philipp Reclam és a Diederich könyvkiadók termése. Robert Michel: Die Häuser an den Dzamija, Karl Leuthner: Russischer Volksimperialismus és Eduard David: Die Socialdemokratie im Weltkriege c. művéről.]

2223.
Francia-angol ellentét. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, szeptember 30.: a Dardanelláknál Serrail francia tábornok és lord Hamilton angol tábornok konfliktusa.]

2224.
Római képek. [Cikk] 4-5 p. [Az idegenforgalom megszűnt, rendőr- és spicliuralom van, a munkanélküliség nő.]

2225.
A dán szociáldemokrata párt kongresszusa. [Cikk] 8 p. [szeptember 23-án a párt Aarhusban az egyenlő választójogról és az ország semlegességéről tanácskozott.] Vö. 2237. tétel.

2226.
PILISI Lajos: Miért drága a zsír? [Rip.] 9 p. [Budapesten - piaci és vásári körkép.]

2227.
A Világ olvasóihoz. [Cikk] 9-10 p. [Az 1915. szeptember 30-ai, 272. sz. 9. oldalán megjelent szöveg újraközlése.] Vö. 2215. tétel.

2228.
Új népfölkelő-szemle. [Közl.] 10 p. [Statisztikai adatokkal; az alkalmatlanok új összeírása, a felmentettek összeírása, stb.]

2229.
Nap sütött Pesten. [Tárca] 12 p. [Lírai hangvételű pillanatkép a nyáriassá vált Budapestről.]

2230.
Katonai kiképzés az iskolákban. [Hír] 12 p. [Jankovich Béla közoktatásügyi miniszter rendelete.]

2231.
Katonák mauzoleuma. [Hír] 12 p. [Debrecenben, Márk Endre polgármester javaslata.]

2232.
A Békeegyesület közgyűlése. [Hír] 12 p. [Budapesten október 1-jén; Részlet Giesswein Sándor pápai prelátus megnyitóbeszédéből.]

2233.
A drezdai opera magyar karnagya. [Hír] 13 p. [Reiner Frigyest kinevezték szász királyi karmesterré.]274. sz. okt. 2.

2234.
GERŐ Ödön: Mire megvénülünk. [Vc.] 1-2 p. [Norman Angell nézetei - új gazdasági háborújának terve.]

2235.
Egy francia fogoly levele. [Olv. lev.] 1 p. [A "Figaroból" átvéve; a lap munkatársa Németországban hadifogoly.]

2236.
MAGYAR Lajos: Az Isonzo-fronton. [Hír] 2 p.

2237.
A dán szociáldemokrata párt kongresszusa. [Cikk] 4 p. [A tanácskozásról, a szavazások végeredményéről.] Vö. 2225. tétel.

2238.
Előfizetési felhívás. [Cikk] 8 p. ["Világ" a jövőben is a demokrácia lapja.]

2239.
PILISI Lajos: Forradalom a sertésvásáron. [Rip.] 9 p. [Budapesten, a vágóhídon.]

2240.
Rekvirálni kell a zsírt. Lefoglalják a babtermést. [Cikk] 10 p. [Folkusházy Lajos tanácsos javaslata.]

2241.
BÁNYAI Elemér emlékezete. [Hír] 12 p. [Budapesti Újságírók Egyesülete, Bányai-emlékbizottságának szeptember 30-i ülése megállapította, hogy az író temetése méltóan folyt le.] Vö. 2082., 2096., 2171., 2252. tétel.

2242.
Magyar Figyelő. [Hír] 12 p. [A Herczeg Ferenc szerkesztette lap 1915. évi 19. sz. október 1-jei számának tartalma.]275. sz. okt. 3.

2243.
[Vezércikk helye az 1-2 oldalon - 4 üres hasáb.] Vö. 2284. tétel.

2244.
IGNOTUS: Olvasás közben. A nacionalista Anatole France. [Tárca] 1-3 p. [A háború hatása az írókra; A. F. kötelességtudásból lett nacionalista, akárcsak korábban szocialista.]

2245.
BENEDEK Károly: Pártküzdelmek Olaszországban. [Cikk] 6-7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, szeptember 27.: az olasz-török hadüzenetre kirobbant olasz politikai pártviszályokról.]

2246.
MAGYAR Lajos: Monfalconétól Plaváig. [Rip.] 8 p. [Beszámoló az Isonzo frontjáról.]

2247.
BERNÁT Ottó: A nemzeti munka védelme. [Tan.] 9-10 p. [A magyar mezőgazdaságot a kormánynak nem úgy kell támogatni, hogy lezárja a határt a külföldi gabona- és állatbehozatal elől: ezzel csak a többletjövedelmet fokozza, és a megélhetést nehezíti meg.]

2248.
MÓRICZ Zsigmond: Reggeli kaszinózás. [Elb.] 9-11 p.

2249.
Kőművesfalva. [Hír] 10 p. [A falu újjáépítésére eddig gyűjtött összeg.]

2250.
A bolgár mozgósítás befejeződött. [Cikk] 11 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 2.]

2251.
Az oroszok téli tervei. [Cikk] 12 p. [Stanley Washburnnek, a "Times" pétervári tudósítójának beszámolója; részletek a cikkből.]

2252.
ADY Endre: "Az Elite kálváriája". [Cikk] 13 p. [Távol a csatatértől c. rovatban. Kapcsolódik Jászi Oszkárnak Bányai Elemér sírjánál mondott beszédéhez.] Vö. 2082., 2096., 2171., 2241. tétel.

2253.
ADY Endre: Két sír mellett. [Vers] 13 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2254.
ADY Endre: "A senki Dunája". [Cikk] 13 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2255.
ADY Endre: Javítani kell rajta. [Cikk] 13 p. [Távol a csatatértől c. rovatban. Kapcsolódik Ignotus Vallás c., a "Világ" 1915. szeptember 26-ai, 268. sz., 1-3. oldalán megjelent írásához.] Vö. 2109., 2138. tétel.

2256.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 14 p. [Karcolatok, jegyzetek a szeptember 26. - október 1. közötti időről.]

2257.
CSIZMADIA Sándor: A belga munkásmozgalom. [Cikk] 15-16 p.

2258.
EMŐD Tamás: Legenda egy pesti cselédkönyvről. [Vers] 15 p.

2259.
ÁGOSTON Péter: A háború után. [Tárca] 15-17 p. [A németek fegyelmezettsége s ennek várható hatása a háború után.]

2260.
Nincs tej. A tejnagykereskedők beszüntették a tejárusítást. [Cikk] 16-17 p.

2261.
Előfizetési felhívás. [Cikk] 18 p. ["Világ" programja: új utak az új Magyarország megteremtésére.]

2262.
PILISI Lajos: Maximálás előtt. [Cikk] 19-20 p. [A zsír és a hús árváltozása Budapesten.] Vö. 2178., 2196., 2332. tétel.

2263.
Hol vannak magyar foglyok Oroszországban. [Térkép] 19 p. [A térkép a "Külügy-Hadügy" c. lapból való.]

2264.
A magyar városok a német-osztrák városokhoz. [Hír és levél] 20 p. [Bárczy István polgármesternek, a magyar városok napja elnökének távirata Weiskirchner bécsi polgármesterhez, s ennek viszontválasza.]

2265.
A Galilei Kör előadása. [Hír] 20 p. [Október 6-án: Háború és társadalom címmel vitaest, október 7-én Zigány Zoltán "Világnézetünk" c. előadása.]

2266.
Új tanügyi lap. [Hír] 20 p. [Szeptember 25-én "Nemzeti Kultúra" címmel, az Állami Tanítók Országos Egyesülete kiadásában, Bartha Pál szerkesztésében új lap indult.]

2267.
A hadikölcsön. [Közl.] 21 p. [Az Osztrák-Magyar Banknak a III. hadikölcsönnel kapcsolatos határozatai.] Vö. 1722., 2196., 2382. tétel.

2268.
Az Áldozatkészség Szobra. [Hír] 21 p. [A lemezmegváltások rendje.] Vö. 1686., 1755., 1967., 1979., 2220. tétel.

2269.
A Külügy-Hadügy. [Hír] 22. [Az 1915. október 3-ai, 2. évf. 40. szám tartalma.]

2270.
Hadifoglyok gyámolítása. [Hír] 22 p. [Hadifoglyokat Gyámolító Bizottság ülése; intézkedések sorsuk enyhítésére.]

2271.
Árverés a vak katonák javára. [Hír] 22 p. [Október 3-án ajándéktárgyak árverésére kerül sor a Megvakult Katonák Országos Segítőbizottsága rendezésében.]

2272.
Olcsó képek. [Hír] 22 p. [Könyves Kálmán Magyar Műkiadó Részvénytársaság műlapjait kis alakban, olcsó kiadásban is közreadja; első sorozat: Szinyei Merse Pál alkotásai.]

2273.
A Lyon Lea Szegeden. [Hír] 23 p. [Október 2-án a Szegedi Színház társulata bemutatta Bródy Sándor regényes színjátékát.] Vö. 1148., 1234., 1273., 1806., 1867., 2330., 2678. tétel.

2274.
Magyar író darabjai Bécsben. [Hír] 23 p. [Az Intimes Theater készül bemutatni Móricz Zsigmond: Az ördög, Dupla pofon, és Kvitt c. darabjait Stefan I. Klein fordításában.]

2275.
Berlini magyar zenészek. [Hír] 23 p. [Nyíregyházi Ervin Berlinben fog bemutatkozni.]

2276.
Tiltott könyvek. [Cikk és ism.] 24 p. [A vasúti szállításból kitiltott könyvek, folyóiratok, újságok jegyzéke: A Déli Vaspálya üzletjelentése és határozatai. 1913. Bp., 1914. A mű 1890-től 1913-ig bibliográfiai jegyzéket ad.]

2277.
Új munka a magyar szerzői jogról. [Ism.] 24 p. [Szalai Emil: A szerzői jog a katonai büntetőtörvényben. Bp., é. n. Benkő kiad.]

2278.
Konstantinápolyi könyvtárak. [Cikk] 24 p. [A "Hital" c. török lapból átvett közlemény: Sztambul és Konstantinápoly könyvtárügye.]

2279.
A muszka vendég. [Ism.] 24 p. [Pásztor József: A muszka vendég. Novellák. Bp., 1915. 125 p.]

2280.
Az 1,000.000 fontos bankó. [Ism.] 24 p. [Mark Twain: 1 000 000 fontos bankó és más novellák. Ford. Bálint Lajos. Bp., 1915.] Vö. 1745. tétel.

2281.
Padok zenéje. [Ism.] 24 p. [Falu Tamás: Padok zenéje. Versek Bp., 1915. 56 p.]

2282.
A Nyugat. [Ism.] 24 p. [A folyóirat 1915. október 1-jei, 8. évf. 19. számának tartalma.]

2283.
Bankigazgatók kitüntetése. [Cikk] 25 p. [A hadikölcsönök kibocsátása körül szerzett érdemeik miatt; névsor az érdemrend megjelölésével.]276. sz. okt. 4.

2284.
A cenzúra. [Vc.] 1-2 p. ["Világ" október 3-ai, 275. számának vezércikkét, amely az intellektuelek háborús kínjairól szólt, a cenzúra törölte.] Vö. 2243. tétel.

2285.
Asquith, Viviani, Goremykin. [Cikk] 1-2 p. [Az angol alsóház és a politikai pártok kapcsolata élénk; a francia hallgat, az orosz a duma elnapolása miatt kritikus.] Vö. 1443., 1451., 2147., 2203. tétel.

2286.
MAGYAR Lajos: Augusztus 18 és venti settembre. [Cikk] 2 p. [Elena olasz királynő névnapját, és Róma megvívásának évfordulóját az olasz katonák megünneplik a fronton.]

2287.
Szerbia Anglia protektorátusa alatt. [Cikk] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 3.: Bulgária követeléseinek tárgyalását Anglia vagy Franciaország folytassa; a szerb kabinet nem vállalja ennek ódiumát.]

2288.
Előfizetési felhívás. [Hír] 5 p. [Október 1-jével új előfizetést nyitott, új híveket vár a "Világ" stb.]

2289.
MAGYAR Lajos: Az olasz király a Coradán. [Cikk] 6 p. [II. Viktor Emánuel.]

2290.
Az elhagyott Újházi Ede. [Tárca] 7 p. [Visszavonult és teljesen elfeledetten, elhagyottan él.]277. sz. okt. 5.

2291.
FELEKY Géza: A bolgár beavatkozás. [Vc.] 1-2 p. [Történeti előzményei és várható hatása.]

2292.
BENEDEK Károly: Orosz irodalom a háború alatt. [Tárca] 1 p. [Maxim Gorkijról, Szeveraninról, Mihail Petrovics Aribasevről, Alexander Blokról - utóbbi munkáiról is.]

2293.
Az entente utolsó kísérlete. [Cikk] 5-6 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 4.; a független Macedónia megteremtése.]

2294.
A háború gazdasági kérdései. [Tan.] 7-8 p. [Pontos információk a legfontosabb kérdésekről: 1. A 43-50 évesek bevonulása; 2. Az Ausztriával való gazdasági kiegyezés; 3. Az élelmiszer drágaság.]

2295.
Háború és osztályharc Angliában. Elkeseredés Lloyd George ellen. [Cikk] 8 p. [Demagógiája miatt az angol liberális sajtó támadja.]

2296.
Rekvirálják a harangokat. [Hír] 9 p. [Magyarországon 10 ezernél több község van; legalább 3 ezer harang jöhet számításba.] Vö. 2565., 2910. tétel.

2297.
Giesswein a háború szociális problémáiról. [Hír] 11 p. [Giesswein Sándor prelátus a Papok Kongregációjában október 5-én előadást tartott e kérdésről.]

2298.
Eltörölt cirill betűk. [Hír] 11 p. [Novák István eperjesi görög katolikus püspök egyházmegyéje iskoláiban megszüntette a cirill írást.]

2299.
A pöstyéni hősök szobra. [Hír] 11 p. [Október 4-én [?] leplezték le Finta Sándor alkotását.] Vö. 1798., 1826. tétel.

2300.
Előfizetési felhívás. [Hír] 11 p. ["Világ" az előfizetők támogatását kéri.]

2301.
Az Akadémia ülése. [Hír] 11 p. [A MTA nyári szünet utáni első ülése október 5-én [?]; a napirend közlése.]

2302.
Az orosz hadifoglyokkal való levelezés. [Hír] 12 p. [Csak a Hadifoglyokat Gyámolító és Tudósító Hivatal által vöröskereszt-jelvénnyel kibocsátott levelezőlapokat használják!]

2303.
A kolera. [Hír] 12 p. [szeptember 13-tól 19-ig 105 megbetegedés történt.] Vö. 1758., 1916., 2045., 2162., 2392., 2844., 3109., 3436., 3651., 3728., 3788. tétel.

2304.
A földúlt kárpáti falvakért. [Hír] 13 p. [Bauer Gyuláné, Kiss József költő leánya jótékony hangversenyt rendez.]

2305.
Új művésziskola Budapesten. [Hír] 13 p. [A festést Iványi-Grünwald Béla, a szobrászatot Kallós Ede tanítja; Bródy Sándor, Lyka Károly előadásokat fognak tartani.]278. sz. okt. 6.

2306.
IGNOTUS: A föld és urai [Vc.] 1-2 p. [Ha igazi agrárpolitika lenne, a magyar gazdák nem panaszkodnának évtizedek óta.]

2307.
Csöndes évforduló. [Tárca] 1-2 p. [Németországban 1890. október 1-jén megszűnt az 1878. október 21-én hozott rendelet, amely belső ellenségnek tekintette a szociáldemokratákat és mozgalmaikat.]

2308.
FELEKY Géza: Új szövetségesünk. [Cikk] 3 p. [Az osztrák-magyar-bolgár kapcsolat.]

2309.
Bulgária intézkedései. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 5.: a diplomaták befejezték munkájukat - a katonák készek a támadásra.]

2310.
MAGYAR Lajos: Olasz parlamentair a görzi hídfő előtt. [Rip.] 7 p.

2311.
Akik hazamennek Oroszországba. [Rip.] 7-8 p. [Látogatás Budapesten a XVI. Sain-Anstalt hadikórházban; az amputált rokkantakat hazaküldik cserébe a magyar rokkant katonákért.]

2312.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Emlékezés Nagybocskóra. [Elb.] 8-9 p.278. sz. okt. 6.

2313.
BENEDEK Károly: A lombard textilsztrájk. [Cikk] 10 p. [35 000 olasz szövőmunkás sztrájkol a háború és a drágaság ellen.] Vö. 2319., 2404., 4664. tétel.

2314.
Előfizetési felhívás. [Hír] 10 p. ["Világ" az előfizetők támogatását kéri.]

2315.
A liguriai viharok. [Cikk] 11 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 1.: Felső-Olaszország természeti csapásai.]

2316.
Átadták a prímás palotáját. [Tárca] 11 p. [Lírai hangvételű írás a budai prímási palotáról.]279. sz. okt. 7.

2317.
SZABÓ Ervin: Burgfriede a háború után. [Vc.] 1-3 p. [F. Thimme és C. Legien: Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland c., Lipcsében megjelent könyve ismertetése kapcsán a pártbékéről, az osztályközi demokráciáról.] Vö. 2362., 2475. tétel.

2318.
ÁGOSTON Péter: Kis és nagy államok. [Cikk] 1-2 p. [A kis államokban sokkal magasabb a népek kultúrája, civilizált az intézményrendszer, az emberi élet, szabadabb az önrendelkezés.]

2319.
BENEDEK Károly: Az olasz textilmunkások sztrájkja. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 1.: az "Avanti" jelentése szerint már 60 000 a sztrájkoló.] Vö. 2313., 2404., 4664. tétel.

2320.
BENEDEK Károly: Epizódok a loosi csatából. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 1.: Észak-Franciaországban Loos községet a német, majd az angol csapatok csatatérré változtatták.]

2321.
A latin szellem. [Tárca] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 1.: A francia katonák a fronton új "művészi" iparágat találtak fel: vasgyűrűket, tollszárakat, virágvázákat fabrikálnak.]

2322.
Előfizetési felhívás. [Hír] 8 p. ["Világ" előfizetőinek táborából sokan hadba vonultak - az itthoniak pótolják a helyüket!]

2323.
Románia semleges marad. [Hír] 9 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 6.: barátságos viszonyban kíván élni a központi hatalmakkal.]

2324.
A Kisfaludy Társaság ülése. [Hír] 10 p. [Nyári szünet utáni első ülése október 6-án lesz; az ülés napirendje.]

2325.
Huszonötezer koronás adomány. [Hír] 10 p. [Zboró felépítésére: gr. Széchenyi Aladár.]

2326.
Zigány Zoltán előadása. [Hír] 10 p. [Galilei Körben október 7-én, Világnézetünk címmel.]

2327.
Hangverseny a kórházban. [Hír] 10 p. [Oroszországból hazahozott rokkant katonák számára a Szegény-ház utcai kórházban; rendezte a Szabad Líceum budai osztálya, a Budai Közművelődési Kör és az Országos Népoktatási Egyesület.]

2328.
Katonák oktatása. [Hír] 11 p. [A sebesült analfabéta katonákat oktatják az Országos Közművelődési Tanács szervezésében.]

2329.
Az állástalan nőtisztviselőkért. [Hír] 11 p. [Nőtisztviselők Országos Egyesületében Gergely Janka és Wilhelm Szidónia október 6-án gyűlést tartott - továbbképző tanfolyamokat indítanak.]

2330.
Lyon Lea külföldön. [Hír] 12 p. [Bródy Sándor színművét Horvát Henrik németre fordította, s még ebben a hónapban német nyelven is színre kerül külföldön.] Vö. 1148., 1234., 1273., 1806., 1867., 2273., 2678. tétel.

2331.
Puskás Tivadar emléke. [Hír] 12 p. [Életrajzi adatokat kér a "Budapesti Napló" szerkesztősége.]280. sz. okt. 8.

2332.
A legújabb rendelet. [Vc.] 1-2. p. [Az árak maximálásáról.] Vö. 2178., 2196., 2262. tétel.

2333.
SAS László: Egy év... [Tárca] 1-2 p. [Királyháza a háború alatt.]

2334.
FÜZESSÉRY István: Visszavert áttörési kísérlet. [Hír] 3 p. ["Világ" haditudósítójától; orosz támadás Csernovicznál.]

2335.
FÜZESSÉRY István: Balkán-offenzívánk megkezdődött. [Hír] 4 p.

2336.
Előfizetési felhívás. [Hír] 6 p. [A háborús hírek közlésének ellenére a "Világ" megőrzi eredeti programját.]

2337.
MAGYAR Lajos: Boroevics-Lager. [Rip.] 8-9 p. [A hegyoldalban, a frontvonalon valóságos falut építettek ki a katonák.]

2338.
Angol idill. Fényképek a lövészárokban. [Cikk] 10 p. [Megalakították az Otthon-Liga fényképosztályt, a hadba vonult katonák így kapnak képeket a családjukról.]

2339.
[BENEDEK Károly] B. K.: Olasz segítség Szerbiának. [Hír] 10 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 2.]

2340.
Irodalmi gyűlés Kassán. [Hír] 12 p. [A kassai Kazinczy Kör október 10-i díszgyűlésének programja.]

2341.
A Petőfi Társaság felolvasó ülése. [Hír] 12 p. [Az október 10-ei ülés napirendjének ismertetése.]281. sz. okt. 9.

2342.
GERŐ Ödön: Az utolsó fölvonás. [Vc.] 1-2 p. [A háború befejezését a Balkán-félszigeti csaták döntik el.]

2343.
FELEKY Géza: Venizelosz. [Cikk] 1-3 p. [Politikai pályaképe.]

2344.
FÜZESSÉRY István: A kelet-galíciai és volhíniai harcok. [Hír] 4 p.

2345.
SAS László: Tegnap és ma. [Rip.] 5 p. [Máramarossziget a háború alatt.]

2346.
FÜZESSÉRY István: A szerbiai átkelés. [Hír] 5 p. [A határfolyókon.]

2347.
Az ultimátum után. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 8.: a diákság bolgár, német, magyar, osztrák és török zászlókkal tüntetett, és éljenezték "Bulgária új szövetségeseit".]

2348.
MAGYAR Lajos: Berchtold Lipót gróf a fronton. [Rip. és nyil.] 9-10 p. [A monarchia volt külügyminisztere a hadseregben szolgál.]

2349.
Közgyűlés a drágaság ellen. [Cikk] 11-12 p. [Beszámoló a fővárosi közgyűlésen elhangzott felszólalásokról és vitákról.] Vö. 2366. tétel.

2350.
Szaloniki. [Tárca] 12 p. [A háború által elért városról és múltjáról.]

2351.
Aage Madelung Budapesten. [Hír] 13 p. [A skandináv író október közepén Budapestre jön.] Vö. 1510., 2168., 2520. tétel.

2352.
Az Egyenlőség. [Hír] 13 p. [Az 1915. október 10-ei, 34. évf. 41. szám tartalma.]

2353.
Az Érdekes Újság. [Hír] 13 p. [A képes hetilap előfizetési felhívása.]282. sz. okt. 10.

2354.
JÁSZI Oszkár: "A porosz militarizmus". [Vc.] 1-3 p. [Az 1912. évi statisztikai adatok "az európai nagyhatalmak hadi és tengerészeti kiadásainak összehasonlítása" alapján nem lehet "pacifista" Angliáról és "militarista" Németországról beszélni.]

2355.
IGNOTUS: Olvasás közben. Mi és a német. [Tárca] 1-3 p. [Nemzeti mivoltunk és a német szomszédság.]

2356.
FÜZESSÉRY István: Szerbiai offenzívánk. [Hír] 5 p. ["Világ" haditudósítójától; Belgrád elesett.]

2357.
Kőművesfalva. [Hír] 6 p. [Az eddigi gyűjtés eredménye.]

2358.
BERNÁT Ottó: Pénzügyi emancipációnk. [Tan.] 9-11 p.

2359.
MAGYAR Lajos: A bombázott Görzben. [Tárca] 9-10 p. [Görzben "megszokták" a háborút, nyugodt hétköznapi életet élnek az olaszok.]

2360.
A görög kormány új tiltakozása. [Cikk] 11 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, október. 9.]

2361.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 12 p. [Életképek az október 3. és 8. közötti időből.]

2362.
SZABÓ Ervin: Burgfriede a háború után. [Cikk] 13 p. [II. rész.] Vö. 2317., 2475. tétel.

2363.
BENEDEK Károly: Virágocskák a Vatikán kertjéből. [Cikk] 14 p. [Az olasz kormány akadályozza a pápa béketörekvéseit, cenzúrázza a Vatikán sajtóját. Alfonz spanyol király menedéket kínált fel az Apostoli Széknek.]

2364.
Előfizetési felhívás. [Hír] 14 p. ["Világ" programja a háború dacára változatlan: haladás, békesség, szeretet.]

2365.
SAS László: Egy esztendőre az orosz invázió után. [Cikk] 15 p. [Máramarosszigeten.]

2366.
Vita a drágaságról. A főváros folytatólagos közgyűlése. [Cikk] 16 p. Vö. 2349. tétel.

2367.
SZENES Béla: 6246 anya. [Rip.] 18 p. [Feministák Egyesülete, anya- és gyermekvédelmi bizottságának tevékenysége.] Vö. 2435. tétel.

2368.
Gumi rekvirálás. [Hír] 19 p. [Az autótaxit meg kellett szüntetni Budapesten és Bécsben. Október 17-ig az összes magánautók gumigarnitúráit be kell szolgáltatni a hadseregnek.]

2369.
Laptudósítók közgyűlése. [Hír] 19 p. [Magyarországi Hírlaptudósítók Szindikátusa évi közgyűlése október 10-én az Otthon Körben; megválasztották az új szindikátusokat.]

2370.
Egy régi újságíró halála. [Hír] 20 p. [Farkas Albert a "Magyar Sajtó" és a "Hon" c. lapoknál kezdte pályafutását.]

2371.
Betiltott újság. [Hír] 20 p. [Betiltották a Budapesten megjelent "Slovenski Deznik" c. újságot; közleményei a hadviselés érdekeit sértették.]

2372.
Bíró előtt. [Hír] 20 p. [Könyves Kálmán Magyar Műkiadó Rt. megjelentette Bihari Sándor festő 3 művét.]

2373.
A Társadalmi Múzeum alkoholgondozója. [Hír] 21 p. [A dispensaire-szerű rendelőintézet újra megkezdte működését.]

2374.
A Bélyeg. [Hír] 21 p. ["Bélyeg, A". A Magyar Bélyeggyűjtők lapja 1915. augusztus-szeptemberi 3. évf. 8-9. számának ismertetése.]

2375.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 21 p. [október 13-án Halasi Béla: Vámpolitikai problémák; október 14-én Ormos Ede: Államszövetségek és a világbéke.]

2376.
A Nemzeti Színház kapunyitása. [Hír] 22 p. [október 16-án Gábor Andor Palika c. darabjával.]

2377.
Rippl-Rónai képei Münchenben. [Hír] 22 p. [Heinemann Gallerieben nyílt meg a festő tárlata.]

2378.
A háború és a jövő. [Ism.] 23 p. [A könyv alcíme: közjóléti kérdések háborús megvilágításban. Szerk. Lányi Márton. Bp., 1916.]

2379.
A Szent Skarabäus. [Ism.] 23 p. [Else Jerusalem regényéről. Ford. Kunfi Zsigmond. Bp., é. n. Népszava kiad.]

2380.
Az olasz zöldkönyv.] [Ism.] 23 p. [A Világháború okiratai 7. Az olasz zöldkönyv. Összeáll. Bernstein. Bp., [1915] Kiad. a Népszava.]

2381.
Mark Twain humoreszkjei. [Ism.] 23 p. ["Világ" 1915. október 3-ai, 275. sz. 24 p. megjelent írás újraközlése.]

2382.
A harmadik hadikölcsön. Nyilvános aláírás október 18.-november 17. [Cikk] 23-24 p. [A hadikölcsön előnyös feltételei.] Vö. 1722., 2169., 2267. tétel.283. sz. okt. 11.

2383.
Nagyapó. [Vc.] 1-2 p. [Joffre francia fővezér.]

2384.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Malines. [Tárca] 1-2 p. ["Világ" tudósítója Mechelnről.]

2385.
FÜZESSÉRY István: Belgrád megvívása. [Hír] 3 p. ["Világ" haditudósítójától.]

2386.
Előfizetési felhívás. [Hír] 4 p. ["Világ" munkáját az olvasóközönsége ítéli meg.]

2387.
BENEDEK Károly: Olaszok Ticinóban. [Rip.] 6 p. ["Világ" tudósítójától; a tessini kantonban.]

2388.
Egy táborban! A magánalkalmazott-egyesületek fúziója. [Cikk] 6 p. [Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége és a Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete új szervezete: Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületeinek Országos Szövetsége.]

2389.
[X]: Rajztanárnők és kézimunkatanítónők. [Cikk] 7 p. [Az iskolákban a rajz- és kézimunka-tanítás egyesítése.]

2390.
A Petőfi Társaság ülése. [Hír] 7 p. [Október 11-én; a felolvasóülés napirendje.]

2391.
A Vöröskereszt gyűlése. [Hír] 7 p. [Vöröskereszt Lábadozó Sebesülteket Elhelyező Bizottsága, 1 éves munkájának értékelése.]

2392.
A kolera. [Hír] 7 p. [Szept. 20-26. között 66 új beteg.] Vö. 1758., 1916., 2045., 2162., 2303., 2844., 3109., 3436., 3651., 3728., 3788. tétel.

2393.
Az erdélyiek cigánya meghalt. [Hír] 8. [Pongrácz Lajos prímás, Rudolf trónörökös kedvence 72 éves korában, Bécsben elhunyt.]284. sz. okt. 12.

2394.
Új szimbólumok. [Vc.] 1-2 p. [A kétfejű sas és a sárga-fekete lobogó megszűnt; Ausztria-Magyarországnak új jelvénye és zászlója van.] Vö. 2399., 2421., 2442. tétel.

2395.
ÁGOSTON Péter: Németek, zsidók. [Tárca] 1-3 p. [A németeket és zsidókat közös szellem köti össze: a fegyelmezettség. Az előbbieket az állam szolgálata irányítja, az utóbbiakat a vallási törvények vezérlik.]

2396.
A bolgár ellenzék deklarációja. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 11.: az ellenzéki pártok Radoszlavov kormányát támogatják Macedonia felszabadításában és a Bulgáriával való egyesülésért folyó küzdelemben.]

2397.
KURZWEIL Anny: Clemenceau a lövészárokban. [Cikk] 6 p. [L'Homme enchaineben megjelent beszámolóból átvéve; a francia hadsereg bürokratikus szervezete a fronton súlyos panaszokat okoz.]

2398.
[BENEDEK Károly] B. K.: A leleplezett francia offenzíva. [Hír] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 10.: a németek kiűzése Franciaország területéről.]

2399.
Új címer, új zászlók. [Cikk] 7-8 p. ["Budapesti Közlöny" királyi kéziratokat közöl az új közös címerről, a magyar állampecsétről és az új zászlókról.] Vö. 2394., 2421., 2442. tétel.

2400.
Unatkozó aviatikusnők. Az új francia divat. [Rip.] 8-9 p. [A "Figaróból" átvéve; a hadseregben, a hangároknál teljesítenek szolgálatot.]

2401.
MAGYAR Lajos: A levegő hőseinél. [Rip.] 9 p. [Beszámoló a Cormous, Montenegro feletti légi csatákról.]

2402.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Le Cardinal Mercier. [Tárca] 10 p. ["Világ" tudósítójától; Mecheln: vasárnapi életkép a megszállt városról.]

2403.
Előfizetési felhívás. [Hír] 10 p. ["Világ" programja: progresszív szolidaritás, szociális jólét.]

2404.
BENEDEK Károly: Bérharcoktól a forradalom felé. [Cikk] 11 p. ["Világ" tudósítójától; Melide: a lombard textilsztrájk politikai mozgalommá vált.] Vö. 2313., 2319., 4664. tétel.

2405.
Orosz szociálista a háborúról. [Cikk és levélközlés] 12 p. [Péterváron megjelenő "Birzsevije Vjedomostyi" közli Plehanov Genfből július 21-én írt nyílt levelét Burjanov szociáldemokrata dumaképviselőhöz - a levelet kommentárokkal átvette a "Vorwärts".]

2406.
FÜZESSÉRY István: Szerbiai sikerünk. [Hír] 13 p. [A dunai flottilláról.]

2407.
Az eltűnt katonák felkutatása. [Hír] 14 p. [Gr. Batthány Lajos a "Deutsche Suchliste" mintájára "Eltűntek Lapja" címmel új folyóirat indítását javasolja.]

2408.
Az Akadémia ülése. [Hír] 14 p. [A MTA II. osztálya lezajlott ülésének napirendje.]

2409.
A Tenger. [Hír] 15 p. [Az 1915. szeptember-októberi szám tartalma.]

2410.
Magyar szerző premierje Bécsben. [Hír] 16 p. [Stadttheatherben bemutatták Földes Artur: Lóri grófnő c. 3 felvonásos darabját.]

2411.
Munkásünnep a Zeneakadémiában. [Ism.] 16 p. [Munkásműkedvelők Szövetsége október 10-én hangversenyt tartott; a programban többek között: Somogyi János Reinitz Béla Pányvás lelkek [helyesen: Lelkek a pányván] c., Ady Endre versére komponált dalát énekelte. Sikere volt még Spitzer Sándornak és Kun Bélának, akik Várnai Zseni, Peterdi Andor, Ady Endre, Csizmadia Sándor költeményeit adták elő.]285. sz. okt. 13.

2412.
Delcassé. [Vc.] 1-2 p. [A francia külügyminiszter, az orosz fegyveres szövetség első számú híve, távozni készül.]

2413.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Gross-Brüssel. [Tárca] 1-2 p. [A német fennhatóság alatt megindult a kulturális élet; a belgák egy cenzúrázatlan, "titkos" időszaki lapot is indítottak "La Libre Belgique" címmel. A tárca a lap címfejét is hozza 1915. februári indulási adatokkal.]

2414.
Betiltott laprovat. [Hír] 2 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 4.: az olasz cenzúra letiltotta az "Avanti" Gli Imbosca c. rovatát.]

2415.
FÜZESSÉRY István: A Moravánál. [Hír] 5 p.

2416.
[BENEDEK Károly] B. K.: A forrongó India. [Cikk] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 5.: a dél-amerikai indus-kolónia mozgalma.]

2417.
KURZWEIL Anny: Előszó az új offenzívához. [Ism.] 6 p. ["Világ" tudósítójától. Den Haag, október; megjelentek Lloyd George háborús beszédei, a kötet előszava ellentmond a jelenlegi angliai háborús magatartásnak.]

2418.
Tizenkét gyerekkel kevesebb. [Cikk] 8-9 p. [Statisztikai adatok: Budapesten kevesebben házasodnak, csökken a születések száma.]

2419.
Kiss József anyjának sírja. Valahol messze... Valaha régen... [Cikk levélközléssel] 9 p. [A rimaszombati régi zsidótemetőben megtalálták a régen keresett sírt; a "Gömöri Újság" a költő tudta nélkül gyűjtési akciót indított sírkőállításra. A költő levélben nyilatkozott, hogy fiúi kötelessége a sírkő felállítása.]

2420.
Előfizetési felhívás. [Hír] 9 p. ["Világ" programja.]

2421.
Új címer, új zászlók. [Cikk] 11 p. [Kmety Károly, a budapesti egyetem közjogtanára tájékoztatta az egyetemi hallgatókat az új címer és zászló ügyében.] Vö. 2394., 2399., 2442. tétel.

2422.
[BENEDEK Károly] B. K.: A nyomor múzeuma. [Hír] 12 p. ["Világ" Melidebe kiküldött munkatársától; a Cascabel-család "mesekocsija" Párizsban: kiállítás a tőke és a munka viszonyáról. Egy-egy tárgyon címke lóg, mutatva az eladási árat és a munkabért.]

2423.
Az autóbusz a Kígyótérig. [Hír] 12 p. [3 próba-buszjárat indul: az Aréna úttól a Vilmos császár útig; az Oktogontól a Kígyó térig.]

2424.
A háború technikája. [Ism.] 13 p. [Apor Dezső és Nagy Béla darabja az Uránia Színházban. Bem. Október 12.]286. sz. okt. 14.

2425.
Kóburg herceg háza. [Vc.] 1-2 p. [Fülöp szász-Coburg-gothai herceg Andrássy úti palotája után "nem hajlandó adót fizetni". A "muszáj" és a "nem hajlandó" magatartásról.]

2426.
MAGYAR Lajos: Horvát falu a Doberdón. [Rip.] 1-3 p.

2427.
[BENEDEK Károly] B. K.: Új angol hadtest. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 8.: a "Machine gun corps" szervezése.]

2428.
Az entente megszakítja Görögországgal a diplomáciai viszonyt. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, október 13.]

2429.
FÜZESSÉRY István: A szerbek véres veszteségei. [Hír] 5 p. [A szabácsi állásoknál.]

2430.
Delcassé lemondott. [Cikk] 6-7 p. [A francia külügyminiszter lemondásával az antant diplomáciai egységét ingatja meg.]

2431.
BENEDEK Károly: Hírek Angliából. Harc a kötelező szolgálat ellen. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 8.: a kötelező katonai szolgálat bármely formája ellen.]

2432.
Nincs tej. Vajat köpülnek belőle. [Cikk] 10 p. [Budapesten egy családnak napi fél liter tej jut: a tejkereskedők a vajat magasabb áron adhatják el.]

2433.
Mackensen, Enver pasa, József főherceg és Tisza István a budapesti egyetem díszdoktorai. [Hír] 10 p. [Az államtudományok tiszteletbeli doktorai.] Vö. 2449. tétel.

2434.
Gorkij Oroszország végéről. [Hír] 10 p. [Az író egy moszkvai diákgyűlésen kijelentette: ha az ellenség Pétervárra vagy Moszkvába jut - Oroszország megszűnt létezni.]

2435.
Az anyákért. [Olv. lev.] 10 p. [R. P. levele. Szenes Béla 6246 anya c. írása nyomán 100 koronát adományoz, és erősíteni kívánja a Háborús Anyavédelem mozgalmat.] Vö. 2367. tétel.

2436.
Móricz Zsigmond felolvasása. [Hír] 12 p. [Október 17-én az Ernst-Múzeum Rippl-Rónai kiállításán.]

2437.
DOMÁNY Gyula: A deviza-árfolyamok. [Cikk] 13 p.287. sz. okt. 15.

2438.
Bulgária. [Vc.] 1-2 p. [A balkáni államok igazi függetlensége mellett érvel.]

2439.
ÁGOSTON Péter: A német nő. [Szociogr.] 1-2 p. [A német nők elismerése: munkába állásuk, helytállásuk a háború idején.]

2440.
FÜZESSÉRY István: Offenzívánk sikerei. [Hír] 4 p. [Szerbiában.]

2441.
Kármán Mór 1843-1915. [Megeml.] 6 p.

2442.
Az új címer és zászló. [Hír] 6 p. [Vegyes bizottság készíti elő, tagjai: Fejérpataky László, a Nemzeti Múzeum könyvtárának és levéltárának igazgatója; Csánky Dezső főlevéltáros és Tőry Gusztáv igazságügy-minisztériumi államtitkár.] Vö. 2394., 2399., 2421. tétel.

2443.
Kitört a bolgár-szerb háború. 7. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 11-12-én. Azóta teljes a hadiállapot.]

2444.
Kormányválság Franciaországban. [Cikk] 8-9 p. [Delcassé lemondása; a Viviani-kormány válsága.]

2445.
BENEDEK Károly: Az olasz parlament új ülésszaka. [Cikk] 9 p. ["Világ" tudósítójától, Melide, október 10.: a novemberi ülés előkészületei.]

2446.
A második élet. A rokkant katonák jövője. [Cikk] 9 p. [Vértess Ágostonnak, a Rokkantügyi Hivatal katonai parancsnokának film felvétele a műlábakkal és kezekkel dolgozó katonákról.]

2447.
Elutasított félmilliós kereset. Révai-Franklin-per. [Cikk] 9-10 p. [Révai-cég és a Franklin Társulat pere, Jókai Mór munkáinak kiadási joga tárgyában.]

2448.
Előfizetési felhívás. [Hír] 11 p. [Október 15-én új előfizetést nyit a "Világ"; kéri az olvasók támogatását.

2449.
Gróf Tisza István díszdoktorsága. [Közl.] 11 p. [Jogi egyetem Államtudományi Karának egyik régi professzora nyilatkozik a díszdoktorság indokairól.] Vö. 2433. tétel.

2450.
MÓRICZ Zsigmond: Levél Ady Endréhez. [Nyílt levél] 11 p. [Kelt: Budapest, október 14. Rákosi Jenőnek a "Budapesti Hírlap" 1915. október 14-i számában Dunántúli álnévvel közreadott Ady Endre elleni támadásáról. A nyílt levél az ún. Ady-Rákosi-vita része.] Vö. 2474., 2506. tétel.

2451.
Az Operaház megnyitása. [Cikk] 13 p. [5 hónapos szünet után Gounod Faust c. operájának előadásával.] Vö. 1500., 1581., 1658., 1909., 1994., 2011. tétel.288. sz. okt. 16.

2452.
GERŐ Ödön: Semmi sem változik. [Vc.] 1-2 p. [A tegnapi és a mai párt- és csoporthitvallásokról.]

2453.
MAGYAR Lajos: Hajsza a repülőre. [Rip.] 1-2 p. [Az olasz fronton.]

2454.
Francia apróságok. [Cikk és ism.] 4 p. [Remy de Gourmond elhunyt; Henri Béraudnak Glabres címmel verskötete jelent meg. Ebből közli a Résignation c. verset magyar fordításban.]

2455.
Bulgária öt irányban támad. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 15.]

2456.
Mi történik Görögországban? [Cikk] 5-6 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, október 15.]

2457.
Előfizetési felhívás. [Hír] 7 p. ["Világ" c. lapra.]

2458.
A Múzeum háborús gyűjteménye. [Hír] 11 p. [Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára gyűjti a háborúra vonatkozó nyomtatott és írott emlékeket. Kéri ehhez a közönség támogatását és adakozását.] Vö. 2610. tétel.

2459.
A San-franciscói békekongresszus. [Hír] 12 p. [A semleges államok nemzetközi konferenciájának kezdeményezése.]

2460.
Művészi sorsjáték-kiállítás. [Hír] 13 p. [Szépművészeti Múzeumban: festmények, rajzok, szobrok a nyereménytárgyak. Az összeget a sárosi nép megsegélyezésére fordítják.]289. sz. okt. 17.

2461.
JÁSZI Oszkár: Az elnémult "felekezet". [Vc.] 1-3 p. [A magyar irodalmi és tudományos progresszió kitart a maga eszményei és háborúellenessége mellett.]

2462.
AMBRUS Zoltán: Háború mindenütt. [Tárca] 1-3 p. [Nem csak a fronton, otthon is türelmetlen, ellenséges az emberi kapcsolat.]

2463.
[BENEDEK Károly] B. K.: A kormány ellen. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 11.: Olaszországban.]

2464.
[BENEDEK Károly] B. K.: Olaszország külön háborúja. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 11.: a "Róma" c. nacionalista napilapból átvéve - részletek B. Croce szenátor nyilatkozatából.]

2465.
[BENEDEK Károly] B. K.: Forradalom a francia sajtóban. [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 12.: a francia kormányválság előtt a napilapok erősen cenzúrázva jelentek meg; több lapot 2-4 napra betiltanak.]

2466.
Olaszország és az entente. [Hír] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, október 16.: az olasz kormány nem küld csapatokat Szerbiába.]

2467.
Orosz ultimátum Romániának? [Hír] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Bukarest, október 16.: szükség esetén fegyveres erővel kényszeríti ki az orosz csapatok számára a román területen át Bulgária felé vezető utat.]

2468.
A háború közönsége. [Rip.] 8 p. [A "Figaróból" Hervé Laurvick írásának átvétele - flamand falu háborús és mégis nyugodt élete.]

2469.
BERNÁT Ottó: Termelők és fogyasztók. [Cikk] 9-11 p. [1917. december 31-én lejárnak az Ausztriával és Németországgal kötött vám- és kereskedelmi szerződéseink. A további helyzet várható alakulása.]

2470.
MÓRICZ Zsigmond: Piros már a szőlőlevél. [Elb.] 9-11 p.

2471.
ADY Endre: Csináljunk hasznos jegyzeteket. [Cikk] 12 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2472.
ADY Endre: Az Ősz muzsikája. [Vers] 12 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2473.
ADY Endre: A névtelen levél. [Tárca] 12 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2474.
ADY Endre: Levél Móricz Zsigmondhoz. [Nyílt levél] 12 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.] Vö. 2450., 2506. tétel.

2475.
SZABÓ Ervin: Burgfriede a háború után. III. [Tan.] 13 p. Vö. 2317., 2362. tétel.

2476.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 14-15 p. [Október 10-15. között]

2477.
A Világ az európai sajtóban. [Cikk] 15 p. [Európa jelentős újságjai, az "Erklärungen Radoslawows", a "Frankfurter Zeitung", a "Neue Zürcher Zeitung", a "Wiener Tage", a "Der Tag", a "Neues Wiener Journal" stb. rendszeresen közlik a "Világban" megjelent tudósításokat, cikkeket.]

2478.
MAGYAR Lajos: Lakos-féle Liebesgabe. Egy magyar honvédtiszt találmányai. [Rip.] 15-16 p. [Kézigránátot, vízben úszó aknákat talált fel és alkalmazott.]

2479.
Diplomáciai okmányok. [Cikk és ism.] 16 p. [Német Alfréd: Diplomáciai okmányok. Az osztrák-magyar vöröskönyv, a német fehérkönyv, az angol kékkönyv, a francia sárgakönyv, az orosz narancssárga könyv, a belga szürkekönyv, a szerb kékkönyv okiratai. Bp., 1915. - Részletek a könyvből.]

2480.
EMŐD Tamás: Orosz katonadalok. Az engedetlen Ivánról, a fehér lenvirágról, fekete folyókról, három elhagyott malomról, a medve láncáról és a kozák fejéről. [Rip.] 17-18 p. [A hadifoglyok a táborokban, kórházakban ősi népdalokat énekelgetnek.]

2481.
A franciák Európája. [Térkép] 17 p. ["Külügy-Hadügy" [Bp.] 1915. október 17-ei, 42. számának címlapján "L'Europe future de demain" címmel közölt térkép újraközlése kísérő szöveggel: Magyarországot feldarabolják, és leválasztják Ausztriától.]

2482.
Kőművesfalva. [Közl.] 19 p. [A kárpáti falvak helyreállítására befolyt összeg - az elmúlt hét gyűjtése.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1747., 1955., 2058., 2153., 2582., 2684., 2813., 2960. tétel.

2483.
Olvasás közben. [Hír] 19 p. [A vasárnapi tárca írója, Ignotus néhány heti szabadságra megy. Helyét ez időre Ambrus Zoltán foglalja el.]

2484.
A neutrálisok ligája. [Hír] 19 p. [A berni egyetem tanárai O. Rubeli vezetésével mozgalmat indítanak az emberi jogok intenzív védelmére.]

2485.
Háború az Ararát tövében. [Cikk] 19 p. [A török csapatok kaukázusi harcairól, s arról, ami a katonákat itt fogadja.]

2486.
Megnyílt a művészsorsjáték-kiállítás. [Hír] 20 p. [Október 16-án Tisza István nyitotta meg az Országos Szépművészeti Múzeumban.]

2487.
Pedagógusok gyűlése. [Hír] 20 p. [Pedagógiai Társaság október 17-én, Fináczy Ernő megnyitójával felolvasóülést tartott, Éltes Mátyás székfoglaló előadásával.]

2488.
A Külügy-Hadügy. [Hír] 21 p. [A hetilap 1915. október 17-ei 2. évf. 42. számának tartalma.]

2489.
Az újjáépülő falvak és az antialkoholisták. [Hír] 21 p. [Az Alkoholellenes Egyesületek Országos Ligája felterjesztést küldött Tisza István miniszterelnökhöz, hogy az újraépülő kárpáti falvakba ne építsenek kocsmát, legyenek absztinens falvak.]

2490.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Palika. [Ism.] 22 p. [Gábor Andor 3 felvonásos színműve a Nemzeti Színházban. Bemutatták október 16-án.]

2491.
A Nyugat. [Ism.] 24 p. [Az 1915. október 16-i szám tartalma.]

2492.
Éljen! [Ism.] 24 p. [Stockinger Gyula, a bécsi magyar egyetem rektora gyűjtésében: Éljen! címmel háborús antológia jelent meg Bécsben a Bécsi Magyar Egyesület kiadásában.]

2493.
HELTAI H. István: Sakkör és kávéház. [Cikk] 26 p. [1914-ben 50 éves volt a Budapesti Sakk-kör. Jelenlegi helyzete.]290. sz. okt. 18.

2494.
A zsír. [Vc.] 1-2 p. [A rendőrség három héten át kutatta az elrejtett zsírkészleteket Budapesten.]

2495.
BENEDEK Károly: Beszélgetés Sztancsov bolgár követtel. [Rip.] 1 p. [Rómába akkreditált követ Luganóban október 14-én adott nyilatkozata; Olaszországból való távozásának okai.]

2496.
A bolgár előnyomulás. [Cikk] 3-4 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 17.]

2497.
[BENEDEK Károly] B. K.: Harc a szénért. [Cikk] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 11. A párizsi "Information" c. lapból Maurice Adam írását idézi, mely szerint Franciaország rászorul a német iparra.]

2498.
Dumba védelme. Nagykövetünk levele Lansing államtitkárhoz. [Cikk] 5 p. [A "Münchener Zeitung" Dumba védelme c. cikkében foglalkozik a washingtoni osztrák-magyar nagykövet nehéz helyzetével.]

2499.
LOVAG Ádám: Békemozgalmak Svájcban. [Jegyz. és int.] 6 p. [Bernben; Henry Golay a Nemzetközi Békeiroda főtitkárának nyilatkozata a tüntetésekről.]

2500.
[BENEDEK Károly] B. K.: A szalonikii seregszállítás körül. [Cikk] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 14.: az antantországok nagykövetei egymástól függetlenül munkálkodnak, és ellentmondó akciókba bocsátkoznak.]

2501.
Kármán Mór temetése. [Hír] 7 p. [Október 18-án]

2502.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 7 p. [Október 20-án: Beck Salamon: A háború és a közhatalom növekedése; október 21-én: Zádor Pál: A szociális béke problémája.]

2503.
Darwin. [Hír] 7 p. [Szerk. Fülöp Zsigmond. Az 1915. október 15-ei, 4. évf. 20. szám tartalma.]

2504.
Művész-matiné a Rippl-Rónai kiállításon. [Hír] 8 p. [Október 17-én az Ernst Múzeumban; Móricz Zsigmond Piros már a szőlőlevél c. novelláját olvasta fel; Bartók Béla zongorázott, és a folklorisztikus gyűjteményének néhány darabját mutatta be.] Vö. 1373., 1884., 2060., 2061., 2086. tétel.291. sz. okt. 19.

2505.
A Balkán Piemontja. [Vc.] 1-2 p. [Szerbiáról.]

2506.
MARIAY Ödön: Tiszántúli levele Dunántúlinak. [Cikk] 1-3 p. ["Budapesti Hírlap" október 14-i számának "Dunántúli" aláírású, "Levél" c. közleményében Rákosi Jenő, Gyóni Géza költeményeit magasztalja Ady Endrével és követőivel szemben.] Vö. 2450., 2474. tétel.

2507.
Románia segítséget vár. [Cikk] 5-6 p. ["Világ" tudósítójától; Bukarest, október 18.]

2508.
DÉRI Imre: A balkáni diplomáciai csata. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Berlin, október 15.: Bulgáriának a központi hatalmakhoz való csatlakozásáról.]

2509.
MAGYAR Lajos: A háború költői. [Cikk] 8-9 p. [Szathmáry Nagy Ferenc önkéntes verseinek közlése; Rokitansky kapitány német nyelvű indulója; frontnaplóból tárcajellegű írások. A háború "írókat" és "költőket" támaszt fel.]

2510.
COBOR Péter: Az olasz szocialisták állásfoglalása. [Cikk] 9 p. ["Világ" tudósítójától; Zürich, október 15.: az "Avantiból", a zimmerwaldi nemzetközi szocialista kongresszus határozatai.]

2511.
PILISI Lajos: Pest panaszkodik. [Rip.] 9-10 p. [A központi városházán segélyosztáskor a sorban állók között.]

2512.
[BENEDEK Károly] B. K.: Burzev levelezései. [Cikk] 10-11 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 17.: az orosz kormány szabadon engedte a Szibériába deportált exanarchistát. A "Birszevja Vjedomosztyi" riportjából közöl részleteket.]

2513.
Idegen világból. [Cikk levélközléssel] 11 p. [Max Dauthendey költő, író a háború kitörésekor Jáva szigetén rekedt. A "Berner Bund" c. svájci lap indítványozza, az államok kérjék, hogy a beteg író Svájcban telepedhessen le. Levélrészlet Max Dauthendeytől, aki "fogságában" Új-Guineai utazások c. könyvén dolgozik.] Vö. 2537. tétel.

2514.
DEUTSCH Andor: Kárpáti népeknek alföldi falvakat. [Cikk] 11 p. [Az elpusztult falvakból le kell telepíteni a lakosságot az Alföldre, mert ott munkáshiány van.]

2515.
Kétszáz új tűzhely Sárosban. [Hír] 12 p. [A gyűjtések eredményeként 200 új ház épült fel.]

2516.
GÁBOR Erzsi: Valahol egy lápon... [V.] 13 p.

2517.
A fogoly orosz őrnagy a helyzetről. [Rip] 13 p. [A kassai kórházban készült rövid riport és nyilatkozat: a németül jól beszélő őrnagy szerint a békekötést örömmel fogadnák az orosz katonák.]

2518.
Az amerikaiak gyűjtése. [Hír] 13 p. [Az Amerikában élő magyarság a háborúban elesett katonák özvegyei és árvái javára adományokat gyűjt.]

2519.
Környei Béla Bécsben. [Cikk] 13-14 p. [A bécsi Hofoper közönségénél az Aida férfi főszerepében nagy sikere volt a magyar Operaház énekesének. Részletek a "Neue Freie Presse" és a "Neues Wiener Tagblatt" c. osztrák újságok kritikáiból.]

2520.
Aage Madelung felolvasása. [Cikk] 14 p. [Hadinaplóm c. könyve 5 ezer példányban II. kiadásban is megjelent.] Vö. 1510., 2168., 2351. tétel.

2521.
Déri Béla kiállításának megnyitása. [Hír] 14 p. [Október 17-én a Nemzeti Szalonban.]

2522.
Magyar szobrász sikere Berlinben. [Hír] 14 p. [A szecesszió háborús tárlatán Zwinz főhadnagy szobrász munkái is szerepeltek.]

2523.
A hadikölcsön. [Közl.] 14-15 p. [Október 19 [?]-én kezdődött a jegyzés; tájékoztatás a 100 ezres és milliós jegyzésekről.]292. sz. okt. 20.

2524.
BALKÁNYI Béla: A magyar városok problémája. [Vc.] 1-3 p. [A közélelmezésről.]

2525.
RAYMOND Roger: Francia jegyzetek. [Tárca] 1-2 p. [A francia sajtó háborús tájékoztatása; a hírek szűrése.]

2526.
Az olasz segítség ellen. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, október 19.: Szerbia tiltakozik az olasz katonai "segítség" ellen.]

2527.
BENEDEK Károly: Hírek Szalonikiből. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 17.]

2528.
Az országgyűlés teendői. A háborús ülésszak programja. [Cikk] 8 p. [A május 26-án elnapolt ülést november 15-én folytatják. Az ülés programja.]

2529.
DÉRI Imre: Beszélgetés a berlini amerikai nagykövettel. Mr. Gerard nyilatkozik a német-amerikai konfliktusról és az amerikai-magyar viszonyról. [Int.] 9 p. [Berlin, október 15.]

2530.
A zsír és a hús. A népélelmezési bizottság ülése. [Cikk] 10 p. [Bárczy István elnöklésével.]

2531.
Orosz utakon. [Olv. lev.] 10 p. [Az oroszok ellenállási ereje töretlen; a hadszíntér körülményei.]

2532.
A Budapesti Újságírók Egyesületéből. [Hír] 10 p. [Az elhunyt, fogságba esett és kitüntetett tagok nevei. A rendes tagok közé felvétettek: Abos Tivadar ("Világ"), Krúdy Gyula ("Magyarország") Lusztig Jenő ("Budapest"), Széki Andor ("Universul", Zina), Csák Zoltán, Saly Dezső, Turi Béla ("Alkotmány").]

2533.
Házasság. [Hír] 11 p. [Fischer Klári és Tevan Andor Békéscsabán házasságot kötött.]

2534.
Zuboly könyve. [Jegyz.] 11 p. [Bányai Elemér könyvére előfizetnek, hogy a "Zuboly emlékalap" gyarapodjék a harctéren elesett újságírók hozzátartozóinak támogatására.] Vö. 1925., 2042., 2082., 2096., 2171., 2241., 2252., 3348. tétel.

2535.
Húszezer gyermek felruházása. [Hír] 11 p. [Az Országos Hadsegélyező Bizottság 46 ezer méter csukaszürke posztót ajándékozott a szegény gyermekeknek.]

2536.
Mezey Ferenc nyugalomba vonul. [Cikk] 12 p. [A pesti chevra kadisa ügyésze nyugdíjba megy; munkásságának méltatása, tevékenységének ismertetése.]

2537.
Német költő Jáva szigetén. [Hír] 12 p. [Max Dauthendey számára a svájci írók egyesülete az angol kormánytól kíséretet kér, mert az író Szumátrában megbetegedett.] Vö. 2513. tétel.

2538.
A Népművelés. [Hír] 13 p. [Szerk. Weszely Ödön. A szept.-i szám tartalma.]

2539.
A Kamara teljes ülése. Lánczy Leó a kiegyezésről, az antimerkantilis irányzatról. [Tud.] 13 p. [Részletes beszámoló a budapesti kereskedelmi és iparkamara üléséről.]

2540.
A hadikölcsön. [Közl.] 14 p. [Második nap lendületes eredménye; a kölcsönjegyzők.]293. sz. okt. 21.

2541.
BERNÁT Ottó: Pénzügyi gondok. [Vc.] 1-2 p. [Exner Kornél közigazgatási bírósági ítélőbíró véleménye: csak újabb adóemeléssel lehet a pénzügyi költségeket törleszteni.]

2542.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. Antwerpen. [Tárca] 1-3 p.

2543.
MAGYAR Lajos: Belgrádban. [Cikk] 4 p. ["Világ" haditudósítójától; október 20.: beszámoló a 3 napos bombázásról.]

2544.
[BENEDEK Károly] B. K.: Rasputin végzete. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 16.: Rasputin Barnabás püspökkel együtt Tomszkba érkezett.]

2545.
Oroszország belső helyzete. [Cikk] 4 p. ["Times" volt pétervári tudósítójának, Grahamnek a beszámolója sztrájkokról és forradalmi mozgalmakról.]

2546.
Görögország belső válsága. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, október 20.: a Venizelosz lemondása utáni helyzet.]

2547.
Körkérdés a háború céljairól a franciák között. [Cikk] 6 p. [Gustave Théry a betiltott "L'Oeuvre" c. lapját a "Jusqu' au bout" [Mit jelent, hogy a háborút végig kell csinálni?] körkérdéssel újból megindította.]

2548.
DÉRI Imre: Milyen kölcsönt kapott Oroszország Londonban. [Cikk és nyil.] 9 p. [Kelt: Berlin, október 20.: a berlini pénzügyi körök egy szereplője Bark orosz pénzügyminiszter londoni megállapodásairól nyilatkozik.]

2549.
Belgrád bevétele. [Cikk] 9 p. ["Világ" haditudósítójától; október 20.: az események részletes leírása.]

2550.
KURZWEIL Anny: A magyar miniszterelnök Hollandiában. [Cikk] 10. [Kelt: Den Haag, október: a "Haagsche Post" c. politikai és irodalmi hetilap feltűnő helyen és nagy cikkben mutatja be gr. Tisza Istvánt, ismertetve a magyar viszonyokat. Részletek a cikkből.]

2551.
BENEDEK Károly: Franciaország a háború után. [Cikk] 11 p. ["Le Temps" munkatársa, Victor Cambon közgazdász írásairól, véleményéről.]

2552.
Budapest üdvözlete Bulgáriának. [Rip.] 12-13 p. [Az új szövetséges ünneplése; Havass Rezső fővárosi bizottsági tag beszédei, Ahmed Hikmet török főkonzulhoz és Pantse Doreff bolgár főkonzulhoz.]

2553.
Petri Elek beiktatása. [Hír] 13 p. [A Duna-melléki Református Egyházkerület élére új püspök került.] Vö. 2564. tétel.

2554.
A Szabad Líceum előadásai. [Hír] 14 p. [Október 21-én: Lukács György: Állami és társadalmi feladatok a rokkant ügy terén; Grosz Emil: Az egyszeműekről, a csökkent látásúakról és a vakokról.]

2555.
A társadalom és a nyomorúság. [Olv. lev.] 14 p. [G. Engel Gizella a jótékonysági akciókról.]

2556.
A hadikölcsön. [Közl.] 15-16 p. [A 3. jegyzési nap eredménye.]294. sz. okt. 22.

2557.
Rózsa. [Vc.] 1-2 p. ["Figaro" hírül adja: a Hay-gyűjtemény összes német nevű rózsafaját - 353 fajtát - degermanizálták: nevük helyett jegyzékszámot kaptak.]

2558.
Francia tükör. [Cikk] 1-2 p. [Új kiadásban jelent meg Jaurès L'Armée nouvelle c. könyve. Részletek Percin tábornoknak a "L'Humanitéban" megjelent könyvismertetéséb
ől.]

2559.
Új államalakulások. [Cikk] 3 p. ["Arbeiter Zeitung" Der übernationale Staat c. cikkét közli.]

2560.
Képek a mai Görögországból. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától.]

2561.
Az elárvult bolgár kertek. [Rip.] 8 p. [Budapesten a vásárcsarnokokban piacokon bolgár nők és gyerekek az árusok, a férfiak a fronton vannak.]

2562.
Megszűnik az éjszakai munka. Sütőmesterek és munkások küldöttsége a kormánynál. [Cikk, nyil.] 8 p. [Többek között Deutsch Mórnak, a Budapesti Sütők Ipartestület elnökének és Hirschhorn Jakabnak, a Sütőmunkaadók Szövetsége elnökének a nyilatkozatai.] Vö. 2643. tétel.

2563.
A váci fegyház a háború alatt. Tanulmányi kirándulás Vámbéry professzorral. [Cikk és nyil.] 9 p. [Vámbéry Rusztem egyet. tanár 40 joghallgatóval tanulmányi kirándulást tett október 21-én. Gedeon Emil váci börtönigazgató nyilatkozata.]

2564.
Petri Elek beiktatása. [Hír] 10 p. Vö. 2553. tétel.

2565.
A szálló harangok. [Cikk] 11 p. [A hadi célokra beolvasztott harangok kapcsán arról, hogy a föld, a vagyon s a hatalom fölöslegéből részeltetni kell majd azokat, akik az országot a harcmezőkön védik.] Vö. 2296., 2910. tétel.

2566.
Az elesett tanítók családja. [Hír] 11 p. [Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének és a Tanítók Országos Szövetségének a segélykérése.]

2567.
A hadikölcsön. [Közl.] 13 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzések.]295. sz. okt. 23.

2568.
GERŐ Ödön: Szerbia. [Vc.] 1-2 p.

2569.
MAGYAR Lajos: Belgrádban. [Rip.] 1-2 p.

2570.
BENEDEK Károly: Olaszország és szövetségesei. [Cikk] 7-8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 20.]

2571.
Cifra egyenruhák. [Cikk] 10 p. ["Mercure de Franceban" közölt írás átvétele: a francia uniformisról.]

2572.
A hadikölcsön. [Közl.] 15 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]296. sz. okt. 24.

2573.
JÁSZI Oszkár: A berni kongresszus [Vc.] 1-3 p. [A nemzetközi békebarátok programja.]

2574.
AMBRUS Zoltán: Nagy idők és kis írók. [Tárca] 1-3 p. [Egyebek mellett részletek Georges Lecomte-nak, a párizsi Sociètè des Gens de Lettres elnökének nyilatkozatából, melyet egy svájci újságírónak adott.]

2575.
Az entente erőfeszítései Görögországban. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, október 23. és Athén, október 23.]

2576.
MAGYAR Lajos: Péter király Belgrádban. [Tud.] 8 p.

2577.
BERNÁT Ottó: Vám- és adópolitikánk jövője. [Cikk] 9-10 p.

2578.
JUHÁSZ Gyula: Csöndes panasz. [Vers] 9 p.

2579.
KAFFKA Margit: A révnél. [Elb.] 9-11 p.

2580.
SZENES Béla: Másfélmillió korona története. Kik adtak? ... [Cikk] 11 p. [Szeretet adományokról és a gyűjtésekről.]

2581.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 12-13 p. [Október 17-től 22-ig]

2582.
Kőművesfalva. [Közl.] 13 p. [A gyűjtés eddigi eredménye.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1747., 1955., 2058., 2153., 2482., 2684., 2813., 2960. tétel.

2583.
BENEDEK Károly: A második orosz forradalom előfutárai. [Cikk] 13 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 19. A bolsevikokról, mint az igazi hősökről.]

2584.
[BÖLÖNI Györgyné] KÉMERI Sándor: Emberek a résen át. [Tárca] 14 p. [Mozi pénztárnál.]

2585.
A magyar városok és a drágaság. [Közl.] 14 p. [A polgármesterek 12 pontos megállapodása.]

2586.
MAGYAR Lajos: Szerbia a háború alatt. [Rip.] 15-16 p.

2587.
[VERNER Jenő] V. J.: Bajtársaink - testvéreink. Egy apa levele a fiához. [Nyílt levél.] 16-17 p.

2588.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 17 p. ["Világ" olvasóihoz. Felsorolja Európa azon napilapjait, amelyek a "Világ" híreit átveszik.]

2589.
Románia részleges mozgósítása. [Hír] 17 p. ["Világ" tudósítójától; Konstantinápoly, október 23.]

2590.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 18 p. [Október 27-én: Bölöni György: Anatole France vallása; október 28-án: Kósa Miklós: A jövő gazdasági perspektívája.]

2591.
Irodalomtörténeti Társaság. [Hír] 19 p. [Október 24-én felolvasóülést tartott; az ülés napirendje.]

2592.
ADY Endre: Az Állam siratása. [Cikk] 19 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2593.
ADY Endre: Az igazi messiásodás. [Vers] 19 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2594.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Őnagysága ruhája. A Vígszínház bemutatója. [Ism.] 21-22 p. [Október 23-án mutatták be Eduard Knoblauch vígjátékát.]

2595.
Új folyóirat. [Hír] 24 p. [Az új lap -"A Tett" - szerkesztője Kassák Lajos lesz.]

2596.
A halál parkja. [Ism.] 24 p. [Szombati-Szabó István: A halál parkja. Versek. Bp., 1915.]

2597.
A hadikölcsön. [Közl.] 24-26 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]

2598.
CSIZMADIA Sándor: Mezőgazdasági erőlködések visszafelé. [Cikk] 33-34 p. [Egyebek mellett a szegények földhöz juttatásának szükségességéről.]

2599.
DÉRI Imre: Harzi utazás a háború alatt. A semlegesek Braunschweigban. [Tárca] 33-35 p. [Berlinben dolgozó külföldi újságírók hivatalos kirándulása Braunschweigba.]

2600.
HÜTTER Béla: A rokkantkérdés és a termelési akció. [Cikk] 34-35 p. [A rokkantak munkába állításáról.]297. sz. okt. 25.

2601.
S.O.S. [Vc.] 1-2 p. [Szerbia helyzete.]

2602.
MAGYAR Lajos: A szerbek. [Tárca] 1-2 p. [Szerb katonák, hadifoglyok magatartása.]

2603.
Görögország döntött. [Tud.] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, október 24.: a kormány meg akarja őrizni az ország békéjét.]

2604.
A bolgár hadsereg előnyomulása. [Cikk] 3-4 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 24.]

2605.
CSERÉPY Arzén: Válaszok. Valamennyi Dunántúlinak. [Cikk] 4 p. [A német nyelvtanulás szükséges; a "megnémetesítés" vádja nem igaz.]

2606.
Munkában az olasz szocialisták. [Hír] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Zürich, október 24.: október 27-28-án Rómában konferenciát hívnak egybe.]

2607.
Szociálisták a szociálista miniszterek ellen. [Hír] 7 p. [2 francia miniszter, Guesde és Sembat ellen.]

2608.
Ambrus Zoltán gyásza. [Hír] 7 p. [Ambrus Józsefné Spett Vilmát, az író édesanyját Gödöllőn október 25-én eltemették.]

2609.
A kassai dóm kincsei. [Hír] 7 p. [Fischer Colbrie püspök az ereklyéket és kincseket Sopronba szállítatta; október 24-én a kassai püspök megbízottja visszavitette azokat Kassára.]

2610.
Háborús emlékek. [Hír] 7 p. [Szent György Céh Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesülete albumot [katalógust] kíván kiadni a háborúval foglalkozó alkotásokról. Felhívás a Magyar Nemzeti Múzeum háborús gyűjteményének gyarapítására.] Vö. 2458. tétel.

2611.
Szamovolszky Ödön síremléke. [Hír] 7 p. [A szobrászművész síremlékét a Kerepesi úti temetőben Bárczy István és Náder Róbert részvételével avatták fel.]298. sz. okt. 26.

2612.
ÁGOSTON Péter: Németország jövője. [Tárca] 1-2 p. [A szász, a bajor, a sváb stb. most egységesen németnek vallja magát. Most nem Staat, hanem Reich van. Közjogi politikájuk is a németség teljes egységesítését célozza.]

2613.
Görögország lefegyverzi az entente-csapatokat. [Cikk] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, október 25., Szófia, október 25.]

2614.
Az angol király Párizsban. [Hír] 4 p. [György király az angol kabinet újjáalakítása előtt meg akarja ismerni a francia irányadó körök programját.]

2615.
Az entente partraszállási kísérlete. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, október 25.]

2616.
BENEDEK Károly: A bomladozó entente. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 20.; szemelvé-nyekkel az olasz sajtóból.]

2617.
DÉRI Imre: Beszélgetés dr. Stresemann Gusztávval. A német nemzeti liberálisok egyik vezére Magyarországról. [Cikk] 7 p.

2618.
Párizs semleges szemmel. Egy spanyol író cikke. [Cikk] 8-9 p. [Enrique Gómez Carrillo észrevételei a háborús Párizsról.]

2619.
Dr. Racovski - fogságban. [Cikk] 9 p. [Romániában szociáldemokrata - később orosz kommunista - vezető.]

2620.
Közös munka a békéért. [Cikk] 9 p. [Brockhausen konzervatív képviselő javaslata: birodalmi tanácsot kell állítani a béke előkészítésére.]

2621.
A háborús Anglia. [Cikk] 9-10 p. [A biztosító társaságok és a "Daily Mail" c. lap biztosításokat fogadnak el ellenséges Zeppelin légitámadások okozta károkra; az angol háborús irodalomról és színházról is.]

2622.
Ülés az Akadémián. [Hír] 12 p. [A MTA összes ülést tartott; az ülés napirendje.]

2623.
Gabányi Árpád temetése. [Hír] 12 p. [Nemzeti Színház tagja; a búcsúztatók.]

2624.
A hadikölcsön. [Közl.] 13 p. [Újabb jelentősebb összegű jegyzések.]

2625.
Az amerikai magyarok és az entente kölcsöne. [Cikk] 13 p. [Elhatározták, hogy megszakítják kapcsolataikat a bankházakkal, ha részt vesznek az antant kölcsönműveleteiben. A pénzintézetek viszontválaszainak közlése.]299. sz. okt. 27.

2626.
BALKÁNYI Béla: Kényszer-rekvirálás. [Vc.] 1-2 p. [A termelő biztonságérzetének csökkenése kihat az erőkifejtésére.] Vö. 1768., 1988., 2672. tétel.

2627.
DÉRI Imre: A hadsereg gyomra. [Cikk] 1-3 p. [Beszámoló Braunschweigből a konzervgyárakról.]

2628.
Görögország az entente ellen. [Cikk] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, október 26.]

2629.
Francia tükör. [Tárca] 4 p. [Párizsi "életkép".]

2630.
Új angol minisztérium? [Hír] 8 p. [Az angol radikálisok idegenkedése a kormány katonai-politikai akciójával szemben.]

2631.
[BENEDEK Károly] B. K.: A tengeren. [Hír] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 26.: francia és angol gőzhajók pusztulásának túlélői Marseille-ben.]

2632.
Mi lesz a háború után? [Cikk] 8-9 p. [Emile Picard cikke a "Figaróban"; a germán népek iránti bizalmatlanság fokozódni fog.]

2633.
WEIGL Géza: Gyermekek a tűzben. Szirmai Oszkárnénak ajánlva. [Cikk] 9 p. [Kelt: Orosz-lengyelország; frontvonalban - a szétdúlt településeken.]

2634.
[BENEDEK Károly] B. K.: Elkésett belátás. [Cikk] 9. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 21.: a Moszkvában megjelenő "Ruszkoje Vjidomosztyi" hiányolja a kiépített munkásszervezeteket.]

2635.
[BENEDEK Károly] B. K.: Drágaság Párizsban. [Cikk] 9 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 21.]

2636.
Előadások a Galilei Körben. [Hír] 10 p. [Október 27-én: Bölöni György: "Anatole France vallása"; október 28.: Kósa Miklós: A jövő gazdasági perspektívája.]

2637.
A hadikölcsön. [Közl.] 14-15 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]300. sz. okt. 28.

2638.
Két kis beszéd két erszényhez. [Vc.] 1-2 p. [A rongyos bugyellárisokból adakoztak kegyeletes célra; most a gazdag erszényeken a sor: a katonáknak karácsonyi ajándékra...]

2639.
Az angol politika bukása. [Cikk] 1-2 p. [Részletekkel a "Timesból".]

2640.
Görögország és az entente ajánlatai. [Cikk] 5-6 p. ["Világ" tudósítójától, Athén, október 27.; Ciprus szigetének hovatartozása.]

2641.
DÉRI Imre: A német-magyar közeledés. Beszélgetés Stolberg-Wernigerode herceggel. [Int. és nyil.] 6 p. ["Világ" tudósítójától, Wernigerode, okt.]

2642.
BENEDEK Károly: A szerbek küzdelme. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 22.; a szerb vezérkar egyik tagjának a római "Tribuna" c. lap részére adott nyilatkozatával.]

2643.
A zsemlyesütés reformja. [Rip.] 7-8 p. [Budapesten az éjjeli munka megszüntetése; a viszonteladók rendszabályozása.] Vö. 2562. tétel.

2644.
[BENEDEK Károly] B. K.: A cirenei Jupiter-szobor. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 22.: Ghislansoni régészprofesszor Cirenében folytatja munkáját.]

2645.
Karácsony a harctéren. [Cikk] 8 p. [Báró Herzog Mór Lipótnak, a Vöröskereszt Szeretetadomány-osztálya vezetőjének nyílt levele és akciója a karácsonyi ajándékozások érdekében.]

2646.
Új egyetemi tanár. [Hír] 9 p. [Reiner János az egyházjog tanára Budapesten.]

2647.
Előadás a Galilei Körben. [Hír] 10 p. [Október 28-án Bölöni György: "Anatole France vallása" címmel tart előadást.]

2648.
A zalameai bíró. [Ism.] 11 p. [A Nemzeti Színház reprize; Calderon színműve. Bemutatták október 27-én.]

2649.
Magyar operett sikere Bécsben. [Hír] 12 p. [Zerkovitz Béla: Das Finanzgenie c. műve az Apolló Theaterben. Bemutatták október 27-én.]

2650.
A hadikölcsön. [Közl.] 12-13 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]301. sz. okt. 29.

2651.
A francia földrengés. [Vc.] 1-2 p. [A francia kormányválság; Delcassénak még nincs utóda.]

2652.
CSIZMADIA Sándor: Az aratók. [Szociogr.] 1-3 p. [Az 1895. évi Orosháza környéki aratásokról.]

2653.
Az entente visszavonul Szalonikiből. [Közl.] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, október 28.]

2654.
BENEDEK Károly: Az olasz parlament megnyitása előtt. [Cikk] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 23.]

2655.
"Már késő". [Hír] 7 p. ["Világ" tudósítójától, Szófia, október 28.: a Courir de Balkan azonos című cikkének tartalma: a szövetségesek csak most indították el csapataikat.]

2656.
Marokkói idill. [Tud.] 9 p. ["Figaro" munkatársának helyzetképe Casablancáról, október 7-én.]

2657.
Verhaeren Németországról. [Ism.] 9 p. [Emile Verhaeren: La Belgique sanglante c. könyvéről, is.]

2658.
Jaurès gyilkosát kihallgatták. [Hír] 9 p. [Villaint. A f
őtárgyalás november 21-én kezdődik.] Vö. 2708. tétel.

2659.
Kitüntetésre ajánlott hírlapíró. [Hír] 9 p. [Szász Ödön marosvásárhelyi hírlapíró 6 hónapja van tűzvonalban.]

2660.
A magyar szocialista párt deklarációja. [Hír] 10 p. [A párizsi "l'Humanitè" közli a magyar szociáldemokrata párt két hónapja hozott deklarációját, amit saját megjegyzéseivel egészített ki.]

2661.
A Beteg Katonák Hospiciuma. [Hír] 10 p. [Demokrácia szabadkőműves páholy alapította intézmény évfordulós ünnepélye: eddig 700 katonát gondoztak.]

2662.
Hűség-jelvény. [Hír] 12 p. [Az Országos Hadsegélyző Bizottság "szövetségi hűségjelvényt" hoz forgalomba.]

2663.
A hadikölcsön. [Közl.] 13 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]302. sz. okt. 30.

2664.
Semleges újságírók. [Vc.] 1 p. [Budapestre újságírók érkeztek a semleges országokból.] Vö. 2674., 2705., 2739. tétel.

2665.
DÉRI Imre: A hadi ipar. [Tárca] 1-2 p. ["Világ" tudósítójától, Goshar; okt.: hadiipari gyár Németországban a Harz-hegységben.]

2666.
SZOMORY Emil: Mire készül a szerb hadsereg? [Cikk] 4 p. [Belgrád esetleges kiürítése.]

2667.
Briand - Viviani utóda. [Cikk] 5 p. [Poincaré elnök Briand-t bízta meg az új kormány alakításával.]

2668.
Franciaország a megtérés útján. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Zürich, október 29.; a Németországgal való jobb kapcsolat kialakításáról.]

2669.
Összeül a szobranje. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától, Szófia, október 29.]

2670.
Új államalakulás felé. [Cikk] 8 p. [Az új államfilozófiai irányról; Otto Bauer: Die Nationalitätenfrage und die Socialdemokratie c. könyvéről is.]

2671.
[RINGER Lily] R. Lili: A Nagyasszonynál. [Rip. és nyil.] 8 p. [Blaha Lujzánál.]

2672.
A gabonarekvirálás. A kormány elrendelte a gabona- és lisztkészletek, továbbá a bab, borsó és lencse rekvirálását. [Cikk] 9 p. Vö. 1768., 1988., 2626. tétel.

2673.
A tej, a tejszín, a vaj és a rizs. [Cikk] 10 p. [A budapesti népélelmező bizottság ülése - rendszabályai.]

2674.
Semleges újságírók Budapesten. [Hír] 11. [Budapesti Napilapok Szindikátusának meghívására Bécsből október 30-án érkező újságírók névsora lapjaik címével.] Vö. 2664., 2705., 2739. tétel.

2675.
Sub auspiciis regis avatások. [Hír] 11 p. [Scheffler János hittudományi, Orsovai Márton Fülöp bölcsészet-tudományi, Trócsányi Dezső bölcsészeti, Judik József államtudományi doktor.]

2676.
Lengyel sziget Kisázsiában. [Cikk] 11 p.

2677.
Művészeti emlékek mentése. [Hír] 12 p. [Galíciában a hadsereg-főparancsnokság utasítására a műemlékek állagmegóvásánál katonai munkaerők is részt vesznek.]

2678.
Lyon Lea a filmen. [Ism.] 13 p. [Bródy Sándor filmre átírt drámájának főpróbáját tartották a Mozgókép Otthonban. Rendezői: Pásztory M. Miklós és Korda Sándor.] Vö. 1148., 1234., 1273., 1806., 1867., 2273., 2330. tétel.

2679.
A hadikölcsön. [Közl.] 13-15 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]303. sz. okt. 31.

2680.
JÁSZI Oszkár: Magyarország meghódítása. [Vc.] 1-3 p. [Defenzív háborút folytatunk, területi igényünk nincs; de célunk lehet kitűzni a háború utáni Magyarország anyagi és szellemi, azaz belső társadalmi felvirágoztatását.]

2681.
IGNOTUS: Olvasás közben. Születésem napjára. [Tárca] 1-3 p. [A halottak napjáról.]

2682.
A szerb menekülők. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától, Bukarest, október 30. A Romániába menekült szerb lakosság száma 12 ezer.]

2683.
Az orosz szocialisták a békéért. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától, Bukarest, október 30. Az orosz szociáldemokraták figyelmeztetik a román népet: ne szegődjenek Oroszországhoz.]

2684.
Kőművesfalva. [Közl.] 4 p. [A m. kir. 3. népfölkelő hadtápbeli adakozók névsora.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1747., 1955., 2058., 2153., 2482., 2582., 2813., 2960. tétel.

2685.
A magyar szabadkőművesek nagygyűlése. Bókay Árpád nagymester székfoglaló beszéde. [Cikk] 5-7 p. [A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy összejövetelén.]

2686.
A Világ a világsajtóban. [Cikk] 7 p. ["Világ" a háború krónikása. Cikkeit és tudósításait a világlapok idézik. A világlapok jegyzéke, amelyek forrásmegjelöléssel a "Világ" cikkeit lefordítják.]

2687.
Görögország döntése. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, október 30.: a "Neologos" c. görög lap interjúja a Zaimisz-kabinet tagjaival.]

2688.
Az angol munkásság hangulata. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától, Zürich, október 30.]

2689.
SZOMORY Emil: Az ostromló seregek. Kövess tábornoknál. [Rip. és int.] 10 p. [A tábornok Belgrád bevételéről nyilatkozik.]

2690.
BERNÁT Ottó: A sterling-kurzus. [Cikk] 11-12 p. [Anglia hitel- és kamatviszonyai; kölcsönüzlete Amerikával.]

2691.
DUTKA Ákos: Magyar szavunk siratója. [Vers] 11 p.

2692.
FALU Tamás: Minden. [Vers] 11 p.

2693.
MÓRICZ Zsigmond: Kisvárosi ház. [Elb.] 11-13 p.

2694.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 13-14 p. [Október 24-29. között; "életképek", riportok stb.]

2695.
[sz.i.]: Haza Szibériából. Hogyan érkeztek meg rokkantjaink. [Rip.] 14 p. [Leitmeritzből érkezők.]

2696.
ADY Endre: Tűnődés más költőkön. [Tárca] 15 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2697.
ADY Endre: Sajnálom szegény fiúkat. [Akik nem utazhatnak.] [Vers] 15 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2698.
London fölött. [Cikk] 15 p. [Beszámoló Zeppelin-támadásokról.]

2699.
A bolgár szakszervezetek. [Cikk] 16 p.

2700.
SZENES Béla: A dolgozó asszony. [Cikk és rip.] 16 p. [A "férfipályán" dolgozó nőkről.]

2701.
Könyvek a kórházakban. [Cikk és olv. lev.] 17 p. [Enyvvári Jenő fővárosi könyvtáros vezetésével egy éve működik a Hadsegítő Bizottság könyvosztálya. Könyvkérő levelek a hadikórházakból.]

2702.
A pesti hó. [Cikk] 18 p. [A fuvarosok ipartársulata a ló hiány miatt nem tudja elvégezni a hó fuvarozást.]

2703.
A Nobel-díj. [Hír] 18 p. [Az orvosi Nobel-díjat Bárány Róbert bécsi egyetemi tanár kapta.] Vö. 3537., 4999., 5928. tétel.

2704.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 18 p. [November 3-án: Kaentzler Hugó: Művészet és stílus; november 4-én: Zádor Pál: Az európai külpolitika kritikus évtizede.]

2705.
A semleges államok hírlapírói Budapesten. [Cikk] 19 p. [Budapesti Napilapok Szindikátusának meghívására; a látogatás programja.] Vö. 2664., 2674., 2739. tétel.

2706.
Román szocialisták az intervenció ellen. [Cikk] 19 p. [Bukaresti Szocialista Kultúregyesület röpívet adott ki, szerzője C. Rakovszkij. Elutasítja az antantban való részvételt.]

2707.
Külügy-Hadügy. [Hír] 20 p. [Az 1915. október 31-i 2. évf. 44. szám ismertetése.]

2708.
Elhalasztották Jaurès gyilkosának pörét. [Hír] 20 p. [Raoul Villain fellebbezett.] Vö. 2658. tétel.

2709.
Rokkantak vizsgája. [Hír] 21 p. [Hadirokkantak polgári iskolákban magánvizsgát tettek, hogy tisztviselői pályára léphessenek.]

2710.
Női továbbképző tanfolyam. [Hír] 21 p. [Székesfővárosi Iparrajziskola a Népművelő Társaság támogatásával november 15-én tanfolyamot nyit. Az irodalomtörténet előadója: Wildner Ödön és Horvát Henrik. A filozófia és szociológia előadója: Bolgár Elek. A művészettörténeté: Nádai Pál és Teleki Géza.]

2711.
Az új Apolló-színház. [Cikk] 22 p. [Projektograph részvénytársaság a Royal Szálló hangversenytermét mozgóképszínházzá alakította át. A megnyitó ünnepi műsorának részletes leírása.]

2712.
Évike. Bemutató a Magyar Színházban. [Ism.] 22 p. [Október 30-án, vígjáték 3 felvonásban. Olga Ott műve. Ford. Hajó Sándor.]

2713.
Magyar Iparművészet. [Ism.] 23 p. [Az 1915. évi 9/10. sz. tartalma. Szerk. Györgyi Kálmán.]

2714.
A Nyugat. [Ism.] 23 p. [Az 1915. november 1-jei 8. évf. 21. szám tartalma. Szerk. Ady Endre, Fenyő Miksa.]

2715.
Színházi Élet. [Ism.] 23 p. [Az 1915. október. 24. - október 31-ei, 4. évf. 8. szám tartalma.]

2716.
A hadikölcsön. [Közl.] 24-27 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]

2717.
BALKÁNYI Béla: Szalonnajegyek. [Cikk] 33-34 p. [Zsír- és szalonnajegyek bevezetése, a minimális adag - mindenkire legyen érvényes.]

2718.
[CSERZY Mihály] Homok: Oroszok az Alföldön. [Tárca] 33-36 p. [Hadifoglyok tanyán, falun - és a magyar menyecskék...]

2719.
SZABÓ Imre: Háborús típusok. [Rip.] 34-35 p. [Életképek a pesti utcán: a cipőtisztító, a napszámos börze, a suszter stb.]

2720.
Egy év francia fogságban. [Cikk] 35-36 p. [Kolozs Géza budapesti műasztalos beszámolója.]

2721.
RILKE, R. M.: A cár. [Vers] 36 p. [Ford. Benedek Károly]

2722.
BÁLINT Lajos: Berendezkedés. Divatlevél. [Cikk] 37 p. [A háború hirtelen gazdagsághoz, tőkéhez juttat egyeseket; bútorokat, festményeket vásárolnak, utánozva a "nagy urakat".]

2723.
Katonák az iparban és a mezőgazdaságban. [Ism.] 37-38 p. [Brosúra. Írta: Nagy László m. kir. honvéd alhadbiztos.]

2724.
A bibliophilia eseményei. [Cikk] 38 p. [Könyvtárak veszteségei a háborúban; könyvaukciók, árverések.]304. sz. nov. 1.

2725.
Isonzo. [Vc.] 1-2 p. [Az olaszországi hadszíntér szörnyű vérveszteségei.]

2726.
Francia tükör. [Int.] 1-2 p. [Owen Johnson riportja Joffre tábornokkal - részletek a "L'Humanitéból".]

2727.
Görögország Szerbia ellen. [Hír] 3 p. ["Világ" tudósítójától, Athén, október 31.]

2728.
Hol van Péter király? [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, október 31.: tartózkodási helye ismeretlen.]

2729.
Dr. Tauszk Ferenc meghalt. [Cikk] 6 p. [Egyetemi tanár, főorvos, a Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatóriuma Egyesület főtitkára.] Vö. 2755. tétel.

2730.
A Budapesti Oktatószövetség gyűlése. [Cikk] 6 p. [Zigány Zoltán, Somogyi Béla, Lengyel Gyula részvételével megalakult szövetség feladatai.]

2731.
Az Isonzó-fronton. [Rip.] 7 p. ["Világ" munkatársának harctéri beszámolója.]

2732.
A Darwin. [Hír] 7 p. [Az 1915. november 1-jei, 4. évf. 21. szám tartalma.]

2733.
A jogászok halottak napja. [Hír] 7 p. [A köztemetőben nevezetes síroknál sorra kerülő megemlékezések programja.]

2734.
A Timár Liza Koppenhágában. [Hír] 8 p. [Bródy Sándor színművét november 8-án mutatják be a dán fővárosban.]305. sz. nov. 2.

2735.
Sírok. [Vc.] 1-2 p. [Halottak napi emlékezés.]

2736.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Német-Belgiumban. A kikötő. [Tud.] 1-2 p. ["Világ" tudósítója Antwerpenből.]

2737.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: A reakció Oroszországban. [Cikk] 5 p. ["Világ" tudósítójától, Zürich, okt.: az orosz liberális pártok gyengesége miatt erősödik a reakció; amely minden reformot el akar napolni. Egyedül a proletariátus törheti meg erejét.]

2738.
A román kormány visszavonta a transito tilalmat. [Hír] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Bukarest, november 1.]

2739.
A semleges újságírók Budapesten. [Cikk] 7 p. [Megtekintették az internált angol alattvalók alagi telepét, majd Rákosi Jenő búcsúztatta el őket.] Vö. 2664., 2674., 2705. tétel.

2740.
Az ellenséges páholyok munkában. [Cikk] 8 p. ["Budapesti Hírlap" nem adta közre Zárai Samunak a romániai szabadkőművesekről írt cikkét. Zárainak a B. H. főszerkesztőjéhez ez ügyben írt tiltakozó levelét a "Világ" közli.]

2741.
A Galilei Körből. [Hír] 8 p. [November 7-én évi közgyűlését tartja; előadásai: november 3-án: Kenzler Hugó: Művészet és stílus; november 4-én: Zádor Pál: Az európai külpolitika kritikus évtizede; november 6-án: Pikler J. Gyula: Henry George tana.]

2742.
A hadikölcsön. [Közl.] 10 p. [A jegyzési idő második szakaszának nagyobb összegű jegyzései.]306. sz. nov. 3.

2743.
Az egyéniség és a háború. [Cikk] 1-2 p. [André Beaunier, francia költő vezércikket írt a "Figaróba"; a francia írók kisebb csoportja a háborúban is józan kritikával tud írni.]

2744.
Tisza a háborúról. [Cikk] 3 p. [A New York-i Worldben Wiegand H. Károly amerikai hírlapíró, az amerikai lapok berlini levelezője interjút közölt gr. Tisza István magyar miniszterelnökkel. Részletek az interjúból.]

2745.
A szerb menekültek. [Tud.] 4 p. ["Világ" tudósítójától, Bukarest, november 2. Kb. 7 000, főleg asszony és gyerek tartózkodik Romániában.]

2746.
Az entente akciója. [Tud.] 5-6 p. ["Világ" tudósítójától, Athén, november 2. Görögország magatartása; Risov bolgár követ véleménye Oroszország bolgárellenes magatartásáról.]

2747.
Sonnino Salandra ellen. [Tud.] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Zürich, november 2.]

2748.
[BENEDEK Károly] B. K.: Védekezés a búvárhajók ellen. [Tud.] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 28.: az angol haditechnika fejlesztése ez irányban.]

2749.
A szalonikii kudarc. [Tud.] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 2. Görögország semlegességének megőrzéséről.]

2750.
Ferdinánd cár új manifesztuma. [Hír] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 2. Bulgáriához.]

2751.
Előfizetési felhívás. [Cikk] 9 p. ["Világ" november 1-jei új előfizetési felhívása a lap programjával.]

2752.
Oroszország jelene és jövője. [Cikk] 10 p. [10 éves az 1905. októberi forradalom; az orosz demokrácia erősödése, az alkotmányos államrend és az orosz nemzetiségek helyzete.]

2753.
Szakadás az angol munkások közt. [Cikk] 10 p. [Az angol szakszervezeti központból kivált az angol gép-gyári szakszervezet.]

2754.
Gelléri Mór emléke. [Hír] 10 p. [A Sándor Antal festette arcképét elhelyezték az Otthon Írók és Hírlapírók Köre elnöki szobájában.]

2755.
Dr. Tauszk Ferenc temetése. [Hír] 11 p. [Egyetemi magántanár, a tüdőbeteg-szanatórium főtitkára.] Vö. 2729. tétel.

2756.
Székfoglaló az Akadémián. [Hír] 11 p. [Goldziher Ignác elnöklésével; Stume János lipcsei egyetemi tanár előadása és Hegedűs István székfoglalója.]

2757.
A hadikölcsön. [Közl.] 13-14 p. [A jegyzési idő második felében megcsappant az érdeklődés; az újabb jegyzések listája.]307. sz. nov. 4.

2758.
BENEDEK Károly: Levelek Szalonikiből. [T.] 1-2 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 31.: Szaloniki az antant hadikikötője lett; a körülményekről.]

2759.
Az entente balkáni veresége. [Cikk] 3-4 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, november 3.: a görög-török tárgyalásokról.]

2760.
Szerbia békét kér? [Tud.] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 3.: hírek terjedtek el, hogy Szerbia a központi hatalmaktól és Bulgáriától különbékét kér.]

2761.
A volt holland hadügyminiszter Görögország semlegességéről. [Tud.] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Hága, november 3.: részletek General Staal volt holland hadügyminiszter nyilatkozatából.]

2762.
Bolgár búza Görögországnak. [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 3.]

2763.
"Hindenburg l'acropole". [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Hága, november 3.: G. Clemenceau vezércikke a görög magatartásról és a végső győzelemről; rövid részlet.]

2764.
A rettegett U.-k. [Tud.] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Athén, november 3.: U-bootok, a tengeralattjárótól való növekvő félelem.]

2765.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az olasz hadsereg egészsége. [Cikk] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 29.: Giulie Foá olasz főrendiházi tag beszámolója a fronton tett látogatásáról.]

2766.
Konstantin király. [Cikk] 6 p. [A görög királyt népe támogatja.]

2767.
Asquith válaszolt. [Cikk] 7-8 p. [Az angol alsóház ülése; Asquith miniszterelnök beszámolója.]

2768.
KURZWEIL Anny: Gazdasági harc a németek ellen. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; den Haag, október: támadják a német külkereskedelmet orosz és francia oldalról.]

2769.
Politika a vidéken. [Cikk] 9 p. ["Világ" tudósítójától; a főispáni hivatalokról.]

2770.
A bérkocsisok és egyéb dolgok. A főváros közgyűlése. [Cikk] 9 p.

2771.
Középeurópa. [Hír] 11 p. ["Berliner Tageblattban" Engelbert Pernerstorfer ismertette Friedrich Naumann Mitteleuropa c. könyvét. Részletek az ismertetésből, ill. a műből.] Vö. 3012., 3460., 3510. tétel.

2772.
Gróf Khuen-Héderváry Károly Bécsben. [Hír] 11 p. [Nyilatkozat hadisegély-akciójáról és politikai prognózisáról.]

2773.
A Kisfaludy-Társaság ülése. [Cikk] 12 p. [Beöthy Zsolt és Berzeviczy Albert elnöklésével ülést tartott.]

2774.
A Halló! bemutatója Bécsben. [Hír] 12 p. [Földes Imre színműve a "Neue Wiener Bühnében"; bemutató november 4.-én [?]]

2775.
Színészek a kárpáti falvakért. [Hír] 12 p. [A temesvári színtársulat október 30-án előadást rendezett a kárpáti hajléktalanokért. A 758 koronát Geml József polgármester vette át.]

2776.
A hadikölcsön. [Közl.] 13-14 p. [Újabb jegyzések.]308. sz. nov. 5.

2777.
A "vének tanácsa". [Vc.] 1-2 p. [A franciaországi miniszterválság.]

2778.
Ujházi Ede. [Nekrológ.] 1 p. Vö. 2786., 2809., 2820., 2836. tétel.

2779.
Anatole France a francia nemzethez. [Cikk] 2 p. ["Petit Parisien" november 1-jei számában az író szózatot intézett a néphez; a szózat szövegének közlése.]

2780.
Mit akar tudni Olaszország a beavatkozás előtt? [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Zürich, november 4.]

2781.
Bulgária szomszédai: [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Bukarest, november 4.: Románia és Görögország magatartásáról.]

2782.
A bolgár kormány az ententehoz [!]. [Cikk] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 4.: az Angliában és Franciaországban a háború kitörésekor ottmaradt bolgárokról.]

2783.
A Matin Berlinbe készül. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Zürich, november 4.: Németország lehetséges katonai tervei a Kelet ellen.]

2784.
DÉRI Imre: Németek jegyzése a magyar hadikölcsönre. [Cikk] 7-8 p. ["Világ" tudósítójától; Berlin, november: Manovill Alfrédnak, a Mendelsohn-cég prokuristájának, a Berlini Magyar Egyesület elnökének agitációja a magyar kölcsönjegyzésre 12 milliárdos német jegyzést eredményezett.]

2785.
Briand nagy beszéde. Bizalom az új kormánynak. [Cikk] 8 p. [Részletek az új francia miniszterelnök beszédéből.]

2786.
Ujházi Ede meghalt. [Rip.] 9 p. [Beszámoló utolsó napjairól.] Vö. 2778., 2809., 2820., 2836. tétel.

2787.
A francia szocialisták és a háború. [Cikk] 9 p. ["Vorwärtsben" Ed. Bernstein cikksorozatot kezd a szocialisták háborús állásfoglalásáról; az első cikk ismertetése.] Vö. 2800. tétel.

2788.
Elsülyedt [!] csapatszállító. [Hír] 9 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, november 4. angol hajóról.]

2789.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 10 p. ["Világ" november 1-jével kezdődő időszakára.] Vö. 2805. tétel.

2790.
Miért bukott meg a Bataille Syndicaliste? [Hír] 10 p. [A francia szindikalisták lapja megszűnt. 1911-ben indult Malatesse olasz anarchista kiadásában.]

2791.
Inkvizíció a svéd szociáldemokrata pártban. [Hír] 11 p. [Järte, Larson és Steffen svéd írók ellen közös könyvük miatt.]

2792.
Magyar lap Boszniában. [Hír] 11 p. [A török-magyar viszony fejlesztésére, Prockl Sándor fiumei újságíró szerkesztésében; 2 hetente jelenne meg "Boszniai Hírek" címmel.]

2793.
A Szabad Líceum előadása. [Hír] 11 p. [Rottenbiller Fülöp miniszteri tanácsos és Szabó József egyetemi tanár előadásai.]

2794.
A Tett. [Ism.] 13 p. [Kassák Lajos folyóirata első számának méltatása.]309. sz. nov. 6.

2795.
GERŐ Ödön: A két augur. [Vc.] 1-2 p. [Asquith és Briand miniszterelnökök beszédei kapcsán az angol és a francia hódító szándékú békecélokról.]

2796.
Francia tükör. [Cikk] 1-2 p. [Vasárnapi párizsi "életkép"]

2797.
Franciaország a válaszúton. [Cikk] 4 p. [Briand miniszterelnök 2. beszéde: békét kötnek-e Németországgal?]

2798.
Szerbia elveszett. [Tud.] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Zürich, november 5.: külföldi távirati tudósításokból szemelvények a szaloniki helyzetről.]

2799.
Románia Oroszország ellen. [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 5.: Románia sohasem engedi meg, hogy orosz csapatok országa területén átvonuljanak.]

2800.
A francia szocialisták és a háború. [Cikk] 6 p. [Ed. Bernstein cikksorozatának folytatása a "Vorwärtsben" és Daude-Bance tanulmánya az "Internationale Rundschauban"; a két vélemény összegezése.] Vö. 2787. tétel.

2801.
BENEDEK Károly: A német ipar Napóleonja. [Tan.] 7-8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, október 31.: Walther von Rathenauról, a berlini villamossági részvénytársaság igazgatójáról amerikai, angol és francia lapvéleményekkel.] Vö. 3042. tétel.

2802.
Miss Cavell. [Cikk] 8 p. [Edith Cavell angol ápolónőt, aki Brüsszelben a hadikórházban felgyógyult angol és belga katonákat átcsempészte a határon, október 12-én kivégezték.]

2803.
Románia jövője. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Bukarest, november 5.: Nenicesku román kereskedelmi miniszter nyilatkozata a Központi Hatalmak várható győzelméről.]

2804.
A "zug". [Cikk] 9 p. [Részlet a "Figaro" cikkéből: a francia katonák időtöltése a fronton.]

2805.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 9. [A november 5.-ei, 308. sz. 10. oldalán megjelent szöveg ismertetése.] Vö. 2789. tétel.

2806.
A király az iparművészeknek. [Hír] 10 p. [40 000 koronát adott a magyar művészek támogatására.]

2807.
A nők munkája. [Cikk] 10 p. [Munkások szakegyesületének határozata: a nőknek ugyanannyi bért kell fizetni, mint amennyit a bérszabályzat a férfimunkásoknak ír elő.]

2808.
Lehár házassága. [Hír] 11 p. [Lehár Ferenc feleségül veszi Methné Paschkes Zsófia bécsi asszonyt.]

2809.
Ujházi Ede halála. [Hír] 11 p. [Nemzeti Színház gyászjelentésének szövege.] Vö. 2778., 2786., 2820., 2836. tétel.

2810.
A hadikölcsön. [Közl.] 13 p. [Újabb jegyzések.]310. sz. nov. 7.

2811.
JÁSZI Oszkár: Az új kiegyezés körül. [Vc.] 1-3 p. [1917. december 31-én lejárnak a kiegyezést érintő fontosabb nemzetközi megállapodások. Az új gazdasági kiegyezéssel meg kell várni a háború végét s az új békeviszonyok kialakulását.]

2812.
IGNOTUS: Olvasás közben. Les dieux s'en vont. [T.] 1-3 p. [Párizsról, a franciákról fölényes, háborús szellemben.]

2813.
Kőművesfalva. [Közl.] 4 p. [A páholyok és egyének legújabb adakozásának összegei.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1747., 1955., 2058., 2153., 2482., 2582., 2684., 2960. tétel.

2814.
A bolgárok Nisben. [Tud.] 5 p. [Nis elfoglalásáról.]

2815.
A szerb küzdelem hiábavaló. [Hír] 6 p. ["Világ" tudósítójától, Szófia, november 6.]

2816.
A görög válság. [Tud.] 6 p. [A görög kormányválságról.]

2817.
BERNÁT Ottó: Anglia nagy számítási hibája. [Cikk] 7-9 p. [Az antant pénzügyei. Anglia újabb 1 1/4 milliárdos kölcsön felvételére kényszerül.]

2818.
JUHÁSZ Gyula: Ó nyolcvanas évek. [Vers] 7 p.

2819.
RÉVÉSZ Béla:

A Beethoven-strófákból. [Tárca] 7-8. [A szerző gyermekkorára emlékezik.]

2820.
ADY Endre: Néhai Ujházi Ede. [Cikk] 9 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.] Vö. 2778., 2786., 2809., 2836. tétel.

2821.
ADY Endre: Vörös tele-Hold emléke. [Vers] 9 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2822.
ADY Endre: Az öreg ház. [Vers] 9 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2823.
ADY Endre: A magyar nyelv. [Cikk] 9 p. [Távol a csatatértől c. rovatban.]

2824.
Bárczy polgármester. [Cikk] 9-10 p. [Bárczy István újraválasztása; a polgármester, nagyszerű eredményei ellenére, kisszerű előcsatározásokra kényszerül a választás előtt.]

2825.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 10 p. [október 31. - november 5. közötti események; budapesti életképek.]

2826.
AMBRUS Zoltán: Árdrágító-divat. [Cikk] 11-12 p. [A hadseregszállítók nyerészkedő kasztjának ellenszenves hivalkodása.]

2827.
SZENES Béla: Vak katonák végleges elhelyezése. Látogatás az új otthonban. [Rip.] 12-13 p. [Budapesten, az István út 95. sz. alatti Országos Intézetben.]

2828.
NAGY Andor: Emberek a háborúban. [Tárca] 13 p.

2829.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 13 p. ["Világ" c. napilapra.]

2830.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Löwen. [Német-Belgiumban.] [Cikk] 14 p. ["Világ" tudósítójától; Leuven, november: a háború pusztítása a városban, a német megszállás.]

2831.
PILISI Lajos: Vizitálnak... [Rip.] 15-16 p. [Sorozási életkép Kalocsa és környékéről.]

2832.
Elfakult írások. Szocialisták a háborúról, a békéről és a nemzetközi helyzetről. 15-16 p. [Szemelvények Paul Lensch, Karl Emil, Karl Marx, Charles Rappoport, Karl Kautsky, Jaurès, Rosa Luxemburg, Richard Calver elavult pacifista vagy túlontúl magabiztos írásaiból.]

2833.
Kis francia hírek. [Jegyz.] 16 p. [Szemelvények a "Figaro" és a "Matin" írásaiból.]

2834.
GYOMAI Imre: Désy Zoltán sírjánál. [Rip.] 17 p. ["Világ" tudósítójától; Galicia, október 30.; utolsó heteiről, haláláról, temetése és sírja Piecsaknó ukrán faluban.]

2835.
CSIZMADIA Sándor: Földmunkások a fronton. [Cikk] 17 p.

2836.
Ujházi Ede temetése. [Cikk] 18-19 p. [Részletek Haypál Benő református lelkész búcsúztatójából.] Vö. 2778., 2786., 2809., 2820. tétel.

2837.
VÁMOS Jenő: A béke szigete. [Cikk] 19 p. [Az erőszak, a háború után békének kell következnie.]

2838.
A budapesti bolgár főkonzulátus új titkára. [Hír] 20 p. [Abramov.]

2839.
Esztétikai kultúra és szabadoktatás. [Cikk] 20 p. [Székesfővárosi Ipariskola és a Népművelő Társaság 1915. november 15.- 1916. április programjának fő célkitűzései.]

2840.
A Galilei Kör. [Közl.] 21 p. [A közeljövőben sorra kerülő előadások: Hacker Boriska: A "Jövő iskolája"; Lakatos László: Francia háború, francia irodalom. Az októberben elhangzott előadások jegyzéke is.] Vö. 2873. tétel.

2841.
Az elesettek emléke. [Hír] 21 p. [Zayugrócon; Schlesinger-Szalatnai Artur építőművész tervei alapján.]

2842.
Elhalasztott előadás. [Hír] 21 p. [Pfeiffer Ignác: A kémiai ipar a háborúban c. előadása elmaradt. A Szabad Líceum előadásai Alexander Bernát: A háború filozófiája c. előadásával kezdődnek.]

2843.
Babits Mihály nyilatkozata. [Cikk] 21 p. [Visszautasítja Rákosi Jenőnek a "Budapesti Hírlapban" közzétett cikkeinek [Levelek. 1915. október 20. és Levelek november 4.] azokat a részeit, amelyek kétségbe vonják tanári működésének hazafiasságát.] Vö. 2870., 2880., 2933., 3003., 3088. tétel.

2844.
A kolera. [Hír] 22 p. [Magyarországon október 18-tól 24-ig 16 megbetegedés történt.] Vö. 1758., 1916., 2045., 2162., 2303., 2392., 3109., 3436. tétel.

2845.
Katona tanárok és tanítók szabadságolása. [Hír] 22 p. [A segédszolgálaton lévőket visszahelyezik polgári foglalkozásukba, mert egyes vidéki helyeken, a háború kitörése óta nem volt tanítás.]

2846.
Színházi Élet. [Hír] 23 p. [4. évf. 9. szám tartalma.]

2847.
Osztrák tudós magyar könyvről. [Cikk és ism.] 23 p. [Az Archiv für Sozialwissenschaftban Schumpeter grazi egyetemi tanár méltatja Karl Schlesinger: Theorie der Geld und Kreditwirtschaft [A pénz és hitel-gazdaság elmélete] c. művét [München-Leipzig, 1914. Dunker-Humbolt 176 p.]

2848.
Világégés. [Ism.] 23-24 p. [Füzesséry István háborús riportkötete [Bp., 1915.]

2849.
[BÁLINT Lajos] (bltl.): A háború nyomában. [Ism.] 24 p. [Göndör Ferenc haditudósításai; Rippl-Rónai József címlapjával [Bp., 1915. Dick Manó kiadása.]

2850.
A hadikölcsön. [Közl.] 24-26 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]

2851.
A második hadikölcsön eredménye. [Közl.] 26 p. [A Pénzügyminisztérium hivatalos jelentése szerint a jegyzések száma: 386 000, névértékük 1133 millió korona.]311. sz. nov. 8.

2852.
Két népvándorlás. [Vc.] 1-2 p. [Angolok, főleg írek, Amerikába menekülnek.]

2853.
KADOSA Marcel: A nagy rébusz. [Cikk] 1-3 p. [A háború torz "romantikája"]

2854.
Megegyezés Bulgária és Görögország között. [Közl.] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 7.]

2855.
Kitchener a Keleten. [Cikk] 5 p. [Szemelvények az angol és francia lapokból: az angol lordnak a keleti fronton tett látogatásáról.] Vö. 2863., 2885., 5744., 5760., 5766., 6027. tétel.

2856.
Az új francia kormány. [Cikk] 5 p. [Részletek a "L'homme Enchaine" október 31-i számából, G. Clemenceau vezércikkéből.]

2857.
BENEDEK Károly: A második orosz forradalom előfutárai. [Cikk] 6-7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 5. Munkás-megmozdulások, spontán zavargások, vad hírek.]

2858.
Afrika őserdeiben. [Hír] 7 p. [Kalmár Jenő: Élményeim az afrikai egyenlítő őserdeiben címmel felolvasást tartott a pöstyéni hadikórházban.]312. sz. nov. 9.

2859.
A diákok. [Vc.] 1-2 p. [A magyar diákságot óvni, segíteni kell: az ő kezükben az ország jövője.]

2860.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Namur. [Német-Belgiumban.] [Cikk] 1-2 p. ["Világ" tudósítójától; Namur, november: a helység köznapi élete a német megszállás alatt.]

2861.
A franciák kudarca. [Hír] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 8.: Macedóniában.]

2862.
Az átkeresztelt katedrális. [Hír] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 8. Alexander Nevszki helyett Szveti Cyrill Metod katedrális lett.]

2863.
Kitchener új szerepe. [Hír] 4 p. [Párizsban Briandnal és Joffreval találkozott.] Vö. 2855., 2885., 5744., 5760., 5766., 6027. tétel.

2864.
Görögország politikája. [Cikk] 5 p.

2865.
Párizsi lapokból. [Közl.] 6 p. [Szemelvények a francia lapokból; a "Matin" Atrocités Hongroises c. írásának közlésével tévesen a magyaroknak tulajdonít erőszakos eseményeket.]

2866.
Mi lesz a háború után? A szocialista pártvezetők nyilatkozata. [Cikk] 7 p. [Garbai Sándor, Bokányi Dezső, Garami Ernő véleménye.]

2867.
A forrongó India. [Hír] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Konstantinápoly, november 8.: Az Irak-törzsek és angolok között.]

2868.
A főváros létesítsen diák-menzát. [Cikk] 7 p. [Bihari Mór felhívása az egyetemi hallgatók nyomorának enyhítésére.]

2869.
Bratianu nyilatkozni fog. [Hír] 8 p. [Bukarest, november 8.]

2870.
Sz. E.: A Babits-ügyhöz. [Közl.] 9 p. [Hozzászólás a Rákosi Jenő által megtámadott Babits Mihály védelmében.] Vö. 2843., 2880., 2933., 3003., 3088. tétel.

2871.
A bolgár jogászok köszönete. [Közl.] 9 p. [A kolozsvári egyetemi polgárságnak, amiért a magyarok üdvözölték Bulgáriának a központi hatalmakhoz való csatlakozását.]

2872.
A bolgár és török nyelv tanítása Budapesten. [Hír] 9 p. [Keleti Akadémián.]

2873.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 10 p. [November 10-én: Hacker Boriska: A jövő iskolája; november 11-én: Lakatos László: A francia háború és a francia irodalom.] Vö. 2840. tétel.

2874.
Előadások az Akadémián. [Hír] 10 p. [Az Akadémia II. osztályán november 9-én [?] Földes Béla és Karácsonyi János előadásaira kerül sor.]

2875.
A beteg Budapest. [Közl.] 11 p. [Magyarevits Mladen tiszti főorvos statisztikai jelentése a járványokról.]

2876.
Bakák a gránicon. [Ism.] 12 p. [Szirmai Albert kottafüzete Gábor Andor szövegével.]

2877.
Fulda Lajos Radó Aladárról. [Cikk] 12 p. [Fulda Lajos a "Frankfurter Zeitungban" méltatta Radó Aladár komponista érdemeit a Die Rückkehr zur Natur c. színműve bemutatása alkalmából.]

2878.
A hadikölcsön. Túl a milliárdon. [Közl.] 13 p. [Az újabb nagyobb összegű jegyzésekről.]313. sz. nov. 10.

2879.
Ha összeül a parlament. [Vc.] 1-2 p. [Novemberben; egy új korszak kezdetét reméli az ország.]

2880.
IGNOTUS: Spécik. [Cikk] 1-2 p. [Vita Rákosi Jenővel, aki a "Budapesti Hírlap" november 9-ei számában Levelek címmel megjelent cikkében Ady Endre és Babits Mihály után mindenekelőtt a "Nyugat" ellen intéz támadást, elmarasztalva az egész modern magyar irodalmat.] Vö. 2843., 2870., 2933., 2908. tétel.

2881.
A megvert franciák. [Hír] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 9.: Macedóniában.]

2882.
Radko Dimitriew jósol. [Közl.] 3 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 9.: Részletek a "Russzkoji Szlovóban" megjelent interjúból.]

2883.
Új balkáni események előtt. [Közl.] 3-4 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 9.: a román-bolgár kapcsolatról.]

2884.
Az új román rektor. [Hír] 4 p. ["Világ" tudósítójától; Bukarest, november 9.: Toma Ionescu eddigi rektor újraválasztása kétséges.]

2885.
Kitchener útja. [Cikk] 4 p. [Párizsi tárgyalásai.] Vö. 2855., 2863., 5744., 5760., 5766., 6027. tétel.

2886.
MAGYAR Lajos: A Fekete hegyek közt. [Cikk] 5-6 p. [Beszámoló a montenegrói frontról.]

2887.
BENEDEK Károly: Az olasz szocialista képviselők határozata. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 4.: a parlamenti frakció határozatának közlése.]

2888.
MAGYAR Lajos: A háborús Adria. [Cikk] 8 p. [Adriai-tengeri csatákról.]

2889.
A híd. [Rip.] 8 p. [A svájci Chiasso és az olasz Ponte-Chiasso határán történt incidensről.]

2890.
SZENDE Pál: Dr. Herzog Ede. [Nekr.] 9 p. [A Reformklub, a Martinovics-páholy, majd a radikális párt aktív szervezője és ügyvéd volt. A fronton november 5-én meghalt.]

2891.
[BENEDEK Károly/ B. K.: Lázongások Albániában. [Tud.] 9-10 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 5.]

2892.
Romain Rolland - a Nobel-díj nyertese. [Hír] 11 p. [Irodalmi Nobel-díj a francia író Jean Christoph c. regényéért.] Vö. 2985. tétel.

2893.
Nis. [Tárca] 11 p. [Történelme, természeti szépsége.]

2894.
Megtorpedózott csatahajó. [Tud.] 11 p. [Aschmead Bartlett angol haditudósító beszámolója a Majestic elsüllyedéséről.]

2895.
A Huszadik Század. [Hír] 12 p. [Az 1915. 16. évf. 31. köt. 10. számának tartalma.]

2896.
Egyetemi hallgatónők Wlassics Gyulánál. [Hír] 12 p. [Hálájuknak adtak kifejezést, mert 20 évvel ezelőtt engedélyezte a nők egyetemre bocsátását.]

2897.
A hadikölcsön. [Közl.] 15 p. [Újabb jegyzések.]

2898.
A rekvirálás. [Cikk] 15-16 p. [Haditermény Részvénytársaság felhívása a termelőkhöz és árubirtokosokhoz, hogy a kormányrendeletnek megfelelően tegyenek eleget kötelezettségüknek. A "Néplap" című gazdasági hetiújság rekvirálásról szóló számát a szokásoson túl 100 000 példányban nyomatták ki és küldték szét ingyen a községekbe.]

2899.
A Szakírók közgyűlése. [Hír] 16 p. [A Szakírók Egyesülete tisztújító közgyűlése; tisztségviselők: Rubinek Gyula, Katona Béla, Barthos Andor, Buday Barna.]314. sz. nov. 11.

2900.
BERNÁT Ottó: A kiegyezési tárgyalások. [Vc.] 1-2 p. [Magyarország és Ausztria között.]

2901.
MAGYAR Lajos: A Feketehegyek között. [Rip.] 1-2 p. [A montenegrói hadszíntérről.]

2902.
DÉRI Imre: Toncsev miniszter a Balkánról. [Cikk és nyil.] 3-4 p. ["Világ" tudósítójától; Berlin, november 20.: Toncsenev, Bulgária pénzügyminiszterének nyilatkozata.]

2903.
Felszabadul a belgrád-nisi vasút. [Közl.] 5 p. [Hivatalos hadijelentésből részletek.]

2904.
Mi történik Szalonikiben? [Hír] 5 p. [Rövid hírek összefoglalása a "Világ" tudósítójától: Szaloniki, Bukarest, Konstantinápoly, Athén; november 10-i jelentéseik.]

2905.
A bolgárok Macedóniában. [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Szófia, november 10.]

2906.
Románia készülődései. [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Bukarest, november 10.]

2907.
Békehang a felsőházban. [Cikk] 6-7 p. [Az angol felsőházban; a balkáni háborúról.]

2908.
[GYURÓI] NAGY Lajos: Ady Endre és Gyóni Géza. Dunántúli úr figyelmébe./Cikk] 8-9 p. [Rákosi Jenővel szemben Ady Endre és Gyóni Géza eszmei rokonságát húzza alá.] Vö. 3003., 3055., 3068. tétel.

2909.
Venizelosz visszavonul. [Hír] 9 p. [A Világ tudósítójától; Szaloniki, november 10.]

2910.
Harangokból ágyúk. [Hír] 10 p. [A tiszáninneni református egyházkerület évi közgyűlésén Dókus Ernő egyházkerületi felügyelő felajánlotta a hadseregnek az egyházkerület összes ércét.] Vö. 2296., 2565. tétel.

2911.
Idill. [Cikk] 10 p. [Hangulatkép vidéki utcán vonuló katonákról.]

2912.
Az új spanyol konzul hivatalba lépése. [Hír] 10 p. [Budapesten Don José Teixidor Y. Jugo királyi konzul.]

2913.
Erdős Renée új regénye. [Ism.] 10 p. [Ősök és ivadékok. 1. rész: Az új sarj. Bp., 1915. 1-2. köt. 249, 252 p.] Vö. 2971., 3076., 3167. tétel.

2914.
Háborúellenes agitáció a svéd gyufa közt. [Hír] 11 p. [Háborúellenes felhívások érkeztek Stockholmból Pétervárra dupla falú gyufaszállító ládában, 100 pétervári és moszkvai politikusnak címezve, duma-képviselők aláírásával.]

2915.
Hősök emlékművei. [Hír] 12 p. [Az emlékműbizottságnak a tervezésben és kivitelezésben való részvételük szándékát jelezték: Bezerédi Gyula Kiss György, Kallós Ede, Ligeti Miklós, Margó, Róna József, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Zala György.]

2916.
WLASSICS Tibor háborús versei. [Ism.] 13 p. [Világok tusáján... 1914-1915. Bp., 1916. Pátria. Címlap-rajz: Csók István.]

2917.
A hadikölcsön. [Közl.] 13-14 p. [Az újabb jegyzések.]315. sz. nov. 12.

2918.
MÉRAY-HORVÁTH Károly: Bontakozás. [Vc.] 1-2 p. [Megjegyzések Molnár Viktor Háború és kultúra c. 1915-ben megjelent kötetéhez.] Vö. 2970. tétel.

2919.
A sárgák lelke. [Tárca] 1-2 p. [Hugues Le Roux és Lafcadio Hearn véleménye a japánokról.]

2920.
[Közlemény.] 2 p. ["Világ" 1913. december 5-ei, 287. számában megjelent Hlinka Páter c. közlemény miatt Sztachó Pál ellen sajtóvétség miatt vádemelés történt. A törvényszék a vádlottat rágalmazás címén elítélte.]

2921.
FÜZESSÉRY István: Előnyomulásunk Szerbiában. [Tud.] 4 p. ["Világ" tudósítójától.]

2922.
[DÉRI Imre] D. I.: A reformerek. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Berlin, november 8.; a német szociáldemokrata pártban a reformerek és radikálisok álláspontja.]

2923.
[BENEDEK Károly] B. K.: Repington a szalonikii expedícióról. [Cikk] 7 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 6.: a "Times" c. angol napilap hadikritikusának, Repington ezredesnek a nyilatkozata a "Giornale d'Italiában". Részletek az interjúból.]

2924.
BENEDEK Károly: Rémület Monasztirban. Az entente nem akarja segíteni a szerbeket. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 6.; olasz haditudósító, Luciano Magrini beszámolója a frontról.]

2925.
Oroszország a békéért. [Hír] 9 p. [Bukarest, november 11.: az "Odeszki Lisztok" c. odesszai kormányzósági lap a közeli béketárgyalásokat feltételezi.]

2926.
KORÁNYI Emil emléke. [Hír] 10 p. [Magyarországi Független Good Templar Rend Nagypáholya november 14-én emlékünnepet rendez Korányi Emilnek: a műsor és az előadók nevének közlése.] Vö. 2981. tétel.

2927.
Hadifoglyokat Gyámolító Bizottság. [Hír] 11 p. [A Bizottság Darányi Ignác elnökletével ülést tartott. Az iroda az elmúlt hóban 21 065 felvilágosítást adott a hadifoglyok hozzátartozóinak.]

2928.
Szomorú számok. [Közl.] 11 p. [A Szabad Líceumban Bosnyák Zoltán, Berend Miklós előadásai: a csecsemőhalandóság miatt a néperő pótlása veszélyben van.] Vö. 2930. tétel.

2929.
Az elesettek eltemetése. [Olv. lev.] 12 p. [Schamschula generális napiparancsa: a háborúban elesettek eltemetésének etikája, előírásai, szabályai.]316. sz. nov. 13.

2930.
GERŐ Ödön: Állam vagy társadalom? [Vc.] 1-2 p. [A csecsemőhalandóság miatt elveszítjük a jövőnk energiáját, ha az állam és a társadalom nem fog össze. Gondolatok Berend Miklós: A csecsemővédelem szemben a háborúval c. előadása kapcsán.] Vö. 2928. tétel.

2931.
MEZEI Ernő: Háborús halál. [Cikk] 1-2 p. [November a temetők hónapja, mely a háborúban kiterjed a csatatéri friss sírdombokra is.]

2932.
Románia és a háború. [Cikk és ism.] 4 p. [Dobrogeanu-Cherea, Constantin: Război san neutralitate, Bucuresti, 1914. c. könyvéhez fűz kritikai megjegyzéseket.]

2933.
ABONYI: Levelek. [Cikk] 7-8 p. [Rákosi Jenőnek a "Budapesti Hírlapban" megjelent Levelek című cikkével szemben védelmébe veszi Ady Endre és Babits Mihály munkásságát és az írói szabadságot.] Vö. 2843., 2870., 2880., 2908., 3003., 3055., 3088. tétel.

2934.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az eredménytelen olasz offenzíva. [Közl.] 7-8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 12.: a Karszt-vidéken.]

2935.
Rózsavölgyi nem pályázik. [Cikk] 9 p. [Rózsavölgyi Gyula nem indul a polgármester-választáson.]

2936.
Nobel-díjjal kitüntetett tudósok. [Hír] 11 p. [Max Lausnak a Majna menti Frankfurt egyetem tanárának a fizikai, Theodor William Richardsnak, a Harward egyetem tanárának a kémiai Nobel-díjat ítélték oda.] Vö. 2983. tétel.

2937.
A főváros szabadiskolája. [Közl.] 11 p. [Székesfővárosi Továbbképző Szabadiskola tanfolyamának programja.]

2938.
Kitiltott német lap. [Hír] 11 p. ["Mächte des Weltkrieges" c. folyóiratot (kiadója a berlini Vorwärts) Harkányi János kereskedelemügyi miniszter kitiltotta.]

2939.
A hadikölcsön. [Közl.] 13 p. [3. hadikölcsön újabb jegyzéseiről.]317. sz. nov. 14.

2940.
JÁSZI Oszkár: A faji elméletek alkonya. [Vc.] 1-3 p. [A faji privilégium az internacionalizmus terjedésével elmosódhat. A faji elmélet a háború "egyik örvendetes áldozata lesz."[!]]

2941.
IGNOTUS: Olvasás közben. Kis nemzetek. [Tárca] 1-3 p.

2942.
FÜZESSÉRY István: Sikereink a Balkánon. [Cikk] 5 p. [Szerbiában.]

2943.
BERNÁT Ottó: Az entente pénzének értékcsökkenése. [Tan.] 7-8 p.

2944.
A mikádó koronázása. [Cikk] 8 p. [Hugues Le Roux beszámolója Yokohamából a japán császár megkoronázásáról.] Vö. 3043. tétel.

2945.
Idegen szemmel. [Tud.] 8 p. [György szerb herceg rövid nyilatkozata Párizsban a "Matin" riporterének.]

2946.
Churchill lemondása. [Közl.] 9 p. [Részletek az angol miniszterelnökhöz intézett lemondásáról szóló leveléből.]

2947.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 10 p. [Életképek, karcolatok november 7-12. között.]

2948.
RAYMOND, Roger: A francia kormány. [Cikk] 11-12 p. [Apró történetek, nyilatkozatok francia miniszterekről, államtitkárokról.]

2949.
FALU Tamás: Őszi szonett. [Vers] 11 p.

2950.
CSIZMADIA Sándor: A fiam háryjánoskodásai. [Elb.] 11-13 p.

2951.
Liebknecht ellen. [Cikk] 12 p. ["Világ" tudósítójától; Berlin, november 10.: a német szociáldemokrata pártról.]

2952.
Józan angol szavak. [Cikk] 13-14 p. [Wilhelm Herzog szemelvénygyűjteménye; Fenner Brockwy, Bertrand Russell, G. Lowes Dickinson a háborúról.]

2953.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Lüttich (Német-Belgiumban.) [Cikk] 14-15 p. ["Világ" tudósítójától; Liège, november]

2954.
[DÉRI Imre] D. I.: A "Monopol"-ban. Egy óra a berlini mozibörzén. [Tárca] 15 p. ["Világ" tudósítójától; Berlin, november 11.]

2955.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 15 p. ["Világ" régi és új előfizetőihez.]

2956.
MIKLÓS Jenő: A trencséni képkiállítás. [Cikk és ism.] 16 p. [A "Hadbavonult művészek kiállítása"; kiemelve Belányi Viktor, André Rezső, Dobai Székely Andor, Lányi Dezső, Pironcsák Antal, Pastinszky Mihály, Hindi Szabó Kata művei.]

2957.
A nők és a háború. [Cikk] 16 p. [Még mindig erős korlátai vannak annak, hogy a nők - az orvosi és bölcsészeti fakultáson kívül - az egyetemre, kereskedelmi akadémiákra bejussanak.]

2958.
A hadikölcsön. A második milliárd felé. [Közl.] 17-18 p.

2959.
SZENES Béla: Ujháziné állást keres. [Rip.] 18-19 p. [Ujházi Ede színész özvegyénél.] Vö. 3969. tétel.

2960.
Kőművesfalva. [Közl.] 19 p. [Jegyzék: névsorral, páholynevekkel a beérkezett összegekről.] Vö. 1468., 1495., 1576., 1638., 1747., 1955., 2058., 2153., 2482., 2582., 2684., 2813. tétel.

2961.
[BÖLÖNI Györgyné] KÉMERI Sándor: A legfájóbb örökség. [Rip.] 19-20 p. [A meghalt katonák hagyatékát őrző Budaörsi úti kaszárnyáról.]

2962.
Divatba jött a hadikölcsön. [Hír] 21 p. [3. hadikölcsön népszerű egész Magyarországon.]

2963.
A Galilei Kör előadássorozata. [Közl.] 21 p. [Társadalmi problémák a háború után c. előadássorozat programja, előadói november. 15. és december. 27. között.]

2964.
Orosz szocialisták a háború és a cárizmus ellen. [Cikk] 21 p. [Szemelvények a Plehanov és körének szerkesztésében Párizsban megjelenő "Prisiv" c. folyóiratból.]

2965.
A Társadalomtudományok Szabadiskolája. [Közl.] 22 p. [A XIX. tanfolyam november 17-én kezdődő előadássorozatának programja.]

2966.
[KELETI Lajos]: Egy tüzérhadapród emlékére. [Megeml.] 23 p. [Pfeiffer Ignác műegyetemi tanár fia: Pfeiffer Imre elhunyt.]

2967.
Halálozás. [Hír] 23 p. [Zsák Hugó nyugalmazott földmívelésügyi miniszteri tanácsos november 14-én elhunyt.]

2968.
KOSZTOLÁNYI Dezső: A madonna rózsája. A Nemzeti Színház bemutatója. [Krit.] 23-24 p. [Hevesi Sándor drámája 3 felvonásban. Bemutatták november 13-án]

2969.
A Tett. [Ism.] 24 p. [Kassák Lajos folyóirata 1915. november 15-ei, I. évf. 2. számának méltatása.]

2970.
Háború és kultúra. [Ism.] 25 p. [Molnár Viktor: Háború és kultúra. Alkalmi beszédek. Bp., 1915. 61 l.] Vö. 2918. tétel.

2971.
Erdős Renée új regénye. [Hír] 25 p. [Az új sarj c. mű várható sikeréről.] Vö. 2913., 3076., 3167. tétel

2972.
[BÁLINT Lajos] [blt.] Pajzs Elemér: Cirkusz. [Ism.] 25 p. [Pajzs Elemér: Czirkusz. Elbeszélések. Bp., 1915. Dick Manó kiadása.]

2973.
FÖLDES Artur: Háborús írások. [Ism.] 25 p. [Bp., 1915. A Benkő könyvkereskedés kiadása.]

2974.
[BÁLINT Lajos] [Blt.]: Bernhard Kellermann: Der Krieg im Westen. [Ism.] 25 p. [Megjelent Leipzig, 1915. Fischer Verlag. Háborús történetek.]

2975.
Orosz-Lengyelországból. [Ism.] 25 p. [Orosz-Lengyelország gazdasági ismertetése. Bp., [1915.] Kiad. a Kereskedelmi Múzeum.]318. sz. nov. 15.

2976.
Majdravárók. [Vc.] 1-2 p. [A háború utáni reményekről.]

2977.
MAGYAR Lajos: Hidroplánon Velence, Pelagoza és az Adria fölött. [Rip.] 1-3 p.

2978.
FÜZESSÉRY István: A szerb haderő pusztulása. [Cikk] 3 p. ["Világ" tudósítójától.]

2979.
Anglia válsága. [Cikk] 5 p. [Churchill lemondásáról.]

2980.
A Petőfi-Társaság ülése. [Hír] 6 p. [november 15-én Herczeg Ferenc elnöklésével. Az ülés napirendje.]

2981.
A Good Templar Rend megemlékezése. [Közl.] 7 p. [Az elesett Korányi Emilről. Korányi emlékére új páholyt alakítanak Korányi Emil-páholy néven.] Vö. 2926. tétel.

2982.
Elkobzott szépirodalmi lap. [Hír] 7 p. ["Tett" 1915. november 15-ei, I. évf. 2. számát 2 közleménye miatt - az egyiket Kassák Lajos írta, a másik Raith Tivadar A játékos kedvű öregúr c. írása - elkobozták.]

2983.
A fizikai és chémiai Nobel-díjak. [Közl.] 7 p. [Max Laue frankfurti egyetemi tanár és Richards Theodore William, a Harvard-egyetem professzora munkásságának méltatása.] Vö. 2936. tétel.319. sz. nov. 16.

2984.
Olaszország bajai. [Vc.] 1-2 p. [Az olasz közvélemény a kormányválságról.]

2985.
DÉNES Zsófia: Romain Rolland. [Cikk] 1-3 p. [Jean Christophe c. műve alapján az író egyéniségéről.] Vö. 2892. tétel.

2986.
A franciák Szalonikiben. [Rip.] 4 p. ["Matin" újságírójának beszámolója az antant-csapatokkal ellepett görög kikötőről.]

2987.
FÜZESSÉRY István: Előre Szerbiában. [Tud.] 5 p.

2988.
A tartós béke problémája. [Hír] 7 p. [Részletek Giesswein Sándor: A tartós béke problémája és feltételei, kapcsolatban a nők választójogával címmel a Férfiliga felolvasóülésén tartott előadásából.]

2989.
COBOR Péter: Az Internacionale. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Zürich, november: a Zimmerwaldi Konferencia hatása - szakadás az internacionalista iroda és a Zimmerwaldi Konferencia iránya, ill. irányítói között.] Vö. 3089. tétel.

2990.
MAGYAR Lajos: Kedves ismerősök. [Rip.] 8-9 p. [A montenegrói frontvonalnál harcolók a budapesti "civil" foglalkozásukra, életükre emlékeznek.]

2991.
A levesosztó. [Cikk] 9 p. [Beszámoló az ELOT, az Eötvös Leves Osztó Társaságnak Budapesten, a Wesselényi u. 38. sz. alatt működő ingyenleves-akciójáról, amit az Eötvös-páholy működtet.]

2992.
A Felvidék újjáépítésének akciója. [Közl.] 11 p. [Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottsághoz beérkezett adományok újabb jegyzéke.]

2993.
Varga Jenő előadása. [Hír] 11 p. [Gazdasági problémák a háború után címmel november 17-én a Galilei Körben.

2994.
A török-bolgár tanfolyam megnyitása. [Hír] 11 p. [A Magyar-Bosnyák Gazdasági Központ és a Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesülete nyelvtanfolyamokat indít: a megnyitón Lánczy Leó, Achmed Hikmet bey, Pantse Doreff bolgár főkonzul, Harkányi János kereskedelmi miniszter jelent meg.]

2995.
Az első Jókai-film. A "Szegény gazdagok" az Omniában. [Ism.] 12 p. [Az Omnia mozivállalat tulajdonosainak társasága átdolgozásában Jókai Mór regénye 5 részben.]

2996.
A hadikölcsön. [Közl.] 12-13 p. [Újabb jegyzések.]320. sz. nov. 17.

2997.
PÁSZTOR Mihály: A pesti ember jövedelme. [Vc.] 1-2 p. [Statisztikai adatok alapján.]

2998.
BENEDEK Károly: Northcliff. [Cikk] 2-3 p. [Melide, november 9.: az angol kormányt a Northcliff-sajtóvállalat hatalma vitte válságba.]

2999.
BENEDEK Károly: Az entente elejti Szerbiát. [Cikk] 5-6 p.

3000.
Atamasin lett a bukaresti egyetem rektora. [Cikk] 6 p.

3001.
BENEDEK Károly: A haldokló Szerbia. [Cikk] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 14.]

3002.
ADY Endre: Ifjú szívekben élek. [Vén csaholóknak küldöm.] [Vers] 7 p. [A vers az ún. Ady-Rákosi-vita részeként jelent meg.] Vö. 2908., 2933. tétel.

3003.
BABITS Mihály: Vers, támadásokra. [Pro domo - minden megjegyzés nélkül, Tetszés szerint kommentálható.] [Vers] 7 p. [A vers az ún. Babits-Rákosi-vita részeként jelent meg.] Vö. 2843., 2870., 2880., 2933., 3088. tétel.

3004.
MAGYAR Lajos: Nikita a világháborúban. [Cikk] 8 p. [A csernagorcok a "királyáról"]

3005.
A Pesti Hírlap új szerkesztője. [Hír] 9 p. [Légrády Imre lett a főszerkesztő, Lenkey Gusztáv a felelős szerkesztő.]

3006.
Tudományos előadások. [Hír] 10 p. [A Társadalomtudományok Szabad Iskolája november 17-19. közötti előadásainak programja.]

3007.
A hadikölcsön. [Közl.] 12 p. [Újabb jegyzések.]321. sz. nov. 18.

3008.
IGNOTUS: "Aztánra". [Vc.] 1-2 p. [Folytatva Spécik c. cikke gondolatmenetét, figyelmeztet, mennyire fontos megőrizni az irodalom s a művészetek szabadságát, nem csak a jelenben, de a háború utáni időkre nézve is.] Vö. 2880. tétel.

3009.
LOVAG Ádám: A tartós béke előkészítése. [Cikk] 1-2 p. ["Világ" tudósítójától; Bern, november 12.: a Nemzetközi tanulmányi kongresszus előkészületeiről, Alfred Fried Nobel-békedíjas professzor nyilatkozatával.]

3010.
FÜZESSÉRY István: Előrehaladásunk Szerbiában. [Cikk] 3 p.

3011.
Anglia a válaszúton. [Cikk] 5 p. [Churchill november 15-i beszédének sajtóvisszhangja.]

3012.
Középeurópa. [Cikk és ism.] 6 p. [Friedrich Naumann: Mitteleuropa. Berlin, 1915.] Vö. 2771., 3012., 3460., 3510., 3808., 4058., 4211., 4336., 4553. tétel.

3013.
MAGYAR Lajos: Petár herceg magához kéreti Hupka alezredest. [Tud.] 7 p. [Montenegrói hadszíntéren a parlamenterek találkozása.]

3014.
BÁRCZY István polgármester. [Tud.] 7-8 p. [Budapest új polgármestere, részletek az üdvözlő beszédekből.]

3015.
BENEDEK Károly: Az olasz parlament. [Cikk] 8 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 16.]

3016.
Idegen szemmel. [Cikk] 9 p. [Részletek a "Mercure de Franceból" M. Zavie tudósítása a Németországban lévő francia fogolytáborokról.]

3017.
A Darwin. [Hír] 10 p. [A természettudományi folyóirat november 15-ei, 4. évf. 22. számának rövid tartalma.]

3018.
Magyar-német színházi lap. [Hír] 12 p. ["Thália" címmel Temesváron, szerk. Osich Viktor hírlapíró.]

3019.
A Nyugat. [Hír] 12 p. [Az 1915. november 16-ai, 8. évf. 22. szám tartalma.]

3020.
A hadikölcsön. [Közl.] 12-13 p. [Az újabb jegyzésekről.]322. sz. nov. 19.

3021.
BERNÁT Ottó: A francia járadék. [Vc.] 1-2 p. [Franciaország piacra bocsátja az állami járadékokat a háború folytatásához.]

3022.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: A csipke. [Német-Belgiumban.] [Tárca] 1-2 p. ["Világ" tudósítójától; Brüsszel, november: a belga csipkeipar újjászervezése.]

3023.
FÜZESSÉRY István: Hóban, fagyban előre! [Tud.] 4-5 p. [A szerb hadszíntérről.]

3024.
[BENEDEK Károly] B. K.: Új német offenzíva. [Hír] 5 p. ["Világ" tudósítójától; Melide, november 13.: Maurice Barrès rövid nyilatkozata a francia frontról.]

3025.
Görögország semlegessége. [Tud.] 6-7 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, Athén, Szófia - a követek véleménye.]

3026.
DÉRI Imre: Gróf Apponyi Albert Berlinben. [Cikk és nyil.] 7 p. [Apponyi nyilatkozata: a Magyar Vöröskereszt megbízottjaként útja céljáról.]

3027.
PILISI Lajos: Tizenegyhónapi szerb fogság után. [Rip.] 7-8 p. [Bottykai István dunapataji és Paprika Béni kiskunfélegyházi földműves beszámolója Budapesten szabadulásuk körülményeiről.]

3028.
A háborús London. [Cikk] 8 p. [Az angol háborús könyvkereskedelemről és könyvkiadásról.]

3029.
Francia tükör. [Tud.] 8 p. ["Matin" londoni tudósítójától: az angol alsóház eseményeiről.]

3030.
MAGYAR Lajos: Három napig hydroplánban a nyílt tengeren. [Rip.] 9 p. [Az 1915. július 19-én Bari közelében történt szerencsétlenségről.]

3031.
Karikagyűrű. [Ism.] 11 p. [Bemutató a Király Színházban november 18-án. Operett 3 felvonásban. Szöveg: Urai Dezső-Zsoldos László. Zene: Stojanovics Jenő.]

3032.
Csokonai-ünnep Debrecenben. [Hír] 11 p. [November 19-én Géresi Kálmán, Pap Károly, Szávay Gyula részvételével.]

3033.
CSÓK István amerikai kitüntetése. [Hír] 12 p. [Egy San Francisco-i kiállításon nagy aranyérmet nyert.]

3034.
A hadikölcsön. [Közl.] 12-13 p. [Az újabb jegyzésekről.]323. sz. nov. 20.

3035.
GERŐ Ödön: Meggyökerezett tévedések. [Vc.] 1-2 p. [Demokrácia ereje: parlamentarizmus és sajtószabadság.]

3036.
MAGYAR Lajos: Bocche di Cattaro. [Rip.] 1-2 p. [Montenegro gerillaháborúja.]

3037.
DÉRI Imre: Az új Magyarország. Kórody-Lutz legújabb szereplése. [Cikk] 3-4 p. [A berlini Lyceum-klubban Lukács Géza közgazdász előadása Magyarország gazdasági helyzetéről. Kórody-Lutz professzor a magyarországi németek kulturális ellátását kérte számon.]

3038.
FÜZESSÉRY István: Monasztír előtt. [Tud.] 5 p. [Frontbeszámoló.]

3039.
BENEDEK Károly: Merénylet Pasics ellen. [Tud.] 5-6 p. [Pasics szerb miniszterelnök; az antantcsapatok már nem védhetik meg Szerbiát.]

3040.
[DÉRI Imre] D. I.: Gazdasági megegyezésünk Ausztriával. Dr. Dovénak, a Reichstag alelnökének nyilatkozata. [Rip. és nyil.] 7 p. [Berlin, november 13.: Lesznek-e vámsorompók Ausztria és Magyarország között?]

3041.
[BENEDEK Károly] B. K.: Utam Ausztria-Magyarországon át. Írta: Gustave Kraft, a "Gazette de Lausanne" kiküldött tudósítója. [Cikk] 7-8 p. [Megjegyzések Kraft útibeszámolójához.]

3042.
[DÉRI Imre] D. I.: A német ipar Napóleonja. Walther von Rathenau a Világ cikkéről. [Cikk] 8-9 p. [Benedek Károly: A német ipar Napóleonja c., a "Világ" november 6-ai, 309. számának 7-8. oldalán megjelent írására nyílt köszönőlevélben válaszol Rathenau. A levél közlése. Keltezése: Berlin, november 10.] Vö. 2801. tétel.

3043.
A császár-isten. Jegyzetek a mikádóról. [Cikk] 9 p. ["Matin" tudósítója: Hugues Le Roux beszámolója Japánból, a koronázási hangulatról.] Vö. 2944. tétel.

3044.
Sértés-e ez a szó boche? [Jegyz.] 11 p. [A németek csúfneve, a szó eredeti jelentése.]

3045.
Halálozás. [Hír] 11 p. [Bloch Arthur Vilmosnak, a Minerva-Szabadkőműves-páholy tagjának a temetése november 20-án. Pásztor József a páholy nevében búcsúztatta.]

3046.
Színházi Újság. [Hír] 12 p. [Miskolcon Darvas Henrik szerkesztésében 1915. október 28-án indult új lapról.]324. sz. nov. 21.

3047.
MÉRAY-HORVÁTH Károly: Új problémák: új ellenzék. [Vc.] 1-3 p. [A 48-as párt idejét múlta; új, radikális és szocialista pártra van szükség a háború után.]

3048.
IGNOTUS: Olvasás közben. Kalandorok. [Tárca] 1-3 p. [Winston Churchill jelszavairól.]

3049.
DÉRI Imre: Bulgária és a központi hatalmak. [Cikk] 6 p. ["Világ" tudósítójától; Berlin, november 10.: Stojanovnak, a bolgár államadósságok igazgatójának nyilatkozata a Disconto-Gesellschafttal kötött 500 milliós kölcsön sorsáról.]

3050.
Mohamed. Egy fogoly arab katona. [Cikk és nyil.] 6 p. ["Figaróból" André Warnod írásának átvétele.]

3051.
BERNÁT Ottó: A tőzsdék. [Tan.] 7-8 p. [A tőzsdei moratóriumot nem a háború indokolja, hanem az értékpapír, a pénzpiac és a szabadforgalom egyenlőtlensége.]

3052.
BALKÁNYI Béla: A "senki Dunája". [Cikk] p. [ifj. Leopold Lajosnak A senki Dunája címmel a "Huszadik Század" 1910. évi a 14. évf. 22. kötete 257-268. oldalán megjelent cikkéhez kapcsolódva újra felméri az azóta eltelt időszak vízügyi helyzetét.] Vö. 2908., 3003., 3068. tétel.

3053.
Új hatalmak keleten. [Cikk] 8 p. [Megjegyzések Georg Irmer: Völkerdämmerung im Stillen Ocean c., Lipcsében megjelent könyvéhez.]

3054.
BENEDEK Károly: A francia szocializmus kettészakadása. [Cikk] 11-12 p. [Melide, november 19.: Megszűnt a francia "Bataille Syndicaliste" c. lap, a C.G.T hivatalos orgánuma, és az eddigi testvérlap, a "L'Humanité", a franciaországi szocialista párt lapja, irányt változtatott.]

3055.
CSIZMADIA Sándor: A költészetről és a költőkről. [Tárca] 11-13 p. [Rákosi Jenő és a modern magyar irodalom közti vita kapcsán fejti ki osztályharcos véleményét a költészet és a valóság viszonyáról.] Vö. 2908., 3003., 3068. tétel.

3056.
Kőművesfalva. [Hír] 12 p. [Az újabb adakozások jegyzéke.]

3057.
MAGYAR Lajos: Látogatás a tengeralattjáró bensejében. [Rip.] 13-14 p.

3058.
Szaloniki bizánci művészete. [Cikk] 14 p. [Részletek Léon Rosenthalnak a "L'Humanitéban" közölt cikkéből.]

3059.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Jegyz.] 15 p. [A november 14-19. közötti időszakról.]

3060.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 15 p. ["Világ" 7. évfolyamának programja.]

3061.
SZENES Béla: A háború árvái között. [Rip.] 17 p. [Gyermekvédő Liga Úri utca 12. sz. alatti intézménye: a hadiárvák otthona.]

3062.
DUTKA Ákos: Dalol az utca. [Vers] 17 p.

3063.
WEIGL Géza: A tábori kórházban. [Rip.] 17-18 p.

3064.
Francia tükör. [Tárca] 18 p. ["Figaróban" megjelent karcolatokból.]

3065.
A Keleti Akadémia ünnepe. [Hír] 19 p. [25 éves fennállásakor a bolgár rokonság jegyében zajlottak az ünnepségek.]

3066.
A Szabad Líceum előadásai. [Hír] 19 p. [November 19-én Gaár Vilmos előadása a tengeri háborúk színtereiről, november 20-án Marczali Henrik előadása Lengyelországról.]

3067.
Előadások a Szabad Iskolában. [Hír] 19 p. [November 24-26. között]

3068.
Ady Endre nyilatkozata. [Jegyz.] 19 p. [Rákosi Jenőnek a "Budapesti Hírlap" november 16-i számában megjelent Levelek c. írásával vitatkozva Hatvany Lajos irodalomszervező szerepéről, vele való kapcsolatáról.] Vö. 2908., 3003., 3055. tétel.

3069.
A Gallilei-Kör előadásai. [Hír] 19 p. [november 22-23. között]

3070.
Magyar írók élete és munkái. [Hír] 23 p. [A MTA Szinnyei József életrajzi vállalatának folytatására Gulyás Pált, a Nemzeti Múzeum könyvtárőrét kérte fel.]

3071.
Színházi Élet. [Hír] 23 p. [A november 21- november 28-ai, 4. évf. 12. szám tartalma.]

3072.
Mit búsulsz, Kenyeres? [Ism.] 23 p. [Komáromi János: Mit búsulsz, Kenyeres? Elbeszélések. Bp., 1915.]

3073.
A háborúban megvakult katonák jövő sorsa. [Ism.] 24 p. [Grósz Emil: A harctéri szemsérülésekről és megvakulásokról. Bp., 1915. Syllabus.]

3074.
A magyar könyvpiac 1914-ben. [Ism.] 24 p. [Magyar Könyvészet, 1914. Szerk. Kőhalmi Béla-Pikler Blanka. Bp., 1915.]

3075.
Magyarország és a Balkán-félsziget. [Ism.] 24 p. [Írta: Polgár Iván. Iparosok olvasótára XXII. 1. kötet.]

3076.
Erdős Renée új regénye. [Hír] 24 p. [Az új sarj c. mű várható sikeréről. Az 1915. november 14-i szám 25. oldalán közölt szöveg ismétlése.] Vö. 2913., 2971., 3167. tétel.

3077.
A gondolatszabadság története. [Ism.] 24 p. [Írta: Bury J. B. Ford. Balog Gábor. A Kultúra és Tudomány c. sorozat 17. kötete.]

3078.
A Városi Könyvtár értesítője. [Ism.] 24 p. [Budapesti Városi Könyvtár Értesítője 1915. 3-4. sz. Szerk.]325. sz. nov. 22.

3079.
Péter király. [Vc.] 1-2 p. [Az idős szerb királyról.]

3080.
Bókay Árpád beszéde. Elmondta a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy diáksegítő teadélutánján. [Cikk] 1-2 p. [A magyarországi szabadkőművesek kötelességtudásáról, a szegény diákok támogatásának lehetőségeiről.] Vö. 3082. tétel.

3081.
[DÉRI Imre] D. I.: Sebesült huszárok Berlinben. [Rip.] 4 p. [Berlini hadikórházakról.]

3082.
A főiskolai diákokért. A magyar szabadkőművesek akciója. [Cikk] 5 p. [Beöthy Zsoltnak, a Budapesti Tudományegyetem rektorának felhívása: művészi műsorok bevételével támogatni kell a diákokat. Az első teadélutánt a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy rendezte. A rendezvény szereplői: Hubay Jenő, Dömötör Ilona és Wenczell Béla operaénekes voltak.] Vö. 3080. tétel.

3083.
A pozsonyi egyetem ünnepe. [Hír] 5 p. [Komlóssy Károly joghallgatót államtudományi doktorrá avatták.]326. sz. nov. 23.

3084.
Lélekmentők. [Vc.] 1-2 p. [Házalók gyűjtenek, hogy a fronton harcolók számára - vitatott tartalmú - könyvecskéket jelentessenek meg.]

3085.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Iskolák. [Német-Belgiumban.] [Tárca] 1-2 p. [Brüsszel, november: A háború óta bezárt iskolákat megnyitották, de 7 pontban megfogalmazták a tanítás új reformjait.]

3086.
BENEDEK Károly: Az olasz hadsereg kritikus helyzete. Ellentétek az olasz kabinetben. [Cikk] 3 p. [Részt vegyen-e a balkáni háborúban?]

3087.
MAGYAR Lajos: Singule sorhajóhadnagy elmondja, hogy süllyesztette el az olasz Garibaldi és az angol Liverpool-típusú csatahajót. [Rip. és int.] 8 p.

3088.
[HATVANY Lajos, báró] TÚLONTULI Leszidor: Válasz Szidoréknak. [Cikk] 7-8 p. [Vita Rákosi Jenővel Ady Endre, Babits Mihály s a magyar irodalom védelmében.] Vö. 2843., 2870., 2880., 2933., 3003., 3097., 3100. tétel.

3089.
A zimmerwaldi békehatározatok. [Cikk] 9-10 p. [Internacionale titkos konferenciájáról; részletek a "L'Humanitè" értékel
ő cikkéből.] Vö. 2989. tétel.

3090.
Klein Gyula műegyetemi tanár meghalt. [Nekr.] 11 p. [November 21-én. Rövid életrajza.]

3091.
A Népoktató-Egyesület gyűlése. [Hír] 12 p. [Az Országos Népoktató Egyesület 45. évi közgyűlésének rövid beszámolója.]327. sz. nov. 24.

3092.
IGNOTUS: A balkáni felszámolás. [Vc.] 1-2 p. [A balkáni népek érdeke.]

3093.
MAGYAR Lajos: Történetek az Adriáról. [Tárca] 1-2 p. [A tengeri hadviselés.]

3094.
MAGRINI, Luciano: Monasztir utolsó napjai. [Cikk] 5-6 p. ["Secolo" c. olasz lap munkatársának beszámolója a bolgár sereg november 19-i bevonulásáról.]

3095.
LAMBRECHT Kálmán: Fajok pusztulása. [Cikk] 8 p. [Az utóbbi évtizedekben a növény és az állatvilágban elpusztult fajokról.]

3096.
L'abbé Lagardére. [Cikk] 8 p. [Francia tábori lelkész 15 napi fogházat kapott, mert a háború értelmetlenségéről beszélt a katonáknak.]

3097.
MARIAY Ödön: Válasz... [Olv. lev.] 11 p. [Bíró Lajosnak az Ady-Rákosi-vita során a "Világ" 1915. november 23-i számában publikált cikkével vitázva fejti ki nézetét Ady Endre költészetének eredetiségéről és nemzeti jellegéről.] Vö. 3088., 3100. tétel.328. sz. nov. 25.

3098.
BERNÁT Ottó: Pénzügyi összeomlás. [Vc.] 1-2 p. [Anglia és Franciaország háborús kölcsönei és hitelei.]

3099.
MAGYAR Lajos: Szkutari a háború alatt. [Cikk] 2-3 p. [Albániáról.]

3100.
[HATVANY Lajos, báró] TÚLONTÚLI Leszidor: Viharmadári[ro]dalom. [Cikk] 7-9 p. [Az Ady-Rákosi-, ill. a Babits-Rákosi-vitában Rákosi Jenővel vitatkozva védi a modern magyar irodalmat.] Vö. 3088., 3097. tétel.

3101.
DÉRI Ferenc. Budapest új alpolgármestere. [Cikk] 8 p. [Rózsavölgyi Gyula helyére került; a cikk eddigi érdemeit méltatja.]

3102.
Egy év. Az Auguszta-alap működéséből. [Közl.] 8-9 p. [Lónyay Sándorné jelentése.]

3103.
BENEDEK Károly: A kölni érsek üdvözli a magyarokat. [Hír] 9 p. [Hartmann kölni érsek november 24-i egy-mondatos üdvözlete a luganói pályaudvaron.]

3104.
Kovács Pál, dr. [Gyászjelentés] 9 p. [A Demokratia szabadkőműves páholy tagja, nyugalmazott jogakadémiai igazgató elhunyt.] Vö. 3107. tétel.

3105.
Löwy Lajos, dr. [Gyászjelentés] 9 p. [A Minerva szabadkőműves páholy tagja elhunyt.] Vö. 3110. tétel.

3106.
Lángban álló gyártelep. [Tud.] 10 p. [Leégett a Herczeg-féle vegyészeti gyár.]

3107.
Dr. Kovács Pál meghalt. [Nekr.] 10 p. [Kecskeméten, november 22-én. Temetése november 24-én. Tanár és író, a "Világban" is jelentek meg cikkei.] Vö. 3104. tétel.

3108.
Sub auspiciis. [Hír] 10 p. [Kolozsváron Trócsányi Dezsőt a bölcsészettudományok, Judik Józsefet az államtudományok doktorává avatták.]

3109.
A kolera. [Hír] 11 p. [November 8-tól 14-ig hat újabb megbetegedés történt.] Vö. 1758., 1916., 2045., 2162., 2303., 2392., 2844., 3436., 3651., 3728., 3788. tétel.

3110.
Halálozás. [Nekr.] 11 p. [Löwy Lajos dr. ügyvéd, a kőbányai szociális mozgalmak vezetője.] Vö. 3105. tétel.

3111.
A drágaság ellen. Érdekképviseletek és testületek emlékirata a kormányhoz. [Közl.] 12-13 p. [A budapesti kereskedelmi és iparkamara 16 pontba foglalt javaslata.]329. sz. nov. 26.

3112.
Tudomány és macskazene. [Vc.] 1-2 p. [Doyen professzor előadása a Sorbonne-on a tudomány semlegességéről és nemzetköziségéről botrányba fulladt.]

3113.
BENEDEK Károly: A hadifoglyok levelezése. [Tárca] 1-3 p. [A svájci posta jelentős szerepe a nemzetközi postaforgalom lebonyolításában.]

3114.
FÜZESSÉRY István: Montenegrói földön. [Tud.] 3 p. [A szerbiai offenzíva.]

3115.
Békés megoldás Görögországban. [Cikk] 5 p. [Görögország nem segíti fegyveresen Szerbiát.]

3116.
Ellentétek az entente-nál. Az új görög helyzet. [Cikk] 5-6 p. ["Világ" tudósítójától; Szaloniki, november 25.]

3117.
MAGYAR Lajos: Végig a dalmát parton. [Rip.] 7-8 p.

3118.
Francia újságokból. [Jegyz.] 7-8 p. [Színes hírek, karcolatok a "Figaróból".]

3119.
Megnyitják a Lánchidat. [Cikk] 8 p. Vö. 3124. tétel.

3120.
Hochenhauer Ignác halála. [Hír] 10 p. [Kassán hunyt el. Író, újságíró; első írásai a Hölgyfutárban jelentek meg.]

3121.
Mi kell a katonának? [Olv. lev.] 11 p. ["Világnak" címzett levél a frontról - az ajándékcsomagokról.]

3122.
Pásztor Árpád felolvasása. [Hír] 11 p. [Nőtisztviselők Országos Egyesületében felolvasta Vengerkák c. regényének egy részletét.]

3123.
Katonaorvosi szaklap. [Hír] 11 p. [A "Külügy-Hadügy" 1915. november 28-ai, 48. számában a 13-19. oldalon Egészségügy a haderő szolgálatában címmel Lobmayer Géza szerkesztésében sorozatot nyitott.]330. sz. nov. 27.

3124.
GERŐ Ödön: Hídavatás. [Vc.] 1-2 p. [A Széchenyi Lánchíd megnyitása.] Vö. 3119. tétel.

3125.
[DÉRI Imre] D. I.: Húshagyó péntek. [Tárca] 1-2 p.

3126.
[BENEDEK Károly] B. K.: Sajtószabadság Angliában. [Jegyz.] 3-4 p. [Az angol cenzúráról.]

3127.
Albániáról. [Cikk] 4 p. [Az ország rövid ismertetése.]

3128.
[BENEDEK Károly] B. K.: A "Hindenburg cognac". [Tárca] 5-6 p. [Németországban új konyakot kezdenek gyártani, a franciák ezt "aljasságnak" minősítik.]

3129.
Francia lapszemle. [Jegyz.] 6 p. [Karcolatok, hírek a "Figaróból".]

3130.
[BENEDEK Károly] B. K.: A bombázott Görz. [Cikk] 6 p.

3131.
Bismarck francia szemmel. [Cikk] 7 p. [Ernst Daudet vezércikke a "Figaróban" Németország, Bismarck öröke címmel. Részletek az írásból.]

3132.
BENEDEK Károly: Turati beszél. [Cikk] 7-8 p. [Turati Filippo képviselő szónoklata a milanói munkásgyűlésen. Az olasz cenzúra a beszéd közlését nem engedte.]

3133.
[BENEDEK Károly] B. K.: Irodalom a háború után. [Cikk] 8-9 p. [Paul Flat és Victor Giraud elképzelése a jövő irodalmáról.]

3134.
Idegen diákokért. [Cikk] 10 p. [A svájci egyetemi hallgatók mozgalma és felhívása Európa egyetemistái ügyében.]

3135.
[BENEDEK Károly] B. K.: Egy felfüggesztett hadsereg. [Jegyz.] 11 p. [Monacónak fel kellett oszlatnia hadseregét.]

3136.
Vadász- és Versenylap. [Hír] 12 p. [Az 1915. november 26-ai, 59. évf. 77. szám méltatása.]

3137.
A jövő nemzedék és a háború. [Hír] 12 p. [A Társadalomtudományi Társaságban november 27-én Madzsar József: A jövő nemzedék védelme és a háború címmel tartott előadást.]331. sz. nov. 28.

3138.
BALKÁNYI Béla: A béke palotája. [Vc.] 1-2 p. [A háború után új alapokra kell helyezni és átszervezni a magyar mezőgazdaságot és ipart.]

3139.
IGNOTUS: Olvasás közben. Sorozás és bevonulás. [Tárca] 1-3 p. [Finnországról és Svájcról.]

3140.
[JÁSZI Oszkár] J. O.: Háborús emlékek között. I. Krakkó körül. [Cikk] 3 p. [Útijegyzetek Lengyelországból.]

3141.
BERNÁT Ottó: A "megbénult" tőzsdék. [Cikk] 7-8 p. [Az értékpapír forgalom külföldön.]

3142.
JUHÁSZ Gyula: A muszka. [Vers] 7 p.

3143.
CSIZMADIA Sándor: Bolond világ [Tárca] 7-9 p. [Útiélmények Magyarországon.]

3144.
ISAC, Emil: Háború és irodalom. [Cikk] 8 p.

3145.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Jegyz.] 9-10 p. [A november 21-26. közötti időszakról.]

3146.
DÉRI Imre: Berlin háborús várospolitikája. Beszélgetés Reicke polgármesterrel. [Rip.] 11 p. [Berlin, november. 22.]

3147.
BÁLINT Lajos: A világháború végcélja. [Ism.] 12 p. [Révai [Mór] Maurus: Das Endziel des Weltkrieges. Englande Ausschaltung aus Europa c. könyvéről.]

3148.
[BÖLÖNI Györgyné] KÉMERI Sándor: Olaszország nem haragszik. [Jegyz.] 12 p. [Éveken át Olaszországban élő és alkotó magyar szobrászművész feleségének élménybeszámolója az olasz hétköznapokról.]

3149.
A hadipénzügyekről, a Pénzintézeti Központról, gyáriparunkról és a béke kérdéséről. Beszélgetés Hegedűs Loránttal. [Int.] 13 p. ["Világ" munkatársának riportja.] Vö. 3501., 3542., 3566., 3578., 3605., 3613., 3646., 3655., 3668., 3682., 3715., 3753., 3854., 3866., 3886. tétel.

3150.
A világháború új útjai. [Cikk] 13-14 p. [A nagyhatalmak és a szomszédos országok területszervezési törekvései.]

3151.
Francia tükör. [Jegyz.] 14 p. ["L'Humanitéból" színes részletek.]

3152.
ADLER Artur: Miről van szó? [Cikk] 14 p. [Rákosi Jenőnek a modern magyar irodalom ellen intézett támadásai kapcsán - felhívja a figyelmet arra, hogy a háborús uzsorát nemcsak a polgárság, hanem a földbirtokos osztály is gyakorolja.]

3153.
HOLZER Sándor: Az új divat. [Jegyz.] 14 p. [A Holzer Divatház vezetőjének csevegése a háborús divatról.]

3154.
BÖLÖNI György: Kiállítások. [Cikk és ism.] 15 p. [A Szépművészeti Múzeumban Barabás Miklós; az Ernst Múzeumban Csók István, Major Henrik, Vadász Miklós, Rippl-Rónai József stb. csoportkiállítása.]

3155.
PILISI Lajos: Tessék megbocsátani. A budai gyermekotthon kitiltottjairól. [Rip.] 15 p. [A katolikus missziótársulat budai napközi gyermekotthonáról.]

3156.
VIDOR Jenő: Jogászokról. [Ism.] 16 p. [Gyomai Zsigmond: Emlékalbum. 1890-1915. Bp., 1915. Neves jogászok életrajzainak gyűjteménye.]

3157.
SZENES Béla: Megmentett emberek. [Cikk és olv. lev.] 17 p. [A rokkantak sikeres munkába állításáról.]

3158.
Kőművesfalva. [Közl.] 17 p. [Az újabb adakozás eredményei.]

3159.
Lida Gustave Heymann Budapesten. [Cikk] 18 p. [A német szociálpolitikusnő előadásokat fog tartani.]

3160.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 18 p. [November 29-én Pikler J. Gyula: Vámvédelem vagy szabadkereskedelem; november 30. Kepes Emil: Az anyagelméletekről.]

3161.
A jövő nemzedék és a háború. [Cikk] 18 p. [A Társadalomtudományi Társaság Szabó Ervin elnöklésével ülést tartott. Ezen Madzsar József "A jövő nemzedék védelme és a háború" címmel tartott előadást. Az előadás méltatása.] Vö. 3222., 3284., 3313. tétel.

3162.
Tudományos előadások. [Hír] 18 p. [A Társadalomtudományok Szabad Iskolájának programja december 1-3. között.]

3163.
Felolvasás az új közös címerről. [Hír] 18 p. [Csánky Dezső főlevéltáros november 28-ai előadásáról.]

3164.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 19 p. ["Világ" programja.]

3165.
Wlassics Gyula falva. [Hír] 19 p. [A Nőképző Egyesület gyűjtési mozgalmat indított, hogy a Kárpátokban felépítsék Wlassics Gyula-falvát.]

3166.
Levél a harctérről. [Olv. lev.] 19 p. [Molnár András munkásember levele munkaadója, Fekete Fülöp mérnök feleségéhez.]

3167.
A mai nő. [Hír] 20 p. [Erdős Renée: "Az új sarj" c. regényéről.] Vö. 2913., 2971., 3076. tétel.

3168.
LÁSZLÓ Béla: A közgazdaságtan elemei. [Ism.] 21 p. [Kovács Gábor: A közgazdaságtan elemei. 1. köt. Debrecen, 1915. 291 p.]

3169.
Drezdai könyvtárkalauz. [Ism.] 21 p. [Ernst Bruno: Dresdener Bibliothekenführer. Kiad. C. Heinrich.]

3170.
Irodalom és Zene. [Ism.] 21 p. [Havi folyóirat könyvbarátok és zenekedvelők részére. Szerk. Rózsavölgyi és Társa. Indult: 1915. október]

3171.
A friaul-nyelvről. [Ism.] 21 p. [Zärtlichkeits-Ausdrück und Koseworte in der friaulischen Sprache". Kiad. a Heinrich Merey Sohn cég, Prága.]

3172.
Az Élet könyvei. [Hír] 21 p. [Az Élet könyvei (Bibliotheca Vitae) sorozat legutóbb megjelent 10 kötetének ismertetése. A sorozatot az "Élet" c. hetilap íróiból alakult bizottság szerkeszti, s az Élet Irodalmi és Nyomdai Rt. adja ki.]

3173.
Mindennapi kenyerünk. A H. T. a rekvirálás előtt. [Cikk] 22-23 p. [A Haditermény Részvénytársaság feladata.]

3174.
S. J. Wien. [Szerk. üzenet] 26 p. [A "Tett" szerkesztősége: Bp. V., Sziget u. 16. I. em. 14. Szerkesztő Kassák Lajos.]332. sz. nov. 29.

3175.
MÉRAY-HORVÁTH Károly: Új problémák: új ellenzék. [Vc.] 1-2 p.

3176.
BENEDEK Károly: Egy francia miniszter. [Cikk] 1-2 p. [Denis-Cochin báró bekerült az új francia kormányba.]

3177.
A román trónbeszéd. [Cikk] 4 p. [Részletek Ferdinánd román király beszédéből.]

3178.
VÁMOS Jenő: A drágaság ellen. Ankét a kereskedelmi kamarában. [Cikk] 6 p. [Kereskedelmi és Iparkamara ülése Lánczy Leó elnökletével.]333. sz. nov. 30.

3179.
BERNÁT Ottó: Az értékpapírok forgalma. [Vc.] 1-2 p.

3180.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Vasút és posta. [Német-Belgiumban] 1-2 p. [Tárca] [Brüsszelben.]

3181.
Napirendre a választójoggal. A szocialisták a képviselőkhöz. [Cikk + Közl.] 2-3 p. [Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségének nyílt levele a parlamenthez.] Vö. 3213., 3230., 3242., 3285., 3287., 3288., 3326., 3471. tétel.

3182.
Támadás az internationale ellen. A zimmerwaldi határozat. [Cikk] 4 p. [Részletek a francia nacionalista sajtóból; Edmund Laskine nézetei.]

3183.
[BENEDEK Károly] B. K.: A morettik. [Cikk] 4 p. [Giovanni Giolitti olasz politikus és párthívei.]

3184.
Vilmos császár Bécsben. [Rip.] 6 p. [november 29-én; fogadása, kísérete.]

3185.
[JÁSZI Oszkár] J. O.: Háborús emlékek között. Oroszok Tarnovban. [Cikk] 7 p. [Útijegyzetek Lengyelországból.]

3186.
[BENEDEK Károly] B. K.: Triesztiek Oroszországban. [Cikk] 8-9 p. [Olaszajkú osztrák hadifoglyok helyzete Oroszországban.]

3187.
A békéért. Lida Gustave Heymann előadása. [Cikk] 9-10 p. [november 30-án a Pesti Lloyd Társaság termében a magyar feministák meghívására. Részletek a beszédből.]

3188.
Schmitt Jenő életfilozófiája. [Cikk + ism.] 11 p. [Pataj Sándor: Philosophia vitae. Az élet tudománya. Bev. Schmitt Jenő Henrik. Bp., 1915. A könyv elé írt bevezető közlése.]

3189.
Nyíregyházai szabadkőművesek a főiskolai diákokért. [Cikk] 11 p. [A budapesti Tudományegyetem felhívásához csatlakozva november 28-án hangversenyt rendeztek. A hangverseny előtt beszédet mondott Bókay Árpád.]

3190.
Negyvennégyes hadi-almanach. [Hír] 11 p. [A Somogy és Tolna megye hőseinek emlékét megörökítő kiadvány [A 44-esek frontján. Somogy-Tolnai hadi almanach. Szerk. S. Nagy Lajos, Róbert Oszkár. Ill. Major Henrik. Bp., 1916.] megjelenéséről.]

3191.
Szent István tudományos akadémia. [Cikk] 11 p. [A Szent István Társulat Tudományos és irodalmi osztálya átszerveződött, és a Szent István Akadémia nevet vette fel.] Vö. 3878. tétel.

3192.
Roskovics Ignác meghalt. [Cikk] 13 p. [A november 30-án elhunyt festő életrajza, munkássága.]334. sz. dec. 1.

3193.
IGNOTUS: Hamburgtól Kovcitig. [Vc.] 1-2 p. [Kecskemétről; emlékezés Kada Elekre.]

3194.
KADOSA Marcel: A sír, hol nemzet süllyed el... [Tárca] 1-2 p.

3195.
Hatéves parlament. [Cikk] 3-4 p. [Beszámoló az ülésről; részletek gr. Tisza István, Balogh Jenő, br. Hazai Samu, Jankovich Béla beszédéből.]

3196.
Patkány-dandárok. [Cikk] 6 p. [A Veszedelmesebbek még a németeknél is! c., a francia táborokat ellepő patkányokról szóló, a "Matinben" megjelent írás alapján.]

3197.
Gróf Tisza István a drágaságról. [Cikk] 7 p. [A munkaadó és munkásegyesületek memorandumára adott válasza.]

3198.
A francia szocializmus kettészakadása. [Cikk] 9-10 p. [A zimmerwaldi konferencia utáni szerveződés - ellentétekkel. Cenzúrázott részei.]

3199.
Halálozás. [Hír] 11 p. [Elhunyt Heller Zsigmond ügyvéd, Máramarosszigeten. A Tisza szabadkőműves páholy tagja volt.]335. sz. dec. 2.

3200.
Közlekedési problémáink. [Vc.] 1-2 p. [A rossz út- és vasúthálózat rossz kereskedelmet, áruforgalmat eredményez.]

3201.
BENEDEK Károly: A Morning Post. [Tárca] 1-2. [A konzervatív angol napilap a kormányváltozás miatt megszűnt.]

3202.
Az új címer. A képviselőház ülése. [Tud.] 4-5 p. [Polányi Géza Tisza István szerepléséről.]

3203.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az angol hadiipar. [Cikk] 6 p. [Növekszik a lőszergyártás a háborús megrendelések miatt.]

3204.
Tisztújítás a városházán. Demjén Géza és Bukovszky Viktor az új tanácsnokok. [Cikk] 8 p.

3205.
A tartós béke előkészítése. [Cikk] 8-9 p. [Hágában új nemzetközi bizottság alakult Organisation Centrale pour une paix durable elnevezéssel.]

3206.
DÉRI Imre: A drezdai gazdasági tanácskozások. Szakadás a németek és osztrákok között. [Cikk] 9 p. [A Közép-európai Gazdasági Egyesületről.]

3207.
[BENEDEK Károly] B. K.: Szaszonov bukik. [Hír] 10 p. [Az orosz külügyminiszter.]

3208.
[BENEDEK Károly] B. K.: Tömeges dezertálás az olasz hadseregből. [Hír] 10 p.

3209.
Katonanyomozó Jegyzék. [Ism.] 11 p. [A Magyar Vöröskereszt Egylet 1915. december 22-én magyar és német nyelven br. Virágh Géza szerkesztésében lapot indít az eltűnt katonák felkutatására.]

3210.
A Nyugat. [Hír] 12 p. [Az 1915. évi 23. szám tartalma.]336. sz. dec. 3.

3211.
[... Báró Hazai Samu ...] [Vc.] 1-2 p. [A születések és az elhalálozások természetes arányának a háborús veszteségek miatti megbomlásáról. A cenzúra törlései folytán az írás cím nélkül és sok kihagyással jelent meg.]

3212.
FRACCAROLI, Arnoldo: Monasztír agóniája. [Tárca] 1-2 p. [1912 novembere óta; a szerb megszállás alatt a város pusztul.]

3213.
Jöjjön a választójog! [Cikk] 2 p. [Magyarországon. A cikk kétharmada a cenzúra által törölve.] Vö. 3181., 3230., 3242. tétel.

3214.
FÜZESSÉRY István: Plevlje bevétele. [Cikk] 3 p.

3215.
Német szocialisták a békéért. [Cikk] 3 p. [A pártok jelöljék meg a háború célját!]

3216.
A középeurópai szövetség. [Cikk + int.] 4 p. [Beck, Szászország miniszterelnökének és Graf Vitzthum von Eckstedt nyilatkozata a Mitteleuropa tervről.]

3217.
[DÉRI Imre] D. I.: A Reichstag programja. Drágaság és háborús jövedelmi adó. [Cikk] 6 p. Vö. 3219. tétel.

3218.
Sonnino a háborúról. [Cikk] 7-8 p. [Részletek az olasz külügyminiszter beszédéből.] Vö. 3231., 3315. tétel.

3219.
DÉRI Imre: Helfferich beszél. [Cikk] 7-8 p. [A kincstári államtitkár beszéde a Reichstag ülésén a háborús jövedelmi adóról.] Vö. 3217. tétel.

3220.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 8 p. ["Világ" programja.]

3221.
Benedek Aladár meghalt. [Megeml.] 8 p. [Az író - eredeti neve Náray Iván - Budapesten élt, szépirodalmi lapokat szerkesztett.]

3222.
Vita a Társadalomtudományi Társaságban. [Hír] 12 p. [December 4-én Madzsar József A jövő nemzedék védelme és a háború címmel előadást tart.] Vö. 3161., 3284., 3313. tétel.

3223.
Hogy szegény Lugosiné ne szenvedjen. [Hír] 12 p. ["Világ" napi híréből értesült a fronton a 71. sz. Galgóczy gyalogezred az asszony sorsáról, és pénzt juttattak el a "Világ" szerkesztőségéhez a megsegítésére.]

3224.
A Márciusi kör irodalmi estéje. [Hír] 12 p. [December 3-án "Nyugatos" estét tart Illés Béla, Szász Menyhért, Karinthy Frigyes stb. részvételével.] Vö. 3239. tétel.

3225.
Dohnányi Ernő. [Hír] 13 p. [Hangversenye a Zeneakadémián.]

3226.
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. [Hír] 13 p. [Rippl-Rónai, Ferenczy Valér, Czigány Dezső, Uitz Béla stb.]

3227.
Zádor István litográfiák. [Ism.] 13 p. [A Pallas Könyvkiadó 200 számozott példányban forgalmazza a harctéri jeleneteket ábrázoló albumot.]337. sz. dec. 4.

3228.
GERŐ Ödön: Az erélyes ellenőrzés. [Vc.] 1-2 p. [Az általános választójogról.]

3229.
[HALASI FISCHER ÖDÖN] F. Halasi Ödön: A szén. [Német-Belgiumban.] [Tárca] 1-2 p. [A német vezérkormányzó szénközpontot létesített a belga bányaipar fejlesztésére.]

3230.
Jöjjön a választójog! [Cikk] 3-4 p. [A parlamenti ülésről; a Függetlenségi és 48-as párt értekezletéről, részletek gr. Károlyi Mihály felszólalásából.] Vö. 3181., 3213., 3242., 3285., 3287., 3288., 3326., 3471. tétel.

3231.
Az olasz szocialisták tiltakozása. [Cikk] 4 p. [Sonnino külügyminiszter beszéde kapcsán.] Vö. 3218., 3315. tétel.

3232.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 7 p. ["Világ" programja.]

3233.
A honvéd. [Cikk] 8 p. ["Frankfurter Zeitung" haditudósítója e cím alatt írt a magyar honvédek nagyszerű magatartásáról.]

3234.
Francia tükör. [Tárca] 8 p. [Szemelvények a "L'Humanitéból".]

3235.
Könyvismertető előadás a Deák Ferenc-könyvtárban. [Hír] 10 p. [December 6-án Dienes László a regény- és novellairodalom újabb termékeiről beszél.]

3236.
Kitüntetett hírlapíró. [Hír] 11 p. [Szentgyörgyi Ferenc, a "Világ" cikkírója vitézségi érmet kapott.]

3237.
A Darwin. [Hír] 12 p. [4. évf. 23., december 1-jei számának tartalma.]

3238.
KOSZTOLÁNYI Dezső: A táncosnő. [Vígszínház bemutatója] [Ism.] 13 p. [Lengyel Menyhért 3 felvonásos színműve. Bem. December 3.]

3239.
Nyugatos este. [Hír] 13 p. ["Március-kör"; Karinthy Frigyes szereplésével. Illés Béla, a Kör elnöke megnyitóbeszédében a "Dunántúli affért" ismertette.] Vö. 3224. tétel.338. sz. dec. 5.

3240.
A "boche". [Vc.] 1-2 p. [A franciák német-utálatáról.]

3241.
IGNOTUS: Olvasás közben. Jegyzetek. [Tárca] 1-3 p.

3242.
A választójogért. [Cikk] 2 p. [A parlament elé fog kerülni - a házszabályoknak megfelelően - az általános választójog.] Vö. 3181., 3213., 3230., 3285., 3287., 3288., 3326., 3471. tétel.

3243.
FÜZESSÉRY István: A szerbek visszavonulása. [Hír] 5 p. Vö. 3243. tétel.

3244.
ÁGOSTON Péter: Fejetlenség. [Cikk] 6 p. [Háborúban a kormányoknak nagyobb a hatalma.]

3245.
BERNÁT Ottó: A kiegyezési tárgyalások. [Cikk] 7-8 p. [Ausztriával, arról, hogy megmaradjon-e a közös vámterület.]

3246.
KAFFKA Margit: Marisnak mindegy! [Elb.] 7-10 p.

3247.
BENEDEK Károly: Sarrail tábornok súlyos helyzete. [Cikk] 9 p. [Szalonikiben állomásozó csapatokról.]

3248.
[BENEDEK Károly] B. K.: Éhínség szerb és albán földeken. [Cikk] 9 p.

3249.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: A sajtó. [Német-Belgiumban.] [Cikk] 10-11 p. [A németek bevonulása elsöpörte a régi belga sajtót - lapok szűntek meg, szerkesztőik külföldre mentek. Az új lapok - alkalmazkodva a megszálláshoz - tájékoztatják a belga közönséget.]

3250.
BARZINI, Luigi: A lövészárok himnusza. [Cikk] 11-12 p. [Benedek Károly bevezető soraival és fordításával.]

3251.
[BEDE Jób] Bjb: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 12 p. [november 28-tól december 3-ig.]

3252.
CSIZMADIA Sándor: Tévelygések. [Elb.] 13 p.

3253.
A Világ olvasóihoz. [Cikk] 14 p. [Új olvasókat vár a "Világ".]

3254.
Bernát Ottó előadása. [Hír] 15 p. [Galilei Körben december 6-án: Valutáris kérdések a háború után címmel.]

3255.
A szociáldemokrata párt huszonöt esztendei jubileuma. [Hír] 16 p. [december 8-án 1890. december 8-ára emlékeznek.]

3256.
Előadások a Társadalomtudományok Szabad Iskolájában. [Hír] 18 p. [Az előadások december 7. és december 10. közötti programja.]

3257.
[KOSZTOLÁNYI Dezső?] A kisasszony férje. A Magyar Színház bemutatója. [Ism.] 18 p. [Bem. december 4-én; Drégely Gábor 3 felvonásos színműve.]

3258.
[KOSZTOLÁNYI Dezső] K. D.: A revizor. Új betanulással. [Ism.] 19 p. [Nemzeti Színház december 4-i Gogol-bemutatójáról.]

3259.
A Tett. [Hír] 19 p. [Az 1. évf. 3., december 1-jei számának tartalma.]

3260.
Svájci könyvtárak. [Hír] 20 p. [Áttekintés a könyvtárakról, állományukról, gyarapodásukról.]

3261.
Pásztor Árpád új könyve. [Hír] 20 p. [Most fejezi be Vengerkák c. regényét.]

3262.
A háború nyomában. [Hír] 20 p. [Göndör Ferenc kötete 2. kiadásban Rippl-Rónai címlapjával.]339. sz. dec. 6.

3263.
Az Alma Mater leányai. [Vc.] 1-2 p. [A jogi karra és a Műegyetemre is vegyék fel a nőket hallgatóknak!] Vö. 3272., 3294., 3312., 3325., 4023., 4165. tétel.

3264.
[MARIAY Ödön] Tiszántúli: Petőfi és az akkori Dunántúliak. [Tárca] 1-2 p. ["Budapesti Hírlap" Ady-vitájának nyomán a Petőfit ért sajtótámadásokról.] Vö.

3265.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: "Nagy test, agyvelő nélkül". [Közl.] 3 p. [Részletek Gustav Hervé cikkéből; véleménye a négyes szövetségről.]

3266.
BENEDEK Károly: Szerbia tragédiája. [Cikk] 3 p. [A nyugati hatalmak a döntő napokban cserbenhagyták Szerbiát.]

3267.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: Görögország és az entente. [Közl.] 3 p.

3268.
BENEDEK Károly: Teljes a kudarc a Balkánon. [Cikk] 4 p. [Szemelvényekkel angol és olasz lapokból.]

3269.
BENEDEK Károly: A demagóg diktatúra ellen. [Cikk] 5 p. [Melide, november 29.: ismerteti az olaszországi szocialista párt kiáltványát Constantino Lazzari titkár aláírásával.]

3270.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: Botrányos jelenetek. [Cikk] 5 p. [Zürich, december 4.: a szocialista és republikánus képviselők, valamint az elnök között.]

3271.
A főiskolai diákokért. A szabadkőművesek második teadélutánja. [Cikk] 5 p. [Magyarországi Symbolikus Nagypáholy akciója a Pártria-páholy rendezésében december 5-én, Bókay János előadásával.]

3272.
Az egyetemi hallgatónők küzdelme. [Cikk] 6-7 p. [Budapesten az egyetemi oktatás egyenjogúsításáért. Gyűlésükön beszédet mondott Bókay Árpád és Beke Mario.] Vö. 3263., 3294., 3312., 3325., 4023., 4165. tétel.

3273.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 7 p. [A lap programja.]

3274.
Az új tanácsos programja. [Hír] 7 p. [Wildner Ödön, a főváros közoktatásügyének új tanácsnoka körlevélben hívta fel az iskolákat és a tanszemélyzetet a színvonal emelésére.]340. sz. dec. 7.

3275.
A hajó. [Vc.] 1-2 p. [Henry Ford "béke" óceánjárót indított Európába utasokkal és élelemmel.]

3276.
Monasztír utolsó órái. [Tárca] 1-2. ["Matin" szerbiai tudósítójának riportja.]

3277.
MAGYAR Lajos: Tél a harctereken. [Cikk] 3 p. [Montenegrói, tirrei és karinthiai helyzetkép.]

3278.
BENEDEK Károly: Az új olasz adók. 4 p. [Cikk]

3279.
KURZWEIL Anny: H. G. Wells álma. [Cikk] 6 p. [Francia aviatikusok meghívására tanulmányozza a francia repülőgépeket.]

3280.
BENEDEK Károly: Az olasz Kamara vitája. Salandra kormánya a bizalom dacára is inog. [Cikk] 7 p. [Részletek a december 4-ei olasz parlamenti ülésről.]

3281.
[KURZWEIL Anny] K. A.: Edison egy amerikai háborúról. [Cikk] 7 p. [Az európai háború példa Amerikának, hogyan kell felkészülni egy esetleges támadásra.]

3282.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 9 p. [A lap programja.]

3283.
Akadémiai ülés. [Hír] 10 p. [A MTA II. osztályán december 7-én Forster Gyula, Marczali Henrik előadásával.]

3284.
A jövő nemzedék védelme és a háború. [Hír] 10 p. [A Társadalomtudományi Társaságban Madzsar József előadásának vitadélutánja; a hozzászólók.] Vö. 3161., 3222., 3313. tétel.341. sz. dec. 8.

3285.
IGNOTUS: Megváltó ige. [Vc.] 1 p. [Károlyi Mihály parlamenti beszéde az általános választójog mellett.] Vö. 3181., 3213., 3230., 3242., 3287., 3288., 3326., 3471. tétel.

3286.
ÁGOSTON Péter: Mi lesz velünk? [Tárca] 1-3 p. [Vélemények, elképzelések a háború utáni helyzetről.]

3287.
Béke és választójog. [Cikk] 3 p. [A magyar parlament még mindig nem foglalkozik érdemben ezzel az általánosan óhajtott vággyal.] Vö. 3181., 3213., 3230., 3242., 3285., 3288., 3326., 3471. tétel.

3288.
Károlyi, Andrássy és Tisza. [Jegyz.] 5-8. p. [Részletek a parlament üléséről: az általános választójog vitája. Részletek Károlyi Mihály, Andrássy Gyula és Tisza István beszédéből a parlamenti jegyzőkönyv alapján.] Vö. 3181., 3213., 3230., 3242., 3285., 3287., 3326., 3471. tétel.

3289.
[KURZWEIL Anny] K. A.: Nem fizetődnek ki a belga miniszterek. [Cikk] 9-10. [A hontalan kormányfő udvartartása sokba kerül - belgaellenes hangulat Le Hâvreban.]

3290.
Családfenntartó gyerekek. [Rip.] 10 p. [Budapesten; a Járóka-család gyerekei éjszakánként hegedülnek.]

3291.
Les Juifs russes de Paris. [Cikk] 10 p. [Részletek Gustave Hervé cikkéből; a Párizsba menekült orosz zsidók Amerika felé tartanak.]

3292.
[KURZWEIL Anny] K. A.: Az angol pénzügyminiszter a helyzetről. [Cikk] 11 p. [M. Mac Kenna véleménye.]

3293.
KELEMEN Pál: Harctéri jegyzetek. Német tüzérek. Szendrő vára alatt. Szerb foglyok. Amulett. [Tárca] 11-12 p.

3294.
Nők az egyetemen. [Közl.] 12 p. [Beöthy Zsolt két hirdetményének szövege a nőknek az egyetemre való felvétele ügyében.] Vö. 3263., 3272., 3312., 3325., 4023., 4165. tétel.

3295.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 13 p. [Új előfizetők toborzása.]

3296.
A Drága-délután. [Hír] 14 p. [December 13-án lesz Karinthy Frigyes, Gábor Andor stb. közreműködésével.] Vö. 3364. tétel.342. sz. dec. 9.

3297.
BERNÁT Ottó: A gazdasági "belső vonal". [Vc.] 1-2 p. [A védvámot a háború után meg kell szüntetni, a szövetségesekkel élénk gazdasági forgalmat kell kiépíteni.]

3298.
MAGYAR Lajos: Vacsora a tengerészeknél. [Rip.] 1-3 p.

3299.
Dr. Bródy Samu. [Gyászjelentés] 6 p. [1915. december 8-án hunyt el; ügyvéd, fővárosi bizottsági tag.]

3300.
Dr. Bródy Samu meghalt. [Megeml.] 7 p. Vö. 3323. tétel.

3301.
A Folies Caprice-ban. [Olv. lev.] 7 p. [Az éjjeli mulatóhelyen, magyar-német nyelven folyó "műsor" kigúnyolja a magyar nemzeti érzéseket.]343. sz. dec. 10.

3302.
Galambok. [Vc.] 1-2 p. [A 16 hónapja folyó háborúban erősödik a békevágy.]

3303.
ROMAIN Rolland: Jean Jaurès. [Cikk] 1-2 p. [Megeml.]

3304.
Serényi és Apponyi. A képviselőház ülése. [Tud.] 3-5 p. [Beszámoló az ülésről; Serényi Béla, Apponyi Albert beszédei.]

3305.
Wundt szava Bergsonról. [Cikk] 6 p. [Wilhelm Wundt bírálata Bergsonról a "Literarisches Zentralblattban".]

3306.
A kancellár a békéről. [Tud.] 7-11 p. [Beszámoló a német birodalmi gyűlésről; Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár beszéde.] Vö. 3314. tétel.

3307.
KURZWEIL Anny: A holland Mikulás. [Tárca] 12 p. [Mikulás-napi készülődés és szokások Hollandiában.]

3308.
Francia panaszok. [Tárca] 13 p. [Szemelvényekkel a francia újságokból.]

3309.
Előadás a népsűrűségről. [Hír] 15 p. [Móricz Miklósnak, a kassai kereskedelmi és iparkamara sajtótitkárának előadása december 9-én a magyar népsűrűségről.]

3310.
[V. M.]: Szerbiai mozgóképek. [Jegyz.] 15 p. [Cacsak kereskedelmi városról.]

3311.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 15 p. [Az előfizetők levelet kapnak a szerkesztőségtől új előfizetők szerzéséről.]

3312.
Nők az egyetemen. [Olv. lev.] 16 p. ["Egy katona" levele: pártolja a nők emancipációját.] Vö. 3263., 3272., 3294., 3325., 4023., 4165. tétel.

3313.
Vita a Társadalomtudományi Társaságban. [Hír] 16 p. [Madzsar József: A jövő nemzedék védelme és a háború c. előadásáról.] Vö. 3161., 3222., 3284. tétel.344. sz. dec. 11.

3314.
GERŐ Ödön: Az asszonyok könnyei. [Vc.] 1-2 p. [Bethmann-Hollweg német birodalmi kancellár a francia és német asszonyok helytállását dicséri.] Vö. 3306. tétel.

3315.
BENEDEK Károly: Sonnino. [Tárca] 1-3 p. [Sidney Sonnino olasz külügyminiszter politikai pályaképe.] Vö. 3218., 3231. tétel.

3316.
Szterényi és Teleszky. A képviselőház ülése. [Közl.] 3-4 p. [Részletek Szterényi József és Teleszky János beszédéből.]

3317.
DÉRI Imre: Gyűlöld az angolt? ... Látogatás Ernst Lissauernél. [Rip. és nyil.] 6 p. [Ernst Lissauernek, a Hassgesang szerzőjének nyilatkozata; a riport készítésének helye: Berlin.]

3318.
[JÁSZI Oszkár] (J. O.): Háborús emlékek között. Lemberg orosz uralom alatt. [Cikk] 9-10 p. Vö. 1133., 1134., 1138., 1143., 1144., 1149., 1183., 1184., 1195., 1215., 1229., 1242., 1245., 1248., 1251., 1262., 1272., 1281., 1301., 1309., 1328., 1349., 1350., 1356., 1502. tétel.

3319.
Franciák egy francia író ellen. Verhaaren és a Nobel-díj. [Cikk] 9 p. ["Matin" cikkírója Romain Rolland helyett a belga Emile Verhaerennek ítélné az irodalmi Nobel-díjat.] Vö. 3621. tétel.

3320.
Ákom-bákom. Francia apróságok. [Tárca] 10-11 p. [Szemelvények a francia újságokból.]

3321.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Nemzetközi hangulat. Beszélgetés G. A. van Hamel egyetemi tanárral, a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület egyik alapítójával, a szenátus alelnökével. [Rip. és nyil.] 11 p. [Riport készítésének helye: Amszterdam.]

3322.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 11-12 p. [Részletező, a háború utáni időkre vonatkozó lapprogram.]

3323.
Dr. Bródy Samu temetése. [Hír] 14 p. [A résztvevők.] Vö. 3299., 3300. tétel.345. sz. dec. 12.

3324.
Mint a saskeselyűk... [Vc.] 1-2 p. [Szerbiáról.]

3325.
IGNOTUS: Olvasás közben. Rossz üzlet. [Tárca] 1-3 p. [December 5-én az egyetemisták tüntettek a tudományegyetem aulájában a nőhallgatók ellen.] Vö. 3263., 3272., 3294., 3312., 4023., 4165. tétel.

3326.
A választói jog a Házban. [Közl.] 3-5 p. [Részletek Bródy Ernő, Vázsonyi Vilmos beszédéből.] Vö. 3181., 3213., 3230., 3242., 3285., 3287., 3288., 3471. tétel.

3327.
Kőművesfalva. [Hír] 6 p. [Az újabb adakozók névsora és a gyűjtés összege.]

3328.
BERNÁT Ottó: Ki bírja tovább? [Cikk] 9-10 p. [A nagyhatalmak erőviszonyai.]

3329.
SZENES Béla: Érdekes ifjúsági olvasmány. [Cikk] 8 p. [10-15 éves gyermekek számára kiadott "Mária-Kongregáció" c. képes hitbuzgalmi folyóiratból; szerk. Bangha Béla.]

3330.
AMBRUS Zoltán: A brüsszeli Antigone. [Tárca] 9-11 p. [Cavell Edith önfeláldozó munkájáról és haláláról.]

3331.
[JÁSZI Oszkár] (J. O.): A Szurmay-csoportnál. [Rip.] 11-12 p. [Galíciában.]

3332.
[BEDE Jób] Bjb.: A háború naplója Budapesten. [Jegyz.] 12-13 p. [Karcolatok, pillanatképek: december 5. és december 10. között.]

3333.
A háborús párti francia szocialisták. [Cikk] 14 p. [Észak-franciaországi szocialista szövetség határozata.]

3334.
A Világ olvasóihoz. [Cikk] 14 p. ["Világ" a háborús körülmények között is a szabadgondolat és népjog lapja.]

3335.
DUTKA Ákos: Búcsú a deres regimenthez. [Vers] 15 p.

3336.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: Franciaország békéje. [Hír] 15 p. [Részletek Alfred Thomas francia államtitkár beszédéből.]

3337.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: Az új Internacionale. [Hír] 15 p. [A zimmerwaldi gyűlésről.]

3338.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 17 p. [A december 13. és december 18. közötti előadások.]

3339.
A Szabad Líceumban. [Hír] 17 p. [Gaár Vilmos kúriai bíró folytatta A háború jogi kérdései c. előadását; december 12-én: Marczali Henrik Lengyelország felosztása előtt és után c. előadására kerül sor.]

3340.
Jóslás. [Tárca] 18 p. [Az Old Moore angol naptár jóslata a háború befejezéséről és Németország katonai vereségéről.]

3341.
A mohamedán misszió gyűlése Budapesten. [Hír] 18 p. [A török-tatár-turáni misszió előadásai a Nemzeti Múzeumban.]

3342.
A Társadalomtudományok Szabad Iskolája. [Hír] 18 p. [A december 15. és december 17. közötti előadások.]

3343.
A művészi érzék hanyatlása. [Hír] 18 p. [Ács Lipót tanár előadása december 11-én: A szép mint a népművelés tényezője címmel a Magyar Gyermektanulmányi Társaságban.]

3344.
LÁSZLÓ Béla: Svájc kereskedelmi oktatásügye. [Ism.] 20-21 p. [Schack Béla: Svájc kereskedelmi oktatásügye. Bp., 1915. 36 p. Klny. Schack Béla: Kereskedelmi oktatásügyi monográfiák c. műből.]

3345.
[HALASI FISCHER Ödön] [-si.]: Égő Európa. [Ism.] 21 p. [Vészi Margit: Az égő Európa. Bp., 1915.]

3346.
A női divat művészete. [Ism.] 21 p. [Gonda Béla: A női divat művészete. Winkler Margit rajzaival. Bp., 1915. 117 p.]

3347.
[BÁLINT Lajos] (blt. l): Az új sarj. [Ism.] 21 p. [Erdős Renée: Az új sarj. Regény. 1-2. köt.]

3348.
Zuboly könyve. [Közl.] 21 p. [Újabb előfizetők Bányay Elemér könyvére. Az előfizetők névsora.] Vö. 1925., 2042. tétel.

3349.
Budapest a század végén. [Hír] 22 p. [Új regény kerül forgalomba ezzel a címmel. Szerzője: Cserépy Arzén, aki eddig Wieder Konrád néven németül írt.]

3350.
A Zsebatlasz. [Ism.] 22 p. [Magyar Földrajzi Intézet 1916. évre szóló kötete.]346. sz. dec. 13.

3351.
Szegény gazdagok. [Vc.] 1-2 p. [A létfenntartás eszközeit közvagyonból kell fedezni! Az OMGE és GEOSZ közgyűlése kapcsán - Darányi Ignác vádjai.]

3352.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Népélelmezés. [Német-Belgiumban.] [Tárca] 1-3 p.

3353.
A főiskolai diákokért. A szabadkőművesek harmadik teadélutánja. [Cikk] 5-6 p. [Magyarországi Symbolikus Nagypáholy dísztermében, a Könyves Kálmán-páholy rendezésében. Részletek Balassa József felolvasásából.]

3354.
BENEDEK Károly: Ipari törekvések Svájcban. [Cikk] 6-7 p. [Az idegenforgalom csökkenésével előtérbe került ipari tevékenységek: csipkeverés, kötszergyártás, kosárfonás.]

3355.
Gazdák nagygyűlése. A drágasági ankét ellen. [Cikk] 7 p. [Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek és a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének ülése Ottlik Iván földművelési államtitkár részvételével.]347. sz. dec. 14.

3356.
Kithener háborúja. [Vc.] 1-2 p. [Egyre fiatalabb korosztályokat vetnek be a háborúba a franciák és a németek.]

3357.
DÉRI Imre: A kémiai Nobel-díj nyertese. [Rip. és nyil.] 1-2 p. [Richard Willstätter, a berlini Kaiser Wilhelm-Institut tudományos munkatársa kapta az idei kémiai Nobel-díjat.]

3358.
DÉRI Imre: A német szocialista párt bomlása előtt. [Cikk] 5-6 p. [A német szociáldemokrata párt]

3359.
[JÁSZI Oszkár] (J. O.): A Szurmay-csoportnál. [Rip.] 7-8 p. [Lengyelországban.]

3360.
A nő és a politika. Carl Lindhagen a dobogón. [Cikk] 8 p. [Stockholm polgármesterének előadása december 13-án a Ritz Szállóban; a polgármester vendéglátói a magyar feministák voltak.]

3361.
A Világ olvasóihoz. [Cikk] 8 p. [Új előfizetőket vár; a lap programja.]

3362.
Ünneplés az Akadémián. [Hír] 9 p. [Szily Kálmán főrendiházi tagnak, a MTA fő könyvtárosának 50 éves tagsága.]

3363.
Kunfi Zsigmond előadása. [Hír] 9 p. [Galilei Körben december 13-án: A szocializmus háború utáni lehetőségei címmel.]

3364.
Jótékonycélú délután a Nemzeti Színházban. [Hír] 11 p. [December 13-án a "Drága-délután" Karinthy Frigyes, Harsányi Zsolt stb. részvételével.] Vö. 3296. tétel.348. sz. dec. 15.

3365.
IGNOTUS: Történelmi Magyarország. [Vc.] 1-2 p.

3366.
KADOSA Marcel: Ki sírt a gólyán? [Tárca] 1-2 p. [Az emberi cselekvés anyagi és szellemi rugóiról.] Vö. 3633., 3661., 3703. tétel.

3367.
A tisztviselők nyomora a parlamentben. [Közl.] 3-4 p.

3368.
Mit akarnak az angolok? [Közl.] 6 p. [Az angolok háborús célja 8 pontba foglalva.]

3369.
Ákom-bákom. Új francia panaszok. [Tárca] 8-9 p. [A fiatalok katonai szolgálatáról.]

3370.
A birodalmi gyűlés. Liebknecht interpellációja - Helfferich beszéde - Tüntetés Berlinben. [Közl.] 9 p.

3371.
Az angol-német ellentét. [Cikk] 9-10 p.

3372.
Az aranyérmek. [Cikk] 11 p. [Magyar Képzőművészeti Társulat zsűrije Pentelei Molnár Jánost és Glatz Oszkárt tüntette ki. Rippl-Rónai József egy szavazat híján bukott ki.]

3373.
Garami Ernő előadása. [Hír] 13 p. [December 14-én a Galilei Körben: Az Internacionale a háború után címmel.]

3374.
A Világ olvasóihoz. [Hír] 13 p. [Új előfizetők gyűjtésére íveket küldtek szét.]

3375.
Pihenő a front mögött. [Karcolat] 13 p. [Ironikus helyzetkép az orosz front egy szakaszának nyomorúságos viszonyairól.]

3376.
A Kamara teljes ülése. Lánczy válasza az agráriusoknak. [Közl.] 15 p. [Részletek Lánczy Leónak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ülésén elhangzott beszédéből.]349. sz. dec. 16.

3377.
BALKÁNYI Béla: Delbrück fehér könyve. [Vc.] 1-2 p. [A háború gazdasági intézkedései Németországban.]

3378.
KURZWEIL Anny: Francia tükör. [Tárca] 1-2 p. [Szemelvények Gustave Hervé cikkeiből a téli hadviselésről, a fronthelyzetről.]

3379.
A Házból és a pártkörökből. A béke - a drágaság - a cenzúra. [Cikk] 2 p. [Parlamenti beszámoló.]

3380.
A kivételes intézkedések a Házban. [Jegyz.] 3-4 p. [A parlamenti ülésről.]

3381.
Japán szerepe. Nem akarja az európai expedíciót. [Tud.] 4 p. ["Matin" munkatársa: Hugues Le Roux tokiói jegyzete.]

3382.
A monarchia válaszjegyzéke Amerikához. [Közl.] 7 p. [Bécs válasza az Ancona tengeralattjáró elsüllyesztése ügyében; aláíró: Burián külügyminiszter.] Vö. 3521. tétel.

3383.
A szocializmus a világháború előtt. [Cikk] 8 p. [Társadalomtudományi Társaság Szabadiskolájában december 13-án. Kunfi Zsigmond által tartott előadás ismertetése.]

3384.
FÜRST Bertalan: A Balkán-egyesület. [Cikk] 8 p. [A december. 17-én megalakuló Magyar Balkán Egyesületről.]

3385.
BENEDEK Károly: A Montecitorio Karzatán. [Tud.] 9-10 p. [Az olasz parlament december 3-i ülésének részletes ismertetése; Salandra belügyminiszter beszéde, annak vitája.]

3386.
Tábori levelek. [Közl.] 12 p. [Az Élet Irodalmi és Nyomdai Rt. által kiadott silány minőségű, a háborús propagandát szolgáló füzetsorozat ellen.] Vö. 3394., 3432. tétel.

3387.
A magyar olvasóközönséget... [Hír] 13 p. [Singer és Wolfner Könyvkiadó megindította a Milliók könyve c. regénysorozatot.]350. sz. dec. 17.

3388.
PÁSZTOR Mihály: Házak és háziurak. [Vc.] 1-2 p. [Budapest házainak bérjövedelme.]

3389.
DÉRI Imre: Munka és háború. Egy óra a berlini munkaközvetítőben. [Rip.] 2-3 p. [Kelt: Berlin, december 11.]

3390.
Az élelmiszeruzsora a Házban. [Tud.] 3-4 p. [A parlament üléséről.]

3391.
[DÉRI Imre] D. I.: Louis Corinth a háborúról és a művészetről. Beszélgetés a berlini Szecesszió elnökével. [Rip. és int.] 4-5 p. [A festőművész nyilatkozata.]

3392.
Egy román kereskedő Romániáról. [Nyil.] 6 p. [Egy bukaresti nagykereskedő nyilatkozata, véleménye a háborúról.]

3393.
Éneklő angolok. Angol katonanóták. [Cikk] 6 p. [Részlet a "Daily Mailból", háborúban "született" dalok.]

3394.
Tábori levelek. [Cikk] 10 p. [Vita Vass József főtisztelendővel, aki védelmébe vette az Élet Rt. által kiadott és a frontkatonák között terjesztett Tábori levelek c. füzetsorozatot.] Vö. 3386., 3432. tétel.

3395.
SZABÓ Ervin előadása. [Cikk] 11 p. [Társadalomtudományi Társaság Szabadiskolájában december 16-án Az állami beavatkozás terjedelme Európában a világháború előtt címmel.]

3396.
Berlin-Bagdad. [Tárca] 13 p. [A német kereskedelem gyors akciója a katonailag meghódított új keleti piacokért.]

3397.
Németek a kárpáti falvakért. [Hír] 14 p. [Berliner Theaterben december 16-án Wenn sich zwei heiraten címmel sorra került előadás jövedelmét a Berlini Magyar Egyesületnek adták a kárpáti falvak felépítésére.]

3398.
A kárpáti hó. [Hír] 14 p. [Megjelent Szabó István: A kárpáti hó. Egy katona följegyzései c. naplója Haranghy Jenő címképével.]351. sz. dec. 18.

3399.
A gondviselő állam. [Vc.] 1-2 p. [A tanítókról.]

3400.
Francia visszhang. [Tárca] 1-2 p. [Szemelvények a "l'Humanitéból".]

3401.
Áldozatok napja a parlamentben. [Tud.] 3-4 p. [A parlamenti ülésről; a Kárpáti falvak újjáépítése, az 50-55 évesek behívása stb.]

3402.
BENEDEK Károly: Mazzoni a cenzúra ellen. [Cikk] 4-5 p. [A december 3-i olasz parlamenti ülésről; Mazzoni szocialista képviselő szereplése.]

3403.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: Az Amiral Hamelin elsülyesztése. [Hír] 5 p. ["Petit Parisienből" átvett hír egy tengerészkatona beszámolója, aki szemtanúja volt a hajó katasztrófájának.]

3404.
BENEDEK Károly: B. K.: A parlamenti ülésszak... [Hír] 7 p. [Melide, december. 17.: az olasz parlamentről.]

3405.
BENEDEK Károly: B. K.: Az olaszok védelmi háborúja. [Hír] 7 p.

3406.
BENEDEK Károly: B. K.: A londoni szerződés ellen. [Hír] 7 p.

3407.
A nyomorék gyermekek. [Rip.] 9 p. [Budapesten a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona a Mexikói út 63. szám alatt található. Alapította a Deák Ferenc-páholy. A foglalkoztatásról.]

3408.
Törvény az elesett és rokkant tanítókról. [Cikk] 9 p. [Jankovich Béla közoktatásügyi miniszter törvényjavaslata.]

3409.
SZATMÁRI Jenő: Megbolygatott sírok. [Tárca] 9-10 p. [A harctérré változott temető.]

3410.
[COBOR Péter] C. P.: A békéért. [Hír] 10 p. [Az orosz szocialista párt körlevele.]

3411.
A Jogtudományi Közlöny. [Hír] 12 p. [Az 50. évf. december 27-i, az évi 52., jubileumi szám tartalma Dárday Sándor: 50 év c. összefoglaló tanulmányának méltatásával. L. még december 28-i [360.] szám 10. oldalán.]

3412.
A Tenger. [Hír] 12 p. [A népszerű tengerészeti és tudományos folyóirat 1915. évi 11/12. számának tartalma.]

3413.
Érdekeink a Balkánon. Magyar Keleti Gazdasági Központ megalakulása. [Közl.] 13 p. [A vezetőség névsora.]352. sz. dec. 19.

3414.
JÁSZI Oszkár: Andrássy Kriegszielja. [Vc.] 1-2 p. [Andrássy Gyulának a berlini "Deutsche Rundschau" 1915. évi decemberi számában megjelent cikkében a Közép-Európa-tervnek csak államjogi vonatkozása van, szociális és demokratikus tartalma nincs.]

3415.
IGNOTUS: Olvasás közben. Jegyzetek. [Tárca] 1-3 p. [Dernburg Bernhard német államtitkár Bécsben tartott felolvasásához fűz megjegyzéseket.]

3416.
Gyors szavazás és vakáció a politikában. [Tud.] 3 p. [A parlamentben.]

3417.
BERNÁT Ottó: A pénzügyi teljesítőképesség. [Cikk] 7-8 p. [A nemzeti vagyon helyzete Franciaországban és Angliában.]

3418.
[BEDE Jób] Bjb: A háború naplója Budapesten. [Tárca] 7-8. [December 12. és december 17. között; karcolatok, hírek.]

3419.
Németek dicsérete. [Cikk] 8-9 p. [Részletek a "L'Humanite" cikkéből a német szervezettségről, iparról és találmányokról.]

3420.
DÉCSI Imre: Véres kenyér. [Cikk] 9 p. [A háborús táplálkozásról, népélelmezésről.]

3421.
[BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Doberdó. [Tárca] 10 p. [A bevonultak első frontélményei.]

3422.
Írek és angolok. [Cikk] 10 p. [Ír nacionalista mozgalmakról.]

3423.
SZENES Béla: Jó kislányok jutalma. [Cikk] 11 p. ["Jézus Szentséges Szívének Hírnöke" címmel Kalocsán megjelenő folyóiratról; szerk. Tóth Mike, Zsíros Ferenc.]

3424.
A diáknyomor. [Cikk] 12 p. [Galilei Kör statisztikai felvételének adatai.]

3425.
Kőművesfalva. [Közl.] 12 p. [Újabb gyűjtések összege, listája.]

3426.
India és a világháború. [Cikk és ism.] 12-13 p. [Feleky Géza: India és a világháború c. könyvéről.]

3427.
A Világ olvasóihoz. [Cikk] 13 p. ["Világ" indulása óta eltelt idő foglalatja, a lap programja.]

3428.
[KURZWEIL Anny] K. A.: Gallieni tábornok a helyzetről. [Hír] 13 p.

3429.
[KURZWEIL Anny] K. A.: Holland miniszter Anglia ellen. [Hír] 13 p. [A. Kuyper rövid nyilatkozata.]

3430.
Az anyákért és csecsemőkért. A Stefánia-Szövetség megalakulása. [Cikk] 14 p.

3431.
HOLZER Sándor: A budapesti nő. [Cikk] 14 p. [A háborús "divatos" öltözködésről.]

3432.
Tábori levelek. [Hír] 15 p. [Az Élet Rt. által kiadott füzetsorozat terjesztését engedélyezte a Hadsegélyező Hivatal - annak ellenére, hogy üzleti vállalkozás.] Vö. 3386., 3394. tétel.

3433.
Első doktoravatás a debreczeni egyetemen. [Hír] 15 p. [Pápay József bölcsészdoktor.]

3434.
Könyvismertető előadás a Deák Ferenc Könyvtárban. [Hír] 15 p. [Kőhalmi Béla december 20-án sorra kerülő előadásáról.]

3435.
A Galilei Kör előadásai. [Hír] 16 p. [December 20-án Szende Pál: Adókérdések a háború után; december 21-én Zádor Pál: Szociálpolitikai problémák a világháború után.]

3436.
A kolera. [Hír] 16 p. [A november 29-től december 5-ig terjedő számadatok.] Vö. 1758., 1916., 2045., 2162., 2303., 2392., 2844., 3109., 3651., 3728., 3788. tétel.

3437.
A háború jogi kérdéseiről. [Hír] 17 p. [Előadások a Szabad Líceumban december 18-án: Gaár Vilmos: A háború jogi kérdései; Marczali Henrik: Lengyelország felosztása előtt és után.]

3438.
A nőtisztviselők előadásai. [Hír] 18 p. [A Nőtisztviselők Egyesületében Gergely Janka Strindberg feminizmusa címmel.]

3439.
A Darwin. [Hír] 18 p. [A népszerű természettudományi folyóirat 1915. december 15-i számának tartalma.]

3440.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Ciklámen. [Ism.] 18-19 p. [Gábor Andor 3 felvonásos színjátékának bemutatója a Vígszínházban december 18-án.]

3441.
[RELLE Pál] R. P.: A császárné. [A Király Színház bemutatója.] [Ism.] 19 p. [December 18-án, operett 3 felvonásban. Granichstaetten darabja; szövegírók Jakobson és Bodanszky. Fordította Gábor Andor.]

3442.
A Petőfi-Társaság új tagjai. [Hír] 20 p. [A Társaság tisztújító és tagválasztó közgyűlésén megválasztott új tagok: Gyóni Géza, Móra Ferenc, Malonyai Dezső, Balla Ignác.]

3443.
[KURZWEIL Anny] K. A.: Háborús rajzok kiállítása. [Hír] 20 p. [Amszterdamban a Kunstaan het Volk társaság kiállítása.]

3444.
Dutka Ákos verses könyve. [Ism.] 33 p. [Az yperni Krisztus előtt és más versek. Nagyvárad, 1915. 40 p.]

3445.
[BÁLINT Lajos] (blt. l.) Krúdy Gyula: Pest 1915-ben. [Ism.] 33 p. [Elbeszélések.]

3446.
Gyerekek karácsonya. [Hír] 33-34 p. [A következő munkák megjelenéséről: Gaal Mózes: Ne bántsd a magyart!; Móra Ferenc: Filkó meg én; Bródy Sándor: Ráby Mátyás viszontagságai. Jókai Mór: Rab Ráby c. munkájából a serdültebb ifjúság számára; Bródy Sándor: Diákok regénye; Jókai Mór: És mégis mozog a föld c. munkájából a serdültebb ifjúság számára; Sebők Zsigmond: Tányértalpú koma fiainak utazása a föld körül; Tutsek Anna: Cilike viszontagságai. 4. Cilike férjhez megy; Burnett, Frances Hodgson: A kis lord; Malot, H[ector]: Az akarat diadala. Ford. Tábori Róbertné.]

3447.
A nagy háború. [Ism.] 34 p. [A nagy háború írásban és képben. Szerk. Sándor Tivadar. 1. rész: Északon és délen; 2. rész: A nyugati hadszíntér. - Az eddigi füzetes kiadás 2 önálló kötetben jelent meg.]

3448.
Háborús versek könyve. [Hír] 34 p. [Szabolcska Mihály szerkesztésében, Magyar költők 1914-15-ben alcímmel megjelent kötetről.]

3449.
A győri sajtó története. [Ism.] 34 p. [Pitroff Pál: A győri sajtó története. 1728-1850. Győr, 1915. 146 p.]

3450.
Irodalom és Zene. [Hír] 34 p. [Az 1915. évi [1. évf.] 3. sz. tartalma.]

3451.
Új szakácskönyv. [Hír] 34 p. [Özv. Hatsek Adolfné új könyve.]

3452.
Zuboly könyve. [Hír] 34 p. [Budapesti Újságírók Egyesülete "Zuboly alap" elnevezésű csekkszámlájára beérkezett előfizetések.]

3453.
CSIZMADIA Sándor: Szégyenkező hősök. [Tárca] 33-34 p. [A háború kitüntetésekkel kisemmizett "hőseiről".]353. sz. dec. 20.

3454.
Az ámbitus bölcsei. [Vc.] 1-2 p.

3455.
BALLA Károly: A szuezi csatorna. [Cikk] 1 p. [A csatorna nemzetközi jellege sérthetetlen.]

3456.
Svédország és az entente. [Cikk] 4 p. [A téli hónapokban az áruszállítás Angliából Oroszország felé csak Svédországon keresztül történhet.]

3457.
A főiskolai diákokért. A szabadkőművesek negyedik teadélutánja. [Cikk] 5 p. [Magyarországi Symbolikus Nagypáholy keretében a Haladás-páholy rendezésében. Részletek Rau Gottlob beszédéből.]

3458.
VAJDA Mihály: A francia és a német ipar jövője. [Cikk] 6 p. [Jules Cambon francia mérnök és közgazdász véleménye.]

3459.
A Világ olvasóihoz. [Cikk] 6 p. [Új hívek, előfizetők toborzása.]354. sz. dec. 21.

3460.
BALKÁNYI Béla: Átkozott szerénység. [Vc.] 1-2 p. [Friedrich Naumann: Mitteleuropa c. könyve kapcsán a bátrabb gazdasági és társadalmi célkitűzések mellett érvel.] Vö. 2771., 3012., 3510., 3808., 4058., 4211., 4336., 4553. tétel.

3461.
Mit ír az entente. [Cikk] 2-3 p. ["Daily Mailból" szemelvények; említi a budapesti tojásínséget és a béketüntetést.]

3462.
Üléseztek a főrendek. [Közl.] 3-4 p. [A főrendiház ülése a parlamentben.]

3463.
Dr. COBOR Péter: Skutari és Durazzo sorsa. [Cikk] 5 p.

3464.
BENEDEK Károly: Modigliani Salandra ellen. [Cikk] 6 p. [Az olasz parlamenti ülésről.]

3465.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: A franciák ébredeznek. [Cikk] 9 p. [Részletekkel Gustave Hervé cikkeiből kommentárral.]

3466.
Adókérdések a háború után. Dr. Szende Pál előadása. [Cikk] 10 p. [Szende Pálnak a Galilei Kör Társadalmi problémák a háború után c. előadássorozata keretében a fenti címmel megtartott előadásáról.]

3467.
A száműzött marokkói szultán. [Cikk] 11 p. [Mulay Haffidról.]

3468.
A Galilei Kör. [Hír] 11 p. [Társadalmi problémák a háború után c. előadássorozatban december 21-én Zádor Pál: Szociálpolitikai problémák a világháború után címmel tart előadást.] Vö. 3482. tétel.

3469.
Eduard Vaillant halálához. [Cikk] 12 p. [Rövid életrajza.]

3470.
A Nyugat. [Hír] 13 p. [Az 1915. évi 24., a karácsonyi szám tartalma.]355. sz. dec. 22.

3471.
IGNOTUS: Korrupció, választójog és radikalizmus. [Vc.] 1-2 p. [A magyar parlament törvényhozói tevékenységének következetlenségeiről.] Vö. 3181., 3213., 3230., 3242., 3285., 3287., 3288., 3326. tétel.

3472.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Kis nemzetek. [Tárca] 1-2 p. [Mi lesz a sorsa a háború után Belgiumnak, Hollandiának, Dániának és Svájcnak.]

3473.
Az ellenzék a kormány ellen. [Cikk] 3 p. [A Függetlenségi és 48-as Párt üléséről.]

3474.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: Az orosz szocialisták nacionalizmusa. [Cikk] 4 p. [Plehanov eszméinek terjedése.]

3475.
MAGYAR Lajos: A Strypa-fronton. [Rip.] 6 p. [Frontbeszámoló.] Vö. 3493. tétel.

3476.
[COBOR Péter] C. P.: Az olasz szocialisták felelőssége. [Hír] 8 p.

3477.
[COBOR Péter] C. P.: Az angol pártnap. [Hír] 8 p. [1916. január 26-28-án lesz az angol munkáspárt konferenciája Bristolban.]

3478.
A szerb pokol. Egy angol orvos elbeszélése. [Rip.] 8 p. ["Timesból" átvéve.]

3479.
A német tízmilliárdos hitel. [Cikk] 9-10 p. [A birodalmi gyűlés - a szociáldemokraták kivételével - megszavazta a nagy összegű hitelt.]

3480.
EŐRSY TÓTH Júlia: Selymet-lomot! [Cikk] 10 p. [A Hadsegítő megmozdulásról.]

3481.
Francia szemmel. [Tud.] 10 p. [Szemelvények a francia sajtóból.]

3482.
Szociálpolitika a háború után. [Cikk] 12 p. [Zádor Pálnak december 21-én a Galilei Körben Szociálpolitikai problémák a háború után címmel megtartott előadásáról.] Vö. 3468. tétel.

3483.
A nők és a nemzeti gyűlölet. [Olv. lev.] 12 p. [A háború megzavarja a nők gondolkodását, magatartását.]

3484.
Nyári Sándor meghalt. [Hír] 12 p. [Rövid megemlékezés az elhunyt művészettörténeti íróról.]

3485.
Egy orvosprofesszor szerencsétlensége. [Hír] 13 p. [Schwarz Artúr egyetemi tanár, idegorvos öngyilkosságot kísérelt meg.] Vö. 3563. tétel.

3486.
A Kőnyomatos - időszaki lap. [Hír] 13 p. [Goitein Sándornak, az MTI tulajdonosának Radó Sándor újságíróval való peres ügye.]

3487.
Mérey Miksa [Gyászjelentés] 14 p. ["Neues Politisches Volksblatt" igazgatója december 21-én elhunyt.]

3488.
Hidenburg bácsi. [Hír] 15 p. [Komor Gyula ifjúsági színjátéka. Bemutatta a Vígszínház december 21-én.]356. sz. dec. 23.

3489.
A vezér. [Vc.] 1-2 p. [Sághy Gyula, a Függetlenségi Párt alelnöke.]

3490.
HALASI Andor: Miért gyűlölik a németeket? [Tárca] 1-3 p. [Megjegyzések Magnus Hirschfeld: Warum hassen uns die Völker? c. művéhez [Leipzig, 1915. 43 p.]]

3491.
Legélesebb akció a kormány ellen. Az ellenzéki pártelnökök értekezlete. [Tud.] 3-4 p. [Beszámoló a Függetlenségi és 48-as Párt, az Alkotmánypárt, a Néppárt és a Demokrata Párt tanácskozásáról.]

3492.
BERNÁT Ottó: A kiegyezés körül. [Cikk] 4 p.

3493.
MAGYAR Lajos: Az orosz lovasság harcai. [Tud.] 6 p. [A Strypa-fronton.] Vö. 3475. tétel.

3494.
MAGYAR Lajos: Az oroszok rólunk. [Tud.] 7 p.

3495.
Az entente hangja. [Jegyz.] 8 p. [Szemelvények a francia újságokból.]

3496.
A lüttichi győző meghalt. [Közl.] 9 p. [Otto Emmich (1846-1915) német tábornok.]

3497.
Gróf Bánffy Miklós kitüntetése. [Hír] 10 p. [A király a "legfelsőbb dicsérő elismerést" adatta számára.]

3498.
Az úr. [Karcolat] 10 p. ["Világ" szerkesztőségében állást keresett egy magányos hadirokkant, régen előkelő életet folytató úr.]

3499.
Mi, barbárok. [Ism.] 12 p. [Tábori Kornél filmjének bemutatója az Uránia Színházban december 22-én.]

3500.
A Tett. [Hír] 12 p. [Kassák Lajos folyóirata december 20-ai, 4. számának tartalma.]357. sz. dec. 24.

3501.
GERŐ Ödön: Az istenbéke. [Vc.] 1-2 p. [Tisza István gr. a Pénzintézeti Központ gyors létesítését kívánja a parlamenttel megszavaztatni.] Vö. 3149., 3542., 3566., 3578., 3605., 3613., 3646., 3655., 3668., 3682., 3715., 3753., 3854., 3866., 3886. tétel.

3502.
[RINGER] R. Lili: A piac karácsonya. [Tárca] 1-2 p. [A karácsonyi ajándékvásárlás.]

3503.
Dr. COBOR Péter: Forradalmi levél Oroszországból. Munkásnyugtalanságok; A növekvő elégületlenség; A kölcsön. [Tud.] 4 p.

3504.
[COBOR Péter] C. P.: Francia szocialisták kongresszusa. [Hír] 6 p. [A Szociáldemokrata Párt december 25-én és december 26-án tartja éves kongresszusát.]

3505.
MORVAY Izsó: Külkereskedelmi forgalmunk a háborús viszonyban levő államokkal. [Cikk] 7-8 p. [Statisztikai adatokkal.]

3506.
Ellentétek háborúja. [Cikk] 7-8 p. [Sydney Brooks angol író Wylie: Eight Years in Germany c. könyvével foglalkozik.]

3507.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 8 p. [Új előfizetőket vár.]

3508.
A Társadalmi Múzeum szemléje [Hír] 12 p. [Az 1915. évi 4-5. szám tartalma.]

3509.
Magyar Szalon. [Hír] 13 p. [A folyóirat új borítóval, új programmal, Hevesi József szerkesztésében ismét megjelent.]358. sz. dec. 25.

3510.
JÁSZI Oszkár: A mi Kriegszielünk. [Vc.] 1-3 p. [Friedrich Naumann Mitteleuropa c. könyvének [Berlin, 1915.] méltatása.] Vö. 2771., 3012., 3460., 3808., 4058., 4211., 4336., 4553. tétel.

3511.
IGNOTUS: Olvasás közben. Béke a háborúban. [Tárca] 1-3 p.

3512.
BÍRÓ Lajos: Fehér kenyeret. [Cikk] 5 p. [Pénzügyi helyzetünkről.]

3513.
[PÁSZTOR Mihály] P. M.: A főváros háztartása. [Cikk] 6 p. [Budapest, 1916. évi költségvetése.]

3514.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: Anti-Oorlog Raad. Beszélgetés H. C. Dresselhuys igazságügyi államtitkárral, a németalföldi Háborúellenes Szövetség elnökével. [Int.] 7 p.

3515.
AMBRUS Zoltán: A holnap irodalma. [Cikk] 9-10 p.

3516.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Dithyramb. [Tárca] 9-10 p.

3517.
Justh Gyula. [Int.] 10 p.

3518.
BERNÁT Ottó: Az állampapírok jövője. [Tan.] 11-12 p.

3519.
DUTKA Ákos: Karácsonyi látomás 1915-ben. [Vers] 12 p.

3520.
Sebeco útja. [Cikk] 12 p. [Sebeco bécsi orosz nagykövetről.]

3521.
Az Unio második jegyzéke az Ancona-ügyben. [Közl.] 12 p. [A jegyzék magyar fordításban; aláíró: Frederic C. Penfield.] Vö. 3382. tétel.

3522.
JÁSZI Oszkár: A keleti zsidókérdés. I. A mai helyzet. [Cikk] 13-14 p. Vö. 3568. tétel.

3523.
KAFFKA Margit: Becskereky Tihamér. [Elb.] 13-16 p.

3524.
Naumann a magyarokról. [Cikk] 14 p. [Részletek Friedrich Naumann: Unsere Bundesgenossen und wir c. előadásából.]

3525.
PILISI Lajos: Gyűlölet-irodalom. A háborús esztendő keresztényietlen termése. [Cikk] 15-16 p. [A kongregációs írások szemléje a "Magyar Kultúra", az "Élet", a "Szív", és az "Alkotmány" c. lapok alapján.]

3526.
Kőművesfalva. [Közl.] 16 p. [Az adományok jegyzéke.]

3527.
MAGYAR Lajos: A harctér virágai. [Tárca] 17 p. [Frontélmények.]

3528.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 17 p. [A következő évnegyed programja.]

3529.
SZALAY Károly: Békevágy. [Vers] 18 p.

3530.
A Groedl-vonat. [Cikk] 18 p. [Groedl báró által létrehozott Kórházvonat Budapestre érkezett.]

3531.
Scalarini, az olasz szocialista rajzoló... [Közl.] 19 p. [Az olasz parlament viharos üléséről készült rajzai nagy részét a cenzúra betiltotta. Az engedélyezettek közül kettőnek a közlése.]

3532.
A kongregációkból. [Hír] 19 p. ["Szűz Mária Virágoskertje" c. folyóiratról; szerk. Tóth Mike.]

3533.
Karácsony estjén. [Karcolat] 19 p. [Az utca karácsonyi hangulata s a háborús szegénység és nyomor.]

3534.
Vilmos császárt... [Karikatúra szöveggel] 19 p. [Francia rajz: a császár diktál a Wolff-ügynökségnek.]

3535.
A Simplicissmus új számában... [Karikatúra szöveggel] 20 p. [Thomas Theodor Heine rajza John Bullról.]

3536.
Simplicissmus... [Karikatúra szöveggel] 20 p. [Gulbansson rajza az 1917-es évről.]

3537.
Dr. Bárányt szabadonbocsátották. [Hír] 21 p. [Az orvosi Nobel-díj nyertesét hazaengedték az orosz hadifogságból.] Vö. 2703., 4999., 5928. tétel.

3538.
Háborús tapasztalatok. [Hír] 21 p. [Nőtisztviselők Országos Egyesületében Egó (Fried Margit?) a fenti címmel előadást tartott.]

3539.
VIETORISZ József: A rokkantakért. [Vers] 22 p.

3540.
Varsányi-album. [Hír] 22 p. [A Színházi Élet december 26-i, 17. száma Varsányi Irén-albumként jelent meg. A szám tartalma.]

3541.
DÉRI Imre: Beszélgetés Ernst Günther herceggel. A schleswig-holsteini herceg nyilatkozik a Világ tudósítójának. A német császár sógora a gazdasági közeledésről. [Int. nyil.] 33-34 p.

3542.
MÉRAY-HORVÁTH Károly: A Pénzintézeti Központ. [Cikk] 34 p. Vö. 3149., 3501., 3566., 3578., 3605., 3613., 3646., 3655., 3668., 3682., 3715., 3753., 3853., 3854., 3866., 3886. tétel.

3543.
JUHÁSZ Gyula: Pannónia. [Vers] 34 p. ["Magyar magányból..." rovatcímmel.]

3544.
JUHÁSZ Gyula: Sírok virága, az öröm. [Vers] 34 p. ["Magyar magányból..." rovatcímmel.]

3545.
[CSERZY Mihály] Homok: A taposómalom mellől... [Elb.] 35-37 p.

3546.
RÁCZ Gyula: A földgáz értéke. [Cikk] 37-38 p.

3547.
DÉCSI Imre: Szalmakenyér. [Cikk] 39 p. [Friedenthal berlini professzor táplálékszaporító felfedezése.]

3548.
BÁLINT Lajos: Egy haditudósító emlékei. [Ism.] 39 p. [Molnár Ferenc: Egy haditudósító emlékei. 1914. november-1915. november. Bp., 560 p.]

3549.
A háború belülről nézve. [Ism.] 39-40 p. [Túri Béla: A háború belülről nézve. Esszék.]

3550.
A kékhajú fantom. Detektívtörténet. [Ism.] 40 p. [Lázár István műve. Szerk. Gegus Dániel, Gábor Béla, Laky Imre.]

3551.
[BÁLINT Lajos] (blt. l.): Pogány József: A meghódított Orosz-Lengyelországon keresztül. [Ism.] 40 p. [Városrajzok. Megjelent a Modern könyvtár 490-492. sz. füzeteként.]

3552.
Böszörményi Zoltán: Magyar gyász. [Ism.] 40 p. [Verseskötet.]

3553.
Világok tusáján... 1914-15. [Ism.] 40 p. [Verseskötet 3. kiad.]

3554.
A nemzetiségi kérdés könyvészete. [Ism.] 40 p. [léczfalvi Sipos Kamilló műve; 1. köt. Első általános [vegyes] rész.]

3555.
A testi nevelés reformja. [Ism.] 40-41 p. [Kmetykó János: Az iskolai testi nevelés reformja. Előadói javaslat.]

3556.
Emőd Tamás verseskönyve. [Ism.] 41 p. ["Dicséret, dicsőség". Énekeskönyv az 1914-15. esztendőkből. Bp., 1915.]

3557.
George, Henry. [Szerkesztőségi üzenetek] 41 p. [Galilei Körben tartott előadások nagy része nyomtatásban is megjelenik.]359. sz. dec. 27.

3558.
Háború után. [Vc.] 1-2 p. [A közélelmezés, a közegészség és a lakáshelyzet gondjai.]

3559.
[WEIGL Géza] W. G.: Patience. [Tárca] 1-2 p. [Frontélmény.]

3560.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 5 p. [A lap a progresszív világnézetet a továbbiakban is propagálja.]

3561.
Léonid Andrejev manifesztuma. [Cikk] 6 p. [Az író 15 pontba szedett felhívása.]

3562.
A szociáldemokrata párt huszonötéves jubileuma. [Közl.] 6 p. [Beszámoló a december 26-án tartott ünnepségről.]

3563.
Dr. Schwarz Artur temetése. [Tud.] 7 p. [Részletekkel Lichtenberg Kornél sírbeszédéből.] Vö. 3485. tétel.360. sz. dec. 28.

3564.
BALKÁNYI Béla: A rente. [Vc.] 1-2 p.

3565.
[HALASI FISCHER Ödön] F. Halasi Ödön: A holland sajtó. Beszélgetés mr. L. i. Plemp von Duiveland szerkesztővel, a Nederlandsche Journalistenkring elnökével. [Rip. + int.] 1-2 p. ["Den Haagban".]

3566.
Az ellenzéki akció. [Cikk] 3 p. [A parlamenti ellenzék és a Pénzintézeti Központ ügye.] Vö. 3149., 3501., 3542., 3578., 3605., 3613., 3646., 3655., 3668., 3682., 3715., 3753., 3854., 3866., 3886. tétel.

3567.
Neumann Ausztriáról. [Cikk] 4 p. [Részletek Friedrich Neumann december 11-én Berlinben tartott előadásából.]

3568.
JÁSZI Oszkár: A keleti zsidókérdés. Javaslatok a zsidókérdés megoldására - Zionisták és liberálisok. [Cikk] 7-8 p. Vö. 3522. tétel.

3569.
Ákom-bákom. Az entente szava. [Jegyz.] 8 p. ["Matinből".]

3570.
A Világ olvasóihoz. [Közl.] 8 p. [Előfizetési fölhívás.]

3571.
Magyar könyv az angol király nyomdájából. [Ism.] 8 p. [Levelezés az európai válságra vonatkozólag. London, 1915. A Kékkönyvről.]

3572.
MAGYAR Lajos: Az oroszok lövészárkot ásatnak a foglyokkal. [Rip.] 9 p.

3573.
Wolfner Gyula és Társa cég félmilliós alapítványa. [Hír] 10 p. [Az özvegyek és árvák részére.]

3574.
A Jogtudományi Közlöny. [Hír] 10 p. [A december 18-ai, [351.] szám 12. oldalán megjelent szöveg ismétlése.]361. sz. dec. 29.

3575.
IGNOTUS: Hosszú háború. [Vc.] 1-2 p.

3576.
Jaurès szava. [Közl.] 1-2 p. ["L'Humanitéb
ől": szemelvények Jaurèsnek a háború kitörésével kapcsolatos megnyilatkozásaiból.]

3577.
[LOVAG Ádám] [L. Á.]: Jászi Oszkár a Mercure de France-ban. [Hír] 3 p. ["Mercure de France" 1915. decemberi számában Paul Morisse véleménye Jászi Oszkárról.]

3578.
Az ellenzéki akció előkészítése. [Cikk] 3 p. [Pénzintézeti Központ vitája.] Vö. 3149., 3501., 3542., 3562., 3605., 3613., 3646., 3655., 3668., 3682., 3715., 3753., 3854., 3866., 3886. tétel.

3579.
[BENEDEK Károly] B. K.: Tüzérségi harc az olaszokkal. [Hír] 4 p. [Dél-Tirolban.]

3580.
[BENEDEK Károly] B. K.: Oberdank Vilmos emléke. [Hír] 4 p. [Pro Patria-egyesület emlékköve Piombinóban.]

3581.
[LOVAG Ádám] L. Á.: Rólunk. [Cikk] 5 p. [Máday Andor előadása Bernben a "Freistudentenschaft" rendezésében.]

3582.
BENEDEK Károly: Tanúvallomás. [Cikk] 6-7 p. [A május 10-i olasz polgárforradalomról.]

3583.
"Elég a frázisokból - tettekre van szükségünk!" Éles orosz támadás a franciák és angolok ellen. [Cikk] 7 p. [Migulin orosz pénzügyminiszter fenti c. cikkének közlése.]

3584.
LOVAG Ádám: "A Győzelem". [Cikk] 7 p. [Gustave Hervé megváltoztatta "La Guerne Sociale" [Osztály-harc] c. folyóiratának a címét, mert nem értett egyet a zimmerwaldi konferencia nemzetközi irányzatával. Új folyóiratának a címe: "La Victoire" [Győzelem] a francia fegyverek sikeréért szállt síkra.]

3585.
[COBOR Péter] Dr. C. P.: Az angol munkásság rezoluciói. [Cikk] 8 p. [Január 26-tól 28-ig lesz az angol munkáspárt konferenciája.]

3586.
A budapesti egyetemről. [Hír] 10 p. [Pauler Ákos a bölcsészeti tanszék rendes tanára.]

3587.
Szimona pálfordulása. [Tárca] 10 p. [Élménybeszámoló egy montenegrói faluról.]

3588.
Az V. kerületi Községi párt új elnöke. [Hír] 11 p. [Bródy Samu utódja: Glücksthal Samu.]

3589.
Gundel János meghalt. [Hír] 11 p. [Méltatása: 35 évig volt a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartársulatának elnöke, december 28-án elhunyt.] Vö. 3602. tétel.

3590.
Elmebetegek és a háború. [Cikk] 12 p. [A lipótmezei gyógyintézetről; Oláh Gusztáv és Bokody főorvosok nyilatkozata.]362. sz. dec. 30.

3591.
Kilincselők. [Vc.] 1-2 p. [A háború hatásaira megváltozott a francia "elzárkózottság", kapcsolatot keresnek a többi néppel, pl. sajtójuk még Magyarországra is küldött ki tudósítókat.]

3592.
Entente-írások. [Tárca] 1-2 p. [Miss Cavellről; szemelvények az angol és francia lapokból.]

3593.
A Times orosz melléklete. [Ism.] 2 p. ["Times" a háború óta "Russian Supplement" címmel alkalmanként mellékletet jelentet meg. Eddig 14 ilyen látott napvilágot.]

3594.
Az ellenzék a béke felé. [Cikk] 3-4 p. [Parlamenti beszámoló.]

3595.
A szábor ülése. A kis címer - A bán beszéde - Horvátok és magyarok. [Tud.] 4 p.

3596.
Az internacionale újjáébredése. [Cikk] 5 p. [Emil Vandervelde cikke a "Clairon" december 17-i számában.]

3597.
BENEDEK Károly: Az olasz politika problémái. [Cikk] 7-8 p.

3598.
A Figaróból: Görögök és franciák. [Karikatúra] 9 p. [Forain rajza a jelen szám Kilincselők c. vezércikkének hivatkozási alapja.]

3599.
BENEDEK Károly: Az angol védkötelezettség. [Hír] 10 p.

3600.
"Magyarország" részvénytársaság. [Hír] 11 p. [A napilap kiadására; az igazgatósági tagok névsora.]

3601.
Tábori Újság. [Ism.] 11 p. [1915. karácsonyi szám; szerk. Wertheimer Béla, Gonda Sándor, Fehér Márton.]

3602.
Gundel János. [Gyászjelentés] 12 p. [A Neuschlosz, a Régi Hívek szabadkőműves páholy jelentése.] Vö. 3589. tétel.363. sz. dec. 31.

3603.
PÁSZTOR Mihály: Dollárok Magyarországon. [Vc.] 1-2 p. [A kivándorlásról.]

3604.
RINGER Lili: Porco sacro. [Tárca] 1-3 p. [Szilveszteri-újévi szokások.]

3605.
Az ellenzék akciója. [Cikk] 3-4 p. [Az ellenzéki pártok és a Pénzintézeti Központ.] Vö. 3149., 3501., 3542., 3566., 3578., 3613., 3646., 3655., 3668., 3682., 3715., 3753., 3854., 3866., 3886. tétel.

3606.
[DÉRI Imre] D. I.: A német szociáldemokraták harca. [Cikk] 6 p.

3607.
[BENEDEK Károly] B. K.: Az olasz kijózanodás. [Hír] 8 p.

3608.
[COBOR Péter] C. P.: Az armentiéresi csata. [Hír] 8 p.

3609.
Előfizetési felhívás. [Közl.] 9 p. ["Világ" programja.]

3610.
[BENEDEK Károly] B. K.: Marconi küldetése. [Hír] 10 p.

3611.
PILISI Lajos: A hadi tarhonyáról. Miből készül, miért és hogyan? [Cikk] 11 p.

3612.
[BENEDEK Károly] B. K.: Egy osztrák kalandja Olaszországban. [Hír] 12 p.

Mutatók

Személyek, intézmények, egyesületek, körök, szövetségek, szabadkőműves páholyok, díjak nevei, újságok címei. A gyász/halál/temetés híreiről, a hadikölcsönről és az orosz harctérről külön mutató készült.

A tételek utáni aláhúzott számok személyekről, intézményekről, egyesületekről, körökről, szövetségekről, újságokról szóló írások tételszámai.

A hírlapok nevét idézőjelbe tettük.XVI-os Sain-Anstalt hadikórház 38, 2311

32-es honvédek 821, 858

44-es honvédek 133

48-as párt 3491

71. sz. Galgóczy gyalogezred 3223


Abonyi 2933

Abos Tivadar 2532

Ábrahám Emil 1188

Ábrányi Kornél, ifj. 80, 237, 285

Achmed 1192

Ács Lipót 3343

"Adevărul" 375

Adler Artúr 3152

Adler, Max 1048

Ady Endre 2, 17, 119, 198, 348, 383, 468, 512, 520, 625, 678, 737, 833, 877, 929, 973, 1030, 1074, 1170, 1227, 1282, 1329, 1368, 1430, 1501, 1575, 1649, 1650, 1651, 1739, 1740, 1862, 1863, 1864, 1884, 1963, 2042, 2060, 2190, 2191, 2252, 2253, 2254, 2255, 2411, 2450, 2471, 2472, 2473, 2474, 2506, 2592, 2593, 2696, 2697, 2820, 2821, 2822, 2823, 2880, 2908, 2933, 3002, 3068, 3088, 3097, 3100, 3264

"Aftenbladet" 106

Ágoston Péter 2033, 2093, 2109, 2138, 2140, 2211, 2259, 2318, 2395, 2439, 2612, 3244, 3286

Albert belga király 311, 340

Áldozatkészség Szobra l. Nemzeti Áldozatkészség Szobra

Alexander Bernát 668, 1041, 1380, 2842

Alkoholellenes Egyesületek Országos Ligája 2489

"Alkotmány" 2532, 3525

Alkotmánypárt 3491

Állami Tanítók Országos Egyesülete 2266

"Allgemeen Handelsblad" 321, 366, 1093

Általános Fogyasztási Szövetkezet 1749

Általános választójog 325, 436, 758, 766, 830, 1015, 3228, 3230, 3242, 3285, 3287, 3288

Amalfi hajó 1300

Ambrus Józsefné Spett Vilma 2608

Ambrus Zoltán 1128, 1831, 2462, 2483, 2574, 2608, 2826, 3330, 3515

"Amerikai Magyar Népszava" 1634

"American Hebrew, The" 68

Amiral Hamelin hajó 3403

Ancona tengeralattjáró 3382

Anderson, A. J. 1316

Andrássy Gyula 169, 184, 211, 407, 426, 632, 658, 684, 1661, 2001, 2159, 3288, 3414

Andrássy Gyuláné 1726, 1873

André Rezső 2956

Andrejev, Leonyid 1663

Angell, Norman 535, 570, 768, 2234

Antal Géza 1287

Apáthy István 720

Apolló Színház 2649, 2711

Apor Dezső 2424

Apponyi Albert 1661, 3025, 3304

"Aquila" 748

Arabic hajó 1775

Aradi Viktor 122

"Arbeiter Zeitung" 2559

Archibald, James F. J. 1070

Archimedes 378

Aribasev, Mihail Petrovics 2292

L'Armée, Jaurès 2558

Asch, Schalom 690

Asquith, Herbert 2795

Assisi Szent Ferenc 692

"Athenaeum" 1380

Atilla 1073, 1862

Auguszta-alap 1685, 3102

"Avanti" 1465, 1474, 2083, 2120, 2201, 2319, 2414, 2510


b. j. l. Balassa József

B. K. l. Benedek Károly

(B. K.) l. Benedek Károly

B. L. l. Bíró Lajos

Babits Mihály 2843, 2870, 2880, 2933, 3003, 3088, 3100

Bahr, Hermann 771

Bakonyi Kálmán 2218

Balassa Géza 1872

Balassa József / b. j. / 745, 3353

Balázs Béla 345, 441, 467, 580, 629, 707, 729

Bálint Lajos / (BtL) Bt. L. Blt. L. / 1235, 1287, 1438, 1585, 1662, 1766, 1971, 2068, 2165, 2280, 2722, 2849, 2972, 2974, 3147, 3347, 3445, 3548, 3551

Balkányi Béla 1050, 1068, 1321, 1347, 1383, 1416, 1418, 1582, 1675, 1690, 1816, 2089, 2192, 2524, 2126, 2717, 3052, 3138, 3377, 3460, 3564

Balla Ignác 3442

Balla Károly 3455

Balla Mihály 690

Balog Gábor 3077

Bán Dezsőné 1726, 1873

Bánffy Miklós 1178, 1994, 3497

Bangha Béla 2063, 2131, 3329

Bányai Elemér / Zuboly/ 655, 678, 1725, 1797, 1925, 2042, 2082, 2096, 2171, 2241, 2252, 2534, 3348, 3452

Bányai-emlékbizottság 1925, 2241

Barabás Artúr 843

Barabás Miklós 3154

Bárány Róbert 2703, 3537

Bárczy István 1681, 1699, 1708, 1807, 1979, 1988, 1993, 2034, 2264, 2611, 2824, 3014

Bárdos Artúr 1556

Barna Sándor 105

Barrès, Maurice 2025, 3024

Barta Lajos 156, 519, 578, 1178, 1882

Bartha Pál 2266

Barthos Andor 2899

Bartlett, Aschmead 2894

Bartók Béla 2504

Barzini, Luigi 1851, 3250

Basch Árpád 1685

Bassancourt lakatos 751

"Bataille Syndicaliste" 1933, 2790, 3054

Bauer Gyuláné 2304

Bauer, Otto 2670

Beaunier, André 2743

Beck Salamon 2502

Bécsi Magyar Egyesület 1724, 2492

Bede Jób / Bjb. / 1071, 1124, 1169, 1233, 1280, 1364, 1429, 1494, 1568, 1655, 1738, 1866, 1954, 2063, 2152, 2256, 2361, 2476, 2581, 2694, 2825, 2947, 3059, 3145, 3251, 3332, 3418

Bédy-Schwimmer Rózsa 1077, 1108

Beer Ágost 58

Beer Lujza 83

Beethoven, Ludvig 48, 812, 1320, 2819

Beke Mario 3272

Békeegyesület 2232

Belányi Viktor 2956

Belveridge, Albert J. 1271

"Bélyeg, A" 2374

Benczúr Gyula 220

Benedek Aladár / Náray Iván / 3221

V. Benedek 75, 91

Benedek Károly / B. K. (B. K.) / 92, 98, 100, 101, 107, 118, 120, 136, 142, 148, 157, 169, 172, 175, 180, 184, 188, 196, 210, 215, 217, 224, 226, 230, 256, 259, 273, 318, 327, 328, 333, 336, 349, 356, 357, 365, 372, 380, 397, 400, 414, 438, 452, 462, 463, 480, 482, 485, 490, 501, 505, 508, 509, 526, 540, 545, 551, 552, 565, 566, 600, 603, 609, 617, 631, 645, 646, 649, 664, 672, 692, 693, 694, 712, 722, 730, 743, 752, 779, 794, 799, 811, 816, 818, 827, 868, 874, 882, 889, 904, 910, 917, 936, 938, 940, 954, 1008, 1244, 1258, 1263, 1300, 1314, 1322, 1345, 1352, 1355, 1360, 1381, 1387, 1390, 1397, 1424, 1465, 1467, 1474, 1475, 1478, 1479, 1480, 1516, 1517, 1518, 1519, 1532, 1533, 1534, 1536, 1544, 1547, 1551, 1553, 1559, 1560, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1603, 1607, 1609, 1631, 1653, 1656, 1673, 1704, 1705, 1743, 1754, 1773, 1774, 1775, 1792, 1821, 1824, 1832, 1833, 1838, 1839, 1890, 1891, 1920, 1921, 1922, 1923, 1935, 2117, 2119, 2148, 2149, 2172, 2181, 2183, 2185, 2245, 2292, 2313, 2319, 2320, 2339, 2363, 2387, 2398, 2404, 2416, 2422, 2427, 2431, 2445, 2463, 2464, 2465, 2495, 2497, 2500, 2512, 2527, 2544, 2551, 2570, 2583, 2616, 2631, 2634, 2635, 2642, 2644, 2654, 2721, 2748, 2758, 2765, 2801, 2857, 2887, 2891, 2923, 2924, 2934, 2998, 2999, 3001, 3015, 3024, 3039, 3041, 3042, 3054, 3086, 3103, 3113, 3126, 3128, 3130, 3132, 3133, 3135, 3176, 3183, 3186, 3201, 3203, 3207, 3208, 3247, 3248, 3250, 3266, 3268, 3269, 3278, 3280, 3315, 3354, 3385, 3402, 3404, 3405, 3406, 3464, 3579, 3580, 3582, 3597, 3599, 3607, 3610, 3612

Beöthy László 1814

Beöthy Zsolt 1827, 2773, 3082, 3294

Béraud, Henri 2454

Berchtold, Leopold 69, 79, 2348

Berend Miklós 2928, 2930

Berény Imre 1013

Berecz Gyula 2218

Berger Ferenc 219

Bergson, Henri 3305

Berkes Ferenc 38

Berkó Jenő 1634

"Berliner Tageblatt" 13, 23, 605, 1682, 2771

Berliner Theater 3397

Berlini Magyar Egyesület 2784, 3397

Bernát Ottó 14, 47, 78, 114, 154, 194, 227, 234, 339, 385, 425, 459, 491, 506, 571, 612, 623, 669, 727, 775, 824, 875, 931, 958, 977, 1027, 1065, 1167, 1224, 1278, 1319, 1365, 1384, 1422, 1490, 1569, 1647, 1732, 1850, 1950, 2018, 2053, 2115, 2141, 2221, 2247, 2358, 2469, 2541, 2577, 2690, 2817, 2900, 2943, 3021, 3051, 3098, 3141, 3179, 3245, 3254, 3297, 3328, 3417, 3492, 3518

"Berner Bund" 2513

"Berner Tagwacht" 2021

Bernhard, Dernburg 3415

Bernstein, Ed. 2787, 2800

Berzeviczy Albert 1661, 2773

Bethmann-Hollweg, Theobald von 3306, 3314

Beveridge, Albert J. 1411

Bezerédi Gyula 2915

Bihari Mór 999, 2868

Bihar Sándor 1782, 2372

Bildercentrale 2010

Billroth, Theodor 739

Bíró Lajos / B. L./ 1128, 1177, 1178, 3097, 3512

"Birzsevije Vjedomostyi" 2405, 2512

Bismarck, Otto von 457, 507, 576, 747, 1509, 2166, 3131

Bissing, Freiherr von 1691

Bjb l. Bede Jób

Blaha Lujza 2671

Bloch Arthur Vilmos 3045

Blok, Alexander 2292

Blt. L. l. Bálint Lajos

Blumenthal, Oskar 1883

Bódy Tivadar 2158

Bokányi Dezső 2113, 2866

Bókay Árpád 132, 135, 460, 866, 972, 1468, 1495, 1955, 2058, 2685, 3080, 3189, 3272

Bókay János, ifj. 23, 2168, 3271

Bolgár Elek 2710

Bolyai János 60

Bonkáló Sándor 1665

Bónyi Adorján 1813

Borda Dezső 1731

Borojević, Svetozar 701, 1402

Boross László 295

Borostyán Gyula 2027

Borsodi Miklós 1377

Borzeff, Teodor 1964

Bosnyák Zoltán 2928

"Boszniai Hírek" 2792

Bottykai István 3026

Bölöni György 1962, 2061, 2590, 2636, 2647, 3154

Bölöni Györgyné / Kémeri Sándor/ 298, 351, 465, 583, 626, 783, 878, 935, 1075, 1172, 1286, 1574, 1746, 2065, 2312, 2584, 2961, 3148, 3421

Böszörményi Zoltán 790, 1507, 3552

Bráffer Lajos 2195

Brandes, Georg 1277

Braun Róbert 1428, 1729

Brázay Emil 1372

Bresztovszky Ede 2071

Briand, Aristid 2785, 2795, 2797

Brieux, Emil 1969

Brockwy, Fenner 2952

Bródy Árpád 2107

Bródy Ernő 3326

Bródy István 1946

Bródy Samu 3299, 3300, 3323, 3588

Bródy Sándor 588, 887, 1148, 1178, 1234, 1273, 1762, 1806, 1867, 2123, 2273, 2305, 2330, 2678, 2734, 3446

Bronner, Ferdinand 1966, 2135

Brook, K. L. 1014

Brooks, Sydney 3506

Bruno, Ernst 3169

Bt. L. l. Bálint Lajos

(BtL) l. Bálint Lajos

Buchinger Manó 1700

Budai Közművelődési Kör és az Országos Népoktatási Egyesület 2327

Budai prímási palota 2316

Budai Színkör 1450, 1710, 1995

Buday Barna 2899

"Budapest" 2532

Budapest hajó 430

"Budapesti Hírlap" 2450, 2506, 2740, 2880, 2933, 3068, 3264

Budapesti Katona Otthon 358

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1800, 2006, 3111, 3376

"Budapesti Közlöny" 2399

Budapesti Központi Segítő Bizottság 131

Budapesti Közúti Vaspályatársaság 1809

Budapesti Napilapok Szindikátusa 2674, 2705

"Budapesti Napló" 2331

Budapesti Oktatószövetség 2730

Budapesti Sakk-kör 2493

Budapesti Sütők Ipartestülete 1716, 2562

Budapesti Szállodások Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartársulata 3589

Budapesti Színház 1078, 1799

Budapesti Tudományegyetem 3082

Budapesti Újságírók Egyesülete 7, 319, 756, 1725, 1797, 2241, 2532, 3452

Budapesti Városi Könyvtár 3078

Bukaresti Szocialista Kultúregyesület 2706

Bukovszky Viktor 3204

Burkos György 279

Burnett, Frances Hodgson 3446

Bury J. B. 3077


C. P. l. Cobor Péter

Caillavet, Georges Armand 77

Calderon, Pedro 2648

"Call" 1411

Cambon, Jules 3458

Cambon, Victor 2551

Capus, Alfred 864

Carmen hajó 811

Carp, Peter 2193

"Carpatzi" 2022

Carrillo, Enrique Gómez 2518

Cascabel-család 2422

Cavell, Edith 2802, 3330, 3592

Central Federated Union of Greater New York 1145

Churchill, Winston 2946, 2979, 3011, 3048

Ciccotti, Francesco 2201

"Clairon" 3596

Clemenceau, Georges 1258, 1277, 1844, 2397, 2763, 2856

Cobor Péter / C. P. Dr. C. P. / 2510, 2737, 2989, 3265, 3267, 3270, 3336, 3337, 3403, 3410, 3463, 3474, 3476, 3477, 3503, 3504, 3585, 3608

Colbrie, Fischer 2609

"Collier" 1271

"Coming Nation, The" 2064

Comité pour la Conservation des Monuments de l'Arts Arabe 799

Corinth, Louis 3391

"Corriere della Sera" 461, 482, 540, 882, 1294, 1300, 1467, 1484, 1792

Corthu Salesi Ferenc 1793

Coster, Charles de 1585

"Courant, Le" 71

Crill írás 2298

Cruppi, Jean 1991, 2203

Cunow kézikönyve 167

Czakó Elemér 428

Czapáry Bertalan 639

Czenstochowai csodatevő Mária 1857

Czigány Dezső 3226


Cs. L. 1434

Csák Zoltán 2532

Csánky Dezső 2442, 3163

Csányi Gusztáv 1968

Csecsemővédelem 222

Cseidze 308

Cserépy Arzén / Wieder Konrád / 2605, 3349

Csermák ezredes 31

Cserna Andor 572, 1228

Cserzy Mihály /Homok/ 2718, 3545

Csizik Gyula 1374

Csizmadia Sándor 1173, 1232, 1257, 1324, 1573, 1741, 1859, 1956, 2009, 2064, 2155, 2257, 2411, 2598, 2652, 2835, 2950, 3055, 3143, 3252, 3453

Csók István 2916, 3033, 3154

Csokonai Kör 416, 1127

Csokonai Vitéz Mihály 3032

Csonkított és Béna Katonákat Gondozó Bizottság 1905


D'Annunzio, Gabriele 683, 864, 889, 895, 903, 905, 952, 966, 990, 1059, 1296, 1555, 2202

D. I. l. Déri Imre

"Dagens Nyheter" 767

"Daily Chronicle" 550, 1344

"Daily Mail" 700, 1316, 1624, 2621, 3393, 3461

"Daily Telegraph" 442, 1736

Dániel Arnold 1395, 1403, 1409, 1642, 1690, 1778

Dános Árpád 591

Darányi Ignác 2927, 3351

Darvas Henrik 3046

"Darwin" 177, 266, 368, 446, 606, 687, 788, 892, 1010, 1132, 1216, 1625, 1846, 2047, 2503, 2732, 3017, 3237, 3439

Daude-Bance 2800

Daudet, Ernst 3131

Dauthendey, Max 2513, 2537

David, Eduard 1283

Davis, Richard Harding 127

Deák Ferenc Könyvtár 3434

Deák Ferenc-páholy 3407

Décsi Imre 6, 200, 299, 440, 1370, 1489, 1577, 3420, 3547

Déli Vaspálya 2276

Delaissie, François 823

Delcassé, Théophile 2412, 2430

Demjén Géza 3204

Demokrata Párt 3491

Demokrata szabadkőműves páholy 2661, 3104

Dénes Zsófia 301, 387, 429, 469, 486, 575, 680, 880, 903, 1497, 1659, 2099, 2985

Dercsényi Móric 594

Déri Béla 2521

Déri Ferenc 3101

Déri Imre / D. I. / 1388, 1389, 1431, 1454, 1470, 1527, 1552, 1604, 1608, 1629, 1639, 1654, 1678, 1693, 1714, 1737, 1776, 1790, 1803, 1837, 1852, 1895, 1942, 1989, 2002, 2010, 2041, 2151, 2189, 2222, 2508, 2529, 2548, 2599, 2617, 2627, 2641, 2665, 2784, 2902, 2922, 3025, 3037, 3040, 3042, 3049, 3081, 3125, 3146, 3206, 3217, 3219, 3317, 3357, 3358, 3389, 3391, 3541, 3606

Désy Zoltán 671, 1218, 1575, 2159, 2834

Deutsch Andor 2514

Deutsch Ernő 1325, 1346, 1657, 1679, 1715

Deutsch Mór 1716, 2562

Deutsche Bücherei 1974

"Deutsche Rundschau" 3414

"Deutsche Suchliste" 2407

Dezső Alajos 736, 1185

Diamant József 914

Dickinson, G. Lowes 2952

Dienes László 3235

Dienes Valéria 249, 2044, 2161, 2217

Diósy Ödön 1342

Dobai Székely Andor 2956

Dobrogeanu-Cherea, Constantin 2932

Dóczy Jenő 1848, 1958

Dohnányi Ernő 3225

Dókus Ernő 2910

Dollinger Gyula 1874

Domány Gyula 2437

Donnay, Maurice 812

Donteville, J. 1408

Doreff, Pantse 2552, 2994

Doyle, Conan 250

Döme István 50

Dömötör Ilona 1924, 3082

Dr. C. P. l. Cobor Péter

Drégely Gábor 3257

Dresselhuys, H. C. 3514

Dubreuille, Louis 1478

Duiveland, Plemp von 3565

Duna-melléki Református Egyház 2012, 2553

Dunántúli l. Rákosi Jenő

Dutka Ákos 568, 670, 728, 776, 879, 1123, 1155, 1733, 1734, 1958, 2691, 3062, 3335, 3444, 3519


Edison, Thomas Alva 1676, 3281

Egó (Fried) Margit 3538

"Egyenlőség" 1179, 1289, 1332, 1442, 1590, 1917, 2049, 2219, 2352

"Egyházi Közlöny" 2031

Ehrlich, Paul 1640, 1683

Eisler Béla 1752

Elek Vidor 778

"Élet" 3172, 3525

Élet, Irodalmi és Nyomdai Rt. 3386, 3394, 3432

ELOT l. Eötvös Leves Osztó Társaság

Éltes Mátyás 2487

"Eltűntek Lapja" 2407

Emmich, Otto 3496

Emőd Tamás 112, 2074, 2258, 2480, 3556

Emődi Aladár 1456

Engel Sándor 207

Engels, Friedrich 1471

Enver pasa 1094, 2433

Enyvvári Jenő 2701

Eörsy Tóth Júlia 20, 1326, 1405, 2105, 3480

Eötvös József 176

Eötvös Károly 1450, 1727

Eötvös Leves Osztó Társaság / ELOT / 2991

Eötvös-páholy 20, 2991

"Eparges" 730

Építőmunkások Otthona 1526

"Érdekes Újság" 1142, 1146, 2353

Erdélyi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Köre 102

Erdélyi Mór 1749

Erdős Renée 2913, 2971, 3076, 3167, 3347

"Erklärungen Radoslawows" 2477

Ernst Múzeum 1373, 1884, 2060, 2061, 2086, 2436, 3154

Erzsébet Népakadémia 1879

Esty Jánosné 127

Észak-Franciaországi Szocialista Szövetség 3333

Eucken Rudolf 213, 219, 2133

"Exchange Telegraph Company" 1250

Exner Kornél 2541


F. D. 1171, 1445

F. Halasi Ödön l. Halasi Fischer Ödön

- f. - s. 1763, 1764

Falu Tamás 2281, 2692, 2949

Faragó Jenő 1078

Farkas Albert 2370

Farkas Antal 1426, 1496

Fáy Aladár 1660

Fayer Pál 1190, 1771

Fehér Márton 3601

Fehéri Armand 1881

Fejérpataky László 2442

Fekete Fülöp 3166

Feld Mátyás 1078

Feldstein, Hermann 1376

Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság l. Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság

Feleky Géza 661, 829, 1854, 1889, 2291, 2308, 2343, 3426

Feministák Egyesülete 310, 415, 666, 696, 1058, 1777, 2367

Ferdinand bolgár cár 1254

Ferdinándy Béla 2216

Ferenc József 1602, 1612

Ferenc József Tudományegyetem 220

Ferenczi Sándor 1763

Ferenczy Valér 3226

Férfiliga 2988

"Figaro, Le" 294, 682, 812, 864, 901, 1073, 1339, 1385, 1702, 1844, 1910, 2052, 2125, 2235, 2400, 2468, 2557, 2632, 2656, 2743, 2833, 3050, 3064, 3118, 3129, 3131, 3598

Fináczy Ernő 2487

Finch kapitány 1775

Finta Sándor 1798, 1826, 2299

Fischer Klári 2533

Flammarion, Camille 1122

Flat, Paul 3133

Fogarasi Béla 302

Folies Caprice 3301

Folkusházy Lajos 2240

Fontaine, Henry La 1511

Forain, Jean-Louis 3598

Ford, Henry 3275

Forster Gyula 3283

Földes Arthur 353, 1528, 1584, 2410, 2973

Földes Béla 2874

Földes Imre 2774

"Fölkelő Nap" 102

Fővárosi Nyári Színház 1002, 1727, 1813, 1946, 1995, 2017

Fraccaroli, Arnoldo 461, 644, 3212

France, Anatole 881, 1358, 2121, 2244, 2590, 2636, 2647, 2779

"Frankfurter Zeitung" 1729, 2477, 2877, 3233

Franklin Társulat 2447

Franyó Zoltán 163, 185, 665, 1331

Freistudentenschaft 3581

French, John 1246

Freud, Sigmund 1763

Fried, Alfred 361, 3009

Friedenthal, Hans 3547

Frobenius Leo 649

Fulda Lajos 2877

"Fulgerul" 2024

Függetlenségi Párt 3489, 3491

Fülöp Zsigmond 1846

Fürst Bertalan 3384

Füzesséry István 1087, 1095, 1099, 1105, 1112, 1118, 1134, 1138, 1144, 1184, 1195, 1201, 1213, 1220, 1229, 1245, 1251, 1262, 1267, 1272, 1291, 1293, 1301, 1309, 1313, 1328, 1336, 1337, 1341, 1350, 1356, 1359, 1402, 1410, 1417, 1421, 1433, 1448, 1462, 1473, 1481, 1493, 1535, 1545, 1561, 1565, 1610, 1632, 1636, 1672, 1818, 1849, 1888, 1894, 1931, 1949, 1984, 1985, 1998, 2000, 2021, 2036, 2090, 2091, 2110, 2126, 2146, 2334, 2335, 2344, 2346, 2356, 2385, 2406, 2415, 2429, 2440, 2848, 2921, 2942, 2978, 2987, 3010, 3023, 3038, 3114, 3214, 3243


G. E. l. Goldberg Ernő

G. Engel Gizella 2555

G. H. l. Guttmann Henrik

G. N. l. Gerő Nándor

Gaal Mózes 3446

Gaár Vilmos 567, 2028, 3066, 3339, 3437

Gabányi Árpád 2623

Gábor Andor 1014, 1078, 1641, 1764, 1883, 2376, 2490, 2876, 3296, 3440, 3441

Gábor Béla 3550

Gábor Erzsi 2516

Galilei Kör 56, 66, 122, 163, 249, 302, 354, 391, 433, 477, 521, 611, 768, 813, 836, 914, 1503, 1554, 1872, 2026, 2044, 2071, 2113, 2161, 2217, 2265, 2326, 2375, 2502, 2590, 2636, 2647, 2704, 2840, 2873, 2963, 2993, 3069, 3160, 3254, 3338, 3363, 3373, 3424, 3435, 3466, 3468, 3482, 3557

Gambetta francia cirkáló 779, 794

Garami Béla 2016

Garami Ernő 2866, 3373

Garbai Sándor 2866

Garibaldi, Giuseppe 936

Gáspár Artúr 885

Gáspárné Dávid Margit 52, 203, 324, 362

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége / GEOSZ/ 3351, 3355

"Gazette de Lausan" 3041

"Gazetta de Popolo" 400

Gedeon Emil 2563

Gegus Dániel 3550

Gelléri Mór 1800, 1808, 1820, 1841, 1861, 2754

Geml József 2775

George, Henry 1098, 2741, 3557

GEOSZ l. Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége

Géresi Kálmán 3032

Gergely Imre 1759

Gergely Janka 2048, 2329, 3438

Gergely József 2031

Gerő Nándor / G. N. / 2143

Gerő Ödön 7, 39, 67, 146, 186, 331, 377, 454, 615, 663, 720, 769, 964, 1110, 1159, 1210, 1265, 1312, 1358, 1476, 1558, 1626, 1907, 1939, 2032, 2124, 2234, 2342, 2452, 2568, 2795, 2930, 3035, 3124, 3314, 3501

Gibbons bíboros 1603

Gieswein Sándor 223, 415, 2232, 2297, 2988

Giolitti, Giovanni 196, 210, 273, 372, 3183

"Giornale d'Italia" 463, 1773, 2923

Giraud,Victor 3133

Glasenap, Helmuth 1895

Glatz Oszkár 3372

Glücklich Vilma 288, 310

Glücksthal Samu 3588

Goitein Sándor 3486

Golay, Henry 2499

Goldberg Ernő / G. E. / 71, 144, 197, 218, 225, 235, 236, 238, 245, 264, 274, 277, 278, 280, 286, 293, 313, 315, 321, 335, 366, 399, 402, 403, 411, 420, 430, 442, 443, 450, 453, 481, 494, 527, 533, 534, 537, 538, 550, 558, 560, 642, 653, 654, 659, 673, 677, 695, 700, 703, 714, 717, 726, 732, 740, 741, 760, 764, 767, 780, 801, 823, 854, 863, 901, 913, 916, 942, 945, 948, 961, 971, 975, 998, 1052, 1053, 1057, 1084, 1093, 1094, 1100, 1114, 1120, 1135, 1152,1153,1162, 1163, 1192, 1206, 1209, 1250, 1252, 1259, 1294, 1303, 1330, 1338, 1344, 1396, 1408, 1436, 1458, 1525, 1669, 1706, 1794, 1805, 1810, 1897, 1911, 1930

Goldfeld, Otto 476

Goldmark Károly 25

Goldziher Ignác 2756

Gonda Béla 1506, 3346

Gonda Sándor 3601

Groedl-vonat 3530

Gorkij, Maxim 807, 1018, 1244, 1339, 1600, 2292, 2434

Gottberg, Otto von 677

Gottlob, Rau 3457

Gourmond, Remy de 2454

"Gömöri Újság" 2419

Göndör Ferenc 2849, 3262

Grand Lodge of the State of New York 1572

Grandmaison, de Luois 403

Gratz Gusztáv 2192

Grosz Emil 2554, 3073

"Guerre Sociale, La" 1164, 1387, 3584

Gugitz, Gustav 434

Guglielmó, Ferrero 2012

Gulbansson, Olaf 3536

Gulyás Pál 3070

Gundel János 3589, 3602

Guttmann Henrik /G. H. / 143, 150, 1168, 1461

Günther, Ernst 3541


Gyáros Vilmos 1412

Gyász /Halál/ Temetés 25, 58, 73, 75, 77, 151, 212, 330, 364, 375, 403, 409, 437, 611, 619, 622, 655, 671, 672, 704, 707, 708, 715, 730, 738, 751, 870, 1091, 1179, 1208, 1218, 1349, 1413, 1437, 1503, 1605, 1630, 1634, 1640, 1655, 1683, 1686, 1725, 1757, 1774, 1782, 1795, 1797, 1808, 1820, 1830, 1836, 1841, 1861, 1871, 1877, 1925, 1936, 1981, 2031, 2040, 2042, 2082, 2096, 2159, 2171, 2188, 2241, 2252, 2370, 2393, 2419, 2441, 2454, 2501, 2608, 2611, 2623, 2681, 2708, 2729, 2755, 2778, 2786, 2802, 2809, 2820, 2835, 2836, 2890, 2929, 2931, 2966, 2967, 2981, 3045, 3090, 3104, 3105, 3107, 3110, 3120, 3192, 3199, 3221, 3299, 3300, 3323, 3330, 3409, 3469, 3484, 3485, 3487, 3496, 3563, 3589, 3602

Gyermektanulmányi Társaság 514

Gyermekvédő Liga 3061

Gyomai Imre 1026, 2834

Gyomai Zsigmond 3156

Gyóni Géza 517, 610, 2074, 2506, 2908, 3442

Györgyi Kálmán 2713

Gyulai István 611, 619

Gyurói Nagy Lajos 2908


"Haag, Den" 3565

"Haagsche Post" 2550

Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság / Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság / 1661, 1718, 1903, 2992

Háborúellenes Szövetség 3514

Háborús Anyavédelem mozgalom 2435

Hacker Boriska 1285, 2840, 2873

Hadbavonult művészek kiállítása 2956

Hadffy Imre 1006

Hadifoglyokat Gyámolító és Tudósító Hivatal 2270, 2302, 2927

Hadikölcsön 958, 1352, 2169, 2267, 2283, 2382, 2523, 2540, 2556, 2567, 2572, 2597, 2624, 2637, 2650, 2663, 2679, 2716, 2757, 2776, 2810, 2850, 2851

Haditermény Részvénytársaság 639, 1768, 1988, 2898, 3173

Hadsegélyző Hivatal 1685

Hadsegítő Bizottság 2701

Haeckel, Ernst 2151

Haffid, Mulay 3467

Hajdú Miklós 1878

Hajó Sándor 123, 162, 2712

Hakki pasa 1837

Haladás-páholy 3457

Halál l. Gyász

Halasi Andor 3490

Halasi Béla 2375

Halasi Fischer Ödön / F. Halasi Ödön -si / 806, 809, 832, 853, 857, 861, 894, 906, 909, 926, 944, 949, 976, 980, 1007, 1033, 1055, 1060, 1070, 1073, 1089, 1113, 1122, 1137, 1199, 1205, 1246, 1255, 1499, 1530, 1580, 1620, 1644, 1691, 1696, 1712, 1959, 2103, 2197, 2384, 2402, 2413, 2542, 2736, 2830, 2860, 2953, 3022, 3085, 3180, 3229, 3249, 3321, 3345, 3352, 3465, 3472, 3514, 3565

Halbe Miksa 2075

Halévi, Ignazego 1125

Halmay Elemér 757, 1238, 1508

Hamel, G. A. van 3321

Hamerling, Robert 1579

Handel Vilmos 1697

Hansa-Bund 1780

Haranghy Jenő 3398

Harden Miksa 1484

Hardie, Keir 2188

Harkányi János 2006, 2043, 2208, 2938, 2994

Hármas Szövetség 862, 899

Harsányi Zsolt 3364

Hartmann kölni érsek 3103

Hatsek Adolfné 3451

Hatvany Lajos / Túlontuli Leszidor / 797, 983, 3068, 3088, 3100

Hay-gyűjtemény 2557

Haypál Benő 791, 2836

Havass Rezső 2552

Havenstein, Rudolf 1942, 2001

Hazai Samu 1687, 1700, 3211

Hedin, Sven 304

Hegedűs István 1904, 2756

Hegedűs Loránt 3149

Heine, Thomas Theodor 3535

Heinemann Gallerie 2377

Helfferich, Kral 1730, 3219

Heller Zsigmond 3199

Heltai H. István 2493

Heltai Jenő 635, 1178

Herczeg-féle vegyészeti gyár 3106

Herczeg Ferenc 131, 181, 2046, 2084, 2105

Herczeg Géza 838

Herman Ottó 9

Hérold, Ferdinand 835

Hertz pasa 799

Hervé, Gustave 1088, 1164, 1258, 1411, 3265, 3291, 3378, 3465, 3584

Herzog Ede 2890

Herzog Mór Lipót 2645

Herzog, Wilhelm 2952

Hét bajtársak asztaltársasága 1992

Heymann, Lida Gustave 3159, 3187

Hevesi József 1371, 1504, 1617, 3509

Hevesi Sándor 2968

Hikmet, Ahmed 2552, 2994

Hindenburg, Paul von 685, 831, 1333, 1509

Hindi Szabó Kata 2956

Hirsch Zsigmond 1716

Hirschfeld, Magnus 3490

Hirschhorn Jakab 2562

"Hital" 2278

Hlinka Páter 2920

Hochenhauer Ignác 3120

Hofer András 1432

Hoffmann Vilma 834

Hofoper 2519

Holló Barnabás 1757

Holzer Divatház 3153

Holzer Sándor 3153, 3431

Hóman Bálint 2005

Homok l. Cserzy Mihály

"Hon" 2370

Horvát Henrik 2330, 2710

Horváth István 1435

Horváth Jenő 337

Horváth Nándor 1865

Hubai János 1700

Hubay Jenő 3082

"Humanité, L" 835, 1802, 1910, 1933, 1952, 1996, 2025, 2178, 2184, 2558, 2660, 2726, 3054, 3058, 3089, 3151, 3234, 3400, 3419, 3576

Hunyadi József 317

"Huszadik Század" 165, 984, 1239, 1398, 1618, 2122, 2895, 3052

Huszka Jenő 1710

Husztiné Révhegyi Rózsi 1378

Huttkay Lipót 1180

Hültl Hümér 1843

Hütter Béla 2600


Ignotus 1, 15, 33, 46, 64, 76, 79, 91, 110, 135, 153, 178, 191, 216, 233, 261, 290, 316, 340, 364, 382, 422, 444, 457, 504, 536, 563, 601, 622, 648, 668, 705, 725, 758, 773, 803, 819, 825, 856, 872, 898, 921, 927, 969, 996, 1020, 1064, 1091, 1117, 1149, 1166, 1186, 1219, 1247, 1275, 1302, 1318, 1353, 1363, 1391, 1419, 1451, 1486, 1529, 1564, 1612, 1643, 1690, 1730, 1788, 1848, 1906, 1948, 1958, 2050, 2098, 2138, 2244, 2255, 2306, 2355, 2483, 2681, 2802, 2880, 2941, 3008, 3048, 3092, 3139, 3193, 3241, 3285, 3325, 3365, 3415, 3471, 3511, 3575

Illés Béla 3224, 3239

Illés Imre 1582

"Illustration" 703

Ilosvay Lajos 2086

Imre Sándor 1288

Incze Sándor 1885

Independent Labour Party 1859

"Information" 2497

Internacionálé 180, 1812, 2989, 3089, 3337, 3373, 3596

"Internationale" 1548

"Internationale Rundschau" 2800

Intimes Theater 2274

Ionescu, Toma 2884

Iparművészeti Iskola 428

Iparművészeti Múzeum 1564

Irmer, Georg 3053

"Irodalom és Zene" 3170, 3450

Irodalomtörténeti Társaság 2591

Isac, Emil 21, 173, 242, 375, 1178, 3144

"Iskolák Újságja" 1674, 2163

Istók János 1992

István király 1626

"Iszkra" 1781

"Italia" 1533

Ivánfi Jenő 337

Iványi-Grünwald Béla 2305


J. O. l. Jászi Oszkár

Jankovics Béla 1141, 2230, 3408

Jánosi Béla 1378

Janotha Cecilia Amália 1609

Járóka Sándor 3290

Jászai Samu 1700

Jászi Oszkár / J. O. / 24, 45, 109, 152, 190, 330, 381, 421, 432, 456, 562, 614, 619, 621, 667, 772, 870, 871, 920, 968, 1063, 1116, 1165, 1218, 1274, 1317, 1353, 1362, 1485, 1503, 1554, 1563, 1947, 2040, 2096, 2137, 2171, 2252, 2354, 2461, 2573, 2680, 2811, 2940, 3140, 3185, 3318, 3331, 3359, 3414, 3510, 3522, 3568, 3577

Jászi Viktor 330, 364, 375, 427

Jaurès, Jean 151, 1413, 1414, 1437, 1482, 1503, 1513, 1554, 1599, 2658, 2708, 3303, 3576

Jerusalem, Else 2379

Jeszenszky Ignác 1707

"Jézus Szentséges Szívének Hírnöke" 3423

Joffre, Joseph 1089, 1898, 2383, 2726

"Jogtudományi Közlöny" 3411, 3574

Jókai Mór 546, 1115, 2447, 2995, 3446

Jolles, Leo (Ladon) 1051

"Journal de Genève" 497, 1524

"Journal, Le" 881

József főherceg 1682, 2433

Judik József 2675, 3108

Juhász Gyula 344, 674, 828, 979, 1076, 1323, 1425, 1742, 2054, 2084, 2578, 2818, 3142, 3543, 3544

Justh Gyula 3517

Justus Mihály 2207


K. A. l. Kurzweil Anny

K. D. l. Kosztolányi Dezső

Kabay Kálmán 2077

Kadelburg, Gustav 1883

Kadosa Marcel 76, 79, 104, 147, 187, 229, 312, 343, 378, 423, 464, 513, 616, 698, 777, 825, 876, 959, 1160, 1335, 1975, 2853, 3194, 3366

Kaempf, Johannes 906, 1678

Kaentzler Hugó 2704

Kaffka Margit 2579, 3246, 3523

Kaiser Wilhelm-Institut 3357

Kálmán Sándor 192

Kalmár Jenő 2858

Kallós Ede 2305, 2915

Karácson Imre 2194

Karácsonyi István 1924

Karácsonyi János 2874

Karinthy Frigyes 474, 3224, 3239, 3296, 3364

Kármán Mór 2441, 2501

Károly Egyetem 1828

Károly Ferenc József 1191

Károlyi Mihály 796, 3230, 3285, 3288

Kassai dóm 2609

Kassai Kazinczy Kör 2340

Kassák Lajos 982, 1176, 2595, 2982

Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete 756

Katona Béla 2016, 2899

"Katonanyomozó Jegyzék" 3209

Kautsky, Karl 1131

Kázmér Ernő 869, 896, 1126

Kelemen Pál 1150, 3293

Kelen László 81, 1284

"Kelet Népe" 757, 1238, 1508, 2167

Keleti Akadémia 2872, 3065

Keleti Arthur 492, 1230, 1646

Keleti Lajos 2966

Keller-Huguenin, Eugen 710

Kellermann, Bernhard 2974

Kemal, Husszein 672

Kémeri Sándor l. Bölöni Györgyné

Kenna, M. Mac 3292

Kenzler Hugó 2741

Kepes Emil 3160

Képzőművészeti Társulat 72

Kereskedelempolitikai Bizottság 2213

Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete 2388

Kereskedelmi és Iparkamara 3178

Keresztyén Ifjúsági Egyesület 358

Kern Aurél 1658, 1909, 2011

Khuen-Héderváry Károly 1661, 1903, 2772

Kilian Tibor 792

Király Színház 1234, 1641, 1814, 2114, 3031, 3441

Kisch, Egon Erwin 620

Kisfaludi Stróbl Zsigmond 2915

Kisfaludy Társaság 651, 656, 2324, 2773

Kiss György 2915

Kiss József 131, 651, 656, 1641, 2304, 2419

Kisteleki Ede 584

Kitchener, Horatio Herbert 1060, 2855, 2885

Klebelsberg Kuno 1874, 1904

Klein Gyula 3090

Klein, Stefan 1178, 2274

Kmety Károly 496, 2421

Kmetykó János 3555

Knight, William 1378

Knoblauch, Eduard 2594

Kohut Adolf 747

Kolera 1758, 1916, 2045, 2162, 2303, 2392, 2844

Kolozs Géza 2720

Komáromi János 3072

Komjáthy István 1002

Komlóssy Károly 3083

Komor Gyula 3488

Konstantin, I. 876, 2766

Konsumentverein 2093

Korányi Emil 2926

Korányi Emil-páholy 2981

Korda Sándor 2678

Kóris Kálmán 1111

Kórody, Lutz 3037

Kósa Miklós 2590, 2636

Kosztolányi Dezső / K. D./ 145, 409, 569, 704, 932, 1079, 1130, 1211, 1223, 1882, 2490, 2594, 2968, 3238, 3257, 3258, 3440, 3516

Kovács Gábor 3168

Kovács Pál 3104, 3107

Kozma Andor 987

Kőhalmi Béla 56, 2161, 3434

Kőművesfalva l. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy

Könyves Kálmán Magyar Műkiadó Részvénytársaság 2272, 2372

Könyves Kálmán-páholy 3353

"Könyvtári Szemle" 126, 472

Környei Béla 2519

Kőrösi Henrik 745

Kövess Hermann 1616

Kövessy Albert 1799

Középeurópa / Mitteleuropa / 968, 2771, 3012, 3216, 3414, 3460, 3510

Közép-európai Gazdasági Egyesület 1388, 1389, 1780, 3206

Községi és Körjegyzők Országos Központi Egyesülete 1783

Közúti Vaspálya Társaság 577

Kraft, Gustave 3041

Krecsmárik Endre 1761

Kreutzer Lipót 830, 1277, 1432

Krúdy Gyula 2042, 2532, 3445

Krüdenerné Júlia Vittinghof 2179

Kubinyi Géza 1707, 1711, 1853

Kun Béla 2411

Kunfi Zsigmond 535, 570, 789, 1413, 1503, 1554, 2042, 2379, 3363, 3383

Kunstaan het Volk 3443

Kurzweil Anny / K. A. / 1253, 1307, 1680, 1919, 2397, 2417, 2550, 2768, 3279, 3281, 3289, 3292, 3307, 3378, 3428, 3429, 3443

Kuyper, A. 3429

"Külügy-Hadügy" 2016, 2263, 2269, 2481, 2488, 2707, 3123

Küzdényi Szilárd 1642

Kyrkov, G. 193


L. Á. l. Lovag Ádám

L. S. 1677

"Labour Leader" 1393, 1396, 1667

Labour Party 1859

Lagerlöf, Selma 241

Lakatos László 1130, 2840, 2873

Laky Imre 3550

Lambrecht Kálmán 927, 3095

Lánczy Leó 2539, 2994, 3376

Landauer Béla 840

Landowska, Lydia 1372

Landsberger, Artur 1662

Lányi Dezső 2956

Lányi Márton 2378

Lányi Sarolta 303, 543, 579, 734

Laskine, Edmond 2080, 3182

Laszky Ármin 1877

László Béla 3168, 3344

Laue, Max 2936, 2983

Laurvick, Hervé 2486

Lavedan, Henri 2025

Lawrik J. Nielsen 1962

Lázár István 3550

Lázár Miklós 887

Lecomte, Georges 2574

Léczfalvi Sipos Kamilló 3554

Lederer, Emil 634

Leffler Béla 65, 241

Legien, Carl 1971

Légrády Imre 3005

Lehár Ferenc 2808

Lengyel Menyhért 3238

Lenkey Gusztáv 3005

Leonardo da Vinci 1316

Leopold Lajos 3052

Lessing-Theater 983

Leuthner, Karl 1766

Leuwarden gőzhajó 494

Legien, C. 2317

Lengyel Gyula 2730

Léonid, Andrejev 3661

Lewy Arthur 68

Lewyckyj, Konstantin 143, 1461

Lhévinne, Jozef 483

"Libre Belgique, La" 2413

Lichtenberg Kornél 3563

Ligeti Miklós 2915

Limbacher József 639

Lindau, Paul 2073

Lindhagen, Carl 3360

Lipton, Thomas 550

Lissauer, Ernst 3317

Liszt, Franz von 926, 1654

Lisztszétosztó Iroda 1749

"Literarisches Zentralblatt" 3305

Lloyd, George 976, 1117, 1243, 1976, 2295, 2417

Lobmayer Géza 3123

Longuet, Jean 1996

Lónyay Sándorné 3102

Lóránd Jenő 587

Loti, Pierre 404, 703, 1385

Lovag Ádám / L. Á. / 1369, 1427, 1571, 1623, 1624, 1671, 1928, 1944, 1990, 2083, 2120, 2134, 2499, 3009, 3577, 3581, 3584

Lovas Dani Mózes 625

Lovik Károly 704, 708, 715, 2216

Löfkovits Artúr 1127

Lőrinczy György 531

Löwe, Ferdinand 10

Löwy Lajos 3105, 3110

Lukács Géza 3037

Lukács György 2554

Lukács Hugó 2042

Lusitania 1046

Lusztig Jenő 2532

Luxemburg, Rosa 1548

Luzatti, Luigi 1705, 1924

"Luzerner Taablatt" 1624

Lyka Károly 2305


Macchiavelli, Niccolò
1412

Machine gun corps 2427

"Mächte des Weltkrieges" 2938

Mackensen, Ludwig Friedrich August von 2433

Madách Imre 986, 1438

Máday Andor 3581

Madelung, Aage 13, 23, 85, 1510, 2168, 2351, 2520

Madzsar József 886, 3137, 3161, 3222, 3284, 3313

Maeterlinck, Maurice 294, 605

Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2388

Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége 2388

Magrini, Luciano 1303, 2924, 3094

Magyar Általános Hitelbank 2169

Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesülete 2610

Magyar Balkán Egyesület 3384

Magyar Bélyeggyűjtők 2374

Magyar-Bosnyák Gazdasági Központ 2994

Magyar Egyesület 806

"Magyar Figyelő" 268, 556, 2046, 2242

Magyar Filozófiai Társaság 1380

Magyar Földrajzi Intézet 3350

Magyar Gyermektanulmányi Társaság 3343

"Magyar Hírlap" 26

"Magyar Iparművészet" 2713

Magyar Keleti Gazdasági Központ 3413

Magyar Képzőművészeti Társulat 3372

Magyar Könyvtár 986, 988

"Magyar Kultúra" 3525

Magyar Lajos 3, 89, 92, 95, 96, 97, 115, 117, 133, 137, 239, 254, 255, 258, 270, 271, 279, 282, 291, 292, 297, 307, 317, 323, 326, 329, 334, 341, 342, 371, 374, 379, 386, 408, 419, 424, 455, 458, 479, 500, 524, 525, 532, 539, 548, 549, 559, 593, 602, 699, 701, 706, 711, 723, 731, 753, 761, 765, 774, 795, 798, 800, 805, 810, 815, 822, 826, 831, 865, 867, 873, 890, 900, 911, 912, 918, 919, 922, 924, 941, 947, 955, 960, 966, 970, 993, 994, 997, 1000, 1006, 1012, 1017, 1021, 1022, 1023, 1029, 1039, 1040, 1045, 1047, 1054, 1104, 1106, 1119, 1145, 1151, 1157, 1161, 1182, 1189, 1191, 1194, 1196, 1200, 1202, 1208, 1209, 1212, 1214, 1221, 1225, 1240, 1266, 1268, 1270, 1276, 1295, 1299, 1304, 1305, 1315, 1327, 1343, 1348, 1386, 1394, 1401, 1415, 1420, 1447, 1449, 1452, 1453, 1457, 1459, 1460, 1466, 1469, 1472, 1477, 1488, 1514, 1515, 1522, 1523, 1531, 1542, 1543, 1550, 1567, 1592, 1606, 1614, 1615, 1621, 1633, 1637, 1652, 1692, 1703, 1713, 1723, 1745, 1779, 1817, 1857, 1896, 1908, 1929, 1934, 1941, 1953, 1960, 1977, 2051, 2056, 2088, 2100, 2101, 2111, 2116, 2118, 2202, 2236, 2246, 2286, 2289, 2310, 2337, 2348, 2359, 2401, 2426, 2478, 2509, 2543, 2569, 2576, 2586, 2602, 2886, 2888, 2901, 2977, 2990, 3004, 3013, 3030, 3036, 3057, 3087, 3093, 3099, 3117, 3277, 3298, 3475, 3493, 3494, 3527, 3572

Magyar-Lengyel Egyesület 1800

Magyar Minerva 841

Magyar Nemzeti Múzeum / Nemzeti Múzeum / 1174, 1757, 2442, 2458, 2610, 3070, 3341

Magyar Ornitológiai Központ 748

Magyar Pál 1403, 1409, 1583, 1943

"Magyar Sajtó" 2370

"Magyar Szalon" 3509

Magyar Szentkorona Országainak Fémközpontja Részvénytársaság 2157

Magyar Színház 338, 502, 771, 1014, 1148, 1234, 1641, 1806, 1867, 2712, 3257

Magyar Teozófiai Társulat 2078

Magyar Tudományos Akadémia / MTA/ 60, 134, 176, 829, 2301, 2408, 2622, 2756, 2874, 3070, 3283, 3362

Magyar Vöröskereszt Egylet 3209

Magyar Zsidó Múzeum 1441

Magyarevits Mladen 2875

"Magyarország" 2532, 3600

Magyarországi Független Good Templar Rend Nagypáholya 2926, 2981

Magyarországi Hírlaptudósítók Szindikátusa 2369

Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesülete 2994

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy / Kőművesfalva/ 116, 183, 1357, 1468, 1495, 1576, 1638, 1707, 1711, 1747, 1853, 1860, 1907, 1955, 2058, 2153, 2249, 2357, 2482, 2582, 2684, 2685, 2813, 2960, 3056, 3080, 3082, 3158, 3271, 3327, 3353, 3425, 3457, 3526

Magyarországi Szociáldemokrata Párt 3181

Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége 2566

Magyarországi Tanítók Eötvös Alapja 176

Majestic hajó 2894

Major Henrik 3154

Majovszky Pál 1658

Makrov, Vaszilij 1964

Malasits Géza 1700

Malonyay Dezső 1663, 3442

Malot, H[ector] 3446

Manovill Alfréd 2784

Marchetti, Giovanni 1981

Márciusi kör 3224, 3229

Marcks, Erick 1392

Marconi, Guglieimo 3610

Marcora, Innocente 1774

Marczali Henrik 3066, 3283, 3339, 3437

"Mária-Kongregáció" 2062, 3329

Mariay Ödön 2506, 3097, 3264

Márk Endre 2231

Márkus Miksa 7, 2082

Martinovics szabadkőműves-páholy 2096, 2171, 2890

Marton Manó 1187

Marwitz, G. d. K. von 723

Masaryk, Tomáš Garrigue 1811, 1828, 2205

"Matin, Le" 1261, 1702, 1910, 2203, 2210, 2833, 2865, 2945, 2985, 3029, 3043, 3196, 3276, 3319, 3381, 3568

"Mattino" 173

Maurier, George Du 1995

Max, Paul 1945

Megvakult Katonák Országos Segítőbizottsága 2271

Mehring, Franz 1548

Mencsikov, F. 1677

Mendlik Oszkár 726

Méray-Horváth Károly 1003, 1015, 1932, 1948, 2001, 2918, 3047, 3175, 3542

"Mercure de France" 2571, 3016, 3577

Mereskovszkij, Dimitrij Szergejevics 1316

Mérey Miksa 3487

Mérő Gyula 624

"Messagero" 1524

Meszlényi Artúr 204

Methné Paschkes Zsófia 2808

Mezei Ernő 2931

Mezey Ferenc 2536

Mezey István 589

Mihályi Ferenc 1938

Mikes Lajos 561, 1310, 2042

Miklós cár l. Romanov, Nyikolaj Nyikolajevics

Miklós Jenő 1222, 2956

Miklós Jutka 1769

Milliók könyve 3387

Minerva szabadkőműves páholy 3045, 3105

Miroszavlyevics, G. 332

Mitteleuropa l. Középeurópa

Modern Könyvtár 127, 250, 1665, 1765, 3551

Modern Színpad 1556

"Moldava" 2193

Molnár András 3166

Molnár Ferenc 3548

Molnár Jenő 884

Molnár Viktor 2918, 2970

Móra Ferenc 3442, 3446

Morel, E. D. 1396, 2059

Móricz Miklós 3309

Móricz Pál 427, 510

Móricz Zsigmond 18, 43, 111, 155, 195, 232, 338, 346, 471, 502, 925, 974, 1025, 1066, 1168, 1178, 1279, 1366, 1423, 2248, 2274, 2436, 2450, 2470, 2474, 2504, 2693

"Morning Post" 1696, 3201

Morvay Izsó 3505

Mosony Lipót 1695

Mozgókép Otthon 2678

MTA l. Magyar Tudományos Akadémia

Muhr Ottmár 1208

"Múlt és Jövő" 529, 785, 1217, 1441, 1829

Munkácsy Mihály 1009

Munkásműkedvelők Szövetsége 2092, 2411

"Munkásügyi Szemle" 206

Mussolini, Benito 552

Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége 2031

Müller Kálmán 1660

"Münchener Zeitung" 2498

"Művészet" 72


Naby bey 1792

Nádai Pál 1710

Nádasdy-huszárok 1208

Náder Róbert 2611

Nagy Andor 53, 113, 159, 515, 675, 1648, 1735, 2008, 2828

Nagy Béla 2424

Nagy Endre /Nemo/ 19, 59

Nagy László 514, 2723

Nagyráti-Ádám Erzsi 1080

Napóleon, Bonaparte 1180

Náray Iván l. Benedek Aladár

"Nederlander, De" 1408

Nederlandsche Journalistenkring 3565

Neitze, Otto 546

Némeht József 639

Nemestóthi Szabó Albert 870

Német Ákos 435

Német Alfréd 2479

Nemo l. Nagy Endre

Nemzeti Áldozatkészség Szobra / Áldozatkészség Szobra / 1685, 1755, 1967, 1979, 2220, 2268

Nemzeti Kaszinó 211

"Nemzeti Kultúra" 2266

Nemzeti Múzeum l. Magyar Nemzeti Múzeum

Nemzeti Szalon 2521, 3226

Nemzeti Színház 145, 337, 2376, 2490, 2648, 2809, 2968, 3258

Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület 3321

"Néplap" 2898

"Népművelés" 590, 839, 1975, 2538

Népművelő Társaság 1710, 2339

"Népnevelő" 229

Népopera 1782

Néppárt 3491

Nérei Ödön 1587

"Neue Freie Presse" 169, 1681, 1699, 2001, 2519

"Neue Wiener Bühne" 2774

"Neue Zürcher Zeitung" 2477

"Neues Politisches Volksblatt" 3487

"Neues Wiener Journal" 2477

"Neues Wiener Tagblatt" 2135, 2519

"Neologos" 2687

Neumann, Friedrich 248, 253, 260, 632, 1552, 2771, 3012, 3460, 3524, 3567

Neutrális kongresszus 327

New Bay 402

"New Review" 2121

"New York American" 1560

"New York Tribune" 673

"New York World" 712, 2744

"Nieuwe Rotterdamsche Courant" 560, 1622, 1669

Nobel-díj 99, 361, 535, 2133, 2703, 2892, 2936, 2983, 3009, 3319, 3357, 3537

"Nodosti" 881

Nodrenge, Pierre 2052

Norbert, Jacques 604, 1880

Nordan, Max 201

Northcliffe, Alfred 421

Northcliff sajtóvállalat 2998

Novák István 2298

"Novoje Vremja" 1677

"Nowa Reforma" 236

"Nő" 1511

Nőképző Egyesület 3165

Nőtisztviselők Országos Egyesülete 486, 543, 2048, 2329, 3122, 3438, 3538


Nyári Jenő 570

Nyári Sándor 3484

Nyimec Gyuri 1016

Nyíregyházi Ervin 2275

Nyomorék Gyermekek Országos Otthona 3407

Nyugat 27, 86, 164, 267, 367, 447, 555, 686, 787, 888, 1004, 1096, 1203, 1311, 1440, 1611, 1815, 2029, 2491, 2714, 2880, 3019, 3210, 3224, 3239, 3470


Oberdank Vilmos 3580

"Odeszki Lisztok" 2925

Oesterreicher Lipót 1716

Oettigen, Walter von 125

"Oeuvre, L" 2547

Oláh Gábor 1491

Oláh Gusztáv 3590

Olaszországi Szociáldemokrata Párt 180

OMGE l. Országos Magyar Gazdasági Egyesület

Omnia Mozgókép Színház 183, 2995

Opera 1500, 1581, 1658, 1909, 1924, 1938, 1994, 2011, 2451, 2519

Organisation Centrale pour une paix durable 3205

Ormos Ede 770, 1414, 2375

Orosz front 29, 31, 34, 38, 44, 49, 53, 70, 84, 89, 90, 96, 108, 117, 137, 139, 155, 179, 189, 236, 237, 245, 263, 283, 292, 314, 315, 322, 341, 371, 374, 379, 386, 410, 419, 424, 564, 699, 706, 711, 713, 763, 774, 795, 798, 805, 815, 817, 822, 826, 846, 911, 923, 924, 966, 970, 993, 1006, 1040, 1045, 1118, 1134, 1163, 1213, 1220, 1336, 1337, 1340, 1341, 1401, 1477, 1531, 1543, 1550, 1567, 1615, 1621, 1637

Orosz narancssárga könyv 473

Orsovai Márton Fülöp 2675

Országos Hadsegélyező Bizottság 610, 2662

Országos Hadsegélyező Hivatal 223, 247, 2535

Országos Iparegyesület 1808, 1820

Országos Képzőművészeti Társulat 662

Országos Közegészségi Egyesület 1879

Országos Közművelődési Tanács 2328

Országos Magyar Gazdasági Egyesület / OMGE / 1092, 1139, 3351, 3355

Országos Népoktató Egyesület 3091

Országos Színészegyesület 1720

Osich Viktor 3018

"Ostasiatische Lloyd" 1458

Osztrák-Magyar Bank 2267

Ott, Olga 2712

Otthon Írók és Hírlapírók Köre 756, 2754

Otthon Kör 2369

Otthon-Liga fényképosztály 2338

Ottlik Iván 3355

Owen, Johnson 2726


P. l. Pásztor Árpád

(P.) l. Pásztor Árpád

P. L. l. Pór Leó

P. M. l. Pásztor Mihály

Paál Jób 1121, 1709

Paderewski, Ignacy Jan 462

Pajzs Elemér 2972

Pakots József 2084

Pál Hugó 1784

Pálos Elma 1962

Pályi Ede 553

Pap Emil 1784

Pap Károly 3032

Pápay József 3433

Papok Kongregációja 2297

Paprika Béni 3026

Páris Frigyes 786

Pártria-páholy 3271

Pasics, Nikola 3039

Pastinszky Mihály 2956

Pásztor Árpád / P. (P.) / 388, 401, 1483, 1487, 1524, 1537, 1538, 1546, 1555, 3122, 3261

Pásztor József 842, 2279, 3045

Pásztor Mihály / P. M. /577, 2997, 3388, 3513, 3603

Pásztory M. Miklós 2678

Pataj Sándor 3188

Payer, Julius von 1795

Payer Pál 1243

Payr Hugó 1225, 1249

Pauler Ákos 3586

"Pearson's Magazine" 976

Peck Fülöp 212

Pedagógiai Társaság 2487

Pekár Gyula 134, 309, 1661

Pelletan, Camille 1152

Penfield, Frederic C. 3521

Pentelei Molnár János 3372

Pénzintézeti Központ 612, 3501, 3542, 3566, 3578, 3605

Pernerstorfer, Engelbert 2771

"Pester Lloyd" 58

"Pesti Hírlap" 3005

Pesti Lloyd Társaság 248, 260, 1077, 3187

Péter király 3079

Peterdi Andor 2411

"Petit Journal" 1858

"Petit Parisien" 1518, 1838, 1858, 2183, 2779, 3403

Petőfi Sándor 3264

Petőfi-Társaság 2084, 2341, 2390, 2980, 3442

Petri Elek 2012, 2553, 2564

Pfeiffer Ignác 2842, 2966

Pfeiffer Imre 2966

Pflanzer-Baltin 307, 323

Picard, Emile 2632

Pikler J. Gyula 1098, 2741, 3160

Pilisi Lajos 29, 34, 44, 49, 51, 70, 84, 108, 139, 141, 149, 179, 189, 214, 262, 263, 272, 283, 284, 296, 314, 322, 360, 396, 410, 418, 445, 564, 597, 608, 613, 618, 627, 650, 660, 702, 713, 718, 719, 721, 733, 755, 763, 804, 848, 850, 851, 860, 907, 923, 928, 956, 965, 995, 1016, 1067, 1129, 1183, 1197, 1215, 1226, 1242, 1248, 1269, 1281, 1349, 1400, 1464, 1541, 1570, 1613, 1627, 1744, 1899, 1927, 1957, 2150, 2226, 2239, 2262, 2511, 2831, 3026, 3155, 3525, 3611

Pironcsák Antal 2956

Pitroff Pál 3449

Pogány József 821, 858, 1086, 1156, 1502, 3551

Polányi Géza 3202

"Polen" 1376

Polgár Gy. Ödön 251

Polgár Iván 3075

Polnay hajó 430

Polner Ödön 1698

Pongrácz Jenő 205, 637, 1439

Pongrácz Lajos 2393

Popper Camilla 170

Pór Leó / P. L. / 2062, 2131

Pór Ödön 2064

Pozsonyi egyetem 1698

"Prisiv" 2964

Pro Patria-egyesület 3580

Prockl Sándor 2792

Prohászka Ottokár 190, 1097, 2082

Projektograph Részvénytársaság 2711

Prospero Moise Loria 1232

"Provinciale Courantban" 533

Purjesz Lajos 158, 319

Puskás Tivadar 1992, 2331


Queux, William Le 1033


R. Lilly l. Ringer Lili

R. P. 2435

R. P. l. Relle Pál

Ráby Simon 1125

Rácz Gyula 16, 3546

Radko, Dimitriev 961, 2882

Radó Aladár 2877

Radó Sándor 3486

Radoszlarov, Vazul 1518

Raith Tivadar 2982

Rákosi Jenő / Dunántúli/ 2450, 2506, 2739, 2843, 2870, 2880, 2933, 3055, 3068, 3088, 3097, 3100

Rakovszkij, C. 2706

Rappoport Móric 952

Raszputyin, Grigorij Jefimovics 2544

Rathenau, Walther von 2801, 3042

Raymond, Roger 118, 175, 188, 499, 751, 1513, 1856, 1893, 2525, 2948

Reformklub 2890

Reger, Max 2189

Régi Hívek szabadkőműves páholy 3602

Registration-Day 1706

Reichsbank 1942, 2001

Reichsverband der Presse 1989

Reiner Frigyes 2233

Reiner János 2646

Reinitz Béla 2411

Relle Pál / R. P. / 3441

Remsey Jenő 1798

Repington, Charles 1736, 2923

Réthy László 1757

Réti Hugó 837

Révai-cég 2447

Révai [Mór] Maurus 3147

Révai Nagy Lexikona 963

Révész Béla 48, 1320, 2042, 2819

Révész Imre 1090

Révész Vidor 2019

"Revue de Hongrie" 897, 1001, 1102, 1562, 2030

Richards, Theodor William 2936, 2983

Richepin, Jean 1898, 2025

Richter János 2035

Rilke, Rainer Maria 782, 2721

Ringer Lili / R. Lilly / 54, 160, 243, 300, 350, 389, 437, 518, 581, 784, 883, 1034, 2671, 3502, 3604

Rippl-Rónai József 231, 376, 891, 978, 981, 1028, 1072, 1373, 1884, 2060, 2061, 2086, 2377, 2436, 2504, 2849, 3154, 3226, 3262, 3372

Ritz Szálló 3360

Rizzo, Giovanni 1774

Róbert Jenő 819

Robespierre, Maximilien 1153

Rohr Ferenc 1514

Rohrbach, Paul 621, 1729

Rokkantügyi Hivatal 1905, 2446

Rolland, Romain 497, 1446, 2892, 2985, 3303, 3319

"Róma" 2464

Romanov, Nyikolaj Nyikolajevics 1948, 2127

Róna József 2915

Rónai Zoltán 122

Roosevelt, Theodore 1831

Rosenthal, Léon 3058

Roskovics Ignác 3192

"Roszkoje Szlovo" 442

Roszner Ervin 2035

Rottenbiller Fülöp 2793

Royal Szálló 2711

Roux, Hugues Le 2944, 3043, 3381

Rózsaffy Dezső 2078

Rózsavölgyi Gyula 2935, 3101

Rubeli, O. 2484

Rubinek Gyula 1139, 2899

Rudas Zoltán 66

Rumjancev Múzeum 554

Russell, Bertrand 2952

"Russian Supplement" 3593

"Russkija Investija" 1785

"Russzkoji Szlovo" 2882

"Ruszkoje Vjidomosztyi" 2634

Ruttkai Vilmos 749, 943


-s. l. Szemere György

Sadoullaz, Nousret 1007

Sághy Gyula 3489

Salandra, Antonio 372, 3385

Salgó Jakab 1872, 2026

Salgótarjáni Kőszénbánya RT. 1752

Salis-Soglio Dániel 1369

Salten, Felix 85

Saly Dezső 2532

Samsijka, Fidot Szeszontow 374

Sándor Antal 2754

Sándor Dezső 1578, 1869, 2066

Sándor János 1694, 1965

Sándor Tivadar 3447

Sárosi Bella 128

Sarrail, Maurice 1609

Sas Ede 1002

Sas László 2333, 2345, 2365

Sasvári Ármin 943

Scalarini, Giuseppe 3531

Schack Béla 3344

Schäffer István 1957

Scheffel, Josef Victor 845, 1287

Scheffler János 2675

Schindler-Huber 101

Schlesinger, Karl 2847

Schlesinger-Szalatnai Artur 2841

Schmidt Béla 125

Schmidtbonn, Wilhelm 413

Schmitt Jenő 3188

Schmolka Ferenc 1784

Schmoller, Gustav 853

Schöpflin Aladár 2042

Schumacher, Hermann 1321

Schunpeter, Josef 2176

Schwartz Tivadar 641

Schwarz Artúr 3485, 3563

Schwimmer Rózsa 1056

"Scribner's Magazine" 1070

"Secolo" 1018, 1303, 2112, 3094

Sebestyén Géza 1728, 1946, 1995, 2107

Sebők Zsigmond 3446

Seitz Lipót 1505

Serényi Béla 3304

Sermann, Frobenius 561

Shaw, George Bernard 1271, 1310

-si l. Halasi Fischer Ödön

Sieghart, Rudolf 2192

Sienkiewicz, Henryk 287, 586

Simirski Kázmér 1492

Simonyi Zsigmond 22

"Simplicissmus" 3535, 3536

Sinclair, Upton 128

Singer Artur 507, 899, 930, 1031, 1051, 1231, 1509, 1602, 2179

Sinkó Ervin 681

Skizma-pör 2015

"Slovenski Deznik" 2371

"Socialdemokraten" 308, 1834

Società Umanitaria, La 1232

Sociètè des Gens de Lettres 2574

Somogyi Béla 2730

Somogyi János 2411

Somogyi Mihály 886

Somlyó Zoltán 1235

Sonnino, Sidney 1743, 3315

Sörcsarnok 1578

Spitzer Sándor 2411

Sr. Ar. 1367

Stadttheather 2410

Stambuloff, M. 1342

"Stampa" 1294

Stolberg-Wernigerode 2641

Stróbl Alajos 1115

Strassewski, Moritz 1376

Stefánia-Szövetség 1083, 3430

Stefansson, Vilhjalmur 2170, 2174

Steinhoffer Károly 124

Stockinger Gyula 2492

Stojanovics Jenő 3031

Strauss, Oscar 1814, 2114

Strenvels, Stijn 605

Stresemann Gusztáv 2617

Strindberg, August 3438

Stume, János 2756

Sulner Márton 1896

"Sun" 1902

Supka Géza 759

Sükri pasa 1695

Sütőmunkaadók Szövetsége 2562

Svastits Vilmosné 886

Sven, Hedin 221


Sz. B. l. Szenes Béla

Sz. E. 2870

Sz. i. 2695

Sz. L. 1306

Szabad Líceum 1688, 1874, 1879, 1904, 1937, 2016, 2028, 2218, 2327, 2554, 2793, 2842, 2928, 3066, 3339, 3437

"Szabadság" 1877

Szabó Ervin 24, 2317, 2362, 2475, 3161, 3395

Szabó Imre 2719

Szabó István 384, 431, 466, 493, 574, 957, 966, 3398

Szabó József 2793

Szabó László 745

Szabolcsi Lajos 1179

Szabolcsi Miksa 1179, 1917

Szabolcska Mihály 3448

Szakírók Egyesülete 2899

Szalai Emil 2277

Szalay Károly 3529

Szamovolszky Ödön 2611

Szász Menyhért 585, 1236, 3224

Szász Ödön 2659

Szász Zoltán 2042

Szathmáry Nagy Ferenc 2509

Szatmári Jenő 3409

Szávay Gyula 3032

Százados István 685

Széchenyi Aladár 2325

Széchényi István 211

Széchenyi Lánchíd 3119, 3124

Szederkényi Anna 1049

Szegedi Színház 2273

Szegedy Rezső 1825

Szegény-ház utcai kórház 2327

Szegény-sorsú Tüdőbetegek Szanatóriuma Egyesület 2729

Székely Albert 599

Székely Artúr 1042, 1062

Székely Béla 1902

Székely László 1254

Székesfővárosi Ipariskola 2839

Székesfővárosi Iparrajziskola 1710

Székesfővárosi Továbbképző Szabad iskola 2937

Széki Andor 2532

Szekula Jenő 2097, 2177

Széll Kálmán 1605, 1630, 1643, 1655

Szemere György / -s. / 951

Szemere Miklós 2072

Szende Pál 2890, 3435, 3466

Szenes Béla / Sz. B. / 5, 35, 50, 121, 202, 240, 358, 428, 511, 541, 595, 679, 742, 1035, 1139, 1175, 1660, 1961, 2069, 2367, 2435, 2580, 2700, 2827, 2959, 3061, 3157, 3329, 3423,

Szenes Sándor 56

Szent György Céh 2136, 2610

Szent István Akadémia 3191

Szent Szövetség 2179

Szentgyörgyi Ferenc 3236

Szentíványi Ákos 1674

Szép Ernő 1178, 2042

Szépművészeti Múzeum 647, 1009, 2460, 3154

Szilágyi Dezső 1643

Szilágyi Géza 688

Szily Kálmán 3362

"Színházi Élet" 1885, 1970, 2164, 2715, 2846, 3071, 3540

"Színházi Újság" 3046

Szinnyei József 3070

Szinyei Merse Pál 633, 647, 658, 661, 662, 668, 2272

Szirmai Albert 2074, 2876

Szirmai Oszkárné 2633

"Szív" 3525

"Szociálpolitikai Szemle" 1109, 1975

Szombati-Szabó István 2596

Szomory Dezső 2209

Szomory Emil 1225, 1276, 1616, 1628, 1765, 1772, 1791, 1804, 2666, 2689

Szőnyeg Dezső 792

Sztachó Pál 2920

Szterényi József 1388, 3316

Szurmay-csoport 3359

"Szűz Mária Virágoskertje" 3532


Tábori Kornél 3499

Tábori Róbertné 3446

"Tábori Újság" 3601

"Tag, Der" 1702, 2477

Takács Menyhért 1718

Tanítók Országos Szövetsége 2566

Társadalmi Múzeum 2373

"Társadalmi Múzeum Szemléje, A" 3508

Társadalomtudományi Társaság Szabad Iskolája 24, 392, 405, 439, 449, 470, 522, 528, 542, 587, 614, 634, 855, 1042, 1062, 2965, 3006, 3067, 3137, 3161, 3162, 3222, 3256, 3284, 3313, 3342, 3383, 3395

Tatarinova, Sophie Nikolajevna 1126

Taylor, Fred. W. 738

Tauszk Ferenc 2729, 2755

Tegethoff kutatóhajó 1795

Teixidor Y. Jugo, Don José 2912

"Telegraaf" 402

Teleki Géza 2710

Teleki Sándorné 591

Teleszky János 3316

Temetés l. Gyász

"Temps, Le 1120, 1427, 1519, 2551

"Tenger, A" 2409, 3412

"Teozófia" 1589, 2078

Tersánszky Józsi Jenő 1951

Tervooren, I. C. M. 1140

"Tett, A" 2595, 2794, 2969, 2982, 3174, 3259, 3500

Tevan Andor 2533

Tevan-könyvtár 1882

"Thália" 3018

Thaly Kálmán 495

Théry, Gustave 2547

Thimme, Friedrich 1971, 2317

Thomas, Albert 1933, 3336

Tieder [később: Tiborc] Zsigmond 2092

"Times, The" 315, 664, 1052, 1053, 1209, 1390, 1475, 1593, 1736, 1897, 1980, 2018, 2251, 2545, 2639, 2923, 3478, 3593

Tisza István 12, 1165, 1807, 1819, 1900, 2020, 2433, 2449, 2486, 2489, 2550, 2744, 3197, 3202, 3288, 3501

Tisza szabadkőműves páholy 3199

Toldy Kör 495

Tolsztoj, J. J. 1600

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 554

Tóth Mike 3423, 3532

Treves, Claudio 259, 552

Tőry Gusztáv 2442

"Tribuna" 600, 609, 1631, 2642

Trócsányi Dezső 2675, 3108

Túlontuli Leszidor l. Hatvany Lajos

Turi Béla 2532, 3549

Turnowsky Sándor 370, 676, 746

Tutsek Anna 3446

Twain, Mark 2280, 2381


Uhrmann, Fábián 1999

Uitz Béla 3226

"Új Élet" 590

"Új Lap" 2031

Újházi Ede 2290, 2778, 2786, 2809, 2820, 2836, 2959

Újháziné 2959

"Újság" 1395

Ullmann Adolf 1388, 1903, 2169

Union of Democratic Control 2059

"United Press" 1094

Unterberg Jenő 1843

Urai Dezső 3031

Uránia Egyesület 309

Uránia Országos Nővédő Egyesület 1726, 1873

Uránia Színház 203, 324, 362, 591, 837, 1049, 1528, 1584, 1709, 2424, 3499

Uszkay Bálint 1783

"Ügyvédszövetségi Közlöny" 1750


V. J. l. Verner Jenő

V. M. 3310

"Vadász és Versenylap" 2216, 3136

Vadász Miklós 3154

Vágó György 781

Vaillant, Eduard 3469

Vajda Antal 63, 90, 161, 199

Vajda Gyula 1972

Vajda János 962, 991

Vajda László 1946

Vajda Mihály 3458

Vakok Intézete 783

Vámbéry Ármin 233

Vámbéry Rusztem 2563

Vámos Jenő 246, 2837, 3178

Vandervelde, Émile 1802, 1834, 3596

Vándor Iván 8, 82, 244, 582, 628

Váradi Ödön 1069, 1264

Varga Jenő 528, 542, 1872, 2993

Varjas Sándor 855

Várnai Zseni 2084, 2411

Városi Nyilvános Könyvtár 1664

Varsányi Irén 3540

Vasadi Balogh György 1036

Vaskó Balázs 2040

Vass József 3394

Vaszary Kolos 1830, 1836, 1871, 1936

"Vaterland" 1152

Vázsonyi Vilmos 758, 1988, 2130, 3326

Vécsei Edéné Veigelsberg Jenny 1091

Venizelosz, Elefthériosz 414, 2343, 2909

Verdèn, Georges 1261

Verdi, Giuseppe 1228

Verebély Tibor 1937

Verhaeren, Emile 682, 1205, 1211, 2657, 3319

Vermes Károly 2171

Verner Jenő / V. J./ 573, 1061, 1288, 1753, 2587

Verő György 36, 57

Versluys, W. A. 1057

Vértess Ágoston 2446

Vészi Margit 3345

Veszprémi Dezső 495

Vida Samu 352

"Victoire, La" 3584

Vidor Jenő 852, 1750, 3156

Vietorisz József 3539

Vígszínház 36, 57, 123, 1078, 1762, 1883, 2073, 2594, 3238, 3440, 3488

II. Viktor Emánuel 2289

"Világ" 390, 1068, 1353, 1403, 1409, 1696, 1751, 1842, 1857, 1861, 1901, 1914, 1942, 1958, 1987, 2014, 2057, 2067, 2070, 2092, 2102, 2131, 2139, 2144, 2145, 2156, 2173, 2175, 2176, 2180, 2182, 2186, 2187, 2188, 2193, 2198, 2199, 2200, 2204, 2212, 2215, 2223, 2227, 2238, 2250, 2255, 2261, 2287, 2288, 2293, 2300, 2309, 2314, 2315, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2334, 2336, 2347, 2360, 2364, 2381, 2386, 2396, 2403, 2414, 2420, 2428, 2443, 2448, 2455, 2456, 2457, 2466, 2467, 2477, 2496, 2507, 2526, 2532, 2546, 2549, 2560, 2575, 2588, 2589, 2603, 2604, 2606, 2613, 2615, 2628, 2640, 2653, 2654, 2655, 2668, 2669, 2682, 2683, 2686, 2687, 2688, 2727, 2728, 2731, 2738, 2740, 2745, 2746, 2747, 2749, 2750, 2751, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2769, 2780, 2781, 2782, 2783, 2788, 2789, 2798, 2799, 2803, 2805, 2815, 2829, 2854, 2861, 2862, 2867, 2881, 2882, 2883, 2884, 2904, 2905, 2906, 2909, 2920, 2951, 2954, 2955, 3025, 3060, 3097, 3107, 3116, 3121, 3149, 3164, 3220, 3223, 3232, 3236, 3253, 3273, 3282, 3295, 3311, 3322, 3334, 3361, 3374, 3427, 3459, 3498, 3507, 3528, 3560, 3570, 3609

Villain, Raoul 2708

II. Vilmos 1506, 2206, 3534

Virágh Géza 3209

Vitzthum von Eckstedt, Graf 3216

"Vlaamsche Stern" 1259

Voinovich Géza 1438

Vojnich-díj 134

Volkmann Róbert 572

Vollard, Ambroise 978

"Vorwärts" 193, 1314, 1790, 2405, 2787, 2800

Vörös Félhold 416

Vörös könyv 166

Vöröskereszt 2106, 2645, 3025

Vöröskereszt Lábadozó Sebesülteket Elhelyező Bizottsága 2391

Vörösváry Ferenc 1879

Vutkovich-díj 495


W. G. l. Weigl Géza

Wägner, Harald 106

Waldman 1999

Warnod, André 3050

Washburn, Stanley 2251

Wasilewski, Leon 1376

Wedekind, Frank 576

Weigl Géza / W. G./ 847, 934, 1032, 1107, 1404, 1444, 1598, 1983, 2633, 3063, 3559

Weiskirchner, Richard 1807

Weiss Ármin 1752

Wekerle Sándor 247, 265, 684, 1388

Wells, H. G. 3279

Weltner Jakab 1131

Wenczell Béla 3082

Wertheimer Béla 3601

Westarp, Kuno 1737

Weszely Ödön 1975, 2538

Wheeler-szindikátus 1902

Wieder Konrád l. Cserépy Arzén

Wiegand, H. Károly 2744

Wiener Konzertverein 10

"Wiener Tage" 2477

Wildner Ödön 1710, 3274

Wilhelm Szidónia 2329

Willstätter, Richard 3357

Wilson, Thomas Woodrow 30, 33, 601, 2176

Winkler Margit 3346

Winter Rezső 1752

Wischnowszky Ignác 4, 32, 41, 74, 130, 209, 598, 630, 735, 933, 1586

Wittchen Lajos 792

Wittmann Viktor 638

Wlassics Gyula 1024, 1379, 2896

Wlassics Gyula falva 3165

Wlassics Tibor 2916

Wolf, Chaim 1349

Wolf, Julius 1388

Wolfner Gyula és Társa cég 3573

Wolkenburg Alajos 2085

Women's Emergency Corps 1680

Wundt, Wilhelm 3305


[X] 2389


Zádor István 3227

Zádor Pál 2502, 2704, 2741, 3435, 3468, 3482

Zágrábi Nemzeti Színház 2123

Zahradicek vezérőrnagy 761

Zala György 2915

Zalai Béla 707

Zárai Samu 2740

Zavie, M. 3016

Zeneakadémia 2411, 3225

Zentralverband Deutscher Konsumvereine 2140

Zerkovitz Béla 2649

Zetkin, Klara 1548

Zichy Aladár 1661

Ziehen, Theodor 592

Zietznek, Luise 1566

Zigány Zoltán 449, 2265, 2326, 2730

Zimmerwaldi konferencia 2120, 2134, 2510, 2989, 3089, 3182, 3198, 3337, 3584

Zuboly l. Bányai Elemér

Zuboly-Emlékalap 1925, 2042, 2534

"Züricher Post" 1538

Zwinz főhadnagy 2523


Zsák Hugó 2967

Zsíros Ferenc 3423

Zsoldos László 3031