A CD-k  felhasznált részeinek eredeti forrásanyaga:

Magyar nyelvű forráskiadványok

A magyar középkor irodalma
Szerkesztette: V. Kovács Sándor
Magyar Remekírók. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1984.

Árpád-kori legendák és intelmek
Szerkesztette: Érszegi Géza
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1983.

Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai
Összegyűjtötte Moravcsik Gyula
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.

László király emlékezete
Válogatta Kurcz Ágnes
Bibliotheca Historica
Magyar Helikon, Budapest, 1977.

III. Béla emlékezete
Szerkesztette: Kristó Gyula és Makk Ferenc
Bibliotheca Historica
Magyar Helikon, Budapest, 1981.

A tatárjárás emlékezete
Szerkesztette: Katona Tamás
Bibliotheca Historica
Magyar Helikon, Budapest, 1981.

Kun László emlékezete
Szerkesztette: Kristó Gyula és Makk Ferenc.
Bibliotheca Historica
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988.

Középkori históriák oklevelekben (1002-1410)
Válogatta Kristó Gyula
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 1. Szeged, 1992.

Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához I.
Szerkesztette: Lederer Emma.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1964.

Árpád- és Anjou-kori levelek
Szerkesztette: Makkai László és Mezey László
Nemzeti Könyvtár. Gondolat, Budapest, 1960.

Útikalandok a régi Magyarországon
Szerkesztette: Haraszti Sándor és Pethő Tibor
Útikalandok 41. Táncsics Kiadó, Budapest, 1963.

Abu-Hámid al-Garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában 1131-1153
Közzéteszi O.G. Bolsakov és A.L. Mongajt.
Gondolat, Budapest, 1985.

Julianus barát és Napkelet fölfedezése
Válogatta Györffy György
Magyar Ritkaságok
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1986.

Kézikönyvek

Korai magyar történeti lexikon (9-14. század)
Főszerkesztő: Kristó Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

Magyarország történeti kronológiája I.
Szerkesztette: Solymosi László
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig I-III.
Budapest, 1900-1901. (Új kiadás: Nap Kiadó, Budapest, 1995.)

Szentpétery Imre - Borsa István:
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I-II.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1923-1987.

Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan.
A magyar történettudomány kézikönyve II/3.
Budapest, 1930.

Kumorovitz Lajos Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban
Budapest, 1944. (Új kiadás: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1993.)

A korszak egészének összefoglalásai

Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar történet I-II.
Budapest, 1935. (Új kiadás: Budapest, 1990.)

Magyarország története tíz kötetben I/1-2.
Főszerkesztő: Székely György.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.

Engel Pál: Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig
Magyarok Európában 1. Háttér Kiadó, Budapest, 1990.

Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja 1301-ig
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. Szeged, 1993.

Kristó Gyula - Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók
IPM Könyvtár, Budapest, 1988.

Tanulmánykötetek

Athleta Patriae. Tanulmányok Szent László történetéhez
Szerkesztette: Mezey László. Szent István Társulat, Budapest, 1980.

Doctor et apostol. Szent István-tanulmányok
Szerkesztette: Török József.
Studia Theologica Budapestinensia 10.
Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994.

Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján I-III.
Szerkesztette: Serédi Jusztinián. Budapest, 1938.

Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról
Szerkesztette: Székely György
Memoria Saeculorum Hungarae 4.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.

Honfoglaló őseink
Szerkesztette: Veszprémy László.
Zrínyi Kiadó, Budapest, 1996.

Honfoglalás és régészet
Szerkesztette: Kovács László
A honfoglalásról sok szemmel I.
Főszerkesztő: Györffy György
Balassi Kiadó, Budapest, 1994.

A honfoglaláskor írott forrásai
Szerkesztette: Kovács László és Veszprémy László
A honfoglalásról sok szemmel II.
Főszerkesztő: Györffy György
Balassi Kiadó, Budapest, 1996.

Honfoglalás és nyelvészet
Szerkesztette: Kovács László és Veszprémy László
A honfoglalásról sok szemmel III.
Főszerkesztő: Györffy György
Balassi Kiadó, Budapest, 1997.

Honfoglalás és néprajz
Szerkesztette: Kovács László és Paládi-Kovács Attila
A honfoglalásról sok szemmel IV.
Főszerkesztő: Györffy György
Balassi Kiadó, Budapest, 1997.

Kelet és Nyugat között
Tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére
Szerkesztette: Koszta László
Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1995.

Középkori kútfőink kritikus kérdései
Szerkesztette: Horváth János és Székely György.
Memoria Saeculorum Hungariae 1.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

Magyar őstörténeti tanulmányok.
Szerkesztette: Bartha Antal, Czeglédy Károly és Róna-Tas András.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.

Magyarrá lett keleti népek
Szerkesztette: Szombathy Viktor és László Gyula
Utazások a múltban és a jelenben
Panoráma, Budapest, 1988.

Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve I.
Szerkesztette: Takács Imre. Pannonhalma, 1996.

Scripta manent
Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére
Szerkesztette: Draskóczy István. Budapest, 1994.

Székesfehérvár Évszázadai 1-2.
Szerkesztette: Kralovánszky Alán
Székesfehérvár 1967, 1972.

Szent István és kora
Szerkesztette: Glatz Ferenc és Kardos József.
MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1988.

Várak a 13. században
A magyar várépítés fénykora
Szerkesztette: Horváth László
Castrum Bene 1989. Gyöngyös, 1990.

Feldolgozások

Bertényi Iván: A magyar korona története.
Népszerű történelem. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 100.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.

Bóna István: Az Árpádok korai várairól.
Ethnica Kiadványok. Debrecen, 1995.

Csukovits Enikő: Királyi gyermekek - gyermek királyok.
Móra, Budapest, 1993.

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon.
Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 82.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.

Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek.
Tanulmányok a magyar középkorról
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1981.

Fügedi Erik: Ispánok, bárók, kiskirályok.
Nemzet és emlékezet.
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Gerics József: Legkorábbi gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái.
Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 22.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961.

Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. METEM-könyvek 9.
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 1995.

Györffy György: István király és műve.
Gondolat, Budapest, 1977.

Györffy György: Anonymus - Rejtély avagy történeti forrás?
Hermész könyvek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.

Györffy György: A magyarság keleti elemei.
Gondolat, Budapest, 1990.

Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról.
Nemzet és emlékezet. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983.

Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi.
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986.

Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon.
Nemzet és emlékezet. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988.

Kristó Gyula: A magyar állam születése.
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 8. Szeged, 1995.

Kristó Gyula: Honfoglalás és társadalom.
Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 17.
MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1996.

Kubinyi András: "A magyar várostörténet első fejezete".
Társadalomtörténeti Tanulmányok. Studia Miskolcinensia 2.
Szerkesztette: Fazekas Csaba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1996.

Ladányi Erzsébet: Esztergom, a kiváltságlevél nélküli város.
Strigonium Antiquum 2. Szerkesztette: Beke Margit.
Márton Áron Kiadó, Budapest, 1993.

Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai.
Tudománytörténeti Tanulmányok 5.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.

Pálóczi Horváth András: Besenyők, kunok, jászok.
Hereditas. Corvina Kiadó, Budapest, 1989.

Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X-XV. század)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966, 1971.

Szücs Jenő: Nemzet és történelem.
Társadalomtudományi Könyvtár. Gondolat, Budapest, 1974.

Török József: Szerzetes- és lovagrendek Magyarországon.
Panoráma, Budapest, 1990.

Váczy Péter: A magyar történelem korai századaiból.
Szerkesztette: Glatz Ferenc.
História Könyvtár - Monográfiák 5.
História-MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1994.

Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik
Magyarország története 1301-ig
Történelmi Kézikönyvtár
Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997.

Az idézett korabeli források listája
Az átvett képek listája