A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA. KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA FÜZETEINEK ÉS REKORDJAINAK SZOLGÁLTATÁSA AZ INTERNETEN

Nyáryné Grófcsik Erika, Pap Gáspár, Kolonits Zoltán, <softing@hungary.net>
SOFTING Kft

Sipos Márta, <marta@oszk.hu>
Országos Széchényi Könyvtár

Abstract

As a new service of the Hungarian National Library the "Hungarian National Bibliography. Bibliography of Books" is from now on published biweekly on the Internet as well, thereby providing up-to-date information on the preceeding two weeks bibliographically processed new books published in Hungary. The article describes the structured units of the electronic HNB periodical: title page, subject groups, alphabetical index, their contents and main formal characteristics. Further on, the article depicts a service by which subscribers can download selective HUNMARC records. Finally, additional new services which are yet under development are introduced.

1 Bevezetés

A "Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája" (a továbbiakban: MNB füzetek) az Országos Széchényi Könyvtár által közreadott félhavonta megjelenő folyóirat, amely az Egységes Bibliográfiai Számbavétel (Universal Bibliographic Control - UBC) alapelveinek megfelelően folyamatosan és teljeskörűen közli a Magyarországon megjelenő könyvek és könyvjellegű dokumentumok hiteles leírásait az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványok, szabályzatok alapján. Az idén ötvenkettedik évfolyamánál tartó folyóirat az Országos Széchényi Könyvtár egyik legfontosabb és legpatinásabb központi szolgáltatása. Az MNB füzetek előállításának módja az évek során sokat változott: az első évtizedek kezdetleges manuális eljárásait, amelyben a csúcstechnológiát az IBM gömbfejes írógép jelentette, 1978-ban számítógépes rendszer váltotta fel, és talán az első olyan folyóirat volt Magyarországon, amely számítógépes adatbázisból teljesen automatikus szerkesztéssel, elektronikus szedéssel készült. A számítógépes rendszer elemei az évek során folyamatosan korszerűsödtek, új típusú szolgáltatások indultak, mint a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek CD-ROM adatbázisa vagy a bibliográfiai adatrekordok szolgáltatása mágnesszalagon és floppyn. Mindez azonban az MNB füzetek karakterét igazából nem érintette: a teljességre és pontosságra, a szabványok következetes betartására való törekvés, a szűkös anyagi lehetőségek által is behatárolt puritán, mondhatnánk szegényes külső megjelenés, és ami a legfájdalmasabb: szűkkörű, könyvtárosokra, kutatókra korlátozódó olvasótábor és ennek megfelelően kisszámú előfizető jellemzi mind a mai napig. Reményeink szerint ebben áttörést az utóbbi hónapok fejlesztésének eredménye, nevezetesen az MNB füzetek Interneten keresztül elérhető elektronikus változata fog hozni.

2 Az MNB mint elektronikus folyóirat

Az elektronikus MNB füzet az Országos Széchényi Könyvtárban, IBM számítógépen, DOS/VSE operációs rendszerben üzemelő DOBIS/LIBIS rendszerrel feldolgozott, az esedékes MNB füzethez a bibliográfiai szerkesztőség által hitelesített, a bibliográfiai adatszolgáltatáshoz előállított HUNMARC rekordokból készül. Tartalmában és gyakoriságában tehát megegyezik a korábbi szolgáltatásokkal, azoknak egy más megjelenési formája, amely az Interneten közzétéve kurrens tájékoztatást nyújt a mindenkori utolsó lezárt félhónapban bibliográfiailag feldolgozott új magyar könyvtermésről. Ezzel az új szolgáltatás illeszkedik a már működő egyéb szolgáltatások rendszeréhez és költségkímélő módon megvalósítható: a rendelkezésre álló hardver és szoftver környezetre, a már feldolgozott adatokra és feldolgozási folyamatokra épül, külön adatbevitelt vagy bármiféle módosítást a meglévő feldolgozási folyamatban nem igényel. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az Interneten közzétett MNB füzetekkel nem egy folyamatosan növekvő adatbázist kínálunk, hanem egy hírlevelet; az elektronikus folyóirat nem váltja ki a teljes tájékozódás, keresés lehetőségét nyújtó NEKTÁR adatbázis on-line olvasói katalógusát.

Az új szolgáltatás kialakításakor legfőbb szempontunk az volt, hogy az lehetőleg minél szélesebb körben keltsen (kelthessen) érdeklődést. Ehhez szükségesnek tartottuk, hogy a szolgáltatás

Az első követelmény a szolgáltatás jellegéből fakad. Hogy ennek eleget lehessen tenni, arra törekedtünk, hogy a szolgáltatás biztosítása - az elektronikus folyóiratot előállító programok megírásának egyszeri ráfordításán túl - viszonylag kevés többletköltséggel járjon.

A második szempontot szem előtt tartva az Interneten közzétett MNB füzetek a szabványosnak tekinthető HTML (HyperText Markup Language) dokumentumok formájában készülnek, így a világhálózaton legjobban elterjedt, különféle környezetekben (Windows, UNIX, OS/2) futó böngésző programok (Netscape Browser, Microsoft Internet Explorer, Mosaic, stb.) egyaránt kezelni tudják.

Az Interneten közzétett, az említett böngésző programok valamelyikével beolvasott MNB füzet a hagyományos bibliográfiákra emlékeztető, könnyen olvasható formában jelenik meg a felhasználó képernyőjén. Fő részei: a címlap, a szakrendi rész és a betűrendes, valamint az ISBN mutató.

A címlap (1. sz. ábra) a szokásos adatok mellett feltűnteti a további részeket, így a szakrendi részt alkotó kilenc szakfejezet elnevezését és a mutatókat. Ezek bármelyikét kiválasztva a megfelelő rész jelenik meg a képernyőn. Ugyancsak a címlaphoz kapcsolódnak az egyéb kisebb dokumentumok, így a felhasználói útmutató (súgó) és az egyéb nemzeti bibliográfiai szolgáltatásokat ismertető tájékoztatók. A címlapról hívható fel a későbbiekben ismertetett szelektív HUNMARC szolgáltatás is.

1. ábra

2. ábra

A szakrendi (szakterületek szerint csoportosított) rész kilenc szakfejezetben tartalmazza a bibliográfiai tételeket, azon belül betűrendben. A szakfejezetekbe a bibliográfiai tételek ETO (Egységes Tizedes Osztályozás) jelzeteik első jegye szerint kerülnek beosztásra. Egy bibliográfiai tétel több szakfejezetben is megjelenik, amennyiben az osztályozás során több különböző ETO főcsoportra utaló (első jegyében eltérő) szakjelzetet kapott. A tételállomány szakfejezetekre bontását azért tartjuk lényegesnek, mert így a felhasználónak lehetősége van arra, hogy csak az őt érdeklő szakterületre vonatkozó bibliográfiai tételeket olvassa be, a számára nem releváns tételek beolvasásával járó költséget megtakarítsa. Az egyes bibliográfiai tételek szabványos központozással, a nyomtatott füzetekhez nagyon hasonló, ún. katalóguscédula formában, a HTML által korlátozott szövegformázási lehetőségekkel jelennek meg (2. sz. ábra).

A betűrendes mutató a bibliográfiai leírásokból képzett szerző-cím, cím-szerző, közreműködő és tárgyi melléktétel típusú mutatótételekből áll (3. sz. ábra). Az ISBN mutató a jóváhagyott és a hibás, vagy a kiadványba tévesen nyomtatott szabványszámokat tartalmazza. A bibliográfiai tételre a leírást egyértelműen azonosító, MNB KB névvel ellátott gépi azonosító szám utal vissza. Ezt kiválasztva a megfelelő bibliográfiai tétel jelenik meg - önállóan - a képernyőn.

3. ábra

A félhavi periódus rövid időnek tűnhet arra, hogy a kurrens füzet anyagát minden érdeklődő átnézze, feldolgozza. Ezért nem egyetlen füzet, hanem a mindenkori több utolsó füzetből álló füzetcsomag lesz hozzáférhető az OSZK szerver gépén. Az MNB címlapok fölé egy "borító" kerül, amely felsorolja és elérhetővé teszi a csomag egyes füzeteit.

Az Interneten való közzététel természetéből fakadóan azonnal nemzetközi. Ezért a szolgáltatást angol nyelvű címlappal és súgóval is biztosítjuk.

3 Bibliográfiai adatrekordok szolgáltatása Interneten

Az MNB füzetekben leírt könyvek és könyvjellegű dokumentumok adataiból az OSZK - a füzet előállításával egyidejűleg - számítógépes adathordozón további számítógépes feldolgozások céljait szolgáló adatállományt is készít. A rekordok felépítése megfelel a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott bibliográfiai adatcsere-formátumnak, illetve annak a magyar könyvtári szabványokhoz adaptált változatának, a HUNMARC-nak. A HUNMARC rekordokat floppyn (elvileg mágnesszalagon is) térítés ellenében lehet az OSZK-tól megrendelni. Az előfizetés egy évre, az év során előállított valamennyi bibliográfiai rekordra érvényes. Az 1996. januárjától működő szolgáltatás megrendelésével a kvalifikált könyvtárosi munkát igenylő bibliográfiai feldolgozást takaríthatják meg az előfizetők. Az MNB füzetek közzététele az Interneten vetette fel a természetes igényként felmerülő szelektív rekordszolgáltatás megoldásának lehetőségét is, a bibliográfiai tételekre leadott rendelések alapján a kiválasztott bibliográfiai adatrekordok a hálózaton keresztül jutnak el a megrendelőkhöz. Az új szolgáltatás fő előnye abban rejlik, hogy a bibliográfiai adatrekordok az MNB füzetekkel együtt, az előállítással egyidőben állnak rendelkezésre (és az eddigi szolgáltatásoknál mindenképpen hamarabb, hiszen nincs nyomdai sokszorosítás és postai terjesztés).

A bibliográfiai adatrekord szolgáltató rendszert az MNB címlapról hívhatják fel az előfizetők. Minden előfizető felhasználói azonosítót és jelszót kap, amellyel a program a szolgáltatás igénybevételének jogosultságat ellenőrzi. Az előfizetés (azaz a szelektív bibliográfiai adatszolgáltatás megrendelése) nem egy időszakra, hanem adott számú bibliográfiai adatrekordra vonatkozik, amely a felhasználó - önmaga által meghatározható nagyságú - kerete. A szolgáltatást az előfizető a kerete kimerüléséig veheti igénybe.

Bejelentkezés után a felhasználó megkapja a saját rendelés nyilvántartó lapját (4. sz. ábra), amely mindig jelzi a még szabad keretét. Ezen jelölheti ki a rekordazonosítók (MNB KB) megadásával a letölteni kívánt bibliográfiai rekordokat. A válogatáshoz segítségül - célszerűen egy külön ablakban - nézegetheti a bibliográfiát. A kijelölt rekordokat a program egy táblázatban gyűjti, amely a rekordazonosító mellett a könyv címét is feltűnteti. A felhasználó nyomógombbal jelzi, hogy befejezte a válogatást. A szerver program elindítja azt az alprogramot, amely a kijelölt rekordokat a HUNMARC file-ból (annak adott karakterkészletű változatából) kiválasztja és a megrendelőnek egy file-ba kiírja, tömöríti. A kiválogatott rekordok számával az előfizető keretét csökkenti, a kiválasztott rekordok bejegyzéseit a válogató táblázatból törli és a letöltendő/letöltött rekordok táblázatába viszi át. Ennek bejegyzései védettek (nem módosíthatók), jelezvén, hogy már teljesített a megrendelés. A teljesítést a program számára a szelektált HUNMARC file előállítása jelenti, függetlenül attól, hogy a megrendelő letöltötte-e azt magának. Ezt különben egy standard böngésző funkcióval (pl. a Microsoft Internet Explorer jobbgombos context-menüjének "Save as Target", illetve a Netscape "Save this Link as" parancsával) teheti meg.

4. ábra

A teljesített megrendelések (letölthető állományok) az adott elszámolási időszak végéig rendelkezésre állnak. Ekkor a szerver a megrendelő lapokat a számlázásnak "átadja" (kinyomtatja) és ezek képezik a számlák mellékletét, egyben kiüríti a teljesített megrendelések táblázatát.

A fent vázolt szelektív bibliográfiai szolgáltatás azok számára is vonzó lehet, akik nehezen jutnak hozzá a nemzeti bibliográfiához és a bibliográfiai adatrekordokból mindössze néhányra van szükségük (gondolunk itt elsősorban kis könyvtárakra, külföldi Hungarica intézményekre).

4 Folyamatban levő fejlesztések, fejlesztési elképzelések

Bízva a jelenlegi fejlesztések kedvező fogadtatásában, további alkalmazásokat, szolgáltatásokat tervez bevezetni az Országos Széchényi Könyvtár. Ezek egyike egy olyan gyorstájékoztató bibliográfiai lista, amely heti 1-2 alkalommal a kötelespéldányként beérkező könyvek címéről tájékoztat. A kötelespéldány gyorstájékoztató tételei minimális adattartalommal készülnek, szakjelzetek nélkül. A tervezett kiadvány elrendezése betűrendes, mutatója pedig a Magyar ISBN Iroda által jóváhagyott ISBN szám.

Készülhetne az egy csomagban elérhető füzetekhez közös, kumulált mutató.

A könyvszakma megfelelő együttműködése esetén a két tájékoztató kiadványhoz, vagy azok egyikéhez könyv-megrendelési rendszer kapcsolódhatna. A kiválasztott bibliográfiai tételhez olyan megrendelőlap kapcsolódna, amelyen magát a leírt kiadványt lehetne közvetlenül megrendelni. A lapok kitöltését részben a program biztosítaná, a kiadók és/vagy a hozzájuk kapcsolódó terjesztők e-mail címére automatikussá tehető az elküldés.

Bővíthetőek lennének a bibliográfiai füzetek tételei a leírt könyvek rövid tartalmi ismertetésével.

Nyilvánvaló, hogy ez az új megközelítés számos egyéb, jelenleg még be sem látható lehetőséget is kínálni fog a jövőben.