FELSŐOKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

Németh Vilmos,
vilmos.nemeth@mkm.x400gw.itb.hu
Művelődési és Közoktatási Minisztérium

The aim of the development of Hungarian higher education in the area of informatics is to create modern information systems and services based on advenced information infrastructure that support the efficient operation of the higher education institutions, their cooperation and integration, and provide informatics background for the high level education, training and research at the universities and colleges. To harmonize the informatics development and to point out its directions and methods the Ministry of Culture and Education has begun to prepare the Higher Education Informatics Strategy.

A XX. század végén kibontakozó új korszak - piacgazdaság és információs társadalom - kihívásainak csak egy szerkezetében és tartalmában megújult magyar felsőoktatás tud megfelelni. Ennek a megújulásnak a jogi kereteit teremtette meg a felsőoktatás fejlesztéséről 1995-ben hozott országgyűlési határozat és a felsőoktatási törvény 1996. július 3-án elfogadott módosítása.

A magyar felsőoktatás korszerűsítése során két fontos szempontot kell szem előtt tartani:

Az információs társadalom küszöbén a felsőoktatás modernizációjának általános célkitűzései csak modern infrastruktúrára épülő fejlett információs rendszerekkel érhetők el. Ezért a magyar felsőoktatás modernizációjánál kiemelt figyelmet kell fordítani az informatikai fejlesztésekre. A felsőoktatás informatikai fejlesztésének célja: korszerű technológiára alapozott információs infrastruktúra, információs rendszerek és szolgáltatások megteremtése, amelyek segítik a felsőoktatási intézmények hatékony működését, együttműködését (integrációját), és biztosítják a magas színvonalú oktatás, képzés, és kutatás informatikai hátterét az egyetemeken és a főiskolákon.

A fejlesztések összehangolásának szükségességén túl a modernizációs program és az európai integrációra való felkészülés egyes szakmai feladatainak végrehajtásáról szóló 2159/1996. (VI. 28.) Kormányhatározat is előírja a felsőoktatási informatikai fejlesztési stratégia elkészítését. Ezért a Művelődési és Közoktatási Minisztérium - szakemberek és az oktatási-kutatási szféra informatikai szervezeteivel (NIIF Program, HUNINET Egyesület) együttműködve - hozzáfogott a Felsőoktatási Informatikai Stratégia kidolgozásához, amely részét képezi a felsőoktatás átfogó fejlesztési stratégiájának.

A Felsőoktatási Informatikai Stratégia fő célja az információs technológiák alkalmazásának támogatása és széleskörű elterjesztése a magyar felsőoktatásban, és - a világ fejlett országaiban kialakult folyamatokat követve - az ország felkészítése az információs társadalom kihívásainak fogadására. Ezen általános cél megvalósítása érdekében a stratégia további feladata a legfontosabb informatikai fejlesztési irányok és módszerek kijelölése az alábbi területeken:

1.) oktatás, képzés, és továbbképzés;
2.) kutatás és fejlesztés;
3.) az intézmények irányítása és működtetése;
4.) a könyvtárak és informatikai adatbázisok kezelése és alkalmazása; és
5.) az intézményi és országos információs infrastruktúra.

Az elmúlt évtizedekben a rohamosan fejlődő informatika óriási hatást gyakorolt az élet minden területére, így többek között a kutatásra, a termelésre és a gazdaságirányításra. Magyarország az információs infrastruktúra kiépítését és alkalmazását tekintve lemaradásban van a fejlett országokhoz képest, és ez a lemaradás a gyors fejlődés miatt tovább növekedhet, ha nem állnak rendelkezésre megfelelően képzett szakemberek az oktatásban, a kutatásban és a termelésben.

Ezért az információs társadalom kialakulásának kezdetén halaszthatatlan feladat annak átgondolása, hogy milyen feladatokat kell az országnak végrehajtani annak érdekében, hogy a technológiai és gazdasági lemaradásunk ne növekedjen, s ehhez milyen szellemi és anyagi eszközöket kell mozgósítanunk. Ezen belül különösen fontos feladat azon központi stratégiai céloknak és az ezeket megvalósító programoknak a kidolgozása, melyek segíteni tudják az autonóm felsőoktatási intézmények fejlődését az informatikai technológiák alkalmazása területén.

E fő irányok tükrében a Felsőoktatási Informatikai Stratégia az alábbi kérdéskörökkel foglalkozik:

A Felsőoktatási Informatikai Stratégia az említett területeken konkrét célkitűzéseket, pályázati rendszereket, projekteket és akcióprogramokat fogalmaz meg és foglalkozik a célok eléréséhez szükséges anyagi forrásokkal is.

A célkitűzések realizálása a nagyfokú önállósággal rendelkező intézményekben történik. Ezért a Felsőoktatási Informatikai Stratégia javasolja, hogy az egyetemek és a főiskolák maguk is készítsék el saját informatikai fejlesztési stratégiájukat, amelyeknek konzisztensnek kell lenniük az országos stratégiával, a súlypontokat azonban a helyi adottságoknak és sajátosságoknak, valamint igényeknek megfelelően kell megállapítani.