KÉPZŐMŰVÉSZET A WEB-EN

Krén Emil kren@sunserv.kfki.hu KFKI Számítástechnikai Rt.
Marx Dániel dmarx@eik.bme.hu Lektúra Kiadói Bt.

Vissza a fôoldalra

Abstract

A brief review is given on the fine art sites to be found on the Web. The necessity and usefulness of establishing a site dedicated to fine arts in Hungary is emphasized and the requirements for setting it up are determined. A multiple stage realization is proposed and the results of the first three stages are reported. An experimental site presenting 2000+ digital reproductions of European artworks created between 1300 and 1600 was set up with English text and a search engine. The site received a considerable and favorable response during the first 5 months in service. Based on this experiment, the site "Painting in Hungary from the Beginning to Mid 20th Century" was created in two identical versions (Hungarian and English). The site contains 1000+ pictures, biographies of the artists, basic data of the paintings and detailed comments when possible. Further steps necessary to develop the site for educational and/or professional database purposes are suggested.

1. Áttekintés

Az elmúlt időszakban a Web (a világméretű háló) rohamos terjedésének tanúi lehettünk. Nem régen még a köztudatban az Internet az elektronikus levelezéssel és a hírcsoportokkal azonosult, ma már ezek szerepét a Web vette át. (Ezt az állítást nem módosítja az sem, hogy a legnagyobb számban igénybe vett Internet szolgáltatás továbbra is a levelezés.) A Web alkalmazása egyre szélesebb körre terjed ki, a növekedés a leglátványosabb a vállalati, kereskedelmi és pénzügyi területen. A már-már áttekinthetetlen mennyiségű Web lapok között böngészve azonban megtalálhatjuk a képzőművészetnek szentelt helyeket is.

A képzőművészettel kapcsolatos Web helyeket áttekintve - természetesen nagy számuk és gyors változásuk miatt a teljesség igénye nélkül - felismerhető e helyek néhány jellegzetes típusa:

A múzeumok saját lapjai
Ezek általában a múzeum látogatását elősegítő információt adnak, néhány kisebb méretű illusztrációval. Esetenként múzeumi vezetőként is szolgálnak a termek "térképének" és a bennük kiállított tárgyak felsorolása révén. A legutóbbi időkig a múzeumok nem törekedtek állományuk reprezentatív, vagy teljeskörű bemutatására. (Kivételt talán csak a vatikáni múzeumok bemutatása jelentett.) Új irányzat kezdetének tekinthető azonban a Fine Art Museums of San Francisco programja, amely a gyűjtemény teljes bemutatását tűzte ki célul és első lépésként a hálózatra vitte teljes (60.000 tételes) grafikai gyűjteményét. Hasonló programot indított Ottawaban a National Gallery.

Virtuális képgyűjtemények
Ezek között úttörő jelentőségű a számos országban (így Magyarországon is) tükrözött Web Museum, amelyik nagyszámú, különböző múzeumokban található festmény reprodukcióját mutatja be az azonosításhoz szükséges minimális adatok megadásával, a festők neveinek alfabetikus sorrendjébe rendezve. Két hasonló (részben a Web Museumba is belefoglalt) amerikai gyűjtemény érdemel még említést. Közös jellemzője ezeknek a helyeknek, hogy magánkezdeményezésként indultak és szponzorok révén biztosították a tartós fennmaradást.

Egyéni lapok (personal home pages)
A Web értékes színfoltjait jelentik azok a lapok, amelyeket valaki személyes ízlése szerint, többnyire egy-egy festőnek szentelve készít el. Példaként említhetők a Vermeerről és Van Goghról készített lapok. Ezek többnyire egyetemi számítógépes háttérre támaszkodnak.

Kortárs művészek bemutatása
Ide sorolhatók azok a helyek, amelyek kortárs alkotók műveit mutatják be, a festő (gyakran számítógépes grafikus) saját "marketing" tevékenységeként, vagy hivatásos képgalériák közbeiktatásával, általában értékesítési céllal.

A tárgyunk szempontjából az első két csoport lényeges. Az ezekre vonatkozó áttekintésből - a magyarországi helyzetet is figyelembe véve - az alábbi következtetések vonhatók le.

2. Célkitűzések és megvalósításuk menete

Az 1. pontban összefoglalt következtetések alapján célul tűztük ki, hogy - több lépésben - létrehozzuk a magyar képzőművészet Web helyét. A Web hely egyszerre több igénynek kell, hogy eleget tegyen, nevezetesen

Részleteiben az szükséges, hogy a Web hely

Az oktatási célok érdekében szükséges, hogy a szöveges információ egészüljön ki korszakokra, irányzatokra vonatkozó fejezetekkel, valamint műelemzésekkel, amelyeknek illusztrálása a rendszerben lévő képekkel történik.

Az adatbázissá fejlesztéshez szükséges, hogy az egyes alkotókra és művekre vonatkozó, általános érdeklődésre számottartó alapadatok egészüljenek ki a szakmailag fontos adatokkal és információkkal.

A megvalósítás a jelenlegi állás szerint öt lényeges részből fog állni:

3. Megvalósítás

Az elképzelések megvalósítása 1996. elején kezdődött meg. A rendszerterv kialakítása után úgy döntöttünk, hogy a modell tárgya az európai festészet és szobrászat 1300-1600 közötti időszaka legyen, angol kísérőszöveggel. A döntés oka az volt, hogy a szükséges képanyag ehhez viszonylag könnyen összeszedhető volt, hasonló célú hely a Weben nincs, így értékelhető nemzetközi közönség reakció várható.

1996. októberére elkészült és az MTA KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ szerverén a nyilvánosság számára megnyílt a modell 1100 képpel. A jelentős érdeklődés következményeként 1997. január óta az EUnet Magyarország Kft. szerverén helyet kapott egy jelentős mértékben bővített, 2100 képet tartalmazó változat. A működő modellra alapozott pályázattal 1996. végén elnyert támogatás révén elkészíthetővé vált és 1997. május elején megnyílik a magyar festészetet bemutató, mintegy 1000 képet tartalmazó, az előzőekben felsorolt követelményeknek megfelelő gyűjtemény. A további lépések a támogatás függvényében az év közepétől kezdődően történhetnek meg.

A képek JPEG formátumúak, így 16,7 millió szín felbontással rendelkeznek. Méretük vízszintes irányban 800-1000 pixel, függőlegesen 600-800 pixel, a tömörítés mértéke az általánosan használt IJG skálán 75. A rendszer kivitelezésének módja tartalmaz új megoldásokat az Interneten található képgyűjteményekhez képest. Ezek közül lényegesnek tekinthetőek a következők:

A Networkshop előadásokat tartalmazó CD-ROM lemezen elhelyeztük a modell gyűjtemény egy szeletét. Ennek a demo változatnak a használatáról a Függelék ad felvilágosítást.

4. Visszajelzések

A modellnek szánt európai festészeti gyűjtemény jelentős érdeklődést keltett, amit a nagy számban rendszeresen érkező levelek, vélemények, kérdések és kérések igazolnak. A vélemények általában elismerőek, különösen a kereső rendszert értékelik, de az elismerés mellett felhívták a figyelmet néhány hibás adatra is. A kérdések és kérések többnyire kiegészítő információra, életrajzi adatokra, a gyűjteményben nem szereplő képekre irányulnak. A visszajelzések többsége - az Internetet használók arányának megfelelően - az amerikai kontinensről érkezett, de egy-egy jelzést a világ szinte valamennyi részéről kaptunk. A visszajelzések közül kiemelendő három lényeges, előzetes céljaink helyességét megerősítő elem.

A magyar festészeti gyűjtemény fogadtatása az előadás összeállításakor még nem értékelhető.

5. További feladatok

Az eredményekre alapozva reméljük, hogy a további feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosíthatók. Ez esetben a munka a következő feladatok megoldásával folytatható:

6. Köszönetnyilvánítás

A magyar festészet Web lapja a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert támogatásból, továbbá a KFKI Számítástechnikai Rt. kiegészítő támogatásával valósult meg. A Web hely közzétételéhez és fenntartásához az MTA KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ biztosított lehetőséget.

Függelék

A Networkshop résztvevői számára készült demo változaton a lemezről megtekintheti a modellként szolgáló gyűjtemény egy szegmensét (az M betűvel kezdődő alkotók műveit, ha a betűrendes indexből (az angol változatban alphabetic indexből) indul el. A kereső rendszer természetesen csak a Weben működik, de ha a lemezt aktív Internet kapcsolat mellett nézi, akkor a betűrendes index többi betűje és a kereső is használható, de nem a lemezről, hanem az Internetről.

A gyűjteményben rejlő lehetőségek illusztrálására bemutatunk egy még fejlesztés alatt álló, az Interneten nem látható alkalmazást is. Kattintson a lap alján a Guided Tours feliratra a megjelenő választékból a Brancacci-kápolna és a Sixtus-kápolna részletes bemutatását találja, a gyűjtemény képeire építve.

A magyar képzőművészet Web helyének további fejlesztéséhez észrevételeket, javaslatokat a szerzők örömmel fogadnak. Aktív Internet kapcsolat esetén javaslatait innen is elküldheti.