Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20971 dokumentum

Ungarns Urwälder und das Wesentlichste zur Kenntniss, Beurtheilung und Einführung eines rationellen Forstbetriebs in ungarischen Privatwaldungen : für solche, die ohne Forstmänner von Fach zu sein, als Waldbesitzer oder deren Bevollmächtigte, Rechtsfreunde, Oekonomiebeamte oder sonstwie... / Fuchs Frigyes

Erdészet, vadászat, halászat, Ipartörténet
erdő, erdészet, erdészeti ökológia, fásítás, gazdasági szabályozás, erdei termék, szakképzés, Magyarország, 19. sz.

"Holz und Wasser sind die zwei? nothwendigsten Bedürfnisse des Menschen - das übrige zum Lebensunterhalt Erforderliche weiß er schon auch der kärglichsten Scholle Landes abzugewinnen; wo aber einmal die befruchtenden Gebirgswälder zerstört sind, dort findet der Mensch am Leben keine Freude mehr ... und keinen Lohn für keine Mühe."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21358  2020-11-27

A Selmeczbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia értesitője az 1895-96. tanévről : Az Akadémia fenállásának 126-ik évében / szerkesztő Pauer János

Nevelés- és iskolatörténet, Erdészet, vadászat, halászat, Bányászat általában, Kohászat általában
bányászat, kohászat, erdészet, felsőoktatás, egyetem, iskolatörténet, iskolai évkönyv, Selmecbánya, 19. sz.

"Mielőtt a szigorló a szaktárgyakból tartandó államvizsgához bocsáttatnék, köteles egy terjedelmes, kimerítő, a netalán szükséges rajzokkal ellátott, önállólag kidolgozott és sajátkezüleg írt munkálatot az akadémia igazgatóságához február 15-ig, illetőleg szeptember 15-ig beküldeni."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21354  2020-11-27

Erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánkban / Bedő Albert

Erdészet, vadászat, halászat, Közigazgatás, önkormányzatok, Szakképzés
erdészet, erdő, állami tulajdon, közigazgatás, állami beavatkozás, gazdasági igazgatás, szakképzés, Magyarország, 19. sz.

"Hogy az erdőkárositási kihágások elbirálása a hosszadalmas polgári törvénykezés által ne nehezitessék, e részben az erdőtörvény igen helyes közvetitéssel aként intézkedett, hogy azon kárositások, melyek értéke egyenként 30 frtot nem halad meg, közigazgatási uton biráltassanak el..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21348  2020-11-27

Számtan a m. kir. erdőőri szakiskolák, az erdőőri szakvizsgára magán úton készülők és erdőaltisztek részére / Béky Albert

Algebra, Szakképzés, Erdészet, vadászat, halászat
aritmetika, matematika, alapművelet, erdészet, szakképzés

"...Ha meg akarjuk tudni, hogy valamely csemeteágy egy méter hosszú sorában hány csemete van, megszámláljuk, megolvassuk a sorban lévő csemetéket; vagy ha meg akarjuk tudni, hogy bizonyos előttünk fekvő szálfa hány méter hosszú, megmérjük a szálfát méterrel."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21347  2020-11-27

Ars scribendi : vagy Az időszerű újságírásról / Zsolt Béla

Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet
újságíró, újságírás, sajtó, sajtóügy, sajtószabadság, társadalmi szerep, Magyarország, 1930-as évek, 20. sz.

"Minden országnak olyan sajtója van, amilyet megérdemel, és ez az aforizma a szóbanforgó vonatkozásban már nem is aggasztó, hanem egyenesen félelmetes: olyan katasztrofális, hogy attól félek, a társadalom politikailag, értelmileg és erkölcsileg generációkon keresztül nem fogja kiheverni."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20993  2020-11-26

Besuch im Kloster / Jankovich Marcell

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Langsam stiegen wir empor auf die in Felsen ausgehauenen Stufen. An der Lehne des hohen Berges leuchtete das Kloster zwischen nickenden Oelbäumen. Heimatlich winkten uns die gewölbten Arkaden entgegen, um deren Säulen hundert und aberhundert Schlingrosen sich rankten."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20973  2020-11-26

Versek / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Szólj, szólsz-e még, vagy sutba veszve halsz el,
Vers, drága vers, divatjátmulta hangszer?
Nincs dallamom és nincsen szövegem sem:
Engem már nem hív helikoni verseny!"

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20972  2020-11-26

"Ha visszatérsz" ... : Regény / Berde Mária

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Amíg szerencsénk csillaga magasan állott, magam is hittem, hogy fényes névvel fogok visszatérni. Kegyed apjaura is kényszerűen belátta volna, melyik félen van az igazság. Nem úgy jött... Az álmokból egy irgalmas öreg leány kolerabarakkjában ébredtem fel. Másfél évig bujdokoltam nála, a Szilágyságban..."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20971  2020-11-26

Tanyasors, gazdasors : Egy illancsi tanya néprajza és vizuális antropológiája / Bárth János ; illusztrátor Vida Ágnes, Janzsó Mariann

Magyar néprajz, Életmód, szokások, Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret
tanya, hétköznapi élet, magyar néprajz, néphagyomány, családtörténet, helytörténet, Rúzsa család, Kalmár család, Illancs, Bácska, Kiskunság, Homokhátság, 19-20. sz.

"A kukoricatábla szélén termesztett cirok egy részét felhasználták a szárkévék bekötésére. Többségét azonban ősszel szárvágóval kivágták és kévébe kötötték. Magját pokrócon összegyűjtötték, és otthon megetették a tyúkokkal. Szárából télen Rózsa Balázs szobasöprűket kötött."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21478  2020-11-26

Területi kihívások és területi politikák Magyarországon, 2010-2020 / szerkesztő Czirfusz Márton

Makroökonómia, Regionális gazdaság, Gazdaságföldrajz, Falu, város, Magyar belpolitika
területi egyenlőtlenség, területi politika, gazdasági-társadalmi földrajz, területi elemzés, regionális kutatás, Magyarország, 2010-es évek

"A közfoglalkoztatás szerteágazó céljai, az a tény, hogy nagyon különböző foglalkoztatási problémákat kíván egyetlen eszközzel, differenciálatlanul orvosolni, nem tette lehetővé, hogy jól működő, területi szempontú foglalkoztatáspolitikai eszköz legyen."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21476  2020-11-26

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. : Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben / szerkesztő Hoss Alexandra, Viszket Anita

Pedagógiai módszerek, Alkalmazott nyelvészet
anyanyelvi nevelés, magyar nyelv, írás- és olvasástanítás, fejlesztés, szövegértés, kommunikáció

"Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a képességeinek, fejlettségének megfelelő fejlesztést; joga van a különleges gondozáshoz, joga van ahhoz, hogy rendelkezésére álljanak azok a pedagógiai feltételek, amelyek hozzásegítik őt személyiségének, képességeinek legteljesebb kibontakoztatásához."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21475  2020-11-26

Alteregó / Hendi Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, tárcanovella, publicisztika, Svédország, 20-21. sz.

"A pók bemutatkozik. Mielőtt rátelepszik a Hálón néki felajánlott parcellácskára, ahová aztán több-kevesebb rendszerességgel ráleheli majd a Svédországhoz fűződő ... emlékeinek fonalát, mielőtt ezt az első és bizonyára visszavonhatatlan lépést megteszi, illő, hogy ezen cselekedete előtt a pók bemutatkozzon. Uraim és Hölgyeim, a pók én vagyok."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21477  2020-11-26

2001: science + fiction : Tudomány és fikció / közreadó Peternák Miklós; fordító Nagy Ildikó, Iain Coulthard, Adèle Eisenstein

Egyéb vizuális művészetek
videó, installációs művészet, művészet, kiállítás, Budapest, Magyarország, 2001, ezredforduló

"Miként jelentkeznek a kortárs tudományban fikciós elemek? A tudomány a világ megismerését tűzte ki célul, vizsgálati eredményei pedig folyamatos átalakítását okozták. Lehet, hogy ez a hierarchia megfordult? Az átalakítás folyamata válik a megismerés eseményhorizontjává?"

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21474  2020-11-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom