Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13743 dokumentum

A természetrajz vezérfonala : Ásvány-, kőzet- és földtan / Kriesch János, Koch Antal, Koch Ferenc

Geokémia, ásványtan, Geológia, földtörténet, Általános és szervetlen kémia, Őslénytan
geológia, ásványtan, kőzettan, szervetlen kémia, földtudomány, földtörténet, paleontológia

"Az első, a mi az ásványon szemünkbe ötlik, annak alakja. Vele együtt föltünik annak fénye, szine, átlátszósága vagy átlátszatlansága is; ha kezünkbe veszszük, érezzük annak súlyát; ha késsel iparkodunk kis részecskét elválasztani belőle, külömböző ellentállást és tüneményt tapasztalunk..."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14119   2015-05-23

Görgey Artur / Pethő Sándor

Hadtörténet, Magyar történelem 1791-1867
hadvezér, katonatiszt, hadtörténet, hadjárat, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Görgey Artúr (1818-1916), Magyarország, 19-20. sz.

"A hazában is akadtak némelyek, akiknek tiszta látását nem vakitotta el a vádak és a rágalmak tüzesője. Jókai ezidőtájt irta, hogy valahányszor kisértésbe jön elátkozni Görgeyben az árulót, akkor mindig fölrémlik szeme előtt sápadt arca, mély, vérző sebével, a halált nem ismerő szenvtelenségével és nyugalmával."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14118   2015-05-23

A renaissance kezdete és fejlődése különös tekintettel hazánk építészeti műemlékeire / Myskovszky Viktor

Építőművészet, Művészettörténet, Művelődéstörténet
építészet, építészeti stílus, reneszánsz, magyar reneszánsz, művészettörténeti korszak, Magyarország, Európa, 15-17. sz.

"Uj idők, uj eszmékkel, uj művészeti formákat követeltek. Természetes, hogy ez általános szellemi mozgalom a művészetre, nevezetesen pedig az építészetre is befolyással lévén, a középkori - egyházi jellegű, komor - csúcsívesstíl helyett az életvidor renaissance műizlés mindenütt nagy kedvvel és előszeretettel karoltatott fel."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14117   2015-05-23

Rideg bánásmód : Esettanulmányok a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek elleni erőszakról és hátrányos megkülönböztetésről / Kuszing Gábor

Kisebbségek, Szociálpszichológia, Erotika, szexualitás, Emberi jogok
kisebbségi csoport, szexuális kisebbségek, hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, homofóbia, szexizmus, előítélet, tolerancia, agresszív magatartás, emberi jog, jogeset, esettanulmány, Magyarország, 2002-2007, 21. sz.

"Ha ezekben az esetekben nem ismerjük fel, hogy nem egyszerűen meg nem értésről, hanem erőszakról van szó, soha nem sikerülhet az elkövetőket felelősségre vonni és az LMBT gyereket megvédeni a további erőszaktól."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14116   2015-05-23

Patriarchális erőszak : Támadás az emberi biztonság ellen / Gerd Johnsson-Latham ; fordító Recski Ágnes

Genderkutatás, Kisebbségek, Férfiak, Nők, feminizmus, Emberi jogok
agresszív magatartás, elnyomás, családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, férfi szerep, férfiasság, hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, szexuális kisebbségek, esélyegyenlőség, Svédország, Európai Unió

"Manapság az emberek egyre inkább tudatára ébrednek az erőszak elterjedt és szisztematikus voltának, valamint a férfihatalom, a nemek közötti rend, valamint a férfi szerep és férfiasság jelenkori felfogása formájában megmutatkozó mögöttes okoknak."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14115   2015-05-23

Ifijak' emlékezet oszlopa : Mellyet némelly tsendes oráiban gyakorolni szokott elmelkedesei szerént, ama romolhatatlan eröss kö-sziklábol az Ur Jésus Kristus drága beszédéböl, egybe rakott és ... egynéhány uj énekekkel együtt töredelmes szívvel fel-is emelt Bessenyei Anna / Bessenyei Anna

Keresztény vallási szövegek, Régi magyar szövegemlékek
ima, imakönyv, kereszténység, református egyház, 18. sz.

"Én atyám! az én Ifjuságomnak te vagy vezére, Te réád nézek én hogy meg-tartassam, mert Te vagy az Igaz Isten, és nintsen több. Legyen a' Te Kezed nékem segitségül, mert a' Te Parantsolatidat választottam magamnak; metéld környül az én Szívemet óh sok Irgalmasságu Isten!"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14114   2015-05-22

Oktatásszervezés elmélete / Kotschy Andrásné, Nádasi András

Oktatáspolitika, oktatásügy, Menedzsment
oktatásszervezés, oktatáskutatás, tanterv, tervezés, közoktatás, vezetéstudomány, minőségbiztosítás, módszertan

"A huszadik század második felében a rendszerszemlélet és a célelméletek hatására az új típusú tantervek legfontosabb részévé a részletesen kidolgozott cél- és követelményrendszer vált, így a »miért tanítunk?« kérdésre adtak első-sorban választ, ennek rendelve alá minden más elemet."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14113   2015-05-22

Emberi erőforrás-gazdálkodás / Juhász István, Matiscsákné Lizák Marianna

Munkaügy, Menedzsment
munkaerő-gazdálkodás, humánerőforrás-menedzsment, emberierőforrás-kezelés, munkaerőpiac, munkakör, esélyegyenlőség, vezetéstudomány

"Az emberierőforrás-gazdálkodást befolyásolják a külső környezeti tényezők, melyeket makrokörnyezeti tényezőknek nevezünk. Ezek: a gazdasági, a társadalmi, a demográfiai, a földrajzi, a politikai-jogi és a technológiai-műszaki tényezők. (A munkaerőpiacot befolyásoló tényezőkre külön térünk ki.)"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14112   2015-05-22

Az Unió pályázati rendszere / Kis-Tóth Lajos, Vígh Gergely

Európai Unió, Regionális gazdaság
pályázat, pénzügyi támogatás, területfejlesztés, regionális fejlesztés, fejlesztési politika, gazdaságpolitika, Európai Unió, Magyarország

"Az Európai Unió regionális politikája az Unió egyes, összehasonlítható méretű, összehasonlítható népességű régiói között fennálló különbségek csökkentésére irányul, a számszerűsíthető gazdasági jellemzők alapján kimutatható tartós regionális elmaradottság csökkentésére vagy megszüntetésére."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14111   2015-05-22

Webdesign / Kvaszingerné Prantner Csilla

Internetes technológia, Számítógépes alkalmazások, Számítógépes grafika
webdizájn, weblapszerkesztés, weblap, grafikus felhasználói felület, tervezés, ergonómia, design

"A weboldalak sikere abban rejlik, hogy mennyire tetszik a látogatóknak. Nyilvánvalóan fontos a megrendelő igényeit és a webdizájn szakma alapelveit egyaránt figyelembe venni, melyek gyakran nehezen összeegyeztethetőek. Mégis ezek alapján pontosan választ kell adni néhány fontosabb kérdésre."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14110   2015-05-22

Imatöredékek a XX. századból : Kepes Károly versei / Kepes Károly ; illusztrátor Váczy János Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

".................
emberiség árvája
ne légy Uramisten
................."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14109   2015-05-21

Az ítélet már rég meghozatott / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Azon idő alatt, ameddig Nemvaló András a saját, éppen elmúlóban levő szerelmével foglalkozott, nem sokkal messzebb attól a helytől, egy fiatal előadó sokkal nagyobb horderejű, de időben és térben igen távoli dolgokról magyarázott a hallgatóinak. Igen, csillagász volt az az előadó és a mi saját univerzumunk jövőjének esélyeit fontolgatta."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14108   2015-05-21

A testösszetétel és életkor hatásai az energia-háztartás szabályozására: a leptin szerepe / Lőrincz Orsolya

Anatómia, fiziológia, Belgyógyászat
leptin, hormon, peptid, elhízás, élettani folyamat, táplálkozási zavar, állatkísérlet

"A leptin, amelyet a fehér zsírszövet adipocytai termelnek, mindenben megfelel az adipositas-szignál kritériumoknak: vérszintje korrelál a test zsírtömegével, saturabilis transzportmechanizmus révén jut át a vér-agy-gáton, és ott receptorait aktiválva energia-homeostasist befolyásoló neuropeptidek termelését indítja el."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14107   2015-05-21                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

ELDORADO
Elektronikus dokumentumküldés

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom