Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14366 dokumentum

A Summa theologiae kérdései a jogról / Tommaso d'Aquino ; fordító Tudós-Takács János; szerkesztő Varga Csaba

Keresztény vallások, Vallásfilozófia, Erkölcs, etika, Jogtudomány általában, Tudománytörténet, Keresztény vallási szövegek
keresztény teológia, erkölcsteológia, vallási erkölcs, jogfilozófia, jogtörténet, kereszténység, tomizmus, 13. sz.

"A rosszra késztető külső lételv a Sátán, akinek a kísértő tevékenységéről az Első Részben szóltunk. A jóra indító külső lételv pedig Isten, aki a törvény által tanít és a kegyelem által segít minket. Ezért először a törvényről, másodszor a kegyelemről kell szólnunk."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14746   2015-11-26

Két sziv harcza : Regény két kötetben / Beniczkyné Bajza Lenke

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, szerelmes regény, 19-20. sz.

"Nem is volt többé kétsége, hogy Ecsedynek volt, vagy talán jelenleg is van viszonya Heinburgnéval s Johanna ennek nyomára jött és bár ő maga Arthurt igen szereté s nagyon sokat tartott felőle, de e perczben haragudott reá s majdnem érdemetlennek tartá Johanna szerelmére. Ily szivet, ily szerelmet koczkáztatni egy könnyelmű nőért!"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14745   2015-11-26

Erről jut eszembe! / Árvay Mária

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok
magyar irodalom, vak, 21. sz.

"»Köszönöm, hogy megmutattad, így is van miért mosolyogni!« - szólalt meg egy idősebb női hang. Válaszolni már nem tudtam neki, mert visszaült a helyére. Mondanom sem kell, nagyon meglepődtem. Szélsebesen cikáztak a gondolataim. Éreztem, nem sajnálatból mondta, amit mondott. Valamiért neki ez a mosoly sokat jelentett!"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14744   2015-11-26

Magyar és német szótan és mondattan gyakorlati szempontból = Ungarische und deutsche Wort- und Satzlehre / Melczer Lajos

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás
magyar nyelv, német nyelv, nyelvoktatás, nyelvtan, nyelvkönyv

"Midőn különféle szónemeket egymással helyesen összekötve kiejtünk, mondatokat és íté1eteket képezünk és beszélünk.
Wenn wir verschiedene Wortarten recht miteinander verbunden aussprechen, so bilden wir Sätze und Urteile und dann sprechen wir."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14743   2015-11-26

Itt éltünk és haltunk : Állatsírversek / Nógrádi Gábor ; illusztrátor Cakó Ferenc

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nincs üzenet. Bámulhattok, hiába.
Milliónyi állattetem felett
semmi titok, rejtély nem lengedez...
Hobbiból öltök s haltok emberek."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14742   2015-11-26

Gilgames / fordító Zászlós Levente

Antik irodalom, Világirodalom története, Műelemzés
sumer irodalom, sumer irodalom története, eposz

"Uruk istenéhez:
- Te alkottad a hatalmas bikát és a szakállas oroszlánt,
Gilgames, a mi urunk erősebb, mint azok.
Rajtunk súlyosodik, nyögve uraljuk őt!"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14741   2015-11-25

A természetjárás iskolája / Jellinek János ; illusztrátor Iszer József, Körner József, Szöts Jenő

Természetjárás, hegymászás, Szabadidős sportok
természetjárás, turizmus

"Csomagolás közben könnyen előfordulhat, hogy éppen a legfontosabb holmit felejtik otthon. A kutacsnélküliség feletti bánatukat egyáltalában nem enyhíti az, hogy viszont ruhafogasból kettőt is hoztak magukkal a túrára. Nagyobb út előtt, tehát, nézzék át ezt a kis összeállítást."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14740   2015-11-25

Magyarok őstörténete : Görög források a scythák történetéhez / Télfy Iván

Magyar történelem 1526 előtt, Európai országok történelme, Ázsiai országok történelme
magyar őstörténet, szkíták, történelmi forrás, honfoglalás előtti kor

"Lipoxaistől származtak azok a scythák közől, kiket nemzetségre nézve Auchatáknak neveznek; a középső Arpoxaistól pedig kik Katiarok- és Traspiseknek hivatnak; végre a legifjabbiktól, a királytól, kik Parolátoknak neveztetnek. Mindnyájoknak a nevök pedig Skolotok a király melléknevétől. De a görögök scytháknak nevezték el."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14739   2015-11-25

Az Erdélyi Kath. Státusnak Gyula-Fehérvártt 1868. február 9-15-ikén megtartott gyülése

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet
római katolikus egyház, egyházügy, egyháztörténet, Erdélyi Római Katolikus Státus, Gyulafehérvár, Erdély, 1868, 19. sz.

"Ez története azon gyülésnek, mely az erdélyi egyháztörténetemben nevezetes lapot fog elfoglalni, s mely ha nem is végződött valami fényes eredménynyel, de mindenesetre eszközölt annyit, hogy megismerhettük világi testvéreinknek gondolkodásmódját az egyházi önkormányzatról..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14738   2015-11-25

A Brassói Kereskedelmi és Iparkamara jelentése kerülete közgazdasági viszonyairól az 1889-ik évben

Kereskedelem, Ipar- és technikatörténet, Helytörténet, helyismeret, Gazdaságtörténet
kereskedelem, ipar, gazdaság, kamara, éves beszámoló, Brassó, Erdély, 1889, 19. sz.

"Ha áttekintjük a brassói kamara kerületében az ipar és kereskedelem állását az 1889-ik évben s e felőli itéletünket egy szóban foglaljuk össze, hangsúlyoznunk kell, hogy ez a megelőző évekhez képest csak kevés előnyös oldalt tüntet föl, ellenben számos sötét árnyat vet maga után."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14737   2015-11-25

Válogatott közlemények a katolikus dogmatika, a hitvédelem és a XX. századi egyháztörténet témaköréből / Krajsovszky Gábor

Keresztény vallások, Egyháztörténet, Vallásfilozófia
keresztény teológia, katolikus egyház, dogmatika, egyháztörténet, hitvédelem, 20-21. sz.

"A világ teremtése nem tartozik a természettudományos vizsgálatok körébe, ez a teológia tárgyköre. Tehát, Jáki Szaniszló Templeton-díjas fizikus-teológus szavait idézve, amit Isten szétválasztott, azt az ember ne próbálja egybekötni. Éppen ezért, természettudomány és teológia - jellegükből adódóan - nem mondhatnak ellen egymásnak."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14736   2015-11-24

A romológia alapjai / szerkesztő Orsós Anna

Kisebbségek, Oktatáspolitika, oktatásügy, Népnyelv, nyelvjárások, Magyar néprajz
cigányság, etnikai csoport, cigány nyelv, romológia, kollektív jogok, hátrányos helyzetű, Magyarország, Európa

"A többségében hátrányos helyzetű aprófalvakban, az ország legelmaradottabb térségeiben élő cigány családoknak kevés esélye van a kitörésre, a társadalmi-gazdasági folyamatokba való visszakapcsolódásra. Számos szerző mutat rá a kérdéskör legfontosabb beavatkozási pontjára, az oktatásra..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14735   2015-11-24

Bevezetés a területfejlesztési jogba / Hoffman István

Közigazgatás, önkormányzatok, Európai Unió, Államjog
területfejlesztés, regionális fejlesztés, fejlesztési politika, regionális politika, Magyarország, Európai Unió

"A területfejlesztés és a területrendezés fogalmának értelmezése a hazai tételes jogban is megjelenik. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló - többször módosított - 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2. §-a rögzíti a területfejlesztés és a területrendezés célját..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14734   2015-11-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom