Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12833 dokumentum

Az élet kialakulásának kutatása a Naprendszerben : I. rész / Lukács Manuéla, Lukács István

Naprendszer, Csillagászati kutatás, Biokémia, Mikrobiológia, Őslénytan, Geológia, földtörténet
földön kívüli élet, élet eredete, asztrobiológia, kozmikus biológia, planetológia, biokémia, Naprendszer

"A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy a Nakhla meteoritban azonosított széntartalmú anyag korábban a Marson létezett élőlények tevékenysége nyomán maradt vissza. Egykor a kőzet repedéseit folyékony víz járta át, amelyben talán mikroszkopikus élőlények is voltak. Utóbbiak élettevékenységének nyoma lehetne a széntartalmú anyag."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13212   2014-08-21

Budapest környéke : Gyakorlati kalauz kirándulók, turisták és a természet kedvelői részére / Thirring Gusztáv

Természetjárás, hegymászás, Magyarországi látnivalók
útikönyv, természetjárás, turizmus, magyarországi látnivaló, Budapest (környék), Pest megye, Budai-hegység, Pilis (hegység), Vértes (hegység), Gerecse, Börzsöny, Cserhát-vidék, Mátra, Bükk hegység

"Hidegkúttól K. felé a Hármashatárhegyre vezető úton van az ún. Lust-korcsma, mely mellett régi templom romjai láthatók. A község népe erről különféle mondákat regél; legvalószinübb, hogy itt volt a régi okmányokban említett Gercse vagy Gercsény község, melyben a fehéregyházi pálos-remeték 1518-ban házat és szőlőt birtak."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13211   2014-08-19

Váralljai Csocsán Jenő válogatott tanulmányai / Váralljai Csocsány Jenő

Demográfia, Közgazdasági elméletek, Magyar történelem 1526 előtt, Művelődéstörténet
demográfia, népesség, statisztika, gazdaságfilozófia, magyar történelem, művelődéstörténet, humanizmus, reneszánsz, Magyarország, 15-16. sz., 20. sz.

"Bármely társadalom fölépítését megismerni kívánván, nem mulaszthatjuk el népmozgalmának elemzését. Egy-egy népszámlálás föltárja a népesség keresztmetszetét, de ez a keresztmetszet állókép marad, és egyedül ebből nem is tükröződik vissza semmilyen társadalom életének lüktetése egyértelműen..."

URL: http://mek.oszk.hu/12600/12605   2014-08-19

Képek és szemelvények Borossebes város múltjából / Kiss László

Helytörténet, helyismeret
várostörténet, településtörténet, nemzeti kisebbség, Borossebes, Menyháza, Arad vármegye, Magyarország, Románia

"Borossebes várossal és történelmével a magyar irodalomban először, nagyobb terjedelemben, Márki Sándornak a Vasárnapi Újság számára, 1893-ban írt újságcikke foglalkozik. Az ekkor lezajlódó hadgyakorlat kezdő helye Kőszeg városa, végpontja pedig Borossebes és környéke volt..."

URL: http://mek.oszk.hu/11300/11362   2014-08-18

A geologiai megfigyelések leirása és eredményei gróf Széchenyi Béla keletázsiai utjából : 1877-1880 / Lóczy Lajos

Geológia, földtörténet, Természeti földrajz, Külföldi országok, városok
geológia, természeti földrajz, felfedező utazás, Széchenyi Béla (1837-1918), Kelet-Ázsia, Kína, 1877-1880, 19. sz.

"Ép azon okból, hogy Sanghai siksága, melynek tetemes része a történeti időben képződött, még oly kevéssé ismeretes, jónak látom Khina földjén tett első utazásomban gyűjtött megfigyeléseimet egész terjedelmükben közölni, hogy azután hozzá csatolva ezeket a meglevő ismeretekhez, ... a Jang-cze-kiang deltájának geologiai képét nyújtsam."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13210   2014-08-18

A levegő meghódítása : A léghajózás és géprepülés története kezdettől a mai napig / Madarász László

Repülés, Ipartörténet, Ipar- és technikatörténet, Hadtörténet
repülés, repülőgép, léghajó, légierő, repüléstechnika, repüléstörténet, technikatörténet

"A munkamegosztás elve csak 1916-tól kezdve érvényesült. A repülőgépek és repülőszázadok ekkor a reájuk háruló feladatok szerint külön típusokba fejlődtek. Mind nehezebb rendeltetésüknek különleges eszközeik és tapasztalataik segítségével tettek eleget, amit általános tudással, egységes géppel ... soha el nem érhettek volna."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13209   2014-08-15

Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára / Sebestyén Zsolt

Névtárak, Nyelvtörténet, Helytörténet, helyismeret
etimológiai szótár, helységnévtár, történeti helynév, földrajzi név, névkutatás, Máramaros megye

"Velikej: egyesült Kálinfalvával 1898: Velikej (Hnt.). A Velikej helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Velikej, Veliky potok (Sebestyén 2008: 179) ... A pataknév a rusz.-ukr. великий 'nagy, hatalmas' (СУМ. 1: 318-9) mn. származéka, jelentése tkp. 'Nagy (patak)'. Kálinfalva külterületi lakott helye volt."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13208   2014-08-15

Afrikai emlékek : Egy Afrika-kutató naplójából / Torday Emil

Klasszikus magyar irodalom, Más országok népköltészete, Külföldi országok, városok, Más országok néprajza, Afrikai országok történelme
magyar irodalom, Afrika-kutatás, útinapló, útirajz, vadászkaland, utazási irodalom, népmese, Afrika, 20. sz.

"Afrika! A vadon. A fák összeboruló koronái közt csak imitt-amott villan meg az ég kékje, s a korhadó növényzet nehéz illata megüli a levegőt. Semmi nesz, csak az emberi láb alatt roppan meg az avar - és mégis-mégis megszámlálhatatlan élőlény közelséget sejti a képzelet. Amott a fa tetejéről majom pislogat le ránk."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13207   2014-08-14

Az erdélyi püspökről polgári tekintetben / Fogarasy Mihály

Egyháztörténet, Egyházak, egyházpolitika, Politikatörténet
püspök, püspöki hivatal, egyházjog, egyházpolitika, egyháztörténet, Erdély

"Vissza állítatván 1715-ben az erdélyi püspökség, a' fejérvári uradalom' szabad részei is ujra Püspök' birtokába jutottak, ő pedig vagy hajdani fényének felelevenítése' tekintetéből, vagy uradalmának természetéhez képest Bárói ranggal tiszteltetett meg. 1744-ki 7-ik törvény czikkely megerősíté vissza helyezését..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13206   2014-08-14

Dózsa György a népszabadság vértanuja / Farkas Emőd

Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1526 előtt
magyar irodalom, magyar történelem, parasztháború, Dózsa György (1470-1514), 19-20. sz., 1514

"Hol lenne most Magyarország, ha a nép ez egyenjoguságát már a Dózsa idejében elérhette volna!! Nem is volt ő rablóvezér, hanem a népszabadság legelső vértanuja, akinek emlékét sok történetiró igyekezett ugyan befeketiteni, de méltatlanul és érdemetlenül."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13205   2014-08-13

Erdély irányadó lapja : 1830-40-es években / Ürmössy Lajos

Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet, Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
hírlap, sajtótörténet, időszaki kiadvány, Erdélyi Híradó, Nemzeti Társalkodó, Vasárnapi Újság, Erdély, 1830-1840-es évek, 19. sz.

"Erdély hirlapirodalmában az Erdélyi Hiradó korszakos változatot képezett. Kis-Szánthói Pethe Ferencz inditá meg az első erdélyi politikai magyar hirlapot Erdélyben. 1827. decz. 29-én adatott ki a lap első száma. A lap egy-egy iven hetenkint kétszer jelent meg..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13204   2014-08-13

Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból : 1867-1945 / szerkesztő Farkas Ádám

Katonai jog, Büntetőjog, Tudománytörténet
katonai büntetőjog, büntetőjog, jogtörténet, jogszabály, rendelet, Magyarország, 19-20. sz., 1867-1945

"A polgári magyar államiság kezdetein az udvar és a nemzeti törvényhozás között a katonai kérdések, de különösen a katonai büntetőjog tekintetében kibékíthetetlen ellentétek sejlettek fel hosszú időn keresztül. Ezek alkotmányosan is aggályossá tették a vonatkozó szabályozást és joggyakorlatot..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13203   2014-08-12

KözössÉGteremtők : Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt / szerkesztő Pusztai Gabriella, Lukács Ágnes

Vallásszociológia, Vallás általában, Egyháztörténet
vallásszociológia, vallásosság, egyházi iskola, vallási megoszlás, kisebbség, Magyarország, 20-21. sz.

"Az ezredfordulón a Kárpát-medence nagyobb létszámú közösségeiben az identitástudat és a vallásosság különböző paraméterei között pozitív összefüggés volt tapasztalható. Azóta mindkét alrendszer ... sokféle kihívásnak volt kitéve, az esetleges változások irányáról és mértékéről csak újabb átfogó vizsgálatok tudnának számot adni."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13202   2014-08-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom