Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12858 dokumentum

TÜKÖRSZERVER-CSERE:

Augusztus 30-tól néhány napig nem lesznek elérhetők a MEK, az EPA és a DKA biztonsági másolatai az NIIF-nél, mert lecseréljük az azokat szolgáltató szervert. A leállás csak a mek.niif.hu, az epa.niif.hu és a dka.niif.hu címen levő szolgáltatásokat érinti, a központi OSZK-s szolgáltatásoknál nem lesz fennakadás.

Felhasználóink megértését előre is köszönjük!

Ujjnyom a bűncselekmény helyszinén : A helyszini ujjnyomoknak a nyomozásban és vizsgálatban való felhasználásának tankönyve / Gábor Béla

Igazságügy általában, Kriminológia, viktimológia, Tudománytörténet
bűnügytan, büntethetőség, ujjlenyomat, daktiloszkópia, kriminalisztika, bűnügyi nyilvántartás, igazságügyi segédtudomány

"Az emberi kéz belső felületén már a 7 hónapos embryo korban észlelhetőkké válnak bizonyos vonalszerü képződmények, melyek az izületeket és tenyeret, valamint az ujjakat fedő bőrpárnák hajlásának megfelelő ránczoktól függetlenül, egymással szinte párhuzamosan haladva, a kéz egész tenyér felőli felületét behálózzák."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13237   2014-08-29

Tengeren és szárazföldön / Kompolthy Tivadar

Külföldi országok, városok, Klasszikus magyar irodalom
útinapló, tengerhajózás, tengerészet, utazási irodalom, magyar irodalom, Adriai-tenger, Észak-Amerika, 20. sz.

"Tizennyolcz éves voltam, mikor kiszakitottam magam az ölelő, visszatartó karokból... tengerészszé lettem s azóta hazám, anyám, jegyesem a tenger. Nagy a tenger, igen nagy, a poéták végtelennek mondják; de mindenesetre mérhetlennek kell lennie, mert nekem mérhetlen sokat ki kell s ki tud pótolni!"

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13236   2014-08-29

Magyar-lengyel barátság / Nyáry Pál

Magyar történelem általában, Európai országok történelme, Magyar külpolitika, Politikatörténet
magyarság, magyar történelem, lengyelek, kapcsolattörténet, rokonszenv, történelmi kapcsolat, Magyarország, Lengyelország

"Így mulatott, harcolt együtt a magyar és lengyel hosszú évszázadok óta. Így lettek testvérekké is, pedig más vér folyik a magyar és más a lengyel erekben, de testvérré tette őket lelkületük azonossága, történelmi multjuk, sorsuk közössége, dicső királyaik uralkodása, egymás szabadságáért kiontott vérük."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13235   2014-08-29

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1908-1909-ik iskolai tanévről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíksomlyó, Erdély, 1908-1909

"A vonalrendszer, a kulcs, a hangjegyek, a szűnjelek, az ütem és a hangjegyközök tüzetesebb ismertetése énekgyakorlatokkal. A hegedű és a vonó kezelése és helyes tartása. Hegedűgyakorlatok egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyekkel; egyszerűbb dalalakok. Heti óraszám: 2."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13234   2014-08-29

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1907-1908-ik tanévről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Klasszikus magyar irodalom
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, iskoladráma, Csíksomlyó, Erdély, 1907-1908

"Engesztelhetetlen fene! tőlcsd tetézve telhetetlen boszudot rajtam. De halhacza fejedelmi szabad nyelvem vég szozattyát; meg álya szivem tetézett dűhősségedet; Lelkemet erőszakoson ki sajtólni testemből el szánt akaratod; nem ellenzem; ne a melyem, merítsd belé szinte maroklattyáig kardodot, Orosz ország fejedelméhez illendő hóhér!"

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13233   2014-08-28

Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1906-1907-ik iskolai évről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Magyar irodalom története
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, irodalomtörténet, iskoladráma, Csíksomlyó, Erdély, 1906-1907

"A pünkösdi búcsuk alkalmával ... az egész Székelyföldről mintegy 10—15 ezer hivő zarándokolt a csiksomlyói Mária szoborhoz... Nem csodálkozhatunk tehát, ha az itteni gimnázium paptanárai felhasználták ezt a kedvező alkalmat és a buzgó hivek vallásos érzésének ápolására erkölcsi célzatu darabokat adattak elő deákjaikkal."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13232   2014-08-28

Rejtelmek / Bródy Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Igy esett aztán, hogy bár bizonyos voltam kora halálomban, ámbár ugy éreztem, hogy már is meg vagyok halva, mégis: teli, de teli voltam forró szerelmi vágygyal és egész lényemet állandóan teleárasztotta és megfeszitette egy fenséges, szinte tragikus hit, az, hogy egy nagy, nagy, soha még nem érzett ... szerelem előtt állok."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13231   2014-08-28

Mesék és regék / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Hajh, azok a faragott kövek, a gyűrüs hollót viselő czimerrel, a melyekből fényes palotája épült, rég szét vannak már hányva, hanem azok a faragott kövek, a melyek a forrásviz sziklagádorához lettek egymás fölé rakva, még most is őrzik a nevét. Ott van az a forrás az Abaujmegyéből Tornába vezető út mellett..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13230   2014-08-28

Az Erdélyi R. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1905-1906-ik iskolai évről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Magyar történelem 1791-1867
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, székelyek, vérengzés, vértanú, Csíksomlyó, Madéfalva, Erdély

"Amióta Erdély az önálló fejedelemség megszűntével a magyar király fennhatósága alá került, a bécsi udvarban keresve-keresték az alkalmat, hogy a székelyek ősi szabadságát megnyirbálhassák. Az adómentesség lassankint megszűnt, mert a szabad székelyeket is adó alá vonták, hátra volt tehát a katonai szervezet átalakítása."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13229   2014-08-27

Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1904-1905-ik tanévről / szerkesztő Pál Gábor

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíksomlyó, Erdély, 1904-1905

"A tanulók, szülők és gyámok figyelmeztetnek, hogy az iskolai bizonyítványokat őrizzék meg, minthogy ezek másolata az eredeti elvesztését bizonyító kérelemmel és kivált az érettségi okmányé, sok nehézséggel állítható ki."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13228   2014-08-27

Egy sápadt asszony : Regény / Szini Gyula

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Lábujjhegyen léptem be és pillantásom az ágyra esett, amelynek hófehér, lágy párnáján egy sápadt, megnyúlt, vékony arcocska pihent. Alig volt benne élet. Szívemet a rémület fojtogatta. Lépéseim halk neszére az arc gyöngén, erőtlenül felém fordult, nehéz pillái lassan kinyíltak és egy ismerős, mély, szomoru szem tapadt rám."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13227   2014-08-27

Kalauz az Orsz. Magy. Iparművészeti Muzeum részéről rendezett könyvkiállitáshoz

Könyvművészet, tipográfia, Könyv- és írástörténet, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
könyvritkaság, könyvművészet, könyvtörténet, bibliofília, könyvészet, könyvkötészet, nyomdászattörténet, kulturális kiállítás, Budapest, Magyarország, 1882

"A fennforgó vállalatunk iránt érdeklődő köröknek kedves szolgálatot véltünk teljesiteni azáltal, hogy a kiállitott kiválóbb codexek és nyomtatványok némelyikének díszlapjait és ékitményeit többnyire hű másolatokban e kalauzba befoglaltuk."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13226   2014-08-27

Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban : Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. / szerkesztő Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András

Irodalomtudomány általában, Magyar irodalom története, Szövegtan, Nyelvtörténet, Keresztény vallások, Vallástörténet, Egyháztörténet
irodalomtudomány, irodalomtörténet, szövegnyelvészet, magyar nyelv, magyarságkutatás, vallásos irodalom, regionalizmus, kulturális kapcsolat, vallásosság, Magyarország, Európa, középkor, újkor

"Érdemes megemlítenünk a Vigyázó Szemben kirajzolódó istenképet, mint közvetett meditációs témát... A barokk lelkiségi irodalomra általánosan jellemző halmozott jelzők, felsorolás, fokozás alakzataival él Tarnóczy is. Úgy jeleníti meg Istent, mint minden jónak, szépnek egyedül és mindenkor legtökéletesebb megvalósulását..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13225   2014-08-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom