szakrális/profán
A keresztény szellemiség lexikona
forrás: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár


   
   
    A latin sacer, 'megszentelt' szóból alkotott újlatin műszó, a sacralis mindazt jelenti, ami a szentre vonatkozik: kultusz, rítus, mitikus tanítás, szenteléssel vagy áldással kiválasztott személyek és tárgyak.
    Ezzel szemben profán mindaz, ami a szakrális szférán kívül van (a profán szó a pro, 'elôtt' és a fanum, 'szent liget, terület' összetétele).
    A vallásos ember arra törekszik, hogy a ,,profán'' világban bizonyos ,,szakrális'' területeket elkülönítsen. Ezen a területen próbál közeledni a ,,részben félelmetes, részben ellenállhatatlanul vonzó'' misztériumhoz, az Istenéhez számára csak nehezen utánozható ,,isteni félelemmel'' (Rudolf Otto).
    1. A szakrális/profán fogalompár a Szentírásban. Az Ószövetségben a szakrális/profán fogalompár szorosan érintkezik a tiszta/tisztátalan fogalompárral, mert a szakralitás -- mint a Szenthez, azaz Isten istenségéhez kötôdô kultusz lényeges vonása -- rituális tisztaságot követel. Mindaz, ami tisztátalan és szentteletlen a profán területhez tartozik. Szakrális mindaz, ami a legtágabb értelemben véve az isteni szférához tartozik, tehát nemcsak Isten égi trónusa, hanem a földi is a templomban (vö. Zsolt 11,4). Az Ószövetség is ismer ,,szent helye''- ket, ahol Isten megjelenik e világban. A legkiemelkedôbb ezek közül az ,,égô csipkebokor'' (Kiv 3,5; vö. Józs 15,15; Kiv 19,9; Ter 28,10), a szövetség szekrénye és sátora. Ezeken kívül elôfordulnak szent helyként hegyek, kövek, fák és városok. A babiloni fogság után a jeruzsálemi templom lett a zsidók számára a szentély.
    Az Újszövetségben az Istenország meghirdetésével a ,,szent'' új lényeges vonása kerül elôtérbe. Szent mindaz, amit Krisztus a Szentlélek által tesz. A ,,szentnek'' azóta személyes jellege van és teljesen Krisztusra összpontosul. A profán ezzel szemben a bűn fogalmában jelenik meg mint nem szent.
    2. A szakrális/profán fogalompár ma. A minden vallásban ismert szakrális-profán fogalompárt a kereszténységen belül nem egységesen ítélik meg. Néhány teológus alkalmatlannak tartja a sajátosan keresztény világértelmezés kifejezésére, mert a keresztény hit az Isten teremtette valóság autonómiáját egyetlen ponton sem akarja áttörni. Ôk a Teremtô és a teremtmény közötti éles határt hangsúlyozzák, és ez nem engedi meg a teremtésen belüli szakrális szféra elismerését. A földi valóság a velejéig profán. Ezzel szemben mások a legutóbbi idôk ökológiai problémái láttán arra emlékeztetnek, hogy a földi szakrális szféra elismerése megszabadíthatná a modern embert a rosszul értelmezett, önmagát hangsúlyozó autonómiától.
    A szakrális problémája ma, a programmá lett profanizálás láttán élesebben jelentkezik az Egyház számára. Hogy mennyire elôre haladt a deszakralizálás folyamata, azt fényesen bizonyítja a mai vita a vasárnap szentségrôl. A vallásos ünnepektôl eltekintve ugyanis a vasárnap az egyetlen szakrális maradvány a különben profán hétköznapi idôben. A szakrális visszaszorítása természetszerűen összefügg az újkori racionalitás uralmával. Ott, ahol a minôségi-átélt dolgokat kiszorítja egy minden különlegességet egy szintre süllyesztô mennyiségi-matematikai világszemlélet, ott nem sok hely marad a szent helyek és szent idôk elismerésére. Úgy tűnik, hogy a szakrális idegen testté lesz a modern világban.
    Ilyen szempontból nézve a szakrális szféra intézményes megôrzését az Egyház jövôbeli feladatának kell tekintenünk, mert az eleven lelkiség feltételezi a nem profán valóság elismerését. Az isteni üdvözítô tervhez igazodó Egyház a szent örök szférájára való emlékezéssel ôrzi meg a humán-spirituális lényeget a profán világba elmerülô racionalis tervezés rövid lélegzetű, mindent eszközzé aljasító irányzatától.
    Az ,,elpusztíthatatlanul szent'' Egyházban minden hívô a szentségre hivatott (vö. 1Tessz 4,3; Ef 1,4). A jelen kort akkor nevezhetnénk joggal deszakralizált kornak, ha az Egyház, ,,a Szent helye'', többé már nem léteznék.
    A szakrális és a profán területek közötti egészséges egyensúly helyreállítására mind az egyéni, mind a közösségi életben szükség van. Egyrészt el kell utasítanunk azt az újpogány követelést, mely a földi valóság autonómiája érdekében a kozmoszt teljesen szakralizálni akarja; másrészt nem szabad a teremtést egy emberi élethez méltó jövô kedvéért védtelenül kiszolgáltatni a profán hatalmaknak.
    Wolfgang Gantke
    --> Egyház, kultusz/istentisztelet, misztérium, szekularizáció, szent, tér, teremtés, transzcendencia, vasárnap, világ