Az alábbi válogatás a MEK fennállásának 20. és az EPA elindulásának 10. évében: 2014-ben, az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára készült. Többségében a Magyar Elektronikus Könyvtárba átvett, illetve kifejezetten a MEK számára digitalizált könyveket tartalmazza, de szerepel benne egy havonta megjelent kiadványsorozat az Elektronikus Periodika Archívumból, ill. három részgyűjtemény a Digitális Képarchívumból is. A MEK-ben található valamennyi első világháborús dokumentum itt listázható ki.

A világháború képes krónikája, 1914-1916
"Ez a világháború, a népek, a huszadik század népeinek a csatája. Ma csak ez van és egyéb nincs; ez folyik földön és vizen és a levegőben. Évtizedeken át rettegtük az árnyékát, borzadtunk a nevétől és elhervadt minden energiánk, ha lehelete érintett bennünket. Ma itt van és ráeszmélünk, hogy hamis volt róla minden képzetünk, hazug minden filozófiánk..."
A világháború képes krónikája : Képanyag
"Ma nincs tudomány, csak a hadviselés tudománya. Nincs művészet, hacsak nem a háborúé. Nincs fegyelem, nincs rend, nincs függés, nincs parancs, csak az, mely hadra vezényel és mely hadi célra parancsol engedelmességet. Minden tehetségünk munkájának egyetlen iránya van és minden vágyunknak, reményünknek, imádságunknak egyetlen célja: - a győzelem."
A háborúval kapcsolatos törvények és rendeletek gyüjteménye, 2. füzet
"Az az önvédelmi háború, melyet a magyar nemzet a monarchia másik államával és szövetségeseivel egyetemben jelenleg vívni kénytelen, harctérre szólitja annak összes férfilakosságát, életkorának megkezdett tizennyolcadik egész befejezett ötvenedik évéig; az idősebbek munkabiró részét is ... rendkivüli hatalom alá helyezi."
A nagy háboru anekdotakincse
"Babika látogatóban van a keresztapjánál, aki egypár nap óta a polgárőrség tisztje, Babika fölfedez a lakásban egy inhaláló-gépet, amellyel keresztapa a katarusát szokta gyógyítani. A kis leány figyelmesen nézi a masinát. Végül megszólal: - Keresztapa, mit szoktál ezzel lőni?"
Bódva-völgyiek a Nagy Háborúban
"N. B. és B. A., edelényi urak felváltva lelkesítő szónoklatokkal búcsúztatják a bevonulókat. Megérkezik a két vonat, máris zsúfolt mindkettő, mégis fel kell férni az itt várakozóknak is. A sok virágtól nem látszanak a kalapok, melyeket a lányok a szerelem és hűség jeléül a babájuk kalapjára tűztek."
Első világháborús hősi emlékművek
Varga József temetőkben készült fotóinak tematikus válogatása az első világháborús hősök emlékműveiről.
Háborús album
"Egyik-másik fölvétel talán fölér egy hőstettel, amikor a veszedelmek tüzzáporában csettintette el gépét a fényképész. A rajzolóművész ónjához is fordultunk, de valósággal ambiciót helyeztünk abba, hogy a leghitelesebb szem: a fotografáló masina lencséje örökitse meg a legfontosabb dokumentumainkat."
Magyar hősök
"Hogy ennek a könyvnek a tartalmát minél változatosabbá tehessük, sorra megkerestük a legmagyarabb csapattestek parancsnokságait is, hiteles adatokat kérvén azokról a katonákról, akik leginkább kitüntették magukat a harctéren. Az igazi hősök méltatását ... ki akartuk igy bőviteni magáról a harctérről is."
Osztrák-magyar vöröskönyv
"Miután a szerb királyi kormány nem adott kielégítő választ arra a jegyzékre, melyet Ausztria-Magyarország belgrádi követe 1914 július 23.-án átadott, a cs. és kir. közös kormány kénytelen maga gondoskodni jogainak és érdekeinek védelméről és evégből a fegyverek erejéhez folyamodni."
Andrássy Gyula: A világháború problémái
"A háborúnak oka kizárólag csak az entente támadó politikája, amely Németország és így ellenünk volt irányozva. Minden egyes ellenséges nagyhatalmat hódítási vágy, vagy gyűlölet és ellenszenvből támadt bizalmatlanság vezette. A mi politikánk békés volt minden ízében."
Bencze László: A Piave-front
"A hosszú ideig tartó védelmi harc alatt a magasabb egységek parancsnokai több helyütt lemondtak a séma szerinti, megszakítás nélküli vonalakról. Az ellenséges pergőtűz a lövészárkok jelentős részét gránáttölcsérek halmazává rombolta, a szívós ellenállás lelke az épen maradt, a köztes térséget behálózó tüzelőállások sora maradt."
Bernády György: Intelmek
"A magyar nemzet életkérdése, becsületbeli ügye az, hogy a mai viszonyok között ... nemcsak a hadban levő testvéreink és az itthon maradottak ellátására szükséges terményeket teremtsük elő, hanem minél nagyobb fölöslegeket bocsássunk a jelenben és a háboru egész tartama alatt szövetségeseink rendelkezésére."
Betegh Miklós: Erdély a világháborúban
"Nem sokára a lucki áttörés után, megint felhívott magához Tisza s az ő közvetlen modorában előadta, hogy ismét akar nevezni kormánybiztosnak, mégpedig nemcsak Erdély, (a XII. hadtest), hanem a Bánát (VII. hadtest) területére is. Mikor a Bánát szót hallottam, mindjárt tisztában voltam vele, hogy Románia betörésétől tart."
Fényes László könyve a szerb harctérről
"Magamnak kell lemenni a háborúba. Látni akarom a dolgokat. Együtt érezni azokkal, a kik olyan sokat éreznek. Nekem, a civilnek, nehéz lesz lejutni, de az energia sok mindent keresztül tud vinni. Bízom az akaratomban... Majd egy hónapba került, amíg be tudtam jutni a háborúba. Most itt vagyok, az ütközet mellett."
Gabányi János: A világháború története az összeomlás kezdetétől a békekötésig
"Az 1918. év május végén viharfelhők tornyosultak a nyugati harctér felett. Mindenki érezte, hogy azok a villámok, amelyek a fellegekből lesújtani készülnek, nemcsak ezer és ezer ifjú életet oltanak ki, hanem irtóztató erővel talán trónokat és országokat is döntenek romba."
Gorgolini Luca: I dannati dell'Asinara
"Cerco di stare davanti, quelli che rimangono indietro non riescono a proseguire nella marcia, vengono colpiti e derubati. Non so se riuscirò ad essere abbastanza resistente - il mare è ancora molto lontano e la nostra sofferenza è sempre più insopportabile! Dio ci aiuti."
Grósz Emil: Az orvosi tudomány a háborúban
"Az orvosi tudományok értéke a háborúban épen olyan mértékben emelkedett, mint a technikai tudományoké, csakhogy ... az orvosi tudományok kizárólagosan azon célra törekszenek, hogy a betegségeket elhárítsák, azokat meggyógyítsák, a sebesülteknek enyhülést nyújtsanak, munkaképességüket visszaadják, életüket megmentsék."
Gyóni Géza háborús versei
"Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk."
Hencsei Kálmán: Drága Nagysád, tudja mi a trén?
"És kitört a háború, a népek egymásnak estek, mentek a frontra a magyarok, a románok, a szlávok, a szászok, a cigányok, a zsidók és az osztrákok, no meg a szerbek és a világ többi népei. Milyen operettnek indult! - a vidéki fiú útra kelt, hogy eljusson oda, ahova soha nem jutott volna el, túl a sok-sok szomszédfalun, városokon át..."
Horváth Lajos: Székelyek a világháboruban
"... Vad szél kerekedék, háború orkánja
Durván megzörgeté házunk ablakát:
- Föl székely! föl magyar! - rivalg mindenfelé, -
Rád tört az ellenség!, védd meg a hazát"
Huszár Károly: A magyar nép hősei
"Mikor az ellenség óriási erővel át akart törni a mi frontunkon, Muhr ezredes revolverrel a kezében elsőnek rohant az ellenség elé és hős példájával mindenkit magával ragadott. A hős ezredes végre is több golyótól találva »éljen a haza« kiáltással összeroskadt, de még a földön fekve is egyre támadásra tüzelte legényeit."
Julier Ferenc: 1914-1918
"Mikor a Monarchia Szerbiának hadat üzent, a magyar szent korona országainak 183.500 katonája szolgált a közös hadsereg magyar felében és a honvédségben és alkotta egyben a néphadsereg szerény keretét. A mozgósítás elrendelésekor Magyarország területéről 1,663.500 főnyi tömeg vonult a zászlók alá."
Király Lajos: Selmecbányai ifjúság, szibériai hadifogság
"Minden vágyunk az volt, hogy mielőbb hazajussunk. Hazulról már két éve semmi hírt nem kaptunk. Hallottuk, hogy a háború elvesztése következtében Selmecet a csehek szállták meg. Cseh légionisták közé besorozott magyar hadifoglyok Selmecbánya elpusztulásáról is beszéltek. Mi lehet mindebből igaz?"
Koszta István: Huszártörténet
"December 3-án gyalogságunk a velünk szemben álló ellenséget visszadobta, a 11. honvéd lovas hadosztály - amelyhez ezredem, a m. kir. marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezred is tartozott - a vezeték lovat átvette, lóra ült és Limanowára lovagolt, ahol elszállásolt és éjjelezett."
Landauer Béla: Népek csatája
"Október 23-ikán nagy bánat érte nemcsak a hadsereget, de az egész országot. A »Temes« nevű monitor (dunai hadihajó) a Szávában rákerült egy vízi aknára és elmerült. Harminchárom hajóskatonának nyoma veszett, a többi, hála Istennek, megmenekült... A tulajdonképeni előnyomulás szerb földre november elején kezdődött."
Lenhossék Mihály: A háború és az egyetem
"Egyetemünk ebben a viharos világtörténelmi évben is megnyitotta kapuit, s hogy ezt helyesen tette, azt az eredmény tanúsítja. 5409 beírt hallgatónkkal, még ha leszámítjuk is azt a talán ezer hallgatót, aki csak névleg iratkozott be, valójában pedig katonai szolgálatot teljesít, még mindig nagy és népes egyetem vagyunk."
Lukachich Géza: A Doberdó védelme az első isonzói csatában
"Az első munkálatok a doberdói fennsík technikai megerősítésére 1915 április végén indultak meg azzal a célzattal, hogy a hirtelen készítendő erősítések csak egy meglepő ellenséges támadás első felfogására legyenek alkalmasak. A megerősítendő vonal hossza 25 kilométer volt."
Magyary Géza: A békemozgalmak és a világháború
"A békemozgalmaknak ugyanaz a sorsa, mint minden nagy eszméé, mikor először feltűnik: félreértik. S épen ez oka annak, hogy nehezen tudnak tért hódítani. A békemozgalmak nem kivannak örökbékét. ... A békemozgalmak csak arra törekszenek, hogy a háború okai ritkábbak legyenek, s minél kevésbbé kerüljön a sor háborúra."
Pogány József: A földreszállt pokol
"A front északi része ellen irányul az első támadás. A Krn és a tolmeini hidfő az első cél. Ugyanekkor a Doberdon is hevesen viharzik a harc. Ez a bevezetés. A nagy csata dereka huszonegyedikén kezdődik. Ezen a napon van az első igazán nagyarányu gyalogsági harc, de a pokol már az első nap megnyilik."
Pogány József: Lemberg
"A háboru elején Lemberg eleste jelentette a kudarcot, az orosz henger feltarthatatlan előregörgését, a háboru tizenegyedik hónapjában Lemberg visszavétele jelentette a diadalt, az orosz offenziva megtörését. Lemberg eleste jelentette Galicia orosz katonával való elözönlését, ... Magyarország inváziótól való félelmét."
Révai Mór János: A béke útja
"Aki ennek a háborúnak befejezését óhajtja - és ezt, úgy hisszük ... a népek milliói egyetemlegesen óhajtják, - aki a béke ügyét szolgálni akarja - és Wilson elnökről fel kell tennünk, hogy elismerésre méltó szívóssággal nyilván ezt akarta: annak múlhatatlanul számolnia kell a háború keletkezésének és céljának körülményeivel..."
Schaller Sándor: Szemben les a halál
"Bende szemei előtt különös alakú, idétlen hatalmas szörnyetegek ugráltak. A három legnagyobb szörnyeteg hirtelen emberi alakot öltött: Lehocki, Márton és Holub mutogatták felhasított gyomrukat, leszakított lábaikat. A három rémalak mögött a négy elesett hadnagy ugrált nevetve egy fel nem robbant gránát körül."
Seress Imre: Az ifjuság és a világháboru
"Évekig folytak a hadi készületek; az országok ezer és ezer milliókat költöttek hadseregeikre és mindenki bámulva kérdezte, hogy miért, hisz béke van és a királyok, császárok folyton azt hirdették a világnak, hogy ők csak a békét akarják? A hármasszövetség uralkodói igazat is mondtak mindig: ők csakugyan a békét akarták."
Seress Imre: Az ifjuság és a világháboru : Képanyag
"Milyen egy háboru volt ez! A legnagyobb, a legvéresebb minden háboruk közt, amik eddig voltak a világon, a háboruk háboruja és a legdicsőbb háboru a magyar nemzetre nézve. A magyar harci vitézség hires volt eddig is, de már kezdtek róla elfeledkezni, ebben a háboruban aztán ujra olyan ragyogó lett a magyar katona neve, hogy bámulattal töltötte be a világot."
Szabó Viktor: Háború és diplomácia Magyarországon, 1918-1919
"Annak hátránya, hogy a Monarchia keretein belül Magyarországnak nem volt önálló külképviselete és nem folytatott önálló külpolitikát ekkor mutatkozott meg igazán. A magyar politikusok többségének nem volt nemzetközi diplomáciai gyakorlata, a külkapcsolatok kiépítését pedig gyakorlatilag a nulláról kellett kezdeni."
Székely Gyula: Képek a szibériai hadifoglyok életéből
"De alíg negyedórai út után nehány ezer más, csak valamivel előbb elfogott katonánkat látva, az emberben feljajdúlt a lélek. Álltak egykedvüen, fejüket búnak eresztve, mint agyonfáradt állatok, piszkosan, porosan, lerongyolódva, tetvekkel megrakva, emberi formájukból kivetkőzve, félig elállatiasodva."
Szenti Tibor: Vér és pezsgő
"Szeretet kedvesseim it az ágyamon élyel nappal fekve gondolkozok és egyszerre csak eszembe jút hógy milyen csudálatos márcziús 20dikán mentem először tűzbe az oroszok ellen és július 20dikán sebesültem meg olasz golyó által. 20 és 20 a szám ugyan egy de az a négy honap ami kőzte van az vólt a hosszú..."
Turi Béla: A háború belülről nézve
"Amilyen tény a világháború, oly tény, hogy megtanította az embert: ismerni magánál magasabb eszményt, melyért saját magát is fel kell áldoznia. Kiváltotta tehát milliókból a legmagasabb erkölcsi érzést és értéket: magasabb célokért lemondani önmagunkról."