A Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály
2003. évi beszámolója


2003. év során a MEK Osztály tovább fejlesztette internetes szolgáltatását, bővült létszámban és főként munkafeladatban. Az év során egy új kolléga - Csáki Zoltán - kezdte meg a munkáját az osztályon. Az év kiemelt feladata a MEK 2.0-s, új változatának elindítása, az elektronikus könyvtár régi állományának folyamatos átválogatása, ellenőrzése, rekatalogizálása, valamint az EPA új rendszerének kifejlesztése volt.

 

Folyamatos munkák:

MEK állománygyarapítás

2003. évi gyarapodás:                              433 db. dokumentum

 

Ajándékozás

Vásárlás

Összes

Címtétel (db)

352

81

433

Érték (Ft)

35.200.000

1.875.000

37.275.000

Az állománygyarapításunk nagyobb része ajándékozásnak tekinthető.

Az ajándékba kapott elektronikus könyvek értékét a digitalizálás átlagos költsége alapján számolva 100.000,- Ft / mű átlagáron lett megbecsülve.

A vásárolt dokumentumaink forrása a 2002-es IKB támogatás, amelyből CD-ROM-on már megjelent jelentős elektronikus szövegállományokat (Jókai összes, Magyar Nemzet története) szereztünk be a MEK részére.

2003. június 30-i állomány
A MEK1 lezárt állománya:                 4721 db. dokumentum

2003. december 31-i állomány:
A MEK 2.0 új állománya                1360 db. dokumentum

Látogatók száma 2003-ban:

   Összesen:               3.517.513 fő

(Közelítő adat a központi Web-szerver statisztikái alapján, fél órán belül egy számítógépről érkezett, feltehetően emberi felhasználóink száma. A tényleges felhasználás ennél jóval nagyobb lehet, az intézményi ideiglenes tárolók, proxy szerverek miatt.)

Az állománygyarapodás az alábbi forrásokból történt:

 

Kiemelt feladatok:

MEK 2.0

2003-ban befejeződött a MEK 2.0-s változatának kifejlesztése. Június 30-val lezártuk az NIIF szerverén található 1.0-s MEK állományt amelyet 9 éve építettünk ott és hivatalosan megnyitottuk az OSZK-ban lévő szerverünkön a MEK 2.1-es változatát. (A 2.0-s változat már 2003. eleje óta működött. A hivatalosan július 1-vel megindult új MEK-be - https://mek.oszk.hu - érkeztetjük most már az új dokumentumokat. Folyamatosan zajlik azóta is a régi állomány szelektív átválogatása és átköltöztetése. Külső korrektorok segítségével a szépirodalmi anyag majdnem teljes egészében korrektúrázottan kerül csak át az új rendszerbe. A szakirodalmi kiadványok is komoly minőség-ellenőrzés, szükség esetén javítás, majd egységes formázás után kerülnek az új helyükre, részletes katalogizálás mellett. Az új rendszerben lehetőleg minél többféle formátumban igyekszünk szolgáltatni a kiadványokat, ezért az egységes formázás mellett új munkafolyamatként jelent meg a dokumentumok lehetőség szerinti HTML és PDF konverziója.

A MEK 2.1-es fejlesztéséhez kapcsolódva együttműködéseket kötöttünk, amelyek révén az új rendszerünkben előállított metaadatainkat különböző szabványos formában átveszik és alternatív adatbázisokban kereshetővé teszik más rendszerek. Ilyen együttműködést kötöttünk:

A MEK szabványos, MARC alapú rekordszolgáltatása szolgál alapul a MOKKA és a Kistéka adatbázisaiba való rekord-betöltésnek.

A MEK XML alapú rekordjain alapul az új rendszer önálló Z39.50 szerver szolgáltatása. Ennek segítségével a MEK lekérdezhető az OSZK LibriVision integrált könyvtári katalógus felületén is.

A MEK új szolgáltatása használta a gyakorlatban Magyarországon először a metaadatok Dublin Core formátumát. Ismereteink szerint jelenleg nincs más ilyen szolgáltatás Magyarországon. A MEK fejlesztése során kidolgoztuk a MEK rekordstruktúrájának megfeleltetését mind a HUNMARC ill. USMARC könyvtári szabványhoz, mind a Dublin Core nemzetközi szabványhoz. Az utóbbin alapulva kidolgoztuk ennek szerkezetleíró tábláját (DTD) a metaadatok XML alapú szolgáltatásához.

A MEK új rendszere használta Magyarországon 2003-ban először és azóta is a legjelentősebb felhasználója az OSZK 2003-ban indított URN szolgáltatásának. Az új rendszerben minden egyes dokumentum önálló URN azonosítót is kap a katalogizálás során.

Az MTA SZTAKI-val együttműködve egy IHM-ITEM pályázat keretében 2003-ban a MEK szolgáltatása vált először Magyarországon OAI-PMH (Open Archive Initiative) kompatibilissá, ezen a szabványon lekérdezhetővé. Jelenleg, egyelőre nincs más adatbázis, online archívum, amely ilyen módon lekérdezhető Magyarországon, közös lekérdező szolgáltatás sincs.

Az OAI-PMH a 2004-ben az Információs és Hírközlési Minisztérium által elindítani tervezett kiemelt állami program, a Nemzeti Digitális Adattár központi eleme.

A Ker.eso.hu rendszerrel egy külön szolgáltatás keretében a MEK versesköteteinek egy részének analitikus, verscím-szintű kereső szolgáltatását alakítottuk ki (http://vers.ker.eso.hu címen).

Könyvismertetők

A MEK Egyesület által nyert IHM pályázat által támogatva átvettük a MEK szerverére egy miskolci, vak könyvtárosnő, Legeza Ilona népszerű könyvismertetők adatbázisát (https://legeza.oszk.hu címen) és támogattuk a könyvismertetők jelentős bővítését. A MEK-ben található kiadványok esetén a könyvismertetők közvetlenül is beépülnek a MEK rendszerébe. Az említett hölgy korábban bedolgozott az Új Könyvek adatbázisába, amellyel szintén a fentihez hasonló együttműködést építettünk ki.

VMEK

A MEK Egyesület által nyert IHM pályázat által támogatva alternatív, a vakok és csökkentlátók számára ajánlott felületet dolgoztunk ki https://vmek.oszk.hu címen. A pályázat keretében elkészíttettünk továbbá egy tanulmányt "Alapelvek honlapok látássérültek számára is olvasható változatainak elkészítéséhez" címmel, amelyet a honlapunkon elérhetővé tettünk és széles körben meghirdettünk.

Egy másik IHM pályázat keretében 2003-ban elindult a Szabály BT-vel közösen egy hangszerver üzembeállítása, amelynek segítségével a MEK kiadványainak egy része online felolvastathatóvá válik. A szolgáltatás tervezett beindítása 2004. I. negyede.

WWW.MEK.SK

Együttműködést alakítottunk ki Szlovákiában, a Fórum Kisebbségkutató Intézettel. Az együttműködés keretében a Somorján működő magyar kutatóintézet vállalta az NIIF-től kapott szerverünk üzemeltetésén, amelyen novemberben elindult a szlovákiai tükörszerverünk http://www.mek.sk címen. Az együttműködés keretében megkaptuk az Intézet számos kiadványát elektronikus formában, folyamatban van az Intézet segítségével más szlovákiai magyar kiadók elektronikus kiadványainak beszerzése is. A Hungarika Osztállyal együtt Somorján látogatást tettünk 2003. áprilisában a Fórum Intézet és a Bibliotheca Hungarica könyvtárral való együttműködés kialakítása érdekében.

XML

A fejlesztéssel párhuzamosan (egy másik IHM pályázat által támogatva) több, a MEK-ben archivált dokumentumtípusra XML szerkezeti alapstruktúrát (DTD) dolgoztattunk ki az Empolis Magyarország Kft-vel, a későbbi XML feldolgozás céljából. 2003. őszén elkezdtük kísérleti jelleggel kiadványaink visszamenőleges XML konverzióját. XML formátumú kiadványaink egyik alkalmazása a már említett hangszerver általi felolvasás lesz. Másik alkalmazás a 2004. I. negyedévében tervezett, e-book formátum konverzió elkezdése.

OSZK-Tezaurusz

Átvettük és böngészhető HTML formátumba konvertáltuk az OSZK 3.0-s Tezauruszát, amely egyben a földrajzi nevek geotauruszát is tartalmazza. Király Péter, Arcanum-os kolléga programfejlesztésének köszönhetően december folyamán a Tezauruszt hatékonyan visszakereshetővé is tettük, így azt 2004. január 1-vel az OSZK tematikus feltárással foglalkozó kollégái hatékonyan elkezdhették felhasználni a munkájukban.

Új szerver - MEK3

Az említett IHM-ITEM pályázat keretében, amely a hangszerver üzembeállítását célozta meg, a partnercég egy újabb szervert vásárolt a MEK számára, amelyet az ősz folyamán üzembeállítottunk. Így az éles szolgáltatást a fejlesztő munkától biztonságosan szét tudtuk választani növelve a MEK szolgáltatásának üzembiztonságát.

NKÖM pályázatok

Az OSZK-nak a NKÖM-mel kötött megállapodása értelmében 2003-ban a NKÖM minden, kiadványt támogató pályázatában feltételül kötötte ki, a kiadványok elektronikus változatának beszolgáltatását a nemzeti könyvtárba. Az elektronikus kiadványok archiválását, feldolgozását és szolgáltatását a MEK osztály fogja végezni. Az első kiadványok 2004. elején érkeztek be az Osztályra.

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)

Az új MEK rendszer átadása után 2003. II. félévében elindult az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) tervezése, fejlesztése és kivitelezése. 2003. őszén a kísérleti rendszerbe elkezdődött az eddig archivált folyóiratok konvertálása, beszerkesztése. Az Archívum átadása 2004. I. félévében, az elektronikus/digitalizált folyóiratokat nyilvántartó adatbázis kifejlesztése, átadása 2004. II. félévében várható.

A 2002-es IKB-s támogatásból digitalizáltattuk és konvertáltattuk a Magyar Könyvszemle 8 évfolyamát (1876-1877; 1997-2002) és decemberben elkezdtük annak online szolgáltatását - https://epa.oszk.hu/00000/00021/

A Hadtörténelmi Intézettel együttműködve, az általuk kapott elektronikus munkaanyagból konvertáltuk, megszerkesztettük a Hadtörténelmi Közlemények 6 évfolyamát (1997-2003.) https://epa.oszk.hu/00000/00018/

 

Új feladatok:

- Tématérkép

Egy IHM-ITEM pályázat támogatásával elkezdtünk két tématérkép (topic map) alkalmazás kifejlesztését 2003. őszén. Partnerünk az Empolis Magyarország Kft.

Egy irodalmi tématérkép alkalmazást a Tájékoztatási Osztály szakreferenseinek bevonásával, az osztállyal együttműködve kezdtünk kifejleszteni. Az alkalmazás átadásának várható ideje 2004. I. negyedév.

OSZK Tezaurusz tématérképen. Másik alkalmazásként Ungváry Rudolf együttműködésével az OSZK általános tezauruszának tématérkép-alkalmazását dolgozzuk ki. Az alkalmazás várható ideje a másikhoz hasonlóan 2004. I. negyedév.

 

Egyéb feladatok:

- Hungarológiai Alapkönyvtár digitalizálása

2003. tavaszán kidolgoztuk a Hungarológiai Alapkönyvtár digitalizálásának rendszertervét. Egy külön honlapot szerkesztettünk meg, amelyen ezt nyilvánossá tettünk - https://mek.oszk.hu/hungalap/ A honlapon társadalmi vitát rendeztünk a digitalizálás alapjául szolgáló könyvjegyzékekről. A vitához felhasználtuk a MEK szerverén lévő MAILMAN listakezelő programot, amelynek segítségével egy nyilvános HUNGALAP levelező listát is létrehoztunk, amelynek jelenleg 76 tagja van.

2003. őszén újabb, részletes rendszertervet dolgoztunk ki a digitalizálás első lépcsőjének kivitelezésére. Ez a rendszerterv része lett az IHM által az OSZK-nak, az NDA keretében nyújtott jelentős támogatásának, így a digitalizálási projekt kivitelezését 2003. decemberében elkezdtük. Ennek keretében közel 100 jelentős szakirodalmi munka teljes szövegű digitalizálását kell megszerveznünk, kiviteleztetnünk.

- Határon túli magyar kultúra digitalizálása - Erdélyi együttműködés

Az erdélyi MEK szervert üzemeltető partnerünkkel, az EMT-vel együtt a MEK Egyesület egy IHM-ITP-2 pályázatot nyert. Ennek keretében számítástechnikai eszközöket vásároltunk, amelyekkel egy erdélyi digitalizáló műhelyt terveztünk meg felszerelni a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Továbbá egy erdélyi digitalizálási program kidolgozását kezdtük el megtervezni valamint már elektronikus változatban megtalálható kiadványok gyűjtését folytattuk.

- MINERVA Plus szervezés

Részt vettünk az Európai Unió által támogatott MINERVA Plus projekt kezdeti munkáiban. A projektbe 2003. folyamán az OSZK lépett be tagként, képviselve Magyarországot.

- Képviselet az ITKTB munkájában

Az osztály munkatársa részt vett az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság munkájában, amely 2003. folyamán kidolgozta és a kormány elé terjesztette a Magyar Információs Társadalom Stratégiát (MITS).

- LibInfo

Az osztály egy munkatársa - Renkecz Anita - aktívan, moderátorként is részt vett a LibInfo online tájékoztató szolgálat munkájában. Az osztály többi tagjai csak külső szakértőként válaszoltak a továbbított kérdésekre.

- HUNOPAC - KONYVTAR.LAP

A MEK munkatársai továbbra is karbantartják a HUNOPAC gyűjteményt, aktualizálják a nyilvántartást a könyvtáraktól folyamatosan érkező bejelentésekkel. A HUNOPAC-kal közel párhuzamosan fejlesztik a Startlap keretében a KONYVTAR.LAP.HU szolgáltatást is.

- Bibliotheca Corviniana Digitalis

A MEK osztály munkatársa részt vesz a Bibliotheca Corviniana Digitalis program munkáiban. Ennek keretében 2003-ban UNESCO támogatással digitalizáltattuk az Egyetemi Könyvtárban, az Esztergomi Érseki Könyvtárban, valamint a Prágában, Wroclawban és Zágrábban található korvinákat. További korvinák digitalizálása is a tervek között szerepel (Torun, Olmouc, Krakkó).

- Országos régikönyv katalógus (Eruditio/Lectio)

2003 őszén a MEK osztály közreműködésével készül az Országos Régikönyves Katalógus. A munkákban részt vesz Hegyi Ádám (külső munkatárs) és Káldos János. A programozó munkákat külső munkatárs végzi. 2003-ban szervező és előkészítő munkák folytak.

- Digitális képanyag gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása és megőrzése

A digitalizálási projektekben egyre nagyobb számban készülnek az könyvtárakban őrzött eredetikről digitális másolatok. A digitális másolatok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása és megőrzése illetve e feladatok rendszerének kiépítése is elkezdődött 2003-ban. Jelenleg kb. 100.000 digitális kép vár feldolgozásra és valamilyen szintű szolgáltatásra.

 

Konferenciák, előadások:

Moldován István: Dublin Core és egyéb szabványok az online tartalomszolgáltatásban
2003. december 8-10. - Budapest, DAT 2003, A magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) XIII. konferenciája : Digitális tartalmat mindenkinek

Tapolcai Ágnes, Kojnok Krisztina: A Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai látássérült felhasználók számára és az XML formátum szerepe
2003. december 8. - Budapest, OSZK Tudományos konferencia

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár megújulása, fejlesztései
2003. december 8. - Budapest, OSZK Tudományos konferencia

Moldován István: Babits Mihály a Net-en
2003. november 26. - Szekszárd, Irodalomtörténeti Szimpózium Babits Mihály születésnapján

Moldován István: Régi könyvek megőrzése és feldolgozása a 22. század közepéig
2003. október 1-3. - Sárospatak, Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig

Káldos János: Bibliotheca Corviniana Digitalis
2003. október 1-3. - Sárospatak, Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig

Moldován István: A MEK2.0 bemutatkozása
2003. május 19. - Országos Széchényi Könyvtár

Renkecz Anita: A MEK 2.0 bemutatása
2003. május 6. - Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet - DELOS Project

Moldován István: A kulturális örökség digitalizálásának nemzetközi hálózata: A MINERVA projekt
2003. május 6. - Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet - DELOS Project

Góczán Andrea: Könyvtár egy kicsit másképp - a Magyar Elektronikus Könyvtárról és legújabb fejlesztéseiről
2003. április 30. - Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely

Moldován István: A digitális dokumentumok hosszú távú megőrzéséről
2003. április 25. - X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Moldován István: A MEK2.0 magyar digitális könyvtári alkalmazása - eleMEK
2003. április 18. - Networkshop 2003, Pécs

Tapolcai Ágnes: A Magyar Elektronikus Könyvtár látássérült felhasználók számára nyújtandó felülete
2003. április 18. - Networkshop 2003, Pécs

Moldován István: A könyvtárak szerepe az információs társadalomban
2003. március 19. - Gödöllő, Könyvtár az infosztrádán, A városi könyvtár és az NIIF rendezvénye

Moldován István: Digitisation projects and preserving digital documents in Hungary [Előadás + Útibeszámoló]
2003. február 3-4. - DELOS: Current trends in digitisation, Torun, Lengyelország

Káldos János: Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási projektjei
2003. május 7. - Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet - DELOS Project

Káldos János: Bibliotheca Eruditionis
2003. május 22. - Róma, Tudományos és Technológiai Alapítvány rendezvénye.

Káldos János: Digitalizálás az OSZK-ban
2003. október - Nagykanizsa, MKE

Káldos János: A képalapú digitalizálás
2003. augusztus - Márton Áron szakkollégium

Káldos János: The story of a file - Az OSZK Antiqua katalógusának története a Word 5.0-tól az XML-ig.
2003. november. 14. - Szentpétervár, CERL Annual Meeting

 

Pályázatok:

IHM-ITP-11 - A Hungarológia Alapkönyvtár digitalizálásának első lépcsője
Az OSZK a MEK Egyesülettel konzorciumi tagként pályázott.
A pályázat nem nyert. A megcélzott digitalizálás az év végén külön forrást kapott az OSZK NDA támogatása keretéből.

NKÖM A tartalomszolgáltatás bővítésére, a könyvtárakban, és levéltárakban lévő dokumentumok valamint a múzeumokban őrzött műtárgyak digitalizálására.
A pályázat egyik fejezete, az EISZ adatbázisok előfizetése című rész nyert csak.

IHM-ITP-11 - Magyarország képes történeti kronológiája
A pályázat nyert. Keretösszeg 17M Ft. Együttműködő partner az Encyclopedia Humana Egyesület.

IHM-ITP-7 - 24 óra - Mikszáth Kálmán Országos Hírlapjának digitalizálása
A pályázat nyert. Keretösszeg 10M Ft. Együttműködő partner az Observer Kft.

 

Oktatás:

- Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány (INKA) tanfolyamok

A MEK osztály munkatársai az alábbi 30 órás, akkreditált tanfolyamokat dolgozták ki és tartják a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen:

"Az Internet használata könyvtári környezetben." (Drótos László, Moldován István)
"Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása" (Drótos László, Góczán Andrea, Moldován István)

- Szegedi Tudományegyetem Budapesti Média Intézet

A MEK osztály munkatársai a levelező képzés és a keresztfélév keretében rendszeresen oktatnak az Intézetben:

Internet alkalmazása (heti 1 óra) - Drótos László
Internet alkalmazása (heti 1 óra) - Moldován István
kommunikáció - könyvtárinformatika - Góczán Andrea
speckollégium: elektronikus-könyvtári alkalmazások - Góczán Andrea
Káldos János a BMI induló könyvtár-informatikai szakának előkészítő tanfolyamán tartott művelődéstörténeti kurzust.

- OSZK - Továbbképzés belső munkatársak részére

Euréka adatbázis bemutatása és használata - Káldos János (3 óra)
FolioViews szöveges adatbáziskezelő használata - Káldos János (4 óra)
PowerPoint prezentáció készítése - Káldos János (2 x 4 óra)

Budapest, 2003. február 13.

Moldován István
MEK osztályvezető