ÁLTALÁNOS RÉSZ1. A MAGYAROK ÉS MAGYARORSZÁG ÁLTALÁBAN

2. A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
2.1 Hungarika-bibliográfiák

3. LEXIKONOK

4. SZÓTÁRAK

5. GYŰJTEMÉNYEK KATALÓGUSAI

6. AZ EGYES TUDOMÁNYTERÜLETEK SEGÉD- ÉS KÉZIKÖNYVEI
6.1 Földrajz, demográfia
6.2 Statisztika
6.3 Jogtörténet
6.4 Szociológia
6.5 Történelem

6.51 Általános magyar történeti bibliográfiák, repertóriumok
6.511 Történeti folyóiratok repertóriumai
6.52 Összefoglaló művek, tanulmánykötetek a teljes magyar történelemből
6.53 A magyar történelem egyes korszakaira vonatkozó monográfiák, tanulmánykötetek, forrásszövegek

6.531 Őstörténet, középkor
6.532 1526-1849

6.533 1849-1919
6.534 1919-től napjainkig

6.54 Gazdaság- és társadalomtörténet
6.55 Művelődéstörténet

6.551 Művelődéstörténet általában. Eszmetörténet
6.552 Egyháztörténet
6.553 Oktatás- és iskolatörténet

6.554 Könyvtörténet
6.555 Sajtótörténet

6.556 Tudománytörténet
6.557 Közgyűjtemények, kulturális intézmények története
6.558 Életmódtörténet

6.56 Történeti segédtudományok. Régészet
6.57 Kapcsolattörténet

6.6 A művészetek története
6.61 Képzőművészet
6.62 Zene
6.63 Színház
6.64 Film, rádió, televízió1. A MAGYAROK ÉS MAGYARORSZÁG ÁLTALÁBAN


SZABÓ István: A magyarság életrajza. Bp. 1942, M. Történelmi Társulat. 276 p. (A M. Történelmi Társulat könyvei 8.)

Magyarország nemzeti atlasza. (Főszerk.: RADÓ Sándor.) Bp. 1967, Kartográfiai Vállalat. 112 p.

Hazánk, Magyarország. (Főszerk.: ERDEI Ferenc.) Bp. 1970, Akad. K. 1077 L, 8 t. 2., átd. kiad.: (Főszerk.: ERDEY-GRÚZ Tibor.) 1-2. köt.
l. köt. Magyarország népe, történelme, gazdasága.
2. köt. Művelődés, tudomány, művészet. Bp. 1975, Akad. K. XI, 955 1., 8 t. 2 db. - 3. kiad.: 1975.
Angol nyelvű kiadása Information Hungary címen a Countries of the world. Information series sorozat 2. tagjaként jelent meg.

CSÖMÖR Tibor: Magyarország. Honismereti bibliográfia. 1. köt. Bp. 1972, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 955 p.

Science and scholarship in Hungary. (Ed.: Tibor ERDEY-GRÚZ, Kálmán KULCSÁR.) 2., rev. ed. Bp. 1975, Corvina. 416 p.

Kulturális intézmények és szervezetek Magyarországon. (Főszerk.: BÍRÓ Vera.) Bp. 1976, Kossuth K. 420 p.

Modern Hungary. Readings from The New Hungarian Quarterly. (Ed.: Denis SINOR.) Bloomington - London 1977, Indiana Univ. Press. 424 p.

KŐVÁGÓ László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Bp. 1981, Kossuth K. 187 p.

HALÁSZ Zoltán: Magyarország. 2. kiad. Bp. 1982, Corvina. 210 p.
Megjelent angol, francia, német és orosz nyelven is.

Magyarország. (Főszerk.: PAPP Antal.) 7., átd. kiad. Bp. 1982, Panoráma. 860 p. (Útikönyvek.)

Statisztikai évkönyv 1982. Bp. 1983, Statisztikai K. XI, 408 p.

Történelmi atlasz. (Szerk.: CSATÁRI Mária, GYÖRFFY György, PAMLÉNYI Ervin.) 25., jav. kiad. Bp. 1983, Kartográfiai Vállalat. 32 térképlap.

A Magyar Népköztársaság városainak és községeinek névtára és a területi számjelrendszer. 1. köt. Város- és községnévtár. Bp. 1984, Statisztikai K. 108 p.


2. A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Régi magyarországi nyomtatványok.
1. köt. 1473-1600. (Összeáll.: BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc, HOLL Béla, KÁFER István, KELECSÉNYI Ákos.) [ARCANUM]
2. köt. 1601-1635. (Összeáll.: BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc, HOLL Béla.) Bp. 1977-1983, Akad. K. 928 l., 42 t.; 855 p., 74 t. [ARCANUM]

SZABÓ Károly: Régi magyar könyvtár. 1-3. köt. Bp. 1879-1898, MTA.
1. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1879. 751 p. [ARCANUM]
2. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1885. 754 p. [ARCANUM]
3. A magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. (Szerk.: SZABÓ Károly, HELLEBRANT Árpád.) 1-2. rész. 1896-1898. 860, 943 p.

SZTRIPSZKY Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának 1-2. kötetéhez. Pótlások és igazítások. 1472-1711. Bp. 1912. 712 p. - Reprint: 1967. XIX, 621 p.

PETRIK Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860.Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. 1-4. köt. Bp. 1888-19,92, Dobrowsky. - Reprint: 1968. [ARCANUM]

KOMJÁTHY Miklósné: Magyarország bibliographiája 1712-1860. 5. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860. c. művének 1-4. kötetéhez. Az 1712-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Bp. 1971, OSZK. 561 p.

MARKOS Béla: Magyarország bibliographiája 1712-1860. 6. Nyomda- és kiadástörténeti mutató az 1-5. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) 1712-1800 között megjelent nyomtatványokhoz. Bp. 1972, OSZK. 567 p.

PETRIK Géza: Magyar könyvészet 1860-1875. Jegyzéke az 1860-1875. években megjelent könyvek- és folyóiratoknak. Bp. 1885, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 467 p. - Reprint: 1968.

KISZLINGSTEIN Sándor: Magyar könyvészet 1876-1885. Jegyzéke az 1876-1885. években megjelent, vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek.
(Függelék: A magyar hírlapok és folyóiratok 1876-1885.) Bp. 1890, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 556 p. - Reprint: 1969.

PETRIK Géza: Magyar könyvészet 1886-1900. Az 1886-1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása. Tudományos szak- és tárgymutatóval. 1-2. köt. Bp. 1908-1913, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 1107, 465 p. - Reprint: 1969.

PETRIK Géza - BARCZA Imre: Magyar könyvészet 1901-1910. Az 1901-1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása. Tudományos folyóiratok repertóriumával. 1-2. köt. Bp. 1917-1928. Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 757, 943 p. - Reprint: 1969.

KOZOCSA Sándor: Magyar könyvészet 1911-1920. Az 1911-1920. években megjelent magyarországi könyvek, különlenyomatok, zeneművek és térképek betűrendes jegyzéke. 1-2. köt. Bp.1939-1942. Egyetemi nyomda. 538, 558 p. -Reprint: 1969.

A Magyar Tanácsköztársaság kiadványai és az első kommunista kiadványok. Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Tanácsköztársaság különgyűjteménye. (Szerk.: VÉRTES György.) Bp. 1958, Országgyűlési Könyvtár. 496 p.

Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Tanácsköztársaság különgyűjteményének gyarapodása. 1959-1974. (összeáll.: NAGY Katalin.) Bp. 1974, Országgyűlési Könyvtár. 71 p.

Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. 1. köt. Általános művek. Filozófia. Vallás. 6. köt. Nyelvészet. Irodalom. 7. köt. Magyar irodalom. (Szerk.: KOMJÁTHY Miklósné.) Bp. 1980-1983, OSZK. 841, 540, 647 p.

Magyar könyvészet 1945-1960. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. (Főszerk.: SEBESTYÉN Géza. Szerk.: KOMJÁTHY Miklósné.) 1-5. köt. Bp. 1964-1968, OSZK.

Általános könyvjegyzék. Az ...évben Magyarországon megjelent és forgalomba került könyvek jegyzéke. (Szerk.: BAK János.) Bp. 1952-, Állami Könyvterjesztő Vállalat.

2.1 Hungarika-bibliográfiák

APPONYI Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. 1-2. köt. 1. köt. XV. és XVI. század. 2. köt. XVII. és XVIII. század. Bp. 1900-1902, Franklin. 478, 423 p. - Kraus reprint: 1969.

KONT, Ignác: Bibliographie francaise de la Hongrie. (1521-1910.) Avec un inventaire sommaire des documents manuscrits. Paris 1913, Leroux. 325 p.

GRAGGER, Róbert: Bibliographia Hungariae. Verzeichniss der 1861-1921 erschienenen, Ungarn betreffenden Schriften in nichtungarischer Sprache. 1-4. köt. 1. Historica. 2. Geographica. Politico-oeconomica. 3. Philologica. Periodica. 4. Register. Berlin-Leipzig 1923-1929, Collegium Hungaricum.

APPONYI, [Sándor] Alexander: Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. Bd. 3-4. Neue Sammlung. Bd. 1-2. (Besorgt von L. DÉZSI.) München 1925-1927.413, 443 p. - Kraus reprint: 1969.

HUBAY Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban. 1480-1718. Bp. 1948, OSZK. 307 p. (Az OSZK kiadványai 28.)

KERTBENY Károly-PETRIK Géza: Magyarországi német könyvészet. 1801-1860. A Magyarországon s külföldön hazánkra vonatkozólag megjelent német nyomtatványok jegyzéke. 1-2. köt. Bp. 1886, Egyetemi nyomda. 416, 657 p.

LEVAL, André: Supplément à la bibliographie de la Hongrie de I. Kont. Bp. 1914, Ranschburg G. 50 p.

PRAZÁK, Richard-ROMPORTLOVÁ, Marta: Bibliografie èeskoslovenské hungaristiky za léta 1966-1968, [1969-1971, 1972-1974]. Brno 1971, [1974,1977], Univ. J.E. Purkyne. 97, 108, 166 p.


3. LEXIKONOK

SZINNYEY József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. köt. Bp. 7597-1914, MTA. -
Reprint: 1980-1981, A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. [ARCANUM]

GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. [A-D.] 1-6. köt. Bp. 1939-1944, A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete.

GULYÁS Pál: Magyar írói álnévlexikon. Bp. 1956, Akad. K. 706 l. - 2. kiad.: 1978.

Új magyar lexikon. (Szerk. az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztősége.) 1-6. köt. Bp. 1959-1962, Akad. K.; 7. köt. Kiegészítő kötet. A-Z. Bp. 1972.; 8. köt. Kiegészítő kötet 1962-1980. A-Z. 2., bőv. kiad. Bp. 1983.

MOLNÁR Zoltán: Magyar akadémikusok névmutatója. Bp. 1966, MTA Könyvtár. 416 p.

Magyar életrajzi lexikon. (Főszerk.: KENYERES Ágnes.) 1-2. köt. Bp. 1967-1969, Akad. K. 1039, 1104 p. - 3., kiegészítő kötet. A-Z. Bp. 1981, Akad. K. 900 p. [MEK]

Budapest lexikon. (Főszerk.: BERZA László.) Bp. 1973, Akad. K. 1335 p.

FEKETE, Márton: Prominent Hungarians home and abroad. 3., bőv. kiad. London 1979, Szepsi Csombor Literary Circle. 549 p.

Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. (Szerk.: HERMANN Péter.) 4., átdolg. és bőv. kiad. Bp. 1981, Kossuth K. 769 p.


4. SZÓTÁRAK

Angol--magyar szótár. (Szerk.: ORSZÁGH László.) 4. kiad. 1-2. köt. Bp. 1974, Akad. K. XIII, 2342 p.

Magyar--angol szótár. (Szerk.: ORSZÁGH László.) 6. kiad. 1-2. köt. Bp. 1982, Akad. K. XVI, 2169 p. 2 db.

Bolgár--magyar szótár. (Szerk.: BÖDEY József.) Bp. 1956, Akad. K. XI, 967 p.
Magyar--bolgár szótár. (Szerk.: BÖDEY József.) Bp. 1975, Terra. 584 p.

Cseh--magyar szótár. (Szerk.: STELCZER Árpád.) 2. kiad. Bp. 1967, Terra. 688 p.
Magyar--cseh szótár. (Szerk.: STELCZER Árpád.) 2. kiad. Bp. 1967, Terra. 612 p.

Finn--magyar szótár. (Szerk.: PAPP István.) Bp. 1962, Akad. K. 1119 p.
Magyar--finn szótár. (Szerk.: PAPP István, JAKAB László.) Bp. 1985, Akad. K. 855 p.

Francia--magyar szótár. (Szerk.: ECKHARDT Sándor.) 3. kiad. 1-2. köt. Bp. 1981, Akad. K. 2126 p. 2 db.
Magyar--francia szótár. (Szerk.: ECKHARDT Sándor.) 2. kiad. 1-2. köt. Bp. 1978, Akad. K. 2555 p. 2 db.

Holland--magyar szótár. (Szerk.: ZUGOR István.) 3. kiad. Bp. 1982, Terra. 850 p.
Magyar--holland szótár. (Szerk.: ZUGOR István.) Bp. 1979, Terra. 695 p.

BARTAL Antal: A magyarországi latinság szótára. Bp. 1901, Franklin nyomda. 722 p. Reprint: 1983. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Latin--magyar szótár. (Szerk.: GYÖRKÖSY Alajos.) 8. kiad. Bp. 1984, Akad. K. 616 p.
Magyar--latin szótár. (Szerk.: GYÖRKÖSY Alajos.) 5. kiad. Bp. 1984, Akad. K. 1158 p.

Lengyel--magyar szótár. (Szerk.: VARSÁNYI István.) 5. kiad. Bp. 1981, Terra. 784 p.
Magyar--lengyel szótár. (Szerk.: VARSÁNYI István.) 4. kiad. Bp. 1976, Terra. 928 p.

Német--magyar szótár. (Szerk.: HALÁSZ Előd.) 7. kiad. 1-2. köt. Bp. 1983, Akad. K.
XVI, 2336 p. 2 db.
Magyar--német szótár. (Szerk.: HALÁSZ Előd.) 5. kiad. 1-2. köt. Bp. 1976, Akad. K. 1004, 1265 p.

Olasz--magyar szótár. (Szerk.: HERCZEG Gyula.) 3., bőv. kiad. 1-2. köt. Bp. 1978, Akad. K. 1781 p. 2 db.
Magyar--olasz szótár. (Szerk.: KOLTAY-KASTNER Jenő.) 2., bőv. kiad. 1-2. köt. Bp. 1981, Akad. K. 1593 p. 2 db.

Orosz--magyar szótár. (Szerk.: HADROVICS László, GÁLDI László.) 5. kiad. 1-2. köt. Bp. 1977, Akad. K. 1140, 1060 p.
Magyar--orosz szótár. (Szerk.: HADROVICS László, GÁLDI László.) 4. kiad. 1-2. köt. Bp. 1972, Akad. K. 1474, 1243 p.

Portugál--magyar kéziszótár. (Szerk.: KIRÁLY Rudolf.) Bp. 1978, Akad. K. 728 p.
Magyar--portugál szótár. (Szerk.: KIRÁLY Rudolf.) Bp. 1981, Akad. K. 827 p.

Román--magyar szótár. (Szerk.: KELEMEN Béla.) 3. kiad. Bucuresti 1980, Ed. Stiint. si Encicl. 800 p.
Magyar--román szótár. (Szerk.: KELEMEN Béla.) Bucuresti 1961, Ed. Stiintifica. 822 p.

Spanyol--magyar kéziszótár. (Szerk.: GÁLDI László.) 2. kiad. Bp. 1972, Terra. 837 p.
Magyar--spanyol kéziszótár. (Szerk.: GÁLDI László.) 2. kiad. Bp. 1977, Terra. 1005 p.

Svéd--magyar szótár. (Főszerk.: LAKÓ György. Szerk.: FEHÉR József.) 3. kiad. Bp. 1980, Akad. K. 1022 p.
Magyar--svéd szótár. (Szerk.: KIEFER Ferenc.) Bp. 1984, Akad. K. 647 p.

Szerbhorvát--magyar kéziszótár. (Szerk.: LEVASICS Elemér, SURÁNYI Magda.) 3. kiad. Bp. 1982, Terra. 839 p.
Magyar--szerbhorvát kéziszótár. (Szerk.: PALICH Emil.) 3. kiad. Bp. 1982, Terra. 937 p.

Szlovák--magyar szótár. (Szerk.: STELCZER Árpád, VENDÉGH Imre.) Bp.-Bratislava 1973, Akad. K.-Slov. Ped. Nakl. 870 p. - 2. kiad.: 1983.
Magyar--szlovák szótár. (Szerk.: LUKÁCS Katalin.) 4. kiad. Bp. 1979, Terra. 563 p.


5. GYŰJTEMÉNYEK KATALÓGUSAI

A budapesti magyar kir. Egyetemi Könyvtár kézirattárának címjegyzéke. Pars 1-4. Bp. 1889-1894, 1907, 1910. Egyetemi nyomda.

BARTONIEK, Emma: Codices manuscripti latini. Vol. 1. Codices latini medii aevi. Bp. 1940, OSZK. 528 p. (A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke.)

Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban. 1789-1867. Bp. 1950, OSZK. 252 p. (Az OSZK kiadványai 24.) [OSZK]

Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa. 1-3. köt. Bp. 1956, OSZK. 1187 p. 3 db.

SZENTIVÁNYI, Robertus: Catalogus concinnus librorum manuscriptorum bibliothecae Batthyanianae Albae in Transsilvania. 4. kiad. Szeged 1958. 366 p.

JÜGELT, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahlkatalog der Universitätsbibliothek Jena. Weimar 1961. 341 p. (Claves Jenenses. Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Jena 10.)

MEZEY, Ladislaus: Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestiensis. Bp. 1961, Akad. K. 391 p.

PÁLFY, Miklós: Katalog der Handschriftensammlung der Hallenser Ungarischen Bibliothek. Halle/Saale 1965. 271 p. (Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle a. d. Saale 4.)

VÍZKELETY, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Bd. 1. Széchényi-Nationalbibliothek. Bd. 2. Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Szombathely. Bp. 1969-1973, Akad. K. 222, 324 p.

SAJÓ, Géza-SOLTÉSZ, Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungáriae asservantur. Vol. 1-2. Bp. 1970, Akad. K. LXXIX, 1444 p. 2 db.

CSAPODI Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény (K 31-K 114.) Bp. 1973, MTA Könyvtár. 133 p. (A MTA Könyvtára kézirattárának katalógusai 5.)

KÁLLAY István: Kandidátusi és doktori disszertációk 1953-1975. Bp. 1978, MTA Könyvtár. 358 p (A MTA Könyvtára kézirattárának katalógusai 10.)

FEKETE Csaba - SZABÓ Botond: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1979, OSZK. 310 p. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai l.)

SZABÓ Flóris: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1957, OSZK. 240 p. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 2.)

L. KOZMA Borbála-LADÁNYI Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1952, OSZK. 340 p. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 3.)


6. AZ EGYES TUDOMÁNYTERÜLETEK SEGÉD- ÉS KÉZIKÖNYVEI

6.1 Földrajz, demográfia

PÉCSI Márton - SÁRFALVI Béla: Magyarország földrajza. Bp. 1960; Akad. K. 327 p.
Megjelent angol, lengyel, német és orosz nyelven is.

Magyarország történeti demográfiája. Magyarország népesedése a honfoglalástól 1949-ig. (Szerk.: KOVACSICS József.) Bp. 1963, Közgazdasági és Jogi K. 441 p.

BULLA Béla: Magyarország természeti földrajza. Egyetemi tankönyv. 2. kiad. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 423 p.

Magyarország gazdaságföldrajza. Egyetemi tankönyv. (Szerk.: BERNÁTH Tivadar.) Bp. 1969, Tankönyvkiadó. 546 p.

Magyarország tájföldrajza. (Szerk.: MAROSI Sándor, SZILÁRD Jenő, ÁDÁM László.) 1-3. köt. Bp. 1969, Akad. K. 358, 381, 605 p.

Magyarország megyéi és városai. (Szerk.: KULCSÁR Viktor, LACKÓ László, BARABÁS Miklós.) Bp. 1975, Kossuth K. 155 p.

6.2 Statisztika

Statisztikai évkönyv. 1949/1955-, Bp. 1957 - Statisztikai K.
A sorozat utolsó kötete az l. szakban van elhelyezve.

A történeti statisztika forrásai. (Szerk.: KOVACSICS József.) Bp. 1957, Közgazdasági és Jogi K. 460 p. (A Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Levéltár kiadványa.)

Statisztikai adatforrások 1867-1967. (Szerk.: HAJDÚ Elemérné.) Bp. 1967, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára. 344 p.
A hivatalos statisztikai kiadványok teljes áttekintése.

Statisztikai adatforrások 1945-1974. (Szerk.: DÁNYI Dezső.) Bp. 1975, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára. 209 p.

6.3 Jogtörténet

BEÉR János - CSIZMADIA Andor: Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkből 1001-1949. Bp. 1966, Gondolat. 744 p. (Nemzeti könyvtár. Történelem.)

CSIZMADIA Andor - KOVÁCS Kálmán - ASZTALOS László: Magyar állam- és jogtörténet. Egyetemi tankönyv. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 706 p.

Hatályos jogszabályok gyűjteménye 1945-1977. l. köt. Törvények. Országgyűlési határozatok. Törvényerejű rendeletek. Elnöki tanácsi határozatok. (Szerk.: LÉVAI Tibor, SZILBEREKY Jenő, VARGA József.) Bp. 1975, Közgazdasági és Jogi K. 671 p.

Állam- és jogtudományi enciklopédia. (Szerk.: SZABÓ Imre.) 1-2. köt. Bp. 1980, Akad. K. 1776 p. 2 db.

6.4 Szociológia

FERGE Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Bp. 1969, Közgazdasági és Jogi K. 346 p.
Társadalmi struktúránk fejlődése, l- . Bp. 1979, Kossuth K.
1. Társadalmunk szerkezetének fejlődési tendenciái. (Szerk.: VÁRNAI Györgyi.) 349 p. - 2. kiad.: 1981.
2. Rétegződés, mobilitás, egyenlőtlenség. (Szerk.: P. KÁLMÁN Katalin.) 374 p. - 2. kiad.: 1981.
3. Gazdaság, település, társadalomszerkezet. (Szerk.: BlRÓ Erzsébet.) 287 p. 2. kiad. :1981.

KULCSÁR Kálmán: A mai magyar társadalom. Bp. 1950, Kossuth K. 329 p.

A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. 3. köt. Önálló kiadványok. 1900-1919. (Szerk.: REMETE László.) Bp. 1957, MTA Szociológiai Kutatóintézete - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 318 p.

VITÁNYI Iván: Társadalom, kultúra, szociológia. Bp. 1957, Kossuth K. 318 p.

HANKISS Elemér: Társadalmi csapdák. - Diagnózisok. Bp. 1955, Magvető. 446 p. (Gyorsuló idő.)

6.5 Történelem

6.51 Általános magyar történeti bibliográfiák, repertóriumok

SZINNYEI József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. I. oszt. Történelem és annak segédtudományai. Bp. MTA.
1. Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények repertóriuma. 1778-1873. 1874. 1486 hasáb.
2. Hírlapok. 1731-1880. 1885. 1648 hasáb.

Magyar történeti bibliográfia. 1825-1867. (Szerk.: I. TÓTH Zoltán.) 1-4. köt. Bp. 1950-1959, Akad. K.
1. Általános rész. 1950. 119 p.
2. Gazdaság. 1952. 260 p.
3. Politika, jog, oktatás-iskolák, tudomány, művészet, sajtó, vallás, egyházak. 1950. 407 p.
4. Nem-magyar népek. (Nemzetiségek.) (Szerk.: KEMÉNY G. Gábor, KATUS László.) 1959. 675 p.

KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1-3. köt. Bp. 1957-1958.
1. 1711-ig. 1951, Közoktatásügyi K. 480 p.
2. 1711-1825. 1954, Művelt Nép. 638 p.
3. Kiegészítések és névmutató. 1958, Bibliotheca. 398 p.

KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. l. Általános rész. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 889 p.

A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája. 1945-1968. (Összeáll, a MTA Történettudományi Intézetének munkaközössége.) Bp. 1971, Akad. K. 855 p.

KÁLMÁN Lászlóné: A magyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiája. 1945-1971. Bp. 1973, MSZMP KB Párttörténeti Intézet Könyvtára. 593 p.

A magyar levéltári kiadványok bibliográfiája. 1945-1974. (Szerk.: BOGDÁN István, HORVÁTH Jánosné.) Bp. 1975, A Kulturális Minisztérium Levéltári Igazgatósága. 100 p.

6.511 Történeti folyóiratok repertóriumai

Repertórium a Századok 1867-1890. folyamaihoz. (Készítette: PETRIK Géza.) Bp. 1890, Dobrowsky Ágost. 144 p.

BOROVSZKY Samu: Név- és tárgymutató a Turul 1883-1892. évfolyamához. Bp. 1893.

A Századok név- és tárgymutatója. 1. köt. Az 1867-1876. évi folyamok mutatója. (Szerk.: BÁNYAI Elemér.) Bp. 1908, M. Történelmi Társulat. 737 p.

A Századok 1867-1916. évi folyamainak tartalommutatója, (összeáll.: PELZ Béla.) Bp. 1917, M. Történelmi Társulat. 195 p.

A Századok 1917-1936. évfolyamainak tartalommutatója, (összeáll.: VÁCZ Elemér.) Bp. 1937, M. Történelmi Társulat. 115 p.

FEKETE NAGY Antal: Név- és tárgymutató a Turul 1893-1936. évfolyamához. Bp. 1940, M. Heraldikai és Genealógiai Társaság. 260 p.

Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1888-1943. évfolyamaihoz. (Szerk.: KOVALCSIK József, RÁZSÓ Gyula.) Bp. 1956, Hadtörténelmi Intézet. 311 p.

Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. 1840-1960. (összeáll.: GERGELY Pál, MOLNÁR Zoltán.) Bp. 1962. 377 p. (A MTA Könyvtárának közleményei 33.)

Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1954-1963. évfolyamaihoz. (Szerk.: KOVALCSIK József.) Bp. 1965, Hadtörténelmi Intézet. 65 p.

6.52 Összefoglaló művek, tanulmánykötetek a teljes magyar történelemből

A magyar nemzet története. (Szerk.: SZILÁGYI Sándor.) 1-10. köt. Bp. 1895-1898, Athenaeum.

HÓMAN Bálint-SZEKFÜ Gyula: Magyar történet. 1-8. köt. Bp. 1929-1934, Egyetemi nyomda. - 2., bőv. kiad.: 1-5. köt. 1935. - 4. kiad.: 1941-1943. [ARCANUM]

A Dunatáj. Történelmi, gazdasági és földrajzi adatok a Dunatáj államainak életéből. (Szerk.: RADISICS Elemér.) 1-3. köt. Bp. 1946, Gergely. 3 db.

MAKKAI László: Erdély története. Bp. 1946, Renaissance. 535 p.

MAKKAI, László: Histoire de Transylvanie. Bp. 1946, Les Presses Universitaires de
France. 382 p.

SINOR, Denis: History of Hungary. London 1959, Allen and Unwin. 310 p. - Reprint: Westport, Conn. 1976, Greenwood Press.

Études historiques. [Címváltozatokat Id. alább.] Publiées a l'occasion du ... Congrès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois [Magyar Történelmi Társulat]. Bp., Akad. K.
Az első kötet a magyar történeti irodalom francia nyelven annotált, válogatott bibliográfiáját tartalmazza az 1945-1959. évkorból; a további kötetek a megjelenést megelőző öt év bibliográfiáját tartalmazzák. - A tanulmányok váltakozva angol, francia, német és orosz nyelven jelentek meg.
Az egyes kötetek adatai:
Études historiques. 1-2. köt. 1960.
Nouvelles études historiques. 1-2. köt. 1965.
Études historiques. 1-2. köt. 1970.
Études historiques hongroises. 1-2. köt. 1975.
Études historiques hongroises. 1-2. köt. 1980.
Études historiques hongroises. 1-3. köt. 1985.

Magyarország története. (Szerk.: MOLNÁR Erik, PAMLÉNYI Ervin, SZÉKELY György.) 1-2. köt. Bp. 1964, Gondolat. 626, 654 p. - 3. kiad.: 1971. 626, 750 p.

Die Geschichte Ungarns. (Hrsg.: Ervin PAMLÉNYI.) Bp. 1977, Corvina. 786 p. Istorija Vengrii. 1-3. (Red.:T. M. ISLAMOV, A. I. PU©KA©, V. P. ©U©ARIN.) Moskva 1971-1972, Nauka. 643, 598, 965 p.

Magyarország története képekben. (Szerk.: KOSÁRY Domokos.) Bp: 1977, Gondolat. 750 p.-3. kiad.: 1977.

Budapest története. (Főszerk.: GEREVICH László.) 1. köt. - Bp. 1973 -, Akad. K.
1. Budapest története az őskortól az Árpád-kor végéig. (Szerk.: GEREVICH László.) 1975. 429 p.
2. Budapest története a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. (Szerk.: GEREVICH László.) 1973. 469 p.
3. Budapest története a török kiűzésétől a márciusi forradalomig. (Szerk.: KOSÁRY Domokos.) 1975. 585 p.
4. Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig. (Szerk.: VÖRÖS Károly.) 1978. 809 p.
5. Budapest története a forradalmak korától a felszabadulásig. (Szerk.: HORVÁTH Miklós.) 1980. 665 p.

A history of Hungary. (Ed.: Ervin PAMLÉNYI.) Bp. 1973, Corvina. 676 p., 24 t. - [2. kiad.:] Bp.-London 1974, Corvina-Collet. 676 p., 24 t.

Magyar história. (Szerk.: HECKENAST Gusztáv, JUHÁSZ Gyula) Bp. 1975-, Gondolat.
A sorozat tagjai:
TÓTH István: A rómaiak Magyarországon. 1975. 241 p. - 2. kiad.: 1979.
FODOR István: Verecke híres útján... A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. 1975. 297 p. - 2. kiad.: 1980.
BAKAY Kornél: A magyar államalapítás. 1978. 238 p. - 2. kiad.: 1981.
KRISTÓ Gyula: Az Aranybulla évszázada. 1976. 254 p. - 2. kiad.: 1981.
GRANASZTÓI György: A középkori magyar város. 1980. 275 p.
TEKE Zsuzsa: Hunyadi János és kora. 1980. 232 p.
KISFALUDY Katalin: Matthias Rex. 1983. 210 p.
KULCSÁR Péter: A Jagelló-kor. Bp. 1981. 241 p.
BITSKEY István: Hitviták tüzében. 1978. 249 p.
BARTA Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. 1979. 177 p.
ÚJVÁRY Zsuzsanna: "Nagy két császár birodalmi között." A hosszú háborútól Bethlen Gábor haláláig. 1984. 292 p.
PÉTER Katalin: A magyar romlásnak századában. 1975. 203 p. - 2. kiad.: 1977.
HEGYI Klára: Egy világbirodalom végvidékén. 1976. 291 p. - 2. kiad.: 1982.
BARTA János, ifj.: A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágosodásig. 1711-1780.1984. 230 p.
BORECZKY Beatrix: A magyar jakobinusok. 1977. 239 p.
LACKÓ Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. 1977. 303 p.
VÁRADY Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag! 1976. 278 p.
SOMOGYI Éva: Abszolutizmus és kiegyezés. 1849-1867. 1981. 224 p.
GERGELY András - SZÁSZ Zoltán: Kiegyezés után. 1978. 266 p.
KÖVÉR György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete. 1848-1914. 1982, 256 p.
MERÉNYI László: Boldog békeidők... Magyarország 1906-1914. 1978. 237 p.
SCHLETT István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig. 1982. 287 p.
KENDE János: Forradalomról forradalomra. Az 1918-1919-es forradalmak Magyarországon. 1979. 225 p.
ROMSICS Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve. 1982. 281 p.

Histoire de la Hongrie des origines à nos jours. (Publié sous la direction d' Ervin PAMLÉNYI.) Bp. - Roanne 1974, Corvina - Horváth. 757 p., 24 t.

Magyarország története tíz kötetben. Készült a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében. (A szerk. bizottság vezetője: PACH Zsigmond Pál.) Bp. 1976 -, Akad. K.
l. Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. (Főszerk.: SZÉKELY György. Szerk.: BARTHA Antal.) 1-2. rész. 1984. 1812 p. 2 db.
3. Magyarország története. 1526-1686. (Főszerk.: PACH Zsigmond Pál. Szerk.: R. VÁRKONYI Ágnes.) 1-2. rész. 1985. 1962 p. 2 db.
5. Magyarország története. 1790-1848. (Főszerk.: MÉREI Gyula. Szerk.: VÖRÖS Károly.) 1-2. rész. 1980. 1456 p. 2 db. - 2., jav. kiad.: 1983.
6. Magyarország története. 1848-1890. (Főszerk.: KOVÁCS Endre. Szerk.: KATUS László.) 1-2. rész. 1979. 1760 p. 2 db.
7. Magyarország története. 1890-1918. (Főszerk.: HANÁK Péter. Szerk.: MUCSI Ferenc.) 1-2. rész. 1978. 1422 p. 2 db. - 2., jav. kiad.: 1983.
8. Magyarország története. 1918-1919., 1919-1945. (Főszerk.: RÁNKI György. Szerk.: HAJDÚ Tibor, TILKOVSZKY Lóránt.) 1976. 1400 p. - 3., jav. kiad.: 1984.

GONDA Imre-NIEDERHAUSER Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Bp. 1977, Gondolat. 361 p., 16 t. - 2. kiad.: 1978.
U.a. német nyelven 1983. és 1984.

BÖLÖNY József: Magyarország kormányai 1848-1975. Bp. 1978, Akad. K. 328 p. (A M. Országos Levéltár kiadványai 4. Levéltártan és történeti forrástudományok 2.)

Magyarország történeti kronológiája. A kezdetektől 1970-ig. (Főszerk.: BENDA Kálmán.) 1-4. köt.
1. köt. A kezdetektől 1526-ig. (Szerk.: SOLYMOSI László.)
2. köt. 1526-1848. (Szerk.: PÉTER Katalin, SOMOGYI Éva.)
3. köt. 1848-1944. (Szerk.: SOMOGYI Éva, GLATZ Ferenc.)
4. köt. 1944-1970. (Szerk.: GLATZ Ferenc.) Bp. 1981-1982, Akad. K. 1258 p. 4 db. - 2. kiad.: 1983.

BORSÁNYI György-KENDE János: Magyarországi munkásmozgalom. 1867-1980. Bp. 1982, Kossuth K. 313 p.

Magyarország hadtörténete. (Főszerk.: LIPTAI Ervin.) 1-2. köt. Bp. 1984-1985, Zrínyi Katonai K.
1. A honfoglalástól a kiegyezésig. (Szerk.: BORÚS József.) 1984. 670 p.
2. A kiegyezéstől napjainkig. (Szerk.: TÓTH Sándor.) 1985. 657 p.

Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér emlékkönyv. (Szerk.: H. BALÁZS Éva, FÜGEDI Erik, MAKSAY Ferenc.) Bp. 1984, Akad. K. 455 p.


6.53 A magyar történelem egyes korszakaira vonatkozó monográfiák, tanulmánykötetek, forrásszövegek

6.531 Őstörténet, középkor

MACARTNEY, C. A.: The Magyars in the 9th century. Cambridge 1930, University Press. 241 p. - Reprint: 1968.

BONFINI, Antonius: Rerum Hungaricaram decades. (Ediderunt losephus FÓGEL, Béla IVÁNYI, Ladislaus JUHÁSZ.) Töm. 1-3. Lipsiae 1956, Teubner. 3 db. Tom. 4. Pars. 1. Bp. 1941, Egyetemi nyomda. XII, 300 p. - Töm. 4. Pars 2. (Ediderunt Margarita KULCSÁR, Petrus KULCSÁR.) Bp. 1976, Akad. K. 285 p. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum.)

HORVÁTH Henrik: Zsigmond király és kora. Bp. 1957, Székesfőváros. 246 p. (Budapest Székesfőváros várostörténeti monográfiái 8.)

Mátyás király emlékkönyv születésének ötszáz éves fordulójára. (Szerk.: LUKINICH Imre.) 1-2. köt. Bp. 1940. 2 db.

DERCSENYI Dezső: Nagy Lajos kora. Bp. [1941], Egyetemi nyomda. 320 p.

LÁSZLÓ Gyula: A honfoglaló magyar népi élete. Bp. 1944, Magyar Élet. 512 p.

ELEKES Lajos: Hunyadi. Bp. 1952, Akad. K. 509 p.

FERENCZY Endre: A magyar föld népeinek története a honfoglalásig. Bp. 1958, Gondolat. 191 p. (Stúdium könyvek 3.)

A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. (Sajtó alá rend.: GYÖRFFY György.) Bp. 1958, Gondolat. 266 p. (Nemzeti könyvtár. Történelem.)- 2.,bőv. kiad.: 1975.254 p.

GYÖRFFY György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. - Kurszán és Kurszán vára. Bp. 1959, Akad. K. 168 p. ( A M. Néprajzi Társaság könyvtára.)

Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: LÉDERER Emma.) 1. köt. 1000-től 1526-ig. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 394 p.

BARTA Gábor-FEKETE NAGY Antal: Parasztháború 1514-ben. Bp. 1973, Gondolat. 359 p.

Középkori kútfőink kritikus kérdései. (Szerk.: HORVÁTH János [ifj.], SZÉKELY György.) Bp. 1974, Akad. K. 384 p. (Memoria saeculorum Hungariae 1.)

LÁSZLÓ Gyula: Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Élet a Kárpát-medencében a magyar államalapításig. Bp. 1974, Gondolat. 276 p.

DÜMMERTH Dezső: Az Árpádok nyomában. Bp. 1977, Panoráma. 510 p. (Utazások a múltban és a jelenben.) - 3., jav. kiad.: 1981. 514 p.

GYÖRFFY György: István király és műve. Bp. 1977, Gondolat. 667 p. - 2. kiad.: 1983.

Magyar őstörténeti tanulmányok. (Szerk.: BARTHA Antal, CZEGLÉDY Károly, RÓNA-TAS András.) Bp. 1977, Akad. K. 341 p.

DÜMMERTH Dezső: Az Anjou-ház nyomában. Bp. 1982, Panoráma. 542 p. (Utazások a múltban és a jelenben.)

MÁLYUSZ Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp. 1984, Gondolat.
338 p.


6.532 1526-1849

SZEKFÜ Gyula: Bethlen Gábor. Bp. 1929, M. Szemle. 314 p. (A M. Szemle könyvei l.) - Reprint: 1983, M. Helikon. 301 p.

EMBER Győző: Az újkori magyar közigazgatás története, Mohácstól a török kiűzéséig. Bp. 1946, "Budapest" Irodalmi, Művészeti és Tudományos Intézet. 628 p. (A M. Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet 1.)

SPIRA György: A magyar forradalom 1848-49-ben. (A nemzetiségi kérdéssel foglalkozó alfejezeteket Arató Endre írta.) Bp. 1959, Gondolat. 676 p.

H. BALÁZS Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus. 1763-1795. Bp. 1967, Akad. K. 387 p.

BÁRÁNY, George: Stephen Széchenyi and the awakening of Hungarian nationalism. 1791-1841. Princeton, New Jersey 1968, Princeton Univ. Pr. XVIII, 487 p.

Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790. Egyetemi segédkönyv. 2/1-2. köt. (Szerk.: SINKOVICS István.) Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 1099 p., 16 t. 2 db.

KÖPECZI, Béla: La Francé et la Hongrie au début de XVIII6 siècle. Bp. 1977, Akad. K. 624 p.

CSIZMADIA Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976, Akad. K. 560 p.

KÖPECZI Béla-VÁRKONYI Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. 2., átd. és bőv. kiad. Bp. 1976, Gondolat. 533 p.

BENDA Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből. Bp. 1975, Gondolat. 449 p.

TRÓCSÁNYI Zsolt: Erdély központi kormányzata. 1540-1690. Bp. 1950, Akad. K. 438 p.

CSÁKY, Moritz: Von der Aufklärung zum Liberalismus. Studien zum Frühliberalismus in Ungarn. Wien 1957, Österreichische Akademie der Wissenschaften. 272 p.

A Thököly-felkelés és kora. (Szerk.: BENCZÉDI László.) Bp. 1983, Akad. K. 287 p.

R. VÁRKONYI Ágnes: Erdélyi változások. Az erdélyi fejedelemség a török kiűzésének korában. 1660-1711. Bp. 1954, Magvető. 521 p. (Nemzet és emlékezet.)


6.533 1849-1919

HORVÁTH Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története. 1896-1914. Bp. 1967, Gondolat. 647 L, 10 t. - 2. kiad.: 1974. 653 p.

SIKLÓS András: Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak. Források, feldolgozások. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 205 p. (Magyarország legújabbkori történetének forrásai és irodalma 1.)

L. NAGY Zsuzsa: A párizsi békekonferencia és Magyarország. 1918-1919. Bp. 1965, Kossuth K. 309 p.

HORVÁTH, Zoltán: Die Jahrhundertwende in Ungarn. Bp.-Neuwild am Rhein 1966, Corvina-Luchterhand Verlag GmbH. 548 p.

KOVÁCS Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp. 1967, Akad. K. 502 p.

SZABAD György: Forradalom és kiegyezés válaszútján. 1860-61. Bp. 1967, Akad. K. 644 p.

HAJDÚ Tibor: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom. Bp. 1968, Kossuth K. 471 p.

HAJDÚ Tibor: A magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969, Kossuth K. 461 p.

GALÁNTAI József: Magyarország az első világháborúban. 1914-1918. Bp. 1974, Akad. K. 452 p.

HANÁK Péter: Magyarország a Monarchiában. Bp. 1975, Gondolat. 467 p.

JÁSZI Oszkár: A Habsburg-monarchia felbomlása. (Előszó: HANÁK Péter.) Bp. 1983, Gondolat. 597 p.


6.534 1919-től napjainkig

MACARTNEY, C. A.: Hungary and her successors. 1919-1937. London-New York-Toronto 1937, Oxford Univ. Press. XXII, 504 p. - Reprint: 1968. [CORVINUS]

SZEKFÜ Gyula: Forradalom után. Bp. [1947], Cserépfalvi. 207 p. - Reprint: (Sajtó alá rend., jegyz., bev.: GLATZ Ferenc.) 1983, Gondolat. XXX, 243 p.

MACARTNEY, C. A.: October fifteenth. A history of modern Hungary. 1929-1945. 1-2. köt. Edinburgh 1956-1957, Univ. Press. 2 db. - 2. kiad.: 1961. (Edinburgh University publications. History, philosophy and economics 6.)

RÁNKI György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. Bp. 1964, Kossuth K. 302 p.

Földreform. 1945. Tanulmányok és dokumentumgyűjtemény. (M. SOMLYAI Magda: Az 1945-ös földreform. - JENÉI Károly, SZABÓ Ferenc, HÁRSFALVI Péter: Iratok a földreformról.) Bp. 1965, Kossuth K. 572 p.

TÓTH Sándor: A szovjet hadsereg felszabadító harcai Magyarországon. Bp. 1965; Zrínyi K. 393 p.

JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája. 1919-1945. Bp. 1969, Kossuth K. 347 p. - 2., átd. kiad.: 1975. 434 p.

Magyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok és visszaemlékezések. Bratislava 1969, Epocha. 419 p.

RÁNKI György: A második világháború története. Bp. 1975, Gondolat. 651 p. - 3. kiad.: 1982.

ARATÓ Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből. 1918-1975. Bp. 1977, Magvető. 443 p. (Elvek és utak.)

KÁLLAI Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom. 1936-1945. 6. kiad. Bp. 1975, Magvető. 557 p. (Tények és tanúk.)
Első kiadása: 1948.

A magyar népi demokrácia története. 1944-1962. (Szerk.: BALOGH Sándor, JAKAB Sándor.) Bp. 1975, Kossuth K. 382 p.


6.54 Gazdaság- és társadalomtörténet

ACSÁDY Ignác: A magyar jobbágyság története. Bp. 1906, Politzer. 519 p. -4. kiad.: Bp. 1950, Szikra. 443 p.

PUKÁNSZKY Béla: Német polgárság magyar földön. {Bp. 1944], Franklin. 217 p. (Magyarságismeret 4.)

SZŰCS Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon. Bp. 1955, Művelt Nép. 338 p.

PACH Zsigmond Pál: Nyugateurópai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században. Bp. 1963, Kossuth K. 359 p.

A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848-1914. 1-2. köt. (Szerk., bev.: SZABÓ István.) Bp. 1965, Akad. K. 479, 756 p.

Magyarország társadalma és gazdasága. 1867-1967. (Szerk.: JUHÁSZ János.) Bp. 1967, Statisztikai K. 149 p.

SZABÓ István: A középkori magyar falu. Bp. 1969, Akad. K. 251 p.

VARGA János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban. 1556-1767. Bp. 1969, Akad. K. 614 p.

BÓNIS György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1977, Akad. K. 446 p.

BENDA Gyula: Statisztikai adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez. 1767-1867. Bp. 1975, Statisztikai K. 457 p. (Számok és történelem l.)

Paysannerie française, paysannerie hongroise. XVIe-XXe siècles. (Ed.: Béla KÖPECZI, Éva H. BALÁZS.) Bp. 1975, Akad. K. 318 p.

BEREND T. Iván-RÁNKI György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a XIX-XX. században. 2., átd., bőv. kiad. Bp. 1976, Közgazd. és Jogi K. 723 p.

A magyar mezőgazdaság a XIX-XX. században. 1848-1949. (Szerk.: GUNST Péter, HOFFMANN Tamás.) Bp. 1976, Akad. K. 471 p. (Agrártörténeti tanulmányok 4.)

SZABÓ István: Jobbágyok - parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. (Sajtó alá rend., bev.: FÜR Lajos.) Bp. 1976, Akad. K. 387 p.

BEREND T. Iván-SZUHAY Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944. 3. kiad. Bp. 1975, Kossuth K. - Közgazd. és Jogi K. 381 p.

BEREND T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon. 1945-1975. 3., átd. kiad. Bp. 1979, Kossuth K. 298 p.

DOMANOVSZKY Sándor: Gazdaság és társadalom a középkorban. (Vál., sajtó alá rend., bev.: GLATZ Ferenc.) Bp. 1979, Gondolat. 370 p. (Történetírók tára.)

IMREH István: Erdélyi hétköznapok. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakáról 1750-1850. Bukarest 1979, Kriterion. 345 p.

WELLMANN Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Bp. 1979, Akad. K. 194 p. (Agrártörténeti tanulmányok 6.)

ERDEI Ferenc: A magyar társadalomról. Tanulmányok. (Szerk., utószó: KULCSÁR Kálmán.) Bp. 1950, Akad. K. 402 p. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei.)

Noblesse française, noblesse hongroise. XVI-XIXe siècles. (Ed.: Béla KÖPECZI, Éva H. BALÁZS.) Bp. - Paris 1957, Akad. K. - Ed. CNRS. 199 p.

BEREND T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965. A szocialista gazdaság magyarországi modelljének történetéhez. Bp. 1955, Magvető. 463 p. (Nemzet és emlékezet.)

Intellectuels français, intellectuels' hongrois. XIIe-XXe siecles. (Ed.: Jacques LE GOFF, Béla KÖPECZI.) Bp.-Paris 1955, Akad. K. - Ed. CNRS. 324 p.

 

6.55 Művelődéstörténet

6.551 Művelődéstörténet általában. Eszmetörténet

Magyar művelődéstörténet. (Szerk.: DOMANOVSZKY Sándor.) 1-5. köt. Bp. 1939-1942, M. Történelmi Társulat.
1. Ősműveltség és középkori kultúra. (Szerk.: VÁCZY Péter.) 1939. 636 p.
2. Magyar renaissance. (Szerk.: MÁLYUSZ Elemér.) 1939. 670 p.
3. A kereszténység védőbástyája. (Szerk.: LUKINICH Imre.) 1939. 664 p.
4. Barokk és felvilágosodás. (Szerk.: WELLMANN Imre.) 1941. 658 p.
5. Az új Magyarország. (Szerk.: MISKOLCZY Gyula.) 1942. 684 p.

TOLNAI Gábor: Régi magyar főurak. Életforma és műveltség az újkorban. Bp. 1939, M. Történelmi Társulat. 176 p. (A M. Történelmi Társulat könyvei 5.)

MÁTRAI László: Gondolat és szabadság. Bp. 1961, Magvető. 342 p.

TAKÁTS Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI-XVIII. századból. (Kiad.: BENDA Kálmán.) Bp. 1961, Gondolat. 419 p. (Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet.)

KÖPECZI Béla: Eszme, történelem, irodalom. Bp. 1972, Akad. K. 172 p.
Megjelent német és szlovák nyelven is.

SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1974, Gondolat. 669 p. (Társadalomtudományi könyvtár.)

KÖPECZI Béla: A magyar kultúra harminc éve. 1945-1975. Bp. 1975, Kossuth K. 251 p. - 2., átd., bőv. kiad.: Bp. 1977. 243 p.

La baroque én Hongrie. (Par un collectif de l'Academie Hongroise des Sciences sous la direction de Tibor KLANICZAY et Imre VARGA. Préf.: Pierre CHARPENTRAT.) Montauban 1976. 149 p. (Baroque. Revue internationale du C.O.S.I.B. Cahier 8.)

KÖPECZI Béla: Függetlenség és haladás. Politikai gondolkodás a régi magyar függetlenségi harcok századaiban. Bp. 1977, Szépirod. K. 250 p.

ZOLNAY László: Kincses Magyarország. Középkori művelődésünk történetéből. Bp. 1977, Magvető. 550 p. - 2. kiad.: 1978.

KÖPECZI Béla: Kulturrevolution in Ungarn. Bp. 1978. 404 p. (Corvina Bücher.)

BENKŐ Samu: Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1979, Szépirod. K. 571 p.

KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980, Akad. K. 757 p.-2. kiad.: 1983.

Lukács György és a magyar kultúra. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: SZERDAHELYI István.) Bp. 1952, Kossuth K. 243 p. (Esztétikai kiskönyvtár.)

Schallaburg 82. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458-1541. (Schriftleitung: Tibor KLANICZAY - Gyöngyi TÖRÖK, Gottfried STANGLER.) Wien 1982. 768 p., 32 t. (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums. N. F. 118.)

ARATÓ Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. (Sajtó alá rend., az utószót és a Források és irodalom c. fejezetet írta: NIEDERHAUSER Emil.) Bp. 1983, Akad. K. 292 p.

Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. (Szerk.: SZÉKELY György.) Bp. 1984, Akad. K. 479 p. (Memoria saeculorum Hungariae 4.)


6.552 Egyháztörténet

ZOVÁNYI Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. 1927, Genius. 485 p.

KARÁCSONYI János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1-2. köt. Bp. 1922-1924. MTA. 2 db.

VENETIANER Lajos: A magyar zsidóság története. Bp. 1922, Fővárosi nyomda. 488 p.

RÉVÉSZ Imre: A magyarországi protestantizmus történelme. Bp. 1925, M. Történelmi Társulat. 77 p. (A magyar történettudomány kézikönyve III. 4.)

POLGÁR, Ladislaus: Bibliographia de história Societatís lesu in regnis olim Corona Hungarica unitis. 1560-1773. Roma 1957. 184 p. (Subsidia ad historiam S. I. Bibliothecae Instituti Historici S.I. series minor 2.)

ROTH, Erich: Die Reformation in Siebenbürgen. Bír Verhaltnis zu Wittenberg und dér Schweiz. 1-2. köt. Köln-Graz 1962-1964, Bölilau. XVI, 224 p.; XII, 137 p.

HERMANN Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München 1973, Aurora. 582 p. (Dissertationes Hungaricae ex história ecclesiae 1. - Aurora könyvek.)

SALACZ Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. 1867-1918. München 1974, Molnár ny. 262 p. (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 2. - Aurora könyvek.)

BUCSAY, Mihály: Der Protestantismus in Ungarn 1521-1978. Ungarns Reformationskirchen in Geschichte und Gegenwart. Wien-Köln-Graz 1977, Böhlau. 303 p.

ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3., jav., bőv. kiad. (Szerk.: LADÁNYI Sándor.) Bp. 1977, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 712 p.

ZOVÁNYI Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Bp. 1977, Akad. K. 461 p. (Humanizmus és reformáció 6.)

CSÓKA, J. Lajos: Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungarn. München 1980, Ungarisches Institut - Trofenik. 461 p.


6.553 Oktatás- és iskolatörténet

Magyarországi tanulók külföldön. (Szerk.: ÁBEL Jenő.) 1-4. köt. Bp. 1590-1902, Akad. K.
1. Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. 1558-1882. (összeáll.: MOKOS Gyula.) 1890. 207 p.
2. Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen, (összeáll.: SCHRAUF Károly.) 1892. 365 p.
3. Regestrum bursae Hungarorum Cracoviensis. A krakkói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke. 1493-1558. (Kiad.: SCHRAUF Károly.) 1893. 144 p.
4. A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. (Kiad.: SCHRAUF Károly.) 1902. 544 p.

VERESS. Endre: Matricula et acta Hungarorum in univerátatibus Italiae studentium. Vol. 1-3. Bp. 1915-1941.
1. Padova. 1264-1864. Bp. 1915, Stephaneum ny. 344 p.(Fontes rerum Hungaricarum l.)
2. Roma. Coüegium Germanicum et Hungaricum. 1. Matricula. 1559-1917. Bp. 1917, Stephaneum nyomda. 332 p., 41 t. (Fontes rerum Hungaricarum 2.)
3. Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. 1221-1864. Bp. 1941, MTA. 704 p. (Monumenta Hungariae Italica.)

A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története. 1-4. köt. Bp. 1935-1938, Egyetemi ny.
1. HERMANN Egyed-ARTNER Edgár: A hittudományi kar története. 1635-1935. 1938. 596 p.
2. SZENTPÉTERY Imre: A bölcsészettudományi kar története. 1635-1935. 1935. 715 p.
3. ECKHART Ferenc: A jog- és államtudományi kar története. 1667-1935. 1936. 728 p.
4. GYŐRY Tibor: Az orvostudományi kar története. 1770-1935. 1936. 842 p.

A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában, írta: RAVASZ János, FELKAI László, BELLÉR Béla, SIMON Gyula. Bp. 1960, Tankönyvkiadó. 266 p. - 3. kiad.: 1968. 279 p.

A magyar nőnevelés úttörői. (Kiad.: OROSZ Lajos.) Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 386 p. (Neveléstörténeti könyvtár.)

ANDRITSCH, Johann: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universitat Graz. 1586-1782. Graz 1965, Veri. der Historischen Landeskommission. 321 p. (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 22.)

Dokumentumok a magyar nevelés történetéből. 1100-1849. (Szerk.: RAVASZ János.) Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 563 p. (Neveléstörténeti könyvtár.)

A pécsi egyetem történetéből. (Szerk.: CSIZMADIA Andor.) Pécs-Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 285 p. (Jubileumi tanulmányok 1.)

MÉSZÁROS István: A magyar nevelés története. 1790-1849. Bp. 1968, Tankönyvkiadó. 336 p. ( Egyetemes neveléstörténet 32-35.)

GÁBRIEL, Astrik L.: The medieval universities of Pécs and Pozsony. 1367-1467-1967. Notre Dame, Ind.-Frankfurt a. M. 1969, Univ.-Knecht. 87 p., 16 t.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. 1945-1970. (Főszerk.: SINKOVICS István.) Bp.7 9 72. 760 p.

Dokumentumok a magyar nevelés történetéből. 1849-1919. (Szerk.: KÖTE Sándor, RAVASZ János.) Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 623 p. (Neveléstörténeti könyvtár.)

TÖNK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest 1979, Kriterion. 396 p.

MÉSZÁROS István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Bp. 1981, Akad. K. 671 p.

Ratio educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. (Ford., jegyz., mutatók: MÉSZÁROS István.) Bp. 1981, Akad. K. 432 p.

Hungarológiai oktatás régen és ma. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság I. Nemzetközi Hungarológiai kongresszusán - 1981. augusztus 10-14. - elhangzott előadások. (Szerk.: M. RÓNA Judit.) Bp. 1983, Tankönyvkiadó. 235 p.


6.554 Könyvtörténet

FITZ József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 1-2. köt. 1. köt. A mohácsi vész előtt. 2. köt. A reformáció korában. Bp. 1959-1967, Akad. K. 258, 295 p.

BENDA Kálmán-IRINYI Károly: A négyszázéves debreceni nyomda. 1561-1961. Bp. 1967, Akad. K. 432 p., 241.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. (Szerk.: KOVÁCS Máté.) 1-2. köt. 1. köt. Az államalapítástól 1849-ig. 2. köt. 1849-től 1945-ig. Bp. 1963-1970, Gondolat. 758, 722 p.

BERKOVITS Dona: Magyar kódexek a XI-XVI. században. Bp. 1965, M. Helikon. 194 p. - 2. kiad.: 1975, M. Helikon-Corvina.

Bibliotheca Corviniana. (Szerk.: CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, SZÁNTÓ Tibor.) Bp. 1967, M. Helikon. 386 p. - 2., jav. kiad.: 1976, M. Helikon-Európa-Corvina. 320 p.
U.a. megjelent angol, francia, lengyel és német nyelven.

CSAPODI, Csaba: The Corvinian library. History and stock. Bp. 1973, Akad. K. 516 p. (Studia humanitatis l.)

SZÁNTÓ Tibor: A szép magyar könyv. 1473-1973. Az ötszáz éves magyar könyvművészet képeskönyve. Bp. 1974, Akad. K. 628 p.

JAKÓ Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest 1976, Kriterion. 373 p. [MEK]

KÁFER István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve. 1577-1977. Bp. 1977, M. Helikon. 247 p.

FÜLÖP Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp. 1978, Akad. K. 290 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 33.) [MEK]

POGÁNY Péter: A magyar ponyva tüköré. Bp. 1975, M. Helikon. 411 p.

A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. (Sajtó alá rend.: HERNER János, MONOK István.) Szeged 1983, JÁTÉ Központi Könyvtára és az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke. 645 p. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.)

CSAPODI-GÁRDONYI, Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz. Bp. 1984, Akad. K. 181 p., 801. (Studia humanitatis 6.)


6.555 Sajtótörténet

DEZSÉNYI Béla-NEMES György: A magyar sajtó 250 éve. 1. köt. Bp. 1954, Művelt Nép. 287 p.

SASHEGYI, Oskar: Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph II. Beitrag zur Kulturgeschichte der habsburgischen, Länder. Bp. 1955, Akad. K. 244 p. (Studia historica 16.)

A cenzúra árnyékában. (Vál., szerk., bev.: MARKOVITS Györgyi, TÓBIÁS Áron.) Bp. 1966, Magvető. 796 p.

"Terjesztését megtiltom." Dokumentumgyűjtemény. (Vál., szerk., bev.: MARKOVITS Györgyi.) Bp. 1970, Magvető. 481 p.

KÓKAY György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei. 1780-1795. Bp. 1970, Akad. K. 513 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 25.)

A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája. 1705-1945. (Szerk.: JÓZSEF Farkas.) Bp. 1972, Akad. K. 427 p. (Sajtótörténeti könyvtár.)

A magyar sajtó története. (Főszerk.: SZABOLCSI Miklós. Sorozatszerk.: VÁSÁRHELYI Miklós.) 1. köt. - Bp. 1978-, Akad. K.
1. 1705-1848. (Szerk.: KÓKAY György.) 1978. 831 p.
2. 1. rész. 1848-1867. 2. rész. 1867-1892. (Szerk.: KOSÁRY Domokos, NÉMETH G. Béla.) 1985.676,551 p.

Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. (Szerk.: KÓKAY György, OLTVÁNYI Ambrus, VARGHA Kálmán. Bev.: VARGHA Kálmán.) Bp. 1978, Gondolat. 821 p. (Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet.)

M. PÁSZTOR József: "Az író beleszól..." Baloldali irodalmi folyóiratok az ellenforradalmi Magyarországon. Bp. 1980, Kossuth K. 463 p.


6.556 Tudománytörténet

GÁRDONYI Albert: A történelmi segédtudományok története Magyarországon. Bp. 1926, M. Történelmi Társulat. 36 p. (A magyar történettudomány kézikönyve II. l.)

MORAVEK Endre: A magyar klasszika filológiai irodalom bibliográfiája. 1901-1925. Bp. 1930, Egyetemi nyomda. 162 p. (A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 6/1.)

GOMBOCZ Endre: A magyar botanika története. A magyar flóra kutatói. Bp. 1936, MTA. 636 p.

LÉKAI Lajos: A magyar történetírás. 1790-1830. Bp. 1942, Stephaneum ny. 205 p. (Ciszterci doktori értekezések 83.)

BORZSÁK István: A magyar klasszika filológiai irodalom bibliográfiája. 1926-1950. Bp. 1952, Akad. K. 424 p.

GORTVAY György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története.
1. köt. Bp. 1953, Akad. K. 322 p.

VAJDA Pál: Nagy magyar feltalálók. Bp. 1958, Zrínyi K. 389 p.

M. ZEMPLÉN Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp. 1967, Akad. K. 317 p.

ZEMPLÉN Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp. 1964, Akad. K. 495 p.

Műszaki nagyjaink. 1-5. köt. (1-3. köt. szerk.: SZŐKE Béla. 4-5. köt. szerk.: PÉNZES István.) Bp. 1967, Műszaki K.; 1981, Gépipari Tudományos Egyesület. 541, 533, 381, 340, 443 p.

SZÉNÁSSY Barna: A magyarországi matematika története. A legrégibb időktől a XX. század elejéig. Bp. 1970, Akad. K. 381 p.

SZABADVÁRY Ferenc - SZŐKEFALVI NAGY Zoltán: A kémia története Magyarországon. Bp. 1972, Akad. K. 365 p.

R. VÁRKONYI Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. 1-2. köt. Bp. 1973, Akad. K. 308, 521 p. (Tudománytörténeti tanulmányok 6.)

BARTONIEK Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. (Sajtó alá rend.: RITOÓK Zsigmond. Bev.: KLANICZAY Tibor.) Bp. 1975, MTA Könyvtára. 586 p.

PACH Zsigmond Pál: Történetszemlélet és történettudomány. Bp. 1977, Kossuth K. 565 p.

CSAPODI Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Bp. 1975, Magvető. 162 p. (Gyorsuló idő.)

A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai. 1828-1950. (Szerk.: PAMLÉNYI Ervin.) Bp. 1975, Akad. K. 442 p.

GLATZ Ferenc: Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim és Miskolczy nemzetről és államról. Bp. 1950, Gondolat K. 2_67 p. (Történetírók tára.)

RÓMER Flóris - IPOLYI Arnold - FRAKNÓI Vilmos: Egyház, műveltség, történetírás. (Vál., sajtó alá rend., bev.: ROTTLER Ferenc.) Bp. 1957, Gondolat 389p. (Történetírók tára.)


6.557 Közgyűjtemények, kulturális intézmények története

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1826-1961. (Szerk.: RÓZSA György.) Bp. 1960, Akad. K. 109 p.

REMETE László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Bp. 1966, Főv. Szabó Ervin Könyvtár. 324 p.

A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada. 1825-1975. (Főszerk.: PACH Zsigmond Pál.) Bp. 1975, Akad. K. 547 p.

BERLÁSZ Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története. 1802-1867. Bp. 1981, OSZK. 555 p.

KERESZTURY Dezső: Híres magyar könyvtárak. Bp. 1952, RTV-Minerva. 138 p.

Az Országos Széchényi Könyvtár, a magyar nemzeti könyvtár. (Szerk.: KOVÁCS Ilona.) Bp. 1985. OSZK. 142 p.
Ua. megjelent angol, francia, német és orosz nyelven.


6.558 Életmódtörténet

NAGY Géza: A magyar viseletek története. (Rajzolta és festette: Nemes Mihály.) Bp. 1900, Franklin. 240 p., 110 t.

RAPAICS Raymund: Magyar kertek. Bp. [1940], Egyetemi ny. 303 p.

VOIT Pál: Régi magyar otthonok. Bp. 1943, Egyetemi ny. 320 p.

ZOLTÁN József: A barokk Pest-Buda élete. Bp. 1963, Főv. Szabó Ervin Könyvtár. 366 p.

ZOLNAY László: Ünnep és hétköznap a középkori Budán. Bp. 1969, Gondolat. 227 p. - 2.,bőv. kiad.: 1975. 279 p.

SIKLÓSSY László: A régi Budapest erkölcse. (Sajtó alá rend.: SZÉKELY András.) Bp. 1972, Corvina. 188 p.

BÉKÉS István: Szegény ember gazdag városban. Fejezetek Budapest művelődéstörténetéből 1867-1917 között. Bp. 1973, Kossuth K. 357 p.

FÖLDES Éva - KUN László - KUTASSI László: A magyar testnevelés és sport története. Bp. 1977, Sport. 535 p.

GUNDEL Imre - HARMATH Judit: A vendéglátás emlékei. Bp. 1979, Közgazdasági és Jogi K. 361 p. - 2. kiad.: 1982.

Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből. (Szerk.: HANÁK Péter.) Bp. 1980, Gondolat. 231 p.

ERŐSS László: A pesti vicc. Bp. 1982, Gondolat. 259 p.

TAKÁTS Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. (Kiad.: RÉZ Pál.) Bp. 1982, Szépirod. K. 352 p.


6.56 Történeti segédtudományok. Régészet

NAGY Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-12. köt., l pótkötet. Pest 7&57-1868, Beimel-Ráth. [ARCANUM]

Magyar egyetemes éremtár. Corpus nummorum Hungariae. Bp. MTA.
1. Árpádházi királyok kora. (összeáll.: RÉTHY László.) 1899. 40, 18, XI p. - Reprint: 1982, Akad. K.
2. Vegyesházi királyok kora. (összeáll.: RÉTHY László.) 1907. 45, 28 p. - Reprint: 1982, Akad. K.
3. Habsburg-házi királyok pénzei. 1. r. 1526-1657. (összeáll.: HUSZÁR Lajos.) 1975, Akad. K. 168 p., 14 t.

KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok. 1-11. köt. Bp. 1911-1932, Grill. [ARCANUM]

ÁLDÁSY Antal: Címertan. Bp. 1923, M. Történelmi Társulat. 64 p.(A magyar történettudomány kézikönyve II. 6.)

SZENTPÉTERY Imre: Magyar oklevéltan. A magyarországi középkori okleveles gyakorlat ismertetése. Bp. 1930, M. Történelmi Társulat. 262 p. (A magyar történettudomány kézikönyve II. 3.)

BANNER János - JAKABFFY Imre: A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a XI. századig. Bp. 1954, Akad. K. 581 p.

Magyarország régészeti leletei. (Szerk.: B. THOMAS Edit.) Bp. 1957, Corvina. 446 p.

BANNER János - JAKABFFY Imre: A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája. 1954-1959. Bp. 1961, Akad. K. 250 p.

GEDAI István: Történelmünk pénzeken. Bp. 1975, Közgazdasági és Jogi K. 192 p.

FEJÉR Mária - HUSZÁR Lajos: Bibliographia numismaticae Hungaricae. - Bibliography of Hungarian numismatics. - Die Bibliographie der ungarischen Numismatik. - A magyar numizmatika bibliográfiája. Bp. 1977, Akad. K. 321 p.

BERTÉNYI Iván: A magyar korona története. Bp. 1978, Kossuth. 169 p. (Népszerű történelem.)

HUSZÁR, Lajos: Münzkatalog Ungarn. Von 1000 bis heute. Bp.-München 1979, Corvina-Battenberg. 365 p.

UNGER Emil: Magyar éremhatározó. 1-2. köt. 2., átd. kiad. Bp. 1980, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. 306, 230 p.

BERTÉNYI Iván: Kis magyar címertan. Bp. 1983, Gondolat. 128 p. (Gondolat zsebkönyvek.)


6.57 Kapcsolattörténet

A magyarság és a szlávok. (Szerk.: SZEKFÜ Gyula.) Bp. 1942, Magyarságtudományi Intézet. 278 p.

ECKHARDT [Sándor], Alexandre: De Sicambria à Sans-Souci. Histoires et légendes franco-hongroises. Paris 1943, Presse Univ. de Francé. 292 p.

BERTHA Kelemen: Magyarok és svédek. Bp. 1946, Teleki Pál Tudományos Intézet.
168 p. (Hazánk és a nagyvilág 4.)

DEZSÉNYI Béla: Magyarország és Svájc. Bp. 1946, Teleki Pál Tudományos Intézet. 274 p. (Hazánk és a nagyvilág 6.)

SŐTÉR István: Magyar-francia kapcsolatok. Bp. 1946, Teleki Pál Tudományos Intézet. 255 p. (Hazánk és a nagyvilág l.)

BIRKÁS Géza: Francia utazók Magyarországon. Szeged 1948, Univ. Szegediensis. 228 p. (Acta Universitatis Szegediensis. Sect. Philologica XVI. 2.)

KOVÁCS Endre: Magyar-cseh történelmi kapcsolatok. Bp. 1952, Közoktatásügyi K. 375 p.

Magyar-orosz történelmi kapcsolatok. (Szerk.: KOVÁCS Endre.) Bp. 1956, Művelt Nép. 456 p.

CSATÁRI Dániel: Román-magyar kapcsolatok. Bp. 1955, Kossuth K. 294 p.

Dunának, Oltnak egy a hangja. A magyar és román nép közös harcairól. (Kiad.: ÁRVA Katalin.) Bukarest 1958, Állami Irodalmi és Művészeti K. 457 p.

Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. Eine Sammlung von Materialien. (Besorgt von Johannes IRMSCHER.) Berlin 1962, Akad. Veri. 395 p.
(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion f. Altertumswissenschaft 32.)

A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. (Szerk.: KEMÉNY G. Gábor.) Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 1039 p.

La renaissance et la reformatíon én Pologne et én Hongrie. 1450-1650. (Red.: György SZÉKELY, Erik FÜGEDI.) Bp. 1963, Akad. K. 561 p. (Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae 53.)

I. TÓTH Zoltán: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. (Szerk.: CSATÁRI Dániel.) Bp. 1966, Akad. K. 496 p.

KOVÁCS Endre: Magyarok és lengyelek a történelem sodrában. Bp. 1973, Gondolat. 341 p.

Venezia e Ungheria nel Rinascimento. (A cura di Vittore BRANCA.) Firenze 1973, Olschki. 498 p.

Rapporti veneto-ungheresi all'epoca del Rinascimento. (A cura di Tibor KLANICZAY.) Bp. 1975, Akad. K. 437 p. (Studia humanitatis 2.)

BUENO, Salvador: Cinco siglos de relaciones entre Hungária y America Latina. Bp. 1977, Corvina. 325 p. (Collección Corvina.)

DÁVID Katalin-KOVÁCS-Endre: A barátság ezer éve. Magyarország-Lengyelország. Bp.-Warszawa 1975, Corvina-Krayowa Agencya Wyd. 102 p.

Venezia e Ungheria nel contesto del barocco Europeo. (A cura di Vittore BRANCA.) Firenze 797 p., Olschki. 450 p., 13 t.

Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. (Szerk.: Csavdar DOBREV, JUHÁSZ Péter, Felír MIJATEV.) Bp. 1981, Akad. K. 550 p. - 2. kiad.: 1983.

VÁRADI-STERNBERG János: Századok öröksége. Tanulmányok az orosz-magyar és ukrán-magyar kapcsolatokról. Bp.-Uzsgorod 1981, Gondolat-Kárpáti K. 71 p.

BINDER Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmuskori falusi és városi együttéléséről. Bukarest 1982, Kriterion. 396 p.

JÁSZAY Magda: Párhuzamok és kereszteződések. A magyar-olasz kapcsolatok történetéből. Bp. 1982, Gondolat. 429 p.

PUSKÁS Julianna: From Hungary to the United States. 1880-1940. Bp. 1982, Akad. K. 225 p. ( Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae 184.)

PUSKÁS Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban. 1880-1940. Bp. 1982, Akad. K. 638 p.

SZABÓ László: Magyar múlt Dél-Amerikában. (1519-1900.) Bp. 1982, Európa. 281 p.

Venezia, Itália, Ungheria fra Arcadio e Illuminismo. Rapporti italo-ungheresi dalia presa di Buda alla rivoluzione francese. (A cura di Béla KÖPECZI, Péter SÁRKÖZY.) Bp. 1982, Akad. K. 376 p.

SZELI István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Bp. 1983, Kossuth K. 137 p.

Popolo, nazione e storia nella cultura italiana e ungherese dal 1789 al 1850. (A cura di Vittore BRANCA, Sante GRACIOTTI.) Firenze 1985, Olschki. 421 p.


6.6 A művészetek története

6.61 Képzőművészet

LYKA Károly: A táblabíró-világ művészete 1800-1850. Bp. 1922, Singer és Wolfner. 2 db. - 3. (valójában 5.) kiad.: 1981, Corvina. 486 p., 52 t. (M. művészet l.)

BÍRÓ Béla: A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. (A XVIII. századtól az 1954. év végéig.) Bp. 1955, Képzőművészeti Alap. 611 p.

Magyarország művészeti emlékei. Bp. 1959-1961. Képzőművészeti Alap.
1. GENTHON István: Dunántúl. 1959. 444 p.
2. GENTHON István: Duna-Tisza köze. Tiszántúl. Felsővidék. 1961. 386 p.
3. ZAKARIÁS G. Sándor: Budapest. 1961. 237 p.

BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. 1-2. köt. Bp. 1966, Akad. K. 799, 509 p.

KAMPIS, Antal: Les beaux-arts en Hongrie. Bp. 1966, Corvina. 395 p.

KAMPIS, Antal: Kunst in Ungarn. Bp. 1966, Corvina. 403 p.

KAMPIS, Antal: The history of art in Hungary. Bp.-London 1966, Corvina-Collet. 399 p.

GERŐ László: Magyar várak. Bp. 1968, Műszaki K. 321 p.

NÉMETH Lajos: Modern magyar művészet. Bp. 1968, Corvina. 192 p., 72 t. - 2., bőv. kiad.: 1972. 197 p.,72 t.

B. NAGY Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest 1970, Kriterion. 356 p.

A magyarországi művészet története. (Főszerk.: FÜLEP Lajos. Szerk.: DERCSÉNYI Dezső, ZÁDOR Anna.) 5., átd. kiad. 1-2. köt. Bp. 1973, Corvina. 607, 461 p.

GENTHON István: Magyarország művészeti emlékei. (Fotó: DOBOS Lajos. Bev. és képmagyarázatok: DERCSÉNYI Dezső.) Bp. 1974, Corvina. XX, 474 p. - 2., átd. kiad.: 1980.
Megjelent német nyelven is.

BALOGH Jolán: Die Anfänge der Renaissance in Ungarn. Matthias Corvinus und die Kunst. Graz 1975, Akad. Verlagsanst. 453 p., 56 t.

D. FEHÉR Zsuzsa - POGÁNY Ö. Gábor: Magyar festészet a XX. században. 5., átd., bőv. kiad. Bp. 1975, Corvina. 23 p., 60 t.
Megjelent angol, francia, német és orosz nyelven is.

A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei. (Szerk.: SOLYMÁR István.) Bp. 1975, Corvina. 270 p.
Megjelent angol, francia, német és orosz nyelven is.

RADOS Jenő: Magyar építészettörténet. 3. kiad. Bp. 1975, Műszaki K. 518 p.

Budapest múzeumai. Hét múzeum mesterművei. (Szerk.: KOREK József.) 3., átd. kiad. Bp. 1976, Corvina. 168 p.
Megjelent angol, bolgár, francia, lengyel, német és orosz nyelven is.

Új Magyar Képtár. A Magyar Nemzeti Galéria festészeti gyűjteménye. (Vál. és bev.: POGÁNY Ö. Gábor.) Bp. 1976, Képzőművészeti Alap. 281 p. -2. kiad.: 1978.

ZOLNAY László - SZAKÁL Ernő: A budavári gótikus szoborlelet. Bp. 1976, Corvina. 56 p., 84 t.

RÓZSA György: A Történelmi Képcsarnok legszebb festményei. Bp. 1977, M. Helikon-Corvina. 36 p., 27 t. (A M. Nemzeti Múzeum kincsei.)

GRANASZTÓI Pál - CZEIZING Lajos: Szép magyar városok egy építész szemével. Bp. 1975, Corvina. 263 p.

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei. (Szerk., bev.: MIKLÓS Pál.) Bp. 1979, M. Helikon-Corvina-Európa. 358 p.

SZABADI Judit: A magyar szecesszió művészete. Festészet, grafika, szobrászat. Bp. 1979, Corvina. 141 p.

HÁRS Éva - ROMVÁRY Ferenc: Modern Magyar Képtár. Pécs 1980, Corvina. 392 p.

KOVÁCS Éva - LOVAG Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények. Bp. 1980, Corvina. 97 p.

DÁVID Katalin: Magyar egyházi gyűjtemények kincsei. Bp. 1981, Corvina. 30 p., 60 fol.

DERCSÉNYI Dezső - ZÁDOR Anna: Kis magyar művészettörténet. A honfoglalás korától a XIX. század végéig. Bp. 1981, Képzőművészeti Alap. 395 p. (Képzőművészeti zsebkönyvtár.)

Az esztergomi Keresztény Múzeum régi képtárának katalógusa. (Szerk.: MUCSI András.) Bp. 1981, Corvina. 64, 65 p.

A magyarországi művészet története. (Főszerk.: ARADI Nóra.) Bp. 1957-, Akad. K.
6. Magyar művészet. 1890-1919. (Szerk.: NÉMETH Lajos.) 1-2. köt. 1981. 687, 597 p.
7. Magyar művészet. 1919-1945. (Szerk,: KONTHA Sándor.) 1-2. köt. 1985. 662,573 p.

A Szépművészeti Múzeum. Ismertető. (Szerk., bev.: CZOBOR Ágnes.) 2., átd. kiad. Bp. 1981, Corvina. 127 p.
Megjelent angol, francia, német és orosz nyelven is.

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. (Szerk.: ARADI Nóra.) Bp. 1983, Gondolat. 576 p.


6.62 Zene

Régi magyar dallamok tára. l- köt. Bp. 1958-, Akad. K.
1. CSOMASZ TÓTH Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. 1958. 781 p.
2. PAPP Géza: A XVII. század énekelt dallamai. 1970. 733 p.

SZABOLCSI Bence: A magyar zene évszázadai. 1-2. köt. Bp. 1959-1961, Zeneműkiadó. 372, 318 p.

KERESZTURY Dezső - VÉCSEY Jenő - FALVY Zoltán: A magyar zenetörténet képeskönyve. Bp. 1960, Magvető. 335 p.

LEGÁNY Dezső: A magyar zene krónikája. Zenei művelődésünk ezer éve dokumentumokban. Bp. 1962, Zeneműkiadó. 535 p.

EŐSZE László: Kodály Zoltán. Bp. 1967, Gondolat. 244 p., 8 t. (Kis zenei könyvtár 37.)

SZABOLCSI Bence: A concise history of Hungarian music. Bp. 1974, Corvina. 256 p.
Megjelent japán, német és orosz nyelven is.

BREUER János: Harminc év magyar zenekultúrája. Bp. 1975, Zeneműkiadó. 561 p.

UJFALUSSY József: Bartók Béla. 3., jav. kiad. Bp. 1976, Gondolat. 610 p.

Ki kicsoda a magyar zeneéletben? (Szerk.: SZÉKELY András.) Bp. 1979, Zeneműkiadó. 418 p.

SZABOLCSI Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. (Sajtó alá rend.: BÓNIS Ferenc.) 3., átd. kiad. Bp. 1979, Zeneműkiadó. 370 p. (Szabolcsi Bence művei 2.)

Kodály-mérleg. 1982. Tanulmányok. (Vál., szerk.: BREUER János.) Bp. 1982, Gondolat. 445 p.

DOBSZAY László: Magyar zenetörténet. Bp. 1984, Gondolat. 423 p., l t.


6.63 Színház

BAYER József: A nemzeti játékszín története. 1-2. köt. Bp. 1887, MTA. VIII, 642 p.; VI, 495 p.

PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán: A Nemzeti Színház százéves története. 1-2. köt. 1955-1940, M. Történelmi Társulat. IX, 581 p.; X, 878 p. ( Fontes historiae Hungariae aevi recentioris.)

Magyar színháztörténet. (Szerk.: HONT Ferenc.) Bp. 1962, Gondolat. 331 p.

STAUD Géza: A magyar színháztörténet forrásai. 1-3. köt. Bp. 1962-1963, Színháztudományi Int. - Orsz. Színháztörténeti Múzeum. 89, 82, 119 p. (Színháztörténeti könyvtár 6, 8, 9.)

A Nemzeti Színház. (Szerk.: SZÉKELY György.) Bp. 1965, Gondolat. 269 p.

Színházi kislexikon. (Főszerk.: HONT Ferenc.) Bp. 1969, Gondolat. 535 p.

BINAL, Wolfgang:Deutschsprachiges Theater in Budapest von den Anfängen bis zum Brand des Theaters in der Wollgasse (1889). Wien 1972, Böhlau. 490 p.

ENYEDI Sándor: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei. 1792-1821. Bukarest 1972, Kriterion. 204 p.

KOCSIS Rózsa: Igen és Nem. A magyar avantgárd színjáték története. Bp. 1973, Magvető. 654 p. (Elvek és utak.)

KOVÁTS Miklós: Magyar színjátszás és drámairodalom Csehszlovákiában. 1918-1938. Bratislava 1974, Madách K. 225 p.

KERESZTURY Dezső - STAUD Géza - FÜLÖP Zoltán: A magyar opera- és balettszcenika. Bp. 1975, Magvető. 303 p.

STAUD Géza: Magyar színháztörténeti bibliográfia. 1-2. köt. Bp. 1975-1976, M. Színházi Intézet. 469, 403 p.

MAGYAR Bálint: A Nemzeti Színház története a két világháború között. 1917-1944. Bp. 1977, Szépirod. K. 434 p.

STAUD, Géza: Adelstheater in Ungarn. (18. und 19. Jahrhundert.) Wien 1977, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 393 p. (Theatergeschichte Österreichs. Band X. Donau-Monarchie. Heft 2.)

MAGYAR Bálint: A Vígszínház története. Alapításától az államosításig. 1896-1949. Bp. 1979, Szépirod. K. 545 p. (Műhely.)

KERÉNYI Ferenc: A régi magyar színpadon. 1790-1849. Bp. 1981, Magvető. 564 p. (Elvek és utak.)

KÁICH Katalin: Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma. 1836-1918. Újvidék 1983, M. Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 268 p. (Értekezések, monográfiák 6.)

A magyar színészet nagy képeskönyve. (A korszakbevezetőket SZÉKELY György, a színészéletrajzokat és a képaláírásokat CENNER Mihály írta. A képeket SZILÁGYI István gyűjtötte össze.) Bp. 1984, Corvina. 235 p.


6.64 Film, rádió, televízió

BALÁZS Béla: A film. (Bev.: NEMESKÜRTY István.) Bp. 1967, Gondolat. 270 p.

NEMESKÜRTY István: A mozgóképtől a filmművészetig. A magyar filmesztétika története. 1907-1930. Bp. 1967, Magvető. 416 p.

NEMESKÜRTY István: A magyar film története. 1912-1963. Bp. 1965, Gondolat 329 p.

NEMESKÜRTY István: A meseautó utasai. A magyar filmesztétika története. 1930-1948. Bp. 1965, Magvető. 362 p.

MAGYAR Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 1967, M. Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. 343 p. (Filmművészeti könyvtár 32.)

Új filmlexikon. (Szerk.: ÁBEL Péter.) 1-2. köt. Bp. 1977-1973, Akad. K. 2 db.

NEMES Károly: Sodrásban... A magyar film 25 éve. 1945-1970. Bp. 1972, Gondolat. 252 p.

A magyar filmszakirodalom bibliográfiája. 1895-1970. 1. köt. Könyvek. (Szerk.: SZATHMÁRY Gézáné.) Bp. 1973, M. Filmtudományi Intézet és Filmarchívum 99 p.

NEMESKÜRTY, István: Word and image. History of the Hungarian cinema. Bp. 1974, Corvina. 252 p.

KARCSAI KULCSÁR István - KOVÁCS Mária - NEMESKÜRTY István: A magyar hangosfilm története a kezdetektől 1939-ig. Bp. 1975, M. Filmtudományi Intézet. 651 p.

Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből. 1925-1945. (Szerk.: FRANK Tibor.) Bp. 1975, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 438 p., 18 t.

Hungarian cinema. [Bp.] 1978, Kner Print. House. 284 p. (Corvina books.)

LÉVAI Béla: A rádió és a televízió krónikája. 1945-1978. Bp. 1980, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 532 p. (Membrán könyvek 4.)

NEMESKÜRTY István: A képpé varázsolt idő. A magyar film története és helye az egyetemes kultúrában, párhuzamos kitekintéssel a világ filmművészetére. Bp. 1984, Magvető. 798 p.