NÉPRAJZ

 

1. KÉZIKÖNYVEK, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK

2. BIBLIOGRÁFIÁK ÉS KUTATÁSI ÁTTEKINTÉSEK

3. ÉLETMÓD
3.1 Gazdálkodás és eszköztára

4. FOLKLÓR
4.1 Népköltészet
4.11 Népköltési gyűjtemények
4.111 Sorozatok
4.112 Sorozaton kívül megjelent gyűjtemények
4.2 Zene
4.21 Népzenei gyűjtemények
4.3 Tánc
4.4 Díszítőművészet
4.5 Népszokások, néphit, vallás

5. TÁRSADALOM ÉS JOG

6. TÁJMONOGRÁFIÁK ÉS FALUMONOGRÁFIÁK
6.1 A Gondolat Kiadó tájmonográfia-sorozata

7. TUDOMÁNYTÖRTÉNET

8. ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

9. ÉVKÖNYVEK

 


1. KÉZIKÖNYVEK, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK

A magyarság néprajza. (Sajtó alá rend.: CZAKÓ Elemér.) 1-4. köt. 1-2. köt. A magyarság tárgyi néprajza. 3-4. köt. A magyarság szellemi néprajza. Bp. 1934- 1935, Egyetemi ny. 435 p., 32 t.; 443 p., 32 t; 472 p., 161; 504 p., 32 t. - 3., átd. kiad.: (Szerk.: VISKI Károly.) 1-4. köt. 1-2. köt. Tárgyi néprajz. 3-4. köt. Szellemi néprajz. 1941-1943. 379 p., 36 t.; 399 p., 36 t.; 428 p., 15 t.; 430 p., 33 t.

ORTUTAY Gyula: Magyar népismeret. Bp. 1937, M. Szemle Társaság. 80 p. (Kincsestár. A M. Szemle Társaság kis könyvtára 9.)

GYÖRFFY István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Bp. 1939, Egyetemi Néprajzi Int. 91 p. (A magyar táj és népismeret könyvtára l.)

ORTUTAY Gyula: Kis magyar néprajz. Bp. 1940, Egyetemi nyomda. 209 p. (Könyvbarátok kis könyvei.) - 4., átd. kiad.: 1966, Gondolat. 190 p., 10 t.

GYÖRFFY István: Magyar nép - magyar föld. (Sajtó alá rend., bev.: GYÖRFFY György.) Bp. 1942, Turul. 477 p., 14 t., 11 térk. (Turul könyvek.)

Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungária. 16-20. oct. 1963. Budapest. (Red.: Gyula ORTUTAY, Tibor BODROGI.) Bp. 1965, Akad. K. 537 p.

KÓSA László - SZEMERKÉNYI Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. Bp. 1973, Móra K. 265 p. (Természetbúvárok könyvespolca.) - 3. kiad.: 1980. 275 p.

HOFFMANN Tamás: Néprajz és feudalizmus. Bp. 1975, Gondolat. 349 p.

KÓSA László - FILEP Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp. 1975, Akad. K. 230 p. (Néprajzi tanulmányok.) - 4. kiad.: 1983.

Magyar néprajzi lexikon. (Készült az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségében az MTA Néprajzi Kutató Csoport irányításával. Főszerk.: ORTUTAY Gyula) 1-5. köt. Bp. 1977-1982, Akad. K. 752 p., 10 t.; 752 p., 10 t.; 751 p., 101, 671 p., 101; 644 p., 10 t.

BALASSA Iván - ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979, Corvina. 747 p., 24 t. -3. kiad.: 1982.

A magyar folklór. Egyetemi tankönyv. (Szerk.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 591 p.

BALASSA Iván - ORTUTAY Gyula: Ungarische Volkskunde. (Einl.: Róbert WILDHABER.) Bp.-München 1982, Corvina-Beck. 868 p., 24 t.

 

2. BIBLIOGRÁFIÁK ÉS KUTATÁSI ÁTTEKINTÉSEK

A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1945-1954. (Szerk.: SÁNDOR István.) Bp. 1965, Akad. K. 463 p.

A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1955-1960. (Szerk.: SÁNDOR István.) Bp. 1977, Akad. K. 739 p.

A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1850-1870. Tanulmányok és adatok a Kárpát-medence etnográfiájához. (Szerk.: SÁNDOR István.) Bp. 1977, Akad. K. 1165 p.

A magyar népkutatás kézikönyve füzetei:
DÉGH Linda: A magyar népi színjáték kutatása. Bp. 1947, Szerző. 31 p.
VAJKAI Aurél: A magyar népi táplálkozás kutatása. Bp. 1947, Néptudományi Int. 16 p.
FÉL Edit: A magyar népi társadalom életének kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 39 p.
GUNDA Béla: A magyar gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 23 p.
K. KOVÁCS László: A magyar állattartás kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 24 p.
K. KOVÁCS László: A magyar földművelő gazdálkodás kutatása. Bp. 1948, Szerző. 39 p.
K. KOVÁCS László: A magyar népi közlekedés kutatása. Közlekedés, teherhordás, hír- és jeladás. Bp. 1948, Néptudományi Int. 23 p.
KRESZ Mária: A magyar gyermekjáték-kutatás. Bp. 1948, Szerző. 24 p.
PALOTAY Gertrud: A magyar népművészet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 16 p.
PALOTAY Gertrud: A magyar népviselet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 12 p.
PAPP László: A magyar népi jogélet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 16 p.
SZENDREY Ákos: A magyar néphit kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 35 p.
VAJKAI Aurél: A magyar népi építkezés és lakás kutatása. Bp. 1948, Szerző. 40 p.
VAJKAI Aurél: A magyar népi orvoslás kutatása. Bp. 1948, Szerző. 26 p.
VAJKAI Aurél: Népünk természetismerete. Bp. 1948, Szerző. 19 p.

 

3. ÉLETMÓD

3.1 Gazdálkodás és eszköztára

HERMANN Ottó: A magyar halászat könyve. 1-2. köt. Bp. 1887, Természettudományi Társulat. XV, 552 p., 12 t.; 308 p., 9 t. (Természettudományi Könyvkiadó Vállalat 27-28.)

JANKÓ János: A magyar halászat eredete. Herkunft der magyarischen Fischerei. Zichy Jenő előzetes beszámolójával. Bp.-Leipzig 1900, Hornyánszky-Hiersemann. 634 p., 151. (Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása l.)

HERMANN Ottó: A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmányok. Bp. 1909, Hornyánszky. XXIII, 408 p., 9 t.

HERMANN Ottó: A magyarok nagy ősfoglalkozása. A magyar pásztorok nyelvkincse. Bp. 1914, Hornyánszky. XVI, 798 p., 3 t.

BALASSA Iván: A magyar kukorica. Néprajzi tanulmány. Bp., 1960, Akad. K. 525 p.

HOFFMANN Tamás: A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában. Bp. 1963, Akad. K. 374 p., 2 mell.

TAKÁCS Lajos: A dohánytermesztés Magyarországon. Bp. 1964, Akad. K. 436 p.

GUNDA Béla: Ethnographica Carpathica. Bp. 1966, Akad. K. 417 p.

KÓS Károly [ifj.]: Népélet és néphagyomány. Tanulmányok. Bukarest 1972, Kriterion. 273 p., 4 t.

SZOLNOKY Lajos: Alakuló munkaeszközök. A magyar népi kenderrost-megmunkálás. Bp. 1972, Akad. K. 267 p.

BALASSA Iván: Az eke és a szántás története Magyarországon. Bp. 1973, Akad. K. 630 p.

KÓS Károly, [ifj.]: Tájak, falvak, hagyományok. Tanulmányok. Bukarest 1976, Kriterion. 386 p.

PALÁDI KOVÁCS Attila: A magyar parasztság rétgazdálkodása. Bp. 1979, Akad. K. 541 p.

KÓS Károly, [ifj.]: Eszköz, munka, néphagyomány. Dolgozatok a munka néprajza köréből. Bukarest 1950, Kriterion. 525 p.

KÓSA László: A burgonya Magyarországon. Bp. 1980, Akad. K. 254 p.

TAKÁCS Lajos: Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtásföldek, irtásmódok. Bp. 1950, Akad. K. 418 p.

FÜZES Endre: A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságban. Bp. 1984, Akad. K. 323 p.


3.2 Település, építkezés, lakáskultúra

BALOGH Ilona: Magyar fatornyok. Bp. 1955. 194 p., 9 t. (A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Classica Archaeológiai Intézetének dolgozatai 17.)

GYÖRFFY István: Magyar falu - magyar ház. (Sajtó alá rend., bev.: GYÖRFFY György.) Bp. 1943, Turul. 232 p., 64 t. (Turul könyvek.)

MISKOLCZY László-VARGHA László: A Nagykunság vidék népének építészete. Bp. 1945, Egyetemi nyomda. XLVIII, 142 p. (A Magyar Ház Barátainak 4. könyve.)

A magyar falu építészete. (Szerk.: KÁROLYI Antal, PERÉNYI Imre, TÓTH Kálmán, VARGHA László.) Bp. 1955, Műszaki K. 202 p.

BARABÁS Jenő-GILYÉN Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Bp. 1979, Műszaki K. 185 p.

A magyar tanyarendszer múltja. Tanulmányok. (Szerk.: PÖLÖSKEI Ferenc, SZABAD György.) Bp. 1950, Akad. K. 449 p.

K. CSILLÉRY Klára: A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Bp. 1982, Akad. K. 390 p.


3.3 Viselet

GYÖRFFY István: A cifraszűr. Bp. 1930, Kertész ny. 222 p., 128 t. (Magyar népi hímzések l.)

KRESZ Mária: Magyar parasztviselet. 1820-1867. Bp. 1956, Akad. K. 234 p., melléklet: 96 t.

FARAGÓ József-NAGY Jenő-VÁMSZER Géza: Kalotaszegi magyar népviselet. 1949-1950. Bukarest 1977, Kriterion. 390 p.

DOMONKOS Ottó: A magyarországi kékfestés. Bp. 1981, Corvina. 112 p., 37 t.

 

4. FOLKLÓR

4.1 Népköltészet

KATONA Lajos irodalmi tanulmányai. (Az életrajzot írta: CSÁSZÁR Elemér.) 1-2. köt. Bp. 1912, Kisfaludy Társaság. 405, 417 p.

LÜKŐ Gábor: A magyar lélek formái. Bp. 1942, Exodus. 340 p., 201.

MARÓT Károly: A népköltészet elmélete és magyar problémái. Bp. 1949, Szerző. 23 p. (A magyar népkutatás kézikönyve füzetei.)

DÉGH Linda: Märchen. Erzähler und Erzahlgemeinschaft. (Kakasdi népmesék.) Dargestellt an der ungarischen Volksüberlieferung. Berlin 1962, Akad. Verl. 435 1.
(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für deutsche Volkskunde. Veröffentlichungen 23.)
M. nyelven az új magyar népköltési gyűjtemény c. sorozatban.

HONTI János: Válogatott tanulmányok. (Szerk., bev.: ORTUTAY Gyula. Jegyz.: DÖMÖTÖR Tekla.) Bp. 1962, Akad. K. 353 p.

KATONA Imre: Historische Schichten der ungarischen Volksdichtung. Helsinki 1964, Suomal. Tiedeakat. 36 p. (Folklore Fellows Communications LXXXI/2 194.)

VARGYAS, Lajos: Researches into the medieval history of folk ballad. Bp. 1967, Akad. K. 303 p., 2 térk.
M. nyelven az Ethnographia c. folyóiratban és különnyomatként jelent meg 1960-ban.

A parasztdaltól a munkásdalig. (Szerk.: KATONA Imre, MARÓTHY János, SZATMÁRI Antal.) [Függelék:] VOIGT Vilmos: A munkásdalkutatás válogatott nemzetközi bibliográfiája. Bp. 1968, Akad. K. 535 p.

ORTUTAY, Gyula: Hungarian folklore. Essays. Bp. .7972, Akad. K. 430 p.

VOIGT Vilmos: A folklór alkotások elemzése. Bp. 1972, Akad. K. 377 p. (Néprajzi tanulmányok.)

VOIGT Vilmos: A folklór esztétikájához. Bp. 1972, Kossuth K. 383 p., 16 t. (Esztétikai kiskönyvtár.)

DÖMÖTÖR Tekla: A népszokások költészete. Bp. 1974, Akad. K. 260 p., 8 t.

NAGY Olga: Hősök, csalókák, ördögök. Esszé a népmeséről. Bukarest 1974, Kriterion. 230 p.

VARGYAS Lajos: A magyar népballada és Európa. 1-2. köt. Bp. 1976, Zeneműkiadó. 269, 823 p.

FARAGÓ József: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Bukarest 1977, Kriterion. 577 p.

NAGY Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Bukarest 1979, Kriterion. 359 p.

GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Néprajzi monográfia. Bukarest 1980, Kriterion. 493 p.

Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. (Szerk., bev.: SZEMERKÉNYI Ágnes.) Bp. 1950, Akad. K. 712 p.

VÖŐ Gabriella: Tréfás népi elbeszélések. Bp.-Bukarest 1957, Akad. K. - Kriterion. 389 p.

ORTUTAY Gyula: A nép művészete. (Vál., szerk.: BODROGI Tibor, DÖMÖTÖR Tekla. Utószó: DÖMÖTÖR Tekla.) Bp. 1957, Gondolat. 491 p.

KRIZA Ildikó: A legendaballada. Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór határán. Bp. 1952, Akad. K. 232 p.

VARGYAS Lajos: Keleti hagyomány - nyugati kultúra. Tanulmányok. Bp. 1984, Szépirod. K. 461 p.


4.11 Népköltési gyűjtemények

4.111 Sorozatok

Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam. (A Kisfaludy Társaság megbízásából szerk. 1-3. köt.: ARANY László, GYULAI Pál. 4-10. köt.: VARGHA Gyula. 11-14. köt.: SEBESTYÉN Gyula.) Pest/Bp. 1872-1924. Athenaeum.
1. Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. (Szerk.: ARANY László, GYULAI Pál.) 1872. XXXIII, 607 p.
2. Csongrádmegyei gyűjtés. (Szerk.: TÖRÖK Károly.) 1872. XXIV, 504 p.
3. Székelyföldi gyűjtés. (Gyűjt.: KRIZA János, ORBÁN Balázs, BENEDEK Elek, SEBESI Jób.) 1882. XXII, 459 p.
4. Regös-énekek. (Gyűjt.: SEBESTYÉN Gyula.) 1902. XV, 376 p., 4 t.
5. SEBESTYÉN Gyula: A regösök. 1902. XIV, 505 p., 19 t.
6. Somogymegye népköltése. (Gyűjt., rend., jegyz.: VIKÁR Béla.) 1905. XII, 472 p.
7. Székelyföldi gyűjtés. (Gyűjt., szerk.: MAILAND Oszkár.) 1905. XXVI, 592 p.
8. Dunántúli gyűjtés. (Gyűjt., szerk.: SEBESTYÉN Gyula.) 1906. XXVI, 599 p., 5 t.
9. Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből. (Gyűjt.: BERZE NAGY János. Jegyz.: KATONA Lajos.) 1907. XIX, 587 p.
10. Hétfalusi csángó népmesék. (Gyűjt., jegyz.: HORGER Antal.) 1905. VIII, 464 p.
11-12. Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. (Szerk.: KRIZA János.) 1-2. köt. 2. kiad. 1977. XXXIX, 478, 468 p. - 1. kiad.: 1863.
13. IPOLYI Arnold népmesegyűjteménye. (Szerk.: KÁLMÁNY Lajos.) 1974. XXXII, 532 p.
14. Nagyszalontai gyűjtés. (Szerk.: SZENDREY Zsigmond. Közreműködött: KODÁLY Zoltán.) 1924. XXXII, 370 p.

Új magyar népköltési gyűjtemény, l-.köt. (Szerk.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1940-, 1-6. köt.: Egyetemi Magyarságtudományi Int. 7-19. köt.: Akad. K.
1. Fedics Mihály mesél. (Gyűjt., bev., jegyz.: ORTUTAY Gyula.) 1940.410 p., 3 t.
2. Baranyai népmesék. (Gyűjt., bev., jegyz.: BÁNÓ István.) 1941. 303 p.
3-4. Pandúr Péter meséi. (Gyűjt., bev., jegyz.: DÉGH Linda.) 1-2. köt. [1941 után]. 292, 284 p.
5-6. Kalotaszegi népmesék. (Gyűjt., bev., jegyz.: KOVÁCS Ágnes.) 1-2. köt. 1944. 278, 206 p.
7. Mátyusföldi gyermekjátékok. (Gyűjt.: BAKOS József.) 1953. Akad. K. 334 p.
8-9. Kakasdi népmesék. (Gyűjt., bev., jegyz.: DÉGH Linda.) 1-2. köt. 1955-1960. 509, 399 p.
10. Egy somogyi parasztcsalád meséi. (Gyűjt., bev., jegyz.: S. DOBOS Ilona.) 1962. 546 p., 4 t.
11. Karcsai mondák. (Gyűjt., bev., jegyz.: BALASSA Iván.) 1963. 626 p., 4 t., l térk.
12. Rozsályi népmesék. (Gyűjt., bev.: BÉRES András. Jegyz.: KOVÁCS Ágnes.) Melléklet: Rozsály és mesélői 1967. 519 p., 6 t.
13-15. Ami Lajos meséi. (Gyűjt., bev., jegyz.: ERDÉSZ Sándor.) 1-3. köt. 1968. 545, 539, 567 p.
16. Jugoszláviai magyar népmesék. (Gyűjt., bev.: PENAVIN Olga. Jegyz.: DÖMÖTÖR Ákos.) 1977. 623 p., 4 t. - 2. kiad.: Jugoszláviai magyar népmesék, 1. köt. 1984.
17. Tombácz János meséi. (Gyűjt., bev.: BÁLINT Sándor. Jegyz.: DÖMÖTÖR Ákos.) 1975. 710 p., 8 lev.
18. Taktaszadai mondák. (Gyűjt., bev.: SZABÓ Lajos. Jegyz.: S. DOBOS Ilona, KÖRNER Tamás, NAGY Ilona.) 1975. 555 p., 8 t.
19. Jugoszláviai magyar népmesék. (Közzétette: PENAVIN Olga.) 2. köt. Bp.- Újvidék 1984, Akad. K.-Forum. 470 p.


4.112 Sorozaton kívül megjelent gyűjtemények

Népdalok és mondák. (A Kisfaludy Társaság megbízásából szerk., kiad.: ERDÉLYI János.) 1-3. köt. Pest 1846-1848, Beimel ny. XII, 477 p.; VIII, 478 p.; 332 p.

Koszorúk az Alföld vad virágaiból. (Gyűjt.: KÁLMÁNY Lajos.) l. köt. Précskáról való. 2. köt. Elegyes. Arad 1877-1878, Réthy. 250, 244 p.

Szeged népe. 1. köt. Ős Szeged népköltése. 2. köt. Temesköz népköltése. 3. köt. Szeged vidéke népköltése. (Gyűjt.: KÁLMÁNY Lajos.) Arad 1857-1891, Réthy. XV, 216, VII p.; XXII, 244, IX p.; XIX, 312 p.

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. (Szerk.: KISS Áron.) Bp. 1897, Hornyánszky. XVI, 518 p.

Hagyományok. 1-2. köt. 1. Mesék és rokonneműek. 2. Borbély Mihály mondása után. (Gyűjt., jegyz.: KÁLMÁNY Lajos.) Vác 1974, Néphagyományokat Gyűjtő Társaság. IX, 222 p.; VIII, 210 p.

Székely népballadák. (Vál., magyarázta: ORTUTAY Gyula. Fametszetekkel díszítette: BUDAY György.) Bp. 1935, Egyetemi ny. 311 p.

Baranyai magyar néphagyományok. (Gyűjt., szerk., jegyz.: BERZE NAGY János.) 1-3. köt. Pécs 1940, Baranya vm. közönsége. XXVIII, 802 p.; 623 p., 3 t.; 415 p.

KÁLMÁNY Lajos népköltési hagyatéka. 1. köt. Történeti énekek és katonadalok. (Sajtó alá rend.: DÉGH Linda. Az életrajzot írta: PÉTER László. Jegyz.: DÉGH Linda, KATONA Imre.) Bp. 1952, Közoktatásügyi K. 824 p., 3 t., l térk.

KÁLMÁNY Lajos népköltési hagyatéka. 2. köt. Alföldi népballadák. (Sajtó alá rend.: ORTUTAY Gyula. Szerk.: MARÓT Károly.) Bp. 1954, Akad. K. 267 p.

Moldvai csángó népdalok és népballadák. (A Folklór Intézet Kolozsvári osztályának gyűjteményéből szerk.: FARAGÓ József, JAGAMAS János. A zenei anyagot összeáll: SZEGŐ Júlia.) Bp.-Bukarest 1954, Szépirod. K. - Állami Irodalmi és Művészeti K. 342 p., l térk.

Röpülj páva, röpülj... Magyar népballadák és balladás dalok. (Bev., vál., jegyz.: CSANÁDI Imre, VARGYAS Lajos.) Bp. 1954, Szépirod. K. 587 p.

Háromszéki magyar népköltészet. (Gyűjt.: KONSZA Samu. Szerk., bev.: FARAGÓ József.) Marosvásárhely 1955, Állami Irodalmi és Művészeti K. 565 p., l térk.

Magyar népmesék. (Szerk., bev.: ORTUTAY Gyula. Vál., jegyz.: DÉGH Linda, KOVÁCS Ágnes.) 1-3. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. 728, 1000, 1131 p. (M. Parnasszus.)

Magyar népballadák. (Szerk., bev.: ORTUTAY Gyula. Vál., jegyz.: KRIZA Ildikó.) Bp. 1965, Szépirod. K. 814 p. (M. Parnasszus.)

Magyar népdalok. (Szerk., bev.: ORTUTAY Gyula. Vál., jegyz.: KATONA Imre.) 1-2. köt. Bp. 1970, Szépirod. K. 916, 851 p. (M. Parnasszus.) - 2., bőv. kiad.: 1976. 715, 757 p.

Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. (Gyűjt.: KALLÓS Zoltán. Gond.: SZABÓ T. Attila.) Bukarest 1977, Kriterion. 679 p.

Somogyi népköltészet. (Gyűjt., szerk.: EGYÜD Árpád.) Kaposvár 1975, Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága. 511 p., 6 t. (Somogy néprajza l.)

Hegyet hágék, lőtőt lépek. Archaikus népi imádságok. (Gyűjt., bev., jegyz.: ERDÉLYI Zsuzsanna. Előszó: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1976, Magvető. 769 p. - 2. kiad.: 1978.
Először 1974-ben a Somogyi Almanach 19-21. köteteként jelent meg.

Széki népmesék. (Gyűjt., sajtó alá rend., bev.: NAGY Olga.) Bukarest 1976, Kriterion. 477 p.

Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. (Sajtó alá rend., utószó, jegyz.: BURÁNY Béla.) Újvidék 1977, Forum. 543 p. (Hagyományaink 8.)

Gömöri népdalok és népballadák. (Gyűjt.: UJVÁRY Zoltán.) Miskolc 1977. 623 p. (A Miskolci Hermann Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 8.)

Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete, (összeáll., bev., jegyz.: KÓSA László.) Bratislava 1979, Madách K. 620 p.

Szállj el, fecskemadár. Gömöri magyar népballadák és népdalok. (Gyűjt., bev.: UJVÁRY Zoltán.) Bp. 1950, Európa-M. Helikon. 460 p.

Bihari gyermekmondókák. (Közzéteszi: FARAGÓ József, FÁBIÁN Imre.) Bukarest 1952, Kriterion. 446 p.

Hold letette, nap felkapta. Drávaszögi magyar találósok. (Tanulmány és jegyzetek kíséretében közzéteszi: LÁBADI Károly.) Eszék 1952, M. Képes Újság. 171 p. (Kisepikai prózaműfajok l.)

Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. 1-2. köt. (összegyűjt., feldolgozta: GÁGYOR József.) Bratislava-Bp. 1982, Madách K. - Gondolat. 451, 464-831 p.

SERES András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. (Sajtó alá rend.: KESZEG Vilmos.) Bukarest 1984, Kriterion. 545 p.


4.2 Zene

VARGYAS Lajos: Áj falu zenei élete. Bp. 1941, Egyetemi Magyarságtudományi Int. 93, 29 p.

Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. - Mélanges offerts a Zoltán Kodály a l'occasion de son soixantieme anniversaire. (Szerk.: GUNDA Béla.) Bp. 1943, M. Néprajzi Társaság. IV, 369 p., l t.

KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. (A példatárt szerk.: VARGYAS Lajos.) Bp. 1952, Zeneműkiadó. VIII, 307 p. - 6. kiad.: 1973. 722 p.

KODÁLY Zoltán: Visszatekintés, összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. (Sajtó alá rend., bibliogr., jegyz.: BÓNIS Ferenc.) 1-2. köt. Bp. 1964, Zeneműkiadó. 345, 567 p., 8 t. (M. zenetudomány 5-6.)

BARTÓK Béla összegyűjtött írásai. (Közread.: SZŐLLŐSY András.) Bp. 1966, Zeneműkiadó. 943 p., 2 t.

VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje. Bp. 1981, Zeneműkiadó. 623 p.


4.21 Népzenei gyűjtemények

A magyar népzene tára. Corpus musicae popularis Hungaricae. (Szerk.: BARTÓK Béla, KODÁLY Zoltán.) l-.köt. Bp. 1957-1973, Akad. K.
1. Gyermekjátékok. (Sajtó alá rend.: KERÉNYI György.) 1951. XXXVIII. 943 p., 16 t.
2. Jeles napok. (Sajtó alá rend.: KERÉNYI György.) 1953. XXIII, 1248 p., 10 t.
3/A. Lakodalom. (Sajtó alá rend.: KISS Lajos.) 1955. XLIV, 1089 p., 25 t.
3/B. Lakodalom. (2. köt.) (Sajtó alá rend.: KISS Lajos.) 1956. XV, 704 p., 32 t.
4. Párosítók. (Sajtó alá rend.: KERÉNYI György.) 1959. 905 p., 8 t., 3 térk.
5. Siratok. (Sajtó alá rend.: KISS Lajos, RAJECZKY Benjámin.) 1966. 1138 p., 13 t., l térk.
6. Népdaltípusok. (Sajtó alá rend.: JÁRDÁNYI Pál, OLSVAI Imre.) 1973. 831 p.

Népzenei monográfiák. (Gyűjt.: LAJTHA László.) 1-5. köt. Bp. 1954-1962, Zeneműkiadó.
1. Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés. 1954. 159 p.
2. Széki gyűjtés. 1954. 363 p.
3. Kőrispataki gyűjtés. 1955. 446 p.
4. Sopron megyei virrasztó énekek. 1955. 623 p., 2 térk.
5. Dunántúli táncok és dallamok. (Sajtó alá rend.: MAROSY György.) 1962. XX, 525 p.

Csángó népzene. (Gyűjt., összeáll.: DOMOKOS Pál Péter, RAJECZKY Benjámin.) 1-2. köt. Bp. 1956-1961, Zeneműkiadó. 260, 221 p.

Romániai magyar népdalok. (Vál., szerk., zenei jegyz.: JAGAMAS János. A szövegeket hangszalagról lejegyezte, sajtó alá rend., népköltési jegyz.: FARAGÓ József.) Bukarest 1974, Kriterion. 473 p.

Szilágysági magyar népzene. (Közzéteszi: ALMÁSI István.) Bukarest 1979, Kriterion. 336 p.

Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. (Közzéteszi: ÁG Tibor, SIMA Ferenc.) Bp.-Bratislava 1979, Gondolat-Madách K. 467 p.

A jugoszláviai magyar népzene tára. Újvidék 1982-, A M. Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
1. KISS Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje. 1982. 324 p.
2. KISS Lajos-BODOR Anikó: Az aldunai székelyek népdalai. 1984. 588 p.

VOLLY István: Karácsonyi és Mária-énekek. Bp. 1982, Szent István Társulat. 526 p.


4.3 Tánc

RÉTHEI PRIKKEL Marián: A magyarság táncai. Bp. 1924, Stúdium. 311 p., 6 mell. (A M. Néprajzi Társaság könyvtára l.)

MOLNÁR István: Magyar tánchagyományok. Bp. 1947, M. Élet. 435 p.

MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp. 1975, Népművelési Propaganda Iroda. 328 p. (Néptánc-pedagógusok kiskönyvtára.)

MARTIN György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Bp. 1979, Akad. K. 438 p., 22 t.

Magyar néptánchagyományok. Tanulmányok. (Szerk.: LELKES Lajos.) Bp. 1980, Zeneműkiadó. 384 p.


4.4 Díszítőművészet

MALONYAY Dezső: A magyar nép művészete. 1-5. köt. 1. A kalotaszegi magyar nép művészete. 2. A székelyföldi, a csángó, a torockói magyar nép művészete. 3. A balatonvidéki magyar pásztornép művészete. 4. A dunántúli magyar nép művészete (Veszprém, Zala, Somogy, Tolna). 5. Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsod magyar népe. A palócok művészete. Bp. 1907-1922, Franklin. 286 p., 66 t.; 319 p., 88 t.; 304 p., 21 t.; 370 p., 124 t; 333 p., 66 t. - Reprint: 1., 5. köt. New York 1976-1978, Püski. - Reprint.: l-.köt. Bp. 1984-. Helikon.

ORTUTAY Gyula: A magyar népművészet. 1-2. köt. 1. A csonka haza. 2. Erdély. Bp. 1947, Franklin. 388 p., 3 t.; 308 p., 32 t.

R. TOMBOR Ilona: Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV-XIX. századból. Bp. 1968, Akad. K. 216 p., 28 t.

FÉL Edit - HOFER Tamás-K. CSILLÉRY Klára: A magyar népművészet. Bp. 1969, Corvina. 94 p., 111 t.

KÓS Károly, [ifj.] - SZENTIMREI Judit - NAGY Jenő: Kászoni székely népművészet. Bukarest 1972, Kriterion. 270 p., 20 t.

KÓS Károly, [ifj.] - SZENTIMREI Judit - NAGY Jenő: Szilágysági magyar népművészet. Bukarest 1974, Kriterion. 229 p., 221.

HOFER Tamás - FÉL Edit: Magyar népművészet. Bp. 1975, Corvina. 64 p., 190 lev.

KÓS Károly, [ifj.]-SZENTIMREI Judit - NAGY Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. Bukarest 1978, Kriterion. 316 p., 60 t.

DOMANOVSZKY György: A magyar nép díszítőművészete. 1-2. köt. Bp. 1981, Akad. K. 322, 397 p.

KÓS Károly, [ifj.]-SZENTIMREI Judit - NAGY Jenő: Moldvai csángó népművészet. Bukarest 1981, Kriterion. 469 p.


4.5 Népszokások, néphit, vallás

IPOLYI Arnold: Magyar mythologia. Pest 1854, Heckenast. LVI, 601 p. - 2. kiad.: 1-2. köt. Bp. 1929, Zajti. 335, 337 p. - 2. kiad. reprint: Buenos Aires 1977, M. Kultúra.

RÉSŐ ENSEL Sándor: Magyarországi népszokások. Pest 1864, Emich. IX, 351 p.

RÓHEIM Géza: Magyar néphit és népszokások. Bp. 1925, Athenaeum. 342 p.

MANGA János: Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Bp. 1942, Tudományegyetem Néprajzi Int. 125 p. (Néprajzi füzetek 9.)

K. KOVÁCS László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár 1944, Erdélyi Tudományos Int. 424 p.

DIÓSZEGI Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Bp. 1958, Akad. K. 472 p., 2 térk., l térk. melléklet.

DÖMÖTÖR Tekla: Naptári ünnepek - népi színjátszás. Bp. 1964, Akad. K. 271 p.

DIÓSZEGI Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Bp. 1967, Akad. K. 142 p., 14 t. (Körösi Csorna kiskönyvtár 4.)

KARDOS László: Egyház és vallásos élet egy mai faluban. (Bakonycsernye - 1965.) Bp. 1969, Kossuth K. 291 p.

BÁLINT Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és középeurópai hagyományvilágából. Bp. 1973, Szt. István Társulat. 402 p.

BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendárium a Mária-ünnepek és a jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából. 1-2. köt. Bp. 1977, Szt. István Társulat. 527, 561 p.

JUNG Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. (Utószó: VOIGT Vilmos.) Újvidék 1978, Forum. 328 p., 8 t.

UJVÁRY Zoltán: Népszokás és népköltészet. Válogatott tanulmányok. Debrecen 1980. 636 p. (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei 35.)

DÖMÖTÖR Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981, Corvina. 261 p.

KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Bp. 1952, Gondolat. 215 p.

KOVÁCS Endre: Doroszló hiedelemvilága. Újvidék 1982, Forum. 327 p.

 

5. TÁRSADALOM ÉS JOG

Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Tanulmánykötet. (Bev.: TELEKI Pál.) Bp. 1936, Sylvester. 158 p.

KISS Lajos: A szegény ember élete. Bp. 1939, Athenaeum. 283 p. - 3. kiad.: A szegény emberek élete. (Bev.: ORTUTAY Gyula.) 1. köt. 1981, Gondolat. 376 p. (A magyar néprajz klasszikusai.)

ERDEI Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Bp. 1947, Franklin. 170 p. (Magyarságismeret 5.) - Reprint: Erdei Ferenc: A magyar társadalomról. Bp. 1980, Akad. K. 83-252 p. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei 12.)

KISS Lajos: A szegény asszony élete. Bp. 1943, Athenaeum. 398 p. - 3. kiad.: A szegény emberek élete. 2. köt. 1981, Gondolat. 465 p. (A magyar néprajz klasszikusai.)

FÉL Edit: A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson. Die Grossfamilie und deren Rechtsbräuche in Martos (Komitat Komárom). Bp. 1944, SZMKE Kisalföld Kutató Intézet. 96 p. (Kisalföldi közlemények l, 2.)

MORVAY Judit: Asszonyok a nagycsaládban. Mátraalji palócasszonyok élete a múlt század második felében. Bp. 1956, Magvető. 258 p. - 2. kiad.: 1981, Akad. K. 227 p., 11 t. (Néprajzi tanulmányok.)

Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. (Szerk., bev.: BODROGI Tibor.) Bp. 1975, Akad. K. 412 p., 6 t. (Néprajzi tanulmányok.)

LAJOS Árpád: Nemesek és partiak Szuhafőn. Miskolc 1979, Hermann Ottó Múzeum. 71 p. (Borsodi kismonográfiák 8.)

PENAVIN Olga: A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék 1957, Forum - Hungarológiai Int. 224 p.

TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp. 1957, Gondolat. 902 p. (Társadalomtudományi könyvtár.)

 

6. TÁJMONOGRÁFIÁK ÉS FALUMONOGRÁFIÁK

ORBÁN Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetföldrajzi s népismei szempontból. 1-6. köt. Pest 7565-1873, Ráth-Tettey. 239 p., 7 t.; 162 p., 3 t.; 612 p., 2 t.; 224 p., 5 t.; 248 p., 6 t.; 448 p., 7 t. - Fakszimile kiadások: Bp. 1982, Helikon. 2 db.- Firenze-München 1981, Bibliofil ny. 3 db.

JANKÓ János: Kalotaszeg magyar népe. Néprajzi tanulmány. Bp. 1892, Athenaeum. VII, 223 p., 12 t.

JANKÓ János: Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népe. Néprajzi tanulmány. Bp. 1893. VII, 294 p., 8 t., 3 térk. (A Földrajzi Közlemények 8-10. füzete.)

JANKÓ János: A balatonmelléki lakosság néprajza. Bp. 1902, Kilián. VIII, 428 p., 6 t. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 3. köt. 2. r.)

GÖNCZI Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár 1974. 689 p.

LÜKŐ Gábor: A moldvai csángók, l. köt. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. Bp. 1936. 208 p. - 2. kiad.: 1936. Egyetemi Néprajzi Int. (Néprajzi füzetek

KISS Géza: Ormányság. Bp. 1937, Sylvester. 425 p., 8 t., l térk. - Fakszimile kiadás: Pécs 1979, Baranya m. Tanács.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai magyarság. A csángó magyarok múltja és jelene. Hatvannyolc csángó magyar népdal. Csíksomlyó 1931. 302 p. - 3., bőv. kiad.: Kolozsvár 1941. 600 p.

FÉL Edit: Kocs 1936-ban. Néprajzi monográfia. Bp. 1941, Egyetemi Magyarságtudományi Int. X, 228 p. (Tanya, falu, mezőváros l.)

VAJKAI Aurél: Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Bp. 1959, Akad. K. 398 p.

FÉL, Edit - HOFER, Tamás: Proper peasants. Traditional life in a Hungarian village. Chicago-Bp. 1969, Aldine-Corvina. 440 p., 16 t. (Viking Fund publications in anthropology 46.)

HORVÁTH István: Magyarózdi toronyalja, írói falurajz. Kolozsvár 1971, Dacia. 472 p., 12 t. - 2. kiad.: Bp. 1980, M. Helikon. 549 p., 18 t.

FÉL, Edit - HOFER, Tamás: Bauerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt. Eine ethnographische Untersuchung über das ungarische Dorf Átány. Göttingen 1972, Schwartz. XVIII, 551 p., 32 t. (Veröffentlichungen des Institutes für mitteleuropäische Volksforschung an der Philipps-Universitat Marburg-Lahn. A. Allgemeine R. 7.)

FÉL, Edit - HOFER, Tamás: Geräte der Átányer Bauern. Koppenhagen-Bp. 1974, Gyldendal-Akad. K. 678 p. (Kommission der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften zur Erforschung der Geschichte der Ackerbaugeräte und der Feldstrukturen. Publications 2.)

NAGY Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba 1975. 682, 79 p., 4 t., 3 térk. (A Békés megyei múzeumok közleményei 4.)

BÁLINT Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 1-3. köt. Szeged 1976-1980. 627, 420, 952 p. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1974/75, 1976/77/2, 1978/79/2.)
4. GYURIS György: Mutató BÁLINT Sándor: A szögedi nemzet című néprajzi munkájához. 1983. 145 p. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978/79. Supplementum.)

PÉNOVÁTZ Antal: Vajdasági néprajzi kalauz. Újvidék 1979, Forum. 126 p. (Forum kiskönyvtár.)

TARISZNYÁS Márton: Gyergyó történeti néprajza. Tíz tanulmány. Bukarest 1952, Kriterion. 84 p., 12 t.

Kecel története és néprajza. (Szerk.: BÁRTH János.) Kecel 1984, Keceli Nagyközségi Tanács. 1215 p., 80 t.


6.1 A Gondolat Kiadó tájmonográfia-sorozata

Néprajzi sorozat. Bp. 1959-1973.. Folytatása: Magyar néprajz. Bp. 1974-.
VAJKAI Aurél: A Bakony néprajza. 1959. 176 p., 261., l térk.
DÖMÖTÖR Sándor: Őrség. (A népnyelvi részt összeáll, és közreműködött: VÉGH József.) 1960. 167 p., 30 t.
KODOLÁNYI János, ifj.: Ormánság. 1960. 132 p., 32 t., l térk.
KATONA Imre: Sárköz. 1962. 262 p., 24 t.
VAJKAI Aurél: Balatonmellék. 1964. 243 p., 16 t.
BÁLINT Sándor: A szegedi nép. 1968. 174 p., 12 t.
BALOGH István: Hajdúság. 1969. 297 p., 19 t.
BALOGH István: A cívisek világa. (Debrecen néprajza.) 1973. 306 p., 12 t.
ERDÉSZ Sándor: Nyírség. 1974. 313 p., 16 t.
TÁLASI István: Kiskunság. 1977. 332 p., 16 t.
BELLON Tibor: Nagykunság. 1979. 255 p., 16 t.
MANGA János: Palócföld. (Utószó: BAKÓ Ferenc.) 1979. 322 p., 18 t.
TIMAFFY László: Szigetköz. 1980. 235 p.
SZABÓ László: Jászság. 1982. 326 p.

 

7. TUDOMÁNYTÖRTÉNET

TÁLASI István: Néprajzi életünk kibontakozása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 24 p. (A magyar népkutatás kézikönyve füzetei.)

ORTUTAY Gyula: írók, népek, századok. Tanulmányok, cikkek. Bp. 1960, Magvető. 475 p., 14 t.

ZSIGMOND Gábor: A magyar társadalomnéprajz kezdetei. Beöthy Leó. 1839-1886. Bp. 1974, Akad. K. 195 p. (Néprajzi tanulmányok.)

SOZAN, Michael: The history of Hungarian ethnography. Washington 1977, University Press of America. VII, 437 p.

 

8. ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BÁTKY Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Bp. 1906, Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége. VI, 330 p., 2 t. (Múzeumi és könyvtári kézikönyvek 2.)

BERZE NAGY János: Magyar népmese típusok. (Bev.: BÁNÓ István.) 1-2. köt. Pécs 1957, Baranya megyei Tanács. 675 p., 3 t.; 734 p.

BARABÁS Jenő: Kartográfiai módszer a néprajzban. Bp. 1965, Akad. K. 189 p., 6 mell.

A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata. (Összeáll.: VOIGT Vilmos. Közrem.: BALOGH Lajos.) Bp. 1974, Akad. K. 112 p. (Szerkesztési irányelvek 4.)

 

9. ÉVKÖNYVEK

Dissertationes Ethnographicae. Tanulmányok az anyagi kultúra köréből. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Tárgyi Néprajzi Tanszékének évkönyve. (Szerk.: TÁLASI István.) Bp. 1973-, Tárgyi Néprajzi Tanszék.

Folkloristica. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklór Tanszékének évkönyve. Bp. 1971-.

Műveltség és hagyomány. Studia ethnologica Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének évkönyve. (Szerk.: GUNDA Béla.) Bp. - Debrecen 1960-, Tankönyvkiadó.

Népi kultúra - népi társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve. (Főszerk.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1968-, Akad. K.Vissza  Tartalom  Előre