NYELVTUDOMÁNY


1. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY SEGÉDKÖNYVEI
1.1 Bibliográfiák
1.2 Helyesírási tanácsadók és szabályzatok

2. SZÓTÁRAK, NYELVATLASZOK

3. NYELVEMLÉKEK
3.1 Nyelvemlék-kiadványok
3.2 Nyelvemlék-feldolgozások

4. NYELVTANOK
4.1 Rendszeres magyar nyelvtanok, átfogó nyelvi, (leíró és történeti) nyelvtani összefoglalások
4.2 Nyelvkönyvek

5. RÉSZMONOGRÁFIÁK
5.1 Helyesírás
5.2 Hangtan, fonológia
5.3 Lexikográfia
5.4 Szókészlettan (etimológia, névtan, szakszókincs, jelentéstan, szófajtan)
5.5 Alaktan, mondattan, szövegtan
5.6 Frazeológia
5.61 Szólás-, szállóige- és szinonimagyűjtemények
5.7 Stilisztika
5.8 Nyelvjárás és nyelvi norma
5.9 Magyar vonatkozású finnugrisztikai, összehasonlító nyelvészeti munkák

6. ÖSSZEVETŐ NYELVVIZSGÁLAT, TIPOLÓGIA

7. TUDOMÁNYTÖRTÉNET

8. NYELVMŰVELÉS, NYELVHELYESSÉG

9. VEGYES TARTALMÚ TANULMÁNYKÖTETEK, EMLÉKKÖNYVEK

 1. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY SEGÉDKÖNYVEI

1.1 Bibliográfiák

SÁGI István: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. Bp. 1922, MNYT. 105 p. (A MNyTK 18.) - Klny.: M. Könyvszemle 1920-1922. - Reprint: 1970.

A Magyar Nyelv I-XXV. évfolyamának mutatója. (Szerk.: JUHÁSZ Jenő.) Bp. 1931, MNYT. VIII, 347 p.

Magyar nyelvjárási bibliográfia 1817-1949. (Szerk.: BENKŐ Loránd, LŐRINCZE Lajos.) Bp. 1951, Akad. K. 259 p.

Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1-50. kötetéhez. (Összeáll.: JUHÁSZ Jenő.) Bp. 1955, Akad. K. 670 p.

A Magyar Nyelv XXVI-L. évfolyamának mutatója. (Szerk.: JUHÁSZ Jenő.) Bp. 1958, Akad. K. VI, 573 p.

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája 1961 [-1966]. Bp. 1963-1970. (Az MTA Nyelvtudományi Int. Közleményei. Ú. F. l- 6.1

Suomalais-ugrilaisen seuran julkaisut. (Register.) Helsinki 1968, Suomalais-Ugrilainen Seura. 54 p. (Publications de la Société Finno-Ougrienne.)

Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft. 1830-1970. (Hrsg.: Wolfgang SCHLACHTER, Gerhard GANSCHOW.) Bd. 1. Ungarisch. (Red.: István ERDÉLYI, Christoph GLÄSER.) München 1974, Fink. 8, XLIII, 1074 p.

Bibliographia Uralica. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Noukogude Liidus 1918- 1962. Finno-ugorskoe i samodijskoe jazykoznanie v Sovetskom Sojuze. 1918-1962. (Koostanud O. KIVI.) Tallinn 1976. 466 p.

HORVÁTH Mária: A magyar nyelvtudományi kutatások segédeszközei, in: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Bp. 1976, Tankönyvkiadó. 5 - .75. p.

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája (-1970). (Szerk.: BOLLA Kálmán, MOLNÁR József.) Bp. 1977, Akad. K. 231 p.

A Magyar Nyelv LI-LXXV. évfolyamának mutatója. (Szerk.: SZEMERE Gyula.) Bp. 1983, Akad. K. 318 p.


1.2 Helyesírási tanácsadók és szabályzatok

Helyesírási tanácsadó szótár. (Szerk.: DEME László, FÁBIÁN Pál.) Bp. 1961, Terra. 827 p. - 9. kiad.: 1983.

Helyesírási és tipográfiai tanácsadó. (Szerk.: TIMKÓ György.) Bp. 1971, Kossuth K. 315 p. - 2. kiad.: 1972.

FÁBIÁN Pál - GRAF Rezső - SZEMERE Gyula: Helyesírásunk. Szabályzat és szójegyzék az iskolák számára. Bp. 1978, Tankönyvkiadó. 253 p. - 3. kiad.: 1983.

Keleti nevek magyar helyesírása. (Főszerk.: LIGETI Lajos. Szerk.: TÉRJÉK József.) Bp. 1981, Akad. K. 960 p.

A magyar helyesírás szabályai. 11. kiad. Bp. 1984, Akad. K. 388 p. [MEK]

A cirillbetűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. - Az újgörög nevek magyar helyesírása. (Főszerk.: HADROVICS László. Szerk.: ZOLTÁN András.) Bp. 1985, Akad. K. 239 p.


2 SZÓTÁRAK, NYELVATLASZOK

CZUCZOR Gergely - FOGARASI János: A magyar nyelv szótára. 1-6. köt. Pest 1862-1874, Athenaeum.

BUDENZ József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. 7573-1881, MTA. XVIII, 885, 98 p.

SZARVAS Gábor - SIMONYI Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Lexicon linguae Hungaricae aevi antiquioris. 1-3. köt. Bp. 1890-1893, Hornyánszky. 1654, 1630, 1315 hasáb. Szómutató: 290 p.

SZINNYEI József: Magyar tájszótár. 1-2. köt. Bp. 1893-1901, Hornyánszky. 1568, 1096 p.

SZAMOTA István - ZOLNAI Gyula: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Pótlék a Magyar nyelvtörténeti szótárhoz. Bp. 1902-1906, Hornyánszky. XXXI p., 1210 hasáb. - Reprint: 1984.

SZILY Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. 1-2. köt. Bp. 1902-1908, Hornyánszky. XV, 662 p.; XII, 662 p.

GOMBOCZ Zoltán - MELICH János: Magyar etymologiai szótár. Lexicon critico-etymologicum linguae Hungaricae. 1-2. köt. I-XVII. füzet [A-Geburnus]. Bp. 1914-1944, MTA-Hornyánszky. 1600, 1160 hasáb.

CSÜRY Bálint: Szamosháti szótár. 1-2. köt. Bp. 1935-1936, MNyT. 572, 478 p.

WICHMANN, Yrjö: Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes nebst grammatischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt. (Hrsg.: Bálint CSÜRY, Artturi KANNISTO.) Helsinki 1936, Suomalais-Ugrilainen Seura. XV, 219 p.

BALASSA József: A magyar nyelv szótára. 1-2. köt. Bp. 1940, Grill. 465, 392 p.

BÁRCZI Géza: Magyar szófejtő szótár. Bp. 1941, Egyetemi nyomda. XXIII, 348 p., 1 t.

SZABÓ T. Attila - GÁLFFY Mózes - MÁRTON Gyula: Huszonöt lap "Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé"-ből. Kolozsvár 1944, Erdélyi Múzeum. 42 p., 25 térk. (Erdélyi tudományos füzetek 181.)

KERESZTES Kálmán: Ormánsági szótár. (KISS Géza szótári hagyatékából.) Bp. 1952, Akad. K. XLII, 611 p.

COLLINDER, Björn: Fenno-ugric vocabülary. An etymological dictionary of the Uralic languages. Stockholm 1955, Almquist-Wiksell, XXII, 211 p. - 2. ed.: Hamburg 1977, Buske. 217 p. (Handbook of the Uralic languages 1.)

BÁLINT Sándor: Szegedi szótár. 1-2. köt. Bp. 1957, Akad. K. 863, 704 p.

VÉGH József: Őrségi és hetési nyelvatlasz. (Bev.: BÁRCZI Géza.) Bp. 1959, Akad. K.
189 p., 5 t., 217 térkép.

A magyar nyelv értelmező szótára. 1-7. köt. (Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében BÁRCZI Géza és ORSZÁGH László vezetésével.) Bp. 1959-1962, Akad. K. XXXI, 1091, 1137, 939, 1347, 1315, 883, 671 p. - 4. kiad.: 1984.

A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. (Gyűjt., összeáll.:PENAVIN Olga.) Bp. 1966, Akad. K. 10 p., 70 t. (A MNyTK 116.)

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. (Főszerk.: BENKŐ Loránd.) 1-4. köt. Bp. 1967-1984, Akad. K. 1142, 1108, 1230, 493 p.

A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár. (Főszerk.: LAKÓ György.) 1-3. köt. Bp. 1967-1978, Akad. K. 231,237-455, 461-727. p.

PENAVIN Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár. 1-3. köt. Novi Sad/Újvidék 1967-1978, Forum. 411 p., 13 t., l térkép; 389 p., 141.; 284 p., 16 t.

A magyar nyelvjárások atlasza, (összeáll. a M. Nyelvatlasz munkaközössége, BÁRCZI Géza vezetésével. Szerk.: DEME László, IMRE Samu.) 1-6. Fűzetlenül közös tokban. Bp. 1968-1917, Akad. K. 1. r. 5 t., 192 térkép; 2.r. 10 1., 194 térkép; 3 r. 10 l., 185 térkép; 4.r. 10 l., 200 térkép; 5.r. 10 l., 169 térkép; 6.r. 14 l., 204 térkép.

A magyar nyelv szóvégmutató szótára. (Szerk., bev.: PAPP Ferenc.) Bp. 1969, Akad. K. 594 p.

LADÓ János: Magyar utónévkönyv. Bp. 1977, Akad. K. 256 p. - 6. kiad.: 1984.

Magyar értelmező kéziszótár. (Szerk.: JUHÁSZ József, SZŐKE István, O. NAGY Gábor, KOVALOVSZKY Miklós.) Bp. 1972, Akad. K. XV, 1550 p. - 5. kiad.: 1982.

IMRE Samu: Felsőőri tájszótár. Bp. 1973, Akad. K. 173 p.

Erdélyi magyar szótörténeti tár. Dictionarul istoric al lexicului maghiar din Transilvania. Wortgeschichtlicher Thesaurus der Siebenbürgisch-ungarischen Sprache. (Gyűjt., szerk.: SZABÓ T. Attila.) l- köt. Bukarest 1975-1984, Kriterion 1. köt. A-C. 1225 p.;
2. köt. Cs-Elsz. 1219 p.;
3. köt. Elt-Felzs. 1162 p., 4. köt. Fém-Ha. 1298 p.

HAJDÚ Mihály: Keresztnévszótárak repertóriuma. Bp. 1977, ELTE. 75 p. (M. névtani dolgozatok 3.)

KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. (Közreműködött: POSGAY Ildikó.) Bp. 1975, Akad. K. 727 p. - 3. kiad.: 1983.

O. NAGY Gábor - RUZSICZKY Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. 1975, Akad. K. 593 p. - 3. kiad.: 1983.

Új magyar tájszótár. (Főszerk.: B. LŐRINCZY Éva. Szerk.: HOSSZÚ Ferenc.) 1. köt. A-D. Bp. 1979, Akad. K. 1053 p.

Mutató A magyar nyelvjárások atlasza 1-6. kötetéhez, (összeáll.: BALOGH Lajos, DEME László, IMRE Samu.) Bp. 1950, Akad. K. 195 p.

Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című szótár 1-3. kötetéhez. (Összeáll.: A. JÁSZÓ Anna.) Bp. 1957, Akad. K. 130 p.

Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. (Szerk.: BERRÁR Jolán, KÁROLY Sándor.) Bp. 1954, Akad. K. 805 p.


3. NYELVEMLÉKEK

3.1 Nyelvemlék-kiadványok

Nyelvemléktár. Régi magyar kódexek és nyomtatványok. (Szerk.: BUDENZ József, SZARVAS Gábor, SZILÁDY Áron.) 1-15. köt. Bp. 1874-1908, MTA.

A Schlägli magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből. (Az eredeti kéziratból közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta SZAMOTA István.) Bp. 1894, MTA. 111 p., 7 t.

ZOLNAI Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1894, MTA. IV, 296 p., 25 t. (A MNyTK 1.)

Új nyelvemléktár, l. köt. l. füz. Bécsi Codex. (Kiad.: MÉSZÖLY Gedeon.) Bp. 1916, MTA. 272 p.

JAKUBOVICH Emil - PAIS Dezső: Ó-magyar olvasókönyv. Pécs 1929, Danubia. XLI, 305 p.

Codices Hungarici. l- köt. 1942-. [4. kötettől:] Bp., Akad. K. - Az 1-6. köt. fakszimile kiadás.
1. Jókai-kódex. (Kiad.: SZABÓ Dénes. Bev.: PAIS Dezső.) Bp. 1942, Egyetemi Magyarságtudományi Int. XV, 175 p.
2. Apor-kódex. (Kiad., bev.: SZABÓ Dénes.) Kolozsvár 1942, Erdélyi Tudományos Int. XX, 228 p.
3. Guary-kódex. (Kiad., bev.: SZABÓ Dénes.) Bp. 1944, MTA. XXII, 136 p.
4. Példák könyve. 1510. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. (Kiad., bev.: BOGNÁR András, LEVÁRDY Ferenc.) 1960. 305 p.
5. Birk-kódex. 1474. Az emlék hasonmása, betűhű olvasata és latin megfelelője. (Kiad., bev.: PUSZTAI István.) 1960. 81 p.
6. Cornides-kódex. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. (Kiad., bev.: BOGNÁR András, LEVÁRDY Ferenc.) 1967. 826 p.
7. A Müncheni-kódex. 1466-ból. Kritikai szövegkiadás a latin megfelelővel együtt. (Szerk., bev.: NYÍRI Antal.) 1971. 402 p.
8. Jókai-kódex. XIV-XV. század. A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője. (Kiad., bev.: P. BALÁZS János.) 1981. 354 p.

Der Münchener Kódex. Bd. 1. Ein ungarisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1466. (Unter Mitwirkung von Gyula DÉCSY, hrsg. von Julius FARKAS.) Wiesbaden 1958, Harrassowitz. 38, 108 lev., 4 t. (Ural-altaische Bibliothek 6.) - Fakszimile kiadás.

Der Münchener Kódex. Bd. 2. Das ungarische Hussiten-Evangeliar aus dem 15. Jahrhundert. (Hrsg.: Gyula DÉCSY.) Wiesbaden 1966, Harrassowitz. 125 p.

Fontes ad historiam linguarum populorumque Uraliensum. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar M. Nyelvészeti Tanszékcsoportjának tudománytörténeti kiadványsorozata. (Szerk.: ERDŐDI József, MOLNÁR József.) 1-5. köt. Bp. 1974-1978.
A 2-5. köt. fakszimile kiadás XVI. századi nyomtatványokról.

MOLNÁR József - SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Egyetemi tankönyv. Bp. 1976, Tankönyvkiadó. 287 p.

Festetics-kódex. (Sajtó alá rend.: MOLNÁR József.) Bp. 1978, ELTE Bölcsészettudományi Kar M. Nyelvészeti Tanszékcsoportja. 6 p., 209 föl. (M. kódexek l.) - Fakszimile kiadás.


3.2 Nyelvemlék-feldolgozások

SZINNYEI Józef: A Halotti Beszéd hang- és alaktana. Bp. 1926, MNyT. 48 p. (A MNyTK23.)

NYÍRI Antal: A Winkler Kódex hangtana és szótana. Szeged 1933. 131 p. (Csongrádmegyei könyvtár 3.)

PAIS Dezső: A veszprémvölgyi apácák görög oklevele mint nyelvi emlék. Bp. 1939, MNyT. 40 p. (A MNyTK 50.)

MÉSZÖLY Gedeon: Nyelvtörténeti fejtegetések a Halotti Beszéd alapján. Szeged 1942, Egyetem Barátainak Egyesülete. 112 p. (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio philologjca 14.)

GYÓNI Mátyás: A magyar nyelv görög feljegyzéses szórvány emlékei. Die Streudenkmäler der ungarischen Sprache in griechischen Texten. Bp. 1943, Tudományegyetemi Görög Filológiai Int. 220 p. (M.--görög tanulmányok 24.)

BÁRCZI Géza: A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Bp. 1951, Akad. K. 231 p., l t., l melléklet. (Nyelvészeti tanulmányok l.)

B. LŐRINCZY Éva: A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék. Bp. 1953, Akad. K. 224 p., 3 t. (Nyelvészeti tanulmányok 3.)

MÉSZÖLY Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Bp. 1956, Tankönyvkiadó. 261 p.

IMRE Samu: A Szabács Viadala. Bp. 1958, Akad. K. 332 p., l melléklet. (Nyelvészeti tanulmányok 4.)

KÁROLY Sándor: A Bécsi Kódex nyelvtana szótárszerű feldolgozásban. Morfológiai rész. Grammatica Hungarica Codicis Vindobonensis lexica. Bp. 1965, Akad. K.249 p.

A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák. (Bev., jegyz.: FARCZÁDY
Elek, SZABÓ T. Attila.) Bukarest 1973, Kriterion. 84 p., 2 t. der Münchner [!] Kódex. Bd. 4. Wortschatz mit vollstandigem Wort- und Formenverzeichnis. (Hrsg.: Ádám István T. SZABÓ.) Wiesbaden 1977, Harrassowitz. 435 p.

JAKAB László - KISS Antal: A Jókai-kódex ábécérendes adattára. Kiadja a KLTE M. Nyelvtudományi Tanszék. Debrecen 1978. VI, 364 p. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár l.)

BENKŐ Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980, Akad. K. 329 p., 12 t.

JAKAB László - KISS Antal: A Jókai-kódex szókincsének szófaji megoszlása. Kiadja a KLTE M. Nyelvtudományi Tanszék. Debrecen 1980. 373 p. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 2.)

BÁRCZI Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. (Sajtó alá rend., szerk.: E. ABAFFY Erzsébet, N. ABAFFY Csilla.) Bp. 1982, Akad. K. 195 p., l t. (Nyelvészeti tanulmányok 24.)


4. NYELVTANOK

4.1 Rendszeres magyar nyelvtanok, átfogó nyelvi, (leíró és történeti) nyelvtani összefoglalások

A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Corpvs Grammaticorvm Lingvae Hvngaricae Vetervm. (Kiad.: TOLDY Ferenc.) Pest 1866, Eggenberger. 717 p.
Nevezetesebb nyelvtanok a CorpGramm. anyagában:
SYLVESTER János: Grammatica Hungarolatina 1539;
DÉVAI BÍRÓ Mátyás: Orthographia Vngarica. 1549.;
SZENCZI MOLNÁR Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo. 1610.;
GELEJI KATONA István: Magyar grammatikatska. 1645.;
MISZTÓTFALUSI KIS Miklós: Ratiocinatio de orthographia. 1684, 1697.;
TSÉTSI János: Observationes orthographico-grammaticae. 1708, 1782.

SIMONYI Zsigmond: A magyar nyelv. 1-2. köt. Bp. 1889, MTA. - 2., átd. kiad.: 1905. 482 p., 2 térkép, 2 melléklet.

SIMONYI Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. 1. köt. Magyar hangtan és alaktan. (Közreműködött: BALASSA József.) Bp. 1895, MTA.XVI, 734 p.
Több nem jelent meg.

SIMONYI, Zsigmond: Die ungarische Sprache. Geschichte und Charakteristik. Strassburg 1907, Trübner. 443 p.

FÖLDI János Magyar Grammatikája. (Kiad.: GULYÁS Károly.) Bp. 1912, Akadémia. 303 p. (Régi magyar könyvtár 28.)
A Debreceni Grammatika első része.

KIS-ERŐS Ferenc: A magyar nyelv rendszeresen vizsgálva. Kalocsa 1915, Polgári Tanítóképző Intézet. XVI, 605 p.

LOSONCZI Zoltán: Az ómagyar nyelv jellemző sajátságai. Bp. 1930. 18 p. (Nyelvtudományi értekezések l.)

LOSONCZI Zoltán: A magyar nyelv a XIV. század közepétől a XVI. század végéig. Bp. 1931. 22 p. (Nyelvtudományi értekezések 2.)

LOSONCZI Zoltán: A magyar nyelv 1600 óta. Bp. 1933. 24 p. (Nyelvtudományi értekezések 3.)

SKALICKA, Vladimir: Zur ungarischen Grammatik. Praha 1935, Nakl. Univ. Facultas Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis. 68 p. (Práca z vedeckych ustavu 39.)

LOTZ, János: Das ungarische Sprachsystem. Stockholm 1939, Ungarisches Institut. 295 p.

BALASSA József: A magyar nyelv könyve. A magyar nyelv múltja és jelene. Helyes magyarság. Bp. 1943, Dante. 470 p.

HALL, Róbert A[nderson]: Hungarian grammar. Baltimore 1944. 91 p. (A Language melléklete.) - Ua.: New York 1966, Kraus. 91 p. (Language monograph 21.)

TOMPA József: Magyar nyelvismeret. Bp. 1948, Egyetemi nyomda. 215 p: (Új nevelés könyvtára 5.)

SAUVAGEOT, Aurélien: Esquisse de la langue hongroise. Paris 1951, Klincksieck 337 p. (Les langues et leurs structures 3.)

MAJTINSKAJA, K. E.: Vengerskij jazyk. 1-3. (1. Vvedenie, fonetika, morfologij;
2. Grammaticeskoe slovoobrazovanie. 3. Sintaksis.) Moskva 1955-1960, Akadernija Nauk. 303, 225, 374 p.

RÁCZ Endre - TAKÁCS Etel: Kis magyar nyelvtan. Bp. 1959, Gondolat. 312 p. - 6. kiad.: 1983.

A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. (Szerk.: TOMPA József.) 1-2. köt. Bp. 1967-1962. Akad. K. 599, 579 p. - 2. kiad.: 1970.

FÖLDI János: A versírásról. (Bev., utószó, jegyz., magy.: a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium munkaközössége.) Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 259 p., 4 t.
A Debreceni Grammatika második része.

BÁRCZI Géza: A magyar nyelv életrajza. Bp. 1965, Gondolat. 462 p., 19 t. - 2. kiad.: 1975.

BÁRCZI Géza - BENKŐ Loránd - BERRÁR Jolán: A magyar nyelv története. Egyetemi tankönyv. Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 599 p. - 2. kiad.: 1978.

BENCÉDY József - FÁBIÁN Pál - RÁCZ Endre - VELCSOV Mártonné: A mai magyar nyelv. Egyetemi tankönyv. Bp. 1968, Tankönyvkiadó. 571 p. - 5. kiad.: 1982.

PAPP, István: Unkarin kielen história. Helsinki1968, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 236 p.

SZENCZI MOLNÁR, Albert: Nova grammatica Ungarica. (Intr.: Gyula DÉCSY.) The Hague 1968, Mouton. XVII, 202 p. (Indiana University publications. Uralic and Altaic series 98.)
Az 1610. évi hanaui kiadás fakszimile kiadása.

TOMPA, József: Ungarische Grammatik. Bp.-The Hague 1968, Akad. K.-Mouton. 426 p.

BALOGH Dezső - GÁLFFY Mózes-J. NAGY Mária: A mai magyar nyelv kézikönyve. Bukarest 1971, Kriterion. 460 p.

SAUVAGEOT, Aurélien: L'édification de la langue hongroise. Paris 1977, Klincksieck. 424 p. (Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne. Serié Recherches 61.)

The Hungarian language. (Ed.: Loránd BENKŐ, Samu IMRE.) Bp.-The Hague-Paris
1972, Akad. K.-Mouton. 379 p., 8 t.

Osnovy finno-ugorskogo jazykoznanija. (Red.: V. I. LYTKIN, K. E. MAJTINSKAJA, K. REDEI.) 1-3. Moskva 1974-1975, Nauka. 483, 463, 346 p.
Az uráli nyelvek grammatikai leírását is magában foglalja.


4.2 Nyelvkönyvek

BÁNHIDI, Zoltán-JÓKAY, Zoltán-SZABÓ, Dénes: Lehrbuch der ungarischen Sprache. Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 491 p., 4 t. (Tanuljunk nyelveket!) - 7. kiad.: 1972. - U.a.: München 1975, Hueber.

BÁNHIDI, Zoltán-JÓKAY, Zoltán: Ungarisch über Ungarn. Lesebuch und Grammatik für Fortgeschrittene. Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 503 p. (Tanuljunk nyelveket! -Lemen Sie Sprachen!) - 2. kiad.: 1964.

BÁNHIDI, Zoltán-JÓKAY, Zoltán-SZABÓ, Dénes: Learn Hungarian. Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 530 p., 3 t. (Tanuljunk nyelveket!) - 5. kiad.: 1980. - Ua.: A textbook of the Hungarian language. London 1965, Collet. 530 p.

LELKES, István: Maiméi du hongrois. Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 833 p. (Tanuljunk nyelveket!)

FÁBIÁN, Pál: Manuale della lingua ungherese. Bp. 1971, Tankönyvkiadó. 365 p.

BÁNHIDI, Zoltán - JÓKAY, Zoltán - SZABÓ, Dénes: Learn Hungarian. 1-30. lecke. Bp. 1978, Hungaroton. 20 lemezoldal.

MIKESY, Sándor: Ungarisches Lehrbuch. Bp.-Leipzig 1978, Akad. K.-Verl. Enzyklopädie. 525 p.

SZÍJ, Enikő: Kurs vengerskogo jazyka. Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 630 p. - 2. kiad.: 1981.

NAUMENKO-PAPP, Ágnes: Praktieeskij kurs vengerskogo jazyka. Moskva 1952, Vyssajam Skola. 351 p.


5. RÉSZMONOGRÁFIÁK

5.1 Helyesírás

Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. A Magyar Tudós Társaság különös használatára. Pesten 1832, Trattner J. M., Károlyi István K. 32 p. - Fakszimile kiad.:Bp. 1982, Helikon.

NÉMETH Gyula: A magyar rovásírás. Bp. 1934, Akad. K. 32 p., 7 t.

KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1952, Akad. K. 204 p. (Nyelvészeti tanulmányok 2.)

Helyesírásunk időszerű kérdései. (Szerk.: BENKŐ Loránd.) Bp. 1955, Akad. K. 137 p. (Nyelvtudományi értekezések 4.)

IMRE Samu: A magyar huszita helyesírás néhány kérdése. Bp. 1964, Akad. K. 60 p. (Nyelvtudományi értekezések 43.)

DEME László: Helyesírási rendszerünk logikája. Bp. 1965, MNyT. 40 p. (A MNyTK 110.)

DEME László - FÁBIÁN Pál - BENCÉDY József: A magyar helyesírás rendszere. Bp. 1966, Akad. K. 55 p. (Nyelvtudományi értekezések 54.)

FÁBIÁN Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei. Helyesírásunk alakítására irányuló tudatos törekvések 1772-1832 között. Bp. 1967, Akad. K. 255 p., 11. (Nyelvészeti tanulmányok 9.)

FARKAS Vilmos: Helyesírásunk hangjelölés-rendszerének története. Bp. 1977, Akad. K. 102 p. (Nyelvtudományi értekezések 74.)

SZEMERE Gyula: Az akadémiai helyesírás története. 1832-1954. Bp. 1974, Akad. K. 299 p. (Nyelvészeti tanulmányok 17.)

FARKAS Vilmos: A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése. Bp. 1982, Akad. K. 87 p. (Nyelvtudományi értekezések 111.)


5.2 Hangtan, fonológia

BALASSA József: Magyar hangtan. 1. köt. Magyar fonetika. A hangok és a beszéd fiziológiai elemzése. Bp. 1904, Franklin. 166 p.

MÉSZÖLY Gedeon: A Halotti Beszéd hangtörténeti és alaktani sajátságai. Szeged 1926, Városi ny. 43 p. (Szegedi tudományos könyvtár l.)

LAZICZIUS Gyula: Bevezetés a fonológiába. Bp. 1932, MNyT. 109 p. (A MNyTK 33.)

GOMBOCZ Zoltán: Magyar történeti nyelvtan. Hangtan. 1. Magyar fonetika. 2. Hangtörténet. (Sajtó alá rend.: LAZICZIUS Gyula, PAIS Dezső.) Bp. 1940, MNyT. 98 p. (Gombocz Zoltán összegyűjtött művei 2. l.)

LAZICZIUS Gyula: Fonetika. Bp. 1944, Egyetemi nyomda. 256 p., 4 t., 1 mell. - 2. kiad.: Egyetemi segédkönyv. 1978, Tankönyvkiadó. 210 p.
Megjelent német nyelven is.

GOMBOCZ Zoltán: Hangtörténet. (Közzétette: PAIS Dezső.) 2. kiad. Bp. 1950, MNyT. 38 p. (A MNyTK 77.)

PAIS Dezső: Irányelvek a magyar hangtörténet tárgyalásában. Bp. 1950, MNyT. 24 p. (A MNyTK 78.)

BÁRCZI Géza: Magyar hangtörténet. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 115 p. (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.) - 2., bőv. kiad.: 1958. 196 p.

FÓNAGY Iván: A hangsúlyról. Bp. 7 955, Akad. K. 76 p. (Nyelvtudományi értekezések 18.)

Magyar hangtani dolgozatok. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: BENKŐ Loránd.) Bp. 1958, Akad. K. 160 p. (Nyelvtudományi értekezések 17.)

FÓNAGY Iván: A költői nyelv hangtanából. Bp. 1959, Akad. K. 289 p. (Irodalomtörténeti füzetek 23.)

D. BARTHA Katalin: Tővégi magánhangzóink története a XVI. század közepéig. Bp. 1964, Akad. K. 107 p. (Nyelvtudományi értekezések 42.)

LAKÓ György: A magyar hangállomány finnugor előzményei. Bp. 1965, Akad. K. 66 p. (Nyelvtudományi értekezések 47.)

PAPP István: Leíró magyar hangtan. Egyetemi tankönyv. Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 190 p.

FÓNAGY Iván-MAGDICS Klára: A magyar beszéd dallama. Bp. 1967, Akad. K. 317 p., 4 t.

Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Az egri kiejtési konferencia anyaga. (1965. október 22-23.) (Szerk.: SZATHMÁRI István, GRÉTSY László.) Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 277 p., 2 t. (A MNyTK 120.)

Dolgozatok a hangtan köréből. (Szerk.: PAIS Dezső, BENKŐ Loránd.) Bp. 1969, Akad. K. 161 p. (Nyelvtudományi értekezések 67.)

MOLNÁR József: A magyar beszédhangok atlasza. Egyetemi segédkönyv. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 87 p.

A Beszédszimpozion magyar előadásai. (Szeged, 1971. aug. 27-28.) (Szerk.: MOLNÁR József, WACHA Imre.) Bp. 1976, MNyT. 94 p. (A MNyTK. 139.)

SZENDE Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői. Bp. 1976, Akad. K. 196 p.

LÖRINCZY Éva: A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerűségei. Bp. 1979, Akad. K. 491 p. (Nyelvészeti tanulmányok 19.)

BOLLA Kálmán: Magyar hangalbum. A magyar beszédhangok artikulációs és akusztikus sajátságai. A phonetic conspectus of Hungarian. The articulatory and acoustic features of Hungarian speech-sounds. Bp. 1950, MTA KESz. 179 p. (M. fonetikai füzetek - Hungarian papers in phonetics 6.)

VÉRTES O. András: A leíró hangtan története az újgrammatikusokig. Bp. 1980, Akad, K. 234 p.

Fejezetek a magyar leíró hangtanból. (Szerk.: BOLLA Kálmán.) Bp. 1982, Akad. K. 300 p.


5.3 Lexikográfia

MELICH János: A magyar szótárirodalom. 1. A legrégibb szójegyzékektől P. Pápai szótáráig. Bp. 1907, Athenaeum. 197 p. (Nyelvészeti füzetek 46.)

GÁLDI László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Bp. 1957, Akad. K. 586 p., 5 t.

A szótárírás elmélete és gyakorlata a Magyar nyelv értelmező szótárában. (Szerk.: ORSZÁGH László.) Bp. 2962, Akad. K. 135 p. (Nyelvtudományi értekezések 36.)

Szótártani tanulmányok. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: ORSZÁGH László.) Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 403 p., 3 t.


5.4 Szókészlettan (etimológia, névtan, szakszókincs, jelentéstan, szófajtan)

GOMBOCZ Zoltán: Honfoglalás előtti török jövevényszavaink. Bp. 1908, MNyT. 108 p. (A MNyTK 7.)

MELICH János: Nyelvünk szláv jövevényei. Bp. 1910, MNyT. 31 p. (A MNyTK 13.) - Reprint: 1970.

MELICH János: Keresztneveinkről. Bp. 1914, MNyT. 32 p. (A MNyTK 15.)

GOMBOCZ Zoltán: Árpádkori török személyneveink. Bp. 1915, MNyT. 49 p. (A MNyTK 16.)

GOMBOCZ Zoltán: A magyar történeti nyelvtan vázlata. 4. Jelentéstan. Pécs 1926, Danubia. 114 p. (Tudományos gyűjtemény 16.)

TOLNAI Vilmos: A nyelvújítás. A nyelvújítás elmélete és története. Bp. 1929, Akad. K. 240 p. (A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. 12.)

KNIEZSA István: A párhuzamos helynévadás. Egy fejezet a településtörténet módszertanából. Bp. 1944, M. Történettudományi Intézet. 59 p. (Településtörténeti tanulmányok 2.)

BÁRCZI Géza: A magyar szókincs eredete. Bp. 1951, Tankönyvkiadó. 187 p. (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.) - 2. kiad.: 1958.

BERRÁR Jolán: Női neveink 1400-ig. Bp. J! 952, MNyT. 63 p. (A MNyTK 80.)

KNIEZSA István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. 1-2. köt. Bp. 1955, Akad. K. 1043 p. 2 db. - 2. kiad.: 1974.

KAROLY Sándor: Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában. Bp. 1956, Akad. K. 239 p. (Nyelvtudományi értekezések 10.)

J. SOLTÉSZ Katalin: Az ősi magyar igekötők. Bp. 1959, Akad. K. 261 p.

GOMBOCZ Zoltán: Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. (Közzétette, bev.: LIGETI Lajos.) Bp. 1960, Akad. K. 30 p. (Nyelvtudományi értekezések 24.)

Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtudományi Konferenciája. 1958. (PAIS Dezső közreműködésével szerk.: MIKESY Sándor.) Bp. 1960, Akad. K. 212 p.

GRÉTSY László: A szóhasadás. Egy kevéssé számba vett szóalkotásmód típusai és szerepe irodalmi és köznyelvünk fejlődésében. Bp. 1962, Akad. K. 286 p.

Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. (Szerk.: PAIS Dezső, BENKŐ Loránd.) Bp. 1963, Akad. K. 222 p. (Nyelvtudományi értekezések 38.)

KOVÁCS Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása. Bp. 1964, Akad. K. 206 p. (Nyelvészeti tanulmányok 6.)

KNIEZSA István: A magyar és a szlovák családnevek rendszere. Bp. 1965, ELTE. 112 p.

SEBESTYÉN Árpád: A magyar nyelv névutórendszere. Bp. 1965, Akad. K. 254 p.

PAIS Dezső: Régi személyneveink jelentéstana. Bp. 1966, MNyT. 24 p. (A MNyTK 115.)

KÁLMÁN Béla: A nevek világa. Bp. 1967, Gondolat. 251 p.
Megjelent angol nyelven is.

H. MOLNÁR Ilona: Módosító szók és módosító mondatrészek a mai magyar nyelvben. Bp. 1968, Akad. K. 90 p. (Nyelvtudományi értekezések 60.)

INCZEFI Géza: Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata (Makó környékének földrajzi nevei alapján). Bp. 1970, Akad. K. 275 p. (Nyelvészeti tanulmányok 14.)

KÁROLY Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Bp. 1970, Akad. K. 414 p.

Névtudományi előadások. II. névtudományi konferencia. Budapest, 1969. szeptember 2-4. (Szerk.: KÁZMÉR Miklós, VÉGH József.) Bp. 1970, Akad. K. 396 p. (Nyelvtudományi értekezések 70.)

BÁNHIDI Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene (sportnyelvtörténeti szótárral). Bp. 1977, Akad. K. 323 p. (Nyelvészeti tanulmányok 16.)

BALÁZS, János: Funktionswerte der Pronominalität. Bp.-München 1975, Akad. K. Fink. 240 p. (Ars grammatica l.)

O. NAGY, Gábor: Abriss einer funktionellen Semantik. Bp.-The Hague-Paris 1973, Akad. K.-Mouton. 124 p.

HAJDÚ Mihály: Magyar becézőnevek. 1770-1970. Bp. 1974, Akad. K. 362 p. (Nyelvészeti tanulmányok 18.)

Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. nemzetközi konferenciájának előadásai. (Szerk.: IMRE Samu, SZATHMÁRI István, SZÜTS László.) Bp. 1974, Akad. K. 685 p. (Nyelvtudományi értekezések 83.)

PAIS Dezső: A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. (Sajtó alá rend.: KÁZMÉR Miklós.) Bp. 1975, Akad. K. 344 p.

Az etimológia elmélete és módszere. Az 1974. augusztus 22-24. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai.(Szerk.: BENKŐ Loránd, K. SÁL Éva.) Bp. 1976, Akad. K. 316 p. (Nyelvtudományi értekezések 89.)

JAKAB István: A magyar igekötők állományi vizsgálata. Bp. 1976, Akad. K. 106 p. (Nyelvtudományi értekezések 91.)

KISS Lajos: Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. Bp. 1976, Akad. K. 231 p. (Nyelvtudományi értekezések 92.)

LIGETI Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 1-2. köt. Bp. 1977-1979, MTA Könyvtára. 430 p., l t.; 480 p. (Budapest oriental reprints. Ser. A. 1-2.)

MÁRTON Gyula - PÉNTEK János - VÖŐ István: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Bukarest 1977, Kriterion. 468 p.

ORSZÁGH László: Angol eredetű elemek a magyar szókészletben. Bp. 1977, Akad. K. 175 p. (Nyelvtudományi értekezések 93.)

HAJDÚ Mihály-MOLNÁR József: Az első magyar térkép helynevei. Bp. 1978, ELTE. 107 p., l térk. (M. névtani dolgozatok 7.)

HORVÁTH Mária: Német elemek a XVII. század magyar nyelvében. Bp. 1978, Akad. K. 269 p.

J. SOLTÉSZ Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp. 1979, Akad. K. 206 p.

Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: RÁCZ Endre, SZATHMÁRI István.) Bp. 1980, Tankönyvkiadó. 255 p.

BAKOS Ferenc: A magyar szókészlet román elemeinek története. Bp. 1952, Akad. K. 559 p.

FARKAS Vilmos: Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Bp. 1982, Akad. K. 408 p. (Nyelvészeti tanulmányok 21.)

JAKAB István: A magyar igekötő szófajtan! útja. Bp. 1952, Akad. K. 73 p. (Nyelvtudományi értekezések 112.)

FEHÉRTÓI Katalin: Árpád-kori kis személynévtár. Bp. 1983, Akad. K. 387 p. (Nyelvészeti tanulmányok 25.)

Név és társadalom, 1980. Az 1980. szeptember 22-24-én Veszprémben megtartott III. Országos Névtudományi Konferencia előadásai. (Szerk.: HAJDÚ Mihály, RÁCZ Endre.) Veszprém 1983, TIT - Hazafias Népfront. 266 p.


5.5 Alaktan, mondattan, szövegtan

BRASSAI Sámuel: A magyar bővített mondat. Pest 1870, Eggenberger. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből I. 10.)

SIMONYI Zsigmond: A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. 1-3. köt. Bp. 1857-1883, MTA. XVI, 268 p., 192 p., 256 p.

SIMONYI Zsigmond: A magyar határozók. 1-2. köt. Bp. 1855-1895, MTA. 456, 462 p.

MOLECZ Béla: A magyar szórend történeti fejlődése. Bp. 1900, Szerző. 194 p.

MELICH János: A magyar tárgyas igeragozás. Alaktani fejtegetés. Bp. 1974, MNyT.
76 p. (A MNyTK 14.) - Reprint: 1970.

SIMONYI Zsigmond: A jelzők mondattana. Nyelvtörténeti tanulmány. Bp. 1974, MTA. 194 p.

ZOLNAI Gyula: A mondatátszövődés. Bp. 1926, MTA. 52 p. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XXIV. 8.)

KLEMM Antal: Magyar történeti mondattan. 1-3. rész. Bp. 1925-1942, MTA. 660 p.
(A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. 6.)

HORGER Antal: A magyar igeragozás története. Szeged 1957, Ferenc József Tudományegyetem. 158 p. (Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae. Sectio philologico-historica II.)

GYÖRKE József: Tő, képző, rag. (Szó- vagy jelrésztan.) Bp. 1943, MNyT. 44 p. (A MNyTK 67.)

BÁNHIDI Zoltán: A magyar összetett igealakok jelentéstörténete. Bp. 1957, Akad. K. 71 p. (Nyelvtudományi értekezések 71.)

BERRÁR Jolán: Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből. Bp. 1957, Akad. K. 81 p. (Nyelvtudományi értekezések 13.)

BERRÁR Jolán: Magyar történeti mondattan. Bp. 1957, Tankönyvkiadó. 191 p. (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.)

BÁRCZI Géza: Magyar történeti szóalaktan. 1. köt. A szótövek. Bp. 1955, Tankönyvkiadó. 67 p. (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.)

D. BARTHA Katalin: Magyar történeti szóalaktan. 2. köt. A magyar szóképzés története. Bp. 1955, Tankönyvkiadó. 138 p. (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.)

KÁROLY Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban. Bp. 1955, Akad. K. 78 p. (Nyelvtudományi értekezések 16.)

BERRÁR Jolán: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig. Bp. 1960, Akad. K. 148 p. (Nyelvtudományi értekezések 23.)

ANTAL László: A magyar esetrendszer. Bp. 1967, Akad. K. 146 p. (Nyelvtudományi értekezések 29.)

Nyelvtani tanulmányok. (Szerk.: SULÁN Béla.) Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 212 p.

B. LŐRINCZY Éva: Képző- és névrendszertani vizsgálódások. Bp. 1962, Akad. K. 138 p. (Nyelvtudományi értekezések 33.)

RÁCZ Endre: A magyar nyelv következményei mondatai. Bp. 1965, Akad. K. 114 p. (Nyelvtudományi értekezések 39.)

Alak- és mondattani gyűjtelék. (Szerk.: PAIS Dezső, BENKŐ Loránd.) Bp. 1965 , Akad. K. 159 p. (Nyelvtudományi értekezések 46.)

ZSILKA János: A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer. Tárgyas mondatszerkezetek. Bp. 1966, Akad. K. 130 p. (Nyelvtudományi értekezések 53.)

KIEFER, F.: On emphasis and word order in Hungarian. Bloomington-The Hague 1967, Indiana University-Mouton. 243 p. (Indiana University publications. Uralic and Altaic series 76.)

HADROVICS László: A funkcionális magyar mondattan alapjai. Bp. 1969, Akad. K 368 p.

KELEMEN József: A mondatszók a magyar nyelvben. Bp. 1970, Akad. K. 435 p (Nyelvészeti tanulmányok 12.)

DEME László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Magyar szövegek alapján. Bp. 1977, Akad. K. 406 p. (Nyelvészeti tanulmányok 15.)

DEZSŐ László: A jelzős "főnévi csoport" kérdései a magyarban. Bp. 1972, Akad. K. 78 p. (Nyelvtudományi értekezések 76.)

GÁLFFY Mózes: Nyelvi forma - nyelvi érték. Alak- és mondattani elemzések. Bukarest 1972, Tudományos Könyvkiadó. 276 p.

Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: RÁCZ Endre, SZATHMÁRI István.) Bp. 1974, Tankönyvkiadó. 159 p.

PAPP Ferenc: A magyar főnév paradigmatikus rendszere. Leírás és automatikus szintézis. Bp. 1975, Akad. K. 327 p.

RÁCZ Endre: Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. Bp. 1977, MNyT. 45 p. (A MNyTK 149.)

Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: RÁCZ Endre, SZATHMÁRI István.) Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 215 p.

A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. (Szerk.: SZATHMÁRI István, VÁRKONYI Imre.) Bp. 1979, MNyT. 148 p. (A MNyTK 154.)

A magyar nyelv grammatikája. A Magyar Nyelvészek 3. Nemzetközi Kongresszusának előadásai. Nyíregyháza 1977.aug.23-27. (Szerk.: IMRE Samu, SZATHMÁRI István, SZÜTS László.) Bp. 1980, Akad. K. 792 p. (Nyelvtudományi értekezések 104.)

NAGY Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Bp. 1980, Akad. K. 169 p.

Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Egyetemi tankönyv. (Szerk.: RÁCZ Endre, SZATHMÁRI István.) Bp. 1983, Tankönyvkiadó. 363 p.

BENKŐ Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék. Bp. 1984, Akad. K. 201 p.


5.6 Frazeológia

TOLNAI Vilmos: A szólásokról. Adalék a szóláshasonlatok, szólásmódok és közmondások elméletéhez. Bp. 1910, MNyT. 57 p. (A MNyTK 12.)

O. NAGY Gábor: Mi a szólás? Bp. 1954, MNyT. 28 p. (A MNyTK 87.)

HORVÁTH János: Versritmusú szólások a kötetlen beszédben. Bp. 1958, MNyT. 31 p. (A MNyTK 100.)

BÁLINT Sándor: Szegedi példabeszédek és jeles mondások. Bp. 1972, MNyT. 171 p. (A MNyTK 127.)

HADROVICS László: Szavak és szólások. Bp. 1975, Akad. K. 134 p. (Nyelvtudományi értekezések 88.)

O. NAGY Gábor: A magyar frazeológiai kutatások története. Bp. 1977, Akad. K. 98 p. (Nyelvtudományi értekezések 95.)


5.61 Szólás-, szállóige- és szinonimagyűjtemények

BARANYAI DECSI János: Adagiorum Graeco-Latino-Ungaricorum chiliades quinque. Bártfa 1598. (Sajtó alá rend., bev.: MOLNÁR József.) Bp. 1978, ELTE. 8 p., 111 lev. (Fontes ad historiam linguarum populorumque Uraliensium 5.)
Fakszimile kiadás.

Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. (Gyűjt., rend.: MARGALITS Ede.) Bp. 1897, Kókay. 770 p.

TÓTH Béla: Szállóigék lexikona. Bp. 1906, Franklin. 379 p.

PORA Ferenc: A magyar rokonértelmű szók és szólások kézikönyve. Bp. 1907, Athenaeum. 523 p.

KERTÉSZ Manó: Szokásmondások. Nyelvünk művelődéstörténeti emlékei. Bp. 1922, Révai. 286 p.

BALASSA László: Garmada. Rokon értelmű szócsoportok és írói kifejezésformák. Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 187 p.

O NAGY Gábor: Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Bp. 1957, Gondolat. 386 p. - 3., bőv. kiad.: 1979. 517 p.

O NAGY Gábor: Magyar szólások és közmondások. Bp. 1966, Gondolat. 860 p. - 3. kiad.: 1982.


5.7 Stilisztika

DENGL János: Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus. Bp. 1937, Grill. 468 p.

ZOLNAI Béla: Nyelv és stílus. Tanulmányok. Bp. 1957, Gondolat. 351 p.

FÁBIÁN Pál-SZATHMÁRI István-TERESTYÉNI Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 297 p. (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.)

A magyar stilisztika útja. (Sajtó alá rend., a lexikont írta és a bibliográfiát összeáll.: SZATHMÁRI István.) Bp. 1967, Gondolat. 699 p., 5 t.

Stilisztikai tanulmányok. A Kiadói Főigazgatóság stilisztikai előadássorozatának teljes anyaga. Bp. 1967, Gondolat. 452 p.

BENKŐ László: A szépirodalmi stílus elemzése. Bp. 1962, Akad. K. 135 p. (Nyelvtudományi értekezések 35.)

ZOLNAI Béla: Nyelv és hangulat. A nyelv akusztikája. Bp. 1964, Gondolat. 297 p.

SZABÓ Zoltán: Kis magyar stílustörténet. Bukarest 1970, Kriterion. 317 p.

TOMPA József: A művészi archaizálás és a régi magyar nyelv. Bp. 1972, Akad. K. 353 p.

RÉVAI Miklós: A magyar szép toll. (Sajtó alá rend.: ÉDER Zoltán.) Bp. 1973, Akad. K. 366 p.

BENCZE Lóránt: Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa. Bp. 1973, ELTE. 103 p. (Nyelvtudományi dolgozatok 10.)

SZATHMÁRI István: A százéves Magyar Nyelvőr és a stilisztika. Bp. 1974, MNyT. 19 p. (A MNyTK 136.)

ZSILKA Tibor: Stilisztika és statisztika. Bp. 1974, Akad. K. 96 p.

Stilisztikai tanulmányok. (Vál., utószó: MURVAI Olga.) Bukarest 1976, Kriterion. 253 p. (Korunk könyvek.)

SZABÓ Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai. Kolozsvár-Napoca 1977, Dacia. 214 p.


5.8 Nyelvjárás és nyelvi norma

BALASSA József: A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Bp. 1891, MTA. 150 p.

HORGER Antal: A magyar nyelvjárások. Bp. 1934, Kókay. 172 p.

LAZICZIUS Gyula: A magyar nyelvjárások. Bp. 1936, MTA. 58 p. (A magyar nyelvtudomány kézikönyve I. 11.)

SZŰCS József: A népnyelvi kutatás története. Bp. 1936. 45 p.

HEGEDŰS Lajos: Elektro-akusztikai berendezések a beszéd- és a nyelvjáráskutatás szolgálatában. Bp. 1947, MNyT. 24 p., 8 melléklet. (A MNyTK 62.)

BÁRCZI Géza: Régi magyar nyelvjárások. Bp. 1947, Néptudományi Int. 32 p. (A magyar népkutatás kézikönyve füzetei.)

DEME László: A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Bp. 1955, Akad. K. 75 p. (Nyelvtudományi értekezések 3.)

BENKŐ Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. Bp. 1957, Tankönyvkiadó. 111 p. (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.)

DEME László: A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. Bp. 1959, Akad. K. 92 p. (Nyelvtudományi értekezések 20.)

PAPP László: XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása. Bp. 1959, Akad. K. 75 p. (Nyelvtudományi értekezések 19.)

BENKŐ Loránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában. Bp. 1960, Akad. K. 548 p., 20 t.

Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből. (Szerk., bev.: PAIS Dezső.) Bp. 1960, Akad. K. 289 p.

PAPP László: Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában. Bp. 1967, Akad. K. 227 p. (Nyelvtudományi értekezések 25.)

MOLNÁR József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527-1576 között. Bp. 1963, Akad. K. 353 p. (Nyelvészeti tanulmányok 5.)

VÉGH József: Nevezetesebb külföldi nyelvjárási szókincsgyűjtések és a magyar nyelvjárási szókincsarchívum terve. A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyagának és szókincsének gyűjtése. Bp. 1964, MNyT. 31 p. (A MNyTK 109.)

KÁLMÁN Béla: Nyelvjárásaink. Egyetemi tankönyv. Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 149 p.

SZATHMÁRI István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp. 1965, Akad. K. 453 p. (Nyelvészeti tanulmányok 11.)

IMRE Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Bp. 1977, Akad. K. 393 p.

HAJDÚ Mihály-KÁZMÉR Miklós: Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Egyetemi segédkönyv. Bp. 1974, Tankönyvkiadó. 291 p., l térkép.

A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti és módszertani kérdései. (Szerk.: DEME László, IMRE Samu.) Bp. 1975, Akad. K. 345 p.


5.9 Magyar vonatkozású finnugrisztikai, összehasonlító nyelvészeti munkák

SAJNOVICS, Joannes: Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tymaviae 1770, Academia Societatis Jesu. 132 p. - Fakszimile kiadás: (Intr.: Thomas A. SEBEOK.) Bloomington-The Hague 1967. (Indiana University publications. Uralic and Altaic series 91.) - A mű német nyelvű kiadása: Beweis, dass die Sprache der Ungarn und Lappen dieselbe ist. (Hrsg. von Gyula DÉCSY, Wolfgang VEENKER.) Wiesbaden 1972, Harrassowitz. 163 p. (Veröffentlichungen der Societatis Uralo-Altaicae 5.)

SZINNYEI József: Magyar nyelvhasonlítás. Bp. 7596, Hornyánszky. 107 p. - 7., bőv., jav. kiad.: 1927. 164 p. (Finnugor kézikönyvek.)

SZINNYEI, József: Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Berlin-Leipzig 1970, Göschen. 156 p. (Sammlung Göschen 463.) - 2. kiad.: 1922.

ZSIRAI Miklós: Finnugor rokonságunk. Bp. 1957, MTA. 587 p.

FOKOS Dávid: A finnugor és a török mondat ősi sajátságai. Finnugor-török mondattani egyezések. Bp. 1947, Neuwald ny. 22 p.

COLLINDER, Björn: Comparative grammar of the Uralic languages. Stockholm 1960, Almqvist and Wiksell. 416 p.

Congressus Internationalis Fenno-ugristarum Budapestini habitus 20-24. sept. 1960. (Red.: Gyula ORTUTAY.) Bp. 1963, Akad. K. 490 p.

DÉCSY, Gyula: Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden 1965, Harrassowitz. 251 p.

HAJDÚ Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. A magyar nyelv finnugor alapjai.

Egyetemi tankönyv. Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 179 p.

TAULI, Valter: Struktural tendencies in Uralic languages. The Hague 1966, Mouton. 308 p. (Indiana University publications. Uralic and Altaic series 17.)

Congressus secundus Internationalis Fenno-ugristarum Helsingiae habitus 23-28. aug. 1965. Pars 1. Acta linguistica. (Red.: Paavo RAVILA.) Helsinki 1965, Societas Fenno-ugrica. 586 p.

HAARMANN, Harald-VARRI-HAARMANN, Anna-Liisa: Die finnisch-ugrische Sprachen. Soziologische und politische Aspekte ihrer Entwicklung. Hamburg 1974, Helmut Buske. 307 p. (Fenno-ugrica l.)

KÜNNAP, Ago-PALMEOS, Paula-SEILENTHAL, Tönu: Pőhja ja itta. Lehekülgi meie sugulaskeelte uurimisloost. Tallinn 1974, Valgus. 198 p.

Congressus tertius Internationalis Fenno-ugristarum Tallinnae habitus 17-23. aug. 1970. (Red.: Valmen HALLAP.) Pars 1. Acta linguistica. (Cur.: P. ARISTE.) Tallinn 1975. 752 p.

HAJDÚ, Péter: Finno-ugrian languages and peoples. London 1975, Deutsch. 254 p. (The language library.)

Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. (Szerk.: HAJDÚ Péter.) Bp. 1975, Corvina. 320 p.

A vízimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. (Vál., szerk.: GULYA János.) Bp. 1975, Európa. 502 p.

Ancient cultures of the Uralian peoples. (Ed.: Péter HAJDÚ.) Bp. 1976, Corvina. 335 p.

Uralisztikai olvasókönyv. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: DOMOKOS Péter.) Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 634 p.

HAJDÚ Péter - DOMOKOS Péter: Uráli nyelvrokonaink. Egyetemi tankönyv. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 423 p.

Les peuples Ouraliens. Leur culture, leurs traditions. (Publié sousla direction de Péter HAJDÚ.) Bp. 1950, Corvina. 372 p., 16 t.

Congressus quartus Internationalis Fenno-ugristarum Budapestini habitus 9-15 sept. 1975. (Red.: Gyula ORTUTAY.) Pars. 3. Acta sectionis linguisticae. (Curaverunt: Gábor BERECZKI, János GULYA.) Bp. 1957, Akad. K. 451 p.

Congressus quintus Internationalis Fenno-ugristarum. Turku, 20-27. aug. 1980. (Red.: Osmo IKOLA.) Pars 6-7. (Curaverunt: Kaisa HAKKINEN, M. K. SUOJANEN.) Turku 1957, Suomen Kielen Seura. 486, 464 p.

HAJDÚ Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Egyetemi tankönyv. Bp. 1957, Tankönyvkiadó. 202 p.


6. ÖSSZEVETŐ NYELVVIZSGÁLAT, TIPOLÓGIA

Szerbhorvát-magyar kontrasztív nyelvtan. 1-4. köt. Újvidék 1971-1975, Hungarológiai Int. (A Hungarológiai Int. nyelvészeti füzetei 1-4.)
1. DEZSŐ László: Tipológiai vizsgálatok. 1971. 96 p.
2. DEZSŐ László - MIKES Melánia - VUKOVlC Gordana: A főnévi csoport alapkérdései. 1972. 117 p.
3. MIKES Melánia - DEZSŐ László - MATIJEVICS Lajos: A jelzős főnévi csoport. 1973. 95 p.
4. VAJDA József: A hely- és időhatározós szerkezetek. 1975. 99 p.

LOTZ, J[ohn]: Script, grammar and the Hungarian writing system. Bp.-Bloomington 1972. 48 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 2.)

NEMSER, William: Contrastive research ön Hungarian and English in the United States. Bp.-Bloomington 1972. 43 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 3.)

Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. Az élő nyelvek összevető nyelvtanainak elvi és gyakorlati kérdései című nemzetközi munkaértekezlet anyaga. Pécs, 1971. (Szerk.: HORVÁTH Miklós, TEMESI Mihály.) Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 479 p.

Four papers of the Pécs Conference on Contrastive Linguistics. (Pécs, 14-16 October 1971.) Bp.-Bloomington 1975. 65 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 4.)

STEPHANIDES, Éva: A contrastive study of the English and Hungarian article. Bp.-Bloomington 1974. 123 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 5.)

KERESZTES, Kálmán: Hungarian postpositions vs. English prepositions: a contrastive study. Bp.-Bloomington 1975. 203 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 7.)

VARGA, László: A contrastive analysis of English and Hungarian sentence prosody. Bp.-Bloomington 1975. 141 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 6.)

BERTÓK Imre: A szlovák és a magyar nyelv kontrasztív elemzése, különös tekintettel az esetrendszerre. Bratislava 1977, Slovenské Pedagogjcké Nakladatel'stvo. 236 p.
HAVAS Ferenc: A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. Bp. 1974, Akad. K. 90 p. (Nyelvtudományi értekezések 85.)

Kontrastive Studien ungarisch-deutsch. (Hrsg., eingl.: János JUHÁSZ.) Bp. 1950, Akad. K. 139 p. (Studia comparationis linguae Hungaricae.)

Studies in English and Hungarian contrastive linguistics. (Ed.: L[ászló] DEZSŐ, W[illiam] NEMSER.) Bp. 1950, Akad. K. 589 p.


7. TUDOMÁNYTÖRTÉNET

SZABÓ T. Attila: Csűry Bálint emlékezete. (Csűry Bálint munkásságának jegyzékét összeáll.: BALASSA Iván.) Bp. 1947, MNyT. 16 p. (A MNyTK 56.)

Szinnyei József emlékezete. 1857-1957. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának 1957. május 27-én Szinnyei József emlékére rendezett együttes ülése. Bp. 1955, MNyT. 21 p. (A MNyTK 96.)

Horváth Jánosról. Méltatások, emlékezések. (Szerk.: PAIS Dezső.) Bp. 1955, MNyT. 31 p. (A MNyTK 99.)

HEGEDŰS József: A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú európai nyelvtudomány tükrében. Bp. 1966, Akad. K. 115 p. (Nyelvtudományi értekezések 56.)

KISS Lajos: Kniezsa István. Bp. 1965, MNyT. 24 p. (A MNyTK 123.)

Tanulmányok a magyar és a finnugor nyelvtudomány történetéből. 1850-1920. (Szerk.: SZATHMÁRI István.) Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 173 p.

ÉDER Zoltán: A magyar nyelvtudomány történetére vonatkozó munkálatok az utóbbi negyedszázadban. 1945-1970. Bp. 1972, MNyT. 42 p. (A MNyTK 130.)

ÉDER Zoltán: Révai Miklós. Bp. 1972, Akad. K. 295 p. (A múlt magyar tudósai.)

NÉMETH Gyula: Gombocz Zoltán. Bp. 1972, Akad. K. 257 p. (A múlt magyar tudósai.)

LAKÓ György: Sajnovics János. Bp. 1975, Akad. K. 247 p. (A múlt magyar tudósai.)

KISS Lajos: Melich János emlékezete. Születésének századik évfordulója alkalmából. Bp. 1975, MNyT. 17 p. (A MNyTK 134.)

Sajnovics János. Sajnovics János emlékülés és tudománytörténeti szimpozion (Székesfehérvár-Tordas 1970. május 12-14.) (Szerk.: GULYA János, SZATHMÁRI István.) Bp. 1974, MNyT. 157 p. (A MNyTK 131.)

TOMPA József: Simonyi Zsigmond. Bp. 1975, Akad. K. 227 p. (A múlt magyar tudósai.)

D. MÁTAI Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós (Gegő Elek 1805-1844). Bp. 1976, MNyT. 55 p. (A MNyTK 146.)

PUSZTAY János: Az "ugor-török háború" után. Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből. Bp. 1977, Magvető. 184 p. (Gyorsuló idő.)

ÉDER Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság. Bp. 1975, Akad. K. 315 p., 4 t.

GULYA János: Gyarmathi Sámuel. Bp. 1975, Akad. K. 202 p. (A múlt magyar tudósai.)

SZATHMÁRI István: Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány. Bp. 1975, MNyT. 34 p. (A MNyTK 150.)

LAKÓ György: Budenz József. Bp. 1950, Akad. K. 229 p., 11. (A múlt magyar tudósai.)

TEMESI Mihály: A magyar nyelvtudomány. Irányok és eredmények a felszabadulás óta. Bp. 1950, Gondolat. 408 p.

BENKŐ Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. Bp. 1952, Akad. K. 82 p. (Nyelvtudományi értekezések 113.)

LÁNCZ Irén: Szarvas Gábor. Újvidék 1982, Forum. 147 p.

MIKÓ Pálné: Márton József a magyar nyelvért. Bp. 1982, ELTE. 119 p. (A nyelvtudomány és a nyelvoktatás műhelyéből l.)


8. NYELVMŰVELÉS, NYELVHELYESSÉG

Nyelvművelésünk főbb kérdései. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: LŐRINCZE Lajos.) Bp. 1953, Akad. K. 294 p.

Nyelvművelő. (Szerk.: LŐRINCZE Lajos.) Bp. 1956, Művelt Nép. 412 p.

Magyar nyelvhelyesség. Előadások, gyakorlószövegek, irodalom. A Kiadói Főigazgatóság 1956. február-júniusi nyelvművelő előadássorozatának teljes anyaga. (Szerk.: DEME László, KÖVES Béla.) Bp. 1957, Kossuth K. VIII, 375 p. 4., átd. kiad.: 1969, Tankönyvkiadó. 395 p.

Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga. (Szerk.: BENKŐ Loránd.) Bp. 1960, Akad. K. 349 p.

Édes anyanyelvünk. (Szerk.: LŐRINCZE Lajos.) Bp. 1967, Akad. K. 507 p. - 3., jav. kiad.: 1972. 470 p.

Egy emberöltő nyelvünk védelmében. NAGY J. Béla válogatott tanulmányai és cikkei. (Szerk., bev.: FERENCZY Géza.) Bp. 1968, Akad. K. 322 p.

LŐRINCZE Lajos: Nyelvőrségen. Bp. 1965, Akad. K. 459 p.

Anyanyelvi kaleidoszkóp. (Szerk.: GRÉTSY László.) Bp. 1975, Gondolat. 319 p.

BÁRCZI Géza: Nyelvművelésünk. Bp. 1974, Gondolat. 136 p.

RÓNAI Béla - KERESZTES László: Nyelvművelés és beszédtechnika. Bp. 1974, Tankönyvkiadó. 500 p.

Szónokok, előadók kézikönyve. (Szerk.: DEME László.) Bp. 1974, Kossuth K. 204 p.

Anyanyelvünk művelése. Cikkek és tanulmányok, (összeáll.: GÁLFFY Mózes, MURADIN László.) Bukarest 1975, Kriterion. 270 p.

W. BÍRÓ Ágnes-GRÉTSY László-KEMÉNY Gábor: Hivatalos nyelvünk kézikönyve. (Szerk.: GRÉTSY László.) Bp. 1976, Pénzügyminisztérium, Államigazgatási Szervezési Intézet. 352 p. - 2., átd. kiad.: 1978. 346 p.

Mai magyar nyelvünk. (Szerk.: GRÉTSY László.) Bp. 1976, Akad. K. 104 p.

KOVALOVSZKY Miklós: Nyelvfejlődés - nyelvhelyesség. Bp. 1977, Akad. K. 220 p.

JAKAB István: Nyelvünkről - nyelvünkért. Bratislava 1950, Madách K. 252 p.

Nyelvművelő kézikönyv. (Főszerk.: GRÉTSY László, KOVALOVSZKY Miklós.) 1-2. köt. Bp. 1980-1985. Akad. K. 1294, 1291 p.

Új anyanyelvi kaleidoszkóp. (Szerk.: FELDE Györgyi, GRÉTSY László.) Bp. 1950, Gondolat. 330 p.

FÁBIÁN Pál: Nyelvművelésünk évszázadai. Bp. 1984, Gondolat. 142 p.


9. VEGYES TARTALMÚ TANULMÁNYKÖTETEK, EMLÉKKÖNYVEK

Budenz-album. Budenz János 25 éves nyelvészeti működése emlékére. (Szerk.: HALÁSZ Ignác, SIMONYI Zsigmond, SZINNYEI József.) Bp. 1884, Akadémiai Könyvkereskedés. 321 p.

Hunfalvy-album- Hunfalvy Pál félszázados akadémiai tagsága emlékére kiadják tisztelői. Bp. 1891. 272 p.

Emlék Szily Kálmánnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökének 80. születésnapja alkalmából, írták a Magyar Nyelv dolgozótársai. Bp. 1918, Szerzők. 132 p.

Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születése napjára. (Szerk.: BEKÉ Ödön, BENEDEK Marcell, TURÓCZI-TROSTLER József.) Bp. 1934, Ranschburg. 198 p.

GOMBOCZ Zoltán: [Kisebb dolgozatok.] (A kötet anyagát összeválogatta és a kiadást gondozta: ZSIRAI Miklós.) Bp. 1938, Akadémia. 156 p. (Gombocz Zoltán összegyűjtött művei l.)

Emlékkönyv Melich János 70. születésnapjára, írták: tisztelői, barátai, tanítványai. Bp. 1942, MNyT. 552 p.

A második országos nyelvészkongresszus. (Szeged, 1952.) Bp. 1954, MNyT. 241 p. (A MNyTK 83.)

Nyelvünk a reformkorban. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: PAIS Dezső.) Bp. 1955, Akad. K. 683 p.

Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. A III. Országos Magyar Nyelvészkongresszus előadásai. 1954. (Szerk.: KNIEZSA István.) Bp. 1956, Akad. K. 342 p.

Emlékkönyv Pais Dezső 70. születésnapjára, írták: tisztelői, barátai és tanítványai. (Szerk.: BÁRCZI Géza, BENKŐ Loránd.) Bp. 1956, Akad. K. 711 p.

MELICH János: Dolgozatok. 1-2. köt. Bp. 1957-1963, Akad. K. 70, 147 p. (Nyelvtudományi értekezések 11, 41.)

A VIII. nemzetközi nyelvészkongresszus. LAKÓ György, HEGEDŰS Lajos és KÁLMÁN Béla beszámolója. Bp. 1958, MNyT. 20 p. (A MNyTK 98.)

Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Bárczi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából írták tisztelői, barátai, tanítványai. (LIGETI Lajos és PAIS Dezső közreműködésével szerk.: BENKŐ Loránd.) Bp. 1963, Akad. K. 384 p. (Nyelvtudományi értekezések 40.)

A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. 1966. (Szerk.: IMRE Samu, SZATHMÁRI István.) Bp. 1967, Akad. K. 589 p., 11. (Nyelvtudományi értekezések 58.)

SZABÓ T. Attila: Válogatott tanulmányok, cikkek. 1-6. köt. 1. Anyanyelvünk életéből. 2. A szó és az ember. 3. Nyelv és múlt. 4. Nép és nyelv. 5. Nyelv és irodalom. 6. Tallózás a múltban. Bukarest 1970-1985, Kriterion. 673, 673, 622, 674, 628, 582 p.

Nyelvészet és gyakorlat. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: BENKŐ Loránd, SZÉPE György.) Bp. 1977, Akad. K. 133 p. (Nyelvtudományi értekezések 75.)

Hagyományos nyelvtan - modern nyelvészet. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: TELEGDI Zsigmond.) Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 206 p.

Nyelvtudományi vándorgyűlés. (Hódmezővásárhely, 1972. okt. 20-21.) (Szerk.: SZATHMÁRI István.) Bp. 1973, MNyT. 77 p. (A MNyTK 133.)

Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. nemzetközi konferenciájának előadásai. 1972. augusztus 22-25. (Szerk.: IMRE Samu, SZATHMÁRI István, SZÜTS László.) Bp. 1974, Akad. K. 685 p. (Nyelvtudományi értekezések 83.)

Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen. (1974. máj. 23-25.) (Szerk.: SZATHMÁRI István, ÖRDÖG Ferenc.) Bp. 1975, MNyT. 202 p. (A MNyTK 140.)

LOTZ János: Szonettkoszorú a nyelvről. (Lotz János közreműködésével vál., szerk.: SZÉPE György.) Bp. 1976, Gondolat. 390 p.

TOMPA József: Anyanyelvi olvasókönyv. Rendszer és mozgás mai nyelvünkben. Bp. 1976, Gondolat. 391 p.

BÁRCZI Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. (Összeáll., szerk.: PAPP László. Bev.: SZATHMÁRI István.) Bp. 1980, Gondolat. 529 p.

Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Emlékkönyv Benkő Loránd születésének 60. évfordulójára. (Szerk. HAJDÚ Mihály, KISS Jenő.) Bp. 1981. ELTE. 296 p.

MÉSZÖLY Gedeon: Népünk és nyelvünk. Válogatott tanulmányok. (Vál., szerk.: SZATHMÁRI István. A szöveget gond.: TOLCSVAI NAGY Gábor.) Bp. 1952, Gondolat. 611 p.
Vissza  Tartalom  Előre