Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14184 dokumentum

A kiszolgáltatottak : Recski dokumentum-regény és válogatott írások / Földváry-Boér Elemér ; szerkesztő Csanád Béla

Magyar történelem 1946-1989, Politikatörténet, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, munkatábor, állami terror, diktatúra, politikai üldözés, szocializmus, Államvédelmi Hatóság, Recsk, Magyarország, 20. sz., 1950-es évek, Rákosi-korszak

"Micsoda boldogság internáló táborba kerülni! Őrületes zsúfoltság van. Egy személynek 40 cm széles hely jut lefekvéskor. És ez a rengeteg ember mind kedves ahhoz, aki kiéhezve, tönkreverve újonnan érkezik a vizsgálati fogságból. Hizlalják az újoncokat. Kedves szavak és evés egész nap."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14602   2015-10-13

Biarritz és társa és egyéb elbeszélések / Szomaházy István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Biarritz ur, a Biarritz és Tsa czég főnöke, pár barátságos sorban, értesitett, hogy szerdán, a déli órákban szivesen rendelkezésemre áll, s ha kivánom, készséggel megismertet az egész üzleti szervezettel. A Biarritz és Tsa a legmodernebb czég egyike; ők a legnagyobb házasság-közvetitők az osztrák-magyar monarkhia területén."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14558   2015-10-13

Diru la veron! = Mondd meg az igazat! / Salga Attila ; fordító Papp Tibor

Nyelvoktatás, Kortárs magyar irodalom
eszperantó, eszperantó irodalom, publicisztika, 20. sz.

"Antaŭ kelke da jaroj oni komencis disvastigi - onidire, laŭ statistikaj indikoj -, ke dekkvin procentoj de la loĝantaro en nia lando parolas iujn fremdajn lingvojn. Sed la statistikon pri la »averaĝulo« la realo ofte refutas. Tamen kiel orientiĝas, kiel (povas) sukcesi la turisto veninta en nian urbon?"

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14557   2015-10-13

A királynő emléke / Fossil Codger

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, sci-fi, 20-21. sz.

"A »királynőképzőben« természetesen nemcsak királynőket képeztek. Sőt, azt aztán a legkevesebbet! Elvégre ha nem történik valami baleset, márpedig a királynő életére Csiszíföldön nagyon vigyáztak, akkor emberöltőnként királynőből csupán egyetlenegy kellett! S egy emberöltőnek még a barbároknál is vagy harminc év volt számítható..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14556   2015-10-13

A Nagy Terjeszkedés / Fossil Codger

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, sci-fi, 20-21. sz.

"- Minden ember, minden egyes férfi és nő akit itt látsz, egy-egy élő bizonyíték a mi igazunkra, a csiszík igazára! ... Itt egészen pontosan negyvenhatezer és kilencszázhuszonöt embert láthatsz, akik mára már csiszík, de nem születtek annak: mindet a Nagy Terjeszkedés megindulása óta fogadtuk be magunk közé!"

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14555   2015-10-13

A kath. pap egyházi és polgári tekintetben / Imets Fülöp Jákó

Keresztény vallások, Egyháztörténet
papi hivatás, katolikus pap, katolikus papképzés, papság

"Fölserdül az ifju nemzedék s hivatásának öntudatára jőve, ura lesz önmagának; de valamint a sóhajó, ha a révből kiindittatik, inkább ki van téve a romlásnak, a sülyedésnek: úgy az erkölcsi élet tengerén szabadon bocsátott emberiségnek is kormányosra és szükség esetében mentőre van szüksége."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14554   2015-10-13

A büntetés tana / Földvári József

Büntetésvégrehajtás, Büntetőjog
büntetésügy, büntetés-végrehajtás, büntetés-végrehajtó intézet, büntetőjog, büntetőjog elmélete, jogelmélet, jogtörténet, Magyarország, 20. sz.

"A büntetésnek, mint az állami kényszerintézkedés egyik fajának több sajátos politikai, társadalmi és jogi vonatkozása van, amelyek egymással szorosabb vagy gyengébb kapcsolatban állnak. E sajátosságok közül a büntetés lényege, célja és jogalapja között áll fenn talán a legszorosabb összefüggés."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14620   2015-10-12

Társadalmi válságok, konfliktusok a jól-lét kontextusában / szerkesztő Hervainé Szabó Gyöngyvér

Szociológia általában, Közgazdaságtan általában, Gazdaságtörténet, Makroökonómia
konfliktus, gazdasági válság, válságmenedzselés, jóléti társadalom, társadalmi változás, társadalmi részvétel, Magyarország, 21. sz.

"A konfliktusok témaköre önálló kutatási területté az 1970-es, 80-as években vált. Fontos kutatási témákká váltak az emberi társadalom problémáinak kutatása. A korszak konfliktuskutatásának fontos nézőpontja volt, hogy a kutatások egyre inkább interdiszciplinárissá váltak."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14553   2015-10-12

József Kardinal Mindszenty in Wien, 1971-1975 = Mindszenty József bíboros Bécsben, 1971-1975 / szerkesztő Szabó Csaba

Politikatörténet, Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Magyar történelem 1946-1989
érsek, bíboros, katolikus egyház, egyházügy, állambiztonság, belpolitika, Mindszenty József (1892-1975), Bécs, Ausztria, Magyarország, 1970-es évek, Kádár-korszak

"Die historische Kontroverse über Mindszenty reicht zurück in seine Zeit als aktives Oberhaupt der ungarischen Katholiken in den späten 40-ern des 20. Jh., bleibt unvermindert durch die Jahre der détente und der Ostpolitik in den 60-er und 70-er Jahren, und lebte nach 1990 wieder kräftig auf..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14552   2015-10-12

Oktatási jó gyakorlatok Európában : Migránsok oktatásával kapcsolatos szempontok, példák és magyarországi középiskolákban való alkalmazásuk lehetőségei / Joachim László

Pedagógiai módszerek, Középfokú oktatás, Kisebbségek
integrált oktatás, középfokú oktatás, bevándorló, nyelvi kisebbségi csoport, Európai Unió, Magyarország

"A migránsokkal, migráns tanulókkal foglalkozó tanároknak, szakembereknek fontos megismerniük valamennyire diákjaik származási országának kultúráját - ez egyrészt alapvető a megfelelő tanár-diák viszony kialakításához, a diákok világának megértéséhez, másrészt pedig így elő tudják segíteni a diákok közötti interkulturális párbeszédet is."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14551   2015-10-09

Micae mediaevales : Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról / szerkesztő Kádár Zsófia, Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András

Magyar történelem 1526 előtt, Magyar történelem 1527-1790, Művelődéstörténet
magyar történelem, egyháztörténet, Magyarország, Itália, Bizánci Birodalom, 14-17. sz., középkor

"Bár a francia egyházi központokban íródott krónikák és a II. Fülöp uralkodását elbeszélő gesták természetesen tartalmaznak a szentföldi vállalkozással kapcsolatos híradásokat is, az 1189-1190. évek eseményeinek magyar vonatkozásairól bőségesebb tájékoztatást nyerhetünk az angol, valamint a német birodalmi területek forrásanyagából."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14550   2015-10-09

Rákóczinak dicső kora : Tanulmánykötet / szerkesztő Csatáry György

Magyar történelem 1527-1790
magyar történelem, Rákóczi-szabadságharc, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), 1703-1710, 18. sz.

"Vizsgálva Rákóczi koncepciójának genezisét, látnunk kell, hogy a vesztfáliai békére többször hivatkozott, mert az beépült Magyarország történetébe. Példának tekintették, hogy az Erdélyi Fejedelemséget, az akkor még a török protektorátus alatt élő országot, mint Franciaország és Svédország szövetségesét befoglalták a békébe."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14549   2015-10-09

Régi és uj nemesek : Eredeti regény / Ábrányi Kornél

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A legalaposabb reményeket kezdte táplálni az iránt, hogy ő mig egyrészről két millióval megveszi Adél grófnénak összes birtokait, melyek különben testvérek közt is megérnek két és fél milliót, az alatt másrészről ráadásul megkapja fia részére Clarisse comtesse szép kezét is, és ezáltal vérrokonságba lép az összes legmagasabb aristocratiával."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14548   2015-10-09                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom