Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12951 dokumentum

Hazánk története : Az ifjuság számára / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Magyar történelem általában
magyar irodalom, magyar történelem, monda, legenda, Magyarország, 20. sz.

"...Előállott Attila, a húnok vezére s kérdé: Hát az Isten kardja kié lesz? Mert mikoron a húnok és magyarok elfoglalták Szittyaországot, egy kardot szenteltek Istennek, aki e földre segítette. Minden nemzetségnek jussa volt Isten kardjához. Hitték s vallották, hogy míg övék e kard, velük az Isten."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13331   2014-10-01

Életem és korom / Pulszky Ferenc

Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918, Politikatörténet, Kormányzat, parlament
politikus, országgyűlési képviselő, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, emigráció, Magyarország, Egyesült Államok, Anglia, Olaszország, 19. sz., reformkor

"Életem viszontagságos volt mind a hazában, mind külföldön, pedig oly időben s oly társadalmi viszonyok közt születtem és nőttem fel, melyek életemnek egyenleges lefolyását tették valószinűvé. A nagy háború be volt fejezve, a nemzetek kifáradva, Magyarország távol állott minden mozgalomtól..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13330   2014-10-01

Népszerű csillagászat / David P. Todd ; fordító Darvai Móric

Csillagászat általában, Naprendszer, Csillagászati kutatás, Csillagászati műszerek, Tudománytörténet
csillagászat, Naprendszer, kozmológia, csillagászati műszer, hajózási csillagászat

"A csillagászat az a tudomány, mely az összes égi testekkel foglalkozik. Szülőanyja a többi tudományoknak, valamennyi között a legtökéletesebb és legszebb. Sir William Rowan Hamilton, a kitünő mathematikus, a csillagászatot arany láncznak mondotta, melylyel az ember a Földet a látható éghez fűzheti..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13329   2014-10-01

A kapitány gazember és más elbeszélések / Bársony István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"- Lássa kapitány úr, - folytatta, - én tudom, hogy igazság szerint párbajra kellene önt hívnom, meg kellene önt ölnöm. De mikor nem értek az ilyesmihez! Soha semmiféle fegyver sem volt a kezemben. Családapa vagyok; két remek gyermek apja. Sok kötelesség hárul rám. Mi lenne szegény árváimból!!..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13328   2014-09-30

Tündér-anyóka meséi a napsugarakról / Vay Ödönné

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
osztrák irodalom, 19-20. sz.

"Minden napsugár egy kis tündért rejt magában s a napsugarak néha-néha megszólaltatják őket, hogy beszéljenek az emberszivekkel... És a kis tündér megsimogatta homlokát, arczát s addig tánczolt körülötte, amíg fájó szive meg nem értette a napsugár égi beszédét s egy rövidke imát nem mondott a jó Istenhez."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13327   2014-09-30

Évek / Virginia Woolf ; fordító Hevesi András

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 20. sz.

"Lassan felszállt a hold és csiszolt korongja, amelyet ugyan hébe-hóba felhőfoszlányok takartak el, derülten, szigorúan vagy talán tökéletes közömbösséggel sütött. Lassan körben forogva, mint a reflektor fénysugarai, a napok, a hetek, az évek egymásután végigvonultak az égen."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13326   2014-09-30

Elektronikus szövegek könyvtári kezelése : A Magyar Elektronikus Könyvtár / Büki Balázs

Elektronikus szöveg és könyvtár, Hálózati információforrások, Elektronikus publikáció
digitális könyvtár, Magyar Elektronikus Könyvtár, internet, elektronikus dokumentum, virtuális könyvtár, 1990-es évek

"Könyvtárosi alapigazság, hogy a nem feltárt dokumentum nem létezik. A katalogizálás (formai és tartalmi feltárás) ... a széleskörű használat előfeltétele... Megoldás egy olyan elektronikus könyvtár létrehozása, ahol már katalogizált, visszakereshető, formailag és tartalmilag feltárt anyagot talál az »online olvasó«."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13325   2014-09-29

A római nép története : Angolból / Mandell Creighton

Európai országok történelme
rómaiak, ókori történelem, Római Birodalom, Római Birodalom kora

"Mig a patriciusok és plebejusok között a viszálykodások folytak, Róma nem tudott valóban nagy nemzetté lenni. De azért félelmetessé mégis lett Itáliában; s hogy a patriciusok végre mégis engedtek, az részben azért volt, mert a plebejusok oly hősiesen harczoltak Róma ellenségei ellen."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13324   2014-09-29

Gróf Dessewffy József életrajza / Ferenczy József

Politikatörténet, Magyar irodalom története
politikus, országgyűlési képviselő, szónok, országgyűlés, politikatörténet, Dessewffy József (1771-1843), irodalomtörténet, 18-19. sz.

"Mint országgyülési követ igazán szivén hordta a közszabadság érdekeit s nem egyszer emelte fel tiltakozó szavát a nemzeti jogok megcsorbítása ellen. Bátran sikra szállt a közterhek szaporítását czélzó törekvések ellen s első volt, ki a censura megszüntetését sürgetni merészelte."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13323   2014-09-29

A Doberdó védelme az első isonzói csatában / Lukachich Géza

Hadtörténet, Európai országok történelme, Magyar történelem 1868-1918
első világháború, csata, Isonzó, Doberdó, Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország, 1915

"Az első munkálatok a doberdói fennsík technikai megerősítésére 1915 április végén indultak meg azzal a célzattal, hogy a hirtelen készítendő erősítések csak egy meglepő ellenséges támadás első felfogására legyenek alkalmasak. A megerősítendő vonal hossza 25 kilométer volt."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13321   2014-09-26

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1911-1912-ik iskolai évről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíksomlyó, Csíkszereda, Erdély, 1911-1912

"Emlékszel-e az iskolai életnek olyan ünnepiesen felemelő és megható pillanataira, mikor tanárod arca azt a boldogító önérzetet fejezte ki, hogy tanítványai megértették, öntudatosan dolgoznak, szóbeli és irásbeli előadó képességök fejlődik, erkölcsi és szépérzékük tisztul és erősödik?"

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13320   2014-09-26

Mosolygó kis pöttyös, szovátai pisztráng : Karcolatok, novellák / Bölöni Domokos

Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Ott ragyog egy gyönyörű lány.
Mosolyog. Ránézel, már tükröz a szíve.
Csillámlik szépsége, mint a pisztráng pöttye.
Bánj vele csak csínján. Ha csak rákattintasz, azonmód kifakul."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13319   2014-09-26

A felnőttek tanulását érintő változó szakmai és szakpolitikai felfogások a társadalmi, gazdasági és kulturális kontextusok terében : Tudományos tanácskozás a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából / szerkesztő Fodorné Tóth Krisztina, Németh Balázs

Szakképzés, Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy
felnőttoktatás, andragógia, élethosszig tartó tanulás, Magyarország, Kelet-közép-Európa

"Az általános és szakmai kompetencia-követelmények határai elmosódtak az elmúlt néhány év alatt. Előtérbe került az információkban való eligazodás kialakításának igénye. A tanár az új tanulási környezet, tartalom-szervezője és tartalom-szolgáltatója lett. A diákok az együttes tanulás és információkeresés partnerévé váltak."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13318   2014-09-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom