Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15000 dokumentum

Fejtorna / Grätzer József

Rejtvény, Társas- és logikai játékok
rejtvény, keresztrejtvény, fejtörő játék, találós kérdés, szellemi játék

"Egy házban betörőt vettek észre, de nem foghatták el, mert hirtelen elbújt valamelyik lakásban. Természetesen rögtön csődület támadt az utcán. Kíváncsi emberek gyűltek össze, hogy a betörő elfogásánál jelen legyenek. Rajzolónk gyorsan lerajzolta a két házat és a bámészkodókat. A két ház közül melyikben rejtőzik a tolvaj?"

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15379   2016-04-29

Szent Márton, Savaria szülötte / Lőrincz Zoltán

Képzőművészet általában, Művészettörténet, Keresztény vallások
szent, vallási ábrázolás, keresztény művészet, képzőművészet, művészettörténet, Martin de Tours (316?-397), Szombathely, Magyarország, Európa, 4. sz.

"Alakja, személyisége számunkra többszörösen is fontos: nemcsak azért, mert a mai Magyarország területén, a hajdani Savariában (ma Szombathely) született, s így első egyetemes európai formátumú egyénisége történelmünknek, hanem azért is, mert kultuszát államalapító királyunk, Szent István vezette be hazánkban."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15453   2016-04-28

Szent Márton ábrázolások a romanikában / Lőrincz Zoltán

Képzőművészet általában, Művészettörténet, Keresztény vallások
képzőművészet, művészettörténet, román stílus, szent, vallási ábrázolás, keresztény művészet, Martin de Tours (316?-397), középkor, 4. sz.

"Az ezredik év felé közeledvén az európai művészetben megsokasodtak a teofánikus ábrázolások. A romanika fő témája a krisztológia, így Márton álomjelenete tematikusan is kapcsolódik krisztológiai témához. A 10. században megszaporodtak a Márton-ábrázolások. Az első emlékek ebből a korból a kódexfestészetben jelentkeztek."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15452   2016-04-28

Jézus példázatai a magyar festészetben / Lőrincz Zoltán

Festészet, grafika, Művészettörténet, Keresztény vallások
festészet, művészettörténet, keresztény művészet, vallási ábrázolás, krisztológia, bibliai történet, Biblia, kereszténység, Magyarország

"Tanulmányunk nem tekinti feladatának a magyar művészettörténet, ezen belül a festészet történetének áttekintését, csupán azt, hogy a Biblia, a bibliai történetek, bibliaábrázolások vázlatos bemutatásával eljussunk Jézus példabeszédeinek képzőművészeti megjelenítéséig."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15451   2016-04-28

A Biblia a magyar festészetben / Lőrincz Zoltán

Festészet, grafika, Művészettörténet, Keresztény vallások
festészet, keresztény művészet, vallási ábrázolás, bibliai történet, Biblia, kereszténység, Magyarország

"Kötetünk ... nem egyházművészeti áttekintést kíván adni, hanem azt próbálja számba venni, hogy minden dogmatikai, liturgiai, ikonográfiai kötöttség nélkül, a Biblia jeleneteinek ábrázolása milyen szerepet kap és kapott a magyar művészettörténetben. A Biblia és a művészet kapcsolata a keresztyénség megjelenése óta élő valóság..."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15440   2016-04-28

Összes mesék és történetek / Hans Christian Andersen ; fordító Hevesi Sándor; illusztrátor Egyed Erna, Prihoda István

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
dán irodalom, gyermekirodalom, 19. sz.

"- De hisz nincs rajta semmi! - kiáltotta végül az egész népség. És ez megdöbbentette a császárt, mert ugy rémlett neki, hogy igazuk van; de magában ezt gondolta: A körmenetet már végig kell csinálnom. - És igy még büszkébben feszitett és a kamarások mögötte mentek s vitték az uszályt, amely nem is volt."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15402   2016-04-28

Jézus élete / Ernest Renan ; fordító Torkos István

Vallástörténet, Keresztény vallások, Judaizmus
Krisztus élete, krisztológia, korai kereszténység, vallástörténet, ókor

"Az uj vallásnak fejlődéséhez magához legalább háromszáz év kellett. Azonban ezen forradalomnak eredete oly tény, a mely Augustus és Tiberius uralkodása idejére esik. Akkor élt egy magasztos egyén, a ki bátor fellépése és azon szeretet által, a melyet felgyujtani képes volt, az emberiség jövendő hitének tárgyát alkotá..."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15387   2016-04-28

Az eszmény a művészetben / Hippolyte Adolphe Taine ; fordító Harrach József

Esztétika, művészetfilozófia, Stilisztika, irodalomesztétika, Művészettörténet
eszme, műalkotás, művészet, művészetfilozófia, művészettörténet

"Vannak-e az eszmék között, melyeket a müvész mintájában kifejez, magasabbak? ... Van-e valamennyi tárgynak oly eszményi alakja, melyen kívül minden más helytelen és hibás? Lehet-e bizonyos elrendezési elvet találni, mely által meg lehessen határozni a különböző remekmüvek rangját?"

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15385   2016-04-28

Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete : Tudományos rendszerezés / Pintér Jenő

Magyar irodalom története
magyar irodalom története, irodalomtörténet, Magyarország, középkor-20. sz.

"Minél közelebb jutunk - az évszázadok során át - napjainkhoz, annál változatosabb az irodalmi művekben megnyilvánuló szellemi élet képe. Írók és könyvek, tárgyak és formák, eszmék és érzelmek egyre gazdagabban jelentkeznek nemzedékről-nemzedékre. A kezdetben meglehetősen szűkkörű irodalmi egyirányúság fokozatosan szétágazik..."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15384   2016-04-28

Az élők világa : Növény- és állatország / szerkesztő Entz Géza, Mágocsy-Dietz Sándor

Biológia általában, Növénytan, Állattan, Tudománytörténet
élő szervezet, biológia, növénytan, növényrendszertan, állattan, állatrendszertan, törzsfejlődés

"Az élőlényeket a közéletben két nagy csoportba, országba, t. i. állat- és növényországba szokás beosztani. Ez a beosztás azokra az élőlényekre, melyekkel naponkint találkozunk, elégséges is; ámde ... az élet legalsó fokán számtalan oly élőlényre akadunk, amelyről lehetetlen megmondanunk vajjon állatok-e, avagy növények."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15382   2016-04-27

A középkor alkonya / Johan Huizinga ; fordító Szerb Antal

Művelődéstörténet, Társadalomtörténet, Európai országok történelme, Történetfilozófia
kultúratörténet, művelődéstörténet, történelem, szellemtörténet, vallástörténet, művészettörténet, Németalföld, Franciaország, középkor, 14-15. sz.

"A szellem két pólusa még mindig a lovagság és az egyház. A mélységes pesszimizmus homályt vet az egész életre. A művészetben a gótikus elv érvényesül. De mindezek a formák már hanyatlóban vannak. Egy magas és erős kultúra hanyatlik, de ugyanakkor és ugyanott új dolgok születnek. Az ár megfordul, az élet egész színe megváltozik."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15381   2016-04-27

A hajózás története / Hendrik Willem Van Loon ; fordító Szerb Antal

Hajózás, Ipartörténet, Ipar- és technikatörténet
hajózás, tengerhajózás, hajó, vízi jármű, vízi közlekedés, tengerészet, matróz, technikatörténet, történeti feldolgozás

"Az utolsó negyven esztendő hatalmas fejlődése csak a hajók technikai tökéletesedése által volt lehetséges. A hajók ma már nem azok az úszó börtönök, melyek őseink kis részét mérhetetlenül gazdaggá tették és a legtöbb embert, akik dolgoztak nekik, rosszul táplált igavonókká alacsonyították."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15380   2016-04-27

Trópusi történet : Regény / Forró Pál

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A gyáva és féltékeny ember előre élvezte a gondolatot, hogy itt végre csakugyan ő lesz az erősebb. Tudta, tudnia kellett, hogy milyen rombolást végez a trópikus klíma azoknak a szervezetében, akik még nem edződtek hozzá. Hónapokig tart, amíg az idegek lassankint megszokják az állandó meleget, az erdők párolgását..."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15378   2016-04-27                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom