Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
24198 documents

Chronica Hungarorum / fordító Horváth János

Magyar történelem 1526 előtt
magyar történelem, ősnyomtatvány, történelmi forrás, Magyarország

"László király halála után Magyarország királyává választották a boldog emlékezetű Hunyadi Jánosnak, Beszterce örökös grófjának felséges fiát, Mátyást, az Úrnak ezernégyszázötvennyolcadik évében. Bár a külföldiek, például a lengyelek és csehek és a szent koronának alávetett más lakosok sokat ármánykodtak ellene, Mátyás szembeszállt velük..."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24659  2023-06-02

Gerson és neje / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Gerson Zoltán nyitott szemmel feküdt az ágyban. A szomszéd ágyban hangtalanul aludt Wlissingen Elly. Öt napja, hogy megesküdtek. Csak az anyakönyvvezető előtt, a felekezeti különbség miatt. Gerson nem akart hitet változtatni, tekintettel az öregekre."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21497  2023-06-01

Nyelvművelés-elmélet : Értékelvű nyelvművelés / Buvári Márta

Nyelvhasználat, Nyelvoktatás, Közművelődés, népművelés
magyar nyelv, nyelvművelés, nyelvészet

"A nyelvművelés szó képes kifejezés. A nyelvet kerthez hasonlítja, amelyben nyesegetünk, gyomlálunk, ültetünk és öntözünk. Nyesegetés a hibák javítása, gyomlálás az idegen szavak és szerkezetek elleni hadakozás, ültetés a nyelvújítás, öntözés a nyelvi műveltség terjesztése."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24658  2023-06-01

I. Mátyás udvara / Csánki Dezső

Magyar történelem 1526 előtt, Művelődéstörténet
uralkodó, udvari élet, művelődéstörténet, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490), Magyarország, 15. század

"MÁTYÁS udvarát a renaissance szelleme hatja át. Az az erőteljes áramlat, mely hivatva volt, hogy a görögők és rómaiak összes műveltségével, tehát széles alapon s idővel mind mélyebbre hatva, átalakitsa a keresztyén népek politikai és magán életét s előbbre vigye műveltségét. Olaszországból, a hol született, jő ez áramlat."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24656  2023-06-01

Palóc dalok / Lisznyai Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. század

"Palóc legény vagyok én,
Csóktengerbe fürdöm én,
Árva leány a rózsám,
Árvalyányhaj bokrétám"

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24655  2023-06-01

Studia in memoriam Stephani Udvari : A 2020. december 5-i Udvari István tudományos online emlékkonferencia anyaga / szerkesztő Lyavinecz Mariann, Káprály Mihály, Zoltán András

Nyelvtudomány általában, Tudománytörténet, Művelődéstörténet
ruszisztika, nyelvész, egyetemi tanár, művelődéstörténet, Udvari István (1950-2005), Magyarország, Kárpátalja, 20. század, ezredforduló

"Udvari István jelentős eredményeket ért el az ukrán nyelvtörténet, az ukrán és a ruszin történeti dialektológia, a bács-szerémi ruszin nyelv, a magyarországi ukrainisztika, az ukrán-magyar, a ruszin-magyar nyelvközi kapcsolatok kutatása terén, valamint a keleti- és délszláv nyelvemlékek felkutatásában, tanulmányozásában és újrakiadásában."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23632  2023-05-31

A munkácsi uradalom 1625. évi urbáriuma / Sebestyén Zsolt

Tulajdonviszonyok, Gazdasági jog, Gazdaságtörténet, Magyar történelem 1527-1790, Művelődéstörténet, Tudománytörténet
uradalom, földesúri birtokjog, jobbágyság, gazdaságtörténet, történelmi forrás, jogtörténet, Munkács, Magyarország, 17. század

"Ad benignum sua Serenivatis mandatum uniuersalis sub seques Connumeratio super Colonos suit Jobbagiones ad arcem Munkachiens pertinentes cum quibusdam eorundem rebus mobilibus, censibus et arendis, annualibus, secundum districtus et oppida medio Egregiorum Stephano Palagÿ Vice Capitaneo arcis Munkachiensis..."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23629  2023-05-31

A munkácsi uradalom 1613. évi urbáriuma / Sebestyén Zsolt

Tulajdonviszonyok, Gazdasági jog, Gazdaságtörténet, Magyar történelem 1527-1790, Művelődéstörténet, Tudománytörténet
uradalom, földesúri birtokjog, jobbágyság, gazdaságtörténet, történelmi forrás, jogtörténet, Munkács, Magyarország, 17. század

"Urbarivm seu Connumeratio colonorum vel Jobbagionum, secundum ?e?siones, seruitia ?olita, et cen?us ordinarios, specificatoòq prouentus eorundem, in diuer?is districtibus, ad arcem Munkach pertinentibus ad commi?sionem ?pectabilis ac Magci domim domini Nicolaj E?zterha?si de Galanta..."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23593  2023-05-31

Kincskeresők : Regényes korrajz a mexikói szabadságharczból / Gustave Aimard ; fordító Vajda Viktor

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. század

"Két hóra ez események után, negyven millió piaszter értékü aranyat szolgáltatott don José Moreno a mexikói congressus kincstárába; nyolcz nappal később, Iturbide ezredes mindeddig a mexikói forradalom legádázabb ellenei egyike, kitüzé a függetlenség zászlóját Spanyolország ellen, az igualai egyezmény által állandó diadalt biztosítva a mexikóiaknak."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24654  2023-05-31

Politikai szédelgés / Moldován Gergely

Más országok politikai élete, Kisebbségek
nemzetiségi kérdés, Magyarország, Románia

"Kétségtelen és igaz, hogy a román elem a magyar állam területén szabadabb, függetlenebb, vagyonosabb és miveltebb, mint bármely országban s mi erre a nagy szabadságra féltékenyek vagyunk! Mi a román elem jövőjét biztositva csak a magyar államban látjuk; a történelemmel kezünkben bebizonyithatjuk, hogy Románia mindig a külbefolyások alatt nyögött..."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24653  2023-05-31

Muraköz és népe / Gönczi Ferenc

Szociográfia, Magyar néprajz, Helytörténet, helyismeret
magyarországi horvátok, nemzetiségi néprajz, helyismeret, szociográfia, Muraköz

"A muraközi nép bőr- és arczszíne a szőke, világos és sötétbarna színek közt oszlik meg. A hegyvidéken a szőke van többségben s ezek között igen sok az u.n. halványszőke. A síkságon a barna színűek képezik a túlnyomó többséget. Sötétbarna arczszinük által (mely szint a muraközi már feketének - črno - mondja), a Mura-Csány községbeliek tünnek fel leginkább."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24652  2023-05-30

Görgey mint politikus : Történelmi tanulmány / Hentaller Lajos

Hadtörténet, Katonapolitika, Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
hadvezér, katonapolitika, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, Magyarország, 19. század

"Ma már azzal körülbelől minden ember tisztában van, hogy Görgey Arthur nem a «szó közönséges értelmében vett» áruló. Uradalmakat, nagy méltóságokat s földi javakat, melyekben duskálni lehet, nem kapott cserébe azért, hogy egy kardcsapás nélkül tétette le a rendelkezésére álló haderővel Világosnál a fegyvert."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24650  2023-05-30

Zágoni Mikes Kelemen élete / Toncs Gusztáv

Magyar irodalom története
író, magyar irodalom története, Mikes Kelemen (1690-1761), Magyarország, 18. század

"Rákóczi udvara Mikes, az egyszerű erdélyi nemes ifjú előtt az önképzésnek gazdag forrását nyitotta meg. Első sorban itt szerezte gazdag ember- és világismeretét és a finom műveltség feltételeit itt sajátította el. Rákóczi udvara természetesen középpontja volt az összes magyarországi mozgalmaknak. Nap-nap után élénk sürgés-forgás uralkodott itt."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24649  2023-05-30                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2023.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic