Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18591 documents

Tacitus fönmaradt összes művei / Publius Cornelius Tacitus ; fordító Csiky Kálmán

Antik irodalom, Európai országok történelme, Világirodalom története
ókori latin irodalom, történelem, ókori latin irodalom története, Római Birodalom, ókor, Római Birodalom kora

"... Agricola nem követte az oly fiatal tisztek példáját, a kik tribuni czímök és tapasztalatlanságuk révén a tábori szolgálatot könnyelmű kicsapongásokra vagy henye múlatozásra és szabadságkérésre használják; hanem megismerte a tartományt, ismertté tette magát a seregben, tanult a tapasztaltaktól, követte a legderekabbakat..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19011   2019-01-23

Földesi estvék : Olvasó könyv a' magyar ifjuság' számára / Bezerédj Amália

Gyermekek, Nevelési módszerek, Bölcsőde, óvoda, Nevelés- és iskolatörténet, Klasszikus magyar irodalom
gyermeknevelés, kisgyermekkor, óvoda, pedagógia, reformkor, magyar irodalom, Magyarország, 19. sz.

"Ekkor az estvéket veletek töltjük; majd mindegyik közűletek elbeszéli, mit tanult, látott vagy tapasztalt a' héten, a' mi őtet leginkább érdekelte, és a' mit figyelemre legméltóbbnak tart. Én pedig atyátokkal és néhány jó barátinkkal nevezetes történeteket, meséket vagy egyéb érdekeseket fogunk nektek beszélni."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19010   2019-01-23

Über die Methoden der mechanischen und physikalischen Bodenanalyse / Sigmond Elek

Geofizika, Műszerek, méréstechnika
talajmechanika, talajfizika, talajvizsgálat, anyagvizsgáló berendezés, geofizikai műszer

"Die Festigkeit des Bodens kann man aus mehreren Gesichtspunkten bestimmen. Die allgemeine Mechanik betrachtet folgende Festigkeiten der festen Körper, s. w.: 1. Druck-, 2. Zug-, 3. Schub-, 4. Biegungs- und 5. Drehungsfestigkeit. Die ersten drei nennt man absolute, die letzten zwei relative Festigkeiten."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19009   2019-01-23

Válogatott állítások a' magyar nyelvtudományból, mellyekről Bitnitz Lajosnak ... útmutatása szerint a' Szombathelyi kir. Lyceumban ... [értekeztenek: Vadász Ferencz ... chernelházy Chernel Ignácz ... a' philosophiának másad és első esztend. hallgatóji] / Bitnicz Lajos

Nyelvtan, helyesírás, Alaktan, mondattan, Tudománytörténet, Klasszikus magyar irodalom
magyar nyelv, szótan, nyelvhelyesség, nyelvújítás, magyar irodalom, reformkor, 19. sz.

"2. A' nyelvbeli vetekedések' megbirálásában a' nyelv' természetére és a' józan okosságra figyelmezünk, melly a' nyelvszokás, hasonlóság, szónyomozás és hangrend' segedelmével a' feleseléseket elintézi.
3. Gyökérszavaink, valamint ragasztékaink is, mind annyi jelentő nevek. Nincsenek tehát néma gyökérszavaink."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19008   2019-01-23

Mécsvilágok : Társadalmi, lélektani és életbölcseleti irányczikkek, különösen női olvasmányul / Náray Iván

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Mindaz, mit a külvilág adhat, nem egyéb mulandó örömöknél, melyek az érdekek és viszonyok változtával mind eltünnek, mind módosulnak s egy sem marad mindvégig hű hozzád. A barátság, bizalom, elismerés, hódolat - mind csak olyan, mint a tünékeny, csillámló hó, ... melyekre boldogságunk magvait hinteni merő kábaság."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19007   2019-01-23

Meghasonlott kedély : Regény / Kelmenfy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"»...Jobb nekem meghalni s menekülni kinlódásimtól... A halál? lehet-e sükeresben daczolni az üldöző sorssal, mint a halál által?...« Ezeket Andorral nemcsak jelen fájdalma mondatá; évek óta összeforrt már meghasonlott kedélyével, melly mindig a multat bonczolá, a jövővel tépelődött, s a jelenben soha sem tudta magát feltalálni..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19006   2019-01-22

A XV. nemzetközi földtani kongresszus és afrikai tanulmányutam / Zsivny Viktor ; szerkesztő Ferenczi István

Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan, Külföldi országok, városok
geológia, földtani képződmény, ásványlelőhely, konferencia, tanulmányút, Afrika, 1929

"1929 június 4-én Londonba utaztam, ahol főleg a British Museum of Natural History ásványtani gyüjteményét tanulmányoztam, megtekintettem ugyanezen intézet őslénytani gyüjteményét, továbbá a Museum of Practical Geology-ét. Húsz napi hajóút után, mely Afrika nyugati oldalán vitt délfelé, július 3-án érkeztem Cape Town-ba."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19005   2019-01-22

Tavaszi virágok / Pucz Antal

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Antik irodalom
magyar irodalom, világirodalom

"Elfáradva, és veréjtékkel nedvesítve érkezett meg egy napi gyalog utazása után Nagy Nyir várossába Gyalufáról Szivesdi Pál, bőrökkel kereskedő, hogy az ő régi kedves barátját Fűzesit, a' Kalmárt, a' kit 25 esztendőktől fogva nem látott, véletlen jelenésével meglepje, és általölelje. Szép tavaszi estve volt..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19004   2019-01-22

Rövid útmutatás a' magyar nyelv' taníttására / Csizmazia Sándor

Nyelvtan, helyesírás, Alaktan, mondattan, Tudománytörténet, Pedagógiai módszerek
magyar nyelv, nyelvi alaktan, szótan, nyelvújítás

"Két féle a' névmutató, meghatározó t. i. és határozatlan. Az elsőnek eredeti származását, - mint egyéb nyelvek is tselekeszik - a' név-mássai között kell keresnünk, Ott állanak «az», és «ez»; mellyekből lettek a' meghatározó névmutatók, az állat, ez értz 's a' t."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19003   2019-01-22

Könyvtári vagyonvédelem / Nagy Gergely

Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Védelem, Műszerek, méréstechnika, Gyengeáramú elektrotechnika
könyvtár, intézményfenntartás, biztonsági szolgálat, rendészet, betörés elleni védelem, tűzvédelem, védőberendezés, biztonságtechnika

"Védelmi szempontból az épület kritikus pontjai a nyílászárók. Ezek alatt jellemzően az ajtókat és ablakokat értjük. Az ajtók feladata a terek elválasztása. A bejárati ajtók feladata az épület elválasztása a külvilágtól és a közlekedés biztosítása. Védelmi szempontból kiemelten fontos a bejárati ajtó helyes kiválasztása."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19002   2019-01-22

Sára története : Regény három kötetben / Beniczkyné Bajza Lenke

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Valóságos Rubens alak volt. Termete, arcza ama nagy müvész ecsetjére emlékeztetett. A magyar angol vérkeverék mindkét nemzet szép tulajdonságait összpontositá nála. Nemes bátorság, kecses szelidséggel párosulva volt kifejezve lényén. Széles váll, karcsu derék, melynek idomait fölségesen tünteté ki az angol szabásu testhez tapadó fekete ruha..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19001   2019-01-21

Álmok álmodója / Asbóth János

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A közönséges a nemes álmok csalódása után közönségessé válik. A gyönge, mely nemesebb, semhogy közönségessé váljék, összeroskad. Az erős és nemes erőt merít magából a csalódásból is. Magában az által hogy felismerte, felemelkedik önmaga fölé és ha elzártnak találja az útat, melyen haladt, bátran tekint körül új ösvény után..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19000   2019-01-21

Aranyos Erzsike : Regény / Eugenie Marlitt ; fordító Kanya Emilia

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
német irodalom, ifjúsági irodalom, 19. sz.

"A fiatal leány tehát lejtve-lengve hópelyhek és zajló néptömegeken keresztül siet, és perczig sem kételkedem, hogy bár most vihartól körülüvöltve, a járda locskos kövezetén csak ugy, mint a dísztermek szőnyeges padlatán, édes-kedves mosolygással hajtaná meg magát, ha őt mint Ferber Erzsébet kisasszonyt az olvasónak bemutatnám."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18999   2019-01-21                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic