Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16616 documents

Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus / Kozma Ferenc

Esztétika, művészetfilozófia, Irodalomtudomány általában, Tudománytörténet, Zene általában
kritikus, irodalomtörténész, zenekritikus, nyelvész, szakíró, esztétika, irodalomkritika, magyar nyelv, nyelvművelés, Brassai Sámuel (1800?-1897), 19. sz.

"A hamis tanok vagy tévedések iránt, igaz, közömbös lenni nem tudott. Ezek s a saját sok tudásával és fejlett ízlésével ellenkező irodalmi termékek őt mindig és azonnal fegyverbe szólították. Kritikáját és kritikai hajlamát teljesen ép igazságosan tehát csak tudományos alapon ítélhetjük meg."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17033   2017-06-23

A módszerről / Brassai Sámuel

Pedagógiai módszerek, Tudománytörténet
oktatási módszer, didaktika, módszertan, fogalomalkotás, 19. sz.

"... Jelen értekezésem tárgya a szűkebb értelemben vett módszer, vagyis a tanmódszer; czélja - legalább szándékom - kiemelni a fogalomnak némely lényegesebb vonásait, kutatni a sikerét biztositó eszközöket, és rostába vetni a jelen eljárást. Kimeríteni a tárgyat egy értekezés körében, világos, hogy nem lehet."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17032   2017-06-23

Felzárkózás vagy lemaradás? : A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után / szerkesztő Katona Klára, Kőrösi István

Makroökonómia, Mikroökonómia, Gazdaság általában, Vállalatok
gazdaságpolitika, gazdasági helyzet, versenyképesség, makroökonómia, mikroökonómia, Magyarország, Kelet-közép-Európa, ezredforduló

"Figyelemre méltó, hogy 1991-ben a kelet-európai országok és Magyarország két neves közéleti személyiségtől kapott megszívlelendő figyelmeztetést. Az egyik II. János Pál pápa volt, a másik Mitterand elnök. Mindkettő a farkastörvényű kapitalizmus visszatérésének veszélyére hívta fel ezen országok figyelmét."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16998   2017-06-23

Fejlesztési stratégiák, finanszírozási alternatívák / szerkesztő Katona Klára, Schlett András

Makroökonómia, Pénzügy, bankügy, Menedzsment, Mezőgazdaság általában, Agrárium, vidékfejlesztés
pénzügyi támogatás, tőkemozgás, gazdasági válság, válságmenedzselés, gazdaságpolitika, vidékfejlesztés, mezőgazdaság, Európai Unió, Magyarország

"A legutóbbi, 2008-ban kezdődött és hatásaiban máig le nem zárult pénzügyi válság egyúttal a világgazdaság, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer, a gazdasági-pénzügyi működési mechanizmusok és a gazdaságpolitikai eszköztár alkalmazásának válsága is, a gazdasági-pénzügyi szereplők súlyos etikai felelősségével együtt."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16997   2017-06-23

Danielis Cornides ... Bibliotheca Hungarica sive Catalogus scriptorum de rebus omnis generis Hungariae ... tam typis publice editorum, quam manu exaratorum / Cornides Dániel ; közreadó Koppi Károly

Könyvtártörténet, Művelődéstörténet, Katalógusok
magánkönyvtár, régi könyv, hungarikum, könyvtári katalógus, Egyetemi Könyvtár (Budapest), Magyarország, Buda, 18. sz.

"Cornides (Daniel) Dissertatio Astronomica, de Motibus Lunae & Phaenomenis inde oriundis. Erlangae 1757.
- Theses Philosophicae inaugurales Humio atque Bolingbrockio Deistarum recentissimorum Corypheis oppositae. Erlangae 1758."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16996   2017-06-23

Tisza Kálmán : Politikai élet- és jellemrajz / Ábrányi Kornél

Politikatörténet, Magyar történelem 1868-1918
politikus, miniszterelnök, politikatörténet, szatíra, Tisza Kálmán (1830-1902), Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Az, a ki Tisza Kálmánt későbbi tetteiből itéli meg, a következtetésnek egy kis merevségével azt is föltételezheti róla, bogy az ő első fellépésének szabadelvű, és apjáéval teljesen ellenkező iránya, már éppen olyan jó előre kigondolt, és minden részletében elfogadott humbug volt, mint későbbi ellenzéki szereplése."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16995   2017-06-22

Elementa arithmeticae, numericae et literalis practicae et theoricae in usum discentium proposita, et ... academicis a physicis dicata, dum promotore ... Emer. Vajkovics ... philosophiae laurea insignirentur / Hertl Ignác

Algebra, Tudománytörténet
aritmetika, számelmélet, matematikatörténet, Magyarország, 18. sz.

"Vicissim si differentia D addita numero B, summam majorem efficiat numero A, aut eadem differentia D subtracta a numero A, residuum minus relinquat, quam sit numerus B, differentiam D justo majorem esse, & quidem tanto, quanto summa ex D & B collecta superat numerum A, aut quanto post subtractionem D ab A residuum deficit a B."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16994   2017-06-22

'Do ut des' : Műhelytanulmányok a PPKE JÁK hallgatóitól / szerkesztő Ádány Tamás, Szilágyi Pál

Jogtudomány általában, Büntetőjog
jogtudomány, jogalkalmazás, büntetőjog, nemzetközi jog, Magyarország, Európai Unió

"Tanulmányomban törekedtem egy átfogó, komplex képet adni az elmeorvos szakértők jelentőségéről, szerepéről napjainkban a büntetőeljárásban. Kutatásom során végig látszott, hogy a hazai jogász világot is rendkívül megosztja a szakértők szerepe, objektivitása egy esetlegesen felmerülő szakkérdés tekintetében."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16993   2017-06-22

A mondat dualismusa / Brassai Sámuel

Alaktan, mondattan
mondat, mondattan, összehasonlító nyelvészet, 19. sz.

"Az én tág dualismusom egyelőre röviden említve abban áll, hogy a mondatnak két része van. Az egyik, a rendben első, elkészíti a hallót a mondandónak felfogására. Hogy ezt megtehesse, a hallónál ismeretesnek vélt egy vagy több eszmét kell kifejeznie."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17031   2017-06-22

Az igazi positiv philosophia / Brassai Sámuel

Ismeretelmélet, tudománytan, Metafizika, Tudománytörténet
ismeretelmélet, metafizika, filozófiatörténet, 19. sz.

"Szintazon módon átalánosítom az öntudat tulajdonságairól való tapasztalataimat is. Első tulajdonsága a közetlenség (Unmittelbarkeit), miszerint az én lételét egyenesen, minden közbenjáró eszköz nélkül tudja és (széles értelemben mondhatni) érzi az ember; holott minden egyébnek a lételéről csak öntudatunknál fogva van eszménk."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17030   2017-06-22

Bévezetés a' világ', föld' és státusok' esmeretére / Brassai Sámuel

Kozmológia, Természeti földrajz, Állattan, Növénytan, Gazdaságföldrajz, Néprajz általában
csillagászat, földrajz, biológia, növénytan, állattan, néprajz, társadalomföldrajz, 19. sz.

"Az égi testek közűl némelyek világlók mások homályosok. A' nap világló és súgárzó égi test, mely a' maga saját melegével és világával nagy számu körűlette nehézlő homályos testeket melegit és világosit. Ezeket a' nap körűl nehézlő homályos testeket nevezik plánétáknak, asteróídáknak, és cométáknak."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17029   2017-06-21

Bankismeret / Brassai Sámuel

Pénzügy, bankügy, Tudománytörténet
pénzintézet, bank, pénzügy, bankügy, Európa, Egyesült Államok, 19. sz.

"Olly pénztár, mellybe birtokosa tetszése vagy szüksége szerint nem nyulhatna, a' fukar elásott kincsesládája volna. A' tárbankárok' kötelessége tehát a' pénzőrzésnél küljebb terjed, és ők a betett summák' birtokosainak kézül szolgálnak mind bevevésre mind kiadásra. Ennek megértetésére szolgáljanak ismét az angolok példaul..."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17028   2017-06-21

Az Európai Unióban való tagságunk alkotmányossági összefüggései az esetjog tükrében / Balogh-Békesi Nóra

Államjog, Jogtudomány általában, Európai Unió
alkotmány, alkotmányjog, alkotmánybíróság, összehasonlító jog, jogalkotás, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"Az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően - az Alkotmány fönti szabályához kapcsolódó - 'értelmezési korszakot' két részre lehet bontani. Az első korszak lényegében a megalapozásé, s az az 1997-ben meghozott hatáskör-értelmezési döntésig tart, a második pedig 1997-től az Európa-klauzula hatálybalépéséig."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16991   2017-06-21                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic