Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17211 documents

Tabu : Regény / Teleki Sándorné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"És már a hangjukat is hallja, sőt már azt is, amiről beszélnek. Háborúról?... Hihetetlen!... Ismét ez az ismeretlen szörny, mely egy hónap óta mint egy jól elrejtőzött rettenetes polip, folyton-folyvást nyújtogatja a csápjait. Az ember sohasem láthatja meg, de azért tudja, hogy ott van a közelben..."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17606   2017-12-11

Rózsaláng / Munkácsi Gabriella

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, fantasy, 21. sz.

"Először az elemek születtek meg: a Tűz, a Föld, a Víz és a Levegő. ... S mert a teremtett lények mind formát lelnek az anyagban, így történt az elemekkel is - alakot ölthetnek, többfélét is. S ezzel együtt nevet is nyertek. A Tűz Világőre női alakban szokott megjelenni, s Rózsalángnak nevezzük..."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17649   2017-12-11

A sebesült király / Munkácsi Gabriella

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, fantasy, 21. sz.

"- Olyan valaki vagyok, akinek nagyon fontos, hogy Duir életben maradjon. A sebesült királynak meg kell gyógyulnia, hogy legyen esélyünk a visszatérésére. Te képes vagy arra Lelle, hogy megtedd, amit mi nem tudunk - képes vagy eljutni Duirhoz. Nem tudom, mi köt hozzá, mert teljesen összegabalyodtak a fonalak..."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17648   2017-12-11

Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek, 1350-1386 / közreadó Novák Ádám

Levéltári kutatás, Magyar történelem 1526 előtt
történelmi oklevél, történelmi forrás, uralkodó, magyar történelem, Lajos (Magyarország: király), I. (1326-1382), Varsó, Lengyelország, Magyar Királyság, Magyarország, középkor, 14. sz.

"1364. május 8. Krakkó. I. Lajos magyar király oklevele, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy ha Kázmér lengyel királynak fiú utódja születik, ő örökölje a lengyel trónt, s intézkedik arra az esetre nézve is, ha Kázmérnak leánya születik, hogy tudniillik őt a korábbi rendelkezéseknek megfelelően, illőképpen házasítsák majd meg."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17647   2017-12-11

Elektronikus iratok és levéltár / Körmendy Lajos

Levéltári kutatás, Információs források, Információs társadalom, Elektronikus szöveg és könyvtár, Számítógépes alkalmazások
levéltári irat, levéltár, digitalizált dokumentum, elektronikus dokumentum, útmutató, módszertan, Magyarország, 21. sz.

"Az irat nem azonos az információval vagy az adattal, annál komplexebb fogalom, egy adat vagy információ önmagában még nem irat, sok követelménynek kell megfelelnie, hogy azzá váljon. Sokféle irat van, a témánk szempontjából számunkra a legfontosabb a levéltári irat fogalma és felépítése."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17646   2017-12-11

Kistérségek életereje : Délvidéki fejlesztési lehetőségek / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Ricz András

Regionális gazdaság, Gazdaságföldrajz, Kisebbségek, Szakbibliográfiák, Agrárium, vidékfejlesztés
regionális gazdaság, regionális fejlesztés, gazdaságföldrajz, társadalomföldrajz, vajdasági magyarság, Vajdaság, Szerbia, 2000-es évek, 21. sz.

"A társadalmi össztermék belső szerkezeti megoszlása ... igen lassú, de egyértelmű pozitív elmozdulást mutat a szolgáltató szféra növekedése és a mezőgazdaság részarányának csökkenése irányába (mindenekelőtt a feldolgozóipar súlyos krízishelyzete miatt), mégis elavultnak, sőt archaikusnak tekinthető."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17603   2017-12-08

Hogyan építhető be a számvitel a közgazdászok és a menedzserek tudáshálójába? : Vitacikk avagy egy kikényszerített, tudatos provokáció / Kiss Árpád

Számvitel, Pénzügy, bankügy, Pedagógiai módszerek
számvitel, mérlegkimutatás, pénzügytan, módszertan, gazdaságtan, oktatási reform, tantárgy-pedagógia, javaslat

"Végül a számvitel gondolkodásmódja, megújulási képessége elviselhetetlenül lassú. A technológiai, pénzügyi innováció sokkal gyorsabb. Például vigyázó szemünket a szervezet és menedzsment tudományok területére vetve, a számvitel talán a fordizmusnál, taylorizmusnál tart."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17602   2017-12-08

Magyar hölgyek életrajzai / szerkesztő Endrődi Sándor

Nők, feminizmus, Művelődéstörténet, Életrajzi lexikonok
nő, híres asszony, történelmi személy, költő, író, színész, Magyarország, 15-19. sz.

"Lorántfy Zsuzsánna. Egy fejedelemasszony, kit koronánál jobban diszítenek erényei. A magasság, hova sorsa emeli, nem szédíti meg őt egy pillanatra sem; a trónon is egyszerű, igénytelen, de ugyanekkor minden jóért, szépért, nemesért fennen hevülő, munkás, önfeláldozó lélek."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17600   2017-12-08

A megtalált anya : Bek Amália és Bek József története / Várkonyi Tibor

Genealógia, családtörténet, Társadalomtörténet, Levéltári kutatás, Humán biológia, Genetika, Polgári jog
családtörténet, genealógia, Bek Amália (1807-1870), Bek József (1852-1919), Bek család, társadalomtörténet, nemesi család, zsidóság, tudományos módszertan, alkalmazott antropológia, igazságügyi orvostan, törvénytelen gyerek, Magyarország, 19. sz.

"Itt csak a legfontosabb eredményt jelzem: nem egy, hanem két házasságot kötöttek egymással. Az elsőt 1852. május 20-án, a másodikat - napra pontosan egy év múlva - 1853. május 20-án. Az esketéseket ráadásul olyan napokon kötötték, amely a zsidó vallásban gyászünnep, és a fő szabály az, hogy ilyen napokon tilos esketéseket kötni."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17599   2017-12-07

Babits Mihály és Fogaras / Csokonai-Illés Sándor

Magyar irodalom története, Helytörténet, helyismeret, Levéltári kutatás
író, Babits Mihály (1883-1941), Magyar Királyi Állami Főgimnázium (Fogaras), iskolatörténet, helytörténet, gimnázium, Fogaras, Magyarország, 1908-1911, 20. sz.

"Abban tehát, hogy 1908 nyarára Babits iskolájában persona non gratává vált, a legfőbb szerepet kétségtelenül Szele Róbert tankerületi főigazgató tevőleges ellenszenve játszotta, de a dokumentumok tanúsága szerint ugyanezen irányba hatott a korábbi óraadók azon törekvése is, hogy óráikat visszakaphassák."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17634   2017-12-07

A drámaíró Babits / Vilcsek Béla

Magyar irodalom története, Műelemzés, Műfajelmélet
író, Babits Mihály (1883-1941), magyar irodalom története, dráma, műelemzés, műfajtörténet, Magyarország, 20. sz.

"Babits Mihály négy drámát, illetőleg a drámai műnem alaki-formai kereteit követő művet írt. Mind a négyet pályája legelején, életének válságos időszakában. Dicsőségre és szenvedélyre vágyva, élettől és irodalomtól távol, hírnév és egyéni boldogulás reménye nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17633   2017-12-07

Anyalíra / Tóth Enikő ; szerkesztő Kardos Sarolta; illusztrátor Mihály Szabolcs

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ezen verseket én tinéktek ajánlom,
kiknek az anyaság nem távoli álom,
Kik anyákat látnak, anyákat szeretnek,
s kik szerint csak látszat, hogy ritkán nevetnek."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17598   2017-12-06

Betti néni : Regény / Honoré de Balzac ; fordító Salgó Ernő

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"...Betti csökönyös volt, mint az öszvér; egyedűl önmagának akart tetszeni és azt hitte, hogy elbájoló; holott ez az átidomítás, a mi egyébként teljes összhangban volt a vén leány egész lényével, oly nevetségessé tette, hogy ünnepi alkalmakkor a legjobb akarat mellett sem lehetett fogadni."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17597   2017-12-06                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic