Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17328 documents

Gyertyagyújtók : A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza / Aniszi Kálmán

Művelődéstörténet
művelődéstörténet, felvilágosodás, értelmiség, kulturális élet, társadalmi élet, erdélyi magyarság, történelem, Erdély, 18-19. sz.

"Erdélyben a felvilágosodásnak kezdetben rendi jellege volt, idővel azonban az új eszmék szétáradtak, és átfogták csaknem a társadalom egészét. Vajon hogy fogadták a felvilágosodás eszméjét a kortársak, milyennek ítélték és óhajtották ők maguk ezt a szellemi mozgalmat?"

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17737   2018-01-18

Ninon de Lenclos vallomásai / Ninon de Lenclos ; fordító Pogány Elza

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 17-18. sz.

"Navailles nem szerette feleségét, aki a királynő udvarhölgyeire felügyelt. XIV. Lajos halálosan vágyódott a fiatal udvarhölgyek lakosztályába hatolni. Navailles igyekezett kedvébe járni, úgy tett, mintha nagyon megszerette volna feleségét megint s állandóan foglalkoztatta, hogy figyelmét elterelje."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17736   2018-01-18

Kishegyes : Időutazás 250 év térképeivel / Kollár Ferenc

Történelmi térképek, Helytörténet, helyismeret
helytörténet, térkép, kéziratos térkép, Kishegyes, Magyarország, Észak-Bácska, Bács-Bodrog vármegye, Vajdaság, Szerbia, 18-21. sz.

"Az 1768. évi kamarai térképen Nagy-Hegyes puszta Topolya és Emuzsics déli szomszédjaként van feltüntetve és a rajta átfolyó Krivája ér déli partján, régi templom helye is jelezve van. Nagy-Hegyessel párhuzamosan s tőle kelet felé van Kis-Hegyes puszta, mely Szikityig terjed."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17735   2018-01-18

Csak mesélek, mesélek : Gyuri bácsi meséi / Nógrádi Kovács György

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Ugye, sokféle madarat láttatok, de azt, hogy hová, s miért oda rakják a fészkeiket, ahová, sem ti, sem más nem tudja. Mi esetünkben a szarkák a torony legfelső zugában lévő gerendákra rakták a fészküket. Pontosan heten voltak. Miért heten, nem párosan, esetleg tízen, tizenketten, senki, csak a Jóistenke tudta."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17734   2018-01-18

Esküvői- és halotti koronák : Adalékok a művelődéstörténeti háttérhez / Cserbák András

Életmód, szokások, Művelődéstörténet, Halál, Házasság, válás
népszokás, halotti szokás, gyászszertartás, temetkezés, esküvő, kultúratörténet, Európa, Vajdaság

"Az esküvői korona halotti változata csak a 14. században jelent meg. A szakrális esküvői koronának a halott lakodalmába való bekerülése Európában ment végbe. Ez a folyamat azonban igen bonyolult volt. A szűzkoszorú ugyanis már az ókortól jelen volt a temetkezési szokások között."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17757   2018-01-17

Gyuri bácsi mesél : Mesék..., akár felnőtteknek is / Nógrádi Kovács György

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Mesebeli királyról biztosan hallottatok. Parasztkirályról nemigen. Most róla mesélek nektek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges kis falu, ahol az ezernyi, meglehet valamivel több ember között élt egy mindenhez értő, agyafúrt, öregedő férfi."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17733   2018-01-17

Nemes várjobbágyok utódai / Darnai Zsuzsanna

Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret, Levéltári kutatás
családtörténet, helytörténet, Darnai család, Darnay család, Várpalota, Magyarország, Erdély, 14-20. sz.

"Ükapám, ideérkezésének el kell fogadnunk a házassági anyakönyvi bejegyzés dátumát, amely szerint 1843. január 08.-án Darnai István (28 éves) házasságot kötött Kardos Katalinnal (24 éves). A Katolikus Plébánia esketési anyakönyveiből, amit még megtudunk az, a tanúk nevei: Molnár József, és Stellár János. (28)."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17732   2018-01-17

Játék a bölcsődében : Módszertani levél / Korintus Mihályné, Nyitrai Ágnes, Rózsa Judit

Bölcsőde, óvoda, Nevelési módszerek, Gyermekek, Játék általában
bölcsőde, gyermekfoglalkozás, játék, gyermekjáték, játékpszichológia, módszertan

"A bölcsődei nevelésben szerepet kell játszania a felnőttnek a gyermekek játékában, hiszen odafigyelése, elismerése, esetenkénti ötletadása, az együttjátszás öröme, a közös tevékenység során nyújtott viselkedési és helyzetmegoldási minták a fejlődés fontos segítői."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17731   2018-01-17

Színe és visszája : Kisesszék - könyvek bűvkörében / Aniszi Kálmán

Kritika, Magyar irodalom története
erdélyi magyar irodalom, magyar irodalom története, könyvkritika, könyvismertetés, publicisztika, Erdély, 20-21. sz.

"Aniszi Kálmán igen részletes képet rajzol Nyírő József egyik leginkább fontos (és kellően ma sem méltányolt) regényéről: a Néma küzdelemről, amely az erdélyi Mezőség magyar népének tizenkilencedik századi megfogyatkozását és a románság mindinkább radikális és sikeres előretörését, mondhatnám így is: térfoglalását mutatja be."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17730   2018-01-17

Régi tündérmesék / Orczy Emma

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
gyermekirodalom, magyar irodalom, 19-20. sz.

"Hajdanában, régesrégen, a tündérek idejében volt valahol egy rengeteg erdő, olyan nagy, hogy napokig, de bizony hetekig is eltartott, míg valaki keresztül vergődött rajta. Nem is holmi közönséges erdő volt az, hanem bűvös hely, mert a szomszédságban tanyázó tündérkék jártak-keltek benne."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17729   2018-01-17

Gyerekek - szülők - közösségek : Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos kezdet program munkatársai számára / Boros Krisztina Boglárka, Farkas Mária, Gallai Mária, Mózes Eszter, Szomor Éva, Topolánszky-Zsindely Katalin, Tóth Anikó, Berta Ferenc, Pattermann Kinga, Regős Judit, Szilvási Léna, Tölgyesi Klára, Benedek Gabriella, Csikós Judit, Gosztonyi Géza, Kovács Edit, Lökkös Attila ; szerkesztő Balázs István

Nevelési módszerek, Pedagógiai lélektan, Bölcsőde, óvoda, Gyermekek, Pszichológia, Gyermekek, ifjúság
gyermekjóléti rendszer, szociális intézmény, gyermeknevelés, gyermeki fejlődés, kisgyermekkor, gyermeklélektan, pedagógiai lélektan, gyermekvédelem, családvédelem, pedagógiai munka, közösségi szociális munka, módszertan, Magyarország

"A jó képességű gyerekek az iskolában könnyen alkalmazkodnak, jobb kapcsolatot alakítanak ki tanáraikkal. A korai beavatkozások célja éppen azoknak a védőrendszereknek a megerősítése a gyerek környezetében, melyek a fejlődést a korai években kedvező irányba kormányozzák. A Gyerekházak is ilyen védőtényezőt jelentenek."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17728   2018-01-17

A várkastély titka : Regény / Charles Hugo ; fordító Martos Szilárdka

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Vajjon utazásának igazi célját ismertette meg vele Christian?... És miért akart egyedül utazni? Miféle családi kastély az, amelyben a kastély urnője ne találhassa meg méltó helyét?... Ösztönösen elébe villant párisi szobájuk falán, az ággyal szemközt lógó régi kép. A nagy, komorsötét épület..."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17727   2018-01-17

Nevessünk! : Eredeti adomák gyűjteménye a magyar életből / Vas Gereben

Klasszikus magyar irodalom, Humor, vicc
magyar irodalom, 19. sz.

"»A kisasszonynak azt tanácslom: menjen férjhez« mondja egy nőtlen orvos egy agg kisasszonynak. A kisasszony jó alkalmat látván, az orvosnak ajánlkozott. »Engedelmet kérek - mondja az orvos, - én csak praescribálni szoktam az orvosságot, - magam nem veszem be.«"

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17726   2018-01-16                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic