Pármai charta

Végső változat, 2003. november 19.


Előszó

Ez a dokumentum a Lundi alapelvekből indul ki és azokra épül.

Az Európai Unió országos kulturális főhatóságai által kinevezett országos képviselők csoportja (a továbbiakban: OKCS) 2003. november 19-én Pármában gyűlt össze, és a következő feltételekben és cikkelyekben állapodott meg, amelyek összessége a Pármai chartát alkotja. A charta tartalma a tervek szerint folyamatosan fejlődik majd, és más kezdeményezéseket is magába foglal, például a Brüsszeli minőségi keretrendszert. A későbbiekben további javítások elképzelhetők benne, mindaddig, amíg sikerül a benne megjelenített igényeket teljességgel kielégíteni. A charta megvalósítására a Lundi akcióterv keretében és az OKCS rendszeres összejövetelei során kerül majd sor, a Minerva európai hálózatának operatív támogatásával.

Az európai kulturális és tudományos örökség rendkívül gazdag. ezért védelmére és értékének megőrzésére a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítani. A tagállamoknak a kulturális és tudományos örökséggel kapcsolatos kezdeményezésekre vonatkozó politikájában megmutatkozik az információs társadalom beköszöntének és az új információs és kommunikációs technológiák elterjedésének hatása.

A digitalizálás rendkívül fontos lépés, amelyet az európai kulturális intézményeknek feltétlenül meg kell tenniük, amikor arra törekszenek, hogy Európa közös kulturális örökségének védelméről és értékeinek megőrzéséről gondoskodjanak, fenntartsák a kulturális sokszínűséget, a polgárok számára biztosítsák az ehhez az örökséghez való jobb hozzáférést, fellendítsék az oktatást és az idegenforgalmat, és részt vegyenek az új, a digitális tartalommal és a digitális szolgáltatással foglalkozó iparágak fejlesztésében. Ahhoz, hogy ezek a kezdeményezések valóban sikeresek, gazdaságosan kivitelezhetőek és hosszabb távon fenntarthatóak legyenek, számos igénynek meg kell felelniük:


Mindezeket a feltételeket figyelembe véve az OKCS az alábbi cikkelyekben ismertetett célok megvalósítása mellett kötelezi el magát:

1. cikkely - Az új technológiák intelligens felhasználása

Az OKCS támogatja az európai kulturális intézményeknek azt a tevékenységét, amely a kultúra és tudás széles körű elterjesztésére irányul az új technológiák, különösen az Internet és a Web megfelelő használata révén.

2. cikkely - Hozzáférhetőség

Az OKCS elismeri, hogy az elérés igénye minden polgár számára alapvető kérdés, tekintet nélkül korára vagy technikai jártassága szintjére. Az OKCS különös figyelmet fordít azokra, akiknek speciális szükségleteik vannak. Ezért a hozzáférhetőségi követelmények különböző szempontjainak minden, a Csoport által támogatott irányelvben és ajánlásban szerepelniük kell. Ezeket a követelményeket a hozzáférhetőség nemzetközi normáival, például a World Wide Web Consortium és mások által kiadott ajánlásokkal összhangban fogják kialakítani.

3. cikkely - Minőség

Az OKCS kiemelt figyelmet fordít a kulturális és tudományos webes alkalmazások minőségi normáinak érvényesítésére. Terjeszti és népszerűsíti a Minerva projekt révén elért eredményeket, támogatja a népszerűsítő rendezvényeket és oktatási kezdeményezéseket.

4. cikkely - A szellemi tulajdonjog és a személyes adatok védelme

Az OKCS elismeri annak fontosságát, hogy egyensúlyt kell teremteni a tudományos és kulturális örökséghez való hozzáférés joga és a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásának, valamint a személyes adatok védelmének szükségessége között. E cél érdekében ösztönözni fogja mindazoknak a műszaki és jogi eszközöknek az alkalmazását, amelyek a hozzáférhetőség javítására és a jogi és normatív akadályok áthidalására rendelkezésre állnak. Előmozdítja a párbeszédet a kulturális és tudományos szektor, a szellemi tulajdonjoggal foglalkozó szakértők, a digitális jogkezelési megoldásokat alkalmazó cégek és a tartalomipar között.

5. cikkely - Közös működtetés (interoperabilitás) és szabványok

Az OKCS elkötelezett amellett, hogy minden polgár számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy könnyen meg tudja találni az igényeinek megfelelő tartalmat. Ennek érdekében ösztönözni fogja a műszaki irányelvek és a nyílt szabványok alkalmazását, hogy ezek révén olyan e-szolgáltatások jöhessenek létre, amelyek integrált és átfogó áttekintést adnak Európa tudományos és kulturális örökségéről.

6. cikkely - Nyilvántartások és többnyelvűség

Az OKCS felismerte, hogy az európai polgárok számára szóló szolgáltatások létrehozásához elengedhetetlen a meglévő archívumok és a rendelkezésre álló források ismerete, valamint a szektor új fejleményeinek gondos figyelemmel kísérése. E szolgáltatásoknak az a célja, hogy kulturális és tudományos érdeklődésre számot tartó digitális forrásokat hozzáférhetővé tegyék. Amellett, hogy ismerni kell az archívumokat és digitális erőforrásokat, nagyon fontos, hogy az erre illetékesek meghatározzák az erőforrások felderítéséhez és eléréséhez szükséges, európai szinten koordinált, fenntartható technikai infrastruktúrát, amelyet több nyelvű környezetben lehet majd használni. Az OKCS kész arra, hogy e prioritások megvalósításában tevőlegesen részt vegyen.

7. cikkely - Benchmarking

Az OKCS nagyra értékeli a benchmarking-kezdeményezéseket, különös tekintettel arra, hogy a következő célok elérésére irányulnak:

Mindezek érdekében az OKCS támogatást nyújt ahhoz, hogy az egyes részt vevő országokban adatgyűjtési kampányokra kerüljön sor, és ösztönzi azt, hogy az eredményekről rendszeres jelentéseket adjanak közre, továbbá az összegyűjtött adatokat elemezzék. A Minerva program a benchmarking-kérdőívek megválaszolásához szükséges eszközöket on-line elérhetően rendelkezésre bocsátja, a megválaszolt kérdőívekből nyert valós idejű statisztikákkal egyetemben.

8. cikkely - Országos, európai és nemzetközi együttműködés

Az OKCS keresi az együttműködési lehetőségeket, és kooperációba kezd azokkal az országos, európai és nemzetközi intézményekkel és szervezetekkel, amelyek a kulturális és tudományos örökség védelmével és értékeinek megőrzésével foglalkoznak. Az OKCS különösen aziránt kötelezi el magát, hogy

Az OKCS azon fog munkálkodni, hogy erősítse az együttműködést az országos és európai programok között, annak érdekében, hogy optimálissá válhasson a pénzforrások felhasználása, a bevált gyakorlat megosztása, és az új, közös kezdeményezések terjesztése. Az OKCS különösen azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy

9. cikkely - Bővítés

A Minerva-hálózat támogatásával működő OKCS nyílt közösség. A bővítés során kettős megközelítést követ: egyrészt az új tagországokra, másrészt a civiltársadalom új szektoraira irányul a figyelme. Az Európai Unió nemzetközi egyezményeinek keretében különösen a következő országok csatlakozása várható a programhoz: az új tagállamok, Oroszország, Izrael, a mediterrán országok, az USA és Kanada. A hálózat nyitott minden érdeklődő ország előtt. Különböző együttműködési megállapodások keretében a következő szektorokkal is kiépít majd kapcsolatokat:

10. cikkely - A jövő közös építése: a tudástársadalom élvonalában

A most létesülő on-line kulturális portálok nagyon fontos szerepet játszhatnak a mindenkit befogadó információs társadalom kialakulásában. E portálokat biztos alapokra kell felépíteni: a kulturális szektor jó minőségű, közösen működtethető webhelyeire, amelyeket az európai polgárok valódi igényeinek kielégítésére alakítottak ki. Sok-sok különböző, eltérő készségekkel, érdeklődéssel és gazdasági forrásokkal rendelkező szereplőnek kell azért a közös célért tevékenykednie, hogy a közösség érdeklődésére számot tartó, fenntartható szolgáltatás jöjjön létre. A megvalósításban a kulturális örökség összes szektorának együtt kell működnie, közös célok alapján és összehangoltan. Az OKCS-nak központi szerep jut majd ebben a folyamatban, azáltal, hogy ösztönzi és támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek arra irányulnak, hogy:


Háttér

Politikai háttér

A következő programok és tevékenységek lehetnek rendkívül fontosak a charta sikerének biztosításához:

Stratégiai háttér

Az itt ismertetett szükségletek kielégítése és az európai politikai előrelépés érdekében a következő lépésekre került már sor:

Ezek a tevékenységek együtt jelentik a charta alapvető hátterét. A charta célja, hogy népszerűsítse és támogassa azokat az elveket, amelyeket az országos képviselők és a Minerva-hálózat tagjai magukénak vallanak.

A jelenlegi helyzet

Némi előrelépés már történt az egymást követő Elnökségek, az OKCS, a Minerva és a Bizottság jóvoltából.

Ami a minőség témakörét illeti, a jelen charta elismeri a következő eredményeket és támaszkodik azokra:

A bevált gyakorlat és a tudásmegosztás témáját illetően a jelen charta elismeri a következő eredményeket és támaszkodik azokra:


Az országok képviselői

AUSZTRIA: Hans Petschar - Österreichische Nationalbibliothek (Osztrák Nemzeti Könyvtár)

BELGIUM: Isabelle Dujacquier - Ministere de la Communauté francaise de Belgique (Belgium francia közösségének minisztere), Debbie Esmans - Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (A flamand közösség minisztériuma részéről)

DÁNIA: Christina Ertmann-Christiansen - Cultural Heritage Agency (Kulturális Örökség Iroda)

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: David Dawson - Resource. The Council for Museums, Archives and Libraries (Resource. A múzeumok, levéltárak és könyvtárak tanácsa)

FINNORSZÁG: Vesa Hongisto - National Board of Antiquities (Régiségek Országos Testülete)

FRANCIAORSZÁG: Jean-Pierre Dalbera - Ministere de la Culture et de la Communication (Kulturális és Kommunikációügyi Minisztérium)

GÖRÖGORSZÁG: Theodore Papatheodoru - University of Petras, HPCLAB (Petras Egyetem)

HOLLANDIA: Marius Sníders - Ministry of Culture (Kulturális Minisztérium)

ÍRORSZÁG: Anne Grady - National Museum of Ireland, Collins Barracks (Ír Nemzeti Múzeum)

LUXEMBURG: Frank Guy - Ministry of Culture, Higher Education and Research (Kulturális, Felsőoktatási és Kutatásügyi Minisztérium)

NÉMETORSZÁG: Monika Gagedorn-Saupe - Institut für Museumskunde (Múzeumi Intézet), Gerald Maier - Landesarchivdirektion Baden-Württemberg (Tartományi Levéltári Igazgatóság, Baden-Württemberg)

OLASZORSZÁG: Rossella Caffo - Ministero per i Beni e la Attivitá Culturali (Kulturális Örökség és Tevékenységek Minisztérium)

PORTUGÁLIA: Lidia Jacob - Ministry of Culture (Kulturális Minisztérium)

SPANYOLORSZÁG: Ana Álvarez Lacambra - RED.ES (a Ministerio de Ciencia y Tec. - Tudomány- és Technológiaügyi Minisztérium - képviseletében)

SVÉDORSZÁG: Borje Justrell - National Archives (Országos Levéltár)Eredeti változat: http://www.minervaeurope.org/structure/nrg/documents/charterparma.htm