A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói

  Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói / szerkesztő Kiss Judit
  Mezőgazdaság általában, Agrárium, vidékfejlesztés, Élelmiszeripar, Makroökonómia, Környezetgazdaságtan, Ágazati gazdaságtan, Regionális gazdaság, Gazdaságföldrajz, Nemzetközi politika, szervezetek
  élelmezésbiztonság, élelmezésügy, világélelmezés, mezőgazdasági politika, mezőgazdasági fejlődés, fenntartható fejlődés, vízgazdálkodás, regionális kutatás, ezredforduló, 21. sz.
  "A felgyorsult agrártechnológiai és biotechnológiai fejlődés, a globalizáció, a nemzetközi agrárkereskedelem átalakulása, az éleződő szociális feszültségek a világ számos vidéki régiójában messzemenően hatnak a mezőgazdaság működésének feltételeire és változást igényelnek gondolkodásunkban is."

 2. Documentált felelet Kemény Zsigmondnak, Forradalom után czimü munkájára

  Documentált felelet Kemény Zsigmondnak, Forradalom után czimü munkájára / Szabad Imre
  Politikatörténet, Magyar belpolitika
  1848/49-es forradalom és szabadságharc, politikai helyzet, vita, Kemény Zsigmond (1814-1875). Forradalom után, Magyarország, 19. sz.
  "A' szerző első vádjára már feleltünk t. i. hogy a' magyar kormánynak figyelembe ollyasmit venni nem lehetett, mit a' februáriusi napok véletlenül oda dobtak, a' másik pontját pedig azaz szerzőnek csodálkozását a' centralisták az ellenzékkeli egyesülésén, minden igyekezetünk mellett nem értjük."

 3. Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig

  Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig / Horváth Mihály
  Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet, Kormányzat, parlament, Pártok, politikai mozgalmak, Magyar belpolitika, Művelődéstörténet
  reformkor, polgárosodás, társadalmi változás, politikatörténet, országgyűlés, politikai mozgalom, nemzetiségi kérdés, Magyarország, Ausztria, Osztrák Császárság, 1823-1848, 19. sz.
  "E sérelmi politika oly annyira elfoglalta a kedélyeket, oly uralkodóvá lett az országgyülés majdnem egész folytában, hogy a haladási kérdéseknek alig engedett tért. A rendek nagy többségének még csak vágya, hajlama sem volt a reformokra, bár mily elutasíthatlanul látszának is követelni azokat az elavult állapotok s az előhaladott kor igényei..."

 4. Lélius vagy M. T. Cicerónak beszéllgetése a' barátságról

  Lélius vagy M. T. Cicerónak beszéllgetése a' barátságról / Marcus Tullius Cicero ; fordító Virág Benedek
  Antik irodalom, Ókori filozófiák, Erkölcs, etika
  antik irodalom, latin irodalom, filozófia, barátság, Római Birodalom, i. e. 1. sz., ókor
  "Sokszor kívántod tőlem, hogy írnék valamit a' barátságról: tetszett nékem ez a' tárgy nem tsak azért, hogy másokkal megismértessem a barátságnak méltóságát, hanem hogy nyilván megmutassam, melly igen szeretlek én Tégedet. Ez okból édes örömest engedtem kérésednek, hogy sokaknak használnék."

 5. Arany János elmélete az époszról

  Arany János elmélete az époszról / Ritoók Emma
  Műfajelmélet, Magyar irodalom története
  eposz, naiv eposz, verses epika, irodalmi műfajelmélet, irodalomelmélet, magyar irodalom története, Arany János (1817-1882)
  "Az éposz tárgyának megválasztásával függ össze Aranynak egy egészen eredeti elmélete, mely a mint levelezéséből és prózai dolgozataiból kitünik, egy subjectiv felfogásból meggyőződéssé, majd egy objektiv aesthetikai törvénynyé válik gondolkodásában. Ez az époszi hitel elve."

 6. Diszciplínák között

  Diszciplínák között : A magyar színikritika hivatásosodásának dilemmái egy 19. század közepi vitában / szerkesztő Zabán Márta
  Műfajelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Kritika, Tudománytörténet, Színházművészet, Sajtó- és médiatörténet
  színházi kritika, irodalomesztétika, dráma, színházművészet, színházi élet, színész, tudománytörténet, sajtótörténet, újságírás, vita, Szerdahelyi Kálmán (1829-1872), Pest, Magyarország, 19. sz., önkényuralom időszaka (1849-1867)
  "Azért nagyon fontos, hogy az egyes szövegek éppen milyen diszciplínához tartozóként jelenítik meg a színikritikát, mert mindig az illető szakterület keretei között kap jelentést, ahhoz képest nyer értelmet maga a színikritika mint műfaj és a színikritikusi szakma."

 7. Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről

  Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről / Szeremlei Sámuel
  Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet, Hadtörténet
  1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, hadtörténet, Magyarország, 19. sz.
  "Márczius 15. Szerda. Budapesti forrongás. Márczius 12-én az ellenzéki-körben egy Irinyi József által szerkesztett folyamodvány fogadtatik el az országgyüléshez, melyben elő van adva, hogy »miután egész Európa mozog«... az országgyülés alakítsa át rögtön az egész alkotmányt és foganatositsa a mellékelt 12 pontot."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület