DUMA-ISTVÁN ANDRÁS
csángó költő

Én országom Moldova
Medig él a szerelem
Szomszéd leánka
Guzsalyas/2
Gyermekség
Népi versek
Kapálni
Csángó részegség
Méges!
Imáim értelme
Tanoltaknak
Kép
Gyereki tél
Szabadság
  


Duma-István András Moldvai csángó parasztköltő, 2000-ben volt 45 éves. Iskoláit már csak románul végezte, magyar/csángó anyanyelvét otthon művelte, igazából felnőtt fejjel kezdett olvasni imakönyvekből, a magyar helyesírásba is csak egy bizonyos szintig ásta be magát. Versei sok helyen hitelesen őrzik a csángó dialektus állapotát. Egy darabig vasmunkás, majd munkanélküliként hazatér gazdálkodni Klézsére (az egyik legnagyobb csángó község).
Verseit kockás füzetlapokra írja, szervezője a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének, illetve a klézsei szervezetnek is, s 2000-től immár két éve kétnyelvű lapocskát is szerkeszt Mi magunkról címmel.
Versei Én országom Moldova címmel 2000-ben jelentek meg a Hargita Kiadóhivatalnál Csíkszeredában. A szerkesztő és előszóíró, Ferenczes István József Attila-díjas költő így vall a Duma-féle versekkel való találkozásáról: „Immár négy évnél is több idő telt el, amióta ismerem ezeket a verseket. Bevallom, először csak a nyelv érdekelt, amolyan nyelvészeti csodának véltem szövegeit. Aztán lassan felfedeztem mélységeit. Ez az ember gondolkodik, töpreng, vívódik, az élet nagy kérdésein gyötrődik, az emberi sorsnak élet-halál-szerelem kérdéseit szenvedi, elmúlás-megmaradás paradoxonjai között őrlődik, mint minden alkotó, ki mást és jobbat akar.”
Válogatásunkat e kötetre építettük; a jobb megérés, a csángó nyelvi fordulatokra való ráhangolódás végett a versekhez fűzött szerkesztői lábjegyzetekkel együtt, amelyek egy idő után - bizonyos szövegotthonosság folytán - fölöslegesnek bizonyulnak.
Én országom Moldova

Én országom Moldova
Ott nem tudok szólni
Érzésemet ott soha
Nem lehet el menteni1

Szájom bé van dugva
Szemem el burkolva3
Nem tudnak meg értni
Nyelvemen beszélni

Én országom Moldova
Ott nem tudok szólni
Érzésemet ott soha
Jól nem lehet érteni

Szájom bé van dugva
Szemem elburkolva
Gyerekeket csángólni5
Nem lehet megtanitni

Senki testvérekből
Nem tud segiteni
Szereti patakból
Könyvet6 választani

Temetőkbe siraink7
Nem tudnak nyugudni8
Megértük a hótakat9
El fogjuk lesz tagadni10

Erdőink mezőink
Patakok vizeink
Rivánk11 hulljatok
Örökére dugjatok12

Ha nem tü13 Kárpátok
Keté szakagyatok14
Münköt15 Moldovába
Veszni ne hagyatok16

1. elmenteni, kimondani
2. a szájam be van tömve
3. borítva, kendőzve
4. megérteni
5. csángóul, csángósan
6. könnyet
7. sírjaink
8. nyugodni
9. halottakat
10. le fogjuk tagadni
11. reánk, mireánk
12. örökre bújtassatok, rejtsetek
13. ti
14. ketté szakadjatok
15. minket
16. hagyjatok.

 

Medig1 él a szerelem

Egy szép madár repül fen2
Úgy rebeg az én lelkem
Vele lenék3 a fényen
Nagy lenne a szerelem

Foly a víz a gödrökön
Míg meg gyúl4 a szerelem
Jön leányka ösvenyen5
Meg tölti az én szüvem6

Csókról csók a szemeken
Meg gyógyult7 az én szüvem8
Ne térj meg az ösvenyen
Maradj örökké velem

Szeretkezünk9 kedvesen
Legyen végig jó kedvem
Az lesz örökké földön
Medgyig10 él a szerelem

1. meddig
2. fent
3. lennék
4. meggyúl (felgyúl)
5. ösvényen
6. betölti az én szívem
7. meggyógyult
8. szívem
9. szeretkezzünk
10. ameddig

 

Szomszéd leánka1

Csirikolsz2 kis madarka3
Két nyelven te cinkacska4
A világot szereted
S a népedet üdvözlöd

Kicsi vagy te angyalka
Repdesel mint madarka
Ne szakadna a szárnya
S a világon maradna

Anyanyelvit imádja
Szomszéd népit5 tanolja6
Édesanyját bücsüli7
Népeket megtiszteli

Ne bántsatok virágot
Ne öljetek angyalat8
Angyal ha nem tud lenni
Ördögnek fog költözni9

1. leányka
2. csacsogsz
3. madárka
4. kicsi lány
5. népet (románokat)
6. tanulja
7. becsüli, tiszteli
8. angyalt
9. ördöggé válik

 

Guzsalyas/2

Ugatnak a kutyecskák1
Feregnek2 a guzsalykák
Szakdosnek a lyányecskák3
Készulnák a gazdecská4

El menek a szamszédba5
Legények guzslyasba
Fanak at a sép lyányak6
Legények melyet álnak7

Mikar kus legyiny bé jo8
Kepernica riva jó9
Meg isza10 hideg vizet
El ódgya11 a kereket

Mikar meg fag lesz nóni12
Mást fog kepernicázni13
Kesserun már el nyeli14
Szeretuit más veszi15

Nálunk a guzsalyasba
Sak servet van fargatva16
Szeretóknek át adva17
Hagy késérje kapuba18

Meséket is mesélünk
Jót és raszat hagy élunk19
Nagy meséket mesélünk
Régi dalgakban élunk20

1. kutyácskák
2. forognak
3. szökdösnek a lányocskák
4. készülődnek a gazdácskák
5. elmennek a szomszédba
6. fonnak ott a szép lányok
7. mellett állnak
8. mikor kis legény bejön
9. társasjáték a guzsalyosban; gyorsan jön
10. megissza
11. eloldja
12. mikor meg fog (majd) nőni
13. szék alatt bujkál
14. keserűen nyeli könnyeit
15. szeretőjét más veszi el
16. sok kendő van forgatva
17. szeretőknek átadva
18. hogy kísérje kapuba
19. jót és rosszat hogy (mint) élünk
20. dolgokban élünk

 

Gyermekség

Cinka1 binka hilinka2
Olyan mint egy tilinka3
Jobra balra jácodik4
És soha jól nem lakik

Megyen haza cinkacska
Ettől virág sokacska

1. leányka
2. ártatlan kenyérfalat
3. tilinkó
4. jobbra-balra játszodik

 

Népi versek

Kicsim kutya nagytól tanol1
Gabona a földből borul2
Kapálásból nő a virag
Víz esőből földre hull

Holtak földről támadnak3
Gyerkek4 szülőknél fonnak5
Gyümölcsök fákról hullnak
Földön élők meg halnak6

Semmi sincsen teremtve
Véletlenül helyezve
Vagyunk mük es igy7 téve
Életünkre készítve

1. tanul
2. földből ömlik (terem)
3. feltámadnak
4. gyermekek
5. szülőkkel együtt dolgoznak
6. meghalnak
7. mi is így

 

Kapálni

Kicsi gyerek
Öreg asszon1
Szép virágok
És egy arany2
El indulnak kapálnak

Nap féniben3
A hidegben
És a szélben
Étlenségben
Ők soha meg nem állnak

Turják4
Vágjak
Fel forgassák5
És le bonccsák6
Így veszik fődnek7 hasznát

Tehenyekből8
Burjánokból9
A méhekből
És johokból10
Isten mézit11 meg kapják

Így élnek
És szaporodnak
Haladnak
És meg halnak12
Úgy nevezik csángónak

1. öregasszony
2. szőke
3. fényében
4. túrják
5. megforgatják
6. lebontják (porhanyítják)
7. földnek
8. tehenektől
9. növényekből
10. juhokból
11. mézét
12. meghalnak

 

Csángó részegség

Dolgozgatunk mozogatunk1
Essze-vissza meg járjuk2
Estére ha haza jövünk
Savanyú bort meg iszuk3

Karácsonyba és húsvétba
Bizony mindent felejtünk
Hóba sárba megfordulva
Más világba át rejtünk4

Csillagokon tapogatunk
Királoknak születünk5
Nagy örömbe vigasztalunk6
Örökre menekültünk7

1. mozgolódunk
2. össze-vissza járkálunk
3. megisszuk
4. szebb világba átlopózunk
5. királyoknak születtünk
6. vigasztalódunk
7. megmenekülhetünk

 

Méges!1

Ne hagy nyelveteken fagjatok ti szólni2
Mert elenségetek fag lesz meg születni3
És egy nagy seminek fagnak lesz nevezni4
Mert az ők lelkiket nem fagad szalgálni5

Ők ellenségiknek fagnak lesz nevezni6
Mert te önmagadat nem fagod tagadni
Irigyelni fagnak szabadan fagsz élni7
És te nem gyulélni csak fagad sainálni8

Méges iab9 igazban és tisztán meg élni
Méges hagy10 az Úr Isten akart teremteni
Méges már azután mit fagsz lesz érezni11
Saha életedben nem fagsz lesz hazudni12

1. mégis
2. nehogy szóljatok anyanyelveteken
3. ellenségetek meg fog születni
4. nagy semminek fognak nevezni
5. az ő lelküket nem fogod szolgálni
6. ellenségnek fognak nevezni
7. szabadon fogsz élni
8. nem fogod gyűlölni, csak sajnálni
9. mégis jobb
10. mégis hogy
11. mit fogsz majd érezni
12. soha életedben nem fogsz hazudni

 

Imáim értelme

Ébredj ember mély álmodból
Meg szabadulsz rabcságadból1
Rabcságadnak a rasz fele2
Lustaságadba3 van helye

Ébredj ember4 ne aludjál
Mert a lelked pakalba szál5
Nem tud lesz6 világot látni
Keserűségben fog bántni

Ébredj ember ki világra
Repülj mind madár az ágra
És töbet ne aludjál
Rasz almodhoz7 ne mozogjál

1. rabságodból
2. rossz fele
3. lustaságodban
4. ember
5. pokolra száll
6. nem fog
7. rossz álmodhoz

 

Tanoltaknak1

Tanoltak akik elmentek
Népetekért fejlődni
Minek mikor vissza jőtök
Nem tudtok segéteni2

Segicsetek3 sorsainkba
A földön megmaradni
Ne gondoljatok csak arra
Hogy tudtok joban4 élni

Adóságotok van néktek
Népeteket menteni
Nem táplálgatni magatok
Tudtok örömbe élni

Századoknak adósága
Most tudjátok fizetni
Mert későbben nem lesz honnat
Csángó-magyart menteni

Vagy szeretek5 elárulni
Münköt6 elhazudozni
Ugy lesz belőletek semi7
Fogtok velünk elégni8

1. tanultaknak
2. nem tudtok segíteni
3. segítsetek
4. jobban
5. szerettek
6. minket
7. így lesz belőletek egy semmi
8. velünk fogtok elégni

 

Kép

Vékany kasza hoszukó1
Úgy halad mint egy kigyó
Gyepet úgy vágogassa2
Kettőbe szakatgassa3

Én lelkembe ugy csuszik
Szüvem4 ketté szakadik
Mikor hozzád gandalak5
Többet ép én nem vagyak6

Esze font két gececska7
Rajta ül a ruvecska8
Szép virágos ingeden
S a katrinca térgyeden9

Ő és berinc megszorit10
Csokolgasd a két szemit
Zavarjad az ő lelkit
Ebreszd fel a szerelmit

1. vékony kasza hosszukó
2. úgy vágogatja
3. kettőbe szakítgatja
4. szívem
5. mikor hozzád (rád) gondolok
6. nem vagyok
7. összefont két copfocska
8. kendőcske
9. térdeden
10. öv és bernic megszorít

 

Gyereki tél

Fúl a szél és labagat1
A job lábam megfagyat2
A szaknyikon es labagat3
Az öröm es megfagyat

Feér hó is csilagol4
Ezuska is vigyagol5
Reám néz a szemivel
Megszeret a lelkivel

Katrincám is megaszott6
A bundám is széthullott7
Papucskám is nem likas
A szájam is nem macskas8

1. fúj a szél és lobogtat
2. a jobb lábam megfagyott
3. szánkón is lobogtat
4. fehér hó is csillogó
5. Jézuska is világol
6. megszáradt
7. szétnyílott
8. mocskos

 

Szabadság

Azt mandják1 hogy szabad élni
A világon mazagni2
Mikor mindent elkertelnek
És egy uton3 vezetnek

Szárnyainkat megkötözik
És nem hagynak repülni
Kérem asztán megmandgyák4
Ők hagy szeretnék élni5

1. mondják
2. mozogni
3. egy úton
4. kérem aztán megmondják
5. hogy szeretnék hogy éljünk  

 
 

Kezdőlap