Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18952 dokumentum

A' szolgálat regulamentuma a' magyar felkelő nemesség gyalogságának számára / Cserna János

Hadsereg, Katonai szolgálat, Hadtörténet
szabályzat, gyalogság, nemesi felkelés, katonai igazgatás, hadkötelezettség, Magyarország, 19. sz.

"Az Al-Hadnagy naponként az írott túdósítást, és minden nevezetesebbekről a Jelentést a maga Szakasz Strázsamesterétől veszi, kivel azt Fő-Hadnagyának által viszi. Ha még valami megjegyzésre méltó azonnkívül is esett volna, azt vagy maga, vagy Strázsamesterével eggyütt jelenti."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19375   2019-05-20

A szegedi magyar nemzeti színészet százéves története / Szmollény Nándor

Színházművészet, Film- és színháztörténet, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
színházművészet, színháztörténet, helytörténet, művelődéstörténet, Szeged, 1806-1906, 19-20. sz.

"Kelemen László 1800. évi szegedi szereplése gyenge uttörés, a kolozsvári szintársulat 1803. évi játszása csak jól sikerült kirándulás volt. Wesselényi csakhamar arra gondolt, hogy a társulat felét állandóan Magyarországon tartja, mert Kolozsvár már nem birta el a mintegy 45 tagból álló személyzetet."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19374   2019-05-20

Az Öreg lovag / Horváth László

Stilisztika, irodalomesztétika, Műfordítás, Világirodalom története, Klasszikus világirodalom
francia irodalom, ókori görög irodalom, irodalomelmélet, összehasonlító irodalomtudomány

"Mikor mindezt meghallgatta a dicső és nemes Artúr, önként leszállt a nyergéből a földre, átölelte és köszöntötte a nemes öreget. Majd megkülönböztetett tisztelettel megpróbálta rávenni, hogy a palotába kísérjék, és együtt vacsorázzon a királlyal és az összes lovaggal. Ő azonban így szólt: "Örömömre szolgálnak szavaid, de ... nem tárhatom fel sem nevemet, sem arcomat előttetek."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19373   2019-05-20

Guadelupe ; Lola naplója / Bangha Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Kiáltsa - úgymond a hóhér -, kiáltsa velem: Éljen Carres! Guadelupe csak mosolygott s azon az ő édes hangján, amelyet senki el nem felejthet, aki valaha hallotta, bátran s büszkén kiáltotta: - Éljen Krisztus, a király! ... - Erre az az ember intett egyik pribékjének."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19372   2019-05-20

A' gyakorlás regulamentuma a' magyar felkelő nemesség gyalogságának számára ; A' hadi forgásoknak külömböző vidékekhez való alkalmaztatása / Cserna János

Hadsereg, Katonai szolgálat, Hadtörténet
szabályzat, lovasság, nemesi felkelés, nemesség, kiképzés, hadgyakorlat, terepgyakorlat, honvédelem, Magyarország, 19. sz.

"A' Gyakorlás' alkalmatosságával az Ezeredes Tisztek a' magok' Osztállyának közepe elejébe állanak 's illendő távúlságra, annak arczot vetnek. Az Ezeredes Kapitány pedig, a' ki az egész Ezeredet comandírozza, annak közepe előtt veszen állást. Ennek helyére illyenkor az ő Osztállyabéli legüdősebb Kapitány áll."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19371   2019-05-20

Nagylábú Berta, "magyar királylány" & Parise hercegnő története : XIII. századi francia kalandénekek / Adenet le Roi ; fordító Szabics Imre

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 13. sz., középkor

"Adenet le Roi »kalandregényének« egyik meghatározó újdonsága - a korábbi és a korabeli geszta-énekek differenciálatlan és sematikusabb helyzet- és jellemábrázolásához képest - az életszerűségre és valószínűségre törekvése, ami főként a regény szereplőinek egyedi jellemvonásaiban figyelhető meg."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19370   2019-05-17

Magyar királyfiak és királylányok : Középkori francia elbeszélések / fordító Szabics Imre

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 13-14. sz.

"A 13-14. századi francia verses regények és elbeszélések közül igen nagy népszerűségre tettek szert azok a »kalandos« történetek - Florence de Rome, la Belle Hélène de Constantinople, Parise la Duchesse vagy Jean Maillart Le Roman du comte d'Anjou című műve -, amelyek hősnői üldöztetést és kegyetlen sorscsapásokat voltak kénytelenek elszenvedni, mielőtt fény derült volna ártatlanságukra és igazságot szolgáltattak volna nekik."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19369   2019-05-17

Ólomévek / Kelecsényi László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Semmije sincs az embernek. Csak történetei vannak, csak kiszabott ideje van. Abban a nyomorúságosán rövid időben éli át a történeteit, és még azok sem csakis az övéi; a múló idő fölött pedig végképp nincs semmilyen hatalma. A történet azonos az idővel, amely folyton megszünteti, majd újra megszüli önmagát..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19368   2019-05-17

Geofizikai-geokémiai megfigyelő hálózat kiépítése Magyarországon / Szádeczky-Kardoss Elemér

Geofizika, Geokémia, ásványtan
geofizikai állomás, megfigyelőállomás, geokémia, geológia, Magyarország

"A komplex geofizikai és geokémiai obszervációnak tehát hazánkban tudományosan és gyakorlatilag egyaránt kiemelkedő jelentősége és lehetősége van. Az Akadémia Föld és Bányászati Tudományok Osztályának megerősödésével elérkezett az ideje az ilyen irányú komplex munka megvalósításának..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19367   2019-05-17

Itt Európában : Cikkek, megszólalások / Frivaldszky János

Család általában, Erkölcs, etika, Keresztény vallások
társadalmi kapcsolat, interperszonális kapcsolat, erkölcs, közösség, személyiség, vallásosság, vallási mozgalom, hitélet, Magyarország, Európa

"Látni fogjuk, hogy az önkéntesség és a testvériség élménye az, amit az '56-os forradalom lelkületeként megnevezhetünk. Az önkéntesség felelősségteljes szabadságot is jelent, a testvériség pedig szolidaritást, párbeszédet és az ellenség kíméletét is, amelyek révén az önkéntesség és testvériség alapvetően keresztény értékek."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19366   2019-05-17

Konstantinápoly eleste 1453-ban / Edward Gibbon ; fordító Bozóky Alajos

Hadtörténet, Európai országok történelme, Ázsiai országok történelme
ostrom, hadtörténet, történelem, Konstantinápoly, Isztambul, Bizánci Birodalom, Keletrómai Birodalom, 1453, 15. sz., középkor

"Konstantinápoly jelentőségét érezték és túlozták a nyugaton, a midőn elveszett. V. Miklós pápaságára nézve, bármilyen békés és szerencsés volt is, a keletrómai császárság bukását szégyenfoltnak tartották, a latinok fájdalmát és megdöbbenését pedig újra élesztette vagy legalább föléleszteni látszott a keresztes hadjáratok régi lelkesedése."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19365   2019-05-16

A magyar-szlovén és a szlovén-magyar irodalmi kapcsolatok tükröződése a fordításirodalomban / Zágorec-Csuka Judit

Műfordítás, Könyvkiadás, Olvasáskutatás és -történet, Magyar irodalom története, Világirodalom története, Szerzői bibliográfiák
irodalmi kapcsolat, műfordítás, könyvkiadás, recepcióelmélet, magyar irodalom története, szlovén irodalom története, Magyarország, Szlovénia, 20-21. sz.

"Esterházy regényei majd a következő évtizedekben kapnak visszhangot a szlovén olvasóközönség köreiben. Marjanca Mihelič fordításában jelentek meg szlovén nyelven esszék Görömbei András irodalomtörténésztől, Esterházy Péter és Konrád György íróktól többnyire a Nova revija szlovén irodalmi folyóirat hasábjain."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19364   2019-05-16

Tanulmányok és emlékek / Szmollény Nándor

Klasszikus magyar irodalom, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
magyar irodalom, helyismeret, művelődéstörténet, Szeged, 20. sz.

"Mindenben nemes egyszerüség, a szertelenségek s feltünések lehető kerülése jellemzi a szegedi asszonyokat. Társaságban pl. nem látni azt, amit a felvidéken, vagy tiszai családoknál tapasztaltam, hogy férjök rangja szerint foglalnának helyet, vagy megkövetelnék az ilyen hely-adást. Kiki oda ül, ahol neki jól esik, ahol legkedvesebb barátnője van."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19363   2019-05-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom