Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21496 dokumentum

Néhai udvari cancellarius gróf széki Teleki Sámuel ur ö excellentiája' emlékezetének tiszteletére Kolo'svárt, N. Enyeden, M: Vásárhelyen, Udvarhelyen, és Zilahon tartatott halotti beszédek, egy rövid prologussal együtt / Csiszár Sámuel, Méhes Sámuel, Szász Lajos, Hegedűs Sámuel, Antal János, Bodor Pál, Bodola Sámuel, Szigethi Gyula Mihály, Salamon József

Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
arisztokrata, köztisztviselő, gyászbeszéd, gyászvers, nekrológ, prédikáció, református egyház, Teleki Sámuel (1739-1822), Erdély, 18. sz.

"Jó lenne ha a' Státus' Fő-emberei megannyi tudósok vólnának, - a' kik mint ugyan annyi tudósok vólnának, - a' kik mint ugyan annyi oskolák' fejei úgy nézettethetnének. - Hogy a hadi vezér ne csak a' kard forgatásához értene, hanem esmérné a' Státus' törvényeinek lelkét is."

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21888  2021-04-16

XX. századi híres magyar közgazdászok XXI. században is érvényes gondolatai / szerkesztő Katona Klára, Schlett András

Tudománytörténet
közgazdász, jogász, politikus, egyetemi tanár, külföldön élő magyar személyiség, gazdaságtan, gazdaságtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet, Heller Farkas Henrik (1877-1955), Navratil Ákos (1875-1952), Varga István (1897-1962), Bauer Péter Tamás (1915-2002), Lámfalussy Sándor (1929-2015), Scitovszky Tibor (1910-2002), Muzslay István (1923-2007), Magyarország, Anglia, Belgium, Egyesült Államok, 20-21. sz.

"Heller Farkas az a Magyarországon dolgozó közgazdász, akinek a munkásságát szinte a világ minden táján ismerték. Könyveit számos világnyelven, németül, angolul, sőt spanyolul is kiadták, Közgazdaságtanából Németországban, Latin-Amerikában, de még Ausztráliában is tanítottak, még az 50-es években is!"

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21885  2021-04-16

Móló : Régi és új versek / Nagy Anna ; szerkesztő Cseke Gábor; illusztrátor Nagy Anna

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, grafika, képzőművészet, 21. sz.

"Képek vetültek szememre
Önkéntelen megrajzolom
Az élő vászonra rovom
A táj kusza körvonalait"

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21963  2021-04-16

Matek-étek : Hatodikosoknak

Algebra, Geometria, Matematikai logika, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Rejtvény
aritmetika, algebra, geometria, matematika, matematikai fejtörő, matematikatanítás, általános iskola, felső tagozat, példatár

"A tízes számrendszerben a tíz számjegy segítségével minden szám leírható. Fontos-e, hogy milyen sorrendben vannak? Miért? Írd le azokat a kilencjegyű, különböző számjegyekből álló számokat, amelyek első két jegyének összege kisebb 5-nél és utolsó két jegyének összege nagyobb 10-nél."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21962  2021-04-16

A magyarság és az egyház szolgálatában : Életútinterjú dr. Keresztes Sándorral / Javorniczky István, Keresztes Sándor

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Magyar történelem 1989 után, Egyháztörténet, Magyar belpolitika, Politikatörténet
magyar történelem, egyháztörténet, egyházpolitika, pártpolitika, állam és egyház viszonya, keresztényszocializmus, kereszténydemokrácia, erdélyi magyarság, rendszerváltás, politikus, életútinterjú, Vatikán, Magyarország, Erdély, 20. sz.

"Mert hiszen nyilvánvalóvá vált 1956 után, hogy minket senki nem szabadít föl erőszakkal, csak egyfajta metamorfózisra számíthatunk, tehát mondjuk fokozatos nyitásra a szabadságjogok irányába. Én a fő tevékenységemet az egyházpolitikára korlátoztam. Ehhez bázist jelentett a katolikus egyház nemzetközi jellege és jelentősége."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21961  2021-04-16

Avarok : A szkíták hihető története / Ádám László

Magyar történelem 1526 előtt, Európai országok történelme, Ázsiai országok történelme
magyar őstörténet, avarok, szkíták, ókor, honfoglalás előtti kor, kora középkor

"Az avarok birtokait az i. e. 7. században valószínűleg bekebelezte a terjeszkedő Méd birodalom, források híján azonban ezzel kapcsolatban csak találgatni lehet. II. Kurus (i. e. 559-530.) idején bizonyosan az Óperzsa Birodalom hűbéres szövetségesei voltak. Ktesias (i. e. 5. század) szerint ez időben nem fizettek adót."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21960  2021-04-15

A Vallás és Közoktatási M. Kir. Ministerium felügyelete alatt álló alapítványi erdőségek fatermelési viszonyainak ismertetése / Hoffmann Sándor

Erdészet, vadászat, halászat, Fa- és bútoripar, Civil szervezetek, Adattárak
erdő, erdészet, erdőművelés, fakitermelés, faáru, alapítvány, vagyon, gazdálkodás, kereskedelem, Magyarország, 19. sz.

"A magyarországi egyetemi, tanulmányi, vallás-alapitványi és megürült egyházi javak birtokaihoz tartozó erdőségek összesen 101,536.2 1600 öles holdra terjednek, melyből 21.681.2 hold egyetemi, 21.849.4 hold tanulmányi, 55.080.6 hold vallás-alapitványi, és 2925 hold megürült egyházi birtoku tulajdont képez."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21912  2021-04-15

A legeltetés és havasgazdálkodás kérdése : Összehasonlító tanulmány és javaslat, különös tekintettel a hazai viszonyokra / Berendi Béla

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytermesztés, kertészet, Állattenyésztés
magashegység, legelőgazdálkodás, rét, állattenyésztés, szarvasmarha-tenyésztés, juhtenyésztés, erdő, erdészet, fásítás, erdősítés

"Hozzuk kapcsolatba egymással az erdészetet, a gazdászatot és a kulturmérnökséget mint rokon ágazatokat, romboljuk le azt a válaszfalat, mely közöttük esetleg fennáll, mert nézetem szerint nincs nagyon messze az az idő, midőn az erdők, a legelők és a vizek kezelését egy és ugyanaz a törvény fogja szabályozni."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21906  2021-04-15

Közgazdaságtani fogalmak és módszerek jogászoknak / Szalai Ákos

Gazdasági jog, Közgazdaságtan általában, Közgazdasági elméletek
gazdasági jog, gazdaságtan, játékelmélet, piac, gazdasági egyensúly, gazdasági verseny, piacszerkezet, pénzeszköz, makrogazdaságtan, statisztika

"A pozitív közgazdaságtan kérdései általában arra vonatkoznak, hogy egyes körülmények megváltozása hogyan hat az emberek várható döntéseire. Mire vannak ösztönözve az egyes emberek - és ezek várhatóan milyen társadalmigazdasági folyamatokká állnak össze? Nem azt keressük, hogy konkrét személy mit fog tenni. Ez egy modell."

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21884  2021-04-15

Rezeptive Mehrsprachigkeit : Eine Studie zur Untersuchung der Entwicklung der individuellen Mehrsprachigkeit im institutionellen Fremdsprachenunterricht in Ungarn / Perge Gabriella

Nyelvoktatás, Pedagógiai módszerek, Alkalmazott nyelvészet, Pedagógiai lélektan
nyelvoktatás, nyelvoktatás, többnyelvűség, szövegértés, német nyelv, alkalmazott nyelvészet, didaktika, pedagógiai lélektan, nyelvhasználat, Magyarország, 21. sz.

"Textverstehen setzt Textkohärenz voraus und für die Herstellung kohärenter Zusammenhänge muss der Leser nicht nur über die Fähigkeit des Inferierens, sondern auch über die der Selektivität und des Abstrahierens verfügen."

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21883  2021-04-15

Ratio intellegendi et ordo vivendi : Ünnepi kötet Hársfai Katalin 70. születésnapja alkalmából / szerkesztő Kuminetz Géza, Szabó Péter, Ujházi Lóránd

Polgári jog, Egyházak, egyházpolitika
jogász, egyetemi tanár, házasság, családjog, polgári jog, egyházjog, katolikus egyház, jogtudomány, Hársfai Katalin (1950-), Magyarország, 20-21. sz.

"A házassághoz való jog, a ius connubii a személy alapvető joga, amelynek korlátozására mind az egyház hagyománya, mind a hatályos kánonjog szerint csak valós és jogos okokból kerülhet sor. Ezek az okok általánosságban: a másik személy, a közösség vagy a közjó, a házasság intézménye vagy a házasság szentségi méltóságának védelme."

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21881  2021-04-15

Honeste benefacere pro scientia : Ünnepi kötet Burián László 65. születésnapja alkalmából / szerkesztő Raffai Katalin, Szabó Sarolta

Nemzetközi jog, Büntetőjog, Polgári jog, Copyright
jogász, egyetemi tanár, nemzetközi magánjog, családjog, öröklési jog, kötelmi jog, szerzői jog, gazdasági jog, büntetőjog, Európai Unió joganyaga, közjog, egyházjog, jogtörténet, polgári jog, polgári eljárás, jogtudomány, Burián László (1954-), Magyarország, 20-21. sz.

"Minden jogrendszerben a családjog az a jogterület, mely erősen értékrend központú. Kifejezésre juttatja az adott társadalom erkölcsi értékrendjét, hagyományait éppen ezért, minden jogrendszerben eltérő fejlődési ívet jár be, ... a nemzetközi családjogban nyilvánul meg a legerőteljesebben a közrendi záradék védelmi szerepe."

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21875  2021-04-15

Eltört múlt / Szauer Gertrúd

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"»Miért van-e jel kezedben?«
Koppan a bot halkan,
»Mert így kitárul a világ,
És nem vagyok magamban...«"

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21956  2021-04-14                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom