Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21929 dokumentum

Irka-firkák : Elbeszélések, emlékjegyzetek, novellák, jellemvázlatok s több efélék / Tóth Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A Majláth-kormány alatt nem is foglalták le lapomat többször, mint egyszer. Haas püspököt, (híres germanizator volt a boldogult) rajzoltattam le, mint nyulat, a hogy a fiatalság, agár képében a bokorból kiugratja; a püspök ugyanis macska-muzsikát kapott, mely után kénytelen volt Bécsbe menekülni."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22401  2021-09-17

Tatárok a lengyel-oszmán határvidéken / Katkó Gáspár

Európai országok történelme
török-tatár népek, lengyelek, történelem, Oszmán-török Birodalom, 17. sz.

"Budzsak, amelynek neve törökül sarkot, szegletet jelent, a lengyel-oszmán határvidéknek csak egy apró szeletét alkotta. Területe az oszmán korban a mai Besszarábia déli részén, a Prut, a Dnyeszter, az Al-Duna és a Fekete-tenger között helyezkedett el."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22400  2021-09-17

A fény útján : Tanulmányok Árpád-kori templomainkról / Németh Zsolt

Építőművészet, Művészettörténet, Helytörténet, helyismeret, Régészet, Keresztény vallások, Csillagászat általában
templom, egyházi épület, fényhatás, építőművészet, építészettörténet, művészettörténet, kereszténység, csillagászat, Nin, Horvátország, Bény, Szlovákia, Algyógyalfalu, Erdély, Románia, Tarnaszentmária, Velemér, Balatonalmádi, Magyarország, Kárpát-medence, Árpád-kor, kora középkor

"Zárt térbe eső közvetlen napfény szükségszerűen időmérő, illetve naptári szerepet is betölt. Álló délben a déli ablakok vetülete vízszintes irányban jó közelítéssel mindig ugyanarra a falszakaszra esik vagy ugyanazon falsarok felé mutat, így az időpont modern órák nélkül is azonosítható volt az Árpád-kor embere számára."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22398  2021-09-17

Fadrusz János élete és művészete / Lázár Béla

Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet
szobrász, szobrászat, művészettörténet, Fadrusz János (1858-1903), Magyarország, 19-20. sz.

"Fadrusz fölötte ügyesen használta fel a királynő ruháját az alak volumenjének gazdagítására. Minden objektív részletigazságra való törekvés mellett tisztában volt Fadrusz azzal is, hogy műve elsősorban távolhatásra számít és igyekezett azon vonalakat hangsúlyozni, melyek az alapformákat meghatározzák, s a mozgást magyarázzák."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22393  2021-09-17

Tanulmány a régi zsidók orvostanáról / Rózsay József

Tudománytörténet
orvostudomány, orvostörténet, zsidóság, ókor, kora középkor

"A zsidó orvostan története három szakaszra oszlik, u. m. bibliai, talmudelőtti és talmudbeli korszakra. A biblia korszaka Ábrahámtól Esráig tart (2000-450 K. e.) és 4 alkorszakra osztható ... A talmudelőtti korszak Esrátol Jeruzsálem pusztulásáig tart (70 K. u.). ... A talmudbeli korszak a bahyloni talmud befejeztéig tart."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22392  2021-09-17

Azokkal-való vetélkedés, a' kik minden vallást jónak tartanak; és mind egynek tartják, akár-melly valláson légyen az ember, a' mellyet deák nyelven írt Piktét Benedek, ... mostan pedig a ... magyar nyelvre fordított, és ... ki-adott Takáts Ádám ... / Benedict Pictet ; fordító Takács Ádám

Vallás általában, Keresztény vallások
vallás, kereszténység, hitvita, ateizmus, deizmus, reformáció, református egyház, teológia, 17-18. sz.

"Hogy vagyon Isten, azt olly sok és nagy erőssítő Okok bizonyitják, hogy azokat, kik az ő Szívekben másképpen mernek szóllani, méltán nevezi Bolondoknak a' Királyi Próféta, a' Sólt. XIV. és LIII. Meg-egygyeznek ebben minden Nemzetségek; nem tsak azok, mellyek a' Böltsességről és Eszességről nevezetesek, hanem azok-is, a' mellyek igen tudatlanok..."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22391  2021-09-16

Raff György geográfiája a' gyengébbek elméjekhez alkalmaztatott, és magyarúl ki-adattatott / Georg Christian Raff ; átdolgozó Sebők Sámuel

Gazdaságföldrajz, Természeti földrajz, Alsófokú oktatás
földrajz, gazdasági-társadalmi földrajz, természeti földrajz, földrajztanítás, alapfokú oktatás, Európa, 18. sz.

"Magyar Ország nagyobb részint igen termékeny és ditsösséges föld. Bövsége van benne az életnek, bornak, és baromnak; vagynak benne gazdag arany, ezüst, és réz bányák: dohány, komló, sáfrány, savanyú viz, meleg fürdö, só, vad, és hal-is elég van. Fa dolgába pedig sok helyeken szükséget látnak a' Magyarok..."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22390  2021-09-16

Az Urnak szemei elött betsületes halál, mellyel végezte rövid de kegyes életét ... grof Boros Jenői Korda Katalin... Vay Dániel ... párja, kinek-is együgyü halotti tanitásban utolso tisztességet tett ... ezer hét száz nyóltzvan nyóltzadik esztendőben / Toot András, Komjáti Ábrahám

Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
nekrológ, gyászbeszéd, prédikáció, református egyház, arisztokrata, Vay Dánielné (1760-1788), Magyarország, 18. sz.

"Tudom nagyon meg-keseredett és a' szomoruságnak mély Tengerében tsak nem bé-borult Méltóságos Báró Ur bánatodnak szörnyüségét; a' kinek életed, élvén b. e. KORDA KATALIN kedves Hitesed, élet vólt, minekutánna pedig, jaj ki-kell mondanom meg-hólt, életed halál, söt halálnál-is keserübb..."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22389  2021-09-16

A gyógyászat a hébereknél és a zsidó orvosok a középkorban / Rózsay József

Tudománytörténet, Művelődéstörténet
zsidóság, gyógyítás, orvos, orvostörténet, ókor, középkor

"Mi ez értekezésben azt akartuk olvasóinknak bemutatni, hogy mennyire volt kimüvelve már az ókorban a gyógyászat a zsidó nép között; célunk volt továbbá a jelesebb zsidó orvosokat, kik bezárólag a tizenhatodik századig a gyógyászatban kitüntek, megismertetni."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22388  2021-09-16

Keleti palóc betyármesék és hiedelemmondák : Máté László gyűjtései / Máté László ; szerkesztő Pomozi Péter; fordító Gecov Krisztina

Magyar néprajz, Néphit, természeti vallások, Folklorisztika, Népnyelv, nyelvjárások, Nyelvhasználat, Hangtan, Alaktan, mondattan, Helytörténet, helyismeret
palócok, betyár, monda, hiedelem, néphit, néphagyomány, néprajz, nyelvhasználat, fonetika, nyelvi alaktan, magyarságkutatás, helytörténet, Alsólánc, Buzita, Felsőlánc, Reste, Csereháti járás, Szlovákia, 20. sz.

"Egy-egy történet elmondásához meg kellett szereznem az adatközlő bizalmát, mert gyakran elhallgatott vagy hangoztatott bizalmatlansággal kellett szembenéznem. ... Az itt közölt mondákat 1966 ősze és 1969 tavasza között gyűjtöttem Buzitán, Restén, Alsó- és Felsőláncon."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22387  2021-09-16

Idegen szerelmek = Fremde Lieben / Said ; fordító Serdián Miklós György

Kortárs világirodalom
német irodalom, emigráns irodalom, 20-21. sz.

"Két női kéz sötétkék egyenruhában:
kinyitnak egy ajtót -
mennyire zárva volt
hosszú éveken át."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22386  2021-09-15

Gauguin / Lázár Béla

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, festészet, posztimpresszionizmus, modern művészet, művészettörténet, Gauguin, Paul (1848-1903), Franciaország, 19. sz.

"La littérature ne tient, en effet, qu'une place minime dans l'art de Gauguin, où le souci constant de ce qui est décoratif, où les effets musicaux, en particulier, dominent tout. Il n'était point hostile à la culture, mais il désirait ardemment la solitude afin de pouvoir travailler, ordonner et exprimer avec émotion ses sensations."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22384  2021-09-15

Latin olvasókönyv (Livius, Ovidius, Phaedrus műveiből) a III. és IV. gymnas. osztályra / Titus Livius, Naso, Publius Ovidius, Phaedrus ; szerkesztő Dávid István

Többnyelvű általános szótárak, Nyelvoktatás, Középfokú oktatás
latin nyelv, kétnyelvű szótár, ókori latin irodalom, szövegértés, középiskolai tankönyv

"Conscius, 3, tudatos, összeesküvő; conscia mens recti, jó lelkiismeret, tiszta öntudat; (mens, -ntis, nn. érzelem, lélek, ész, öntudat; rectum, -i, sn. a jó, az igazság); fama, hír, hírnév; mendacium, -i, sn. hazugság; rideo, 2, -si, -sum, nevetek, kinevetek."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22381  2021-09-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom