Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21805 dokumentum

A dunai hajós : Regény / Verne Jules ; fordító Zoltán Vilmos

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, ifjúsági irodalom, kalandregény, 19. sz.

"A sajtó felkapta az esetet s a Duna vidékének minden lapja kivétel nélkül közölte a sigmaringeni verseny képét, többé-kevésbbé bő szöveggel, mely azonban mindenkép alkalmas volt a győztes hiuságának legyezésére, kinek neve kezdett mindenütt népszerüvé lenni."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22283  2021-07-30

Egyházi törvények az evangeliom szerint reformált magyarországi keresztyén egyházban

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Tudománytörténet
egyházakról szóló törvény, egyházjog, törvény, zsinat, református egyház, kereszténység, jogtörténet, Magyarországi Református Egyház, Magyarország, 19. sz.

"64. §. A magyarországi reformált egyház törvényhozó és legfőbb intézkedő gyülése: a zsinat.
65. §. A zsinaton összesen 116 személy képviseli a magyarországi reformált egyházat, kik részint hivataluknál fogva, részint mint választott képviselők, tagjai a zsinatnak."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22223  2021-07-30

A közjogi alap bukása / Kun Béla

Politikatörténet
politikatörténet, politikai tevékenység, Osztrák-Magyar Monarchia, kiegyezés kora, 19. sz.

"A 67-ki kiegyezés kétségkivül nem fegyvernyugvás, hanem békekötés volt. De oly békekötés, melyből állandó béke Magyarország és Ausztria közt csak úgy fejlődhetett, ha annak minden pontja szigoruan végrehajtatik. 17 év története czáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a 67-diki kiegyezés minden lényeges pontjában megtöretett."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22222  2021-07-30

A természettudományok és az erdészet : Székfoglaló értekezés / Divald Adolf

Erdészet, vadászat, halászat, Ismeretelmélet, tudománytan
erdészet, erdő, természettudomány, tudományos módszertan

"És hogyan fog a természettudományokban járatlan az erdőgazdaság azon főfontosságú kérdéseiben helyes elhatározáshoz juthatni, melyek eldöntésétől függ nagyobbrészt annak okszerű berendezése, megfelelő iránya és kivánt sikere? Mikép fogja az meghatározhatni, hogy adott körülmények között mily fanemet növeszszen..."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22204  2021-07-30

Futó-homok megfogása és használása módjáról : Hasznos segéd könyv / Bátky Károly

Erdészet, vadászat, halászat, Ökológia
futóhomok, erózió, sivatagosodás, talaj, talajjavítás, erdősítés, fásítás, erdősáv, erdő, erdészeti ökológia, erdészet

"Az okosság és tapasztalás kiáltják azt, hogy azokat a' sivatagtéreket, melyeket még a' szél is a' maga szárnyain, mint könnyű polyvát, egy helyről másikra ragad, oly módon lehet megfogni és jövendőre haszonvehetőkké is tenni, hogy ... szükséges a' homok természetét kedvelő különbféle fanemüekkel beültetni..."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22203  2021-07-30

Két gazdag ifjú története : [ifj.] regény [és elbeszélések] / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"A tiszttartók lépesedtek, a mi jövedelmünk meg évről-évre csökkent. Édes apámnak az egyik birtokra nagy kölcsönt kellett felvennie. De életünk rendjén ez nem változtatott. Gazdag úrfiak módjára éltünk a híres nagyenyedi kollégiumban, két szolgadiák takarította a ruhánkat, hordotta részünkre a reggelit, ebédet, vacsorát."

URL: https://mek.oszk.hu/18000/18077  2021-07-30

Dél csillaga : A gyémántok hazája / Jules Verne ; fordító György Aladár

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, kalandregény, 19. sz.

"Szép szurok-szénfekete színű lap tárult fel előttük, mely azonban egészen tiszta s végtelenül ragyogó volt. A gyémánt fekete volt! Csaknem példátlan s mindenesetre igen rendkívüli különlegesség, mely körülmény, ha erről egyáltalán szó lehetett, még csak emelte értékét."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22280  2021-07-29

Egy kínai viszontagságai Kínában / Jules Verne ; fordító Zigány Árpád; illusztrátor Léon Benett

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, kalandregény, 19. sz.

"Junius 25-ikéig, a mely napon betöltöm harminczegyedik évemet, okvetlenül meg kell halnom. De neked kell megölnöd engemet, tetszésed szerint, éjjel vagy nappal, ébren vagy álmomban, gyilokkal vagy méreggel, nyíltan vagy orozva, a mint legjobbnak tartod."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22278  2021-07-29

Dardentor Clovis : Regény / Jules Verne ; fordító Gaál Mózes

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, kalandregény, 19. sz.

"Hm, de hátha nem talál jól kiütni választása... Ha ez nincs inyére, akkor az életmentőt kell megvárnia; veszélybe kell sodródnia, vagy tűzben, vízben küzködnie a halállal, miglen jön a leendő fogadott gyermek, s kiragadja a halál torkából... De ugyan bizony történhetik-e ilyesmi Dardentor Clovis-val?"

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22277  2021-07-29

Az örökös főrendiség eredete Magyarországon / Schiller Bódog

Államjog, Tudománytörténet
nemesség, arisztokrata, rendi szervezet, jogtörténet, Magyarország, 13-17. sz.

"Az örökös főrendiség fogalmában ... két mozzanat egyesül: egy anyagi momentum, az állam akaratán, törvényen alapuló kiváltságos jogi állapot, az örökös főrendiség tartalma, - és egy alaki momentum, a meghatározott, felismerhető, átöröklődő kellék s feltétel, melyhez ... jogállás köttetik, ... az örökös főrendiség külső kifejezője és alapja."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22202  2021-07-29

A jog és az állambölcsészet alaptanai / Pulszky Ágost

Államjog, Tudománytörténet
jogelmélet, államelmélet, jogtudomány, jogtörténet, társadalomtudomány, bölcsészettudomány

"A jog- és állambölcsészet az emberi társas együttlét alakzatainak és szabályainak elmélete, vagyis azon tudomány, mely az emberi közönségek intézményeinek természetét, jelentőségét és rendszerét, eredetük, összefüggésük és eszményeik törvényeit tünteti elő."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22201  2021-07-29

Vallomások / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Nos igen, én el vagyok keseredve a táncz ellen - nem tehetek róla! Zeneszóra olykor magam is érzem azt a bolond bizsergést, ami az embert tánczra készti; van érzékem a ritmus, a taktus és a tánczos mozdulatok harmóniája iránt - de gyűlölöm a tánczot, gyűlölöm a tánczoló asszonyokat és kinevetem a tánczoló férfiakat."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20636  2021-07-29

A lángban álló szigettenger / Jules Verne ; fordító Huszár Imre

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"És éppen a vitylosi kikötő kínálkozott legbiztosabb menhelyül mindazon gonosztevőknek, kik a Szigettenger és a Középtenger közeli vidékeinek biztonságát veszélyeztették; részint fekvésénél fogva a Peloponnesus végpontján, két tenger bejárásánál, részint pedig a kalózok előtt annyira kedves Cerigotto sziget közelsége miatt."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22274  2021-07-28                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom