Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19658 dokumentum

Eljön az Újszövetség népének ideje / Abonyi Péter

Keresztény vallások
kereszténység, evangéliumi gyülekezet, modern keresztény mozgalom, New Age

"Olyanná lettetek, mint a világ. Mindenféle világi szervezetet utánozva alapítványokat, mozgalmakat hoztok létre, és akik az újszövetségi gyülekezeti modellt hirdetik, azokat elnyomjátok, minden rosszat - tévedéseket és a Sátán által kreált hazugságokat - terjesztetek róluk, és még ráadásul megszégyenítve eltiporjátok őket."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20084  2020-01-22

Kant prekritikai fordulata / Horváth Zoltán

Újkori filozófiák, Metafizika, Filozófusok
filozófus, filozófia, metafizika, filozófiatörténet, Kant, Immanuel (1724-1804), 18. sz.

"Az egyszerű emberben is meglévő erkölcsiséget és az abból fakadó vallásosságot jelöli meg Kant olyan értékekként, amelyek »megelőzik« azt, amit majdan kritikának nevez. Megelőzik, amennyiben a megújítandó metafizika feladata az lesz, hogy az ész határainak megvonásával a »bölcs együgyűség« »kísérője« és védelmezője legyen."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20083  2020-01-22

I. Rákóczy György és a porta : Levelek és okiratok / szerkesztő Beke Antal, Barabás Samu

Magyar külpolitika, Politikatörténet, Magyar történelem 1527-1790, Levéltári kutatás, Nemzetközi konfliktusok
magyar történelem, külpolitika, diplomáciatörténet, harmincéves háború, levelezés, történelmi forrás, Rákóczi György (Erdély: fejedelem), I. (1593-1648), Erdély, Oszmán-török Birodalom, 17. sz.

"Az gallus agens bizony csak szóval tart, semmit nem effectuál; most ujobban kezeseket kiván az igéretről, noha mi még azelőtt levelet adtunk volt neki, kihez képest nekünk is immár az utolsó orvassághoz kelletik nyulnunk és magunknak kelletik ajálnunk az dolgot, úgy azért, hogy ha lehet magát is ki ne hagyjuk az dologból."

URL: https://mek.oszk.hu/20100/20116  2020-01-22

Csetneki magyar csipke : [Második füzet]

Tárgyi népművészet, Tárgyi néprajz, Szabás-varrás, kézimunka, Iparművészet, divattervezés
csipke, csipkekészítés, népi textilművészet, népi díszítőművészet, népművészet, kézműipar, Csetnek, Gömör és Kishont vármegye, századforduló, 20. sz.

"Vagyunk egynéhányan, akit az a könyvecske más szempontból is érdekel. Ez az első ilyenfajta tisztán magyar könyv. Azt mondom, tisztán magyar könyv. Igen, mert akármilyen hihetetlenül hangzik is ez: ilyen nekünk nincs. Nagy divatlapjaink átveszik a külföldi lapok clichéit, mert az olcsó."

URL: https://mek.oszk.hu/20100/20118  2020-01-22

Csetneki magyar csipke [1. füzet]

Tárgyi népművészet, Tárgyi néprajz, Szabás-varrás, kézimunka, Iparművészet, divattervezés
csipke, csipkekészítés, népi textilművészet, népi díszítőművészet, népművészet, kézműipar, Csetnek, Gömör és Kishont vármegye, századforduló, 20. sz.

"Elhatároztuk tehát 1905. év nyarán, hogy ezen háziipar egy - az irlandi guipure technikájával - tehát horgolással készülő csipke legyen. De ha át is vettük ezen - most a divattól is kedvelt csipke készités módját, mindjárt első perctől arra törekedtünk, hogy a mi készitményünk ... mégis valami uj és különleges legyen."

URL: https://mek.oszk.hu/20100/20117  2020-01-22

A pozsonyi hídfő : A Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság tárgyalásai, 1947-1949 / Hollósi Gábor

Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Nemzetközi politika, szervezetek, Kisebbségek, Politikatörténet
határkérdés, nemzetközi egyezmény, külpolitika, határon túli magyarság, magyar történelem, Magyarország, Csehszlovákia, 1945 utáni időszak

"Az 1947. február 10-én, Párizsban aláírt békeszerződéssel Magyarország területe tovább csökkent, a trianoni határokhoz képest három, Pozsonyhoz közeli településsel lett kisebb. Horvátjárfalu, Oroszvár, Dunacsún, Rajka és Bezenye szerepelt a tervezetben, végül azonban ... Csehszlovákia csak az első három községet kapta meg."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20082  2020-01-21

Testis historicum : Adalékok egy kor megértéséhez, 1944-2015 / Rezsőházy Rudolf

Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Kortárs magyar irodalom, Politikatörténet
történész, történelem, magyar irodalom, Magyarország, 20. sz.

"Naplóm tanúsága szerint 1946 márciusában kezdődnek a Kisgazdapárt jobbszárnya elleni támadások. Március 7-én nagy fölvonulást rendeznek a »reakció« ellen. Ebben a kommunisták, a szociáldemokraták, a parasztpárt és a szakszervezetek vesznek részt. Csak később veszem észre, hogy ez a híres »szalámitaktika« kezdete..."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20081  2020-01-21

Fogom a kezét, és együtt emelkedünk! : Tanulmányok és interjúk a romaintegrációról / szerkesztő Gereben Ferenc, Lukács Ágnes

Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Szociálpszichológia, Egyházak, egyházpolitika
társadalmi integráció, cigányság, ifjúság, misszió, motiváció, társadalmi viselkedés, Magyarország, ezredforduló, 21. sz.

"Mindenképpen figyelmet kell fordítani azokra a tehetséges roma fiatalokra, akik göröngyös úton, óriási akaraterővel eljutnak a felsőoktatásba, hiszen pozitív példájukkal, a roma értelmiségi réteg gyarapításával elősegíthetik Magyarországon a romaintegrációt."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20080  2020-01-21

A paktum-fantom : Az MDF-SZDSZ pártközi megállapodás és világpolitikai háttere / Kulin Ferenc

Pártok, politikai mozgalmak, Magyar belpolitika, Nemzetközi politika, szervezetek, Politikatörténet
párt, együttműködés, belpolitika, világpolitika, Magyar Demokrata Fórum, Szabad Demokraták Szövetsége, Magyarország, ezredforduló

"Az MDF és az SZDSZ között 1990. április 29-én kötött megállapodás tényeinek és későbbi kommentárjainak szembesítésével célszerű kezdeni elemzésünket. Miután az e tanulmány mellékletében is dokumentált megállapodás tartalmának és létrejötte kulisszatitkainak könyvtárnyi irodalma van, vizsgálódásunk elsősorban a kommentárokat veszi górcső alá."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20079  2020-01-21

Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferenc korára : Angol levéltárakból / közreadó Simonyi Ernő

Magyar külpolitika, Politikatörténet, Hadtörténet, Magyar történelem 1527-1790, Levéltári kutatás
Rákóczi-szabadságharc, diplomáciatörténet, nemzetközi kapcsolat, magyar történelem, történelmi forrás, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Magyarország, Anglia, Hollandia, 18. sz.

"11. Stepney, Hedges ministernek. Daczára kettős megveretésöknek a magyar lázadók száma naponként növekszik. Összesen vagy 4000-en lehetnek. Debreczen körül csoportosúlnak. 500 lovast Pest közelében láttak. Nigrelli beteg, a parancsnokságot Schlick veszi át, ki Szegeden sereget gyűjt. - Eredeti levél."

URL: https://mek.oszk.hu/20100/20113  2020-01-21

Múltba nézek... : Bánréve / Rónaföldi Zoltán

Helytörténet, helyismeret, Levéltári kutatás
település, helytörténet, történeti földrajz, Bánréve, Ózdi kistérség, Borsod megye, Gömör vármegye, ókor, középkor, újkor, 18-19. sz.

"1865-ös felmérések szerint Bánrévén a gyepterület (a rét és a legelő) a Sajó bal partján összefüggő sávot alkotott, melynek egyhangúságát csak az ártéri erdőfoltok és ligetek törték meg. Hasonlóan jellemezhető gyepterület Bánréve és Sajópüspöki között terült el, melyet állandó és időszakos vízfolyások szeltek át."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20078  2020-01-20

Kárpát-medencei, régi-pogány "pajzánkodó" szokások és hagyományok / Remete Farkas László

Erotika, szexualitás, Házasság, válás, Magyar néprajz, Életmód, szokások
nemi élet, nemi erkölcs, házasság előtti szexuális élet, paráznaság, népszokás, néphit, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Hajlamosak vagyunk arra, hogy a múltban történteket »mai fejjel« magyarázzuk, és azokról a »mostani erkölcsi magasságainkból« ítélkezzünk. Holott, az egykori nemi hagyományok és szokások a maiaktól eltérő körülmények között formálódtak. Sőt, egyes szavak-fogalmak gyakran mást is jelentettek."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20077  2020-01-20

Lőttek az úri világnak : Radulescu Helén hányatott élete / Miklauzič István

Élet és vagyon elleni bűntettek, Bulvár, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet, Szociálpszichológia, Genealógia, családtörténet
gyilkosság, botrány, kegyelem, társadalmi részvétel, újsághír, újságírás, magyarországi románok, családtörténet, Radulescu család, Magyarország, 1930-as évek, Horthy-korszak

"Szemben Radulescuné házával van az iskola. A tanítók, élükön az iskola igazgatójával, aláírták a kegyelmezési kérvényt. Bemegyek az egyik osztályba, a gyerekek felállnak. Elmondom az igazgatónak Pintér megkegyelmezésének ügyét. Boldogan mondja: - Nagyon-nagyon örülök neki."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20076  2020-01-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom