Latin szállóigék


Latin szállóigék

Ab ovo                      A tojástól kezdve                      Horatius
A cane non magno saepe tenetur aper       Gyakran nem a nagy kutya fogja meg a vaddisznót       Ovidius
Aegroto dum anima est, spes est         Amíg a beteg lélegzik, van remény              Cicero
Alea iacta est                  A kocka el van vetve                    Suetonius
Aliud ex alio malum gignitur           Egyik baj szüli a másikat                  Terentius
Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur  A legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal       Curtius Rufus
Amici, diem perdidi               Barátaim, elvesztegettem ezt a napot            Suetonius
Amicos secundae res parant, adversae probant   A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat    Seneca
Animus meminisse horret             Lelkem visszariad az emlékezéstől              Vergilius
Arma virumque cano                Fegyvert s vitézt énekelek                 Vergilius
Artes omnes perdocet paupertas          A szegénység minden mesterségre megtanít          Plautus
Aurea mediocritas                Arany középszer                       Horatius
Auribus frequentius, quam lingua utere      Gyakrabban használd a fület, mint a nyelvet         Seneca
Aut prodesse volunt aut delectare poetae     A költők vagy használni, vagy szórakoztatni akarnak     Horatius
Ave Caesar, morituri te salutant!        Üdvöz légy, Caesar, a halálba indulók köszöntenek!     Suetonius
Beneficium accipere libertatem est vendere    Jótéteményt elfogadni annyi, mint eladni a szabadságot   Publilius Syrus
Bonus iudex damnat improbanda, non odit     A jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit helytelenít   Seneca
Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior   Az élet önmagában rövid, de a szenvedések meghosszabbítják Publilius Syrus
Canes timidi vehementius latrant, quam mordent  A félénk kutyák erősebben ugatnak, mint harapnak      Curtius Rufus
Canis sine dentibus latrat            Csak a fogatlan kutya ugat                 Varro
Carpent tua poma nepotes             Gyümölcsfádat unokáid fogják élvezni            Vergilius
Celsae graviore casu decidunt turres       Recsegőbb robajjal dőlnek le a nagy tornyok         Horatius
Certa amittimus, dum incerta petimus       Míg a bizonytalan után futkosunk, elveszítjük a biztosat  Plautus
Cito pede labitur aetes             Gyors lábon rohan az idő                  Ovidius
Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet A balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni      Cicero
Conscientia mille testes             A lelkiismeret egymaga ezer tanú              Quintilianus
Consilium luce, nocte agas convivium       A tanácskozás ideje a nappal, a mulatozásé az éjszaka    Caecilius Balbus
Consuetudo laborum perpessionem dolorum efficit A küzdelmek megszokása könnyebbé teszi a szenvedések    Cicero
 faciliorem                    elviselését
Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit Nő a pénzszeretet a növekvő pénzzel arányban        Iuvenalis
Crescit audacia experimento           A gyakorlat növeli a merészséget              Plinius
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi    Bármely ember tévedhet; egyedül az ostoba tart ki tévedése Cicero
 insipientis in errare perseverare        mellett
Cum te aliquis laudat, iudex tuus esse memento; Ha valaki dicsér, légy önmagad bírája, s ne higgy el többet Cato
 plus aliis de te, quam tu tibi credere noli   másoknak, mint magadnak
Cupiditati nihil est satis, naturae satis est  Semmi sem elég a vágynak, a természet kevéssel is beéri   Seneca
 etiam parum
Cura fugit mero                 A gond menekül a bortól                   Ovidius
Dat veniam corvis, vexat censura columbas    Kedvez a hollónak, s a galambot sújtja a törvény      Iuvenalis
Decipimur specie recti              Az igazság látszata megtéveszt bennünket          Horatius
Dediscit animus sero, quod didicit diu      Későn felejti el az ember azt, amit sokáig tanult      Seneca
De inimico noli loquier male, sed cogites    Ellenségedről legfeljebb gondolj, de ne mondj rosszat    Publilius Syrus
Deliberando saepe perit occasio         A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom         Publilius Syrus
Deliberandum est diu, statuendum est semel    Latolgatni tízszer kell, dönteni egyszer          Publilius Syrus
Dente lupus, cornu taurus petit         A farkas foggal, a bika szarvval támad           Horatius
Desinit in piscem mulier formosa superne     A felül szép nő alul halban végződik            Horatius
Defficile est saturam non scribere        Nehéz szatírát nem írni                   Iuvenalis
Defficiles nugae                 A terhes semmiségek                     Martialis
Diligentia maximum etiam mediocris ingenii    A szorgalom hatalmas támasz a középszerű tehetségnek is   Seneca
 subsidium
Diligitur nemo nisi cui fortuna secunda est   Az emberek csak azt szeretik, akinek jól megy a sora    Ovidius
Dimidium facti qui bene coepit habet       Aki megkezdte, felét elvégezte a munkának          Horatius
Dolo pugnandum est, dum quis par non est armis  Csellel kell harcolni annak, akinek a fegyvere gyengébb   Cornelius Nepos
Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt  Míg az ostobák kerülik az egyik bűnt, a másikba esnek    Horatius
Durum est negare, cum superior supplicat     Nehéz nemet mondani, amikor fölöttesünk kér valamit     Publilius Syrus
Edas ut vivas, ut edas, noli vivere       Egyél, hogy élj, s ne azért élj, hogy egyél         Caecilius Balbus
Epistula non erubescit              A levél nem pirul el                    Cicero
Est enim proprium stiltitiae: aliorum vitia   Jellemző az ostobaságra: mások hibáit észrevenni, a magáét Cicero
 cernere, oblivisci suorum            elfeledni
Est felicibus difficilis miserarium vera     Nehéz a boldogoknak helyesen megítélni a nyomorúságot    Quintilianus
 aestimatio
Etiam capillus unus habet umbram suam      Egyetlen hajszálnak is van árnyéka             Publilius Syrus
Etiam veros dolores mitigat tempus        A súlyos fájdalmat is enyhíti az idő            Quintilianus
Et terram rumor transilit et maria        Földeken és vízen át szárnyal a pletykabeszéd        Propertius
Et tu mi fili?                  Te is, fiam?                        Suetonius
Exegi monumentum aere perennius         Ércnél is maradandóbb művet emeltem én           Horatius
Exercitatio artem parat             Gyakorlat teszi a mestert                  Tacitus
Ex incommodis alterius sua comparat commoda   Más kárából előnyt szerez magának              Terentius
Exitus acta probat                A siker a vállalkozás próbaköve               Ovidius
Ex malis eligere minima oportet         A bajok közül válaszd a legkisebbeket            Cicero
Exstructum super cloacam templum forma este   A női szépség olyan, mint a kloákára épített templom    Caecilius Balbus
 mulieris
Faber est suae quisque fortunae         Mindenki a maga szerencséjének kovácsa           Sallustius
Facile est imperium in bonis           Könnyű a jók fölött uralkodni                Plautus
Facile omnes, cum valemus, recta consilia    Mikor egészségesek vagyunk, mindnyájan könnyen adunk helyes Terentius
 aegrotis damus                  tanácsokat a betegeknek
Factum fieri infectum non potest         A megtörténtet nem lehet meg nem történtté tenni      Plautus
Fama post cineres maior venit          A halál után nagyobb lesz a hírnév             Ovidius
Fama volat                    Szárnnyal jár a Hír                     Vergilius
Fas est ab hoste doceri             Szabad az ellenségtől is tanulni              Ovidius
Fecundi calices quem non fecere disertum?    A tele pohár kit nem tesz ékesszólóvá?           Horatius
Feriunt summos fulgure montes          A hegyek legormát sújtja a villám              Horatius
Fertilior seges est alienis semper in agris,   Más szántóján mindig dúsabb a vetés, s duzzadtabb a tőgye  Ovidius
 vicinumque pecus grandius uber habet       a szomszéd nyájának
Festina lente!                  Lassan járj, tovább érsz!                  Suetonius
Forma bonum fragile est             A szépség mulandó adomány                  Ovidius
Fortes fortuna adiuvat              Bátraké a szerencse                     Terentius
Fortuna vitrea est: tum cum splendet frangitur  A szerencse üvegből van: mikor legszebben ragyog, akkor   Publilius Syrus
                          törik el
Fugit irreparabile tempus            Visszahozhatatlanul rohan az idő              Vergilius
Fugiunt freno non remorante dies         Fut zabolátlanul egyik nap a másik után           Ovidius
Furor arma ministrat               A fegyvereket a téboly irányítja              Vergilius
Galli victi silere solent, canare victores    A legyőzött kakasok hallgatni szoktak, a győzők énekelni  Cicero
Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu    A vízcsepp kivájja a követ, a használattól elkopik a gyűrű Ovidius
Hectora quis nosset, si felix Troia fuisset?   Ki hallott volna Hektorról, ha szerencsés lett volna Trója? Ovidius
Homines amplius oculis, quam auribus credunt:  Az emberek inkább hisznek a szemüknek, mint a fülüknek:   Seneca
 longum iter est per praecepta, breve et     hosszú az út a szabályokon át, rövid és hatékony a
  efficax per exempla              példákon keresztül
Homo sum, humani nihil a me alienum puto     Ember vagyok, semmi sem idegen tőlem, ami emberi      Terentius
Ignoranti, quem portum petat, nullus suus    Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen   Seneca
 ventus est                    kikötőbe tart
Ignoti nulla cupido               Nem vágyunk arra, amit nem ismerünk             Ovidius
Illud iucundum nil agere             Az az édes semmittevés                   Plinius
Imago animi sermo est              A lélek tükre a beszéd                   Seneca
In angustiis amici apparent           Szükségben mutatkoznak meg az igaz barátok         Petronius
In eodem prato bos herbam quaerit, canis     Ugyanazon a réten a marha füvet keres, a kutya nyulat,   Seneca
 leporem, ciconia lacertam            a gólya gyíkot
Inimici ad animum nullae conveniunt preces    Az ellenség szívéhez semmilyen könyörgés nem ér el     Publilius Syrus
In medias res                  A dolog közepébe vágva                   Horatius
In silvan non ligna feras            Ne hordj fát az erdőbe                   Horatius
In sinu viperam venenatam ac pestiferam habet  Mérges és vészt hozó viperát őriz kebelén          Cicero
In sole lucernam adhibere            Mécsest gyújtani nappal                   Cicero
Laudator temporis acti              A letűnt idő dicsérője                   Horatius
Lentescunt tempore curae             Idővel enyhülnek a gondok                  Ovidius
Leones non sunt papilionibus molesti       Nem háborgatja az oroszlán a pillangót           Martialis
Libenter homines id, quod volunt, credunt    Az emberek szívesen elhiszik azt, amire vágynak       Caesar
Lumina in tenebris clariora sunt         Sötétben tündöklőbb a fény                 Quintilianus
Lupus est homo homini              Ember embernek farkasa                   Plautus
Magni nominis umbra               Nagynevű árnyék                       Lucanus
Maior famae sitis est, quam virtutis       Hírnévre többen szomjúhoznak, mint erényre         Iuvenalis
Maiorque videtur et melior vicina seges     Nagyobbnak és szebbnek tűnik a szomszédos búzavetés     Iuvenalis
Male parte male dilabuntur            Ebül szerzett jószág ebül vész el              Cicero
Manus manum lavat                Kéz kezet mos                        Petronius
Multi famam, conscientiam pauci verentur     Sokan félnek a megszólástól, kevesen a lelkiismerettől   Plinius
Mutato nomine de te fabula narratur       Kicserélt névvel ugyan, de rólad szól a mese        Horatius
Nil admirari                   Semmin se csodálkozz                    Horatius
Novus homo                    Új ember                          Cicero
Nullus agenti dies longus est          A tevékeny ember számára egy nap se hosszú         Seneca
Oderint dum metuant               Amíg félnek, csak gyűlöljenek                Cicero
Omnia homini dum vivit speranda sunt       Amíg él az ember, mindent remélnie kell           Seneca
Omnia mutantur, nihil interit          Minden változik, nem pusztul el semmi            Ovidius
Omnia vincit amor et nos cedamus amori      Mindent legyőz a szerelem, és nekünk engednünk kell neki  Vergilius
Omnis ars naturae imitatio est          Minden művészet a természet utánzása            Seneca
Omnis habet sua dona dies            Minden napnak megvan a maga ajándéka            Martialis
O tempora, o mores!               Ó idők, ó erkölcsök!                    Cicero
Panem et circenses                Kenyeret és cirkuszt                    Iuvenalis
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus    Vajúdnak a hegyek: nevetséges kisegér születik       Horatius
Pia fraus                    Kegyes csalás                        Ovidius
Plurimum mali credulitas facit          A legtöbb bajt a hiszékenység okozza            Seneca
Pluris est oculatus testis unus, quam auriti   Többet ér egy szemtanú, mint tíz fültanú          Plautus
 decem
Post equitem sedet atra cura           A lovas mögött ül a sötét gond               Horatius
Proximus sum egomet mihi             Legközelebb én vagyok magamhoz               Terentius
Pulvis et umbra sumus              Föld pora s árnya leszünk                  Horatius
Qualis artifex pereo!              Mekkora művész pusztul el bennem!              Suetonius
Quandoque bonus dormitat Homerus         Van, amikor elbóbiskol a jó Homérosz is           Horatius
Quidquid discis, tibi discis           Bármit tanulsz, magadnak tanulod              Petronius
Qui desiderat pacem, praeparat bellum      Aki békét óhajt, készüljön a háborúra            Vegetius
Quid vesper erit, incertum est          Bizonytalan, hogy mit hoz az este              Titus Livius
Quod tacitum esse velis, nemini dixeris     Amit titokban akarsz tartani, ne mondd el senkinek     Seneca
Sapere aude                   Merj gondolkozni                      Horatius
Semper avarus eget                A fösvény mindig nélkülöz                  Horatius
Senectus insanabilis morbus est         Az öregség gyógyíthatatlan betegség             Seneca
Sic itur ad astra                Így jutunk a csillagokhoz                  Vergilius
Silentium videtur confessio           A hallgatás felér egy vallomással              Seneca
Sine ira et studio                Harag és részrehajlás nélkül                Tacitus
Sit mens sana in corpore sano          Ép testben ép legyen a lélek                Iuvenalis
Sub noctem cura recursat             Éjjel a gond visszatér                   Vergilius
Successus ad perniciem multos devocat      Sokakat pusztulásba visz a siker              Phaedrus
Supremum vale                  Az utolsó üdvözlet                     Ovidius
Ut sementem feceris, ita metes          Ki mint vet, úgy arat                    Cicero
Vae victis!                   Jaj a legyőzötteknek!                    Titus Livius
Veni, vidi, vici                 Jöttem, láttam, győztem                   Suetonius
Verae amicitiae sempiternae sunt         Az igazi barátságok örökké tartanak             Cicero
Vita nihil aliud quam ad mortem iter est     Az élet nem más, mint utazás a halál felé          Seneca
Vulpes pilum mutat, non mores          A róka megváltoztatja a szőrét, de nem a természetét    Suetonius

                             [Rejtvényböngészde]


Szállóigék és változataik

Tempora mutantur, et nos mutamus in illis - Változnak az idők, és mi is bennük
(velük) változunk (I. Lothar, 795-855 között a frank birodalom névleges
császára). Másik változat: Omnia mutantur, nos et mutamus is illis - Mindenek
változnak, s velük változunk mi is (ugyanő). Legrégibb: Tempora permutas nec
tu mutaris in illis - Az időknek más jelleget szabsz, ám te magad nem változol
velük (Corippus római költő, 6. század).

Eppur si muove - És mégis mozog [a Föld] (Galileinek tulajdonítják, ám ő
sosem mondta; Jrailh abbé találta ki 1761-ben).

Exitus acta probat - A végkifejlet igazolja a cselekményt (Ovidius). Cum finis
est licitus, etiam media sunt licita - Ha a cél megengedett, akkor az eszközök
is megengedettek (Hermann Busenbaum jezsuita atya, 1650). Nous corrigeons le
vice du moyen par la pureté de la fin - Mi az eszköz bűnös voltát a
végkifejlet tisztaságával korrigáljuk (Pascal, 1656). Conviene bene, che,
accusandolo il fatto, lo effetto lo scusi - Nagyon helyénvaló, hogy ha
[Romulus] vád alá kerül e tény miatt, az eredmény fölmenti őt (Machiavelli).

Apothegmata morientum (haldoklók bölcs mondásai)

Tirez le rideau, la farce est jouée - Húzzátok le a függönyt, a vígjátéknak
vége (François Rabelais).

Hogyan - máris a lángok? (Voltaire)

Az igazi diadal - az erény. Ah, odavetnék most minden sikert, minden tapsot,
ha csak egyetlen jó cselekedettel többre lehetnék is büszke! (Lope de Vega)
Mások szerint ezt mondta, mikor megtudta, hogy ütött utolsó órája: Rendben
van. Kimondom hát: sohasem állhattam Dantét.

Nem azért éltem nyolcvan hosszú évet, hogy ne tanultam volna meg, miként illik
haldokolnom egy rövid negyedórát (Anne de Montmorency herceg).

Dieu me pardonnera, c'est son métier! - Isten megbocsát nekem, ez a
mestersége! (Heinrich Heine)

Vagy a tapéta száll most el, vagy én (Oscar Wilde).

[A homlokát törölgető kedvesnővérhez:] Ó, hogy áldaná meg az Isten, nővérke.
Legyen minden fiúgyermeke püspök! (Brendan Behan ír költő)

[Vértanútársához:] Ne csüggedjen, Ridley mester, legyen férfi! Ezen a napon,
Isten kegyelméből, olyan gyertyát gyújtottunk Angliában, ami - úgy hiszem -
sohasem lobban el! (Hugh Latimer protestáns püspök, máglyahalált halt)

[A tiszthez, aki a vérpadra kísérte:] Szépen kérem, hadnagy úr, gondoskodjék
róla, hogy följussak, lefelé már jövök én magamtól is. [Mikor a bakó
fölemelte pallosát, szakállát félrehúzva:] Ezzel talán nem sértem meg a
királyt. (Morus Tamás, felségárulás hamis vádja miatt végezték ki)

O sancta simplicitas! - Ó, szent együgyűség! (Husz János egy anyókát nézve,
aki buzgón hordta a rőzsét a máglyához)

John Holmes amerikai bíró és történelembúvár már nem mozdult, amikor az
ápolónő így nyugtatta a családtagokat: Még meleg a lába. Senki sem halt még
meg meleg lábbal. Ekkor megszólalt Holmes: De igen, John Rogers, 1555-ben.
(Rogers máglyahalált halt.)

Mehr Licht! - Több fényt! (Goethe) Hosszabban: Tárjátok ki az ablaktáblákat,
hadd jöjjön be több világosság! Valójában Friedrich nevű szolgájának szólt:
Mach doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme - Ugyan,
nyisd már ki a másik ablaktáblát, hogy több világosság jöjjön be.

Kiss me, Hardy - Csókolj meg, Hardy (Nelson egy tiszttársának). Egy feltevés
szerint azt mondta: Kismet, Hardy - A végzet, Hardy (törökül kiszmet: sors).

How stands the Empire? - Hogy van a Birodalom? (V. György) Kezelőorvosa, Lord
Dawson szerint ezt mondta (amikor ő altatóinjekciót adott neki): God damn you
- Az Isten verje meg önt.

Hazám! Mennyire szeretem is a hazám! (Az ifjabb Pitt, angol miniszterelnök)
Valójában: Azt hiszem, ennék egyet Bellamy [a szakács] sertéspástétomaiból.Hátra Kezdőlap Előre