Apfelstedt

a Gera baloldali mellékfolyója Coburg-Gotha szász hercegségben; a thüringiai erdőben ered s Möbisburg mellett a Gerába ömlik.

Aphanizomenon

Morr. (növ., nostok-féle moszat. Az A. flos aquoe Kütz. álló édes és sós vizek felszinét mint kékes zöld fátyol vonja be, sőt a vizet bizonyos mélységig zöldre festi; néha oly töméntelen, hogy a viz tőle mint zöld pép egészen hasznavehetetlen lesz. Ezt a nép vízvirágzásnak mondja; l. o.

Aphelandra

R. Br. (növ)., az akantuszfélék cserjéje, szép az erek mentén fehérrel vagy sárgával tarkított, nagy, tojásdad-lándsás levelekkel, a levél tövében vagy a szár csúcsán álló virágfüzérrel, többnyire szépszínű hegyelevelekkel, összelapított négymagú tokgyümölccsel. Amerika forró tartományaiban 56 faja él, de disznövényül melegházakban is ápolják. Legkedveltebbek: az A. aurantiaca Lindl., A. variegata Roezli Rgl.,.Mexikóból, sötétnarancs, az A. Porteana Morel, sárga, az A. squarrosa Nees és A. Leopoldi V. Houtte narancsszínü virágokkal.

Aphidae

(állat). L. Levéltetvek.

Aphlogistica

l. Aflogisztika.

Aphodius

Ilt. (állat), a lemezescsápu, fedelesszárnyu rovarok egyik neme. L. Ganajturók.

Aphraates

(Farhad), szír egyházatya. Midőn mosszuli püspökké lett, Jakabnak nevezte el magát. A seleuciai zsinat 344-ben azzal bizta meg, hogy körlevelet intézzen a persa birodalom összes keresztény községeihez. 23 dogmatikai és morális tartalmu értekezést irt a zsidók felvilágosítására. Ezek közöl 19-et kiadott Antonelli biboros főpap 1756-ban.

Aphrodisiaca

(gör.). A gyógyszertanban ama gyógyszerek csoportját nevezik igy, melyek különösen a férfi gyengült nemzőképességét emelni, a megszüntet felidézni képesek. Ily hatást tulajdonitanak v. tulajdonítottak a borsnak, sáfránnak, szerecsendiónak, a vaskészítményeknek, foszfornak, castoreumnak, sztrichninnek, illetőleg a sztrichnos készítményeknek s a kőrisbogárnak. E két utóbbi gyakran szerelmi bájitalok alkotorésze is volt különösen Olasz- és Franciaországban (diavolini, pastilles galantes), ezért számos mérgezésnek voltak okozói. A sztrichnos készítményeknek ily hatását letagadni alig lehet, épp úgy a vasét sem, mely utóbbi az általános táplálat javítása útján indirekt hat, míg a kőrisbogár a húgy-ivarszervek gyuladását, vagy erős izgalmát idézvén elő, erekciókra és pedig legtöbbször fájdalmas erekciókra vezet ugyan, de csak látszólag emeli a nemi életet. Minden gyógy szernél többet lehet ez iránybán elérni a táplálás javításával, a szabad levegőben való mozgással, a szellemi munka csökkentésével, racionális életmóddal, gyakran az ivarszervek helybeli kezelésével. Némely ételnek, mint a tojásnak, kaviárnak, osztrigának, szarvasgombának, spárgának, ángolnának, ráknak tulajdonitott afrodiziakus hatása egyszerüen a táplálkozás javulásának számlájára irandó. Gyógyszerekkel általában állandóbb eredményeket ez irányban elérni alig lehet. Minden gyógyszer, mely az idegrendszerre izgatolag hat, a nemi tévékenységet is emelheti. L. bővebben a nemi tehetetlenség címe alatt.

Aphrodisios

szent, egyiptomi, a hagyomány szerint szent Pál apostol tanitványa, később beziersi püspök Galliában.

Aphrodité

(lat. Venus). A görög mondában a szerelem és a női báj istennője.

[ÁBRA] Aphrodite

Tisztelete még a Homéros előtt való időkben keletről Cipruson és. Kithéra szigetén át, főkép feniciai gyarmatosítás következtében jutott Görögországba. Eredetileg ugyanis semita istenség. A feniciaiak Astartéja, az assziriaiak Istar-ja, a szíriaiak Aserája, a babiloniaiak Moledetje megfelelnek a görög A.- nak. A keleti istenség kultusza korán magába olvasztotta Hébének (l. o.) mint eredetileg a görögök szerelmi istenségének kultuszát. Igy az A. mondában felismerhető vonások mind keleti eredetükre vallanak. A szemita népeknél ugyanis hold- vagy csillagistenség, majd az állati és növényi termékenységnek végső principiuma volt.

[ÁBRA] Knidosi Aphrodité

Astartét t. i. a görögök maguk A.- Uraniá-val (= égi Aphrodité) azonosították, Phaéthón (l. ezt) mitosza is legeredetibb jelentősége mellett szól, mely azonban kivált a. görög mondában ídők múltával elhomályosodik itt a termékenységnek, majd idealizáltabb alakjában a szerelemnek a női szépségnek istennője. Már midőn a tengerből, melynek habja szülte, szárazra lép, buján kizöldül lábai alatt a fű. Midőn Anchisést meglátogatja az Ida hegyén, farkasok, medvék, oroszlánok, párosodnak jöttére. Nem állhat neki senki sem ellent, mert övében magával hordja a kellemet, bájt, a rábeszélést, a csevegő szerelmet, s még az istenek és emberek atyját, Zeust is szerelemre gerjeszti a kikölcsönzött öv varázsával a rendszerint zsémbes Héra. De a görögök eléggé korán különbséget tettek a házasságban kielégítést óhajtó szerelem és a puszta nemi ösztön istennője között; tiszteltek t. i. egy A.-Uraniát s egy A.- Pándémost. Amahhoz házasságok kötésénél gyermekáldásért esdekeltek, ő őrködött a fölött is, hogy a házassági igéreteket a szerelmesek beváltsák. Emez védőasszonya volt a heteráknak s kultusza egész Görögországban el volt terjedve. Korintusban virágzása tetőpontján több mint 1000 hierodulos (l. ezt) állott A.- Pándémos szolgálatában. Athénében tiszteletére Solón templomot emelt, melyben a prostituáltak kénytelenek voltak bárkinek kedvére lenni. Felismerhetők azonban a keleti vonások születése mitoszában is. Hésiodos a Kronos által kiherélt Uranos tengerbe esett nemzőrészének habjából származtatja A.-t. De már a sziriai A. születését is ugy adja elő egy monda, hogy az Eufratész folyóban halaktól talált tojásból költötte ki egy galamb. Ünnepeinek neve Aphrodisia volt. A neki szentelt állatok a veréb, a galamb, a hattyú, a nyul és a delfin, a növények közül a rózsa, a mák és a hársfa. A.-t a latinoknál l. Venus alatt.

A művészet

A. megjelenítésével sűrün foglalkozott. Kultusza természetesen alakításának módjára is hatással volt. Keleten mezítelenül, két kezével a mellén ábrázolták. Ezt a tipust vitték a feniciaiak Egyiptomba és Ciprus szigetére; de míg amott a karok leeresztve vannak, emitt a kezek a két mellet födik, sőt találni azt a változatot is, hogy az egyik kéz a mellet, a másik az ágyéktájat takarja; Cipruson azonfelül szakállasan is ábrázolták. Itt tehát a keleti motivumokhoz leginkább ragaszkodtak. Magában Görögországban és a Feniciától távolabb eső szigeteken az archaikus korszak A.-t ruházatosan fogta fel, hellyel-közzel mellre tett kezekkel jelenítette meg, s attributumaival, főként a galambbal látta el, igen sokszor virággal is, mely utóbbi járulék, különösen agyagszobrocskákon található, úgy, hogy vannak, kik kételkednek abban, mintha így éppen A.-t ábrázolták volna, annál is inkább, mert a rómaiak ezt, az utóbbi járuléku tipust Spes (l. o.) istenségük alakítására vették át. A ruházat a jón chitón. Előfordulnak e periodusban A.- nak ülő szobrai is, minőt Pausanias tanusága szerint Kanachos szobrász készített. Átmenetképen a következő, Pheidiás nevére elkeresztelt korszakhoz, van több bronzszobrocskánk, melyeken a dór chitónnal látjuk az istennőt felruházva. Igy p. a jobb kéz a chitónt fogja, a kínyujtott bal gránátvirágot tart a Kalamis által alkotott A. Sósandra (l. o.) szobrának berlini domboru művü utánzatán. A Pheidiás korszakának két nevezetes alakításáról van tudomásunk. Az egyik magának Pheidiásnak műhelyéből kikerült, Élisben felállított aranyos és elefántcsontu A.-je, melyről azt tudjuk, hogy az istennő egyik lábát egy tekenős békán pihenteté. A másik az Alkamenés, lemnoszi szobrásznak és Pheidiás állítólagos versenytársának A.-je, melynek utánzata némelyek szerint a Louvreben őrzött, általunk is bemutatott 135. sz. ú. n. Venus Genetrix (l. Genetrix). Itt a köpenyt fogó fölemelt jobb kéz és kar s a bal váll és mell mezítelenek, a bal kézben gránátalmát tart az istennő; a ruha a testhez simuló, s mégis finom redőzettel lefolyó. A pheidiási epokától a praxitelési epokához átmenetet képeznek a mezítelen felső testtel alkotott A.- szobrok, melyeknek genrejét a (színes nyomásu képmellékletünkön bemutatott) Párisban a Louvreben őrzött, 1820-ban Mélos szigetén talált, 136. sz. ú. n. mélosi A. (milói Venus) tükrözteti vissza. Az eredeti valószinüleg bronzszobor volt s az istennő térdére könnyedén támasztott pajzsot tartott. A párisi utánzat szintén igen jelentékeny (Alexandros v. Agesandros nevü) művésznek az alkotása lehet, ki a K. r. e. III. sz.-ban élhetett. Általánosan a legszebb A. szobornak ismerik el és példájául tüntetik fel a törekvésnek, sikeresen egyesíteni a női alakban a nemes tartást s formai kecset a viruló egészséggel. A mélosi A. arca nem tekint tükörbe vagy pajzsba, hanem egyszerü nyugalommal maga elé néz, a bal kéz valószinüleg emelt helyzetben gránátalmát tartott volt, a jobb kéz pedig a ruhát fogta. Praxitélésék és Skopásék az új istennőt már vagy egészen mezítelenül, vagy csak könnyü ruhadarabbal felruházva alakították. E nemben a leghiresebb A.-alkotás Praxitelés knidosi A.-je. Egészen mezítelenül volt ábrázolva az istennő, jobb kezével szemérmét eltakarva, baljával mezét egy hidriára (viztartó vederre) leeresztve. E szobron volt alkalmazva először az epedő pillantás, melyet lényeges jellegnek megtartott az A.-szobrok számára mindvégig az iskola. E knidosi A.-nek (melyre nézve l. többet Praxitelés-nél) maradt fenn a müncheni gliptotékában látható, általunk is bemutatott 131. sz. egy másolata. E knidosi tipushoz hasonló a jelenleg Firenzében (a Galleria degli Uffizi-ben) őrzött, úgynevezett medicei Venus, melyet a XVI. században találtak Rómában és 1680.-ban vittek Firenzébe. Ciprusi motivumok behatása észlelhető rajta. Itt említendő még a Rómában a Museo Capitolino-ban őrzött úgynevezett capitoliumi Venus, melyet a Viminalis és Quirinalis között találtak, mely a knidosi és medicei A.-k között az átmenetet szemlélteti. A Praxitelés-Skopási periodusban ábrázolták azután még A.- t. amint a tengerből kiemelkedik (l. Anadyomené) s nedves haját kicsavarja, - és a fürdőben guggoló A.-t, mely ábrázolásnak egy mutatványa a Vatikánban (Museo Pio Clementinóban) látható 427. sz. a. A Kallipygost (l. o. nem igen jelenítették meg, mindazonáltal e genrenek is maradt a nápolyi muzeumban, a portico dei Capolavori (mesterművek csarnokában) őrzött egy igen szép példánya.


Kezdőlap

˙