Chiasso

(ejtsd: kiasszo), a legdélibb falu Tessin svájci kantonban, a Faloppia és Breggia összefolyásánál, az Olimpino lábánál, (1888) 2498 lak., nagy dohánytermeléssel és szivarkészitéssel.

Chiastolit

l. Andaluzit.

Chiavari

(ejtsd: ki-), járási székhely és kikötőváros Genova olasz tartományban, a Rapallo-öböl mellett, a Riviera di Levantén, (1881) 7659 lak., vászon- és selyemszövéssel, szárdinia- és korallhalászattal, bor- és olajkereskedéssel; székkészítéssel. Templomai közt legszebb a Virgine dell' Orto.

Chiavenna

(ejtsd: kiavenna), németül Kläfen, város Sondrio olasz tartományban, a Mera balpartján igen szép vidéken, (1881) 2848 lak., selyemtermeléssel, fonással és szövéssel; fekvésénél fogva (a Splügen-, Majola- és Septimer-utak végében) élénk kereskedéssel. San Lorenzo templomának battisteriója érdekes faragványokkal van díszítve. Közelében, egy sziklán, régi erőd romjai még mindig láthatók; e szikla barlangjai kitünő pincékül szolgálnak. - C. a XI. és XII. században a milanói hercegeké volt. 1512-ig szomszédjai küzdöttek érette. 1512-1797-ig Graubünden svájci kantonhoz; 1797-1815. a cisalpini köztársasághoz, azután Ausztriához tartozott. 1850. Olaszországhoz került.

Chiavette

(ol., ejtsd: kiavett), máskép Chiawe transportate a. m. áthelyezett kulcsok, - a XV. és XVI. sz.-ban használt zenei kifejezés. A C. a kulcsoknak sajátszerü alkalmazása volt, mely abban állott, hogy a közönséges kulcsok:

[ÁBRA]

helyett, ezek egy harmaddal magasabban v. lejebb alkalmaztattak, tehát így:

[ÁBRA]

A zeneszerzők a C. alkalmazásával azt akarták elérni, hogy az illető zenedarab egy harmaddal magasabban vagy mélyebben legyen előadva. Ha p: az eredeti darab C-durban volt, akkor azt az első esetben vagy Es-durban (3b-vel) vagy E-durban(4#-tel) kellett előadni; a 3b-t vagy 4 #-t azonban nem szokták előjegyezni.

Chibufa

és Cihibugyánta (növ.), l. Bursera.

Chic

(franc., ejtsd: sik) a. m. finomság s elegáncia a személyek s tárgyak külső megjelenésében.

Chicago

(L. a képmellékletet.) Cook county székhelye, az Egyesült-Államoknak, lakosai számát tekintve, második legnagyobb városa, Illinois államban, a Michigan-tó déli végében, a nyugati oldalán, 179 m. tengerszin fölötti magasságban, az é. sz. 41° 53' 6" és a ny. h. 87° 36' 1" alatt. (L. a tervrajzot.)

[ÁBRA] CHICAGO

Az időjárás rendkivül változó; a város sik területen épülvén, az É-i szelek hirtelen és erős hideget, a déli szelek nagy forróságot okoznak (az évi középhőmérséklet 8°; a legmelegebb hónap, julius, 22°, a leghidegebb hónap, januárius, 4° C., az évi esőmennyiség: 829 mm.). A föld, melyen a város épült, 20 m. vastagságban a tó vizének lerakodásából, részint erdőmaradványokból és agyagból áll.

[ÁBRA] Orvostani intézet.

Legnagyobb hosszában C. ma 38 km. legnagyobb szélességében 18 km., alakja meglehetősen szabályos trapézhez hasonlít; csakis nyugati oldala szabálytalan, mert itt a tóparttal együtt kanyarodik; ez oka egyszersmind, hogy egyik utcájának hosszusága sem éri el a tó hosszát, mindamellett van egy pár, amelyek 33 km.-nyire nyulnak el. A város egész területe 46651 ha.-t foglal el. A C. folyócska három részre osztja a North-, South-és West-Side-ra. Mind a háromban az utcák, amerikai szokás szerint, zsinóregyenesek és egymást derékszög alatt metszik. A North Side legkiválóbb utcái a State Streat, Wabash Avenue és Michigan Avenue, a Sout Side-é: North Clark és North Wells, a West Side-é: a van Buren, Madison, Randolph és Lake Street. Az egész város 32 negyedre (Wards) van beosztva, amelyek minden oldalukon 50 háztelket számláló Block-okból állanak. C. egész Amerikában híres a parkjairól. Hat, boulevardok által összekötött hatalmas park veszi körül a várost; a boulevardok hossza 40 angol mértföld.

[ÁBRA] Pullmann kocsigyártó cég épülete

A North Side-ban van a régi, árnyékos fákból álló Lincoln-park, ettől nyugatra a Humboldt-, délen a Garfield- és Douglas-, ettől nyugatra a Woobston- és Jackson-park, amely utóbbiban van a kiállítás. A West- és Nort-Sideon ezeken kivül a kisebb parkok: The Union-, Jefferson-, Vernon- és Wirker-parkok. A South-Sideon a Gaye-park és Midway-plaisance. Az összes parkrendszer 1900 acrenál nagyobb területet borít el. A város közepét pályaházak, áruházak, üzleti helyiségek foglalják el. Az elegáns rész a C. balpartján terül el a Lincoln-park környékén; különösen szép a tóparti avenue, amelyet számos magánpalota ékesít; itt van az érseki palota, a Potter-, Mac Clure-, Mac Veagh-palota; hasonlóképen paloták ékesítik a La Salle-, Rush-, Cass- és Ontario-utcákat is. A South Sideon a Praire-, a Calumet- és a Michigan-avenük a milliomosok utcái. A West Sideot C. gazdag emberei mindeddig kerülték. A középületek közül a kiválóbbak a Federal Building, a szövetségi palota v. amint nagyobbára hivják, a Post Office, mert földszintjén vannak a posta helyiségei. Ez épület a Clark-, Dearborn-Jackson- és Adam-utcák közti négyszöget foglalja el; szürke homokkőből épült olasz izlésben. A Court-House vagy City-Hall (a városháza és a county hatóságainak székhelye) a város közepén a Randoloh-, Washington-, Clark- és La Salle-utcák közt fekszik; külseje óriási granitoszlopaival impozáns képet nyujt, de belseje sötét. A Board of Trade vagyis börze a La Salle-streeten van; gránitból épült; 265 angol láb magas torony ékesíti; óriási nagy termét üvegkupola takarja. A város rohamos emelkedése a háztelkek árát rendkivüli módon emelte (a Madison- és Dearborn-street szögletén a m2 területet az Interocean ujság 13.000 frankkal fizette!); hogy az ily drága területek értékesíthetők legyenek, ujabban vasszerkezettel és könnyü téglából 10-20 emeletes házakat építettek, amelyek közt a legnagyobbak a Tacoma, Monadnock, Auditorium és a szabadkőművesek épülete, amelyekben a följárat fölhuzókkal történik; ezek száma több mint 5000. Ujabban a 8-10 emeletes bérházak és szállók száma is nagyon megszaporodott. A nagyobb szállók a Palmerhouse (746 szoba), a State és Monroe-street sarkán, a Grand Pacific hotel (600 szoba), a Tremont house (230 szoba), a Sherman-house (300 szoba), az Auditorium-szálló (500 szoba), a Leland-hotel (300 szoba) stb. Mindezen óriási épületeknek külseje kaszárnyaszerü hatást tesz, de belsejök nagy kényelemmel van berendezve. Emlékszobrokban C. igen szegény.

[ÁBRA] Ashland Block.

A Lincoln-parkban, a Michigan-tó közelében áll Grant generális lovas szobra, a park bejáratánál a Lincoln-emlék, és ennek közelében La Salle (l. alább) szobra. A templomok és imaházak összes száma 465. Ezek közül azonban alig van egy is, amelynek különös művészi becse volna. Említésre méltók: a Second Presbyterianchurch a Michigan-avenuen, gót izlésben, csinos toronnyal; a First Presbyterian-church szintén gót izlésben, a kat. St. James-templom, pompás üvegfestményekkel és Szt. Péter szobrával, a kat. székesegyháznak van a városban a legszebb orgonája.

A lakosság

A lakosság szaporodásának gyorsasága még az Egyesült-Államokban is feltünő. 1831. még csak 100 lakosa, 1848. 20023, 1870. 300000, az 1890. népszámlálás szerint 1.208669, 1892-ben pedig 1.438000 volt, akik közt a föld majdnem minden nemzetisége képviselve van. Az 1890-ki népszámlálásban kimutatott 1.208669 lak. közt volt:

[ÁBRA]

Kereskedelem és ipar. Gabona- és állatkereskedését tekintve C. földünknek első városa; ezt fekvésén és közlekedő vonalain kivül bámulatos intézményeinek köszönheti. A gabonakereskedést az elevátorok, 20 m. magas, egymás mellé és fölé helyezett pincék mozdítják elő, ahol 30 millió bushel fér el, ahol a gabonát minősége szerint (1, 2, 3. sz.) osztályozva elhelyezik és róla egy bont vagyis warrantot állítanak ki, amely készpénzül szolgál. A gabonaforgalom (1892) 400 millió bushelnél többet tett ki.

[ÁBRA] Szabadkőmüvesek temploma.

Az állatkereskedés emelésére szolgálnak a világhirü, 350 ha.-nyi területet elfoglaló Stock Yardok (marhaaklok) a város D. Ny.-i részében; ezek minden vasuti vonallal direkt összeköttetésben állanak; 25000 ökröt, 14000 juhot és 150000 disznót képesek befogadni; 32 km. hosszu, fával burkolt utcáik, 32 km. itató és 80 km. hosszu etető vályuik vannak. 1892. eladásra került C.-ban 3.511796 szarvasmarha, 7.714435 sertés, 2.145079 juh és 86998 ló. Az állatkereskedéssel összefügg a huskereskedés is, amit a rendkivül ügyesen berendezett, mintegy 26 nagy vágóhid mozdít elő, amelyek közt az Armour, Swift, Nelson Morris cégeké világhirü. Azon munkások száma, akik az állatok leölésénél, a hus fölvágásánál, füstölésénél vagy egyébként való elkészítésénél vannak elfoglalva, meghaladja a 25000-et. Az Armour-cég évenként 385000 szarvasmarhát ölet le mindegyiknél 10 frank a tiszta nyeresége. Az ipar előmozdítására szolgál a C. vize; legvirágzóbb iparágak: az ércolvasztás, a kocsigyártás (a Pullman külvárosban), gépgyártás (legnagyobb cég a Mac Cormick, amely 3000 munkást foglalkoztat), az óragyártás (az Elgin cég 1800 munkást foglalkoztat és naponként 2000 órát készít), a butor-,cipőgyártás és a különféle ruhák készítése. C ipara és kereskedelme különösen az Egyesült-Államok nyugati részeinek emelkedésével áll szoros összefüggésben. A vasutak is óriásilag fejlődtek a város körül; 28 társáságnak 68000 km. hosszu vonalai futnak benne össze; naponként 1360 vonat érkezik ide; ezek közül 262 gyorsvonat, 660 városi, 274 teher-, 164 marhát, gabonát v. fát szállító vonat. A pályaházak száma 32. A vasuti forgalomhoz járul még a hajózás; magának a városnak flottája 68 gőzösből, 137 vitorlásból áll; kikötőjében 1892. 9252 hajó hagyta el a várost 4.972000 t. tartalommal. A kis Michigan-csatorna, amely a Mississippibe vezet, nagyobbára csák kőszállításra szolgál. Két év óta azonban kiszélesítését és kimélyítését tervezik olymódon, hogy a nagyhajók is eljuthassanak Saint-Louisból a Michigan-tóba. Az összes forgalom a külfölddel 1891. 1844 millió dollárt tett ki; ebből a bevitelre 845, a kivitelre 878 és a transito-forgalomra 57 millió esett; legfontosabb cikkek: a gabona és liszt, a füstölt hus, zsir, marhahus, bőrök, fa. Magában á városban 622 km. hosszuak a lóvasuti és 104 kilométer hosszuak a villamos vasúti vonalak; csak az utóbbiakat közel 190 millió ember használta 1890. A helyi kereskedést óriási árutárak közvetítik, aminők a Marshall Fieldé (1450 alkalmazottal és 120 millió dollár forgalommal), a Lehmanné, hová különösen az olcsó árak csalogatnak stb.

A közigazgatás és szellemi műveltség.

A közigazgatás élén áll egy polgármester (7000 dollár fizetéssel) 68 fizetés nélküli tanácstaggal; a polgármestert (mayort), regisztrátort, kincstartót, ügyészt és a tanácstagokat 2-2 évre választják, a többi városi tisztviselőt a polgármester nevezi ki. A város főkiadásai voltak 1891. közmunkára 1.806052, tűzoltoságra 1.300000, rendőrségre 2.182906, iskolákra 4.734000, vizvezetékre 3 millió és 48000 dollár, tisztviselők fizetésére 180000. Vizzel a Michigan-tóból látják el. A nyilvános iskoláknak és nevelőintézetéknek száma: 120. Ezek háromfélék: Pitmary-, Grammar- és High-schools, amelyek mindegyike 4-4 osztályra oszlik. Mindahárom városnegyednek megvan a főiskolája; és pedig a Northwestern, a Lake Forest University és a University of C. A teologiai szemináriumok száma 6; orvosi és gyógyszerésziskola van 14; jogtudományi iskola 2 és bölcselettudományi 1. Olyan állandó drámai szinháza C.-nak nincs, amelyben egész éven át tartanának előadásokat; mindamellett szinházakban nincsen hiány; összes számuk, nem számítva a rendkivüli nagy előadásoknak szánt Auditoriumot, 14. És pedig: Mc. Vicker szinháza 2300 személy számára angol drámai és vigjáték-előadásokra; a Columbia-szinház, 2000 ülőhellyel, szenzációs drámák előadására; a Hooley-szinház, 1800 ülőhellyel, olyan előadásokra mint a Mc. Vickerféle; a C. Opera House, 2000 ülőhellyel, ballet-és tündér-jelenetek előadására; a Haymarket szinház, 2650 ülőhellyel, főképen amerikai drámák és vigjátékok előadására; a Windsor-szinház, 2700 ülőhellyel, vigjátékok és bohózatok előadására; a Criterion-szinház, 1800 személynek, operettek és bohózatok előadására; az Alhambra-szinház, népies drámák és könnyü operetteknek; a Grand Opera House 1328 ülőhellyel, kizárólag népies drámák és operettek előadására; Havlyn-szinház, 1500 ülőhellyel és Jacobs Clark Street szinház, melodrámák és modern szenzációs darabok előadására; a Jacobs Academi of Music, 2200 ülőhellyel a Standard-szinház 1800 személy számára igen olcsó árakkal, és a Madison Street-szinház 650 személy számára; ez az egyedüli szinház, amelyben vasárnapokon is van előadás. A sajtó időszakos termékei mindenféle modern nyelven jelennek meg; összes számuk 532; ezek közül 25 napi és 260 heti lap. A hirlapirodalom rendkivül nagy apparátussal dolgozik; a Tribune, a Herald, az Inter Ocean kiadása évenkint legalább 5 millió frankba kerül; ennek dacára jövedelmük is rendkivül nagy. A Tribune részvényeit 5000 frk-ért bocsátották ki és ma 125000 frank az értékük; ezt főképen a rendkivüli módon kifejlett hirdetési rendszernek lehet tulajdonítani. A nyilvános könyvtárak közül (összesen 4) a legnagyobb a városházán van (1892) 176527 kötettel; az olvasó termekben 587 folyóirattal. A tudományos, jótékonysági és egyéb egyesületek száma is rendkivül nagy; a kiválóbbak a C. Historical Society, a C. Art Institute, kép-, érem-, szobor- és régiséggyüjteménnyel; az Illinois Humane Society, Cook County Infirmary stb. A sok Club közül a nagyobbak: az Union League Club (1200 taggal), a Calumet Club, az Illinois Club, Standard Club stb. A kórházak száma 19; a nagyobbak: Alexian Brothor's hospital, Bennet hospital, C. Emergency hospital, C. Cook County hospital stb. Olyan élénk kereskedő városban mint C. a bankok és pénzváltók száma is rendkivül nagy; csupán nemzeti (American exchange nationalbank; Atlas national bank, Calumet national bank, C. national bank stb.) bank van: 24, amelyekhez sorakoznak a különféle magánváltóházak. Konzulátust C.-ban 13 ország tart fenn; az osztrák-magyar konzulátus az V. avenue 80. sz. alatt van.

[ÁBRA] Rookery.

Történelem.

Midőn a spanyolok Közép-Amerika különböző részeit foglalgatták el, az amerikai nagy tavak vidékén francia hittérítők és tengerészek tettek fölfedező utakat. Nicolet jezsuita volt 1639. az első, aki Chicago partvidékén megfordult; 1670. az első telepítvényes, aki C. vidékén ütötte fel tanyáját Moreau Péter francia tengerész katona volt; 1679. La Salle Róbert C. vidékéről az algonkin-indusok utmutatása szerint a Michigan-tó partjáról átment a Mississippihez és azon lehajózott a torkolatáig.1763. C. területe az angolok birtokába ment át. 1795. a pottavatomi nevü indus törzs átengedte a Michigan-tó déli környékét az Egyesült Államok kormányának. 1803. épült C. területén fából egy kis erősség a prémes állatokkal kereskedő ügyvivők védelmére; körülötte 3 ember épített magának egy-egy kunyhót; egy szegény néger, egy Le Mai nevü kanadai ember és Kinzie ügynök voltak C. első háztulajdonosai. 1812 augusztus 15-én az indusok a faerősség és környékének lakóit megrohanták és leölték; a 18. utcában még ma is őrzik azon fát, amelynek közelében az öldöklés állítólag végbe-ment. Az indusokkal a béke helyrellíttatván, Dearborn erősséget 1816. ujra fölépítették és közelében a prémkereskedők ujra megjelentek. 1821. 16 fehér lakója volt C.-nak. 1823. 5 telektulajdonos, saját bevallása szerint, 12000 frankkal rendelkezett. 1827. elhatározták a C. és Mississippi folyókat összekötő csatornának építését. 1830. a Keokük vezérlete alatt álló indusok végleg elhagyják a Michigan-tó környékét. 1831-ben pedig már 100 lakosa van a leendő világvárosnak. 1836 jul. 4-én megkezdik a csatorna munkálatait és`végbemegy az első boom. 1843. a bevándorlás nagyobb mértéket ölt; 1845. a lakosok száma 12000; e szám gyorsan növekedett 1871-ig, amidőn elérte a 330000-et. Ezen évben, október 8. egy O'Leary nevü irországi ember házában tűz üt ki és elhamvasztja a város nagy részét; 17450 ház égett le, 275 ember élete és 950 millió frank érték lett a tűzvész áldozatává. Két évvel későbben azonban a város hamvaiból ujra fölépült, csakhogy szolidabb épületekből és sokkal rendesebben. Az 1873-diki krachot C. is megérezte; azonban a 70-es évek végétől kezdve a haladás folytonos volt, aminek az 1893-ki világkiállítás még ujabb lendületet adott. V. ö. Andreas: History of C. 1884, 3. köt.; Shick: C. and its environs 1891.; Bruwaert: C. et l'exposition universelle Colombienne (A Tour du monde 1893. 1686-88. számaiban); Cornely: Die Welt-Ausstellung in C. 1893.

[ÁBRA] Biztosító-intézet.

Chicagoi kiállítás

(hivatalosan: World's Columbian Exposition a. m. Kolumbus világkiállítás), melyet 1893. Amerika felfedezésének 400 éves emlékére rendeztek, az összes megelőző világkiállításokat sok tekintetben, főkép geniális elrendezése, óriás méretei és közgazdasági csoportjainak magas szinvonala által tulszárnyalta. A jubileum napjára, vagyis Kolumbus partraszállásának (1492 okt. 12.) 400 évfordulójára nem készülvén el, fél évvel később,. 1893 május 1-én nyitotta meg Cleveland elnök. A kiállítási terület mintegy 10 km. távolságban Chicago középpontjától a Michigan-tó partján terül el; nagysága 240 hektár (ami körülbelül kétszer oly nagy terület mint a budapesti városliget). A területbe benyuló lagunákat és öblöket részben medencékké és csatornákká- alakították át, s ezek partjaira állították a kiállítási palotákat, ezáltal diszes tengeri városhoz hasonló sajátos uj jelleget nyert a kiállítás összképe. (L. a képmellékletet.)

[ÁBRA] A CHICAGOI COLUMBUS-KIÁLLITÁS KÉPE. 1893.

A kiállítás költségvetését a következő táblázat tünteti föl:

[ÁBRA]

[ÁBRA]

Maguk az épületek, méreteik és nagyszabásu berendezéseik által minden eddigit fölülmulnak. A nagyobb épületek főméretei és költsége a következő:

[ÁBRA]

A kiállítás szervezete. A kiállítás 15 osztályból áll, ezek: Mezőgazdaság, kertészet, bor- és virágtermelés; élő állatok, házi és vadállatok; halak; bánya és kohászat; gépészet; közlekedésügy, vasutak, hajók, szállító eszközök; gyárikészítmények; villamosság, villamos eszközök; szépművészetek; etnologia régiségtudomány stb erdészet; sajtó- és tudósító iroda; külügyi osztály.

Valamennyi között legnagyobb az iparcsarnok (Manufactur and Liberal Arts Building), melynek alapterülete 12,348 hektár = 6528 négyszögöl = 4 1/2 hold. Alapterjedelemre nézve ez a világ legnagyobb épülete, melyet valaha tető alá hoztak. 1893 augusztusig a látogatók száma - bár egyes napokon a 100000-et is meghaladta - a várakozáson alul maradt, ugy hogy a kiállítás financiális eredménye iránt a kilátások nem éppen kedvezők. Magyarországból a kiállítás megtekintésére s egyben az amerikai viszonyok tanulmányozására főkép a műszaki és gazda-körökből vállalkoztak. V. ö. Seeger E., C. Geschichte einer Wunderstadt (Chicago 1893); Hesse-Wartegg, C. (Stuttgart 1893); Ralph J., C. (London 1892).

Chicha

(spanyol, ejtsd: csicsa), borhoz hasonló szeszes ital Dél-Amerika tartományaiban, melyet darált kukorica-mag feleresztése és erjesztése által nyernek; Formosa vidékén a rizsből is készítik. L. .még Bignonia.


Kezdőlap

˙