Dálnoki

Mihály, főiskolai igazgató-tanár, születésének éve nem ismeretes, megh. Kolozsvártt 1648 ápr. 25. - 1631 aug. 9. az olasz akadémiákra ment, hol 6 évig tartózkodott. Visszatérte után a kolozsvári unitárius főiskolában lektor és 1636 jan. 26. rektor lett. 1646 óta lelkész is volt.

Dalou

(ejtsd: dalu) Gyula, francia szobrász, szül. Párisban 1838., először Carpeaux, azután Duret tanítványa volt, utóbb a művészi ipar terén működött, 1862. állította ki első szobrát, 1870. a Himző nővel dijat nyert. Gyanuba esvén, hogy a commune fölkelésében résztvett, Angolországba menekült. Naturalisztikus terrakotta-szobraival, a Gyermekét szoptató bretagnei-i parasztasszony-t ábrázoló életnagyságu terreakotta csoportjával (1877), a Gyermekét altató anya, márványcsoporttal és mellszobraival nagy sikert aratott. Később visszatért Párisba és az 1883-i Salonban két nagy, festői domború művével, melyeknek egyike a francia képviselőház 1789 junius 23-i ülését ábrázolta, másika pedig a köztársaság allegorikus dicsőítése, nagy érmet nyert. Legujabb művei közül különösen sikerültek Charcot (1884), Rochefort (1888) és Theuriet André (1889) mellszobrai és Delacroix bronz-emlékszobra a párisi Luxemburg-kertben. (1890). Páris városa 1883. Köztársaság domború művének márványban való kivitelével bizta meg, mellyel dijat nyert.

Dalry

(ejtsd: delri), város Ayr skót grófságban, 10 km.-nyire Irvinetől, 5000 lak., szénbánya, vasmű és posztókészítéssel. 1666. itt vette kezdetét a fölkelés az anglikán püspöki szervezet ellen.

Dalrymple

(ejtsd: delrimpl): 1. Dávid, sir, Hailes lord, skót jogtudós és történetiró, szül. Edinburgban 1726 okt. 28., megh. 1792 nov. 29. Tanulmányait Utrechtben végezte. Visszatértekor ügyvédeskedett, de már 1766. a főtörvényszék birájává, 1776. pedig a törvényszék lordbiztosává nevezték ki; mint ilyen fölvette a Hailes lord nevet. Nevét főképen az: Annals of Scotland from the accession of Malcolm III. surnamed Canmore to the accession of Robert I. (Edinburg 1797, három köt.) és a Gibbon-nal folytatott polemiája tette ismeretessé. Egyéb művei közül megemlítendők: Memorials and letters relating to the history of Britain in the reign of James I. (Edinburg 1762); Memorials and ... of Charles I. (1766); Historical memorials (1769).

2. D. Hew Whiteford, sir, angol tábornok, szül. 1750 dec. 3., megh. 1830 ápril. 9. Résztvett az 1808-iki portugáliai hadjáratban és a Junot vezérlete alatt álló franciákat Cintranál fegyverletételre kényszeríté. Mivel a franciáknak könnyü feltételeket szabott volt, haditörvényszék elé állították, de az felmentette.

3. D. János, angol nemzetgazdasági iró, szül. 1726., megh. 1810. Edinburgban és Cambridgeben nevelkedett és ügyvéd lett. Több nemzetgazdasági munkát irt, különösen a földbirtokviszonyokról és hitbizományról. Nevezetesebb munkái: Essay towards a general history of feudal property on England (1757), Considerations on the polity of entails (1764), The question considered: whether wool should be allowed to be exported when the price is low at home on paying a duty to the public (1781), Adress and proposals on the subject of the coal, tar, and iron branches of trade (1784), Adress to the landholders of England upon the interest which they have in the state of the distillery laws (1786).

4. D. Sándor, angol geográfus és utazó, a történetírónak öccse, szül. 1737., megh. 1808. Az angol kelet-indiai társaság szolgálatában állt mint hidrográfus. 1879-től kezdve több utazást tett a Csendes-oceánon. Cook első utazásának tervét is ő készítette. General collection of nautical publications (London 1753) és Oriental repertory (1791) c. alatt is jelentek meg térképei. Főműve: Historical collection of the several voyages and discoveries int the Pacific Ocean (London 1770).

Dal Segno

ol. zenei műszó, röv. D. S. a. m. a jeltől kezdve; oly esetekben használják, midőn valamely zenedarab egy ezen célból alkalmazott jeltől kezdve ismétlendő. A jel többnyire ilyen:

[ÁBRA]

Dalsland

v. Dal, Svédország egyes vidéke, Wermland, Bohus-län és a Wener-tó közt, 4196 km2 területtel. (1888) 78335 lak. Természeti szépségekben gazdag, amit mintegy 400 kisebb-nagyobb tó nagy mértékben mozdít elő. DK-i része zabtermelésre is alkalmas, egyebütt erdők és rétek vannak. Közigazgatás szempontjából Wenersborgs-länhez tartozik.

Dalsland-csatorna

közös neve azon svéd csatornáknak, amelyek a werm- és dalslandi tavakat egymással és a Wener-tóval kötik össze és a norvég határig vezetnek el. Hosszuk 255 km.

Dalston

(ejtsd: dalsztn), London (l. o.) egyik északi városrésze.

Dalszínház

l. Szinház.

D'Alton

1. Rikárd, osztrák tábornok. - 2. D. József, anatomus. - 3. D. János Sámuel Edvard, anatomus, l. Alton.

Dalton

1. János, angol fizkus és kémikus. Szül. Eaglestieldben (Cumberland) 1766 szept. 5., megh. Manchesterben, 1844 jul. 27. Szegény szülők gyermeke lévén, már kora ifjuságában tanítással kereste kenyerét. A matematika és fizika iránti előszereteténél fogva e tárgyakban mihamarabb kiváló jártassággal birt, úgy, hogy egyik manchesteri college-ben e tárgyakat taníthatta (1793). Utóbb a kémiát is nagy sikerrel művelte és korszakalkotó búvárlataival előbbre vitte. Rendkivüli szerénységénél fogva magasabb állások elérésére nem törekedett, a tudomány művelése volt egyedüli életcélja. A gázok kiterjedésének és folyadékokban való oldhatóságának megállapításával is foglalkozott. Különösen fontosak ama kémiai tanulmányai, amelyek révén az atomteoriának és a sokszoros súlyviszonyok törvényének a megállapításához jutott. D. több tudományos társulatnak volt a tagja; a manchesteri «Litt. and philosoph Society» alelnöke. A nagyobb angol és skót városokban utazgatott és tudományos felolvasásokat tartott. Korszakalkotó munkájának: New System of chemical philosophy I. kötete 1818. jelent meg; a II. kötet 1810., a III. csak 1827. Az I. és II. kötet német fordításban 1812. jelent meg. Meteorologiai tanulmányainak eredménye: Meteorological essays and observations cimü munkában van összefoglalva. A Royal Institution elé (Machesterben) még életében szobrot állítottak neki.

2. D. Hermann, német teologus, szül. Offenbachban, 1833 aug. 20., Berlinben s Heidelbergában tanult s azután a szt. pétervári reform. német hitközség lelkésze lett, mely állásáról az orosz kormány üldözései miatt leköszönt. Művei: Nathanael (3. kiad. 1886); Gesch. d. reform. Kirche in Russland (1865); Zur Gewissensfreiheit in Russland (1888). E nyilt levélben Pobjedonoszev, az orosz szt. zsinat mindenható elnökének fanatikus türelmetlenségét állítja pellengérre. Ugyane célból írta a Die russ. Kirche (1891) és Zur Gesch. d. evangel. Kirche ín Russland (1893) c. ujabb műveit. Néhány munkáját angolra is lefordították.

3. D. Vilmos, angol zsurnaliszta és ifjusági iró, szül. 1831. A Daily Telegraph, majd a Morning Herald és a Standard munkatársa volt, maga is szerkesztett egy havi folyóiratot s alapító tagja a londoni Savage-klubnak. Főmunkái: The wolfboy of China (1857); The English boy in Japan (1859); The war-tiger, a tale of the conquest of China (1859); The white elephant (1860); Lost in Ceylon (1860); Will Adams, the first Englishman in Japan, (1861), Cortes and Pizzarro (1862); The nest-hunters (1863); The tiger-prince, or adventures in the wilds of Abyssinia (1863); The wasps of the ocean (1864); Lost among the wild men (1866); The story of Mark Raffles (1871); The powder monkey (1874).


Kezdőlap

˙