Deidesheim

város Rajnai-Pfalz bajor kerületben, a Hardt mellett, (1890) 2807 lak., szőllő- és gyümölcstermeléssel. A D.-i fehér bor egyike a legjobb pflazi boroknak.

Deificatio

(lat.) a. m. istenítés.

Dei gratia

(lat.) a. m. Isten kegyelméből. Eredetileg csak az Istentől való függésnek alázatos vallomása volt s ily értelemben használták a püspökök az efezusi zsinaton (431). Később apátok, apáca fejedelem-asszonyok, sőt szerzetesek és káplánok használták e formulát leveleikben és oklevelekben, rendes cimeik mellett. A pápák «servus servorum»-mal kapcsolatban, avagy a Dei et ecclesiae gratia formulát használták. A XIII. sz. közepe óta, mióta a pápa Krisztus földi helytartója gyanánt szerepel, a főpapság Dei et apostolicae sedis gratia (Isten és az apostoli szék kegyelméből) cimmel él. Kis Pipin a papságtól vette át a D. formulát s tőle szállott át a frank királyokra, a német császárokra s utóbb minden keresztény uralkodóra; lassan-lassan pedig oly értelmet nyert, mintha a királyi hatalom közvetetlenül isteni eredetü volna és nem a nép akaratából folyna.

Deil

Jenő, szül. 1846 szept. 16. Kassán, hol atyja Lajos, nyug. kapitány volt. Jogi tanulmányainak befejezése után tiszt, segédfogalmazó lett a pénzügyminisztériumban (1867), majd pénzügyi fogalmazó a kassai pénzügyigazgatóságnál (1868-71). A kassai kereskedelmi és iparkamara 1872. választotta titkárává s ez idő óta a közgazdasági téren rendkivüli munkásságot fejtett ki. Számos ipari szakiskolát kezdeményezett és létesített, közreműködött a felvidéki háziipar fejlesztésében, szakkiállítások rendezése által felköltötte a közérdeklődést a termelő osztályok igényei iránt s általában az összes nevezetesebb felvidéki iparágak fejlesztése körül közreműködött: tagja az országos ipartanácsnak és a tarifabizottságnak. A közgazdasági irodalom terén kitünnek tartalmas évi jelentései, törvény-magyarázatai s egyéb szakcikkei. A hirlapirás terén is szakadatlan munkásságot fejtett ki; 1886 óta a legtöbb kassai lapnak s több fővárosi lapnak is munkatársa, néhány heti- és szaklapnak alapítója és szerkesztője volt. A német muzsának is hódolt, több verskötetet adott ki, melyekből figyelemreméltó szemelvényeket közöltek a nevezetesebb német antológiák. Végre mint szónok is kiváló helyet foglal el D., ki több izben volt képviselőjelölt.

Deilephila

Ochs. (állat), a zugólepkék (Sphingidae) egyik neme, melyet a rendszerezők egy része nem választ el a Sphina nemtől (l. o.). Hazai fajai közül kiemelendő a D. Euphorbiae L., melynek szép tarka hernyója a közönséges kutyatejen (Euphorbia cyparistias L.) él s a D. Elpenor L., melynek zöld v. feketés hernyója a szőllőn él, de nagyobb kárt nem okoz. A D. Nerü L. Dél-Európában az oleanderen él s mint ritkaság néha oleanderen is előfordul.

Deima

a régi görögök hite szerint az ijedelem megszemélyesítése. Korinthusban faragott képe volt és áldozatokat mutattak be neki.

Deimos és Phobos

a megszemélyesített borzadály és félelem (lat. Pallor és Pavor), Arésnak, a harc istenének és Aphroditének fiai és háboruban apjuknak kisérői.

Deims

Miklós, német egyházi dalköltő, megh. 1541. Stettinben, hol 1524 óta protestáns lelkész volt. Előbb szerzetes és a peterburgi (Wolfenbüttel mellett) kolostornak prépostja volt, de már 1520 körül elfogadta a reformációt. Bensőség által kitünő egyházi dalait alnémet nyelven irta. Legismertebbek, melyeket még ma is énekelnek: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (1526), Heilig ist Gott der Vater (1531) és O Lamm Gottes unschuldig (1531).

Deinarchos

(lat. Dinarchus), egyike a 10 nagy attikai szónoknak, szül. körülbelül 360. Kr. e., mint a korintusi Sóstratos fia, meghalt késő vénségében, nem tudni, hogy mikor. 342. Athénbe jött, itt Theophrastost hallgatta s kezdetben mint logográfus kereste meg kenyerét s csak midőn a makedon-párt szolgálataiba lépett, tett szert nagy befolyásra és vagyonra. Midőn Démétrios (l. o.) Poliorketés Athént hatalmába kerítette, D.-t, mint a demokrácia ellenségét, halálra itélték, D. azonban az eubeai Chalkiszba menekült, hol 15 esztendőt töltött, mig 292. Theophrastos visszatérése engedélyét ki nem eszközölte. Azalatt vagyonát régi barátja Proxenos elprédálta; hogy azt a pörrel, melyet Proxenos ellen indított, visszanyerte-e, nem tudjuk. Vagy 60 beszédéből ránk maradt 3 (kiadta Thalheim, Berlin 1887 és Démadéssel Blasz, Lipcse 1888), melyek Démosthenésnek (l. o.) a Harpalos ügyében való bepöröltetésével állanak szoros kapcsolatban és a nagy szónokot egészen lehetetlenné tenni voltak hivatva. Igy érdekes jelenség, hogy mégis Démosthenést tartotta annyira követendő mintájának, hogy szinte nevetségessé vált vele s érte Árpa.Démosthenésnek nevezték, jelezni akarván vele, hogy beszédeinek értéke a Démosthenéséihez az, mi az árpa értéke a tiszta buzáéhoz képest. Nyelve döcögős, mindamellett hogy szószátyár; viszont ügyes érvelő, fogas fiskális.

Deinhard

Károly Ágost, német altengernagy, szül. Londonban 1842 febr. 2., megh. Wilhelmshafenban, 1892 október 4-én. 1856. a porosz tengerészetbe lépett, 1864. hadnagy, 1874. naszádkapitány lett. Mint a «Bismarck» cirkáló csatárhajó parancsnoka, helyreállította a békét a Samoa-szigeteken és I. Malietrat királlyá tette. 1880. tengerészkapitány, 1887. ellentengernagy lett. Mint a cirkáló hajós-csapat főnöke, ő vezette 1888. a blokádot Kelet-Afrikában. 1891. altengernagy, 1892. az északi tenger tengerészeti állomásiank főnöke.


Kezdőlap

˙