Eichthal

Gusztáv, báró, francia orientalista, szül. Nancyban, 1804 márc. 22., megh. Párisban 1886. ápril 9. Mint hirlapiró és utazó kezdte pályáját, azután visszatért Párisba, hol a bölcsészeti, etnografiai és orientalista társulatokban intenziv munkásságot fejtett ki. Művei telvék érdekes, habár sokszor téves nézetekkel és uj teoriákkal. Főbb munkái: Lettres sur la race noir et la race blanche (1839); Examen critique et comparatif des trois premiers évangiles (1863, 2 kötet); Les trois grands peuples méditerranéens et le christianisme (1864); la sortie d'Égypte (1873); Socrate (1881). V. ö. Vernes, G. d'E., Páris 1887.

Eichwald

1. Eduard György, orosz orvos, E. Károly Eduárd fia, szül. Vilnában 1838 ápr. 12-én, megh. Pétervárott 1889 november 14-én. A pétervári orvos-sebészi akadémiában tanult, 1865-73. Pavlovna Heléna nagyhercegnő házi orvosa volt. 1866. az orvos-sebészi akadémián az orvosi diagnosztika és általános terapia tanára lett. 1883. a pétervári orvosi klinika rendes tanárává nevezték ki. A Heléna nagyhercegnőtől neki hagyott pénzen a Heléna nagyhercegnő nevét viselő klinikai intézetet alapította (1885 május 21. nyitották meg) s annak vezetését is átvette. Művei: Über das Wesen der Stenokardie (a Würzburger medizinische Zeitschrift-ben, 1862); Die Kolloidentartung der Eierstöcke (u. o. 1864); Über das Mucin (Liebig Annalen der Chemie-jébe, 1864); Beiträge zur Chemie der gewebbildenden Substanzen (Berlin, 1873); Általános gyógytan (oroszul, 5 kiadás Pétervár, 1892. kiadta Sapiro) stb.

2. E. Károly Eduard, orosz természettudós, szül. Mitauban 1795 jul. 15., meghalt Pétervárott 1876 nov. 10. Berlinben természettudományokat és orvostant tanult; 1823. Kazánban az összehasonlító boncolástan és szülészet tanára lett, 1827. Vilnában, 1837. Pétervárott az orvos-sebészi akadémián tanított, ez utóbbi városban a bányászati intézetben egyuttal az őslénytan tanára is volt. Közben sokat utazott, 1825. a Kaspi-tenger vidékén, majd a Kaukázusban járt s egész Perzsiáig hatolt, 1829. Oroszország nyugati és délnyugati tartományaiban tett utazásokat s a Fekete-tengerig jutott; 1837-ben Novgorodban és Észtországban utazott; 1846-ban geologiai célokból beutazta Eifelt, Tirolt, Olaszországot, Sziciliát és Algirt. 1851-ben nyugalomba vonult. Főművei: Zoologia specialis (3 köt., Vilna, 1829-31). Reise auf dem Kaspischen Meere und in den Kaukazus (1., 2. rész Stuttgart, 1834); Lethaea Russica ou Paléontologie de la Russie (3 köt., Stuttgart, 1853-69); Die Urwelt Russlands (4 füzet, Pétrvár, 1840-47).

Eider

(Eyder), 185 kilométer hosszu folyó Slezwig-Holstein porosz kerületben, 14 kilométernyire Kieltől a Bothkampi-tóból fakad és a kieli kikötő felé folyik, azonban hirtelen Nyugatnak fordul, átfolyik a Westen-tavon, Északnak, majd Nyugatnak kanyarodik, Bendsburgnál több ára szakad, Friedrichstadtnál fölveszi a Treenet és Tönningnél 11 km. széles torkolatban az Északi-tengerbe szakad. A tenger áradása Rendsburgig érezhető, a mely helytől kezdve hajózható is. Az Eider-csatorna (l. o.) közvetítésével az Északi-tengert a Keletivel köti össze. A középkorban Agidora volt a neve.

Eider-csatorna

(holstieni, slezwig-holsteini-csatorna), 141 km. hosszu csatorna, amely a Keleti-tengert az Északival csatolja össze. Holtenaunál kezdődik, a Levensaue kis folyómedrét követi, azután ezt elhagyván Voordenál az Eiderhez csatlakozik és igy jut el az Északi-tengerhez. 1777-1784-ig építették. Rajta csak legfölebb 200 tonnás hajók járhatnak. A Kelet-Észak-tengeri csatorna, amely tetemesen rövidebb lesz, az E. jelentőségét nagy mértékben fogja csökkenteni; e csökkenés máris észrevehető, mert mig azelőtt átlag 4000 hajó ment át rajta, 1890. már csak 2206.

Eiderdánok

politikai párt hivei Dániában. Nevöket onnan vették, hogy Dániát az Eider folyóig óhajtották kiterjeszteni. E törekvés Schleswig Dániába kebelezésével, ellenben Holstein kizárásával függött össze. Mivel szabadelvü nézeteket is vallottak, Dániában leginkább nemzeti liberálisoknak nevezték őket. 1848-65-ig a kormányon állottak, de uralmuk végzetessé lőn Dániára nézve, amennyiben megátalkodottságuk miatt 1864. elveszítették Schleswig-Holsteint. A kormányról a néppárt szorította le. Nevezetesebb vezéreik: Orla, Lehman, Clausen, Bluhme, Hall, Monrád.

Eiderstedt

330 km.2 területü félsziget Slesvig Ny-i oldalán az Eider torkolata és a Heverströmi-öböl közt, melyet gátakkal védenek a tenger hullámai ellen. A sik földön a lakosság (1890. 16 062) főképen állattenyésztéssel foglalkozik. Legnagyobb helysége Tönning.

Eidograf

(gör.), a pantografhoz hasonló másológép (képek másolására), melyet Wallace 1821. Edinburgban talált fel.

Eidothea

Próteusnak, a tengeri bölcs öregnek leánya, ki Pharos szigetén Meneláost megtanította, hogy mikép kényszerítse Próteust jóslásra.

Eidsvold

(ejtsd: voll)? falu Akershus norvégiai kerületben, a Mjösen D.-i végében a Vormen jobb partján, vasuti- és gőzhajó-állomás, 300 lak. Egykori kohói megszüntek működni. E.-nak Norvégia történetében jelentékeny szerep jutott. A IX. sz.-ban Hafdan itt hirdette ki az eidsivathingot, az első norvég kodexet. 1814. pedig itt gyült össze az első alkotmányozó norvég országgyülés, amely Norvégiának a még ma is érvényes alkotmányt adta. A Karsten Anker házát, amelyben a gyülést tartották, az ország megvette és a gyülés tagjainak arcképeivel ékesíttette.

Eifel

hegyekkel takart, 600 m. átlagos magasságu fensik a porosz Rajnai-tartományban a Mosel, Rajna és Roer közt. A 68 km. hosszu és 30 km. széles fensik zord, terméketlen és meglehetősen egyhangu, csakis egyes, sziklás völgyek kölcsönöznek neki némi változatosságot; ilyenek az Ahr völgye és a vulkáni tuffokban gazdag Brohl-völgy. Vizei a Moselbe folyó Elz, Ues, Lyser, Salm, Kyll, Prün és Sauer; a Maasba szakadó Roer és a Rajnába torkoló Ahr és Nette. Számos benne a kialudt vulkán, a völgyüst és kratertó, amely utóbbiakat maar-oknak nevezik; a legnagyobb tó a 338 ha-nyi területü, kék vizü Laachersee, amelynek vize néhol 60 m. mély és a mely körül mintegy 31 vulkáni kúp emelkedik. Kisebb kratertavak: a Merfelder-, a Pulver-, a Weinfelder- és a Gemündener-maar. Az E.-ben hat részt különböztetnek meg, ezek: 1. a Maifeld, amely 400 m. átlagos magasságu; a Nette, Elz és Mosel közt fekszik és aránylag szelid klimáju; 2. tőle É-nak az Ahrgau; 3. Ny-ra a Magas-E., amelyben a legmagasabb csucsok (Hohe Acht 700 m., Nürburg 688 m., Errensberg 693 m. stb.) találhatók; 4. DNy-on hozzája csatlakozik a Vordereifel, amelyben a legtöbb maar és vulkáni kúp van; 5. a Schnee-E., amely a legzordabb és legvadabb; végül 6. a Hohe Venn. A D-nek és K-nek nyiló völgyek a legmelegebbek; bennök gyümölcsöt és szőllőt is termesztenek; a magasabb részek azonban csak szegényes legelőkül szolgálnak, amiért is az E.-nek nagyon gyér és szegény a lakossága. Az E. főtömegét a devoni korszak kőzetei alkotják; csak az Ardennák felőli részében vannak nagyobb kiterjedésben félig kristályos palák. Az É-i szélein, továbbá az Erfttől DDNy. felé 7-8 helyen elszigetelve található Eifelmész, amely teknőalaku mélyedményekben fekszik. Eschweiler és a Wurm mellett végre széntelepek is vannak. V. ö. Eifelführer. Herausg. v. Vorstand des Eifelvereins, Trier 1891.


Kezdőlap

˙