Ellenjegyzés

az államfő rendelkezésének az illető miniszter által aláirása, aki az aláirás által a rendelet tartalmáért törvényesen felelős. Az 1848. évi III. t.-c. (a független felelős magyar miniszterium alakításáról 3. §-a szerint Ő Felsége a végrehajtó hatalmat a miniszterium által gyakorolja, s bármely rendelete, parancsolata, határozata, kinvezése csak ugy érvényes, ha azt a Budapesten székelő miniszterek egyike is aláirja. A 18. §. szerint pedig: mindegyik miniszter ama rendeletért, melyet aláir, felelősséggel tartozik. Az elv, melyen ez az intézkedés alapszik, a következő: A fejedelem személyes felelősséggel alkotmányos monarkiákban nem tartozik. A Felségnek személye szent és sérthetetlen. Az 1848 évi III. t.-c. is ennek kijelentésével (1. §.) kezdődik. A népképviseletnek, a törvényhozó testületnek azonban szüksége van oly személyre, ki a fejedelem állami intézkedéseiért felelős, máskülönben a nemzetképviseletnek közremüködése a törvényhozásban, s a végrehajtó hatalommal szemben őt illető ellenőrzés joga illuzóriussá válik. Az alkotmány biztosítéka most már abban van, hogy egyrészt a fejedelmi rendelkezés éppen azért, mert a fejedelem felelősségre nem vonható, miniszteri E. nélkül nem érvényes, másrészt az E.-ért a miniszter törvényes felelősséggel tartozik. Az E. a felelősségnek alaki átvállalása.

Ellenjelenségek

oly ténykörülmények, amelyek arra engednek következtetést, hogy a bűntett fenn nem forog, vagy a fenforgó bűntettben a terhelt, illetőleg vádlott, büntelen.

Ellenkérdések

A bizonyító fél a maga tanujához kérdéseket, az ellenfél ellenkérdéseket intéz. Az ellenkérdések különösen a tanu tudomásának forrására s általában oly körülményekre vonatkoznak, melyek a tanuvallomásnak bizonyító erejét megdönteni vagy meggyöngíteni alkalmasak. Sokszor egetlen egy E. elégséges a tanuvallomás bizonyító erejének teljes megdöntésére ha p. abból az tünik ki, hogy a tanu nem saját tapasztalásából, hanem hallomásból mások után beszél. A tudomás forrásának kutatása az E. főfeladata, s annyival fontosabb, amennyiben a tapasztalat bizonyítása szerint a tanuk épp ebben az irányban gyakran egészen jóhiszemüen valótlanságot vagy legalább olyas valamit bizonyítanak, aminek valóságáról vagy valótlanságáról közvetlen tudomásuk nincs. A büntető ügyekben, kivált az E.-re, honnan tudja ezt a tanu? gyakori, ha nem éppen mindennapi a felelet: «hisz ezt az egész falu tudja». A bővebb kérdezésre kiderül azután, hogy a tanu saját tapasztalásából semmit sem tud. De annyit hallott minden oldalról, hogy a dolog igy és nem másként van, hogy maga is hiszi, s hitét tudomásával zavarja össze. Ez az u. n. autosuggestio, melynek a felületes E. miatt bizonyára már nem egy ártatlan esett áldozatul. A büntető per a polgáritól abban is különbözik, hogy mig az utóbbiban az E. a kizárólag vagy első sorban a bizonyító fél ellenfelének a dolga, a büntetőjogban a szükséges E.-re a biró hivatalból ügyelni tartozik. Az E. jogát fogas ellenfél nem egyszer a tanunak összezavarására, faggatására, elrettentésére felhasználni törekszik. Ebben az irányban legmesszebb megy az angol gyakorlat. Hogy ez ne történhessék, arra ügyelni a biróságnak feladata, melynek kellő teljesítése gyakran a legnehezebb feladatoknak egyikét képezi. Elejét venni egyrészt a céltalan zaklatásoknak, amelyek nem mindig kézzelfogható alakban nyilvánulnak, - másrészt nem akadályozni a jogos érdeknek érvényesülését, ez a birónak feladata s a birón, aki csak az elsőt tartja kizárólag vagy kiválóan szem előtt, nagyon könnyen megesik, hogy incidit in Scyllam, qui vult evitare Charybdim.

Ellenkezesség

l. Kezesség.

Ellenkirály

aki választás, vagy örökösödés cimén trónra lépett királlyal szemben a koronára igényt tart, szintén fölveszi a királyi cimet és a hatalmat birtokolja, vagy megszerezni törekedik. Hazánk története is, a királyválasztások idejében több E. szereplését mutatja. Igy mindjárt szent István után Péter és Aba Sámuel, majd Salamon, Géza és László, később Róbert Károly, Wenzel és Ottó, Zápolya János és Ferdinánd stb.

Ellenkötlevél

l. Kötlevél.

Ellenkövetelés

az a követelés, mely az adóst a hitelezője ellen megilleti. Szorosabb értelemben csak az, mely a kereset ellen viszonkeresettel érvényesíthető. Nem minden ellenkövetelés érvényesíthető igy (l. Viszonkereset) s ilyenkor az alperesnek csak az a joga marad fenn, hogy E.-ét külön per utján érvényesítse. A magyar törvk. rendtartás ebben az esetben is az E.-t, annyiban külön figyelmére méltatja, amennyiben az alperesnek megengedi, hogy E.-e iránt ugyanazon biróság előtt indítson keresetet a felperes ellen, habár különben az E. más biróság illetősége alá tartoznék.

Ellenlábasok

a föld oly két helyén lakó emberek, mely helyek a föld egy átmérőjének végpontjain, diametrálisan szemben feküsznek. Az ily helyek lakói lábaikkal egymás felé vannak fordulva. Az egyiknek tetőpontja, a másiknak talppontja. Az E.-nak 180° -al különböző földrajzi hosszuságuk ellenkező (északi-déli) földrajzi szélességük van és a nap-évszakaik is ellenkezők. Az E.-tól meg kell különböztetni az ellenlakókat, kik ugyanazon földrajzi délkörön vannak egyenlő távolságra az egyenlítőtől északra, illetőleg délre. Ezekre nézve az évszakok ellentétesek, de a napszakok azonosak. A föld sarkaira nézve ellenlábas annyit jelent, mint ellenlakó. Az egyenlítőn lakóknak nincsenek ellenlakóik. A körüllakók azok, kik ugyanazon földrajzi szélesség alatt vannak, de 180° -al különböző földrajzi hosszuságuk van. Ezeknek egyenlők az évszakaik, de ellenkezők a napszakaik.

Ellenlakó

l. Ellenlábasok.

Ellenlejt

(fr. contre-escarpe) vár- és sáncárkoknak külső fala. Miután kivánatos, hogy az ellenség nehezen jusson az árokba, az árok E.-jének lehetőleg meredeknek és magasnak (azaz, az ároknak mélynek) kell lennie, amiért is az állandóan erődített várművek E.-jeit többnyire kőfal által képezik. Az árok E.-ei mögött néha védőtornácok is vannak, amelyekből nemcsak a netalán az árokba hatolt ellenségre lehet lőni, hanem amelyekből a védőakna rendszerének főágai is kiindulnak. Oly várműveknél, amelyeknél a fősulyt nem annyira a rohammentességre, mint inkább arra helyezik, hogy azokból nagyobb mérvü kirohanásokat lehessen meglepően megindítani, az E. nem meredek, hanem oly menedékes, hogy az árok alján felfejlődtetett csapatok rendben és sorban gyorsan a sikamra rohanhassanak.


Kezdőlap

˙