Ely

Rikárd Tivadar, amerikai nemzetgazdasági iró, szül. Ripley-ben (Amerika) 1854 április 13. Amerikában és Németországban tanult, s Heidelbergben nyerte el a bölcsészeti tudorságot. 1885 óta a baltimorei John Hopkins-egyetemen ad elő nemzetgazdaságtant. Munkái: French and German Socialism in Modern Times (1883); The Past and Present of Political Economy (1884); The Labor Movement in America (1886); Problems of To-day (1888); Taxation, in American States and Cities (1888); Cooperation in America (1887).

Elymas

zsidó varázsló, l. Bar Jesu.

Elymbos

ujgör.) a. m. Olimpus.

Elymus

L. (növ.), Cuviera Koel, l. Őzárpa.

Elyria

Lorain county székhelye Ohio É.-amerikai államban, 40 km.-nyire Clevelandtól, a Black River balpartján, vasuti csomópont, (1890) 5611 lak., kőbányákkal.

Elysée

(ejtsd: elizé), azelőtt Elysée-Bourbon, Párisban egyike az ősi nemesi családoktól eredő legtekintélyesebb palotáknak, az Avenue Marigny, a Rue De l'Elysée és St. Honoré között. 1718. Molet műépítő Evreux grófja számára építette. Régebben benne lakott Pompadour asszony, aki itt fényes ünnepeket rendezett, Beaojou financier, azután a duchesse de Bourbon a nagy forradalom idején benne népies ünnepeket tartottak és egyideig benne volt a kormány sajtója; 1803-08. Murat, 1816. Berry hercegasszony és fia lakott benne; 1815 jun. 22. itt mondott le I. Napoleon; 1820-30. Chambord gróf lakott benne. Ez idő óta francia állami birtok. 1848-52. Napoleon Lajosnak, 1871 óta pedig a francia köztársasági elnöknek szolgál székhelyéül. A Champs-Elysées a Cours-la Reine, illetőleg Quai de la Conférence, a Rue du Faubourg St. honoré, az Elysée-palota és a Place de la Concorde közt elterülő hárs- és szilfákból álló, ötszögü, parkszerü boulevard, amelyet DK-ről Ény. felé makadámozott Allée-Chaussée vág keresztül; a Place de la Concorde felől impozáns látványt nyujt, amelyen egész napon át kocsin- és gyalogjárók ezrei haladnak ide s tova'; különösen 4 órától 7-ig számos benne az elegáns világ kocsija. Az előrészében, a fák árnyékában kávéházakat, policinello szinházakat, nyalánkságokat kináló bódékat és egyébb nyilvános mulatóhelyeket építettek. Ez az előrész a Rond-Pointig terjed. Innen tul a Champs-Elysées praterszerü jellege eltünik és az mint széles, kettős fasorral szegélyezett ut nyulik el a diadalkapuig; itt mindkét oldalán pompás paloták és házak épültek; ezen részében Avenue des Champs-Elysées nevet visel. A Place de la Concorde felőli bejáratánál két márvány szoborcsoport látható Couston szobrásztól, amelyek lóidomítókat ábrázolnak.

Elysium

(gör., Elizion pedion a. m. E.-i sikság), Homérosnál a boldog életet élő hősök lakóhelye «a föld határán» az Ókeanos folyója mellett. Később a Boldogok szigetei-vel (l. o.) is azonosították. Vergiliusnál az E., miként különben már Pindarosnál, az alvilág (l. o.) az a része, hova a jámborok és istenfélők kerülnek holtuk után.

Elz

90 km. hosszu mellékfolyója a Rajnának a badeni Fekete-erdőben; a Rohrhardts-hegynél ered és a Dreisam fölvétele után Rheinauval szemben torkollik. Az árvizveszedelem elhárítása céljából, Riegeltől Saasenheimig a Lipót-csatornát építették, mely fölös vizét levezeti.

Elzach

város a bádeni nagyhercegségnek Freiburg kerületében, az Elz mellett; szép gótizlésü, régi üvegfestményekkel, siremlékekkel és Holbein-féle oltárképekkel diszített plébánia-templommal; (1890) 1104 lak., fafaragással, mesterséges haltenyésztéssel és fakereskedéssel.

Elzárás

a büntető törvénykönyv szerint a kihágásokra megállapított szabadságvesztés büntetés. Legrövidebb tartama három óra; leghosszabb tartama két hónap, 15 nap 5 nap, 3 nap, a szerint amint törv.-ben, miniszteri rendeletben, törv.-hatósági vagy végül városi szabályrendeletben kihágásnak nyilvánított cselekményről van szó. Kihágások halmazata esetében az összbüntetésben kiszabandó elzárás a fennebbi megkülönböztetések szerint 15, 5, 2, 1 nappal meghosszabbítható, de semmi körülmények között, tehát a pénzbüntetés helyett behajthatlansága esetén alkalmazandó elzárással együtt sem lehet hosszabb 90, 25, 9, illetve 5 napnál. A 12-ik életévet tulhaladott, de 16-ik életévöket még be nem töltött egyének, a mennyiben büntetés alá vonhatók, vagyis amennyiben a cselekmény bünösségét felismerni képesek voltak, vétség miatt rendőre büntetéssel, tehát fogház helyett elzárással büntetendők (btkv. 85. §. 4. p.); ebben az esetben az elzárás az elkövetett vétségre megállapított fogházbüntetés legmagasabb mértékének feléig terjedhet, de 6 hónapot meg nem haladhat. Az E. közigazgatási hatósági fogházban hajtandó végre, és amennyiben a körülmények engedik, magánzárkában. Megfelelő fogházak hiányában a törvénynek ez a rendelkezése csak a papiroson létezik. Az E.-ra itélt önmagát élelmezheti, és rendszerint munkára nem kényszeríthető, kivévén ha javítóintézetben állja ki a büntetést. A végrehajtásnak ezt a módját a törvény 3 napnál hosszabb elzárásra itélt oly egyénekre irja elő, akik életüknek 20-ik életévét még tul nem haladták, amennyiben az illető helyen javítóintézet van.


Kezdőlap

˙