Énekbeszéd

Különböző neme az olyan éneklési módnak, mely közelebb áll a szóbeszédhez, a szavaláshoz mint az attól függetlenített dallamos énekhez.

Ének-egyletek

Oly műtársulatok, melyek főleg a tiszta énekzene művelését tűzik célukul. Valamint az éneknek többféle faja van: ugy az énekegyletek is többféle irányban oszlanak szét. Vannak egyletek, melyek tisztán csak a férfi, másik tisztán csak a női, és ismét vannak olyanok, melyek a vegyes (férfi- és női) hangokra irt szózeneirodalom termékeinek előadását, művelését tartják szem előtt. Amelyek csak a férfi-négyeseket kultiválják tekintet nélkül a stilusra, ahol rendesen dalegyesületeknek, daláregyesületeknek (l. o.) neveztetnek. Vannak É.-k, melyek egyedül csak az egyházi énekirodalom ápolására alakulnak. Ezek közt leghiresebb s legintenzivebb működési körrel a németországi Cecilia-Verein cimü. Utána mindjárt az egyesült angol királyság következik, ahol csak magában Londonban több százra megy az egyházi ének ápolására alakult egyletek száma. - Több évtizeden át hazánkban is szépen virágzott a a budai egyházi énekegylet, mely még manapságig is fennáll, de a mult évekhez képest már kevesebb tevékenységet fejt ki. A vegyes karok terén manapság is első helyen áll a berlini Sing-Verein cimü, melyet még a mult század végén Basch énektanár alapított. Mellette mindjárt a lipcsei énekakadémia magaslik ki. Magyarországon e tekintetben még a 60-as években alapított Budai énekakadémia és a Budapesti zenekedvelők egylete viszi a főszerepet, amennyiben körükben a vegyeskar-irodalom a legkihatóbban ápoltatik, nemcsak instrumentális zenével egyesülten, hanem attól önállóan, «a Capella» is. A fővároson kívül hazánkban már alig van számbavehető város, hol ilyen vagy amolyan irányu ének-egylet ne volna.

Énekek-éneke

(lat. Canticum canticorum), a szentirásnak egyik könyve, amelyben egy Sulamita (békességes v. tökéletes) nevü leánynak kedveséhez való hü szerelme van megénekelve. A könyv felirata szerint Salamon, Izrael és Juda királya irta. Keletkezésének korára nézve a vélemények eltérnek. A prot. exegéták némelye a Kr. e. IX. sz.-ba helyezi, mások azonban nyelvi és tárgyi okokból a IV. sz.-ba. Az utóbbiak szerint a könyv, éppen ugy, mint Theokritos idilljei, a hellenisztikus korszak feslett erkölcseivel szemben a pásztorleány tiszta és hü szerelmét akarja dicsőíteni. A szentirásba ugy került bele, hogy a II. sz. zsidó irástudói a zsinagóga hüségét és szerelmét az egy Isten iránt látták benne kifejezve. A kat. egyház tanítása szerint pedig az É. Isten fiának egyházával s minden hozzá hiven ragaszkodó lélekkel való jegyesi állapotát ecseteli. Az egyház ezért az É. szavait a szertartásokban Istennek az emberek iránti nagy és titokteljes szeretete kifejezőjeként használja, emberré létele, szenvedései alkalmával; azután a szent lelkek Isten iránt való szeretetének kifejezésére, különösen a szent szüzek és asszonyok miséiben és zsolozsmáiban, legtöbbször azonban a b. Szüz Mária különféle ünnepi zsolozsmáiban (Hétfájdalmu szüz ünnepén, a lorettói litániában).

Énekes

az, aki hivatásszerüen foglalkozik énekléssel. É.-eknek rendesen a templomok kórusain v. a szinpadon éneklőket szokás nevezni. Előbbiek karénekesek, utóbbiak pedig operaénekesek. Mind a két osztályban külön szerepet játszanak a magánénekesek, kik szólókat, műkettős, hármasok s négyeseket is énekelnek együttesen más szólóénekesekkel. Az énekesnek mindenekfelett a következő tulajdonságokkal kell birnia: 1. A hangvétel legyen abszolut tiszta. 2. A lélekzetvétel művésziesen beosztva. 3. A hangok simán olvadjanak egybe. 4. Az énekhanggal érthetően egyesüljenek a szövegszavak.

Énekes bohózat

(eszt.), a bohózatnak régibb, de ujabban is divó faja, mely a cselekmény minden főbb mozzanatához egy énekelt versszakot, couplet-t bigyeszt. E couplet hajdanta szorosabb összefüggésben szokott lenni a cselekménnyel (mint még ma a magyar szinműben), ujabban a couplet egy önálló szervetlen része lett a bohózatnak, a mennyiben a szerző, a cselekmény eredetéből kilépve, napi eseményeket, ismert személyeket és közállapotokat ostoroz, v. pedig tréfás ötleteket ad elő. L. Bohózat, Vaudeville.

Énekes kabócák

(állat, Stridulantia, Cicadiae), az egyféle szárnyuak (Homoptera) alrendjébe tartozó Félfödeles-szárnyu rovarok családja, melynél a szárnyak a testet födélformán takarják; az ide tartozó nemek és fajok rövid, vaskos testüek, különálló fejjel, hólyagforma, haránt-redős homlokkal, kiálló szemekkel, három éles mellék-szemmel, a szemek között eredő, fonálforma, rövid csápokkal, megnyult, üvegszerü, szőrtelen, vagy pedig szines és szőrös mellső szárnyakkal s ezek a hátsóknál hosszabbak. Legnagyobb részük a forró földöv lakói, nappal csendesen megvonulva a fák lombjai között tartózkodnak és azok fiatal hajtásainak nedveit szívják. A himek élénk cirpelő hangot adnak, amely már az ókori költők figyelmét is magára vonta. A hangadó készülék a potroh alapjának két oldalán két nagy, bőrnemü pikkely alatt van s a pikkelyek mindenike nagy, alapján finom hártyával zárt kerek nyilást fed. Mindenik nyilás külső-felső részén szarunemü kereten szilárdabb, hossz-redős hártya feszül. A bőrnemü pikkelyek alapján hosszu, csillangós rés alakjában a lélekző-nyilások nyilnak, melyeknek merev szegélyein hangszalagok feszülnek. E szalagokat aztán a kihatoló levegő rezgésbe hozza s az igy keletkezett hangot az előbb ismertetett készülék megerősíti. A nőstények petéiket tojócsöveik segélyével a fiatal hajtások belébe rakják le. A lárvák a fák nedveit szívják. Ez időszerint mintegy 600 fajt ismerünk, amelyekből Déleurópában csak mintegy 18 tenyészik. Hazai legnagyobb faj a Cicada plebeja Scop; szine fekete, pajzsa és előtora legnagyobb részben sárgás, potroha oldalt fehéres, szárnyai sárgásbarnán erezettek. Hossza 30 mm. A C. orni L. sárgásszinü, alul világos, fölül feketésen mázolt, mellső szárnyai feketén foltozottak, de szegélyük sárgás, potroha vörhenyesen szegélyezett; hossza 28 mm. Ezt manna-kabócának is nevezik. Petéit levelekbe rakja s a sebhelyen manna-cseppek jelennek meg.

Énekes szinmű

olyan faja a szinpadi előadásoknak, melyben a szóbeszéd és ének, énekkar, zenekisérettel váltakozva szerepel. Ha a zene magasabb szinvonalon áll s hosszabb magán- v. együttes dal-énekrészek keretében mozog: játékoperának, operettenek, ha népies tárgyu a szöveg és cselekmény: népszinműnek nevezik.

Énekhang

a gégefőben támad azáltal, hogy a hangszalagok a légáram utját elzárják és mint ruganyos lemezek, a tüdők felől reájok ható légáram elől kitérnek, ha annak nyomása ruganyos erejüket felülmulja. A levegő egy részének elszabadulása után a hangszalagok nyugalmi helyzetük felé visszatérnek, hogy a levegő továbbtartó nyomása alatt az előbbeni mozgást ismételjék. A hangszalagok e lengése a levegőben sürü és ritkuló hullámokat támaszt, s ezek a keletkező énekhang okozói. Azért az É. hangtani tulajdonságai, a hang magassága, ereje és szinezete ugyanazon feltételektől függ, mint melyektől a nyelves sípok hangjának megfelelő tulajdonságai függnek.

É. kihozatalára legalkalmasabbak a magánhangzók, mig a mássalhangzók kevésbbé, mert az É. természetes folyását minduntalan megakasztják. É.-ra legalkalmasabb azért az olyan nyelv, melyben minél több magánhangzó fordul elő, s ezért az olasz nyelvet illeti az elsőség, habár más művelt nyelvekben is lehet ugy elhelyezni a magánhangzókat, hogy az énekhangnak kellően megfeleljenek. A szó erőteljes, énekbeni áthozatalára legalkalmasabbak az á, é, ó és ú magánhangzók, mert szabadabb nyilását engedik meg a száj- és az ajkaknak. Kevésbbé alkalmasak az ő, é, ű és az ékezetlen e magánhangzó, melyek természetellenes állását vonják maguk után az ajkaknak, a szájpadlásnak, sőt még a fej tartásának is. Az oly nyelvek, melyekben minduntalan hangtorlaszos szók fordulnak elő minél kevesebb magánhangzóval váltakozva, énekhangok kihozatalára a legalkalmatlanabbak s az éneket darabossá, nehézkessé s eufoniátlanná teszik. Az európai nyelvek közt ilyenek kiváltképen a szláv nyelv több alfajai. Az E. igen rokon a beszédhanggal s voltaképen nem is egyéb, mint ennek valamely magánhangzói meghosszabbítása. Az É. minden irányban a dinamika követelmei szerint föl v. lefordítható. Az erre vonatkozó dinamikus jelzések, u. m. a következők.:

[ÁBRA]

[ÁBRA]

ugy érvényesülnek ének-, mint más hangszerhangokkal szemben. Az É.-ok nem és kor szerint különböző fajokra oszlanak, u. m.: gyermek-, nő- és férfihangokra. E hangfajok mindenike magasság, mélység, intenzivitás s terjedelem tekintetében különböznek egymástól. A női hangok eloszlanak szoprán, mezzo-szoprán, alt és kontra-alt; a férfi hangok pedig tenor, bariton, bassz-bariton és basszus hangfajokra. Ujabb időben, főleg négyszólamu vegyes énekkaroknál, csak a négy főénekhang vétetik tekintetbe, u. m.: a női szoprán és alt, továbbá a férfitenor és basszus. A mezzoszoprán, a kontra-alt s a bariton és bassz-bariton énekkari műveknél nem jönnek külön kombinációba.

Énekes könyv

protestánsok templomi könyve, l. Dicséretek.

Éneklő madarak

(Oscines), a Verébalkatuak (Passerinae rendjének egyik alrendje. 10 elsőrendü evezőtollal, az első a legrövidebb, durványos v. egészen hiányozhatik is, a másodrendü evezőtollak száma ritkán több mint 9, alsó gégefejökön teljesen kifejlődött 5-6 pár izommal ellátott éneklőkészülékük van. Ide a legkitünőbb éneklők tartoznak. Az igazi énekesek hazája a mérsékelt égöv, kivált Középeurópa és igy hazánk erdei rétjei, szántóföldjei, ligetei visszhangzanak emadarak dalától. Hazánkban mintegy 124 faj él. Könnyebb áttekintés végett a csőrük alkotása szerint szokták csoportokra felosztani: a) Kupcsőrüek (Conirostres), melyeknek csőre erős, kupalaku, vége felé hirtelen vékonyodó. Többnyire magvakból élő kis madarak. Ide tartoznak a szövő madarak (Ploceidae, az amerikai Tanagridák, a keletindiai Pittidák, pintyfélék (Fringillidae) a cinkefélék (Paridae), pacsirtafélék (Alaudidae) családjai. b) Árcsőrüek (Subulirostres), többnyire rovarevő, hosszu, finom csiptetőre emlékeztető, egyenes csőrü és többnyire költőző madarak. Családjai: a billegetőfélék (Motocillidae), a fülemülefélék (Sylviidae), a csattogányfélék (Accenturidae), az ökörszemfélék (Trogloditydae) és a rigófélék (Turdidae). c) Hasadtcsőrüek (Fissirostres), rövidcsőrü madarak, melyeknek széles szája egészen a szemek aljáig tátható és igy a rovaroknak röptükben való elfogására kitünően alkalmas; gyenge lábuak, ügyetlen járók. Ide csak a fecskefélék (Hirundinidae) családja tartozik. d) Vékonycsőrüek (Tenuirostres), a csőr vékony és hosszu. Többnyire tropikus madarak. Családok: mézevők (Meliphagidae) a napmadarak (Nectaridae), a fakuszók (Certhiidae) és Epimachidák. e) Fogascsőrüek (Dentirostres), melyeknél a csőr felső káváján a hegyénél kisebb-nagyobb fogak vannak. Ide tartoznak: a gébicsfélék (Laniidae) és a légykapók (Muscicapidae) családja. f) Vastag vagy nagycsőrüek (Magnirostres), csőrük erős és nagy. Családok: seregélyfélék (Sturnidae), sárgabegyfélék (Oriolidae), paradicsommadarak (Paradiseidei) és a varjufélék (Corvidae). (L. ezeket külön-külön).

Midőn az emberi hang utánzására szolgáló hangszerek teknikai tökéletessége mindjobban kifejlődött, a zeneköltők nem is mulasztották el azok különféle kombinációival a különféle madárhangokat, madáréneket is utánozni s a zeneirodalomban a legnagyobb mesterek sem vetették meg azoknak polgárjogot biztosítani műveikben. E tekintetben legyen elég csak Beethoven Pastoral-szimfoniájára, Haydn J. Négy Évszak cimü oratóriumára, Berlioz Trójaiak, Wagner Trilogiájának Siegfried részére, Liszt Szent Ferenc beszélgetésére a madarakkal, Schumann Madár mint próféta cimű művére stb. utalni.


Kezdőlap

˙