Eschstruth

Nataly, l. Knobelsdorf.

Eschwege

az ugyanily nevü járás székhelye, Kassel porosz kerületben, 41 km.-nyire Kasseltől, a Werra partján, vasut mellett, (1890) 9787 lak., jelentékeny bőrgyártással, gyapju- és lószőrfonással, szappan- és enyvkészítéssel, dohány-, sör- és cipőgyártással. E., melyet állítólag már N.-Károly idejében alapítottak s az okiratok a X. században említenek először, később a türingiai grófoké volt. Az 1380. épített és 1581. restaurált kastély tisztviselők lakásául szolgál. Az 1038. alapított Cyriacusról elnevezett klastrom előtt áll még a «Fekete torony», E. legrégibb épülete. A csinos reáliskola közelében álló Károly-templomtól szép kilátás nyilik a Werravölgyre.

Eschweiler

város Aachen porosz kerületben, 14 km.-nyire Aachentől, vasut mellett, halmos vidéken, szép kertek közt, (1890) 18119 lak., vas- és pléháru-, gép-, varrótü-, drót-, szappan-, bőr- és sörgyártással, nagy- és gazdag szénbányákkal, amelyek körül E.-től távolabb is jelentékeny ipar-, különösen vasipar-telepek állanak fenn.

Esclavage

(franc., ejtsd: eszklavázs) a. m. rabszolgaság, jelent még félköralaku gyémántnyakéket. - Esclave, rabszolga.

Escluse

Károly, botanikus, l. Clusius.

Escobar y Mendoza

Antal, spanyol teologus, szül. Valladolidban 1589., megh. u. o. 1669 jul. 4. 1604. a jezsuita rendbe lépett és egyaránt hires volt mint moralista és prédikátor. Számos munkát is irt. Nevezetesebbek: Theologia moralis (7 k., 1646); Universae theologiae moralis receptae sententiae (7 köt., 1663).

Escobedo

mexikói köztársasági tábornok, a III. Napoleon külügyi politikája folytán áldozatul esett Miksa császárt 1867. Queretaroban 50 ezer főnyi sereggel körülfogta, mely alkalommal a szerencsétlen császár Lopez ezredesnek árulása következtében hiveivel együtt Escobedo hatalmába került.

Escoiquiz

(ejtsd: eszkoikisz) János don, spanyol államférfi, régi nemes család sarjadéka, szül. Navarrában 1762., megh. Andaluziában 1820 nov. 9. Előbb Saragossában kanonok, majd az aszturiai hercegnek, ki később VII. Ferdinánd néven uralkodott, nevelője volt. Godoy, a béke-herceg elleni áskálódásai folytán Toledoba internálták, de itt is összeköttetésben maradt Aszturia hercegével, kit atyja ellen lázadásra ösztönzött. Midőn a herceg trónra lépett, E.-t államtanácsossá nevezte ki és tanácsára utazott Bayonneba, hol Napoleon császár őt elfogatta. E. egy darabig a fogoly király mellett volt, de nemsokára kegyvesztetté lőn és Andaluziába számüzetett. Irt egy epikus versezetet Mexikó meghódításáról, spanyolra fordította Young Éjjeli gondolatait s Milton Elvesztett paradicsomát.

Escompte

l. Disconto.

Escopette

(fr., ejtsd: eszkopett), először Franciaországban, azután más államok lovas-ezredeinél használatban volt 1 m. hosszu, vontcsővel biró karabély, amellyel 500 lépésre lehetett jó eredménnyel lőni. Miután a XVII. sz. végétől kezdve a lovasság ismét a szállfegyverek erélyes alkalmazására és nem a puskaharcra fektette a fősulyt, a drága E.-k helyett közönséges sima csövü karabélyt adtak a lovasoknak.


Kezdőlap

˙