Látóideg-sorvadás

l. Szem (betegségei).

Latolgatás

l. Gondolkodás.

Látomány

(lat. visio), a szem érzékcsalódása (l. Érzékcsalódás), de leginkább a vallási élet körébe tartozó érzékcsalódásokra használatos (természetfölötti alakok megjelenése, azok beszédének hallása stb.), tehát ilyen sajátságos föltételektől függő, és többnyire csak erre a körre szorítkozó rendellenesség a lelki életben. Akinek L.-ai vannak (visionarius), rendszerint előbb sanyargatja testét, egész képzelete a L. várása folytán a legizgatottabb állapotban van, minden egyéb dolog elvész számára, valója szinte erre az egy pontra koncentrálódik. Ezzel rokon állapot: maga magát látni (gyakori a német romantikus irodalomban; Doppelgänger), vagy az ördögöt érezni magában, vagy a távolba látni s több eféle.

Latona

l. Leto.

Latopolis

l. Eszneh.

Lator

gonosztevő, rabló. A bibliában jelenti azt a két gonosztevőt, akik Jézussal együtt, oldala mellett voltak keresztre feszítve és azon meg is haltak. A jobboldali L. megbánva bűnét, Jézus irgalmas kegyelmének egy sugara által megindítva, azon vigasztaló szavakat hallá: «Még ma velem leszesz a paradicsomban» s ekként az utolsó pillanatban még megmenekült. Neveiket nem tudjuk. A hagyomány szerint: Gesmas és Dismas. A római Martirologium a töredelmes L.-ról, anélkül hogy nevét fölemlítené, márc. 25. emlékezik meg, a görögök azonban 2 nappal előbb ülik az emlékét.

Latorca

a Bodrog egyik lakotó vize, ered az Északkeleti Kárpátokban, Bereg vármegye É-i határán, Laturka község mellett; eleintén egészben véve D-i irányt követ (Alsó-Vereckén alul hatalmas kanyarodással Ny-felé), majd Hársfalvánál, ahol eddig keskeny völgye szélesebbre tágul, DNy-felé fordul s Munkácsnál az Alföldre lép ki. Innen kezdve folyása kanyargós, több felé elágazó, egy része csatornázva van. Csapnál 2 km.-nyire közeledik a Tiszához, azután a Laborc szomszédságában kerül s közel ennek az Ondavába való ömléséhez ez utóbbival egyesül, a Bodrog nevet véve fel. A L. hossza 190 km., forrásának torkolatától való egyenes távola 91 km. Vizkörnyéke 2879 km2. Jelentékenyebb mellékvizei jobb oldalról a Pinye (Tövisfalvával szemben), Viznice (Munkács mellett), Sztára, balfelől a Dusina (Szolyvánál) és Szernye (Ásvány közelében). A L. áradásainak elhárítására már 1816-24. épült egy 4780 m. hosszu csatorna; 1844. Vásárhelyi Pál azt tervezte, hogy a L. Csapnál a Tiszába vezettessék, de terve nem valósult meg. 1874 óta a beregvármegyei ármentesítő társulat a L. szabályozását annyira vitte, hogy a L.-mellék ármentesítésére Lucska és Ásvány közt 26 km. hosszu töltés épült fel.

Lator György

Petőfi Sándornak egyik irodalmi álneve.

Latorkeresztek

Y villaalaku kereszt, melyre a gonosztevők felfeszíttettek. Különösen azon két gonosztevő keresztje, kik Jézussal egy időben lettek keresztre feszítve. Mind a két keresztet Jézus keresztjével együtt szt. Ilona találta meg Jeruzsálemben.

Látószerv

l. Érzékszervek és Szem.


Kezdőlap

˙