Népesedéstan

a népesedésre vonatkozó ismeretek összege. A társadalmi tudományok egyik alapvető tagja a N., mely az emberi nem szaporodásával és fogyásával s ezek tényezőivel foglalkozik. Részei a népesedéstörténet és népesedési statisztika, mint leiró ismeretek, aztán a népesedés elmélete, mely a népesedés jelenségeinek okait, törvényeit kutatja s végre a gyakorlati N., melyet a «potiori» népesedési politikának is nevezünk, értve alatta a népesedés menetének irányzására vonatkozó szabályok összegét. A N.-nak nagymesteréül a tudomány Malthust tiszteli, ki először 1789. Megjelent művében szabatos fogalmazásban állítja fel a népesedés törvényeit és különösen élesen rajzolja a szegény osztályok tulságos szaporaságának következményeit, melyek különben épp az ő idejében nagyon szembeszökőekké lettek az angol ipar válsága folytán. L. Malthus.

Népesség

a valamely területhez tartozók összege. A statisztika megkülönbözteti a tényleges vagy jelen levő N.-et a jogitól. Amahhoz az illető állam, megye, község stb. területén a számlálás időpontjában tényleg talált egyének tartoznak, habár csak még oly rövid időre tartózkodnak is ott. Emehhez azok, kiket valamely jogi kapocs fűz a kérdéses területhez: államot véve, az állampolgárság; önkormányzati vagyis helyhatósági egységeket véve, az illetőség. Ismét más a megtelepedett népesség, mely alatt az állandóan valamely helyen tartózkodó N.-et értjük. Viszonylagos vagy népsűrűség alatt az N-nek a területhez való viszonyítása folytán keletkező arányszámot értjük. Igy Magyarország 1891. Évi N,. ét 17.463,791 lelket elosztva az országnak mintegy 322,000 km2-t tevő területével, kapunk 54.2-et, mi azt jelenti, hogy egy-egy km2 területre átlag ennyi lakos jut. Mezőgazdasági foglalkozásból élőknél, sőt általában tulnyomóan agrikol népeknél a népsűrüséget az inenziven művelt földhöz, a szántó, kert és szőllő összes területéhez viszonyítva lehet legjobban megmérni. Ily alapon számítva azt találjuk, hogy hazánk hegyes részeiben, a felvidéken és Erdélyben, valamint Horvát-Szlavonországban jóval sűróbb a népesség, mint az alföldeken. Igy p. Csanádban, hol mindent összevéve 81 lélek jut 1 km2-re a szántó, kert és szőllőföldhöz arányítva csak 94 a km.-enkinti népsűrüség, ellenben Máramarosban 248, Csik vmegyében 159. Innét van, hogy hazánk gyérebben lakott részeiben a népesség a megélhetés eszközeit nézve tulajdonképp tulsűrü s ez magyarázza meg egyúttal nemzetiségeink szegényesebb életmódját, viszonyítva a síkon és dombvidékeken lakó magyarsághoz.

Népességi statisztika

l. Demologia, Népesedés és Statisztika.

Nepeta

L. (növ.), l. Gyöngymenta és Méhfű.

Népetimologia

a nyelvészetben a. m. népies etimolgia, egy-egy szónak a nép nyelvérzéke által való átalakítása, sokszor idegen szónak megmagyarosítása, ugy hogy valamely más, szokottabb szóhoz hasonlóvá válik, mintha belőle származnék. P. a kisded szót a nép, nem ismervén többé a ded képzőt, összetételének nézte, mintha kis ded volna s aztán a ded-et külön főnévül kezdte használni (innen dedóvó, dedó e h. kisdedóvó). A mérföld (l. o.) eredetileg milföld, mélföld volt, de mikor mérföld lett belőle, már a méréssel hozták kapcsolatba s Pázmány óta igy is irták: mértföld. Igy mondja néhol a nép a hagymázt hagymás betegségnek, a kirurgust kirorvosnak stb.

Népfelkelés

A fegyveres erőnek a nemzetközi jog oltalma alatt álló része. N.-re kötelesek Bosznia és Hercegovina lakóit kivéve mindazok az állampolgárok, akik sem a hadsereghez, sem a honvédséghez nem tartoznak. A N.-i kötelezettség azon év jan. 6-tól kezdődik, amelyben a hadköteles 19-ik évét elérte és azon év végéig tart, amelyben 42-ik életévét betöltötte. A N.-re kötelesek két osztályba osztatnak: az elsőbe tartoznak a 19 legifjabb korosztálybeliek, a másodikba az 5 legidősebb korosztálybeliek. Az első osztálybeliek háboru esetén a hadsereg és honvédség fogyatékának pótlására használhatók fel azon esetben, ha a póttartalék nem lenne elegendő. Azon népfölkelőkötelesek, akik nem használtatnak fel a hadsereg és honvédség pótolására, kötelezettségüket fegyverrel és fegyver nélkül tejesítik: az előbbeniekből népfelkelő csapattestek (zászlóalja, lovas századok) alakíttatnak; az utóbbiak népfölkelő-munkásosztályokba egyesíttetnek és csak erősítési, útjavítási és más, a háboruban szükséges munkálatokra használtatnak fel. A népfölkelő-tiszteket, akiknek a magyar állampolgároknak kell lenniök, a honvédelmi miniszter előterjesztésére a király nevezi ki nyugállománybeli, szolgálaton kivüli viszonyban álló és olyan volt tisztek közül, akik a nélkül, hogy becsületsértő vétséget követtek volna el, a tényleges szolgálatból kiléptek vagy tiszti rangjukról leköszöntek és olyan polgári egyénekből, akik feddhetetlen jellem, hazafias érzület és magatartásuk következtében köztiszteletben állanak s arra önként jelentkeznek. A népfölekő-legénység felruházása és felszerelése a kincstár részéről történik. N.-re felhivás az a legfelsőbb elhatározás kihirdetése, amely szerint a N. törvényszerü alkalmaztatására igénybe vehető. Mihelyt a felhivás megtörtént, a N.-re kötelezett egyéneknek a bevonulásra magukat készen kell tartaniok. Ettől kezdve a N.-re kötelezetteknek az illető járás területéről hatósági engedély nélkül eltávozniok nem szabad. A tartózkodási helynek a járás körletében való oly változtatása, amely 48 óránál tovább tart, szintén engedélytől tétetik függővé. A N.-ről az 1886. XX. T.-c. szól. Franciaországban armée territoriale-nak nevezik s a kötelesek szolgálata 11 évig tart. A német birodalomban a Landsturmot mindazon 17-42 év közöttiek alkotják, akik a hadsereg kötelékébe nem tartoznak. Olaszország hadi szervezetében a területi milicia felel meg a N.-nek.

Népfelségiség

l. Felségiség.

Népfürdő

l. Fürdő.

Népgyülés

(meeting), célja napjainkban bizonyos politikai véleménynek, követelésen tömeges kifejezése, pártszervezés, alkotmányos jogok gyakorlására vonatkozó tanácskozás, vagy egyszerüen tüntetés, demonstráció. A népgyülésezés fontos alkotmányos népszabadságjog, mely azért alkotmányos államban feltétlen elismerést igényel, ami azonban nem zárja ki a N. hatósági bejelentésének a rend fentartása érdekében mellőzhetetlen kötelezettségét, sőt az illetékes hatóságnak jogát, hoy a N. megtartását biztosíték letételétől függővé tehesse; a N.-en magát a rend fentartása s a bejelentett napirendtől való eltérés megakadályozása érdekében képviseltethesse, sőt bizonyos körülmények között, bizonyos helyen v. időben a közrend s közbéke érdekében a N. megtartását megtilthassa. A valódi alkotmányosság azonban a népgyülésezési szabadságnak törvény által való szabályozását kövezeti. - N. az ókorban l. Comitia Curiata.

Néphad

l. Nemzetőrség.


Kezdőlap

˙