Newbury

város Berks angol grófságban 25 km.-nyire Readingtől, a Lamprne és Kennet összefolyásánál, vasút mellett, (1891) 11,002 lak., gabonakereskedéssel; posztóipara aláhanyatlott. 1643. 1644. környékén I. Károly és a parlament csapatai összeütköztek.

Newburyport

város Massachusetts É.-amerikai államban, 53 km.-nyire Bostontól, a Merrimac jobb partján, 4 km.-nyire a torkolattól, vasutak mellett, (1890) 13,947 lak., pamutiparral és női cipőgyártással; egykoron élénk volt a tengeri kereskedése és a halászata is.

Newcastle

1. county Delaware É.-amerikai államban, 1295 km2 területtel, 78,000 lak., N. székhellyel. - 2. N., Northumberland county székhelye Új-Dél-Wales ausztráliai gyarmatban, a Hunter-torkolat D-i partján, vasút mellett, 122 km.-nyire Sydneytől, amellyel naponkinti gőzhajójárat köti össze, (1892) 13,500 lak. Ausztrália legnagyobb kőszénbányáival, amelyek hetenkint 24-30,000 tonna szenet szolgáltatnak. Kiviteli cikkei (1892) 1.89 millió tonna szén, azonkivül gyapju, réz, fagyasztott hús, lovak és faggyu. - 3. N., Lawrence county székhelye Pennsilvániában, 76 km.-nyire Pittsburgtől, a Neshannock és Shenango összegolyásánál, vasutak mellett, (1891) 11,600 lak., szénbányákkal, virágzó vasiparral és üveggyárral.

Newcastle

1. Pelham-Holles Tamás, N. hercege, angol államférfiu, a régi nemes család sarja, szül. 1694 jul. 21., megh. 1768 nov. 17. Anyai nagybátyja Holles János halála után (1711) annak roppant vagyonát örökölte. Mint a wigh-párt tagja, egyik legbuzgóbb hive volt a hannoveri háznak; jutalmul I. Györgytől trónra lépése alkalmából 1714. Clare grófi, 1715. pedig a merquis méltóságot kapta, végül pedig N. hercegi rangra emeltetett. A Tory- és a Stuart-párt által a király ellen támasztott felkelés leverése után (1717) a király N.-t a királyi ház lordkamarásává, 1731. pedig államtitkárrá tette. II. György előtt is nagy kegyben állott. 1748. a cambrigdgei egyetem kancellári méltóságát viselte s 1750. mint első államtitkár a király kiséretében Hannoverában járt; 1754. a kincstár élére került. II. György halála után a magánéletbe vonult vissza, 1795. azonban mint titkos pecsétőr újra aminisztériumba lépett, de még ugyanezen évben végleg visszavonult. Mivel gyermekei nem voltak, címét unokaöccse, Fiennes-Clinton Henrik, Lincoln 9. grófja örökölte, ki 1720. szül. s 1794. meghalt.

2. N. Pelham-Fiennes Henrik, N. negyedik hercege; szül. 1785 jan. 30., megh. Clumber-parkban 1851 jan. 12. Az amiensi békekötés után (1802) anyjával együtt Franciaországba indult, ahol azonban I. Napóleon a háború újabb kitörésekor elfogatta és csak 1807. helyezte őt szabad lábra. Erős konzervativ pártállásánál fogva erélyesen küzdött a reformbill ellen, melyet a felsőház 1831 okt. 7. csakugyan elvetett, amiért kevéssel ezután egy dühös népcsoport Rottingham várát felégette, mig a Londoni csőcselék ottani palotáját megrohanta. A reformbill elfogadása után elkedvtelenedve visszavonult a politikai élettől, 1839. pedig az államkancellárhoz irt sértő levele miatt kénytelen volt a rottinghami grófságban viselt lord-lieutenanti állásáról lemondani.

3. N. Pelham Fiennes-Pelham-Clinton Henrik, N. ötödik grófja, az előbbinek legidősb fia, szül. 1811 máj. 22., megh. 1864 okt. 18. Oxfordban végezte tanulmányait s 1832. Lincoln lord néven mint a Dél. Nottinghamshire képviselője az alsóházba lépett, hol Peelhez csatlakozott, aki alatt 1834 dec.-től 1835 áprilisig az államkincstár élén állott; 1846. pedig ir államtitkárrá nevezték ki. Nemzetgazdasági tekintetben a szabad kereskedés elvének hódolt, de ezzel nemcsak atyját haragította meg, hanem a pótválasztás alkalmával kerületében meg is bukott. Rövid idő múlva azonban Falkirkben (Skóciában) képviselőnek választották. 1853. az Aberdeen-kabinetben a gyarmatok vezetését vette át, 1854. pedig a hadügyi tárcát, mely utóbbiról azonban 1855., a kirmi hadseregnek hiányos felszerelésével vádoltatván, lemondott. 1859-1864. újból gyarmatügyi miniszter volt s mint ilyen kisérte el a walesi herceget É.-amerikai útjában. A N. hercegi címet jelenleg unokája viseli: Pelham-Clinton Archibald Douglas Henrik, szül. 1864 szept. 28.

Newcastle under Lyme

város Stafford (ettől 23 km.-nyire) angol grófságban, a Trent forrása közelében, vasút mellett, (1891) 18,452 lak., selyem- és pamutiparral, sör- és papirosgyártással, cukorfinomítókkal; közelében szénbányákkal és vasolvasztókkal. Kalapipara erősen aláhanyatlott.

Newcastle upon Tyne

Northumberland angol grófság fővárosa, püspöki székhely és forgalom szempontjából az egyesült királyság 5-ik kereskedelmi kikötője a Tyne balpartján, 10.8 km.-nyire a torkolatától, vasutak mellett, (1891) 186,345, a vele szemben fekvő Gatesheadet is beleszámítva 272,054 és az összes többi Tyne-melléki kikötők (jarrow, North-Shields, South-Shields és Tynemouth) lakóit is hozzáadva 430,434 lak. N. ipara az iparos Angliában is aránylag igen jelentékeny. Vannak hatalmas kémiai gyárai, üvegipara, szeg-, reszelő-, ásó-, keramiai. kötél-, kocsi-. vasmacskagyárai, olajprései, papirmalmai, gépgyártása, vasöntői és hajóépítése; gyártelepei közül különösen híresek az Armstrong cégéi. Mint kereskedelmi hely különösen a durhami és northumberlandi széntelepeknek (1160 km2) köszönheti jelentőségét. A tengertől a városig a Tyne partjait csaknem szakadatlan sora szegélyezi az árutáraknak; dock csak a városnál van 3 (Albert-Edward-, Northumberland- és Tyne-dock). 1892. a tyne melletti kikötőkből 8.45 millió tonna szén került kivitelre, azon kivül exportáltak 241,070 t. kokszot, 109,004 t. vasat és vasárukat, 43,270 t. ólomárut, 74,000 t. keramiai iparcikket, 168,807 t. kémiaiai iparcikket, főképpen különféle szódát, cementet, klórmeszet stb. A beviteli cikkek közt a kiválóbbak: réz- és különösen vasércek (358,705 t.), fanemüek. Skandinaviából, gabona, (759,148 quarter), liszt, (10,700 t.), vaj, különösen Dániából,(19,500 t.) margarin, sonka, halak, juhok, (26,247 db.), ólomércek (20,907 t.), szarvasmarha stb. Az összes Tyne-melléki kikötőkben 1892. megfordult 8697 gőzös (5.1 millió ember) és 3678 vitorlás 0.72 millió t.). N. kulturális intézetekben is gazdag; a jelentékenyebbek: a Rutherford College, a durhami egyetemhez tartozó orvosi (34 docens és 1959 hallgató) és természettudományi meg nyelvészeti fakultás (18 docens, 205 hallgató), hajós-, bányász-, ipar- és többféle középiskola, csillagvizsgáló, botanikus kert, filozofiai társaság muzeummal és könyvtárral, természettudományi társulat muzeummal, régészeti társulat muzeummal, amleyben különösen érdekes római régiségek vannak. Szinházai közül a legjelentékenyebb a Royal Theatre. N. ó- és újvárosra oszlik, amannak szűk utcái közt láthatók amaz erősség romjai, melyet II. Henrik építetett, amelyből egy szép kápolna maradt fenn; régi körfalaiból is fennmaradt egy pár torony. Az új város széles utcákból és helyenkint igen szép épületekből áll. Kiválóbb épületek: a szt. Miklósról nevezett templom, amelyet 1882. székesegyházzá tettek; a Szt. András-templom a XI. sz.-ból; a Public Hall, a városháza, a börze stb. Igen érdekes építmény még a Tyneon átvezető High-level Bridge, amely 34 m.-nyi magasban van a folyó fölött. A várost még két szobor is ékesíti; az egyik Grey grófot ábrázolja a Reform Bill emlékére, a másik Stephensoné, a város szülöttéé. Parkokban is gazdag N.; ilyenek az Armstrong-, Elswick-, Portland-, Leares- és Brandling-park. N. a Hadrianus fala mellett épített, Pons Aelii nevet viselő római castrum helyén áll. A normannok betörése előtt Monkchester nevet viselt. 1068. Hódító Vilmos lerombolta, de fia újból felépítette. I. Eduárd körfalakkal látta el. A skótok többször megtámadták és I. Károlyt is itt tartották fogva. A középkorban Jesus Mount, most Jesmond nevü csodatevő forrása miatt búcsujáró hely. IV. Henrik nagy autonmiát adott neki, amit megtartott 1835-ig. V. ö. Bell John Collections for a hist. of N. (1835).

Newcomb

Simon, amerikai csillagász, szül. Wallaceban 1835 márc. 12. Korán az Egyesült-Államokba került s 1857. a cambridgei Nautical Almanac munkatársa, 1861. pedig a matematika tanára a tengerészetnél, ugyanekkor a tengerészeti csillagvizsgálóban is dolgozott. 1877. az american Ephemeris and Nautical Almanac Office főnöke lett, 1884. pedig egyúttal a matematika és asztronómia tanára Baltimore-ban. Legfontosabbak azok az elméletei, melyeket a Hold s a nagyobb bolygók mozgásairól kidolgozott; ezeket részint a Smithsonian Institution, részint az American Ephemeris tette közzé. Nagyra becsülik népszerű modorban irt csillagászatát is: Popular Astromony (New-York 1878), mely több kiadást ért.

Newcomen-rendszer

l. Gőzhajó.

New England

Új-Anglia, az É.-amerikai Egyesült Államok ÉK-i része, amely magában foglalja Maine, New-Hampsire, Vermont, Massachusetts, Rhode-Island és Connecticut (l. e cikkeket) államokat. A XVII. sz. kezdete óta főképen angol puritánok gyarmatosították. V. ö. Palfrey, History of N. (5 köt., Boston 1859-90).

New Foundland

l. Új-Founland.


Kezdőlap

˙