Ozmidiridum

(ásv.), l. Iridozmium.

Ozmium

(ismium), a platinacsoportba tartozó fémes elem, amelyet Tennant fedezett fel 1803.; kémiai jele Os, atomsúlya 195. Előfordul a platinaércekben, sokszor iridiummal elegyedve. Előállítása a platinaérceknek királyvizzel való melegítésekor visszamaradó oldhatatlan részekből, vagy a nyers platinafém tisztításakor kapott O.-iridium ötvényből történik. E célból az utóbbi ötvényt a Fremy eljárása szerint oxigénáramban hevítik, amikor a készülék hidegebb részeire O.-tetroxid szublimálódik, amelyből az O. leválasztható ugy is, hogy e szublimátumot káliumhidroxidban oldják, ezt az oldatot ammoniumkloriddal elegyítik és az igy kapott sárga csapadékot hidrogénáramban hevítik. Az O. leválasztása azonban igen nagy kellemetlenséggel jár, mert az O.-tetroxid mérges gőze a szemet és légzőszerveket igen erősen megtámadja. Az O. tömör állapotban kékes fehér, a cinknél valamivel világosabb szinü fém, finomul eloszlott állapotban fekete por. Fajsúlyos 22,47, tehát az eddig ismert testek között a legnehezebb. A durranó gáz lángjának hőmérsékletén nem olvad meg, hanem elillan. A finom por alaku O. a levegőn hevítve igen könnyen átalakul O.-tetroxiddá. Magasabb hőmérsékleten könnyen egyesül a klórral, és káliumhidroxiddal összeolvasztva, ozmiumsavas kálium képződik belőle. Az O.-ot tisztán nem, de az iridiummal való ötvözetét sokféle célra használják. Némely irótollak hegye is ebből az öntvényből készül. Vegyületeinek kémiai sajátságai a platinavegyületekéhez igen sokban hasonlítanak.

Ozokerit

Szamos-Udvarhelyhez tartozó bányatelep Szilágy vármegye zsibói j.-ban, ásvány-olaj- és kátránytartalmu homokkőbányával, mely évenkint 30,000 q nyers olajat termel; a munkások száma 100.

Ozokerit

(ásv.), l. Földvirág.

Ozolok

(gör., a. m. büdösek), a lokriszi törzs egyik ágának mellékneve: l. Lokrisz.

Ozoly

Flóra, vallásos irónő, szül. a XVIII. sz. közepén a Frangepán grófi családból. Apja a Bécsujhelyben lefejezett Frangepán Ferenc volt és leánya elkeseredettségében apja lakóhelyéről nevezte magát O.,-nak, Szt.-Klára-rendü apáca lett és különféle vallásos munkák fordítása és átdolgozásával foglalkozott. Ilyenek voltak: Megdicsőített penitenciatartásnak eleven példája (Pozsony 1772); Jó reménység hajócskája (Buda 1743) stb.

Ózon

az oxigénnek allotrop módosulata, amelyet Schönbein fedezett fel 1840., de sajátságos szagát van Marum már 1785. észlelte. Számos buvár szerint az Ó. a levegőnek egyik csekély mennyiségben előforduló alkatrésze, ezt azonban Ilosvay Lajos kisérletei alapján kétségbe vonja. Egészen tiszta állapotban előállítani eddigelé nem sikerült, mert Houzeau szerint a oxigénnek legjobb esetben is cak 34,2%-át lehet Ó.-ná átalakítani. Hautefeuille és Chappuis megfigyelése szerint kékes szinü gáz, amelynek sajátságos, a foszforra emlékeztető szaga van. Nagyon higított állapotban belehelve frissítőleg hat, de ha kevésbbé higított, akkor huzamosabb belehelés után a légző szerveket erősen izgatja. Kémiai sajátsága az oxigénétől főképen abban tér el, hogy azokat a testeket is oxidálja, amelyek az oxigéntől nem változnak meg, igy Ó.-tartalmu oxigénben a kénesőn, sőt az ezüstön is vékony oxidréteg támad, holott e fémek száraz oxigénben nem változnak meg. Ezt az erélyes hatását abból magyarázzák, hogy az Ó. molekulája 3 atom oxigént, mig az oxigéné csak kettőt tartalmaz; vagyis sűrüségéből (1,65845, ha a levegő=1) számított molekulasúlys 48 és igy molekulaképlete O3 (mig az oxigéné O1). 300°-ra hevítve az Ó. oxigénre bomlik szét. Az orvosi gyakorlatban olykor használják az u. n. ózonvizet (1 liter viz felold 18° C.-on 8,81 cm.=0,0189 g. Ó.-t), amely azonban igen könnyen elbomlik.

Ozora

1. O., nagyközség Tolna vármegye dombovári j.-ban (1891) 4349 lak., posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. O. a Sió partján fekszik; itt állott egykor Ozorai Pipo gr. kastélya, az olasz renaissance egyik remek alkotása, melyet Pipo gróf a hires Masolino freskóival ékített; ma már nyomuk sincsen. Itt adta meg magát 1848 okt. 6. a Jellachichtól elszakadt horvát tartalékcsapat 8000 embere s 12 ágyu. O.-nak ma élénk búcsui vannak. - 2. O. (Uzdin), nagyközség Torontál vármegye antalfalvi j.-ban (1891) 5935 oláh lak., vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral.

Ozorai

Imre, az első magyar reformátorok egyike, szül. Ozorán; papnak készült s a reformáció hive lett. Midőn a krakói egyetemről, melyre 1530 téli félévében, s a vittenbergairól, melyre 1531. iratkozott be, visszatért, azonnal a protestantizmus érdekében kezdett működni s mint békési lelkész, Békés, Bihar és Zaránd vármegyék összeszögellő vidékein Luther tanait buzgón hirdette. Irói téren is működött De Christo et ejus ecclesia, item de Antichristo, ejusque ecclesia (Krakó 1535) c. magyar nyelvü munkájával, mely olyan népszerüségre tett szert, hogy már 1546. új kiadása jelent meg, ugyancsak Krakóban.

Ozorai Pipo

családi nevén Scolati Fülöp, firenzei származásu magyarrá vált hadvezér. Ozorai nevét onnan kapta, hogy magyar leányt, Ozorai Borbálát vette nőül. 1387 előtt mint ifju került Demeter esztergomi érsek udvarába, ennek halála után pedig Zsigmond király szolgálatába lépett át. Az 1403-iki felkelés leveretésében nagy része volt s ettől kezdve gyorsan emelkedett a hivatalok lépcsőin. 1407-1426. években az annyira fontos temesi főispánságot birta, ugy hogy kortársai e miatt közönségesen csak Ispán Fülöpnek nevezték; egyúttal királyi kincstartó és a királyi sókamarák igazgatója volt. 1410. Kapy Andrással együtt őt küldötte Zsigmond király XXIII. János pápához követül s csakugyan létre is hozta a pápa és a király közt a kiegyezést. Az 1411-1412-iki velencei nagy háboruban ő volt a magyar sereg vezére. Sacilénél megverte a velenceiek seregét, de Treviso ostrománál meg ő szenvedett vereséget, ugy hogy a háboru szinhelyét odahagyta. 1423. jókora sereggel Havasalföldre ment s ott közel Bolgárország határához a törököket keményen megverte. 1425. Dán vajda érdekében még egyszer hadat vezérelt Oláhországba, a következő évben pedig Galambócnál aratott győzelmet nagy számu török csapat fölött. Még ez év végén Lippán hunyt el.


Kezdőlap

˙