Szerelem

eredeti jelentésében nemi Sz. a különböző nemüeknek egymáshoz való egyéni vonzódása. A leghatalmasabb természeti ösztön, melynek fiziologiai az alapja, de amely az emberiség magasabb fejlődésében egész lelki életünkkel összeszövődik és az embernél igy átszellemül, megnemesedik, a családi életet teremti meg, ezzel a kulturai életet indítja fejlődésnek, a léleknek majdnem minden lendületét éleszti, a költészet s a többi művészetek fejlődésében is fontos szerepet visz s általában éltető melege az emberi életnek. Már a görög mitoszban is erosz világalkotó erő. A magyar nyelv megkülönbözteti ettől az érzelemtől azokat a hozzá csak hasonlókat, melyekben azonban éppen nemi vonatkozás nincs s ez utóbbiakat szeretetnek nevezi.

Szerelemfű

(növ.), l. Bársonyvirág, de a vörös paréjt meg a Sedum Anacampseros nevü kerti virágot is nevezik igy, l. Varjuháj.

Szerelemisten

l. Erós.

Szerelemitalok

szerelemre ingerlő bájitalok, melyek a nép közt ma is divatosak, ámbár nem ugy mint régen, folyadékok alakjában, mint inkább kőrisbogárport tartalmazó keverékek formájában. A Sz. már a rómaiak és görögöknél évezredek előtt divatoztak; az előbbieknél aquae amatrices volt a nevük, a görögöknél pedig filtron (l. o.). A hanyatlás korában az athéni keramikos (a fazekasok városrésze) hemzsegett a frigiai és tesszáliai javasasszonyoktól, kik ilyes Sz.-at készítettek és mesés árakon adtak el; noha ezek készítőit Lykurgos és Solon törvényei szigoruan sujtották. Rómában a társadalom legalsó söpredékéből kerültek ki a hasonló foglalkozásu medicák és a sagák, a javasasszonynak Medeán és Kirkén kívűl első valódi képei. Horatius örökítette meg ezeknek két hirhedt alakját: Canidiát és Gratidiát, kikkel éjnek idején találkozott az Esquilinuson, amint fekete ruhában, mezítláb, kibontott hajjal és ijesztő kiáltozások közt kaparták fel a temető földjét, füveket meg halottak csontjait szedegetve, melyeket aztán démutkával, izsóppal, mentával összefőzvén, szerelemitalul kincsekért árultak. Ilyen szerelemital volt a hippomanes és a helicacabum nevü halálthozó ital is, melyet zsidócseresznyéből (physalis alkekengi) és fekete csucsorból (solanum nigrum) készítettek. Természetes, hogy sok esetben egészségével v. életével lakolt az, aki ezeket a Sz.-at bevette s állítólag Caligulának minden őrült tette attól az időtől kezdődik, mikor utolsó felesége, Caesonia, ilyen italokkal kezdte traktálni. Lucretius, a költő, egy ily italnak ivása után őrjöngésbe esett s meghalt. Lucullus is azért pusztult el, mert a szabadosa, Kallisthenes, efféle itallal szolgált neki. A régi szerelmi italokban gyakran előfordult még a gönye (Bryonia) gyökere, továbbá különböző csucsorfélék, különösen a beléndek és a mandragóra-gyökér, melyet már az ó-testamentomban felhasznál Lea, hogy Jákob kihülő érzelmeit ismét megnyerje; de a középkorban is nagyon divatos volt a németeknél; házalók jártak vele házról házra és nagy pénzen árulták Alraunwurzel néven. V. ö. Kóssa Gy. A mérges növények (Egészség 1891. VI. évf.). L. még Aphrodisiaca.

Szerelem nyila

(ásv.), l. Hegyi kristály.

Szerelés

valamely szerkezet (hídszerkezet, tetőszerkezet, gépszerkezet) v. berendezés egyes alkotórészeinek összeállítása. A Sz. lehet gyári (ideiglenes) vagy helyszini, a szerint, amint az a gyártás helyén történik abból a célból, hogy az egyes alkotórészek a pontos egymáshoz illeszkedésnek megfelelően munkáltassanak meg, vagy pedig a szerkezet végleges rendeltetési helyén helyeztetik szolgálatkész állapotba. Híd- és tetőszerkezetek gyári Sz.-e többnyire a gyárakban e célra létesített sík munkapadokon a szerkezetnek oly elhelyezésével megy végbe, hogy annak függélyes részei jobb hozzáférhetés végett vizszintes fekvésben állíttatnak össze. A gyári Sz. pontossága a szerkezet jóságára igen nagy befolyással van. Nagyobb híd- és tetőszerkezeteknél, amelyeket a gyárból a helyszinére a gyári Sz. után csak szétszedett állapotban lehet szállítani, a helyszini Sz. szintén nem csekély és gondos körültekintést igénylő feladat, amelyet a szerkezet minőségéhez és a helyi körülményekhez képest igen különböző módokon szoktak megoldani. - Sz. a bányászatban l. Előkészítő eljárás.

Szerelmes

a szinészetben szerepkör, melynek értelmét a neve is jelzi. Külső eszközök, fiatalság, szép termet és hang, finom társaságbeli modor és világiasság a nélkülözhetetlen kellékei.

Szerelmi törvényszékek

(franc. cours d'amour). Tulajdonképeni, főleg női törvényszékek értelmében vett Sz. soha sem léteztek. Észak-Franciaország és Flandria puys d'amour-jait is épp ily tévesen tartják valóságos Sz.-nek. Ezek irodalmi társaságok voltak, amelyekből a Chambres de rhétorique és a Rederykersek kamarái fejlődtek ki. Ellenben a későbbi középkor allegoriai költeményeiben nagyon gyakran ábrázolták Amort mint a szerelem istenét s e minőségében udvartartást vagy parlamentet adtak neki és formális Minne-ítéletet hozattal általa. Hitelesen csak egy cour amoureuse-t lehet kimutatni, amelyet valószinüleg VI. Károly francia király udvarában tartottak meg. V. ö. Rajna, Le corti d'amore (Milano 1890).

Szerelmi varázs

l. Ráolvasás és Szerelemitalok.

Szerelő-állvány

l. Állvány.


Kezdőlap

˙