Előszó


Kettős évfordulót ünnepelt 1996-ban az ország. A honfoglalás 1100. és az első magyarországi iskola fennállásának 1000. évfordulóját.

Az iskolát mindig a benne dolgozó tanítók, tanárok formálták, alakították esetenként ösztönösen, máskor tudatosan, de mindig jobbító szándékkal. Így volt ez Pápa iskolaváros történetében is. Pápát egykor a "Dunántúl Athénjének", máskor egyik híres iskoláját "a szellem és a tudás ritka szigetének" nevezték. Nyilván azért, mert kiváló tanítói, tanárai révén sok művelt embert adott az országnak.

E lexikonnak az a célja, hogy a város sokszínű művelődéstörténetét lezárult életutak, életművek alapján - a lexikonszerkesztés műfaji követelményeinek megfelelve - mutassa be. Úgy gondoljuk, hogy egy-egy befejezett életpálya hű tükre a kor társadalmi viszonyainak. Közismert tény, hogy könnyebb a múltat - így a pedagóguspályát is - bizonyos történelmi távlatból megítélni, mint a történések idején. Bízunk benne, hogy az utókor majd a mi generációnkról is hasonló tablót készít, s folyamatosan kiegészíti munkánkat. Gyűjteményünkkel azt szeretnénk elérni, hogy azok a pedagógusok, akik tisztességgel és becsülettel nemzedékek egész sorát nevelték fel mindennapi szívós és következetes munkával, kilépjenek a névtelenségből és a feledés homályából. Ezt diktálja az emberi tisztesség, az egykori tanítványok köszönete, de ezt diktálja önbecsülésünk is.

Lexikonunk ötéves kollektív gyűjtőmunka eredménye. Munkatársaimmal több mint 1400, valamikor Pápán tanító pedagógusról sikerült adatokat összegyűjtenünk. Olyanokról, akikről - írásbeli vagy szóbeli források alapján - bizonyítani tudjuk, hogy az illető nevelő az elmúlt kétszáz esztendő bizonyos időpontjában, tanévében Pápán tanított. E célból átnéztük a város két könyvtárában fellelhető összes értesítőt (évkönyvet), az iskolákkal kapcsolatos városi kiadványokat, az országos és Veszprém megyei lexikonokat, az állami és az egyházi levéltárakban található törzslapokat, iskolai dokumentumokat, és támaszkodtunk a megbízható kortársi-munkatársi visszaemlékezésekre is. Természetesen egyetlen hitelt érdemlő levéltári adat (név, munkahely, évszám) nem elegendő egy névcikk elkészítéséhez. Ezért mi, a szerkesztők, úgy ítéltük meg, hogy a több mint ezernégyszáz névből 387 pedagógusról rendelkezünk annyi adattal, hogy abból névcikk készülhet. (Ennek tartalmazni kell az azonosító, az adathordozó és a hitelesítő részt.) Így tehát névcikk készült mindazokról a nevelőkről, akikről elegendő megbízható (írásbeli és szóbeli) információval rendelkezünk, már nincsenek az élők sorában és legalább két tanévet folyamatosan tanítottak Pápán. A szerkesztők tapasztalatból tudják, hogy a névcikkek száma folyamatosan növelhető, hiszen még a kézirat nyomdába adását megelőzően is érkeztek újabb és újabb adatok.

A lexikon adatainak gyűjtését 1996. december 31-ével zártuk le. Gyűjteményünk az elmúlt két évszázad pedagógusairól ad áttekintő képet, de néhány kiemelkedő nevelő esetében olykor messzebbre is visszanyúlik (Kocsi Csergő Bálint, Séllyei István, Táncz Menyhért). Közigazgatási szempontból az 1996-os állapotot vettük figyelembe, tehát a városhoz tartozó három település - Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő - is szerepel a lexikonban.

A szerkesztők tisztában vannak azzal - bár a viszonylagos teljességre törekedtek -, hogy a lexikonnak vannak hiányosságai, és még számos fontos név kimaradt. Olyan nevek, akiknek feltétlenül szerepelniük kellene. Ezért az Olvasótól, a lexikon használójától előre szíves elnézést kérünk. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az igazán nagy és fáradságos munkát elvégeztük: ennek a kötetnek a kiegészítése - egy pótkötet elkészítése - a jelenlegi úttörő munkánál már könnyebb feladat lesz. Zárójelben jegyezzük meg, hogy ismereteink szerint kezdeményezésünk egyedülálló az 1945 utáni magyar pedagógiatörténet-írásban. Kötetünk előzményeként, társműveként kell azonban említenünk Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái (Bp., 1942) című lexikonát, mely példaként lebegett a szemünk előtt.

Kötetünkben közel száz fotót is közlünk. A szempont itt is gyakorlatias volt: azok szerepelnek, akikről közölhető felvétellel rendelkeztünk, de a képanyag mennyiségének határt szabtak a terjedelmi korlátok is.

A Pedagóguslexikont a Pápai Művelődéstörténeti Társaság tagjai készítették. Rajtuk kívül az összeállításban négy nyugdíjas pedagógus is közreműködött: Farkas Edit, Gáti Samuné, Huszár János és Tóth Kálmánné több névcikket írtak. Nekik is és mindazoknak, akik adatközléssel vagy egyéb módon segítették munkánkat, köszönetet mondunk. Köszönjük továbbá a Pápai Református Gyűjtemény Könyvtárának, a Jókai Mór Városi Könyvtárnak, a Polgármesteri Hivatalnak, az iskolák és közművelődési intézmények igazgatóinak, a Veszprém Megyei Levéltárnak, a lektoroknak, a gépíróknak és a szövegszerkesztőknek önzetlen segítségét. Köszönjük a szponzoroknak, s mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez a lexikon az Ezeréves Magyarországi Iskola emlékére elkészülhetett, s 1997-ben megjelenhetett.

Dr. Tungli Gyula

Útmutató a kötet használatához


LEXIKON

A lexikoncikkek felépítése a Magyar Életrajzi Lexikon szerkesztési módszerét követi:
1. Életrajzi adatok. (Az illető neve, születési és halálozási adatai, tanulmányai, munkássága).
2. Az illető személy Fő művei: ...
3. "IROD.:" A rá vonatkozó irodalom. (Értelemszerűen azoknál, akik sohasem publikáltak, s publikáció sem készült róluk, a 2. és 3. pont elmarad.)
4. "F.:" a nem publikált vagy szóbeli közlések forrásai.NÉVTÁR

Itt található ábécérendben - a fellelt adatokkal együtt - azoknak az egykori pedagógusoknak a névjegyzéke, akikről kevés, vagy nem egészen megbízható adatokkal rendelkezünk. Nevüket végzettségük (tanító, tanár, esetenként megbízatásuk), majd működésük évszáma(i) követi(k).FÜGGELÉK

A pedagógusok életrajzi adatai között nagyon sok pápai iskola neve szerepel - nagyon sokféle alakban. Ezek a névváltozások a történelmi korok változásait is tükrözik. A függelék az iskolák átalakulásait, struktúraváltozásait igyekszik szemlélteni, a könnyebb érthetőség kedvéért. Az intézmények az eredeti fenntartók szerinti csoportbontásban találhatók.

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FORRÁSOK


ált. = általános
Bp., bp.-i = Budapest, budapesti
DREK = Dunántúli Református Egyházkerület
Dtúl, dtúli = Dunántúl, dunántúli
ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem
é. n. = évszám nélkül
ért. = értesítő
ev. = evangélikus
F. = források (publikálatlan anyag)
gimn. = gimnázium
h. n. = hely nélkül
ig., ig.h. = igazgató, igazgató-helyettes
ifj. = ifjabb
IROD. = az adott személyre vonatkozó irodalom (publikált anyag)
isk. = iskola
JMVK = Jókai Mór Városi Könyvtár
koll. = kollégium
l. = levelező (MTA-tagság)
m. = magyar
Megyei Önk. irattára = Veszprém Megyei Önkormányzat (korábban Megyei Tanács) irattára
Mo., mo.-i = Magyarország, magyarországi
ny. = nyugállományú
P. = Pápa
Phalma = Pannonhalma
polg. = polgári
r. = rendes (MTA-tagság)
ref. = református
róm. kat. = római katolikus
s. = sírja
sz. = szakos
társ. = társaság
uo. = ugyanott
VeML = Veszprém Megyei Levéltár
VKM = Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

* * *

Bakonyvári 1896 = Bakonyvári Ildefonz: A pápai kath. gymnasium története a pálosok idejében. Pápa, 1896.

Bakonyvári 1898 = Bakonyvári Ildefonz: A pápai kath. gimnázium története a pannonhalmi bencések idejében. Pápa, 1898.

Bencés ért. (Pápa) = A pápai szent Benedek-rendi kath. szent Mór Gimnázium évkönyve az ... évről

Berkó-Legányi = A pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára (öszzeáll. Berkó Pál és Legányi Norbert, szerk. Szennay András) 1802-1986. Pannonhalma, 1986.

Bibliográfia 1975 = Bibliográfia Veszprém megye pedagógusainak irodalmi munkásságáról (szerk. Tolnai Valéria) Veszprém, 1975.

Centenárium 1993 = Pápa zenei centenáriuma (szerk. Tungli Gyula) A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai 6. Pápa, 1995.

Deák 1942 = Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Bp., 1942.

Dtúli Szle = Dunántúli Szemle

Dtúli vármegyék = Dunántúli vármegyék (szerk. Szeghalmy Gyula) Bp., 1937.

EPhK = Egyetemes Philologiai Közlemények

ÉTTK = Értekezések a történeti tudományok köréből

Gaál = Gaál Zoltán: Életpályák, életművek. Győr, 1987.

Gulyás (új sorozat) = Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. Megindította id. Szinnyei József. I-XVII. Bp., 1939-1995.

Győri Szle = Győri Szemle

Harmath-Katsányi 1984 = Harmath István-Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. Veszprém, 1984.

Hermann 1995 = Ifjú Hermann István: A pápai temetők története. (A pápai Jókai Kör Kiadványai 4.) Pápa, 1995.

Huszár : Nagy egyéniségek = Huszár János: Nagy egyéniségek a pápai iskolák katedráin = Megyei Pedagógiai Körkép, 1989/3-4. sz. 48.

Huszár: Izr. polg. = Huszár Péter: A pápai izraelita polgári fiúiskola története 1899-1929. Pápa, 1996.

ItK = Irodalomtörténeti Közlemények

Izr. polg. ért. = A pápai orth. izraelita hitközség Polgári Fiúiskolájának értesítője az ... évről.

Jókai Kör emlk. 1993 = A Jókai Kör emlékkönyve. (szerk. Huszár János) Pápa, 1993.

Kapossy 1905 = Kapossy Lucián (szerk.): Pápa város egyetemes leírása. Pápa, 1905. (Reprint kiad. 1989.)

Kat. Lex. 1933 = Katolikus Lexikon (szerk. Bangha Béla) Bp., 1933.

Kat. Szle = Katolikus Szemle

Koll. anyakv. 1940. = A Pápai Református Kollégium tanárainak anyakönyve (Kézirat a DREK Könyvtárában)

Koll. tört. 1896 = Kis Ernő: A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főis- kolájának története 1531-1895. Pápa, 1896.

Koll. tört. 1931 = Lampérth Géza: A Pápai Református Főiskola története 1531-1931. Pápa, 1931.

Koll. tört. 1981 = A pápai kollégium története. (szerk. Trócsányi Zsolt) Bp., 1981.

Közg. tört. 1989 = Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola 1939-1989. (szerk. Erdő Imre) Pápa, 1989.

Láng Jehuda 1972 = Láng Jehuda-Gyula: A pápai zsidóság emlékkönyve. Tel-Aviv, 1972.

M. Ped. Lex. 1934 = Magyar Pedagógiai Lexikon I-II. (szerk. Kemény Ferenc) 1934.

M. Zenei Almanach 1944 = Magyar Zenei Almanach (szerk. Papp Viktor) Bp., 1944.

MÉL = Magyar Életrajzi Lexikon I.(1967), II. (1982), III. (1985), IV. kieg. (1994).

Mészáros = Mészáros István: A pápai bencés gimnázium (Magyar Bencés Gimnáziumok) (h. n.), 1988.

Meszlényi = Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata 1707-1945. Bp., 1970.

Mezei Zsolt: Értekezések a történeti tudományok köréből: tartalommutató. Pápa, 1996. (A Pápai Református Gyűjtemény kiadványai 1.)

Mezőg. tört. 1986 = Novák Imre: A pápai Mezőgazdasági Szakközépiskola és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet története megalakulásától napjainkig. Szakdolgozat, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1986.

Mezőg. tört. 1992 = Balla Imre: A Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, Élelmiszeripari és Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet története 1892-1992. Pápa, 1992.

MKSzle = Magyar Könyvszemle

Nádasdy: Nőnevelő 1988 = Nádasdy Lajos: Fejezetek a pápai Refromátus Nőnevelő Intézet történetéből. Pápa, 1988.

Nagytemplom 200 = Tudományos konferencia a pápai Nagytemplom felszentelésének 200. évfordulójára: 1795. május 3 - 1995. május 3. (szerk. Hermann István) Pápa, 1995.

Nátus ért. = A Dunántúli Református Egyházkerület pápai Nőnevelő- intézetének értesítője az ... évről.

Napló = Veszprém megye napilapja

Nagylexikon = Magyar Nagylexikon I-IV.

Nyr = Magyar Nyelvőr

PáL = Pápai Lapok

Pápai színjátszás = Somfainé Pados Mária: Adalékok a pápai műkedvelő színjátszás történetéhez 1930-1975. (Jókai Füzetek 1.) Pápa, 1988.

Ped. Lex. 1979 = Pedagógiai Lexikon I-IV. (szerk. Nagy Sándor). Bp., 1979.

PeL = Pedagógusok Lapja

Petőfi emlk. 1994 = A pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola emlékkönyve (szerk. Somfai János és Somfai Jánosné Keresszegi Hajnalka). Pápa, 1994.

Petrik 1908 = Petrik Géza: Magyar könyvészet 1886-1900. Bp., 1908.

PH = Pápai Hírlap

Phalmi Szle = Pannonhalmi Szemle

PIK = Polgári Iskolai Közlöny

PRT = A pannonhalmi szent Benedek-rend története (szerk. Erdélyi László). Bp., 1902-1912.

Ranolder ért. = A pauli szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek pápai tanítóképző intézetének és polgári leányiskolájának évkönyve az ... évről.

Révai = Révai Nagy Lexikona

Róm. kat. isk. = A pápai államilag segélyezett róm. kat. polgári fiúiskola évkönyve az ... évről.

Schermann = Schermann Egyed: A pannonhalmi szent Benedek-rend tagjai 1802-1918. Bp., 1918.

Sz = Századok 1867-

Sziklay 1941 = Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. Bp., 1941.

Szöllősi = Szöllősi Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia összes szerzetes rendeinek történeti és statisztikai rajza, különös tekintettel azok irodalmi és tanügyi működésére. Arad, 1878.

Tanítóképző ért. = A pápai M. Kir. Áll. Tanítóképző-intézet értesítője az ... tanévről.

Tanítóképző emlk. 1996 = Éhártné Varga Zsuzsa: A pápai Állami Tanítóképző Intézet emlékkönyve 1896-1996. Pápa, 1996. (kézirat)

Tanulmányok 1994 = Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig (főszerk. Kubinyi András) Pápa, 1994.

Türr évk. 1988 = A pápai Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola jubileumi évkönyve 1638-1988. (szerk. Heitler László) Pápa, 1988.

ÚMIL = Új Magyar Irodalmi Lexikon (főszerk. Péter László) Bp., 1994.

Veszpréminé 1986 = Veszpréminé Turtsányi Valéria: Pápa város kulturális helyzete. Pápa, 1986. (szakdolgozat)

Veszprémmegyei fejek 1929 = Veszprémmegyei fejek 1919-1929. (szerk. Hahn Ferenc és Zsadányi Oszkár). Veszprém, 1929.

VMHT = Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok

VMMK = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei

Vezényi = Vezényi Pál: Egy elfelejtett iskola tanárai = Heti Magyarország 1994. január 21.
Kezdőlap Előre