"Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló."

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)

LEXIKON


ANDÓ József (Csap, 1916 - Pápa, 1990): magyar-történelem-német sz. középiskolai tanár, szakközépisk. ig. Alsófokú tanulmányait Pápán végezte. 1936-ban, a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben tanítói oklevelet, később Szegeden polgári iskolai magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett. Pedagógiai tevékenységét a pápai Róm. Kat. Polg. Fiúiskolában kezdte, ahol 1941-48-ig tanított. További munkahelyei: Kertvárosi Ált. Isk. (1948-60), Türr István Gimn., illetve 1960-77-ig a Jókai Mór Közgazd. Szakközépisk. Közben elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán a magyar-történelem szakot, középisk. tanári oklevelet szerzett. A Jókai Szakközépisk.-ban 1960-72-ig ig.h., majd 1972-77-ig, nyugdíjazásáig ig. Iskolai és iskolán kívüli nyelvtanári (német-orosz) munkája is jelentős. 1941-48-ig a pápai cserkészmozgalom egyik ismert vezetője volt. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: Közg. ért. 1989. 14-15. • Türr évk. 1988.

              F.: Megyei Önk. irattára.

(Sz.G.)ANTAL Gábor (Szentkirályszabadja, 1843 - Komárom, 1914): teológiai akadémiai tanár, ref. püspök. Pápai, berlini és zürichi tanulmányok után 1869-től akadémiai tanár Pápán, 1888-tól lelkész Ácson. A Dunántúli Ref. Egyházkerület tanácsbírája 1890-től és aljegyzője 1892-től, majd püspöke. 1896-tól egyben komáromi lelkész, főrendiházi tag, szabadkőműves, a pápai Kölcsey páholy alapító tagja (1874). Társaival együtt számos városi egyesületet (önkéntes tűzoltók, jótékonysági nőegylet stb.) alapított. A Pápai Lapok megindítója P. Szabó Károllyal 1875-ben. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság alelnöke (1903), majd elnöke (1907). S.: Komárom, t.

              IROD.:Antal Géza: Antal Gábor teológiai akadémiai tanár, országgyűlési képviselő. Pápa, 1914. • Koll. évk. 1914. • Nagylexikon II. 1993. 116.

(T.Gy.)ANTAL Géza (Tata, 1866 - Pápa, 1934): Pápán, Utrechtben és Berlinben tanult teológiát. 1888-tól a ref. főgimn., 1898-tól a ref. teológiai főiskola tanára Pápán. 1905-06-ban az USA-ban a kivándorolt magyarok helyzetét tanulmányozta. 1910 és 1918 között nemzeti munkapárti programmal országgyűlési képviselő volt. 1919 őszétől néhány évig Hollandiában előadásaival és publicisztikai tevékenységével a holland-magyar barátság elmélyítésén fáradozott. 1924-től a Dunántúli Ref. Egyházkerület püspöke és komáromi lelkész. 1881-től a Pápai Lapok munkatársa. Ebben a lapban jelentek meg költeményei saját, valamint "Lantay Győző" és "-1-" nevek alatt. Írt még a Tata-tóvárosi Hírmondóban, a Dunántúl, a győri Hazánk, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap c. periodikákba és a Sárospataki Lapba. Saját költségén építette meg egyházkerülete levéltárát. Végrendeletében könyvtárát és vagyonát a pápai ref. főiskolára hagyta. Valláserkölcsi és történeti tanulmányai hazai, német és holland folyóiratokban jelentek meg. Felesége Adél Opzoomer írónő Az ember tragédiáját holland nyelvre fordította. Fő művei: Die hollandische Philosopie in XIX. Jahrhundert (Utrecht, 1888); Fichte és az ethicizmus az újabb vallásbölcseletben. (Pápa, 1891); Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból. (Pápa, 1908); Pápa irodalomtörténete In: Kapossy 1905. 252.

              IROD.: Harmath-Katsányi 1984. 276. • Hermann 1995. 41. • Nagylexikon II. 1993. 116.

(T.Gy.)ARADI Alajosné LÁSD Kopek MáriaÁCS Ferenc (Pápa, 1939 - uo., 1992): tanító. Tanulmányait a pápai Áll. Tanítóképzőben végezte. 1957-ben kapott tanítói oklevelet. Nevelői pályáját a bakonyoszlopi ált. isk.-ban kezdte, majd Gyarmat és Vaszar községek iskoláiban folytatta. 1961-től haláláig a pápai II.sz. Ált. Isk.-ban dolgozott. Évtizedeken át testnevelés és technika tantárgyakat tanított. Városi sportmunkája elismeréseként Eszterházy Miksa-díjjal tüntették ki (1991). Emlékére sportversenyeket rendeznek. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Interjú Á. F.-cel = Napló, 1991. szept. 5. 7. • Rátz Ottó: Ács Ferenc halálára. = PH, 1992. aug. 17. 10.

              F: Nagy László Ált. Isk. irattára.

(T.Gy.)ÁGOSTON József (Nagygeresd [Baranya m.], 1909 - Pápa, 1977): ev. kántortanító. Kántori oklevelet szerzett 1929-ben, ettől kezdve az államosításig, 1948-ig, Pápán a gyülekezet tanítója és kántora. Vezette a pápai Ev. Énekkart és Zenepártoló Egyesületet, valamint a Pápai Ipartestületi Dalkört. 1948-70-ig, nyugdíjazásáig, a II. sz. Ált. Isk. nevelője és a városi napköziotthon ig.-ja. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Hermann 1995. 43. • A m. muzsika könyve (szerk. Molnár Imre) Bp., 1936. • M. Zenei Almanach (szerk. Papp Viktor) Bp., 1944.

(T.Gy.)ÁRVA József (Nagysomkút, 1895 - Bp., 1948): történelem-földrajz sz. középisk. tanár. A M. Földrajzi Társ. tagja. 1943-48-ig a pápai ref. kereskedelmi isk. tanára és a városban 1946-49-ig működő Pefőfi Sándor Népi Kollégium nevelője volt. Vezetésével fellendült Pápán a honismereti mozgalom. Áldozatos nevelőmunkája is hozzájárult ahhoz, hogy az 1947/48-as tanévben a pápai NÉKOSZ-t az ország legjobb középiskolai kollégiumaként tartották számon.

              IROD.: Koll. évk. 1947/48.

              F: Pápai népi kollégiumok 1946-49 (szerk.: Bíró István, Jávor Pál, Somogyi Gyula) Bp., 1976. Lelőhely: JVMK, Pápa

(T.Gy.)ARZ Gusztáv (Továrnok [Nyitra vm.], 1907 - Pápa, 1979): mérnöktanár. 1929-ben a M. Kir. József Nádor Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. Néhány hónapig a fővárosi telefongyárban kapott munkát, a gazdasági világválság idején házitanító. Az 1930-as évek elején került Pápára a Perutz-gyárba, ahol előbb szakmunkás, majd a II. világháború idején a hadiüzemnek nyilvánított vállalat főmérnöke. 1945-ben B-listázták. 1945-48-ig lakatossegéd. 1948-51-ig a MÜM 304-es Ipari Szakmunkásképző Intézetének óraadó, 1951-68-ig főhivatású tanára. Közben tanított a Dolgozók Középiskolája textilipari tagozatán is. 1968-79-ig Pápán nyugdíjas. S.: P., Kálvária t.

              F.: Acsády Ignác Ipari Szakközépisk. és Szakmunkásképző Intézet irattára. • Fia, dr. Arz Gusztáv írásbeli közlése (1996). • Czotter Sándor ny. szakközépisk. ig. h. szóbeli közlése (1995).

(M.S.K.)BABOS Ernő (Takácsi, 1929 - Pápa, 1967): biológia-földrajz sz. középiskolai tanár. Alsófokú tanulmányait a takácsi ev. elemi népiskolában végezte. Pápán a Ref. Kollégium gimnáziumában érettségizett. 1950-54-ig az ELTE Természettudományi Karának hallgatója. 1954-ben szerzett tanári diplomát. 1954-67-ig a Türr István Gimn. tanára volt. Fiatalon, türelemmel viselt súlyos betegség után hunyt el. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Türr évk. 1988 153.

              F: Murai Józsefné ny. gimn. tanár visszaemlékezése. (1995)

(T.Gy.)BACSA Imre (Szeghalom, 1926 - Pápa, 1996): magyar-orosz sz. középiskolai tanár. 1958-ban a szegedi egyetemen szerzett diplomát. 1958-95-ig a pápai Petőfi Gimn. tanára volt. 1995-96-ban Pápán nyugdíjas. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Petőfi emlk. 1994. 63.

              F.: Petőfi Gimn. irattára (1996).

(T. Gy.)BAJTAY (Barát) Oros Imre (Zalaegerszeg, 1917 - Phalma, 1965): bencés szerzetes, hittantanár, teológiai doktor. 1943-44-ig főiskolai tanár Phalmán, 1944-50-ig gimn. tanár Pápán. 1950-65-ig gimn. majd főiskolai tanár. Pápai működése idején a diákönkormányzat vezetője volt. 1945-48-ig a hittanórák mellett a bencés ált. isk. egy osztályában mennyiségtant is tanított.

              IROD.:Bencés ért. (Pápa) 1944/ 48. • Berkó-Legányi 211.

(T.Gy.)BAKONYI Sarolta, Zsirai Lajosné, Takács Sándorné (Pákozd, 1918 - Veszprém, 1994): orosz sz. ált. isk. tanárnő. Középisk. tanulmányait a Ref. Nőnevelő Intézetben végezte. Tanári oklevelét 1953-ban Bp.-en, a Pedagógiai Főiskolán kapta. 1952-től nyugdíjazásáig (1973) a Jókai Ált. Isk.-ban tanított. Nyugdíjasként Veszprémben élt. S.: P., Alsóvárosi t.

              F.: Győry Endréné Abonyi Éva ny. szakoktató szóbeli közlése.

(T.Gy.)BAKONYVÁRI Ildefonz János (Bakonybánk, 1857 - Bársonyos, 1903): bencés szerzetes, történelem-latin sz. középiskolai tanár. Oktatott Kőszegen és Komáromban, majd a pápai bencés gimn.-ban 1893-96-ig történelmet, vallástant, magyart és szépírást tanított. Tagja volt a M. Földrajzi Társ.-nak, a pápai bencés iskola történetéről írott munkái ma is nélkülözhetetlenek. Fő művei: A pápai kath. gymnásium története a pálosok idejében. (P., 1896); A pápai kath. gymnasium története a pannonhalmi bencések idejében 1806-1896. (P., 1898); A [pápai] bencés rendház és a gimnázium (kézirat, é. n.)

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1893-96. • Berkó-Legányi 117. • Gaál 24-26. • Gulyás (új sorozat) I. 1104. • PRT VI/B. • Türr évk. 1988. 214.

(M. Zs.)BAKSA József (Magyarszecsőd [Vas vm.], 1914 - Győr, 1989): gyakorló isk. tanító, tanítóképző intézeti tanár, ig. h. Tanítói oklevelét a pápai áll. tanítóképzőben szerezte 1934-ben. Speciális szakvizsgák letétele után ugyanott tanító, majd gyakorló isk. ig. Pápai működése idején a város kulturális életének ismert személyisége. 1959-ben a tanítóképző ig.-ja, 1959-75-ig a győri Felsőfokú Tanítóképző Intézet ig. helyettese. Időközben a bp.-i ELTE-n középiskolai tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Pápán és Győrben is a tanítójelöltek gyakorlati képzését irányította. 1975-89-ig Győrben nyugdíjas. S.: Győr. Fő művei: Jártasságok és készségek szervezett alakításának problémája In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. (Bp. 1966) 325-343.; Az egyén és a közösség In: Tanítók kézikönyvtára, (Bp. 1969) 40-57.

              IROD.: Ped. Lex. I. 1979. 114. • Tanítóképző ért. 1933/48.

              F.: A pápai Pedagógus-szakszervezet névsora 1945/46. (a DREK Könyvtárában)

(T.Gy.)BALLAGI (Bloch) Mór (Inóc [Zemplén vm.], 1815 - Bp., 1891): izr. tanító, ref. teol. tanár, nyelvész, szerkesztő. Pápához tanulmányai (1831-ben a városi Beth Hammadasban, 1837-38-ban a ref. főiskolán filozófiát és teológiát tanult) és az izr. elemi isk.-ban történő tanítása (m. nyelv) révén kötődött (1839 körül). Országos hírnevet nyelvünk tudósaként (1841-ben lett a MTA tagja), valamint az 1848/49-es szabadságharcban való részvételével szerzett. Kiváló képességét mint teol. tanár kamatoztatta (1851-55-ig Kecskeméten, 1855-77-ig Bp.-en) Fő művei: Izrael könyörgése egész évre: Imakönyv (Pápa?); A zsidókról (Pest, 1840); Magyar példabeszédek: Közmondások, szójárások gyűjteménye (I-II. Szarvas, 1850); Protestáns naptár 1858. évre; A magyar nyelv teljes szótára (I-II. Pest, 1866-1873); A tudomány fejlődése hajdan és most. (H. n. 1870); Szókészletek ortholog szabályozása és az iskola = Bp-i Szle 1890; Magyar-német és német-magyar kéziszótár (Bp., 1893-); Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (cikkek,1858-)

              IROD.: Révai II. 508-509. • MÉL I. 94. • Harmath-Katsányi 268. • Láng Jehuda 1972. 44 . • Jegyzetek az Emlékezéseimhez. In: Ravasz László: Emlékezéseim. Bp., 1992. 413 . • Kapossy 1905. 246.

(M.S.K.)BALOGH Albin Lajos (Kassa, 1887 - Bp., 1958): bencés szerzetes, latin-történelem sz. középisk. tanár, tanügyi főtanácsos (1939), a Kat. Tanügyi Főhatóság ig.-ja 1943-48 között. Tanított Győrben, Esztergomban, főiskolai tanárként Phalmán (1911-15), Pápán 1930-33-ig ig.-ként irányította az iskolát. 1933-tól ismét esztergomi házfőnök és ig. Történelem-tankönyvet és módszertani szemelvénygyűjteményt állított össze gimn. tanulók számára, dolgozott a Pápa és Vidéke c. lapnál. Fő művei: A m. pénz története az Árpádok idejében (Bp., 1912); Phalma a múltban és napjainkban (Ungvár, 1913); Művelődés Mo. földjén (Bp., 1925 [1924]); Ország és nyelv: határok és nemzetiségek a m. történelemben (Bp., 1928); Szent Imre herceg (Esztergom, 1930); Pannonia őskereszténysége I. (Bp., 1932 [1931]); Szent István király, a honalapító (Bp., 1945).

              IROD.: Bencés ért. (Esztergom) 1939/40. • Bencés ért (Pápa) 1929/33. • Berkó-Legányi 152. • Gulyás (új sorozat) II. 72.

(M. Zs.)BALOGH Ilona, Draskaba Béláné (Pápa, 1928 - uo., 1990): ált. isk. tanító. Oklevelét a pápai Ranolder Intézet tanítóképzőjében szerezte. Több iskolában tanított (Nagyvenyim, Bodajk, Magyaralmás, Mór, Nagygyimót), majd családja Pápán telepedett le. 1955-83-ig a Hámán Kató Ált. Isk. osztálytanítója volt. S.: P., Alsóvárosi t.

              F.: Erkel Ferenc Ált. Isk. irattára.

(T.Gy.)BARÁTH Ferenc (Pápa, 1824 - Pápa, 1891): történelem-földrajz sz. középisk. és főiskolai tanár, tankönyvíró, ügyvéd. Tanulmányait Pápán a Ref. Koll.-ban végezte. Az 1848-49-es szabadságharcban honvédtisztként vett részt (fegyverei a Dtúli Ref. Egyházkerület Gyűjteményében vannak). 1849-53-ig a jogi tanszéken, 1853-67-ig a gimn.-ban a történelmet és a földrajzot tanította. 1863-ban ügyvédi vizsgát tett. 1867-től 9 évig Veszprém főszolgabírája. 1876-85-ig a Kollégium 2. sz. jogi tanszékének tanára. Ettől kezdve 1890-ig a főiskola tanítóképző intézetében magyar nyelvet, történelemet, földrajzot tanított. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Egyetemes polgári (politikai) földrajz gimnáziumi használatra. (Pápa,1864); Mérés természettani földrajz, az algimnázium használatára. (Pápa, 1864)

              IROD.: Koll. tört. 1981. 262. • Hermann 1995. 40. • Tungli Gyula :Egy pápai nemzetőr (B. F.) emlékezete = Napló, 1996. márc. 15. 9.

(T.Gy.)BARCSAI Tibor (Sopron, 1914 - Győr 1985): tanítóképző intézeti biológia-földrajz sz. tanár, szakfelügyelő, bölcsészdoktor. A szegedi egyetemen, majd az Apponyi Koll.-ban szerzett középiskolai és tanítóképző intézeti tanári és doktori oklevelet. Pedagógus-pályáját tanítóképzőkben (Sopron, Miskolc, Pápa) kezdte. Ezt 7 évre megszakította a II. világháború és a hadifogság. 1947-57-ig a pápai áll. tanítóképző tanára, majd 1957-58-ban az újonnan szervezett Makarenkó Koll. ig.-ja. 1958-60-ig Ajkán gimn. ig., 1960-67-ig a győri tanítóképző, 1967-75-ig a pápai Türr I. Gimn., 1975-78-ig a Jókai Mór Közgazd. Szakközépisk. tanára, s közben 11 évig Veszprém megye középiskoláiban szaktárgyai felügyeletét is ellátta. 1978-85-ig Győrben nyugdíjas. Közlekedési baleset áldozata lett. S.: Győr. Fő művei: Adatok Tapolca környezetismereti feldolgozásához (Nagy Jenő társszerzővel) In: Embernevelés: A Győri Tanítóképző Intézet tanárainak pedagógiai tanulmányai. 3. (Győr, 1966) 292-305.

              IROD.: Bibliográfia 1975. 32. • Tanítóképző ért. 1947. • Türr. évk. 1988. 153.

(T.Gy.)BARCSI József (Szászváros [Hunyad vm.], 1858 - Pápa, 1942): természtrajz-vegytan-földrajz sz. középisk. tanár. Alsó és középfokú tanulmányait Szászrégenben és Kolozsvárott végezte. Tanári oklevelét a kolozsvári egyetemen kapta 1888-ban. Tanári pályáját Szászrégenben kezdte, majd a mezőtúri ref. gimn.-ban folytatta. 1901-24-ig a pápai ref. főgimn. tanára. A természet titkainak búvára volt. Tanulmányutakat tett Egyiptomban (1896) és Olaszországban (1902). A természettudomány mellett az irodalom is érdekelte. Egyik pályamunkáját a MTA dícséretben részesítette. 1924-42 között nyugállományban Pápán. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: A növényi sejt (Pápa, 1892); Váli Ferenc életrajza (Pápa, 1911)

              IROD.: Koll. ért. 1942/43. (nekrológ)

              F.: Koll. anyakv. 1940. 18-33.

(T. Gy.)BÁNOVICS Szulpic Alajos (Kossut [Pozsony m.] 1801 - Pápa, 1868): bencés szerzetes, középiskolai tanár. 30 éven keresztül (1822-52) Nagyszombatban és Pozsonyban tanított. 1855-től haláláig a pápai bencés rendház főnöke, 1864-től a gimn. ig.-ja is. Végrendeletében 780 forintot hagyott tehetséges, de szegény diákok megsegítésére. Az 1871 és 1948 között működött "Szulpic-egylet" 77 éven át támogatta a rászoruló diákokat.

              IROD.: Bakonyvári 1898. • Bencés ért. (Pápa) 1855/68. • Berkó-Legányi 58. • Türr évk. 1988. 215.

(M. Zs.)BÁRÁNY László (Kővágóörs, 1905 - Pápa, 1969): ev. hitoktató. Középisk. tanulmányait a sümegi gimn.-ban végezte. Hitoktatói oklevelét a soproni Ev. Teológiai Akadémián szerezte. 1931-65-ig hittant tanított a város iskoláiban (Jókai Ált. Isk., Kertváros). Nyugdíjasként is itt élt. S.: P., Alsóvárosi t.

              F.: Leánya, Stubán Zsigmondné Bárány Ildikó szóbeli közlése (1995).

(T.Gy.)BENEDEK Sándor (Felsőőr, 1904 - Budapest, 1983): ref. lelkész, teológiai tanár. A gimn.-ot Felsőlövön végezte, teológiát Pápán (1923-25, 1927), Bécsben (1925-26), Marburgban (1926) és Baselban (1926-27) tanult. 1933-ban a debreceni tudományegyetemen teológiából doktorátust, majd gyakorlati teológiából magántanári fokozatot szerzett. 1938-tól a teológia helyettes, 1939-től rendes tanára Pápán. 1947-48-ban Pápán szerkesztette az "Új Ösvény" című havilapot. 1953-tól 1966 végéig, nyugalomba vonulásáig Nagydorogon lelkipásztor. Ezután haláláig a Ráday Könyvtár munkatársa. Cikkei, tanulmányai jelentek meg a protestáns folyóiratokban és lapokban. Fő művei: Tóth Ferenc gyakorlati teológiája (Debrecen, 1933), Miről prédikált Tóth Ferenc? (Pápa, 1945), A jövő egyháza és annak szolgálata (Pápa, 1947), A magyarországi református istentiszteletének múltja (Őrisziget, 1971).

              IROD.: Pataky László: Dr. B. S. 1904-1983. = Reformátusok Lapja 1983. • Tóth Károly-Benda Kálmán: Utolsó búcsú B. S. professzortól In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV-V. (1984-85). • Zoványi: Lexikon 66.

(B. B.)BENESCH János (Pozsony, 1901 - Pápa, 1978): tanító, mennyiségtan-természettan sz. ált. isk. tanár (Pécs, 1955). Középiskolai tanulmányait a pozsonyi ev. líceumban végezte, képesítő vizsgát 1935-ben tett a pozsonyi áll. tanítóképzóben. 1935-46-ig a dióspatonyi ref. elemi isk. tanítója, majd - Csehszlovákiából kiutasítva - 1946-48-ig a pápai ref. ált., 1948-65-ig az I. sz. Fiúisk. tanára volt. 1965-78-ig Pápán nyugállományban. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Félegyházi Gregosits Irén: Öt levél (közzét. Koncsol László) Győr, 1990. 152. • Hermann 1995. 41.

(T. Gy.)BÉKEFI Aladár Gábor (Románd, 1911 - Szombathely, 1986): ének-zene sz. tanítóképző-intézeti tanár. Tanulmányait a pápai tanítóképzőben, és a bp.-i Zeneakadémián végezte. 1933-ban Pápán tanítói, 1948-ban Bp.-en középisk. tanári oklevelet szerzett. 1933-39-ig Marcaltőn, 1939-44-ig Felsőörsön, 1946-51-ig a pápai Zalka Máté Ált. Isk.-ban, 1951-58-ig az Áll. Tanítóképző Intézetben, 1958-59-ben a Türr István Gimn.-ban, 1959-86-ig a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán tanított. Pápán és Szombathelyen is tevékenyen részt vett a város zenei életében. Pápán 1945-48 között egy ideig ő vezette a pápai Perutz Gyár énekkarát, 1957-59-ig a Petőfi Gimn. zenekarát. Hamvai a marcaltői temetőben nyugszanak. Fő művei: Ave Maria (szólóének és orgonakíséret, Heinbronn, 1944); Dózsa-ének (gyermekkarra és zongorára); Búcsú Kemenesaljától: kánon; 3 szólamú coda Berzsenyi Dániel versére.; zenei szaklapokban számos cikke és közleménye jelent meg.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1944/48.

              F: Némethné Békefi Zsuzsa gimn. tanár írásbeli közlése (1995)

(T.Gy.)BÉKEFI Aladár Gáborné LÁSD Nagy IrénBIHARI Artur (Berettyóújfalu [Bihar vm.], 1893 - ?, 1944 ?) : magyar-történelem sz. polg. iskolai tanár. 1921-24-ig a kolozsvári, 1924-29-ig a pápai izr. polg. fiúiskolában tanított. Amikor ez az iskola beolvadt a róm. kat. polgári iskolába, az igazgatót és két tanárt (köztük őt is) átvette a róm. kat. egyházközség. 1944-ben deportálták, nem tért vissza. Fő művei: A magyar helyesírás eredményesebb tanításáról = Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1934; Számonkérés és osztályozás = uo., 1939

              IROD.: Deák 1942. 44.

(T.Gy.)BÍRÓ Károly (Pápa, 1899 - ?, ?): népisk. tanító. 1914-17-ig az Áll. Tanítóképző Intézetben tanult Pápán. 1926-ig hiányoznak az életére vonatkozó adtok. 1926-41 szeptember 4-ig a róm. kat. elemi népiskolában tanított. 1942. szeptember 1-től nyugdíjazásáig, 1961. augusztus 31-ig a pápai Szakirányú Iparos Tanonciskola munkatársaként számtant tanított és gondozta a tanári könyvtárat.

               F.: Acsády Ignác Szakközépisk. és Ipari Szakmunkásképző Intézet irattára.

(M. S. K.)BÍRÓ Károly (Pápa, 1914 - Pápa, 1975): ált. isk. rajz sz. tanító, festőművész. 1951-től a Veszprém megyei képzőművész munkacsoport alapító tagja. 1935-ben végzett az áll. tanítóképzőben. Pápán több iskolatípusban (polg., gimn., ált.) rajzot tanított. Egy időben Veszprém megyében a rajztanítás általános- és középiskolai felügyeletét is ellátta. 1935-től a negyvenes évek elejéig a Nagytemplom, illetőleg a Szent Anna-templom kántoraként teljesített szolgálatot. A II. világháború kitörése előtt egy ideig a Munkásotthon énekkarát vezette. Élete, művészi munkássága elsősorban Pápához és a Dunántúlhoz kötődött. Műalkotásai megtalálhatók a Műcsarnokban, a M. Nemzeti Galériában, magánszemélyek tulajdonában. Több mint 60 kiállítása volt, ebből tíz önálló. Közülük egyik legrangosabb a bp.-i, a Pedagógus Képzőművészek Országos Kiállításán való szereplése 1962-ben. Jelentős a város életével kapcsolatos közírói tevékenysége is. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Kilátás a várkertből [Akvarell] (1955, Műcsarnok); Közle [olaj] (1955, Reprodukciója megjelent a "Köznevelés Galériája" mellékleteként 1955-ben); Október [olaj] (1960); Zebegény [akvarell] (1960); Edvi malom [olaj] (1960); Öreg malom [akvarell] (1960); Kossuth utca [akvarell] (1965); Malom [olaj] (1967)

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1947/48. • Heitler László: Képzőművészet Pápán. Pápai Hirdető kiadványa. 1977. • Deregán Gábor: Bíró Károly képeiről = PL, 1960/8, 1963/1. sz. • Vajkai Aurél: A Veszprém megyei Képzőművészeti munkacsoport képkiállítása a pápai Helytörténeti Múzeumban. II., XIX. és XX.századi magyar rajz- és éremművészeti kiállítás. Pápa, 1971.október-november, 13. • Gaál 1987. 181.

              F.: Gábriel Sándorné tulajdonában levő emlékek és írásos dokumentumok.

(T. Gy.)BÍRÓ Károly (Pápa, 1926 - Pápa, 1974): szakoktató, az anyagismeret tanára. Ifjú korában géplakatos volt,a fronton maradandó sebesülés érte; másfél évet töltött kórházban. 1953 szeptemberében került az ipariskolához, a MÜM -höz szakoktatónak. A munka mellett elvégezte a Gépipari Technikumot. 1957-74-ig vasas szakmai ismereteket és anyagismeretet tanított. 1965-ben beiratkozott a Bp.-i Műszaki Egyetem technikus-tanárképző szakára, 1968-ban diplomázott. S.: P., Asóvárosi t.

              F.: Acsády Ignác Szakközépisk. és Ipari Szakmunkásképző Intézet irattára. • Dr. Karácsony Imréné Bíró Katalin közlése.(1995)

(M.S.K.)BÍRÓ Károlyné LÁSD Jáger GabriellaBÍRÓ Lucián Géza (Zsitvaúj- falu, 1898 - Komarno, 1990): bencés szerzetes, magyar-latin sz. középiskolai tanár. 1922-39-ig a komarnoi, 1939-45-ig a pápai bencés gimn. tanára, ig.-ja. Magyar helyesírási szótára, nyelvtankönyve a felvidéki magyar iskolák nélkülözhetetlen segédeszköze volt. Fő művei: Kis égi lant: énekek és imádságok (Komarno, 1924); M. helyesírási szótár (Komárom, 1924); M. nyelvkönyv a szlovenszkói m. tannyelvű középiskolák I-III. osztálya számára (Komarno, 1924-25); Kincses-könyv (Galánta, 1936); Miatyánk: ima- és énekeskönyv (Nagyszombat, 1969). Szerkesztette a Virágos Kert (1927-39) és a Tábortűz (1928-39) c. folyóiratokat.

              IROD.: Bencés ért. (Komárom) 1939. • Bencés ért. (Pápa) 1939/45. • Berkó-Legányi 172. • Cornides István: Szabálytalan interjú B. L. bencés tanárral = Magyarok, 1990. • Gaál 37-39. • Gulyás (új sorozat) III. 415.

(M. Zs.)BLAU Henrik (Pápa, 1871 - ?, ?): héber nyelvtanár, izr. polg. isk. ig. Pályáját 1894-ben kezdte a pápai izr. elemi isk.-ban, 1899-ben tanára, 1912-ben ig.-ja lett a polg. fiúisk.-nak. Egy időben vezette a női kereskedelmi szaktanfolyamot is. Három évtizedig volt az intézmény tanára, ebből 18 évig (1912-30) ig-ja. Működésének első felére esik az iskola fénykora (1912-24). Ebben az időben számottevően növekedett a tanulók létszáma - keresztény tanulók is nagy számban (42%) tanultak itt - s jó volt a képzés színvonala is. Utazott Ausztriában és Romániában, előadásokat tartott különböző pápai egyesületekben (Leányegyesület, Felsővárosi/Alsóvárosi Olvasókör, Munkásotthon, Ifjúsági Egyesület). 1921.ben ünnepelték tanárságának 25. (valójában 27.) jubileumát. 1934-ben nyugdíjazták, s Horthy kormányzótól kitüntetést kapott. A kereskedelmi tanfolyamot 1940-ig igazgatta. Fő művei: Peh el Peh: zsidó szólásmondások népszerű gyűjteménye (szerk.: Blau Henrik és Láng Károly, é. n.); Az énektanításról (Pápa, 1914); Blau Henrik - Schor Ernő: Eszter királynő (3 felvonásos operett). Publikációi jelentek meg a Polgári Iskolai Közlönyben (1904, 1906), az Izraelita Tanügyi Értesítőben (1905), a Pápai Hírlapban (1911/32), a Pápai Lapokban (1912/34,35), az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Közlönyében (1938/9), valamint a pápai Izr. Polgári Fiúiskola értesítőiben (1912, 1914, 1916, 1924, 1929); Szájról-szájra: magyar-jiddis szógyűjtemény (szerk. B. H. és Láng Károly. Pápa, 1941. repr. 1995.)

              IROD.: Deák 1942. 46. • Gulyás (új sorozat) III. 511. • Izr. ért. 1915/16, 1923/24. • Láng Jehuda 1972. 46-49, 76.

(M.S.K.)BLAZOVICH Jákó Fülöp (Répcesarud [Sopron m.], 1886 - Phalma, 1952): bencés szerzetes, matematika-fizika sz. középiskolai tanár. A rend pápai, győri gimn.-ában és a phalmi főiskolán tanított. Pápán 1911-21-ig tanárként, 1921-24-ig ig.-ként működött. 1916-ban katonai lelkész. 1924 és 1930 között Habsburg Ottó nevelője és tanulmányi felügyelője Lequeitioban [Spanyolország]. 1931-től tanár Győrött. Fő művei: A csend mélységéből (Bp., 1935); A legfájóbb válság (uo., 1935); A nagy szfinx (uo., 1936). Vezércikkírója (1912/24), 1920-tól főszerkesztője a Pápa és Vidéke c. lapnak, 1939-től a Phalmi Szle főszerkesztője.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1911/24. • Berkó-Legányi 153. • Gaál 39-41. • Gulyás (új sorozat) III. 518. • PRT VI/B.

(M. Zs.)BOCSOR István (Enying, 1807 - Pápa, 1885): ref. jogakadémiai tanár. Az elemi iskola alsó tagozatát szülővárosában kezdte. Tanulmányait 1819-32-ig Pápán végezte, a ref. főiskolán teológiai és jogi képesítést szerzett. Utána két esztendeig a heidelbergi és berlini egyetemen folytatott tanulmányokat. Hazatérve 1837-től Pápán a Koll. jogi fakultásán egyetemes és magyar történelmet tanított, előadásait saját maga írta. Minden óráját magyar nyelven tartotta, bár kitűnően tudott latinul és németül. Az 1840-es években tanítványa volt Petőfi, Jókai és Orlai Petrics Soma. Szerepet játszott a Képzőtársaság életének fellendítésében. 1848-ban szülővárosa nemzetgyűlési képviselőnek választotta. 1849. januárjában visszatért Pápára, s visszavonultan csak a tanításnak és a tudománynak élt. Az önkényuralom idején történelemórái tanítványaira, sőt a város közönségére is nagy hatással voltak. Alakját Kozma Andor "A kárthágói harangok" című versében örökítette meg. Az 1840-es években megszervezte a Pápai Kaszinót, a Zeneiskolát, 1867 után pedig a városi rajz és ipariskolát. 1882-ben tanári működése 50. évfordulóján köszöntötte a Koll. tanári kara és ifjúsága. S.: P., Alsóvárosi t. Egykori házát a Széchenyi utcában emléktábla jelöli. A város egyik kollégiumát 1961-ben róla nevezték el. Fő művei: Halotti versek Mándi Márton István utolsó tisztességtételére (Veszprém,1831); Francia nyelvtudomány (Pápa, 1839); Számviteli kézikönyv (Pápa, 1843); Bírálatok a Pesten felállítandó Protestáns Fiskola tanítási rendszerét tárgyaló jutalmazott pályamunkák fölött (Pápa, 1845); Latin nyelvtan a 3. osztály folyamához (Pápa, 1846); Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlődésre (Pápa, 1861-69); c./ kéziratok: Világtörténetek rövid rajza (kézirat, Pápa, 1831); Középkori történetek (kézirat, Pápa, 1863-64); Magyarország története (kézirat, Pápa, 1844); Világtörténetek rövid rajza (kézirat, Pápa, 1837, 3 köt.); Újabb kori világtörténelem (kézirat, Pápa, 1877-78); Erkölcstan (kézirat,Pápa, é.n.);. A pápai Kaszinó története (Pápa, 1885). Cikkei, tanulmányai jelentek meg az Athneumban, a győri Hazánkban (1848), a Magyar Sajtóban (18661-1864).

              IROD.: Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében (Bp.,1960). • Harmath-Katsányi 1984. 267. • Hermann 1995. 39. • Hét évszázad magyar versei II. Bp. 1966. 339. • MÉL 1982. I. 225. • Koll. tört. 1981. 402. • Tungli Gyula: Emlékezés Bocsor Istvánra .= VMMK 1967. (6). • Zoványi: Lexikon 83.

              F.: Kéziratos munkái a DREK Könyvtárában.

(T.Gy.)BODÓ Aurél (Debrecen, 1915 - Focsani [hadifogolytábor Romániában], 1945): rajz-művészettörténet sz. középiskolai tanár, 1939-44-ig a pápai bencés gimn. pedagógusa. Tanulmányait a bp.-i képzőművészeti főiskolán végezte (1934-39). 1944-ben Bíró Lucián ig. megbízása alapján megalkotta szent Benedek szobrának gipszmintáját, melyet csak halála után, 1949-ben helyeztek el a pápai bencés templomban. Műve: Veronika kendője (58x38 festmény, 1940 körül. Kiállítva a gimn. 350 éves ünnepségén 1988-ban).

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1939/45. • Gaál 165-167.

(M. Zs.)BODOLA Gyula (Feldoboly [Háromszék vm.], ? - Kamance [Galícia], 1914): magyar-latin sz. középisk. tanár, bölcsészdoktor. Az elemi isk.-t szülőfalujában végezte, majd a sepsiszentgyörgyi Mikó Koll.-ban tanult. A kolozsvári egyetemen szerzett középiskolai tanári diplomát és doktorátust. Pályáját a kolozsvári koll.-ban kezdte, majd 1910-14-ig a pápai Ref. Főgimn.-ban tanított. Számos irodalmi és néprajzi témájú dolgozatot írt. Az I. világháborúban tartalékos hadnagyként szolgált, s 1914. szeptember 24-én hősi halált halt a galíciai hadszítéren. Műve: Miért hagyta el Petőfi Pápát? = Koll. ért 1913/14. 47-56. (Klny. Pápa, 1914.)

              IROD.: Faragó János: Dr. B. Gy. emlékezete = Koll. ért. 1914/15. 3-8. • Tóth Endre: Dr. B. Gy. tragikus dicsősége = Koll. ért. 1934/35. 67-75.

(T.Gy.)BODOLAY Jenő (Beregszász, 1893 - Bp., 1964): középisk. rajztanár, a pápai Ipariskola ig.-ja. Beregszászon érettségizett 1912-ben. Majd 1916-ban elvégezte a bp.-i Képzőművészeti Főiskolát. 1916-23-ig Kunszentmártonban a ref. főgimn.-ban rajzot tanított. 1923-48-ig a pápai Városi Nőiskola (1945 után a Városi Szakiskola) ig.-ja. Jelentős szerepe volt a város kulturális életében is. Az intézet növendékeinek munkáiból év végén kiállításokat rendezett. Emellett cserkészcsapatot szervezett, könyvtárat létesített.

              IROD.: Veszprémmegyei fejek 1929.

              F.: Bodolay Géza dr. szóbeli közlése (1995).

(M. S. K.)BOKSAY Endre (Huszt, 1882 - Pápa, 1940): gimn.-i rajztanár, a bp.-i képzőművészeti főiskolán tanult. 1910-39 között a pápai bencés gimn. világi tanára. 1919-ben ideiglenesen megbízták az iskola vezetésével. Az I. világháború alatt 34 hónapot töltött a fronton, ahol meg is sebesült. A pápai Keresztényszocialista Pártnak titkára, majd elnöke volt. 1919-20-ban és 1925-31-ben szerkesztette a Pápa és Vidéke c. lapot.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1910/40. • M. Nemzet 1940. április 10.

(M. Zs.)BOLDOGHY Máriusz József (Tát, 1895 - Bicske, 1957): bencés szerzetes, földrajz sz. középiskolai tanár. Teológiai és bölcsészettudományi tanulmányait Phalmán és Bp.-en végezte. Tanított a rend dtúli gimn.-aiban (Komárom, Bp., és Pápa). Főiskolai tanár volt Phalmán. Pápán 1920-28-ig, 1931-33-ig és 1947-48-ig gimn.-i tanár, (1947-48-ig ált. isk. ig. h. is). 1950-57-ig a bicskei áll. gimn. tanára.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1920/28, 1947/48. • Berkó-Legányi 168.

(T.Gy.)BORBÉLY Sándor (Nagyszalonta, 1915 - Pápa, 1975): matematika-fizika sz. középisk. tanár. Kisiparos család gyermekeként született Nagyszalontán. A középisk. alsó négy osztályát szülővárosa román líceumában végezte. Rokonai segítségével került Debrecenbe, ahol a Ref. Koll.-ban folytatta tanulmányait. Érettségi után a debreceni egyetemre iratkozott be, ahol matematika-fizika szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. Pedagógiai pályáját 1939-ben a debreceni ref. polg. isk.-ban óraadóként kezdte. 1940-ben a pápai Ref. Gimn.-ba kapott meghívást, ahol az intézmény államosításáig tanított. Ekkor a Türr István Gimn.-ba helyezték át. Itt 1954-69-ig ig. h. 1969-ben az ig.-i teendők ellátására kapott megbízást. 1968-ban kiváló tanári kitüntetést kapott. A gimn. vezetését 1975. október 15-én történt nyugdíjazásáig látta el. Hosszú, súlyos betegség után, 60 éves korában halt meg. Hamvai: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Hermann 1995. 43. • Koll. ért. 1940/52. • Türr évk. 1988. 153.

              F: 1959. április 1-jén készült önéletrajza • 1969. október 16-án kiállított törzslap, Megyei Önk. irattára.

(Sz.G.)BOROSAY Dávid Lajos (Újkér, 1854 - Tihany, 1929): bencés szerzetes, gimn. tanár. Pápán 1881-85-ig mennyiségtant, természettant, földrajzot, ábrázoló geometriát, németet és vallástant tanított. Ezután Phalmán főiskolai, majd Esztergomban és Sopronban gimn. tanár. Sopronban 10 évig igazgató (1915-25), majd nyugalomban. Fő művei: A tudat mibenléte és alapjai (P., 1882. Klny. a bencés gimn. ért.-jéből); Gauss-féle görbületi mérték (uo., 1883. Klny. uo.); Algebra a középiskolák számára (Bp., 1901); Geometria a középiskolák I. oszt. számára (uo. 1904-06); A differentiál és integrálszámítás elemei (Bp., 1914); Számtan és az algebra a leányközépiskolák 3. oszt. számára (uo., 1918)

              IROD.: Bencés ért. (Esztergom) 1939/40. • Berkó-Legányi 114. • Gulyás (új sorozat) III. 989. • PRT VI/B. • Sárközi Pál: B. D. = Phalmi Szle 1929.

(M. Zs.)BORSÁNYI Gábor (Kajászó [Fejér vm.], 1924 - Tapolca, 1988): középisk. ének- és zenetanár, gimn. ig.h. zeneiskolai ig. Az elemit szülőfalujában, a polgárit Bp.-en végezte. 1944-ben a nagykőrösi Ref. Líceum és Tanítóképző Intézetben kapott oklevelet. 1944-48 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán ének- és zenetanári oklevelet szerzett. 1948-52-ig a pápai Ref. Koll. tanára volt, egyházzenét, zenetörténetet oktatott. A Koll. államosítása után (1952) elhelyezték Tapolcára. 1956-61-ig gimn. tanárként dolgozott Tapolcán, közben biológia sz. középisk. tanári oklevelet szerzett az ELTE-n. 1961-71-ig a Batsányi Gimn. ig.h.-e, az énekkar vezetője. Ő volt a tapolcai zeneisk. alapítója és első ig.-ja (1971-86). Nyugállományban 1986-88. Poszthumusz kitüntetése: "Tapolca Városért" (1996).

              IROD.: Ki kicsoda a magyar zenében? (szerk.: Székely András) Bp., 1979. 55. • Pápa zenei centenáriuma 50. • Tapolcai életrajzok (szerk Reindl Erzsébet). Tapolca, 1996. 2-3.

(T.Gy.)BORSOS István (Ászár [Komárom vm.], 1863 - Bp., 1918): görög-latin sz. középisk. tanár. Éveken át a pápai Ref. Koll. tanára, majd nagykönyvtárának ig.-ja volt. Ő katalogizálta először a bibliotékában található anyagot. A Koll. régiségtani és filológiai gyűjteményét is ő rendezte. Több történeti és egyéb mű szerzője, számos pápai sajtóorgánum állandó munkatársa. Alapítványt tett, melynek kamataiból az intézet a latin nyelv tanulásában a legjobb eredményt elérő diákokat jutalmazta. Az alapítványt 1991-ben felélesztették. Fő művei: A pápai főiskolai könyvtár katalógusa és rövid története, (I-II. 1901, 1911); Új magyar nábob (regény); A pápai főiskola éremgyűjteményének leírása (I-II. 1909, 1911); Kollégiumi történetek (1910).

              IROD.: Hermann 1995. 42. • lic. Rácz Kálmán :Emléksorok Borsos Istvánról = Koll.ért. 1917/18. 51-60. • (O.Y.): Alapítvány jó latinosoknak = PH 1991/4. sz. 5.

(T.Gy.)BORSÓ Gellért (Keszthely, 1758 - Győr, 1826): bencés szerzetes, paptanár, gimn. ig. Előbb a rend győri gimnáziumában tanított, majd Phalmán volt lelkész és hitszónok. Pápára 1806. október 25-én, négy rendtársával (Kovács Márk, Kovács Willebald, Hajnal Orbán és Polgár Ince) együtt érkezett, és az itteni algimn.-ban november 9-én megkezdték a tanítást. A 142 évig működő egyházi középiskolának (1915-től 8 osztályos főgimn.) ő volt 1806-1812-ig az első ig.-ja. Utána - haláláig - a rend dunántúli kolostoraiban lelkészként teljesített szolgálatot.

              IROD.: Berkó-Legányi 1986. 16. • Türr évk. 1988. 33.

(T.Gy.)BUDAY Lajos (Kapuvár, 1876 - ?, ?): tanítóképző-intézeti rajztanár. Polg. isk.-i tanulmányait Kapuváron és Kanizsán kezdte, majd a Székelyudvarhelyi Áll. Főreál-isk.-ban fejezte be. Tanári diplomát a Bp.-i Képzőművészeti Főiskolán kapott. Nevelői pályáját Turócszentmártonban kezdte, majd Gyergyószentmiklóson folytatta. Ezt követően a tapolcai Polg. Fiúisk.-ban kapott rajztanári állást. 1917-től a nyíregyházi, majd néhány év múlva a pápai tanítóképzőben nyert hasonló beosztást. 1923-ban tanítványai legjobb munkáiból kiállítást rendezett. Elmélyülten foglalkozott a rajzoktatás módszertani kérdéseivel. Erről két kultuszminiszteri elismerés tanúskodik. Elismerésre méltó közéleti tevékenysége is. Számos helyi és országos társaságnak (Jókai Kör, Rajztanárok Országos Egyesülete) volt tagja. Nyugdíjazása (1936) után is hosszabb ideig tanított, illetve helyettesített. Nyaranta egykori diákjaival intenzív kapcsolatot tartott fenn keszthelyi villájában. 1947-ben Rákosligeten élt.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1936. 3-5.

              F: Áll. Tanítóképző Intézet irattára 158/1936, 521/1940. sz.

(T.Gy.)BUDAY Lajos György (Tapolca, 1911 - Pécs, 1965): tanítóképző-intézeti tanár, festőművész. Tanulmányait a Bp.-i Képzőművészeti Főiskolán végezte. 1936-48-ig a pápai Áll. Tanítóképző Intézet, majd 1948-56-ig a Pécsi Pedagógiai Főiskola, 1956-61-ig a Szegedi Pedagógiai Főiskola tanszékvezető tanára. Életétől gyógyíthatatlan betegsége miatt vált meg. Pécsett temették el. Fő művei: Szemléltető rajzok a népiskolában. (Nemzetnevelők Könyvtára. V. Bp., 1943). Mecseki szőlőskertek. (festmény, 1955. Pécs város díjával kitüntetve); Pécsi katonalázadás ( festmény, 1959). Képei 17 kiállításon szerepeltek, ebből 4 önálló kiállítás (Pápa, 1937, Pécs, 1955, Pécs, 1959, Szeged, 1959) volt. A magyar rajzoktatás 100 éve 1800-1900 In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve (1956). Számos cikke, tanulmánya jelent meg a Rajzoktatásban, a Néptanítók Lapjában, továbbá a pécsi és szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyveiben. Jegyzetet írt a főiskolai hallgatóknak "Szak-didaktika" (Pécs, 1952), és "Ábrázoló geometriai példatár" (I-II., Pécs, 1955-56) címmel.

              IROD.: Deák 1942. 58. • Tanítóképző ért. 1936/48.

              F.: A Pápai Pedagógus-szakszervezet névsora. 1945/46. • Tölgyes László ny. tanítóképző int. tanár szóbeli közlése.(1995)

(T.Gy.)BULLA Andor (Keszthely, 1899 - Pápa, 1969): középiskolai biológia-gazdaságtan tanár. Az elemi isk. alsó négy osztályát szülővárosában, a gimn. 8 osztályát a keszthelyi premontrei főgimn.-ban végezte. Érettségi után tiszti iskolára, majd az olasz frontra került, ahol súlyos sebesülés érte. 1918-ban beiratkozott a keszthelyi Gazdasági Akadémiára és gazdatiszti oklevelet szerzett. 1923-29-ig a mezőgazdaság különböző területein dolgozott. 1929-ben címzetes tanársegéd volt a Gazdasági Akadémián. 1930-33-ig a csurgói áll. tanítóképző helyettes tanára, 1933-tól - pedagógiai kiegészítő vizsga után - a pápai Áll. Tanítóképző tanárává nevezték ki. 1940-49-ig a szombathelyi és a székesfehérvári tankerület tanítóképzőinek szakfelügyelőjeként dolgozott. 1947-48-ban a pápai képző ig. helyettese. 1948-52-ig a Ranolder Intézet jogutódjának, a Zrínyi Ilona Gimn.-nak, 1952-től a Petőfi Gimn.-nak az ig.-ja. 1968-69-ig nyugállományban. S.: P., Alsóvárosi t

              IROD.: Emlékezzünk néhai neves tanárainkra: Bulla Andor. In: Petőfi emlk. 1994. 53-55. • Tanítóképző ért. 1939/48.

              F.: Petőfi Gimn. irattára.

(G. S.-né)BUVÁRI Énoch (Szombathely, 1932 - Pápa, 1982): ének-zene-testnevelés sz. tanár. A pedagógiai főiskolát Pécsett végezte. 1953-75-ig az I.sz. Ált. Isk. tanára, majd egy évig a II. számúé, 1976-tól haláláig a 304. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézeté. Testnevelő tanárként 11 évig volt szakfelügyelő. Sírja: P., Alsóvárosi t. Műve: A heti három testnevelési óráról = Megyei Ped. Híradó, 1974/5. sz. 20-21.; Művészi torna, atlétika, játék, talajgyakorlatok és testnevelés = Megyei Ped. Híradó 1973/3. sz. 14-15.

              IROD.: Bibliográfia 1975. 41.

              F.: Acsády Ignác Szakközépisk. és Ipari Szakmunkásképző Intézet irattára.

(M.S.K.)BÜCHLER E. Charitas (?, 1877 - Pápa, 1940): irgalmasrendi nővér, magyar-történelem sz. középiskolai tanár. Képesítését 1902-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte. 1910-től nyugdíjazásáig, 1935-ig a pápai Ranolder Intézet tanítóképzőjében tanított.

              IROD.: Maráczi Margit: Charitas nővér (nekrológ) = Ranolder ért. 1940.

(F.E.)CSANAKY Mihály (Nagycenk, 1893 - ?,?): ált. isk. szaktanító, ig. Az elemit Nagycenken, az algimn.-ot Sopronban végezte. 1912-ben a pápai tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. Az első világháborúban megsebesült. 1918-22-ig számos áll. népisk.-ban tanított. 1937-40-ig a zalaszentgróti, majd 1940-48-ig a Pápa-Kertvárosi áll. népisk. (ált. isk.) ig.-ja s Veszprém megye VIII. körzetének iskola- felügyelője. 1948-52-ig a III. sz. Ált. Fiú- és Leányisk. ig. helyettese, 1952-től a II. sz. Áll. Ált. Leányisk. szaktanítója. A második világháború alatt többször teljesített katonai szolgálatot tartalékos tisztként. S.: Kálvária t.

               F.: Sajátkezű önéletrajza (1952).

(T. Gy.)CSAPÓ Gyula (Felsőörs, 1916 - Pápa, 1991): magyar-latin sz. középisk. tanár. Elemi isk. tanulmányait a felsőőri iskolában végezte. Tízéves korától a Pápai Ref. Koll. diákja volt. Itt érettségizett, majd lelkészi képesítést szerzett. Ezután a debreceni tudományegyetem bölcsészkarán tanult, s magyar-latin szakos középisk. tanári diplomát kapott. 1943-52-ig a pápai Koll., majd 1952-76-ig a Türr Gimn. tanára volt. Óraadóként ugyanitt még közel egy évtizeden át dolgozott. A Türr István Gimn.-ban általa vezetett önképzőkör számos kiváló irodalmárt és írót adott az országnak (pl. Vathy Zsuzsa, Kristóf Attila). Fő művei: Pápa az irodalomban = Pápa (útikalauz (Bp., 1967. 31-41.); A kísérletezéstől a költészet megújításáig = Napló, 1971. november 13.

              IROD.: Hauber Károly: Csapó Gyula = PH 1991. július 5. 1. • Koll. ért. 1943/48. • Türr évk. 1988. 153.

(T.Gy.)CSÁSZÁR Ede (Magyarsók [Nyitra vm.], 1883 - Bp., 1973): ref. címzetes tanító, ig. Tanulmányait a pápai Koll.-ban kezdte, majd a tanítóképzőben folytatta. 1903-ban kapott tanítói oklevelet, s kántori vizsgát is tett. Az I. világháború idején katona, majd hadifogoly.(Itt jól megtanult oroszul.) Előbb Nagykoson, Ispánkon tanított, majd 1929-45-ig a pápai II. sz. Ref. Elemi Isk. ig.-tanítója. 1939-45-ig a Dtúli Ref. Egyházkerület Tanítóegyesületének elnöke és számos társadalmi szervezet tagja. Vezette a munkásdalárdát. Valamennyi munkahelyén énekkart, műkedvelő csoportot és olvasókört szervezett. 1945-73-ig nyugállományban. 1945-55-ig az Őrségben élt, Őriszentpéteren és Ispánkon, az ált. isk.-ban óraadóként orosz nyelvet tanított.

              IROD.: Koll. ért. 1930/44.

              F.: Fia, Császár Ede nyugdíjas egyetemi tanár (Egyesült Államok) levele (1996).

(H.J.)CSÁSZÁR Elemér (Gige [Somogy vm.], 1891 - Bp., 1955): fizikus, gimn., majd egyetemi tanár. Tanulmányait a berlini és a bp.-i tudományegyetemen végezte. 1915-21 között a pápai Ref. Koll. Gimnáziumának tanára. Főként a sugárzások kérdéseivel foglalkozott, e témakörben kül- és belföldi szakfolyóiratokban több tanulmánya jelent meg. A röntgensugárzás energiájának mérésére új készüléket szerkesztett. A Természettudományi Társ.-nak hosszabb időn át volt a titkára. Fő művei: A fekete sugárzás újabb elméleti és kísérleti vizsgálata (= Koll. ért. 1917/18); A Planck-féle formula vizsgálata fényelektromos úton (= Matematikai és Természettudományi Értesítő, Bp., 1923); A röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása (Bp., 1934); A sugarak világa (Bp., 1937)

              IROD.: Koll. ért. 1917/18. • MÉL I. 1967. 300.

(T. Gy.)CSÁSZÁR Emma, Markó Lászlóné (Kéttornyúlak, 1938 - Pápa, 1995): ált. isk. technikatanár. Tanulmányait Pápán végezte, tanítói oklevelét 1957-ben kapta. Előbb a bakonyszücsi, majd a pápai Killián György Ált. Isk.-ban tanított. Időközben a Pécsi Tanárképző Főiskola levelező tagozatán technika tantárgyból tanári képesítést is szerzett. 1985-95-ig a Jókai Mór Közg. Szakközépisk. koll.-ának nevelőtanára volt. 1993-95-ig nyugdíjasként Pápán élt. S.: Kéttornyúlak.

              F.: Killián György Ált. Isk. évkönyve. (1995). • A család tulajdonában levő dokumentumok.

(T.Gy.)CSÁSZÁR Géza (Dáka, 1933 - Pápa, 1979): mezőgazdasági mérnök, szakközépiskolai tanár. Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végezte. Mérnöki oklevelét 1958-ban, tanári képesítését 1962-ben szerezte. 1962-72-ig az intézet tanára, 1972-79-ig ig. helyettese, a gyakorlati oktatás vezetője. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Mezőg. tört. 1992. 77, 123.

              F.:Batthyány Lajos Mezőg. és Keresk. Szakközépisk. irattára.

(T.Gy.)CSEKEY Jolán, Marczélly Kornélné (Alsóvárad [Bars vm.], 1892 - Pápa, 1978): magyar-történelem sz. polg. isk. tanár. 1913-16-ig a debreceni felsőbb leányiskolában, 1916-20-ig a pápai ref. tanítóképző gyakorló isk.-jában tanított.1920-48-ig a Ref. Nőnevelő Intézet polg. isk. tagozatának tanára. S.: P., Alsóvárosi t. Műve: Kossuth Lajosról = Nátus ért. 1936.

               IROD.: Deák 1942. 295. • Nátus ért. 1914/48.

(T. Gy.)CSEKŐ Árpád (Csákvár, 1902 - Bp., 1993): kántortanító, mennyiségtan-természettan-vegytan sz. középisk. és tanítóképző-intézeti tanár, egyetemi docens. Elemi és középiskolai tanulmányait Csákváron végezte. A pápai tanítóképzőben tanítói, majd a bp.-i Polg. Isk. Tanárképző Főiskola (1924) és az Apponyi Koll. elvégzése után tanítóképző intézeti tanári diplomát kapott. Előbb a jászberényi tanítóképző tanára, majd 1939-45-ig a pápai képző ig.-ja volt. 1945-ben B-listázták. 1945-47-ig alkalmi munkás, majd lakatossegéd. 1950-60-ig a bp.-i tanítóképző, majd a bp.-i Szilágyi, később a Petőfi Gimn. tanára. 1960-84-ig az ELTE Kísérleti Fizikai Tanszékének oktatója. 1969-84-ig nyugdíjasként a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola tanára. 1984-93-ig az Orsz. Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szaktanácsadója volt. Munkáját 1971-ben "Kiváló Újító" oklevéllel, 1992-ben a Magyar Köztársaság Érdemrendje Kiskeresztjével ismerték el. S.: Bp. Fő művei: Mennyiségtan és fizikai tanulói kísérletek (Jászberény, 1935); Csekő-Koczkás: A fizika csodavilága (Bp., 1949); Csekő-Jeges: Természettan a liceum IV. osztálya számára. (Bp., 1951); Fizikai kísérletek és eszközök (Bp., 1950); Tématervek fizikai szakköröknek (Bp., 1963). Az általa összeállított Csekő-láda (1949) az ország ált. iskoláiban segítette a fizikai kísérletek bemutatását. Kísérleteim, eszközeim, értekezéseim címmel 100 leírást közölt a Fizikai Szemle 1993/9. számában. A különböző szaklapokban 127 közleménye jelent meg, több, mint 200 újításért Újító oklevéllel jutalmazták.

              IROD.: Kálmán Attila Cs. Á. temetésén elmondott búcsúbeszéde. = Fizikai Szle 1993/9. sz. • Tanítóképző ért. 1938/45.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok.

(E. I.)CSEPELI Sándor (?, 1828 - ?, 1894): latin-német sz. középisk. tanár. Tanulmányait Csurgón, Sopronban és Pápán végezte. 1844-46 között a Kollégium Képzőtársaságának tagja. Eredetileg német nyelvet tanított. Széleskörű irodalmi és nyelvi ismerettel rendelkezett. 1856-60 között a Képzőtársaság tanárelnöke. 1860-ban gimn. ig., 1862-ben Pesten ügyvédi irodát nyitott. Művei: Egy vörös kalap, mely elázott (Pápa, 1860); Elbeszélések és versek.

              IROD.:Koll. tört. 1981., 261.

(T.Gy.)CSERTŐ (Czethoffer) Antal (Csepreg, 1901 - Sopron, 1973): egyházmegyei áldozópap, okl. hitoktató, teológiai doktor. A soproni bencés gimn.-ban érettségizett. Teológiai tanulmányait az innsbrucki egyetemen végzete. 1926-ban szentelték pappá. 1926-27-ben Pápán káplán, majd 1927-48-ig a tanítóképző katolikus növendékeinek hittanára. 1927-ben a Tanítóképzőben megalakította a cserkészcsapatot, sőt ő volt a szervezője a 456. sz. Zágoni Mikes Kelemen iparos cserkészcsapatnak is. Szembefordult korának szélsőséges irányzataival 1944-ben és 1948-ban is. 1951-58-ig Pápateszéren, 1959-69-ig Márkón volt plébános. Hosszan tartó betegség után a soproni kórházban halt meg. Nagylózson temették el.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1927/48. • Veszprém megyei fejek 1919-29. • Nagytemplom 200. 56.

              F.: Dr. Körmendy József, a Veszprémi Érseki Levéltár ig.-jának írásbeli közlése.

(T.Gy.)CSIKY István (Dombó [Kisküküllő vm.], ? - Pápa, 1940): tanítóképző-intézeti rajztanár. Székelykeresztúron, az unitáriusok koll.-ában kezdte meg működését 1896-ban. 1905-06-ban a monori, 1906-18-ig ismét a székelykeresztúri, 1918-19-ben a máramarosszigeti, 1919-27-ig a nyíregyházi, majd 1927.37.ig a Pápai Áll. Tanítóképző Intézet tanára. A rajz mellett más tárgyakat (testnevelés, kézimunka) is eredményesen tanított. Pápán mint tanárelnök éveken át vezette az intézeti sportkört. A szegény diákokat anyagilag támogatta. Tagja volt az Orsz. Képzőművészeti Társulatnak, a Rajztanárok Orsz. Egyesületének, a Tanítóképzős Tanárok Egyesületének, a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának és a Revíziós Ligának. 1937-40 között Pápán élt nyugállományban.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1935. 33.., 1936. 26., 1937. 5-6., 1941. 6.

(T.Gy.)CSIPŐ Lajos (Baja, 1914 - Seljavnoe [Szovjetunió], 1942): magyar-német sz. középisk. tanár. 1939-1942-ig a pápai Ref. Koll. gimnáziumi tanára. Rövid működése után 1942-ben tartalékos zászlósként a frontra került. 1942. július 28-án a Don melletti harcokban esett el. Utolsó fényképét a róla készült nekrológ őrzi.

              IROD.: Rab István: Cs. L. (1914 - 1942) = Koll. ért. 1944. • Koll. tört. 1981. 203.

(T.Gy.)CSIZMADIA Ferenc (Bp., 1931 - Pápa, 1996): tanító, természetrajz-kémia sz. ált. isk. tanár, ig. Tanulmányait 1946-tól a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben végezte, itt kapott tanítói oklevelet 1951-ben. Ezután Vanyolán dolgozott, majd a bakonyszücsi isk. ig.-ja lett. Közben elvégezte az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolát. 1958-65-ig a járási tanácsnál volt tanulmányi felügyelő. 1965-től az I. sz. Ált. Isk. tanára, majd a Jókai Mór Ált. Isk. ig. helyettese, 1973-77-ig ig.-ja. 1977-82 között Pápa Város Tanácsa VB művelődési osztályvezetője volt. 1982-88-ig a Zalka Máté Ált. Isk. ig.-ja, majd nyugdíjas. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1947. 10. • Végvári András-Piller Károly: Cs. F. (nekrológ) = PH, 1996/12. sz. 27.

(T. Gy.)CSIZMADIA Klára, Jámpa Oktáviánné (Szombathely, 1915 - Pápa, 1972): ált. iskolai tanítónő. Tanulmányait a győri Áll. Tanítóképző Intézetben végezte. Itt kapott oklevelet 1934-ben. 1940-44-ig Borsán (Máramaros vm.) tanított. 1945-től Pápán, az ev., majd az I.sz. Ált. Isk.-ban dolgozott. Innen ment nyugdíjba 1970-ben. Megalakulásától tagja volt a Pedagógus Énekkarnak, de kitűnő énekhangja és színészi adottságai alkalmassá tették szólistaszerepek előadására is. (Gluck: "A rászedett kádi", Mozart: "Bastien és Bastienne" stb.) Hamvai: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Pápai színjátszás 1988. 111.

              F.: A család tulajdonában levő dokumentumok.

(T.Gy)CSIZMADIA Lajos (Tác, 1858 - Pápa, 1928): ref. teológiai tanár. Elemi iskolát szülőfalujában, a gimn.-ot Pápán végezte. 1887-1901-ig a pápai Ref. Teológiai Akadémia hallgatója. 1883-84-ben a Skót Szabadegyház ösztöndíjasa Edinburgh-ban. Itt kitűnően elsajátította a holland nyelvet, s a New College szelleme hatott egész lelki fejlődésére. 1884-88-ig helyettes lelkész Sárkeresztesen, Mezőkomáromban, Kiskeszin és Sáregresen. Tényleges lelkipásztori szolgálatát Nádasdladányban kezdte, majd tíz évig lepsényi lelkész volt. 1901-25-ig a pápai Teológiai Akadémián a gyakorlati teológia tanára. Hosszú ideig tanított bibliai régiségtant, földrajzot, ó- és újszövetségi bevezetést. Vezette a Teológiai Önképzőkört, választmányi tagja volt a Protestáns Irodalmi Társaságnak. Egyházkerületi jegyző 1903-28 között, a Vöröskereszt pápai választmányának elnöke 1919-26-ig. Fő művei: Bibliai szókönyv (Debrecen, 1910); Bibliai földrajz és természetrajz (Tahitótfalu, 1927); Nehezebb szentirási helyek magyarázata. Képek és térképek a Bibliai sókönyvhöz (Tahitótfalu, 1928); A gyülekezeti lelkigondozás elmélete (kézirat a DREK Könyvtárában). Publikációi jelentek meg a Dtúli Prot. Lapban, a Prot. Lapban, a Református Igehirdetőben, a Theológiai Szaklapban és a Debreceni Lelkészi Tárban.

              IROD.: Pongrácz József: Cs. L. Pápa, 1930.

(T. Gy.)CSOKNYAY József (Gérce, [Vas vm.], 1906 - Győr, 1982): tanító, történelem-földrajz sz. tanítóképző-intézeti tanár, ig., bölcsészdoktor. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát a sárvári áll. polg. isk.-ban végezte, 1927-ben a soproni ev. tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. 1927-35-ig a marcalgergelyi ev. népisk. tanítója. Közben polg. iskolai, majd 1939-ben középiskolai tanári vizsgát tett. 1940-ben Kolozsvárott avatták doktorá. 1940-43-ig a soproni ev., 1943-46-ig a kőszegi áll. tanítóképző tanára. 1946-58-ig a pápai tanítóképző ig.-ja. 1952-ben "Kiváló Tanár" kitüntetést kapott. 1958-67-ig a győri Felsőfokú Tanítóképző Intézet ig. helyettese. 1967-77-ig a Győr-Sopron Megyei Tanács VB Művelődési Osztályán dolgozott. S.: Győr. Fő művei: Váli Ferenc életrajza (Pápa), Messze volt a cél. Önéletírás (Győr, 1978).

              IROD.: Pápai képzős tanítványok 80. születésnapi főhajtása dr. Csoknyay József igazgató emléke előtt (szerk. Kecskés József) Veszprém, 1986. • Szabó Géza: Születésnapi főhajtás = Napló, 1987. február 6. • Tanítóképző ért. 1947. 3.

(Sz. G.)CSONKA Gyula (Visk [Máramaros vm.], 1904 - Pápa, 1980): kántortanító, földrajz-természetrajz-vegytan sz. tanítóképző-intézeti tanár. Tanítói oklevelet a nyíregyházi képzőben 1926-ban, egyetemi végzettséget a szegedi Ferencz Józef Tudományegyetemen 1933-ban szerezte. 1929-34-ig az újfehértói elemi népisk. kántortanítója, majd 1934-40-ig a nyíregyházi,, s 1941-55-ig a pápai tanítóképző tanára, közben 1941-46-ig katona, ill. hadifogoly. 1955-62-ig a II. sz. Ált. Isk. ig. helyettese, 1962-67-ig a Petőfi Gimn. tanára. 1967-80-ig Pápán nyugdíjas. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1947. 3. • Petőfi emlk. 1994. 62.

              F.: Györgyi Ferencné Csonka Magdolna gimn. ig. h. írásbeli közlése (1996). (T.Gy.)CSONKA Gyuláné LÁSD Kádár MagdolnaCSUZI CSEH József (Komárom?, 1680 körül - Pápa, 1731): ref. lelkész és orvos. 1686-tól Debrecenben, 1691-től Franeker-ben tanult. 1696-tól a pápai Koll. rektora, 1697-től uo. lelkész. A Rákóczi-szabadságharc idején el kellett hagynia Pápát. 1707-ben Losoncon Rákóczi tiszteletére értekezést írt az eszményi uralkodó erényeiről (Vera ac viva boni principis delineatio), Bercsényihez pedig verset írt (Xeniolium Parnassum). Imádságai (Lelki fegyver, 1719), énekgyűjteménye (Psalmodia theologica) és versei kéziratban maradtak.

              IROD.: Esze Tamás: Cs. Cs. J. a Rákóczi-kor ismeretlen írója = Itk 1964. • ÚMIL I. 1994. 389.

(M. Zs.)CSUZY Zsigmond (Komárom vm.?, 1660 körül - Sajólád, 1729): pálos szerzetes, gimn. tanár, kat. egyházi író, hitszónok. Köznemesi családból származott, 1702-től az erdélyi misszióban, majd a sátoraljaújhelyi kolostorban szolgált. Tábori papként részt vett a Rákóczi-szabadságharcban, 1711-ben a sajóládi kolostor, jószágkormányzója, később a rendtartomány titkára. 1714-17-ben a pápai kolostor perjele. Utána Pesten lelkész, 1720-ban Pécsett hitszónok, 1721-ben elefánti alperjel. 1725-ben került ismét Pápára tanárnak és hitszónoknak. Stílusát leleményesség, szemléletesség és elevenség jellemzi. A későbarokk retorika népies változatát képviseli, sokszor tudatos nyelvújító igyekezettel. Fő művei: Zengedező sipszó (Pozsony, 1723); Lelki éhséget enyhétő evangeliomi kölcsönyözött három kenyér (uo.,, 1724); Evangéliomi trombita (uo., 1724); Kosárba rakott aprólékos morzsalék (uo., 1725).

              IROD.: Angyal Endre: Cs. Zs. magyarsága = ItK 1957. • Harmath-Katsányi 1984. 264. • Juhász Miklós: XVIII. századi egyházi szónok a divatról; XVIII. századi babonák és ördöngősségek = Ethnográfia, 1944. • Réthei Prikkel Maián: Cs. Zs. szavai = Nyr, 1908/09. • Simai Ödön: Cs. Zsigmond szavai = Nyr. 1911. • ÚMIL I. 1994. 389.

(M. Zs.)CZEGLÉDY Sándor (Nádasdladány, 1883 - Cegléd, 1944): teológiai tanár, műfordító. Tanulmányait Györökön és Pápán végezte. Előbb nagysallói ref. lelkész, majd 1908-20-ig pápai teológiai tanár. 1920-tól más városokban lelkészkedett. Művei: Fordítások és eredeti költemények (Pápa, 1903); Hóseás (uo., 1908); Luther Márton és Kálvin János egymás közt (uo., 1923); Újszövetség-fordítás (Győr, 1924); Az ó- és újszövetségi kor rövid története (Tahitótfalu, 1927); Bibliai lexikon (I-II. Bp., 1929-31. Hamar Istvánnal és Kállay Kálmánnal).

               IROD.: Harmath-Katsányi 1984. 275. • ÚMIL I. 1994. 327.

(T.Gy.)CZETHOFFER Antal LÁSD Csertő AntalCZIBOR Ferenc (Búcs [Zólyom vm.], 1797 - Kömlőd, 1886): ref. főisk. tanár. Közép- és főiskolai tanulmányait a pápai Koll.-ban végezte. Tanulmányai végeztével Kömlődön lett rektor, majd a Pázmány családnál nevelő. Egykori iskolájában választották meg a bölcsészet tanárának. A városban 1839-45-ig tanított. Utána Kömlődön volt ref. lelkész. Műve: A filozófia szükségessége (Pápa, 1839).

              IROD.: Koll. tört. 1896. 335. • Koll. tört. 1981. 192.

(T.Gy.)CZUCZA Emma (Kalotaszentkirály, 1886 - Pápa, 1974): elemi iskolai tanítónő. Tanulmányait Kalotaszentkirályon, Bánffyhunyadon és Kolozsvárott végezte. A kolozsvári tanítóképzőben kapott oklevelet. Pályáját 1908-ban, szülőföldjén (Kolozs vm.) kezdte, majd 1920-ban áttelepült Magyarországra. Pápán kapott állást a Ref. Nőnevelő Intézetben. 1948-ig tanított itt, a gyakorló isk. meghatározó személyisége volt. 1948-74-ig nyugállományban Pápán. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Hermann 1995. 39. • Koll. ért. 1920/52.

              F.: Kálmán Emília ny. tanárnő szóbeli közlése.

(T.Gy.)CZUHAVÖLGYI (Wolf) László (Zirc, 1908 - Veszprém, 1985): felső kereskedelmi iskolai tanár. Elemi iskolát Zircen, a középiskolát pedig Veszprémben végezte. 1929-ben a érettségizett. 1929-33 között a bp.-i egyetem közgazdaságtudományi karán folytatott tanulmányokat, ahol felső kereskedelmi iskolai tanári oklevelet szerzett. Első munkahelye a Pécs Városi Kereskedő Tanonciskola és Keresk. Középisk. volt, ahol 193549-ig dolgozott. 1948-49-ben az államosított intézmény nevelője. 1949-től nyugdíjazásáig, 1972-ig, a pápai Közgazdasági Technikum, ill. Szakközépiskola tanára, ig.-ja. Több cikluson keresztül megyei tanácstag volt. S.: Zirc, t.

              F.: 1969. október 10-én kelt önéletrajz. • 1969. október 25-én kiállított törzslap, (Megyei Önk. irattára, Veszprém).

(Sz.G.)DANCS Károlyné LÁSD Tóth ErzsébetDEKOVICS Sándorné LÁSD Rózsa KláraDOBROVICH Ágoston Ferenc (Balony [Győr m.], 1897 - Phalma, 1945): bencés szerzetes, latin-történelem sz. tanár, bölcsészdoktor, a pápai bencés gimn. ig.-ja 1933-39 között. Tanított még Kőszegen, Phalmán, Esztergomban és Bp.-en, valamint ig. volt Komáromban. A pápai Jókai Kör alelnöke, majd elnöke. Fő művei: Világtörténet a gimn.-ok 5. osztálya számára (Bp., 1928. Szabó Dezső egy. tanárral). Publikált a Kat. Szlében, a Phalmi Szlében, a Pápa és Vidékében.

              IROD.: Bencés ért. (Esztergom) 1940. • Bencés ért. (Pápa) 1933/39. • Berkó-Legányi 170. • Gulyás (új sorozat) V. 918.

(M. Zs.)DOMJÁN Ilona, Óvády Zoltánné (Pápa, 1910 - Bp., 1991): tanítónő, gyógypedagógiai tanár. Veszprémben az angolkisasszonyok tanítóképzőjében szerzett tanítói oklevelet. Szakirányú képesítését a bp.-i Gyógypedagógiai Főiskola levelező tagozatán kapta 1949-ben. Pályáját a Kertvárosi Elemi Népisk.-ban kezdte 1938-ban, majd az öreghegyi ált. isk.-ban folytatta. 1948-ban került nevelőnek a városi Gyógypedagógiai Ált. Isk.-ba. 1965-től előbb ig. h., majd az iskola ig.-ja volt. 1967-91-ig nyugdíjas.

              F.: Szabó Sándorné Jászóy Katalin ny. tanár írásbeli közlése.

(T.Gy.)DRASKABA Béláné LÁSD Balogh IlonaDREISZIGER József (Egyed, 1882 - Pápa, 1955): kántortanító. Oklevelét 1902-ben szerezte a győri Kir. Róm. Kat. Tanítóképző Intézetben. Csak 1912-ben kapott Soboron (Sopron vm.) állást kántortanítóként. 1913-39-ig, nyugdíjazásáig, a tapolcafői róm. kat. elemi népisk.-ban tanított. A községben megszervezte az olvasókört, s könyvállományt adakozással fejlesztette. Téli estéken gazdasági tanfolyamokat szervezett. Előadásokat tartott a szőlő és gyümölcs termesztéséről. Részt vett az I. világháborúban, magatartásáért számos kitüntetést kapott (Károly-csapatkereszt, Sebesülési emlékérem). Nyugdíjas éveiben Pápán élt. S.: P., Kálvária t.

              F.: Unokája, Dreisziger József szóbeli visszaemlékezése (1995).

(F.E.)DREISZIGER József (Sobor, 1912 - Pápa, 1987): tanító. Oklevelét a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben 1934-ben kapta. 1934-39 között a Veszprém megyei Bódén kezdte, majd 1939-48-ig a tapolcafői róm. kat. elemi népisk. kántortanítója volt. 1948-72-ig, nyugdíjazásáig, ugyanitt állami tanító. Édesapja nyomdokán haladva nagyon sokat tett a község kulturális fejlődéséért. Nyugdíjas éveit Pápán töltötte. Hamvai: P., Kálvária t.

              F.: Fia, Dreisziger József középisk. ig. szóbeli közlése (1995).

(F.E.)DUDÁS István (Pápa, 1924 - Pápa, 1992): tanító, matematika-fizika sz. ált. isk. tanár, szakmunkásképző-intézeti ig. Tanítói oklevelét a pápai Áll. Tanítóképzőben (1949), ált. iskolai tanári diplomáját a bp.-i Pedagógiai Főiskolán 1952-ben szerezte. 1944-46-ig a nemesszalóki, 1946-48-ig a pápai róm. kat., 1948-52-ig az I. sz. ált. isk. tanítója. 1952-64-ig a Bocsor István Középiskolai Koll. vezetője, 1964-88-ig a 304. sz. Szakmunkásképző Intézet ig.-ja. Iskolaépítő és iskolafejlesztő pedagógus volt. Több mint négy évtizedig dolgozott a Pedagógusok Szakszervezetében. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Tanár (1972), Apáczai-díj (1982), Munka Érdemrend Arany Fokozata (1984). 1988-92-ig nyugállományban Pápán élt. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Szemléletformálásra van szükség (hozzászólás a Szakmunkásképző Intézetek Országos Tanácskozásán - 1972. okt. 10.) = Szakmunkásnevelés 1972/9. sz. 18.

              IROD.: Bibliográfia 1975. 53. • Hermann 1995. 41. • Karaszi Mihály: Búcsúbeszéd = Megyei Ped. Körkép 1992/5. sz. 71-72.

              F.: Acsády Ignác Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet irattára (1995). • A 304.sz. Szakmunkásképző Intézet története. (összeáll.: Takács Pál) é.n. • Dudás Istvánné közlése.

(M.S.K.)ERDÉLY Lajosné LÁSD Kiss IbolyaERDÉLYI Ilona, Heitler Lászlóné (Gecse, 1939 - Pápa, 1988): ált. isk. matematika-fizika sz. tanár. Pedagóguscsaládból származott. Pápán, az Áll. Tanítóképzőben érettségizett (1957) és képesítőzött (1958). Ezt megelőzően pedagógiából országos tanulmányi versenyt nyert (1956). Gyakorló évét az I.sz. Ált. Isk. úrdombi tagiskolájában töltötte. Egy évig a Jókai, majd két éven át a Zalka Máté Ált. Isk.-ban dolgozott. 1961-ben a kertvárosi isk.-ba helyezték, ahol 1988-ig, betegsége kezdetéig teljesített szolgálatot. Tanári oklevelet 1965-ben kapott a pécsi főiskolán. Különösen a bábjáték irányítását végezte sikeresen a diákok körében. 1989 óta volt iskolája róla elnevezett matematikai versenyt rendez évente a város és környéke tanulói számára. S.: P., Alsóvárosi t.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok. • Munkácsy Mihály Ált. Isk. irattára.(1995)

(H. L.)ERDÉLYI Sándorné LÁSD Nagy IlonaFARAGÓ János (Mályi [Borsod vm.], 1865 - Pápa, 1944): görög-latin sz. középisk. tanár. Tanulmányait Miskolcon, az egyetemet Bp.-en végezte. 1889-90-ig a bp.-i egyetem gyakorló iskolájának tanára volt. 1890-95-ig Karcagon a ref. főgimn. ig-ja. 1895-1901-ben Pápán a ref. gimn. tanára, 1901-21-ig ig.-ja. 1921-25-ig a Koll. főig.-ja, és az Országos Közoktatási Tanács rendes tagja. 25 évig a ref. Nőegylet titkára, a pápai iparos ifjúsági körnek díszelnöke volt. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Fejlesszük gimnáziumunkat! (Karcag, 1894); Spinoza élete és etikája (Karcag, 1895); Az objektivitás Homérosznál és Vergiliusnál (Pápa, 1896); A görög és a keresztyén dráma (Pápa, 1900); Középiskoláink és a Magyar Alföld (Debrecen,1900); M. Tullius Ciceronak Catilina ellen tartott beszéde (Pápa, é. n.)

              IROD.: Koll. ért. 1943/44. • Koll. tört. 1981. 389. • Veszprémmegyei fejek 1919-1929.

              F.: Koll. anyakönyv 1940. 1-4. (kézirat)

(T.Gy.)FARKAS Dezső (Dunaföldvár, 1845 - Pápa, 1915): történelem-földrajz-természetrajz sz. közép-isk. tanár a pápai Ref. Koll. Gimn.-ában. 1878-79-ben az intézet ig.-ja. Középiskolai tanulmányait Kunszentmiklóson és Bp.-en végezte. 1868-69-ben Pápán teológiai, 1870-71-ben jogakadémiai hallgató. 1871-től gimn.-i segédtanár, 1872-től rendes tanár. Súlyos betegsége miatt állásáról le kellett mondania. Gyógyulása után 1901-13-ig a pápai Izr. Polg. Fiúiskolában természetrajzot tanított. Itt számos szemléltetőeszközzel (növények, ásványok) gazdagította az isk. szertárát. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Blau Henrik: F. D. 1945-1915 = Izr. ért. 1915/16. 3-5., 1923/24. 40. • Sarudy György: F. D. emlékezete = Koll. ért. 1915/16. 3-9.

(M.S.K.)FARKAS Klotild (?, 1898 - Pápa, 1930): irgalmasrendi nővér, magyar történelem-földrajz sz. polg. isk. tanár. A bp.-i tanárképzőt 1922-ben végezte el. Haláláig a pápai Ranolder Intézet polgárijában tanított. S.: P., Kálvária t.

              IROD.:Tóth Géza: Apácatemetés (Nekrológ) = Pápa és Vidéke 1930. szept. 21. • Ranolder ért., 1930/31.

(F.E.)FARKAS Vince György (Söjtör, 1784 - Tihany, 1849): bencés szerzetes, középisk. tanár. Tanított Sopronban, Győrben és Pozsonyban. 1821-23-ig gimn. ig. és házfőnök volt Pápán, majd 1823-27-ig házfőnök és gimn. ig. Pozsonyban. 1831-38-ig lelkész Phalmán, 1838-49-ig perjel Tihanyban.

              IROD.: Bencés ért. 1941/42. • Berkó-Legányi 26.

(T.Gy.)FAZEKAS Gáborné LÁSD Gáti LenkeFEJES Sándor (Balatonarács, 1909 - uo., 1987): ref. lelkész, vallástanár. Gimn. tanulmányait és a teológiát a pápai Koll.-ban végezte, 1931/32. tanévben kampeni ösztöndíjat nyert. 1937-ben avatták lelkésszé Pápán, 1950-ben a debreceni egyetemen summa cum laude teológiai doktor lett. Segédlelkészként Alsóörsön és Veszprémben szolgált, 1942-52-ig a pápai Koll. vallástanára. 1952-80-ig - nyugalomba-vonulásáig - a várpalotai gyülekezet lelkipásztora volt. S.: balatonarácsi t. Fő művei: Az "unio mystica cum Christo" Kálvin úrvacsoratanában (Doktori disszertáció, 1950); Kálvin a megszentelődésről (Bp., 1986). Számos írása jelent meg a Református Egyház, a Theológiai Szemle, a Confessio és a Reformátusok Lapja hasábjain.

              IROD.: Dr. F. S. (nekrológ) = Ref. Egyház, 1987. 236.

(M. Zs.)FEJES Zsigmond (Nagycsány [Baranya vm.], 1881 - Pápa, 1947): matematika-fizika sz. középisk. tanár, ref. gimn. ig. Előbb ógyallai csillagász, majd 1906-tól az intézet tanára volt. 1922-ben tanártársával (Kovács Lajos Jenővel) megszervezte a kollégium cserkészcsapatát, mely vezetésével 1940-ben angliai táborozáson vett részt. 1929-41-ig állt a gimn. élén.

              IROD.: Koll. ért. 1946/47. • Koll. tört. 1981. 316, 389, 399, 411. • Rab István: Fejes Zsigmond (nekrológ) = Koll. ért. 1947.

(T.Gy.)FERENCHALMI Ébertné LÁSD Török IlonaFLORKIEVICZ Ágnes (Bp., 1879 - Bp., 1945): irgalmas-rendi nővér, magyar-történelem sz. középisk. tanár. Diplomáját Bp.-en szerezte 1904-ben. 1908-12-ig a bp.-i, majd 1912-37-ig a pápai Ranolder Intézet tanítóképzőjében és polg. iskolájában tanított. 1937-45-ig ismét Bp.-en, az Irgalmas Nővérek Teréz Intézetében élt. 1945-ben bombatámadás áldozata lett.

              IROD.: Ranolder ért. 1912/37.

(F.E.)FOGARASSY Béláné LÁSD Makara AnnaFOJTÉNYI Emil János (Kőszeg, 1899 - Győr, 1930): bencés szerzetes, magyar-német sz. középiskolai tanár. Pápán 1922-28, Győrben 1928-30 között tanított. Pápai tanársága idején cserkészparancsnok és az iskolai fúvószenekar vezetője volt. Szívinfarktusban, hirtelen halt meg.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1928/30. • Berkó-Legányi 173. • Niszler Teodóz: F. E. J. = Phalmi Szle 1931.

(M. Zs.)FORGÁCH József (Dombegyháza, 1916 - Pápa, 1979): mezőgazdasági mérnök, géptan sz. szakközépiskolai tanár. Tanítói oklevelét a szegedi Áll. Tanítóképző Intézetben 1930-ban kapta. A bp.-i Mezőgazdasági Akadémián 1950-ben szerzett szaktanári oklevelet. 1958-72-ig a pápai Mezőgazdasági Technikum tanára volt. 1972-79-ig nyugdíjas. Hamvai: P., Kálvária t.

              IROD.: Mezőg. tört. 1995.

              F.: özv. Forgách Józsefné írásbeli közlése. Taksony, 1996.

(T.Gy.)FÖLDY József (Kecskemét, 1881 - Budapest, 1965): magyar-latin-görög sz. középisk. tanár, tankönyvíró, műfordító, bölcsészdoktor. Középisk. tanulmányait Kecskeméten a piarista gimn.-ban fejezte be. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1902-ben szerzett középisk. tanári oklevelet és képesítést kapott a gép és gyorsírás tanítására is. Piarista pappá szentelték, s Nagykanizsán, Temesvárott, Bp.-en és Debrecenben tanított a rend gimnáziumaiban. Teológiai kételyei egyre erősödtek, ezért 1912-ben elhagyta a rendet és áttért a református vallásra. Előbb Rákospalotán magángimn.-ban, később a sepsiszentgyörgyi Mikó Koll.-ban tanított. 1923-tól a pápai Ref. Koll. tanára. 1947-65-ig Budapesten élt, haláláig folytatta filológiai munkásságát. Megalapításától kezdve tagja volt az Ókortudományi Társaságnak. Fő művei: Görög-magyar szótár a gimnáziumi olvasmányokhoz (Pápa, 1931); A pápai Kaszinó története (1934); Hermes-himnusz és egyéb műfordítások (Pápa, 1935). Műfordításai közül kiemelkedik Strabon: Geographikájának magyar nyelvű átültetése (Bp., 1977); Demoszthenész válogatott beszédei (1903, 1911); Platon: Szokratész védőbeszéde (1904).

              IROD.: Koll. tört. 1981. 397. • Lévay József: F.J. 1881-1965 In: Antik tanulmányok, XIII. (1966). • MÉL IV. 1994. 273. • Pamlényi Ervin: A magyar Strabon viszontagságai = M. Nemzet, 1981. június 28. • Raj Tamás: Az antikvitás jeles tudósa: F.J. emlékezete = M. Nemzet 1985. január 17.

              F.: Koll. anyakv. 1941. 45. • Szabó Kálmán: F.J. görög-latin filológiai munkássága. A pápai Öregdiákok Baráti Körében elhangzott előadás (Bp. 1985).

(T.G y.)FRAKNÓI Vilmos (Szentgotthárd, 1904 - Bp., 1969): magyar-német sz. tanítóképző-intézeti tanár, ig.h. (1945-47). 1922-ben a szentgotthárdi áll. gimn.-ban érettségizett. 1927-ben beiratkozott a Szegedi Polg. Isk. Tanárképző Főiskolára, 1930-ban itt szerzett tanári diplomát. 1930-32-ig az Apponyi Kollégiumnak volt ösztöndíjas hallgatója. 1932-ben itt kapott tanítóképző-intézeti oklevelet, 1932-38-ig Pápán óraadó, 1938-57-ig rendes tanár a Tanítóképzőben. Közben (1941-49) volt szaktárgyainak felügyelője a székesfehérvári tankerületben és dolgozott a főigazgatóságon is. 1952-ben orosz nyelvből Bp.-en szerzett ált. isk. tanári képesítést. Jelentős szerepet vállalt Pápán a TIT-nyelvoktatásban is. 1957-69-ig a Petőfi Gimn. tanára. Munkáját 1964-ben "Kiváló Tanár" kitüntetéssel ismerték el. S.: P., Kálvária t. Fő művei: Zala István (méltatás) = Tanítóképző ért. 1947; Eredményes módszerek az idegen nyelvek oktatásában (Pápa, 1968)

              IROD.: Hermann 1995. 36. • Petőfi emlk. 1994. 62. • Tanítóképző ért. 1932/48.

(T.GY.)FÜSSY (Fuchs) Tamás Alajos (Zimony, 1825 - Zalaapáti, 1903): bencés szerzetes, történelem-magyar-földrajz sz. tanár. 1848-55-ig tanár, 1855-64-ig ig. a pápai bencés gimn.-ban. 1864-től a Szt. István Társulat igazgatója, 1889-ben lemondott és zalaapáti perjel lett. Pápán több politikai lap állandó munkatársa volt. Számos publikációja látott napvilágot folyóiratokban (Életképek 1846, Honderű 1846, Religio és nevelés 1846, Családi Lapok 1855, 1858: "Pápa szabadalmas város története", Tanodai Lapok 1858-69, Győri Közlöny ["Pápa városának történeti vázlata"] , Új M. Sion 1877, Századok 1891, Kat. Szemle 1892-94.) Fő művei: Általános földrajz az algymn. I. oszt. számára (Pest, 1851); Schmid Kristóf ifjusági iratai (uo., 1859-60); Egyetemes földrajz középtanodai használatra (uo. 1862); Latin verstan algymn. használatra (uo., 1862); Világtörténelem a kath. tanodák számára (Vaszary Kolossal, uo., 1863); VII. Pius pápasága (Bp., 1876); IX. Pius pápasága (uo., 1878-80); XIII. Leó pápa élete (uo., 1887); A zalavári apátság története (In.: PRT VII. köt.) Szerkesztette az "Ifjusági Plutarch"-ot Pápán (Vaszary Kolossal és Méry Etelével 1858-60), a "Szünórák"-at Pesten (1862), a Katholikus Néplapot (1865-72), a Katholikus Lelkipásztort (1866-68), a Szt. István Társulat Naptárát (1865-75).

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1850/64. • Berkó-Legányi 81. • Schermann 33-34. • Tamás Vazul: F. T. élete és irodalmi munkássága In: PRT VI/B. 716-738. • Türr. évk. 1988.. 215.

(M. Zs.)GÁL Tinka Etelka (Rinyaszentkirály [Somogy vm.], 1911 - Kaposvár, 1983 ): mennyiségtan-természettan sz. tanítóképző intézeti tanár. A csurgói ref. gimn.-ban érettségizett 1929-ben. 1929-ben a bp.-i tudományegyetem Középiskolai Tanárképző Intézetének mennyiségtan-természettan szakára iratkozott be, s 1934-ben szerzett oklevelet kitűnő eredménnyel. A pápai ref. tanítónőképzőbe 1940-ben került, s itt tanított 1948-ig, az iskola megszűnéséig. 1948-58-ig az Áll. Tanítóképző Intézet tanára volt, 1958-67-ig a Petőfi Gimn.-ban dolgozott. Nyugállományban Kaposvárott 1967-83-ig.

              IROD.: Koll. ért. 1941/48. • Petőfi emlk. 1994. 62.

(G. S.-né)GALÁNTAI István (Székesfehérvár, 1909 - Pápa, 1978): magyar-német-francia sz. közép-iskolai tanár. Debrecenben, Marosvásárhelyen és 1947-től a pápai bencés gimn.-ban tanított. 1948-ban az államosított intézménynek ő lett az első ig.-ja. Ezt a tisztséget 1948-68-ig töltötte be. Ig.-ként jelentős érdeme volt abban, hogy az 1950-től Türr István Gimn.-ként működő intézet a megye egyik legjobb középiskolája lett. Mint kitűnő nyelvtanár szaktárgyain kívül számos idegen nyelvet (német, szlovák) beszélt, s sok tehetséges fiatalt indított el a nyelvtudást igénylő pályákon. Szerkesztette a Türr István Gimn. évkönyvét (1959-60, kézirat) S.: P., Alsóvárosi t. Műve: Munka, agitáció, nevelés = Köznevelés 1958/20. sz. 152.

              IROD.: Bibliográfia 1975. 21. • Márkus Zoltán: Csöpi bácsi (G. I.) = Megyei Ped. Körkép 1988/5. sz. • Türr emlk. 1988. 216.

(T.Gy.)GALLÓ Pál Miklós (Abony, 1907 - Pápa, 1986): magyar-történelem sz. tanítóképző intézeti tanár. Középisk. tanulmányait a ceglédi Kossuth Lajos Gimn.-ban végezte. 1925-ben érettségizett, majd beiratkozott a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-történelem szakára. Itt 1930-ban szerzett középiskolai tanári diplomát. Az Apponyi Koll. elvégzése után tanítóképző intézeti tanári oklevelet kapott. 1933-35-ig a jászberényi, 1935-59-ig a pápai áll. tanítóképző tanára, az 1950-es években ig.h. is. A tanítóképző megszünésétől, 1959-67-ig a Petőfi Gimn. tanára. Nyugdíjasként Pápán élt. S.: P., Kálvária t.

               IROD.: Hermann 1995. 36. • Petőfi emlk. 1994. 62. • Tanítóképző ért. 1935/59.

              F.: Felesége, G. Mika Erzsébet szóbeli közlése. (1995)

(T.Gy.)GÁTI Lenke, Fazekas Gáborné (Csesznek, 1912 - Pápa, 1985): tanító. Az elemi iskolát Szeresenyben, a polgárit és a tanítóképzőt a pápai Ref. Nőnevelő Intézetben végezte. Képesítése megszerzése után néhány évet Csetényben és Mezőlakon a ref. elemi isk.-ban tanított. 1938-ban levelező hallgatóként gép- és gyorsírásból tanítói oklevelet szerzett. Ezeket a tárgyakat tanította elébb testvére, Gáti Samu magániskolájában, majd 1952-79-ig a pápai Gép- és Gyorsírói Irodakezelői Szakiskolában. Nyugdíjazása után még 12 évig nevelő volt a Jókai Közgazd. Szakközépiskola Leánykoll.-ában.

               IROD.: Közg. tört. 1989.

(G.S.-né)GÁTI Samu (Csesznek, 1914 - Pápa, 1971): gép- és gyorsíró tanító, magyar-angol sz. középiskolai tanár. Református tanítócsaládból származott. Középisk. tanulmányait a pápai Ref. Koll.-ban végezte. Hat diplomával rendelkezett, az elsőt 1934-ben (gyorsírás), az utolsót 1950-ben (magyar-angol szak) szerezte. 1937-ben egy évre ösztöndíjjal Skóciába ment. 1939-ben magániskolát nyitott gyors és gépírásból. Tagja volt a Gyors- és Gépírók Országos Választmányának, az Országos Gép- Gyorsíró Versenybizottságnak. 1946-ban elvégezte a ref. teológiát, de nem végzett lelkészi tevékenységet. 1950-ben magániskoláját Gyors- és Gépíró és Irodakezelői Szakiskola néven államosították. Még ebben az évben diplomát szerzett magyar és angol nyelvből, ettől kezdve ezeket a tantárgyakat óraadóként tanította a város két középiskolájában. 1954-60-ig a pápai Petőfi Sándor Gimn. tanára. Kitűnő művészi érzékű amatőr fotós volt. Felvételeiből 1961-ben városi kiállítás nyílt. Az iskolaváros számos rangos eseményét megörökítette, leltárt készített a város műemlékeiről. Fő művei: A pápai műemlékházak leltára (kézirat, é. n.); Dokumentumfilm a pápai március 15-i ünnepségről (Pápa, 1936. a DREK Könyvtárában.); A tízujjas gépírás technikai alapjai. (kézirat. Pápa, 1941)

              IROD.: Hermann 1995. 40. • Koll. ért. 1937/48. • Közg. évk. 1989.

              F.: Gáti Samuné: A Pápai Gép- és Gyorsíró és Irodakezelői Szakiskola rövid története (kézirat a Jókai Mór Közg. Szakközépisk. irattárában) 1989.

(G.S.-né)GÁTY (Gáthy) Zoltán (Ajka, 1856 - Pápa, 1928): ének- és zenetanár, karnagy. A Zeneakadémián 1884-ben szerzett diplomát Erkel Ferenc tanítványaként. Késmárky Árpáddal megalapította Bp.-en az Első Magyar Zeneiskolát. Pályáját a pápai Ref. Nőnevelő Intézet Tanítónőképzőjében kezdte 1890-ben. Volt karvezető s gyakran hangversenyt adó hegedűművész. A Ref. Főiskolán az 1901-02 tanévben 83 tagból álló énekkart szervezett, mellyel többször szerepelt. Pályája kezdetén zenetanfolyamot indított, melynek legjobbjai alkották a 25 fős zenekart. Vizsgadarabját 1894-ben a bp.-i Vigadóban adták elő, a művet Erkel Gyula vezényelte. Másik művét 1918. január 15-én, a pápai kőszínház mutatta be a szerző vezényletével s tanítványai közreműködésével. 1926-ban vonult nyugalomba. Tanári pályája során mindvégig meghatározó személyisége volt a város zenei életének. Fő művei: Magyar Nyitány (Bp. 1894); Ima a békéért (Pápa, 1918).

              IROD.: Centenárium 1995. 50. • Dtúli Prot. Lap 1928. 142. • Koll. tört. 1981. 360. • PH 1928. július 21. (nekrológ).

              F.: Nádasdy Lajos: Pápa zenekultúrájának története. 1981., 149. JMVK Helyismereti Gyűjtemény M.093. (kézirat)

(T.Gy.)GERENCSÉR Attila (Kecskemét, 1934 - Pápa, 1992): tanító (1956, Pápa), ált. isk. magyar-történelem (1963, Pécs) és eszperantó (1980, ELTE) sz. tanár. 1953-ban tett érettségi vizsgát a Türr István Gimn.-ban. 1955-56-ban mint képesítés nélküli nevelő Somlóvásárhelyen, 1956-92-ig az Erkel Ferenc Ének-Zenei Ált. Isk.-ban tanított. A 60-as évek közepén TIT-tanfolyamot is vezetett. Munkája elismeréseként "Kiváló Tanár" kitüntetését az Országházban vehette át (1971). Emlékét őrzi a róla elnevezett városi helyesírási verseny. Műve: Irassunk-e röpdolgozatot? = Köznevelés, 1963/ 10. sz. 378.

              IROD.: Bibliográfia 1975. 27.

              F.: Erkel Ferenc Ének-zenei Ált. Isk. irattára. (1995)

(T.Gy.)GERGELY Ferenc (Pápa, 1916 - Toronto [Kanada], 1974): biológia-földrajz sz. középisk. tanár, bölcsészdoktor. Tanulmányait a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte s 1939-ben kapott tanári diplomát. 1939-41-ig óraadó tanár Pápán a Városi Iparostanonc Iskolában. 1941-46-ig rendes tanár az újverbászi (Bács-Kiskun m.) Áll. Gimn.-ban. 1946-48-ig a pápai ref. ált. isk. megbízott ig.-ja. 1948-49-ben besegítő tanár a II. sz. Fiúiskolában, majd az Áll. Gimn.-ban. 1952-56-ig a pápai Petőfi Sándor Gimn. tanára. Részt vett a pápai 56-os eseményekben. A forradalom leverése után elhagyta az országot. Torontóban telepedett le, s ott térképészként dolgozott. Öngyilkos lett.

              IROD.: Petőfi emlk. 1994. 62.

              F.: Dr. Csekő Tiborné ny. gimn. tanár szóbeli közlése (1996).

(T.Gy.)GERGELY Ferenc (Körmöcbánya, 1888 - Pápa, 1945): gyakorló iskolai tanító. 1928-45-ig ő volt a Pápai M. Kir. Áll. Tanítóképző Intézet egyik legtekintélyesebb egyénisége. Országosan használták a nyomtatásban közrebocsátott tanmeneteit, melyekkel elsősorban összevont tanulócsoportokban tanító vidéki kollégáin igyekezett segíteni. Széleskörű pedagógiai, didaktikai tudását mint szakfelügyelő szívesen adta át másoknak. 1945-ben a bombázás áldozata lett. Fő művei: Sarudy-Gergely-Kaposy: Vezérkönyv a fogalmazáshoz. (Pápa, 1928); Gergely-Kaposy: Illusztrált természetrajzi vázlatok (Pápa, 1931); Beszéd és értelemgyakorlatok a III. osztályban (Pápa, 1931).

              IROD.: Huszár János: Nagy egyéniségek a pápai iskolák katedráin = Megyei Ped. Körkép 1989/34. sz. 48. • Tanítóképző ért. 1929/45.

(H.J. )GONDOL Gábor (Balatonhenye, 1824 - ?, 1896 után): főiskolai tanár. Veszprém megyei lelkészcsaládban született, 1834-ben iratkozott be a pápai ref. főiskolára, elvégezte a gimnáziumot és a jogi tanfolyamot. 1846-ban ügyvédi oklevelet nyert, a Helytartótanácshoz került fogalmazónak. Ennek megszűnése után a Fejér megyei Baracskán, később Székesfehérvárott ügyvédi gyakorlatot folytatott. A pápai jogakadémia 1. tanszékén 1861-1869-ig adott elő; 1869 elején honvédelmi miniszteri titkárrá nevezték ki, s lemondott tanári állásáról.

              IROD.: Koll. évk. 1981. 166.

(T.Gy.)GRÁTZER János (Dévény, 1880 - Pápa, 1966): ig.-tanító. Az érsekújvári róm. kat. tanítóképzőt elvégezve Szögszelőcén (Nyitra megye) dolgozott három évig. 1904-ben a pápai róm. kat. iskola ig.-tanítójának választották. Laptulajdonos és szerkesztő is volt. 1914-től a Pápa és Vidéke c. hetilapot szerkesztette, cikkei itt jelentek meg. Sírja: P., Kálvária t.

              IROD.: Róm. kat. ért. 1914/15. 87. • Veszprémmegyei fejek 1929.

(M.S.K.)GYZDAWITH Péter: az 1530-as években az első ismert nevű pápai iskolamester, aki már Luther követője. Thurkowith Miklós budai kereskedő mostohatestvére volt. Egy Nádasdy Tamáshoz küldött 1535-ös levelében így írta alá nevét: "ludi magister et capellanus sed non papisticus", azaz "iskolamester és káplán, de nem pápista".

              IROD.: Koll. tört. 1931. 19. • Koll. tört. 1981. 13. • Kövy Zsolt (szerk.): A pápai Református Gyűjtemény. (Pápa, 1987) 13.

(M. Zs.)GYENESE Gizella (Pápa, 1911 - Pápa, 1985): matematika-fizika sz. ált. isk. tanár. A tanítóképzőt 1931-ben a pápai Ranolder Intézetben végezte. Tanítói állást 1945-ben az intézet iskolájában kapott. 1951-54-ig a bp.-i Pedagógiai Főiskola hallgatója volt. 1954-ben kapott tanár oklevelet. 1956-58-ig Nagygyimóton, 1958-68-ig Pápán a Zalka Máté Ált. Isk.-ban tanított. Tanítványai többször nyertek matematikai tanulmányi versenyeket. 1968-78-ig nyugdíjasként a Vámos Ilona Leánykoll.-ban volt nevelőtanár. S.: P., Kálvária t.

              F.: Zalka Máté Ált. Isk. irattára. • Gyenese Beáta tanítónő írásbeli közlése. (1995)

(F.E.)GYÖRÖK Leó Tivadar (Lőcse, 1876 - Keszthely, 1945): földművesiskolai tanár, kertész. Tanulmányait a Kertészeti Tanintézetben, majd ösztöndíjjal Párizsban folytatta, ahol parktervezést, díszkertészetet és pomológiát tanult. Hazatérve földműves-iskolák kertészeteiben dolgozott. Pápán 1903-09-ig működött. 1913-tól a kassai Gazdasági Akadémia kertészeti előadója. Később a mosonmagyaróvári, majd 1919-től a debreceni Gazdasági Akadémián oktatott. 1937-től nyugállományban.

              IROD.: Koll. ért. 1903/09. • MÉL I. 1967. 646.

(T.Gy.)GYŐRY Elemér (Takácsi, 1891 - Bp. 1978): teológiai tanár, ref. püspök. A teológiát Pápán és Genfben végezte. Több helyen volt lelkész (Nagyigmánd, Hetény, Komárom). 1926-ban teológiai magántanári képesítést szerzett, s a pápai főiskolán lett tanár. 1928-43-ig - nyugalomba vonulásáig - Pápán lelkész. A dunántúli ref. egyházkerület 1935-ben lelkészi főjegyzővé, 1943-ban püspökké választotta. Számos írása jelent meg egyházi lapokban. Fő művei: Evangelizálás a ref. egyházban (Pápa, 1926); Bizonyságtevés (Pápa, 1928); A vasárnap megünneplésének akadályai (Pápa, 1935); Az Egyezmény előzményei In: Képes Kálvin kalendárium az 1978. évre (Bp. 1977)

      IROD.: Gy. E. = Ref. Egyház 1979/1. sz. 8-9. • MÉL IV. kieg. 1994. 336.

(T.Gy.)GYURÁTZ Ferenc (Alsóbük, 1841 - Pápa, 1925): ev. lelkipásztor, hittanár, püspök. A soproni líceumban érettségizett, teológiai tanulmányait Sopronban és Halléban végezte. Előbb a kővágóörsi algimn., majd a beledi ev. isk. hitoktató-lelkésze. 1878-95-ig lelkipásztor és hitoktató Pápán. Mint tapasztalt pedagógus fontosnak tartotta a tanítási óra ideális körülményeinek megteremtését (tanterem-kettéosztás, csoportbontás). 1895-ben a Dunántúli Ev. Egyházkerület püspökké választotta. Ezt a tisztséget haláláig betöltötte. Nevéhez fűződik a pápai templom, az isk. és a paplak építése, valamint a kőszegi Nőnevelő Intézet létrehozása. Egyházi tisztsége mellett széles körű társadalmi és irodalmi tevékenységet fejtett ki. Tagja volt a Pápai Áll. Tanítóképző Intézet Igazgatótanácsának és tiszteletbeli elnöke a Jókai Körnek. Kővágóörsön az egykori algimn. falán emléktábla, Pápán az ev. templom előtt álló mellszobor, valamint a nevét viselő utca, Kőszegen a róla elnevezett nőnevelő intézet őrzi emlékét. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: A szabadkőművességről (Pápa, 1886); A hit oltára (Bp., 1887. II. kiad uo. 1894); Luther Márton (Pápa, 1888); Kézi ágenda (uo., 1889. III. kiad. 1916); Gusztáv Adolf svéd király élete (uo., 1892); Lelkivezér (uo., 1894); Hősök kora (uo., 1911)

              IROD.: Hermann 1995. 39 • Németh Tibor Miklós: "A Krisztus arcát mintázó élet": Gy. F. püspök emlékezete (1841-1925) In.: Evangélikus naptár. Bp., 1991. • Payr Sándor: Gy. F. életrajza. Sopron, 1931. • Zoványi 1977. 235.

(Sz.G.)HADHÁZY Ilona, Nagy Lázárné (Kunszentmiklós, 1901 - Szentendre, 1980): szakközépisk. tanár. A középiskolát 1911-19-ig a bp.-i Veres Pálné Gimn.-ban, az Iparművészeti Főiskolát 1919-25-ig Bp.-en végezte. Középiskolai tanári oklevelét 1925-ben kapta. 1925-48-ig Pápa Város Nőiskolájában tanított művészettörténetet, textilanyag-ismeretet és kézimunkát. 1948-ban saját és tanítványai legszebb művészi munkáival részt vett a város nagysikerű centenáriumi kiállításán. 1948-49-ben a II. sz. Áll. Ált. Iskolában, 1949-57-ig az Áll. Tanítóképző gyakorlóiskolájában és a képzős osztályokban rajzot tanított. Nyugdíjazása után Szentendrén élt. Művei: iparművészeti alkotásai Pápán, Bp.-en és Szentendrén magángyűjtőknél találhatók.

              F.: Leánya, Réthey Prikkel Lajosné, Nagy Judit írásbeli közlése. (1995). • Tanítványa, Hajnal Erzsébet pápai lakos közlése. (1995)

(T.Gy.)HAJDÚ Lajos (Debrecen, 1915 - Pápa, 1971): mezőgazdasági mérnök, növénytermesztés és üzemtan sz. szakközépiskolai tanár, technikumi ig. Mezőtúrról jött Pápára, 1958-71-ig volt a pápai Mezőgazdasági Technikum ig.-ja. Jelentős érdemei voltak az iskolafejlesztésben, a színvonalas technikusképzés megteremtésében. Az iskolát bővítette, épületeit korszerűsítette, fejlesztette az intézet tangazdaságát, bevezette a nyári egy hónapos gyakorlati képzést. Az isk.-ban korszerű könyvtárat alakított ki. Munkatársaival együtt megszervezte a megye öt településén az isk. kihelyezett tagozatát. (Lázi, Lovászpatona, Nagyalásony, Zirc, Veszprém). S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Mezőg. tört. 1992. 63-77.

              F.:Batthyány Lajos Mezőg. és Keresk. Szakközépisk. levele.

(M.S.K.)HAJNAL Ferenc (Pápa, 1891 - Pápa, 1949): róm. kat. kántortanító, népisk. ig. Tanítói oklevelét 1911-ben, a Pápai Áll. Tanítóképző Intézetben kapta. 1912-15-ig osztálytanító volt az ugodi róm. kat. elemi isk.-ban, majd 1915-28-ig a zámolyi népisk.-ban kántortanító. 1928-44-ig a pápai Szent István plébániatemplom kántora, 1944-48-ig a kat. elemi isk. ig.-ja. (Felügyelete alá tartozott még a Ranolder Intézet gyakorló iskolája, valamint a Török Bálint utcai és a Műtrágyagyári Elemi Népisk.) 1948-49-ben az I.sz. Áll. Ált. Isk. osztálytanítója. Pályáját hirtelen bekövetkezett halála szakította félbe. S.: P., Kálvária t.

              F.: Hajnal Erzsébet ny. pénzügyi előadó szóbeli közlése.

(T.Gy.)HALASI István (Lábatlan, 1822 - Pápa, 1894): tanító, tankönyv-író. 1877-ben kapott kisdedóvói oklevelet. Ugyanebben az évben óvodát vezetett Budán. 1848-ban nemzetőr, a kormány hivatalos lapjának a "Közlöny"-nek a munkatársa. A szabadságharc leverése után több helyen tanított. 1857-ben választották meg Pápán a ref. elemi isk. tanítójának. 1871-ben földrajztanár a "tanítóképezdei tanfolyamon." 1872-ben megjelent öt népiskolai tankönyve. 1886-ban a pápai ref. Tanítóképző Intézet gyakorlatvezető tanára. Tagja a Dunántúli Ref. Egyházkerület tanterv-előkészítő bizottságának. Az 1888-ban megjelent tanterv egyik értelmi szerzője és aláírója. Ő szerkesztette Pápán az Egyházmegyei Népiskolai Közlöny c. lapot. Fő művei: Földrajz népiskolai tankönyvűl VI. oszt. számára (Pápa, 1872); A keresztyén egyház történetének rövid vázlata (uo., 1883, 1888); Természettan... népiskolák V-ik és VI-ik oszt. számára (uo., 1875); Földrajz. (uo., 1884); Polgárjogok és kötelességek rövid ismertetése népiskolák V. VI. oszt. és az ismétlőiskolások számára (uo., 1889); Kis gazdaságtudomány (6. kiad. uo., 1891)

              IROD.: Balassa Benő: Kiváló gyakorló pedagógusok a XIX. században : H. I. pápai tanító = Megyei Ped. Körkép 1986/3. sz. 15. • MÉL 1982. I. 660-661

(B.B. )HALMOS László (Bakonysárkány, 1931 - Bp., 1991): kémia-biológia sz. középisk. tanár, kollégiumi nevelő, gimn. ig. Tanulmányait Nagyváradon, Szentendrén és Bp.-en a Toldy Ferenc Gimn.-ban végezte. 1950-54-ig állami ösztöndíjasként Kazanyban szerzett középiskolai tanári diplomát. 1954-57-ig a keszthelyi Vajda János Gimn., 1957-58-ig a nemesgulácsi ált. isk. tanára. 1958-61-ig a Türr Gimn. tanára, a Bocsor István Fiúkoll. nevelőtanára, óraadó a Petőfi Sándor Gimn.-ban. 1961-63-ig a várpalotai Thury György Gimn. ig.helyettese. 1963-ban családjával együtt Bp.-re költözött felesége szülői házába. 1963-74-ig Bp.-en középiskolai tanár, 1974-83-ig a bp.-i Szerb Antal Gimn. ig.-ja. 1983-90-ig a bp.-i XVI. ker. pedagógiai felügyelője, majd a Pedagógiai Kabinet vezetője. Közéleti ember volt (kerületi, fővárosi tanácstag, minisztériumi szakmai tanácsadó). 1991-ben súlyos betegségben hunyt el.

              F.: Felesége, Halmos Lászlóné Palkó Ilona középiskolai tanár írásbeli közlése. (1995)

(T.Gy.)HANDL Margit (Marosvásárhely, 1910 - Pápa, 1972): biológia-földrajz-kémia sz. középiskolai tanár. Nevelői pályáját 1935-ben kezdte. 1935-48-ig a pápai Ranolder Intézet tanára volt. Először a Jókai Áll. Ált. Isk.-ban, majd a Közgazdasági Technikumban, 1961-67-ig a Petőfi Sándor Gimn.-ban tanított. Órái mind didaktikai, mind tartalmi szempontból mintaszerűek voltak.1967-72 között a Vámos Ilona Leánykoll.-ban volt nevelőtanár. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: Közg évk. 1989. 48. • Petőfi emlk. 1994. 63.

(G.S.-né)HARRER Margit, Kiss Zoltánné, Kőháti Jenőné (Pápa, 1909 - Bp., 1969?): földrajz-természetrajz sz. középisk. tanár, iskolaig. A tanítóképzőt 1929-ben a pápai Ranolder Intézetben végezte, 1934-ben földrajz-természetrajz sz. tanári diplomát szerzett Szegeden. 1935-48-ig a pápai áll. leánypolgári isk. tanára, majd 1948-tól nyugdíjazásáig a II. sz. Áll. Ált. Leányisk. ig.-ja volt. S.: Kálvária t.

              IROD.: Áll. polg. isk. ért. 1935/48. • Ranolder ért. 1920/29.

(F. E.)HARSÁNYI Sándor (Rábakecöl, 1915 - Tapolca, 1977): középisk. matematikatanár. Tanulmányait a rábakecöli róm. kat. népiskolában kezdte, a honvéd hadapród-iskolában folytatta, majd tisztiiskolát végzett. 1937-47-ig katonai szolgálatot teljesített. 1947-től Pápán a róm. kat. elemi, ill. I. sz. isk.-ban, a Türr Gimn.-ban (1950-57), Káptalanfán (1957-59), Sümegen (1959-62) és nyugdíjazásáig Pápán, a Jókai Mór Közgazd. Szakközépiskolában tanított (1962-75). Pápát büntetésből - az 1956-os forradalomban való résztvétele miatt - kellett 5 évre elhagynia. 1947-ben tanítói, 1958-ban matematika szakos középiskolai oklevelet szerzett az ELTE-n. Ig.-ja volt a pápai Pedagógus Otthonnak (1956), évtizedeken át részt vett Pápa népművelésében színjátszóként, rendezőként és énekkari tagként. Rendezői képesítést is szerzett. 1949-ben a Pedagógus Szakszervezet helyi csoportja vezetésével nagy sikerrel adta elő Gogol: A revizor c. darabját. Az énekes darabokban is kitűnő alakítást nyújtott. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: Közg. évk. 1988. 49. - Petőfi emlk. 1994. 21. • Pápai színjátszás 1988. 111. • Türr. évk. 1988. 153.

              F.: A Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola irattára (1994).

(T.Gy.)HATVANI Lajos (Makó, 1876 - Pápa, 1939): tanítóképző intézeti ének-zenetanár. Koessler Jánosnál tanult zeneszerzést. Sepsiszentgyörgyön, a tanítóképzőben tanított. 1920-ban Erdélyből kiutasítva került Pápára, a M. Kir. Áll. Tanítóképző Intézethez zenetanárként. Érdeme, hogy a tanítójelöltek részére Pápán megszervezte a kántorképzést. 1927-től több kitűnő kántortanítót nevelt. Tizenhat évi pápai tanári pályája során szolgálatával három területen tűnt ki kortársai közül: éveken át nagyszerű orgonaképzést nyújtott a kántori pályára is készülő tanítójelölteknek; ő volt az egyetlen tanítóképző-intézeti tanár az országban, aki a huszas években már relatív szolmizációs módszerrel tanított; megalapította és vezette a Kárpát Dalkört, mellyel a városban, valamint a régióban figyelemre méltó eredményt ért el. S.: P., Alsóvárosi t. F művei: Preludiumok (Pápa, é. n.); Kárpát keringő (Bp., é.n.); Virágszirmok (Bp., é.n.); Ilonka keringő (Bp., é.n.)

              IROD.: Kalmár Márton: Adalékok Pápa zenekultúrájához. In.: Centenárium 1995. 50.

              F.: Volt tanítványa, Fonay Tibor magángyűjteménye. (Tapolca, 1994)

(T.Gy.)HAVASI Luciusz Gottfrid (Győr, 1901 - Phalma, 1966): bencés szerzetes, latin-történelem sz. középiskolai tanár. 1946-48 között állt a pápai bencés gimn. élén. Az államosítás után a nagymányoki ált. isk.-ban tanított (1950-53). 1963-tól nyugállományban.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1946/48. • Berkó-Legányi 178.

(M. Zs.)HEGEDŰS Márta, Kositzky Attiláné (Szeged, 1941 - Pápa, 1984): biológia-földrajz sz. középisk. tanár. Diplomáját 1965-ben a szegedi egyetemen szerezte. Munkahelyei: martfűi Cipőipari Szakközépisk. (1965-67), Szolnok, Pápakovácsi, Nemesszalók, Pápa, Bp. egy-egy ált. iskolája (1967-80). 1980-84-ig a pápai Zalka Máté Ált. Isk. tanára volt.

              F.: Zalka Máté Ált. Isk. irattára.

(T. K.-né)HEISZLER József (Nagykároly, 1819 - ? , 1901): ref. főiskolai teológiai tanár. A róm. kat. vallású ifjú piarista szerzetes lett. 1848-ig egy pesti gimn.-ban tanított. A forradalom évében beállt a hadseregbe és részt vett a Jellasics elleni hadjáratban. 1849-ben ref. vallásra tért át. 1849-51-ig ref. lelkész volt Pécselyen. 1851-ben meghívták a Pápai Teológiai Akadémiára, ahol előbb ideiglenesen, majd véglegesen a szentírásértelmezés rendes tanárává választották. Fő szakterülete az egyháztörténet, a hébér exegézis és a régiségtan volt. 1854-től mocsoládi, majd gyönki lelkész, 1860-tól a sárospataki ref. főiskola teológiatanára. Fő művei: A keresztyén egyház története.(Sárospatak, 1864.); Exegetikai felolvasások Pál apostol Római levele felett. (Sárospatak, 1866.)

              IROD.: Koll. tört. 1981. 243.

(T.Gy.)HEITLER Lászlóné LÁSD Erdélyi IlonaHENCZE Béla (Lécfalva, 1900 - Pápa, 1972): magyar-francia sz. középisk. tanár. Iskoláit Sepsiszentgyörgyön végezte, Bp.-en tanári oklevelet szerzett, később Genfben francia irodalmat tanult. Szekszárdon, Budapest-Mátyásföldön, majd Désen tanított. 1945-72-ig Pápán élt. 1947-52-ig a ref. gimn. ig.-ja. 1952-től nyugdíjba vonulásáig a Türr István Gimn. tanára. Néhány évig megyei magyar szakos szakfelügyelő is volt. Szerkesztette a Pápai Kollégiumi Lapokat. Fő művei: Kazinczy és a francia felvilágosodás (doktori ért. Bp., 1928); Az ifjúsághoz = Pápai Kollégiumi Lapok 1948. március 15. 1.

              IROD.: Hermann 1995. 42. • Koll. ért. 1945/48. • Türr évk. 1988. 216.

(T.Gy.)HERMANN Sarolta, Lampérth Sándorné (Pápa, 1899 - uo., 1978): tanítónő. 1917-ben került a pápai ref. elemi isk.-hoz. Az államosítás után az intézet jogutódjában, a Zalka Máté Ált. Isk.-ban folytatta tanítói munkáját. Innen ment nyugdíjba. Több évtizedes pályája során az első osztályosok tanítására specializálta magát.

              F.: Zalka Máté Ált. Isk. irattára (1995)

(H. J.)HÉRINTS Lajos (Farád, 1902 - Tapolca, 1973): gazdász-tanár. 1941-62-ig tanított Pápán. Szakismeretét, tanítási rutinját jól kamatoztatta az 1950-es évek közepén induló felnőtt-oktatásban. S.: tapolcai t.

              IROD.: Mezőg. tört. 1992. 75.

              F.: Mezőg. irattára .

(M.S.K.)HERZ Dávid (Adony, 1844 - Bp., 1931): középisk. rajztanár, ipariskolai ig., festőművész. 1860-tól a bécsi képzőművészeti akadémián tanult, majd 1871-től fél évszázadon át Pápán rajzpedagógusként működött. 1895-1929-ig az Ipariskola ig.-ja. Jelentős érdemei voltak az 1911-ben megnyílt Anna téri ipariskola létrehozásában és működtetésében. Fő művei: Számos oltár- és arcképet (pl. Bocsor Istvánról), valamint díszletet és függönyt festett a pápai színház számára 1880-ban. Freskói, - melyek a régi zsidó sírkert ravatalozóját diszítették - elpusztultak. Az iparostanonc-iskola huszonöt éves története In: Tanonciskola ért. 1909. 5-13.

              IROD.: Láng Jehuda 1972. 85. • Művészeti Lexikon 1981. III. 376.

              F.: Szalai Antal: Adalékok a pápai autonóm ortodox izraelita egyházközség életéből (kézirat, Pápa, 1994)

(M. S. K.)HILLER Annunciáta (?, 1865 - Pápa, 1946): irgalmasrendi nővér, magyar-történelem és kézimunka sz. középiskolai tanár. A Pázmány Péter Tudományegyetemet 1888-ban végezte el. Két évig Grazban tanított. 1910-16-ig az irgalmas nővérek pápai, 1916-30-ig a bp.-i tanítóképzőjében volt intézeti tanár. 1930-39-ig ismét Pápán a Ranolder Intézetben tanított, majd haláláig ellátta a bentlakó növendékek felügyeletét. S.:P., Kálvária t.

              IROD.: Ranolder ért. 1909/11, 1915/16, 1930/39.

(F.E.)HOFFMANN Anna Erzsébet (Bp., 1898 - uo., 1972): irgalmasrendi nővér, mennyiségtan-természettan sz. középiskolai tanár. 1923-ban fejezte be tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1923-32-ig az irgalmas rend bp.-i intézetében, majd 1932-35-ig a pápai Ranolder Intézet tanítónőképzőjében és polg. isk.-jában tanított. 1935-72-ig Bp.-en élt. S.: Bp., Farkasréti t.

              IROD.: Ranolder ért. 1932/33.

(F.E.)HORVÁTH Detre (Teodorik) Mihály (Győrszentmárton, 1893 - Phalma, 1962): bencés szerzetes, földrajz-történelem sz. tanár, bölcsészdoktor. 1918-28 között Sopronban, 1928-31 között Kőszegen, 1938-44 között Esztergomban, 1944-48 között Pápán gimn. tanár. 1948-tól Pápa-Kertvárosban lelkész, 1950-62-ig nyugállományban Győrben majd Phalmán. Műve: Pannonhalma útikalauz (Győr, 1961)

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1944/48. • Berkó-Legányi 164.

(M. Zs.)HORVÁTH Endre (Szabás, 1889 - Bp., 1982): magyar-német sz. középiskolai tanár és tanítóképző intézeti tanár, ig., bölcsészdoktor. 10 éves korában cseregyerekként Petbaumban megtanult németül. A középiskolát a csurgói Ref. Gimn.-ban jeles eredménnyel végezte el. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen Eötvös-kollégistaként folytatta, s itt szerzett diplomát. Az első világháború előtt ösztöndíjas hallgató volt Berlinben és Párizsban a Sorbonne-on. Az első világháborút végigharcolta. 1919-ben kapott kinevezést a pápai Ref. Kollégiumba. Előbb gimn.-i tanár volt, majd az 1938-ban tanítóképző intézeti tanári oklevelet szerzett. 1938-48-ig a Ref. Nőnevelő Intézet ig.-ja volt. A Koll. állami kezelésbe vétele után (1952) nyugdíjazásáig a Türr István Gimn.-ban szaktárgyait tanította. 1956-ban az isk. forradalmi bizottságának elnöke volt. 1958-től haláláig Bp.-en élt, ott is van eltemetve. Fő művei: A bakonyalji nyelvjárás (Nyelvészeti Füzetek 34., Bp., 1906); Bessenyei György Társasága (Bp., 1941); P. Szathmáry Károly (Pápa, 1928)

              IROD.: Koll. ért. 1938/52. • Türr. évk. 1988. 153.

(T.Gy.)HORVÁTH István (Győr, 1877 - Pápa, 1944): tanítóképző intézeti tanár, a pápai Róm. Kat. Polg. Fiúisk. ig.-ja. Oklevelét a győri kat. tanítóképzőben szerezte, majd 5 évig tanítóskodott. 1912-ben felvették az Apponyi Koll.-ba, ahol polg. isk.-i tanári képesítést nyert. Közben Kőszegen, Törökbecsén és Zólyomban tanított. 1916-19-ig a zilahi áll. tanítóképző tanára volt. 1919-ben kitoloncolták Romániából, egy évig az esztergomi érseki, 1920-24-ig a pápai áll. tanítóképzőben tanított. 1924-ben magánpolgári isk.-t nyitott Pápán, melyet még abban az évben átvett a kat. egyházközség. (Ebbe olvadt bele az izr. polg. isk.) Ig.-ként felvirágoztatta iskoláját. 1937-44-ig ny. Pápán, a város légoltalmi ügyeit intézte.

              IROD.: Csekő Árpád: H. I. (nekrológ) In: Tanítóképző ért. 1944. 5.

(T.Gy.)HORVÁTH Lajos (Letenye, 1902 - Pápa, 1990): tanító, ált. isk.-i orosz sz. tanár. Középiskolai tanulmányait Varasdon, Nagykanizsán és Pápán végezte. Tanítói oklevelét a pápai M. Kir. Áll. Tanítóképző Intézetben szerezte. 1921-24-ig a pápai Róm. Kat. Elemi Népiskolában tanított. 1924-29-ig a Pest megyei Nyáregyházán, majd Csabdi községben dolgozott. 1936-45-ig az Országos Gyermekvédő Liga farkasgyepűi intézetének ig.-ja volt. Két évi hadifogság után (1945-46) Pápára került. Itt számos ált. isk.-ban tanított. Munka mellett 1953-ban Pécsett, a Pedagógiai Főiskola l. tagozatán orosz nyelvből ált. iskolai tanári képesítést szerzett. A II.sz. Ált. Isk.-ban részt vett az intézet színjátszó körének munkájában. Tanári pályáját 1963-ban a Hámán Kató Ált. Isk.-ban fejezte be. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: Pápai színjátszás 1988. 59.

              F.: A II. sz. Ált. Isk. irattára. - Leánya, Vörösházi Péterné Horváth Ágnes gimn. tanár közlése. (1996)

(T.Gy.)HORVÁTH Lajosné LÁSD Neuberger IrénHorváth Lajosné LÁSD Szalai MáriaHORVÁTH Matild, Vér Gyuláné (?, ? - Pápa, 1991): tanítónő. Tanítói oklevelét a pápai Ranolder Intézetben 1925-ben kapta. 1951-68-ig, nyugdíjazásáig a pápai Gyógypedagógiai Ált. Isk.-ban tanított.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok. • Vörösházi Péterné Horváth Ágnes gimn. tanár közlése (1996)

(T.Gy.)HORVÁTH Timót József (Zalaegerszeg, 1788 - uo., 1844): bencés szerzetes, középiskolai tanár. Tanított a rend esztergomi, soproni és komáromi gimn.-aiban. 1828-32-ig házfőnök és ig. Pápán. Fő művei: In laudem celcissimi I. R. I. principis Pauli Esterházy de Galántha Regni Hungariae quondam palatini (Sopron, 1819); Ode honoribus illustr. et reverend. domini Thomae Kovats archiabbatis oblata a Reg. Minora Gymnasio Papensi occasione solemnis installationis (Győr, 1830).

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1941/42. • Berkó-Legányi 31.

(T.Gy.)HÖCKER Ábel Alajos (Pozsony, 1801 - Pápa, 1848): bencés szerzetes, középiskolai tanár. 1827-31-ig gimn. tanár Pozsonyban, 1831-32-ig teológiai tanár Phalmán, 1841-48-ig házfőnök és ig. Pápán.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1941/42. • Berkó-Legányi 58.

(T.Gy.)HUSZÁR Ilona, Ürmös Lászlóné (Kispest, 1920 - Bp., 1984): polg. isk. magyar-történelem sz. tanár. Tanítónői oklevelét 1940-ben Pápán a Ranolder Intézetben szerezte. Az 1942/43-as tanévben Dékánfalván tanított. 1943-ban beiratkozott a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolára. Tanulmányait Bp.-en 1948-ban fejezte be, képesítését 1948-ban kapta. 1945-48-ig a pápai Ranolder Intézetben, 1948-52-ig a IV. sz. Ált. Isk.-ban tanított. 1952-77-ig (nyugdíjba vonulásáig) a Zalka Máté Ált. Isk. tanára volt. 1959-ben, illetve 1969-ben a Zeneművészek Szövetségétől a Pedagógus Énekkarban nyújtott szerepléséért a Magyar Zenekultúra Szolgálatában Emlékérem bronz, majd ezüst fokozatát kapta.

              IROD.: Büki Ferencné: Búcsúzó pedagógusok Pápán = Napló 1977. júl. 29. 4.

              F.: Önéletrajz. (1980)

(T.Gy.)IHÁSZ Endre (Vanyola, 1914 - Pápa, 1980): tanító. Oklevelét 1934-ben a soproni Ev. Tanítóképző Intézetben szerezte. 1935-38-ig a tapolcafői, 1938-39-ig a vanyolai ev. elemi népisk.-ban kántortanító. 1939-63-ig a hántai elemi, illetőleg ált. isk. nevelője. A II. világháború idején 1943-45-ig frontszolgálatot teljesített a keleti arcvonalon. 1963-1974-ig, nyugdíjazásáig, a pápai Zalka Máté Ált. Isk. nevelője.

              F.: A Zalka Máté Általános Iskola irattára. (1995)

(T.K.-né)ISTENES ISCSEREKOV András (Vothinszkijzavod [Orosz-ország], 1915 - Mezőlak, 1947): középiskolai rajztanár, festőművész. Pápán a Ref. Gimn. diákja 1928-36-ig. Az 1936-42 közötti években a bp.-i képzőművészeti főiskolán Aba Novák Vilmos, Szőnyi István, Varga Nándor Lajos és más mesterek tanítványa. Pápára visszatérve 1943 szeptemberétől ábrázoló geometriát tanított a Ref. Gimnáziumban. Festői pályája sikeresen indult, főiskolásként pályázatokat nyert, a győri Képző- és Iparművészeti Társulat, a bp.-i Műbarát és a Nemzeti Szalon kiállításain valamint pápai tárlatokon szerepeltek képei, közülük több közgyűjtemény, hivatal és műgyűjtő vásárolt. Munkái emlékkiállításon Pápán 1967-ben és 1996-ban voltak láthatók. Körülményeinek és egészségi állapotának romlása érzékeny idegrendszerét súlyosan megviselte. Helyzetéből kiutat nem látva Mezőlak közelében a vonat elé vetette magát.

              IROD.: Heitler László: Istenes Iscserekov András = Művészet, 1967.okt. 17. • Koll. tört. 1981. 400.

(H.L.)IVÁNYOS Józsefné LÁSD Kalmár AlojziaJÁGER Gabriella, Bíró Károlyné (Csót, 1927 - Pápa, 1974): tanítónő. Tanulmányait a pápai Ranolder Intézet tanítóképzőjében végezte. Nevelői pályáját Pápán kezdte, munkahelyei: 1951-55-ig a III. sz. Ált. Isk., 1955-68-ig a kertvárosi, 1968-74-ig a II. sz. Ált. Isk. Tanítói képesítéssel egyaránt oktatott az alsó- és felsőtagozatban is. Az utóbbiban hosszabb időn át testnevelést tanított. S.: P., Alsóvárosi t.

              F.: A hozzátartozók tulajdonában lévő dokumentumok.

(T. Gy.)JANKÓ Félix Gáspár (Dunaszerdahely, 1790 - Celldömölk, 1867): bencés szerzetes, középiskolai tanár. Tanított a rend soproni, komáromi és esztergomi gimnáziumaiban. 1832-36-ig házfőnök és ig. Pápán, majd Phalmán és Celldömölkön rendi lelkész.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1942. • Berkó-Legányi 1986. 41.

(T.Gy.)JANKÓ László (Győr-Révfalu, 1875 - Győr, 1954): régész, tanítóképző-intézeti tanár. Iskoláit Győrben és a Budai Tanítóképezdében végezte. 1897-ben kezdte pedagógiai pályáját Znióváralján (Turóc vm.) az áll. tanítóképzőben. 1899-ben került Pápára, az ugyancsak áll. tanítóképzőbe. Itt 1903-ig a m. nyelv és irodalom, a történelem és a zene tanára, de tanított földrajzot és alkotmánytant is. 1904-től két évet Léván töltött, majd 1906-21-ig ismét a pápai képzőben tanított. 1921-24-ben Győrben, 1924-28 között pedig újra Pápán oktatott. 1928-tól 1934-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig a győri tanítóképző tanára volt. Helyi lapokban számos népszerűsítő publikációja jelent meg. Fő művei: Késő bronzkori urnasírokról Zirc vidékén = ArchÉrt 1911.; Néhány szó Pápa város környékének ősi múltjáról =PH 1912. április 6.; Néhány archeológiai adat Pápa város környékéről = ArchÉrt 1913. 60-70.; Pápai sírmező a régebbi középkorból = Pápa és Vidéke 1921. augusztus 23.; A kisdiósi Petronius-sírkő = ArchÉrt 1928. 207-210.; A pápai avar sírleletek = ArchÉrt 1930. 124-142.

              IROD.: Lapok Pápa történetéből (szerk. Hermann István) 2. szám. (1997) • Mithay Sándor: Emlékezés J. L.-ra 1875-1954. = VMMK 11. (1972) 5-8.

(M. Zs.)JANKOVITS Kálmánné LÁSD Major EtelkaJÁDY József (Sárkeresztúr, ?- ?, 1897): latin-görög sz. középiskolai tanár. 1839-től kezdve gimnáziumi és jogi tanulmányokat végzett Pápán. 1849-51-ig Pesten nevelősködött, egyúttal joggyakornok is volt. 4 évtizeden át tanított a pápai Ref. Gimn.-ban elsősorban latint, görög nyelvet és irodalmat. 1853-56-ig magánúton elvégezte a teológiát, 1857-ben lelkészi oklevelet szerzett. A főiskola tanítóképző intézetében annak megalapításától fogva különféle tárgyakat (gazdaságtan, német nyelv, magyar irodalom) tanított 1891-ig. Fő művei: Tankönyvek: Ékesszólás. (Pápa, 1876. II. kiadás, 1883); A méterrendszer ismertetése. (Bp., 1875); Értekezés: Az okszerű gazdaságtan rövid vázlata. ( Pápa, 1881

              IROD.: Koll. tört. 1981. 255.

(T.Gy.)JÁMBOR Mike Miklós (Sátoraljaújhely, 1909 - Phalma, 1992): bencés szerzetes, magyar-francia sz. középiskolai tanár, bölcsészdoktor. Gimn. tanárként szolgált Pápán (1933-35), Győrben (1935-36, 1937-42), házfőnök és ig. volt Esztergomban 1942-44-ben, főiskolai tanár Phalmán 1944-85 között. Pápán az Iparos Dalkör és a Városi Közművelődési Egyesület karnagya volt. Fő művei: Prohászka Ottokár természetszemlélete (Phalma, 1932); A leventeképzés érdekében (uo, 1942)

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1933/35. • Berkó-Legányi 194. • Egy bencés tanár halálára = Kisalföld 1992. ápr. 28. • Gaál 57-58. • Gulyás (új sorozat) XV. 558. • ItK 1934. (Kozocsa)

(M. Zs.)JÁMPA Oktáviánné LÁSD Csizmadia KláraJÁNDI Bernardin György (Darázsi [Nyitra m.], 1863 - Phalma, 1952): bencés szerzetes, latin-német sz. tanár. Phalmi főisk. tanár (1888-1906) majd gimn. ig. és házfőnök Pápán (1906-10). 1910-18-ig perjel, 1918-20-ban kormányzóperjel Phalmán,1920-50-ig celldömölki apát. (S. ugyanitt a bencés templom kriptájában). Fő művei: Istentiszteleti szertartások a pannonhalmi növendékpapok számára (Győr, 1899); Don Luis Coloma elbeszélései (ford. spanyolból. Bp., 1902. Családi Regénytár 16/7.); Morawski, Marian: Esték a genfi tó partján (ford. lengyelből. Bp., 1904); Coloma, Luis: Spanyol képek (ford. spanyolból. Bp., 1906. Családi Regénytár 48.); Coloma, Luis: Juan Miseria (regény, ford. spanyolból. Bp., 1928); Coloma, Luis: Boy (ford. Gergely Jolán. Bev. J. B. Gy., Bp., 1925)

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1906/10. • Berkó-Legányi 122. • EPhK. 1903. (Hellebrant). • Gulyás (új sorozat) XV. 598. • PRT VI/B.

(M. Zs.)

JÁSZAI József (Rábatamási [Sopron vm.], 1898 - Balatonfüred, 1989): polg. isk. magyar-történelem sz. tanár, ált. isk. ig., múzeumalapító. Kántortanító család gyermeke volt. Tanítói oklevelét a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben szerezte. Polg. isk.-i tanári oklevelét Bp.-en a tanítóképző intézetben kapta. Diplomája megszerzése után Pápán a róm. kat. polg. fiúisk.-ban évtizedeken át tanított. 1945 után a Kertvárosi Ált. Isk. ig.-ja lett, s innen ment nyugdíjba. Itt honismereti szakkört szervezett. A gyermekek szüleik segítségével - elkezdték Pápán és környékén a helytörténeti néprajzi jellegű muzeális tárgyak gyűjtését, mely végül is alapja lett a Helytörténeti Múzeumnak. Fiatal tanítóként legényegyletet vezetett, cserkészparancsnok volt. Énekkart vezetett s számos diákot tanított meg különböző hangszereken játszani. Dolgozott a szövetkezeti mozgalomban, 1960-70-es években tagja volt a Szövetkezeti Tanács Országos Elnökségének is. Egyik alapítója volt a pápai Pedagógus Színjátszó Csoportnak. Nagy sikerrel szerepelt - többek között Gogol: Revizor, Kaszó Elek: Füredi komédiások (1960), és Jókai: A kőszívű ember fiai (1954), című előadásában. Fő művei: A Hanság (Veszprém, 1941.); Rábatamási község múltja és jelene. (Sopron, 1942); Pápa, a katolikus város. (Veszprém, 1942); Csaplár János = Megyei Ped. Híradó, 1971/6. sz. 18-21.; Kisfilmek Pápáról és környékéről (1930-1945).

              IROD.: Bibliográfia 1975. 78. • Deák 1942. 201. • M. Könyvészet 1921-1944. V. 343, 743. • Róm. kat. ért. (Pápa) 1925/48.

              F.: Leánya, Jászai Judit nyugdíjas középiskolai tanár, (Balatonfüred) írásbeli visszaemlékezése (1996). • Tóth Kálmán, a Kertvárosi Ált. Isk. ny. ig.-ja visszaemlékezése (1996)

(T.K-né.)JELENFFY Magdolna, Karlovitz Lászlóné (?, 1912 - Bp., 1974): középisk. testnevelőtanár. 1934-ben Bp.-en a Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát. 1936-42-ig a pápai Ranolder Intézet tanítóképzőjében és líceumában tanított. Az 1951/52. tanévben a Zrínyi Ilona Áll. Ált. Leánygimn.-ban tanított. Pápáról Bp.-re került és nyugdíjazásáig ott dolgozott. S.: Kálvária t., Karlovitz - sírbolt.

              IROD.: Petőfi emlk. 1994. 26., 63. • Ranolder ért. (Pápa) 1938/42.

(F. E.)JILEK Ferenc (Rákosd [Ausztria], 1869 - Pápa, 1946): tanító, a Ref. Elemi Népisk. ig.-ja. (Rab Zsuzsa pápai születésű költőnő anyai nagyapja). Tanulmányait Felsőlövőn végezte. Itt kapott 1888-ban tanítói oklevelet. Egy éves magyarsóki (Nyitra vm.) működése után a pápai ref. egyház iskolájához került. 1889-94-ig osztálytanítóként, majd nyugdíjazásáig ig.- tanítóként dolgozott. Számos tisztséget töltött be Veszprém megyében, a Dunántúli Ref. Egyházkerületben és Pápa városában. Ő volt a pápai Hitelszövetkezet kezdeményezője, majd létrejötte után elnöke. Meghatározó szerepe volt a ref. templom építésének szervezésében is.

              IROD.: Hermann 1995. 48. • Kapossy 1905. 241-245. • Veszprém megyei fejek 1929.

              F.: Unokája, dr. Rab István írásbeli közlése. (1995)

(T.Gy.)JUHÁSZ Imre (?, ? - Bp., 1936): mennyiségtan-fizika sz. tanítóképző-intézeti tanár. 1899-1931-ig tanított a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben. A tantestület egyik legmarkánsabb egyénisége volt. 32 éves működése alatt 946 elemi iskolai tanító képzésében vett részt. Évtizedeken át irányította az Ifjusági Segítőegyesületet, mely sok szegény diáknak tette lehetővé a továbbtanulást. Négy évi munkával összegyűjtötte az I. világháborúban elhunyt egykori növendékek adatait, s 1925-ben az isk. falán emléktáblán örökítette meg nevüket. (Az emléktáblát az orosz katonák 1945-ben összetörték.) Többszáz értékes darabból álló éremgyűjteményét az intézetnek adományozta. 1931-36 között Pápán élt nyugállományban. Hoszszú betegség után Bp.-en hunyt el.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1931. 3., 1936. 75.

(T.Gy.)KÁDÁR Magdolna, Csonka Gyuláné (Újfehértó, 1909 - Bp. 1996): gyakorlóisk. tanítónő, ált. isk. ig. h. Apai ágon ősei 1778-től 1951-ig Kőtelek (Szolnok m.) település tanítói voltak. Oklevelét a kisvárdai tanítóképzőben 1929-ben kapta. 1929-40-ig Újfehértón tanított áll. népisk.-ban. 1932-ben feleségül ment a vele egy tantestületben tanító Csonka Gyulához. 1940-41-ig férjével együtt a Magyarországhoz visszakerült munkácsi tanítóképzőben dolgoztak. 1941-ben férjét behívták katonának, őt pedig saját kérésére Pápára helyezték. 1941-59-ig a pápai Áll. Tanítóképző Intézet gyakorló isk.-jának nevelője, majd vezetője. 1959-68-ig a Killián György Ált. Isk. ig. helyettese. 1989 óta Budapesten élt. Pedagógiai munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Tanár (1956), Munka Érdemrend Ezüst fokozata (1965), arany (1979), gyémánt (1989) és vas oklevél (1994).

              IROD.: Tanítóképző ért. 1947.4.

              F.: Leánya, Györgyi Ferencné Csonka Magdolna gimn. ig. helyettes (Bp. Szilágyi Erzsébet Gimn.) írásbeli közlése.

(T.Gy.)KAJÁRI István (16. század első felében): tanító. A pápai plébános joghatósága alatt működő városi iskola pedagógusa 1508-ban. (Ekkor kelt levelében arról értesíti egyik barátját, hogy a városban és vidékén kitört a pestitjárvány, és a tanulók "szanaszét mentek.")

              IROD.: Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon. (Bp., 1910). 508, 512, 513.

(M.S.K.)KÁLLAY Ödön (?, 1866 - Pápa, 1939): nyugalmazott földmíves-iskolai ig. Négy évtizedig működött a mezőgazdasági szakoktatás területén (hosszú ideig Békéscsabán). A pápai földmívesiskolának 1923-25 között volt ig.-ja, innen vonult nyugdíjba. Tevékenységéért a Ferenc József-rend lovagkeresztjével és gazdasági főtanácsosi címmel tüntették ki. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: PH 1939.

(M. Zs.)KALMÁR Alojzia, Iványos Józsefné (Zsolna, 1915 - Pápa, 1992): gyakorló isk.-i tanítónő. Oklevelét a pápai ref. tanítóképzőben szerezte 1935-ben. Tanított Vindornyalakon (Zala vm.), Gernyeszegen (Maros-Torda vm.) és Pápán az áll. tanítóképző gyakorló isk.-jában. 1959-70-ig a Killián György Ált. Isk. nevelője volt.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok.

(T. K.-né)KALMÁR Anna, Kégl Andorné (Nagykikinda, 1903 - Pápa, 1976): középisk. rajztanár, festőművész. Szabadkán érettségizett 1921-ben. Három évig a müncheni, 1925-től a bp.-i képzőművészeti akadémián tanult, ahol 1929-ben rajztanári képesítést szerzett. 1929-33-ig a Goldberger Gyárban textiltervező, majd Bp.-en, 1939-től Debrecenben, 1941-től Sátoraljaújhelyen önálló festő. 1949-52-ig ugyanott, 1952-54-ig Bakonyjákón, 1954-65-ig a pápai I. sz. Ált. Isk.-ban tanított. Németül és franciául magas szinten beszélt, orosz nyelvből 1951-ben szerzett szaktanári képesítést. Tagja volt a debreceni Ady Társaságnak és a Képzőművészek Szabad Szakszervezetének. Képeivel gyakran szerepelt kiállításokon. S.: P., Kálvária t. Fő művei: Tulipán (vízfestmény, 1932); Öregember (szépia, 1935); Nő az ablak előtt (vízfestmény, 1947); Kislány (tusrajz, 1947); Legény az ablakban (akvarell, 1958); Balatoni táj (akvarell, 1960). A M. Nemzeti Galéria megvásárolta Virágcsendélet c. akvarelljét (1972).

              IROD.: Heitler László: Kéglné K. A. emlékkiállítása Pápán = Napló, 1994. nov. 20. • Hermann 1995. 37. • Lossonczy Tamás: Kéglné K. A. emlékkiállítása a Pápai Helytörténeti Múzeumban.. Pápa, 1977. 1-3.

(H. L.)KALMÁR Antal (Nóráp, 1904 - Pápa, 1976): szakközépiskolai tanár. Tanulmányait a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémián és a bp.-i agráregyetem tanárképző karán végezte. 1951-61-ig a pápai mezőgazdasági technikum tanára. Sírja: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Mezőg. tört. 1992. 72.

              F.: Batthyány Lajos Mezőg. és Kereskedelmi Szakközépisk. irattára.

(T.Gy.)KALMÁR Gusztáv József (Jánosháza, 1892 - Pápa, 1949): bencés szerzetes, történelem-földrajz sz. tanár, bölcsészdoktor. 1918-22-ig gimn. tanár Győrben, 1939-48-ig Pápán. Phalmi főiskolai tanár 1926-30 között. Lelkészként is több ízben szolgált (Tárkány, Csanakfalu, Zalavár, Veszprémvarsány). 1930-ban a M. Földrajzi Társaság tagja. Fő művei: Mo. föld- és néprajza a leánygimn. 1. oszt. számára. (Bodnár Lajossal Bp., 1938); Általános földrajz a gimn. és a leánygimn. 3. oszt. számára (Bodnár Lajossal uo., 1939); A világrészek föld- és néprajza a gimn. és leánygimn. 2. oszt. számára (uo.,1939); Földrajz a kat. polg. fiúisk. 4. oszt. számára (Varga Sebestyánnel uo., 1945); A kárpáti medence és Mo. földrajza a kat. ált. isk. 5. oszt. számára (uo., 1947). Publikációi jelentek meg a pápai bencés gimn. értesítőjében, a Pápa és Vidékében, a Phalmi Szlében és a Kat. Szlében.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1941. • Berkó-Legányi 164. • Gaál 58-60. • M. könyvészet 1939/47.

(M. Zs.)KALMÁR Mihály (Nagykikinda, 1907 - Bp., ?): hegedűtanár, zeneiskolai ig.. Oklevelét a bp.-i Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte 1936-ban. Feleségével, Bocsánczy Erzsébet zongoratanárnővel együtt 1936-ban kerültek Pápára, s 1957-ben mentek vissza Bp.-re. Ezidő alatt a Városi Zeneisk. ig.-ja volt. 1957-től Bp-en az egyik zeneiskolában tanított. A Kalmár házaspár zenei működése igen jelentős volt a város életében, mert megszervezték a Zeneiskolát, ahol már rendszeres tantervi képzés folyt.

              IROD.: Centenárium 1993. • M. Zenei Almanach 1944.

              F.: A Zeneiskola iktatott iratai 101/1951; 1/1957. Sz.n. 1948.tanév végi jelentés 1957.

(T.Gy.)KAPOSSY Lucián (Lovasberény, 1849 - Pápa, 1927): magyar-filozófia sz. középisk. tanár, bölcsészdoktor, a Jókai Kör főtitkára. Eredetileg bencés szerzetesként kezdte tanári pályáját, majd a rendből kilépve megnősült, s ezután lett a Ref. Koll. gimnáziumának tanára. A tanítás mellett városi közművelődési színdarabrendező) és helytörténeti tevékenysége is nagyon jelentős. Ő szerkesztette a város monográfiáját. Művét 1988-ban a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Jókai Kör reprint kiadásban újra megjelentette. S.: P., Alsóvárosi t. Műve: Pápa város egyetemes leírása.(szerk. Pápa, 1905). Szerkesztette a Jókai Kör első 11 évkönyvét.

              IROD.: Hermann 1995. 42. • Jókai Kör emlk. 1993. 186. • Koll. tört. 1981. 201. • Pápai Független Újság 1894. febr. 18. 3. • PH 1927. október 15. (nekrológ)

(T.Gy.)KAPUY Vitál Károly (Toron- tálalmás, 1913 - Phalma, 1995): bencés szerzetes, magyar-német sz. középiskolai tanár. Pápán 1938-45-ig tanított, közben (1939-40) házgondnok is volt. 1945-48-ban Esztergomban, 1957-73-ig Phalmán gimn. tanár, itt később ig. 1975-85 között a Katolikus Iskolai Főhatóság főig.-ja, majd Phalmán nyugdíjas.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1936/48. • Berkó-Legányi 201.

(M. Zs.)KARLOVITZ Lászlóné LÁSD Jelenffy MagdolnaKARTAL Béla (Pápa, 1903 - Pápa, 1961): szakközépisk. tanár, jogászdoktor. Apja Kraft József tanár, tanítóképző-intézeti ig. A pápai bencés gimn. diákja volt, 1920-ban érettségizett. Gazdasági oklevelet 1925-ben a debreceni M. Kir. Gazdasági Akadémián kapott. 1937-ben szerzett jogi doktorátust Pécsett .Tanulmányait itt, és a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte. 1937-ben nevét Kraft-ról Kartal-ra magyarosította. 1943-44-ig a hatvani Áll. Növénynemesítő Intézet ig.-ja volt. 1945-54-ig több helyen dolgozott (Jászberény, Ács, Szombathely). 1951-61-ig a pápai Mezőgazdasági Technikum ig.helyettese volt. S.: P., Alsóvárosi t.

              F.: Batthyány Lajos Mezőg. és Élelmiszeripari Szakközépisk. irattára. (1995) dr. Kartal Béla főorvos (Veszprém) írásbeli közlése.

(T.Gy.)KELEMEN Krizosztom Ferenc (Hahót [Zala m.], 1884 - Pittsburg [USA], 1950): bencés szerzetestanár, phalmi főapát. 1910-16 között Pápán, 1926-28 között Bp.-en tanított, közben lelkész volt Nyalkán (1916-26). Házfőnök és a gimn. ig.-ja Győrben 1928-29-ben. 1933-50-ig phalmi főapát, 1947-től Brazíliában és az USA-ban élt. A nyilas uralom idején saját lakását is megosztotta az apátságban bújtatott zsidó menekültekkel. Személyes utasítására számos üldözöttet mentettek meg Phalmán. Publikációi a Pápa és Vidékében (1915), a pápai bencés gimn. értesítőiben (1915-16) és a Vigiliában (1946) jelentek meg.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1910/16. • Berkó-Legányi 152. • Napló 1996. nov. 5. 6. p. • PRT VI/B. • Várszegi Asztrik: K. K. phalmi főapát. Phalma, 1990. • Vezényi i.m. • Új Idők Lexikona XV.

(M. Zs.)KERECSÉNYI Dezső (Szentgotthárd, 1898 - Péterhegy, 1945): középiskolai, egyetemi tanár, irodalomtörténész, a MTA tagja (1942). Egyetemi tanulmányait Eötvös-kollégistaként végezte. 1922-28-ig Pápán a Ref. Kollégiumban, 1928-tól a bp.-i evangélikus, 1938-tól gyakorló-gimn.-ban tanár. 1943-tól a debreceni egyetemen az irodalomtörténet professzora. Több modern tankönyvet és a középiskolai irodalomtanítással foglalkozó tanulmányt írt, a szövegelemző irodalomtanítás egyik kezdeményezője volt. Műve: Elvi kérdések a régi magyar irodalomban (Bp., 1923)

              IROD.: Keresztury Dezső: Magyar mártír írók antológiája. 1947. • Koll. ért. 1923/28. • MÉL 1981. I. 901-902.

(T.Gy.)KEREKES (Frühauf) István (Mosonszolnok, 1903 - Pápa, 1992): szakközépisk. tanár, ig. h., jogászdoktor. 1922-ben Győrben érettségizett, a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtudományi Karán ügyvédi diplomát szerzett, majd Mezőgazdasági Akadémiát végzett. Először a debreceni, később a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián tanított. A II. világháború befejezése Németországban érte. 1945-ben visszajött Óvárra. 1946-ban Pápára került, s a Közgazdasági Technikumban kapott tanári állást. 1946-60-ig, nyugdíjazásáig itt tanított. Nyugdíjasként is Pápán élt. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Közgazd. évk. 1989.49.

              F.: id. Rátz Ottó ny. mezőgazdasági mérnök szóbeli közlése. (1995)

(T.Gy.)KERÉNYI Olaf Lajos (Kapuvár, 1912 - Sao Paulo [Brazília], 1977): bencés szerzetes, magyar-latin sz. középiskolai tanár. 1937-38-ban gyakorló iskolai tanár Bp-en, 1938-46-ig gimn. tanár Pápán (1940-től házgondnok majd tábori lelkész). 1946-47-ben ismét Bp.-en tanított. 1947-től Sao Pauloban élt, 1963-77 között a brazíliai magyarok főlelkésze volt. Fő művei: A m. irodalmi népiesség úttörői (Phalma, 1939); Egy irodalmi vita a XVIII. század végéről = Dtúli Szle 1941. Publikált a Pápa és Vidékében, valamint értekezéseket írt a bencés gimn. értesítőibe.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1938/46. • Berkó-Legányi 200. • P. Tóth Veremund: Magyar bencések 50 éve Brazíliában. (Sao Paulo, 1981.)

(M. Zs.)KERKÁPOLY Károly (Szentgál, 1824 - Bp. 1891): jogakadémiai tanár, politikus, közgazdász, miniszter, az MTA tagja (1859). Tanulmányait a pápai Kollégiumban és a pesti egyetemen végezte. 1846-ban ügyvéd lett. 1847-től a Pápán a bölcselet tanára. 1848-ban belépett a nemzetőrségbe, de a harcokban betegsége miatt nem vett részt. Az abszolutizmus idején Pápán csak a tanításnak és a tudománynak élt. Bölcseleti munkái Hegel közgazdasági tanulmányai, Smith és Ricardo hatását mutatják. 1865-ben Deák-párti programmal országgyűlési képviselő, majd honvédelmi államtitkár, 1870-73-ig pénzügyminiszter. 1878-ban lemondott képviselői mandátumáról és a magánéletbe vonult vissza. Ifjú korától kezdve szoros barátság fűzte Deák Ferenchez. Élete utolsó éveiben őt választották meg a Dtúli Ref. Egyházkerület főgondnokának. Irányította a pápai Ref. Főiskola új épületének (a későbbi Nátus) tervezését és kivitelezését. Családja nem lévén, vagyonát egy árva gyermekek céljait szolgáló alapítványra hagyta. Gazdag könyvgyűjteményét felesége a Dunántúli Ref. Egyházkerület könyvtárnak ajándékozta. művei: Világtörténet (I. Pápa,1859); Protestáns egyházalkotmány (Pápa, 1860); Tiszta észtan (Pápa, 1862-63); Publicisztikai dolgozatok (Pest, 1869); Államzárszámadás (Buda, 1870); K.K. politikai előadásai (Bp. 1882).

              IROD.: Aranyos Kecskeméti Aurél: Nagy férfiaink (Bp. 1874). • Corulus [Eötvös Károly]: K., az új pénzügyminiszter (Pest, 1870). • Halász Imre: Egy letűnt nemzedék (Bp. 1911). • K. K. emlékkönyv (szerk.Tungli Gyula) (Pápa, 1992). • Koll. tört. 1981. 180. • MÉL I. 1967. 903-904. • Szabó György: A pápai polihisztor K. K. (1824-1891) emlékezete = Ref. Egyház 1987/1. sz. 21-22.

(T. Gy.)KERNYA Margit, Molnár Istvánné (Pápa, 1922 - Szombathely, 1988): tanítónő. Oklevelét a pápai Ranolder int. tanítóképzőjében 1941-ben kapta. 1941-45-ig a perkátai róm. kat. elemi isk. tanítója. 1953-81-ig a III. sz. Ált. Isk. nevelője volt. 1985-88-ig a peresznyei (Vas m.) szociális otthon lakója.

              F.: Munkácsy Mihály Ált. Isk. irattára (1995). • Szalay Lászlóné ny. tanítónő szóbeli közlése.

(T. K.-né)KÉGL Andorné LÁSD Kalmár AnnaKIS Ernő (Pápa, 1856 - uo., 1927): gimn. tanár. A pápai Ref. Főgimn. tanáraként dolgozott, később annak ig.-ja lett. Munkatársa volt a Pápai Lapoknak (1881-), a Dtúli Protestáns Lapnak vidéki levelezője, tudósítója a "Budapest"-nek. Jeles helytörténész volt. Fő művei: Az ihászi csata 1849. január 27. (Pápa, 1896); A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolájának története 1531-1895. (Pápa, 1896); A pápai várkastély = Vasárnapi Újság, 1909/12. sz.

              IROD.: Gulyás (új sorozat) XVI. 555. • Koll. ért. 1926/27. 3. • Pápai Független Újság 1894. március 25. 3. • PH 1927. január 29. (nekrológ) • Szinnyei VI. 280. • Vázsonyi Varga Béla: Pápa nagyjai A-Z-ig = PH 1993. június 21. 8.

(T.Gy.)KIS Gábor (Agárd, 1819 - Pápa, 1899): Pápán előbb gimn., majd teológiai tanár. Aztán Losoncon és Tatán lelkészkedett, 1878-tól Pápán volt lelkész. Költeményei a Tavaszban (Pápa, 1845). egyéb írásai a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban jelentek meg. Művei: Deáki értekezés (Pápa,1844. és 1846. két füzet); Egyházi beszédek. (Pápa, 1848); Gyászharangok. (Pápa, 1856); Emlékbeszéd (Balassagyarmat, 1861).

              IROD.: Vázsonyi Varga Béla: Pápa nagyjai A-Z -ig. = Napló, 1993. június 21. 8.

(T.Gy.)KISS Árpád (Balatonhenye, 1890 - Kaposvár, 1979): tanító, ig. 1928-ban került Pápára a Ref. Elemi Népiskolához ig.-nak és kántortanítónak. Rendkívüli zenei műveltséggel, zenekonzervatóriumi végzettséggel rendelkezett. Kitűnően bánt a hegedűvel, rendszeresen végzett hegedűoktatást. A ref. énekegylet karnagyaként négyszólamú férfikórust vezetett. Több évig irányította a Ref. Koll. zenekarát. Az előadásra kerülő művek hangszerelését is ő végezte. Az iskolában az összevont 5-6.osztályt, majd 1946-48-ig a Kollégium ált. iskolájában szaktárgyakat tanított. 1948-ban ment nyugdíjba, Zánkára költözött. Élete utolsó éveit Kaposvárott töltötte.

              IROD.: M. muzsika könyve Bp., 1936.

              F.: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

(H.J.)KISS Gyuláné LÁSD Rosta Éva JuditKISS Ibolya, Erdély Lajosné (Kemenesmagasi, 1945 - Celldömölk, 1996): egészségügyi szakoktató. Oklevelét a szombathelyi Markusovszky Kórház ápolónőképzőjében szerezte 1964-ben. 1964-69-ig a celldömölki Felsőbüki Nagy Sándor Kórházban dolgozott. 1969-95-ig a pápai Petőfi Gimn. és Egészségügyi Szakközépisk. szakoktatója volt. 26 éven át vonattal járt be munkahelyére Celldömölkről. 1995-96-ban betegszabadságon. Sírja: Celldömölk, Alsósági ev. t.

              F.: Petőfi Gimn. irattára (1996).

(T. Gy.)KISS István (Pusztaföldvár [Békés vm.], 1910 - Szeged, 1990): tanítóképző-intézeti, (1936), főiskolai tanszékvezető tanár (1949-76), bölcsészdoktor. Az elemi és polgári isk. négy-négy osztályát Orosházán végezte. Ugyanitt érettségizett a Felső Mezőgazdasági Isk.-ban. 1933-ban Szegeden a Polgári Isk. Tanárképző Főiskolán tanári (földrajz-természetrajz-vegytan szakcsoportban), 1936-ban a szegedi egyetemen (az Apponyi Koll.-ban) természetrajz-földrajz szakos tanítóképzős oklevelet szerzett. 1935/36. tanévben gyakornok a főiskolán, majd óradíjas h. tanár Kőszegen (1936-39) és Léván (1939-42). 1939-ben doktorált a szegedi egyetemen. A pápai ref. tanítónőképző (1942-48), ill. az I. sz. Tanítónőképző Intézet (1948-49) tanára (közben frontszolgálaton és hadifogságban), majd Szegeden a tanárképző főisk. biológia-tanszékvezetője (1949-76). 1959-ben megszerezte a kandidátusi fokozatot. Tagja volt a M. Biológiai Társ.-nak, a Meteorológiai Társ.-nak, a Hidrológiai Társ.-nak (1989) és a Nemzetközi Limnológiai Egyesületnek, továbbá a Tiszakutató Bizottságnak. 185 cikke jelent meg, melyek az algákkal, a meteorológiával és a szikesedés problémáival foglalkoznak. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1962), a Munka Érdemrend Ezüst Fokozata (1973), Pro Juventute aranygyűrű, Honor Pro Meritis Szeged. Írt hat főisk. jegyzetet és részt vett hat egyetemi tankönyv megírásában. 1976-90-ig nyugdíjas, de előadásokat tartott a szegfedi egyetemen. S.: Szeged, belvárosi t. Fő műve: Növényszervezettan és növényélettan (1981, 5. kiad.: 1991)

              IROD.: Nátus ért. 1943/48.

              F.: Felesége, dr. Kiss Istvánné közlése (1996)

(T. Gy.)KISS István (Tapsony [Sopron vm.], 1914 - Bp., 1990): tanító. Oklevelét a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben 1935-ben kapta. 1935-42-ig Vésén (Somogy m.) tanított. 1942-44-ig frontszolgálatra vezényelték. 1945-62-ig a magyargencsi ált. isk.-ban tanított, 1962-74-ig, nyugdíjazásáig a borsosgyőri ált. isk. tanítója és alsó tagozatos szakfelügyelő volt. Hamvai: P., Alsóvárosi t.

              F.: Leánya, Dreisziger Józsefné Kiss Ágnes szóbeli közlése. (1995)

(F.E.)KISS Istvánné LÁSD Markovics EmmaKISS János (Szentkirályszabadja 1821 - Pápa, 1906): ref. teológiai főiskolai tanár. 1834-től kezdve Pápán tanult. (Petőfi iskolatársa, a Képzőtársaság alapító tagja). 1846-tól Szőnyben rektor, majd 1850-től Kömlődön nevelő. 1854-ben választották meg a pápai Teológiai Akadémia rendes tanárává, de előbb külföldi tanulmányútra küldték. 1856-58-ig az egyháztörténelmi tanszéken adott elő. 1858-ban pedig a dogmatikai katedrát foglalta el, s ott működött nyugalomba vonulásáig, 1899-ig. Mint teológiai író a hazai racionalizmus kései, de jelentős képviselője volt. Fő művei: Keresztyén hittan. (Pápa, 1862-1865); Kálvin élete. (Pápa, 1864)

              IROD.: Koll. tört. 1981. 272.

(T.Gy.)KISS János (Gyorok [Arad vm.], 1909 - Pápa, 1982): történelem-földrajz sz. középisk. tanár. A hajdúnánási gimn.-ban tett érettségi vizsgát. Oklevelét 1933-ban a debreceni egyetem bölcsészkarán szerezte. 1933-35-ig "szellemi szükségmunkás". Mivel tanári kinevezést 1935-ben sem kapott, kénytelen volt a Központi Statisztikai Hivatalban megüresedő adminisztrátori állást elfogadni. 1940-45-ig a VKM-ban volt tisztviselő. Előbb fogalmazó, majd uo. az "Országos falusi tehetségmentő akció" előadója. 1945-58-ig a pápai mezőgazdasági szakiskola, 1958-71-ig a Petőfi Gimn. és Egészségügyi Szakközépisk. tanára. Vezette a sakk-kört, a fotószakkört és a természetjáró szakosztályt. diákjaival végigjárta az országos Kék Túra közel ezer km-es szakaszát. 1971-82-ig Pápán nyugállományban. 1979-80-ban egyik munkatársa volt a járásban az Akadémia Nyelvtudományi Intézete által szervezett földrajzinév-gyűjtésnek. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: Petőfi emlk. 1994. 63.

(T.Gy.)KISS Jánosné LÁSD Sebestyén Mária MagdolnaKISS József (Hedrahely [Somogy vm.], 1862 - Pápa, 1927): ref. főiskolai tanár. A gimn.-ot Csurgón és Pápán végezte, a teológiát szintén Pápán. Előbb Csurgón vallás, 1892-től a pápai Református Teológiai Akadémia tanára. 1898. elejétől szerkesztette a Dunántúli Protestáns Lapot.

              IROD.: Vázsonyi Varga Béla : Pápa nagyjai A-Z-ig, = PH 1993. június 21. 8.

(T.Gy.)KISS Szerafin Ferenc (Kalocsa, 1875 - Bp., 1935): bencés szerzetes, magyar-latin sz. középiskolai tanár. Tanított a rend kőszegi (1899-1903), győri (1903-09 és 1910-14), komáromi (1909-10), pápai (1920-23) gimn.-aiban, 1923-tól lelkész, házgondnok majd perjel Bakonybélben. Pápán részt vett a közéletben, szerkesztette a Pápa és Vidékét és a Dunántúli Lapot. Fő művei: M. nyelvtan, m. olvasókönyv (Bp., 1910); M. nyelvtan a középisk. 3. oszt. számára (uo., 1912); M. olvasókönyv a középisk. 3. oszt. számára (uo., 1912); Csongor és Tünde. Bev. és jegyzetekkel ellátta ~. (uo., 1924. A Magyar Jövő Toldy-Könyvtára, 12.)

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1920/23. • Berkó-Legányi 140. • Gulyás (új sorozat) XVI. 676. • PRT VI/B.

(M. Zs.)KISS Zoltánné LÁSD Harrer MargitKLAFFL Sándorné LÁSD Szegvári MáriaKLEIN Anna Kandida (Német-keresztes [Burgenland], 1903 - Bakonybél, 1970): irgalmasrendi nővér, német-rajz-testnevelés sz. középisk. tanár. A tanítóképzőt a pápai Ranolder Intézetben 1921-ben végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen középiskolai tanári diplomát szerzett. A Ranolder Intézet polg. leányiskolájában és tanítónőképzőjében 1928-35-ig tanított. Utána a rend bp.-i székházában a feloszlatásig titkárnőként, 1958-70-ig a bakonybéli szociális otthonban gondnokként dolgozott. S.: Bakonybél, t.

              IROD.: Ranolder ért. 1929/34.

(F. E.)KLEIN Kandida (Bp., 1844 - Sárvár, 1910): irgalmasnővér, magyar-német sz. tanár. 1885-1901-ig a nagyszombati, a hontszobi és a bp.-i kórházának volt az elöljárója, majd 9 évig a pápai Zárda főnöknője. Itteni működése során a róm. kat. tanítónőképzés céljait szolgáló emeletes épületet építtetett. A neoklasszicista építmény 1907-ben készült el. Ezzel a Zárdában kiépült a háromszintű képzési struktúra (elemi, polgári, tanítónőképző). Sárváron halt meg, ott is temették.

              IROD.: Újvári Endre: K. K. (nekrológ) = Ranolder ért. 1910. 16-22.

(T. Gy.)KOCSI CSERGŐ Bálint (Kocs, 1647 - Hosszúpályi, 1700 után): ref. lelkész. 1671-ben Pápán iskolaig. 1674-től a pozsonyi törvényszék gályarabságra küldte. 1678-ban visszatérhetett Pápára és folytathatta tanári tevékenységét, később más helyiségekben lelkészkedett. Gályarabságát ismertető emlékirata nemcsak mint kordokumentum, hanem mint művészeti alkotás is jelentős. Kocsi Csergő Bálint szobrát - Somogyi József alkotását - Pápán a Köztársaság ligetben állították fel. Művei: Narratio brevis de opressione Hungaricae (kézirat, OSZK): magyarra ford. Bod Péter "Kősziklán épült ház ostroma" címmel (kiad. Szilágyi Sándor 1866-ban).

              IROD.: Harmath-Katsányi 1984. 263. • Harsányi István: Új adatok K. Cs. B. eredeti kéziratos munkája történetéhez = Sárospataki Lapok 1911, 1917. • Kőrös Endre: K. Cs. B. (verses elbeszélés, Pápa, 1910). • MÉL 1981. I. 944. • Moldova György: Negyven prédikátor: regény. (Bp., 1975). • Rácz Kálmán: K. Cs. B. (regényes életrajz, Debrecen, 1933). • Révész Kálmán K. Cs. B. életéhez = ItK 1891.

(T.Gy.)KOCSI Sebestyén István (Mezőtúr, 1762 - Pápa, 1841): főisk. tanár, ref. lelkész. Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Pápán végezte, majd 3 évig a kiskunszentmiklósi gimn. ig.-ja volt. 1787-90-ig a frankfurti egyetemen tanult. Hazatérése után az alföldi magyar városokban tanított (Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Kecskemét). 1817-37-ig a pápai Ref. Teológiai Akadémia dogmatika tanára, Tóth Ferenc utóda. Fő művei: Észrevételek a Vallásnak egy Kantianus Philosophustól világosításokkal feltett Definitiójára. (1824); Messiológia (é.n.); Hebreizáló Etynológus (é.n.); Egyházi beszédek (é.n.)

              IROD.: Koll. tört. 1896. 335.

(T. Gy.)KOCSIS Kálmánné LÁSD Pócza IrénKOCSIS Lénárd Gyula (Egyed [Sopron m.], 1879 - Phalma, 1962): bencés szerzetes, középiskolai magyartanár, bölcsészdoktor. Gimn. tanár volt Kőszegen (1901-05), Sopronban (1908-17), házfőnök és ig. Pápán 1917-21-ben, a phalmi főisk. ig.-ja 1921-26-ban és 1939-46-ban. Házfőnök és ig. Győrben (1929-33), majd a rendi gimn.-ok főig.-ja 1933-38 között. 1946-50-ig Zalaapátiban perjel, majd nyugalomban. Fő művei: A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében (Bp., 1902. Nyelvészeti Füz. 3.) Publikált a M. Szemlében (1900), az Alkotmányban (1906, 1908), a M. Nyelvőrben (1906), a Kat. Szemlében (1908, 1911), a Soproni Naplóban (1908) és az Irodalomtörténetben (1914).

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1917/21. • Berkó-Legányi 144. • Gulyás (új sorozat) XVI. 820.

(M. Zs.)KOLMÁR József (Magyaród, 1820 - Pozsony, 1880 után): középisk. tanár, író, újságíró. 1838-tól a ref. főiskolán tanult, egyik megalapítója volt a később nevezetessé vált Képzőtársaságnak. Újságíró, szerkesztőként volt ismert a szabadságharc előtt. A szabadságharc után 1849-ben Noszlopy Gáspár szabadcsapatában fegyveresként is harcolt. 1849. októberétől 1854-ig Pápán tanított. Számos verset, tanulmányt, regényfordítást hagyott hátra.

               IROD.: Harmath-Katsányi 1984. 268-269.

(T.Gy.)KOPEK Mária, Aradi Alajosné (Nagysalló, 1928 - Pápa,1995): tanítónő. Oklevelét a pápai Ranolder Intézetben kapta 1948-ban. Férje munkahelyéhez kapcsolódva Devecserben, majd Kislődön tanított 1949-68-ig. 1968-70-ig a Pápai Városi Tanács Művelődési Osztályán dolgozott, majd 1970-83-ig nyugdíjazásáig az Erkel Ferenc Ált. Isk. alsó tagozatában tanított. S.: P., Kálvária t.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok.

(T.Gy.)KORÁNYI Gizella (Nyírbogdány, 1871 - Pápa, 1929): magyar-történelem sz. tanár. Tanulmányait szülőhelyén, Veszprémben és Bp.-en végezte. Kalocsán kapott tanári diplomát. 1890-ben lépett a pápai irgalmas nővérek társulatába. Először az elemi, majd a polg. iskolában tanított. Pedagógiai munkáját 1907-től a tanítóképzőben folytatta. Szociális és karitatív tevékenysége és nyelvtudása tette figyelemre méltó személyiséggé. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: Nemcsicsné Széptóth Mária: K. G. irgalmas nővér = Ranolder ért. 1929/30. 14-15.

(M.S.K.)KORSÓS András (Pápa, 1922 - Pápa, 1991): testnevelőtanár. Középiskolai tanulmányait a pápai Ref. Gimn.-ban végezte. Utána 1 évig katonáskodott, majd sikeres felvételi vizsgát tett 1940-ben a Testnevelési Főiskolán. A második világháború alatt többször is bevonultatták. 1945-ben hadifogságba került. Több, mint nyolc évig járta Szibéria lágereit. Sztálin halála után szabadult. 1954-64-ig Péliföldön szakmunkástanulókat tanított a vájáriskolában. 1960-ban államvizsgázott a Testnevelési Főiskolán. 1964-82-ig a pápai Mezőgazdasági Szakközépisk. tanára. Legkedvesebb sportága a vívás volt. Két évtizeden át a MÁV Petőfi SE vívószakosztályának edzője. Csapata 1991-ben az Országos Bajnokság I. osztályában szerepelt. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Mezőg. tört. 1992. 122. • Napló 1991. január 17. 7., 1993. április 13. 10.

              F.: özv. Korsós Andrásné közlése. (1995)

(M.S.K.)KOSITZKY Attiláné LÁSD Hegedűs MártaKOTASZ István (Léva, 1822 - Nagymaros, 1892): ref. teológiai tanár. Gimn. tanulmányait Losoncon végezte, majd Pápán járt teológiára. Tanulmányainak befejezése után 1845-ben publicus praeceptor, majd 1847-48-as tanévben senior lett. 1851-54-ig gimn.-i, 1854-80-ig teológiai tanár, a szentírásmagyarázat tanára. 1880-ban lemondott állásáról és visszavonult.

              IROD.: Koll. tört. 1896. 339. • Koll. tört. 1981. 193.

(T.Gy.)KOTHAJ József (Révkomárom, 1927 - Győr, 1991): középiskolai földrajz sz. tanár, tanulmányi felügyelő. Tanítói oklevelét a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben 1946-ban kapta. Biológia-kémia szakos ált. iskolai, illetőleg földrajz szakos középiskolai tanári oklevelét munka mellett szerezte. Volt tantárgyainak felügyelője, a pápai Makarenkó Diákotthon vezetője, majd főhivatású nevelőként tanított a Türr István Gimn.-ban. 1970-87-ig, nyugdíjazásáig a Győr-Sopron Megyei Tanács Művelődési Osztályának középiskolai csoportvezetője. Pályáját a győri Kazinczy Ferenc Gimn. tanáraként és megyei szakfelügyelőként fejezte be. Nyugdíjasként 1987-91-ig Győrben élt. S.: Bp. Fő művei: Pedagógiai szakfelügyelet a középfokú oktatási intézményekben = Hogyan?(Győr) 1982/1. sz. 14.; Az egyetemi- főiskolai felvételikről.= Hogyan? 1987/1. sz. 4.

              IROD.: Türr évk. 1988. 154.

              F.: Polgár Józsefné nyugdíjas iskolagondnok szóbeli visszaemlékezése. (1996)

(T.Gy.)KOVÁCS Ernő (Fogaras, 1881 - Bp., ?): történelem-földrajz-magyar sz. tanítóképző-intézeti tanár. Ifjúkorát Kiskunfélegyházán töltötte. Itt szerzett tanítói, majd Bp.-en a Pedagógiumban magyar, a tanítóképző tanári tanfolyamon történelem-földrajz sz. diplomát. Ösztöndíjasként beutazta Ausztriát, Olaszországot, Svájcot, Németországot és kitűnően megtanult németül. Előbb a dévai, majd Trianon után a pápai áll. tanítóképző tanára (1920-42). Részt vett a város ismeretterjesztő tevékenységében, publikált helyi és bp.-i lapokban. A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének választmányi, a M. Földrajzi Társ.-nak, a Mo.-i Tanítók Eötvös-alapjának és a pápai Úri Kaszinónak rendes tagja. 1936-ban Freiburgban német nyelvű előadást tartott Mo.-ról. Műve: Egy nap egy németországi elemi iskolában = Tanítóképző ért. 1935/36. 6-13.

              IROD.: Marczélly Kornél: K. E. (méltatás) = Tanítóképző ért. 1941/42. 5-7., 1947.

(T.Gy.)KOVÁCS Kálmán (Nyárád, 1917 - Pápa., 1992): ált. isk. magyar-történelem sz. tanár. Tanítói oklevelét 1939-ben a nagykőrösi Ref. Tanítóképző Intézetben, tanári oklevelét 1952-ben a bp.-i Pedagógiai Főiskolán szerezte. Munka mellett 4 évfolyamot elvégzett az ELTE Bölcsészkara magyar szakán is, tanulmányait 1967-ben egészségi állapotában bekövetkezett változás miatt kényszerült abbahagyni. Tanítói pályáját 1939-ben a dorogi bányaiskolában kezdte, majd Veszprém megye (Nagyacsád, Kup, Nemesgörzsöny) és Mogyoró (Maros-Torda vm.) népiskoláiban tanított. 1942-48-ig a nemesgörzsönyi ref. elemi népisk. ig.-ja, 1949-55-ig a pápai II. sz. Áll. Ált. Isk. tanítója, illetőleg tanára, 1952-55-ig Veszprém megyei magyar szakos szakfelügyelő volt. 1953-55-ig a Petőfi Sándor Gimn., 1955-68-ig a Jókai Mór Ált. Isk. tanára. 1968-tól haláláig rokkantnyugdíjas.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok.

(T.Gy.)KOVÁCS Lajos Jenő (Túrkeve, 1885 - Pápa, 1961): középiskolai testnevelőtanár. Főiskolai tanulmányait a M. Testnevelési Főiskolán végezte. 1910-48-ig tanított a pápai Ref. Kollégiumban. Részt vett az I. világháborúban, - meg is sebesült, - vitézségéért többször kitüntették. Népszerűségét nemcsak példamutatóan szervezett óráinak, felejthetetlen tornaünnepélyeinek, az országos bajnokságokon sikerrel szereplő tornászainak, vívóinak köszönhette, hanem annak is, hogy puritán, fegyelmezett magatartásával példát mutatott tanítványainak, hatásosan nevelt. Maga is elismert sportoló és játékvezető volt. A kardvívás versenybírájaként 1912-ben részt vett a stockholmi olimpián, 1924-ben pedig már egyik kollégista növendéke képviselte a magyar színeket a párizsi olimpián. Itteni tanársága idején az intézet több mint 500 diákja mintegy 6 sportágban évenként összemérte erejét a labdajátékoktól kezdve az atlétikáig. Nyugdíjba menetele után mint a MÁV SE kardvívó edzője dolgozott tovább. Tevékeny életének baleset vetett véget. 1985-ben a Ref. Kollégium Öregdiák Baráti Köre síremléket állított egykori jeles tanárának az Alsóvárosi temetőben. Írásai a Túrkeve, a Pápai Hírlap, a Pápa és Vidéke, a Nemzeti Sport és a Dunántúli Nép c. lapokban jelentek meg. Naplója és "A pápai Református Kollégium Tornaünnepélyeinek krónikája" c. kézirata a DREK Könyvtárában található.

              IROD.: Gulyás (új sorozat) XVII. 365. • Huszár János: Nagy egyéniségek a pápai iskolák katedráin = Megyei Ped. Körkép. 1989/3-4. sz. 50. • Koll. ért. 1910/48. • Korsós András síremlék-avató beszéde 1985. június 22. = Pápai Öregdiákok Baráti Köre Kiadványa.(szerk.: Ferencz József ) Bp., 1985. 55-57.

(T. Gy.)KOVÁCS Tóbiás Pál (Pápa, 1900 - Phalma, 1967): bencés szerzetes, magyar-latin sz. középisk. tanár. A rend dtúli gimn.-aiban tanított (Sopron, Kőszeg, Esztergom, Komárom). Pápán 1941-48-ig, majd Celldömölkön plébániai irodavezető. 1953-67-ig nyugdíjas Phal-mán.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1943/48. • Berkó-Legányi 177.

(T.Gy.)KOVÁRCZI Erzsébet (Pápa, 1920 - Pápa, 1991): biológia-földrajz sz. ált. isk. tanár. Tanulmányait a pápai Ranolder Intézetben végezte. 1940-ben kapott tanítói oklevelet. 1940-42-ig Várpalotán, 1942-75-ig, nyugdíjazásáig Pápán a I. sz. Ált. Leányisk.-ban (későbbi Jókai Ált. Isk.) tanított. Munkája mellett általános iskolai tanári diplomát is szerzett a bp.-i Pedagógiai Főiskolán. Nyugdíjazását követően haláláig Pápán élt.

              IROD.: Ranolder ért. 1932/40.

              F.: Farkas Edit ny. ált. isk. tanár szóbeli közlése.

(T.Gy.)KŐHÁTI Jenőné LÁSD Harrer MargitKŐRÖS Endre (Nagyvárad, 1872 - Pápa, 1944): bölcsészdoktor, tanár, gimn. ig., író, műfordító. A bp.-i egyetemen szerzett tanári oklevelet. 1896-tól a pápai Ref. Gimn.-ban tanított, 1901-től a Ref. Tanítónőképző Intézet tanára, 1909-34-ig ig.-ja. 1897-ben a Jókai Kör főtitkárává választotta. 1903-39-ig a Pápai Hírlap szerkesztője. Költői és irodalmi munkássága mellett sokat fordított, így a német irodalomból Schiller balladáit. Zsidó származása miatt 1944-ben be kellett volna vonulnia a városi gettóba, de ez annyira elkeserítette, hogy feleségével együtt véget vetett életének. Temetésük után érkezett meg az illetékes hatóságnak a gettóba vonulás alól felmentő engedélye. Fő művei: A nóta története (verses elbeszélés, Pápa, 1909); Kocsi Csergő Bálint (verses elbeszélés, Pápa, 1910); Petőfi és a magyar nemzet. (Pápa, 1923); Jókai nemzeti jelentősége. (Pápa, 1924); Öreg legények (versek, Pápa, 1934). Szerkesztette a Jókai Kör utolsó 9 évkönyvét.

              IROD.: Harmath-Katsányi 1984. 274. • Huszár János: A holocaust pápai református áldozatai = Napló 1994. május 26. 7. • Jókai Kör emlk. 1993. 186. • Koll. tört. 1981. 347. • Kövy Zsolt: K. E. emlékezete = Új Horizont (Veszprém) 1995/2. sz. 68. • MÉL 1982. I. 1004.

(T.Gy.)KŐRÖSY Sándor (Kecskemét, 1824 - Bp., 1895): jogakadémiai tanár. Pápán végezte tanulmányait, Pesten tett ügyvédi vizsgát. Az 1848-49-es szabadságharcban hadbíró. Felségárulási perben 1849-ben elítélték, 5 évet töltött börtönben, majd 3 évig Komárom főjegyzője, 1864-71-ig a pápai, 1871-87-ig a debreceni jogakadémia tanár (büntetőjog). 1881-ben országgyűlési képviselővé választották, s az maradt haláláig. Fő művei: Büntető jogtan. (Pápa, 1872. I-II.); Bírálatok a magyar büntetőjog tervezetéről. (Bp., 1876); A magyar büntetőjog tankönyve. (Bp.,1881); 1848-ban, ill. az 1860-as években politikai cikkíró a Nemzeti Újságban, a Márczius Tizenötödikében és Magyar Sajtóban, 1867 után jogi és törvénykezési cikkei jelentek meg a Honban és az Ellenőr-ben.

              IROD.: MÉL 1982. I. 1005. • Koll. ért. 1981. 296.

(T.Gy.)KÖSZÖRŰS Rozália Ignácia (Zalaapáti, 1910 - uo, 1989): irgalmasrendi nővér, mennyiségtan-természettan sz. polg. isk. tanár. A tanárképzőt 1935-ben Szegeden végezte. 1936-48-ig a pápai Ranolder Intézet polgári iskolájában tanított. A rend feloszlatása után visszament szülőfalujába, majd a bakonybéli szociális otthonban 5 évet dolgozott a beteg nővérek ápolójaként. 1960-89-ig Zalaapátiban a szociális otthonban ápolónő volt. Zalaapátiban temették el.

              IROD.: Ranolder ért. 1936/48.

              F.: A pápai Pedagógus-szakszervezet tagjainak névsora 1945-46.

(F.E.)KRAFT József (Pozsony, 1871 - Pápa, ?): magyar-történelem-lélektan-neveléstan sz. tanítóképző-intézeti tanár, ig. (1933-35). A középisk. elvégzése után 1891-ben szerzett tanítói oklevelet a modori áll. tanítóképzőben. 1891-95-ig Murányban a Koburg hercegi család által fenntartott elemi magánisk.-ban tanított, egyszersmind a nagyrőcei polg. isk.-ban helyettes tanár volt. 1895-98-ig a bp.-i polg. iskolai tanárképző, 1898-1900-ig a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója. 1900-02-ben a sárospataki, 1902-35-ig pedig a pápai áll. tanítóképző tanára, a gyakorlati oktatás vezetője. Műve: A logika szerepe a tanításban a tanítóképző-intézetben = Tanítóképző ért. 1933/34. 3-5.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1933. 3-6., 1935. 3-6.

(T.Gy.)KRISTÁLY Dezsőné LÁSD Tóth MáriaKULCSÁR Mária Ilona (Fehérvárcsurgó, 1904 - uo., 1958): irgalmasrendi nővér, kézimunkatanár. Oklevelét a bp.-i Rákóczi téri Nőipariskolában 1930-ban szerezte. 1933-48-ig a pápai Ranolder Intézet Tanítóképzőjében és Polgári Isk.-jában tanított. 1948-ban a rend feloszlatása után visszament szülőfalujába. Ott élt haláláig, ott is temették el.

              IROD.: Ranolder ért. 1933/47.

              F.: A pápai Pedagógus-szakszervezet tagjainak névsora 1945-46.

(F.E.)KUN Elek (Barabás [Szabolcs-Szatmár m.], 1942 - Pápa, 1996): matematika-fizika-számítástechnika sz. középisk. tanár. Oklevelét 1965-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte. 1965-89-ig az újfehértói áll. gimn., 1989-96 között a pápai Petőfi Gimn. és Egészségügyi Szakközépisk. tanára volt. Hamvai: P., Alsóvárosi t.

              F.: Petőfi Gimn. irattára (1996).

(T. Gy.)KUNCZE Leó Nándor (Pozsony, 1840 - Phalma, 1886): bencés szerzetes, középiskolai tanár. 1965-69-ben a rend pápai gimn.-ában magyar nyelvet, németet és gyorsírást tanított, emellett rendezte az iskola könyvtárát (Catalogus bibliothecae residentiae O. S. B. Papensis. Kézirat, 1866. 496 p.) Később a természettudományok előadása mellett a természetrajzi szertárat is kezelte és minden évben beszámolt ennek gyarapodásáról az iskola értesítőjében. 1869-70-ben Komáromban tanított. 1870-78 között könyvtáros Phalmán, majd 1878-82 között Tihanyban. 1883-86-ban a természetrajzi gyűjtemények őre és főisk. tanár Phalmán. Fő művei: Systematik der Weihmünzen (Raab, 1885); Publikációi a M. Gyorsíró (1870-78), a Komárom (1875), az Arch. Ért. (1872), az Irodalmi Értesítő (1875) és a M. Könyvszle (1878) hasábjain jelentek meg. [Irodalmi munkásságának teljes feldolgozása : PRT VI/B. 666-672.]

               IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1865/69. • Berkó-Legányi 97. • PRT. VI/B.

(M. Zs.)KUTASSY Mária (?, 1880 - Pápa, 1949): mennyiségtan-természettan sz. polg. isk. tanár, ig. 1902-34-ig a Dtúli Ref. Egyházkerület Nőnevelő Intézetében tanár, 1934-39 között ig. Mindvégig az internátus nevelőtanára, illetve 1934-től vezetője is. Ettől az évtől kezdve szerkesztette a "Nátus" értesítőit. Számos országos és helyi társadalmi szervezetnek volt tagja (Orsz. Ref. Tanáregyesület, Természettudományi Egyesület, Jókai Kör). S.: P., Alsóvárosi t., Kutassy-sírkert. Műve: dr. Antal Géza püspök emlékezete. = Nátus ért. 1935. 1-6.

              IROD.: Nádasdy: Nőnevelő, 1988. • Nátus ért. 1934/45.

(T. Gy.)LAKOS Anna Szerafina (Pápa, 1876 - uo., 1938): irgalmasrendi nővér, mennyiségtan-természettan sz. középiskolai tanár. 1904-ben szerzett tanári diplomát a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1910-35-ig a pápai Ranolder Intézet tanítónőképzőjében és polg. iskolájában tanított. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: Ranolder ért. 1910/43. • Sulyok Mária: Elhull a virág (nekrológ) = Mi Világunk 1936/4. sz.

(F.E.)LAKOS Béla (Kecskemét, 1875 - Pápa, 1948): történelem - földrajz sz. középisk. tanár a pápai Ref. Gimn.-ban 1897-1934-ig. Bölcsészdoktor. Tanulmányait idehaza és a wittenbergi egyetemen végezte, majd Kolozsvárott héber és görög nyelvet tanult. A főgimn. 7-8 osztályában egyetemi módszerekkel tanított (előadás, beszámoló). Bejárta egész Európát, járt Afrikában és Kisázsiában is. Német- és Habsburg ellenessége közismert volt. Tanulmányai főként egyházi, irodalom- és zenetörténeti szempontból jelentősek. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Károlyi Péter a reformátor és tankönyvíró. (poétika) (Pápa, 1903); Heltai Gáspár és kora. (Pápa, 1912-13); Honter János, az erdélyi szász reformátor = Protestáns Szle 1902, 1903.

              IROD.: Balázs János: L. B. Rab István emlékezete. Veszprém, 1987. 53-55. • Csomasz Tóth István: A humanista metrium dallamok Magyarországon. Bp., 1967. 94. • Csoóri Sándor: Szabálytalan vers egy földrajztanár halálára = Hét évszázad magyar versei. III. Bp., 1966. 1002. • Hermann 1995. 43. • Koll. ért. 1903/34. • Koll. tört. 1981. 362, 368.

(T.Gy.)LAMPÉRT Sándorné LÁSD Hermann SaroltaLÁCZAI Szabó József (Sárospatak, 1764 - uo., 1828): főiskolai tanár, egyházi író, ref. lelkész, a pápai Koll. jeles professzora. Tanulmányait Kassán és Sárospatakon végezte. 1789-90-ben hollandiai és német egyetemeken tanult. 1791-ben hazatért, és Pápán vállalt tanári állást. 14 éven át kollégája volt Mándi Márton Istvánnak. A főiskolán 1791-1805-ig teológiát tanított, de erősen érdeklődött a természettudományok iránt is. Pápáról Sárospatakra került. Világnézetét a francia felvilágosodás eszméi formálták. A nyelvújítási harcban az ortológusok mellé állt, szellemes gúnyversekben támadta Kazinczyt. Fő művei: Mo. históriája. (Sárospatak, kézirat); Rövid erkölcsi tudomány (Sárospatak, 1826); Egy sárospataki iskolai dráma.(=ItK 1905); Fábián Józseffel együtt szerkesztette a Prédikátor Tárházat (1805-1808). Alkalmi verseket, prédikációkat és egyházi énekeket is írt.

              IROD.: Hazai és Külföldi Tudósítások 1828. II.29. • Koll. tört. 1981. 115. • MÉL 1982. II. 9-10.

(T.Gy.)LÁSZLÓ GÉZA (Hanva [Gömör vm.], 1897 - Debrecen, 1978): matematika-fizika-természettan sz. középisk. és tanítóképző-intézeti tanár. Az elemi iskolát Hanván, a gimn.-ot Rimaszombatban végezte 1908-16 között. A bp.-i tudományegyetemen 1922-ben középisk. tanári, 1944-ben Szegeden tanítóképző-intézeti tanári oklevelet szerzett. Pályáját a hajdúböszörményi ref. főgimn. helyettes tanáraként kezdte (1921-23), majd 1923-tól 16 éven át a pápai Koll. pedagógusa volt. 1939-42 között a debreceni Koll. fiúgimn.-ának, 1942-44-ben pedig a ref. leánynevelő-intézet gimn.-ának tanára. 1944-ben a debreceni ref. tanítóképző igazgatójává nevezték ki, mely tisztséget 1949-ig töltötte be. Ezután ismét a leánynevelő-intézet oktatója, 1951-52-ben ig.-ja. 1954-65 szeptemberéig, nyugalomba-vonulásáig ig. h. a debreceni ref. Koll. gimn.-ában. S.: Debrecen.

              F.: Leánya, Bonczos Jenőné dr. László Mária írásbeli közlése (1997)

(M. Zs.)LÁSZLÓ Keresztély Gyula (Bakonyszentiván, 1905 - Győr, 1976): bencés szerzetes, magyar-német sz. középisk. tanár. Pappá szentelésétől (1931) 1948-ig a pápai gimn.-ban tanított. Az államosítás után Sopronban és Győrszabadhegyen lelkészkedett, majd 1951-58 között Pápán volt sekrestyés. 1959-60-ig a phalmi, 1960-76-ig a győri bencés gimn.-ban tanított.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1931/48. • Berkó-Legányi 187.

(M. Zs.)LÁZÁR Lajos (Nyárád, 1902 - Bp., 1990): gyakorló isk. tanító (1942), matematika-kémia sz. ált. isk. tanár (1952). Az elemit szülőfalujában, a középiskolát a pápai Izr. Polg. Fiúisk.-ban végezte 1920-ban. Tanítói (1925) és kántori oklevelét (1930) a pápai áll. tanítóképzőben szerezte. Első munkahelye a bőnyi ref. elemi isk. volt (1926), majd a felső-görzsönyi elemi isk.-ban kántortanítóként dolgozott (1926-42). Gyakorló isk.-i tanítói vizsgát tett és kinevezték a lévai áll. tanítóképző gyakorló iskolájába (1942-44). 1945-48-ban ismét a pápai képző tanára. 1950-ben szaktanítói, 1952-ben ált. isk. tanári képesítést szerzett. 1952-58 között a Petőfi S. Leánygimn. tanára, 1958-67 között pedig az Áll. Makarenkó Diákotthon nevelőtanára volt. 1967-től nyugállományban Bp.-en élt. 1975-ben arany-, 1985-ben gyémántdiplomát kapott.

              IROD.: Petőfi emlk. 1994. 63. • Tanítóképző ért. 1945/48.

              F.: Önéletrajza (1975). • Leánya, Rigó Zoltánné Lázár Éva írásbeli közlése.

(T. Gy.)LEGÁNYI Norbert Béla (Bp., 1906 - Phalma, 1987): bencés szerzetes, phalmi főapát (1958-68), matematika-fizika sz. tanár. Győrben (193-31 és 1937-40), Esztergomban (1935-37 és 1947-48), Phalmán (1931-32) és Pápán (1942-46) működött mint gimn. tanár. Nyugállományban Székesfehérvárott 1969-76-ig, majd Phalmán haláláig. Összeállította az új hittankönyvek anyagát, előkészítette kiadásukat. Mint a Püspöki Kar tagja részt vett a II. Vatikáni Zsinaton. Műve: A szem ideghártyájának csapjai és pálcái (é. n., 1931).

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1942/46. • Berkó-Legányi 189. • MÉL 1994. kieg. 556.

(M. Zs.)LENGYEL Zénó Miksa (Szered [Pozsony m.], 1884 - Kapoly, 1936): bencés szerzetes, középiskolai tanár. Tanári pályáját a kőszegi gimn.-ban kezdte (1909-13), majd 1913-20-ig Pápán latint, görögöt, történelmet, hittant és rajzoló geometriát tanított. Részt vett a város társadalmi életében: az I. világháború alatt a Vöröskereszt vezetője és a városi képviselőtestület tagja. (Közben 1916-19 között házgondnok is volt.) Közéleti személyiség. A Városi Vöröskereszt vezetője, képviselőtestületi tag. 1920-36-ig lelkész Kapolyban.

              IROD.: Berkó-Legányi 151. • Gaál 84-86. • Nemes Vazul: L. Z. M. = Phalmi Szle 1937.

(M. Zs.)LEYLER Gabriella, Szabó Sándorné (Pápa, 1919 - Bp., 1962): tanítónő. Oklevelét a veszprémi angolkisasszonyok tanítóképzőjében szerezte. 1948-ig pápakörnyéki falvakban tanított. 1948-63-ig a pápai kisegítő ált. isk. nevelője volt. Az általa készített szemléltető eszközöket az isk. pedagógusai ma is használják.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok. • Szabó Sándorné Jászói Katalin nevelő írásbeli közlése. (1996)

(T. Gy.)LIGÁRT Ida (Gyoma, 1891 - Pápa, 1956): matematika-fizika sz. polg. iskolai tanár, ig. Pályáját a Ref. Nőnevelő Intézet polg. iskolai tagozata tanáraként kezdte. 1933-48-ig az önálló leánypolgári isk. ig.-ja volt. E tisztet az államosításáig töltötte be. Utána az I.sz., majd a II.sz. Ált. Iskolába került beosztott tanárnak. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Hermann 1995. 41. • Koll. ért. 1944/48.

(H.J.)LIGÁRT Mihály (Csíz [Gömör és Kis-Hont vm.], 1863 - Pápa, 1940): gyakorló isk. tanító, pedagógiai és tankönyvíró. Az elemi isk.-t szülőfalujában végezte, a középiskolát Losoncon kezdte, és Rimaszombatban fejezte be. A losonci Áll. Tanítóképzőben szerzett oklevelet 1886-ban. Még ugyanebben az évben a gyomai ref. elemi isk. tanítója lett. Tizenkét évi eredményes tanítói működése nyomán az ujonnan szervezett pápai Áll. Tanítóképző Intézet gyakorló iskolájának tanítójává nevezték ki. Pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Pestalozzi Társaság is tagjai közé választja. Székfoglalóját a társaságban 1905.május 20-án mondta el, tárgya az írás-olvasás tanításának témaköre volt. Tizenöt évig tartó eredményes pápai működése után a Budai Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolájának vezető tanára lett. Nyugdíjazása után visszatért Pápára, és itt a ref. egyház gondnokává választották, s ezt a tisztséget haláláig viselte. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Vezérkönyv a magyar nyelv tanításához. (Pápa, 1909); Gyakorlati természettan az elemi iskolák V-VI. osztálya számára. (Pápa, 1913); ABC olvasókönyv. (Pápa, 1914); Nyelvet tanítsunk-e az elemi iskolában vagy nyelvtant? (Debrecen,1928); Olvasókönyv az elemi népiskolák III. osztálya számára. (Pápa); Olvasókönyv az ismétlő iskolák számára. (Pápa); Fali olvasó táblák az ABC-hez 7 db. Kéziratban maradt tankönyvek: Magyar nyelvi anyag tanmenete a II-IV. osztály számára (16 p.); Nyelvgyakorló könyv az V-VI. o. számára. "A" évfolyam (75 p.); Nyelvgyakorló könyv az osztatlan elemi népiskolák II, III, IV. osztályok számára. (68,69,71 p.); Tanmenet az osztatlan elemi népiskolák III,IV., V/Á és VI/B osztályainak számtan-mértan anyagához (21 p.); Magyar nyelvi vázlatos mintaleckék a II-VI. osztály számára (dr.Tölgyesi József gyűjtése nyomán); Művelődéspolitikai, pedagógiai tanulmányai a Békés, Békésmegyei Közlöny, Tanügy, Tanítók Szava, M. Paedagogiai Szemle, Pápai Újság, Gyakorlóiskola és a Magyar Tanítóképző c. lapokban jelentek meg.

              IROD.: Balassa Benő: L. M. a tankönyvíró, tanítógenerációk nevelője és példaképe = Megyei Ped. Körkép 1992/1. sz. • Hermann 1995. 41. • Szinnyei VII. 1220. • Tanítóképző ért. 1939/40. (Gergely Ferenc nekrológja).

(B.J.)LIGÁRT Olga, Zagyva Gézáné (Gyoma, 1892 - Pápa, 1990): magyar-történelem sz. polg. isk. tanár. Pályája kezdetétől nyugdíjazásáig a pápai Áll. Polg. Leányisk.-ban, ill. annak jogutódjában, a Jókai Ált. Isk.-ban tanított. Képes történelmi térképeivel már a 30-as években szerepelt tanügyi kiállításokon. Műve: A történelem tanítása szemléltető színes történelmi térképekkel = Orsz. Polg. Iskolai Tanáregyesületi Közl. 1936/7. 10.

              IROD.: Deák 1942. 512.

              F.: Huszár János ny. tanár visszaemlékezése (1995).

(H. J.)LISZKAY József (Balaton-Kis-Szőllős, 1809 - Budapest, 1888.): ref. teológiai tanár. A gimn.-ot és a teológiát is Pápán végezte. 1931-32-ben publicus praeceptor, majd Szőnyben rektor. 1843-ban megalakult a második teológiai tanszék (szentírás-magyarázat) Pápán és annak lett a professzora. Előzőleg egy évet töltött a berlini egyetemen. Öt évig volt kollégiumi tanár. 1848-ban pápai, majd győri, 1873-77-ig ismét pápai lelkész. 1877-88-ig Bp-en nyugállományban rokonainál élt. Pápai lelkészsége idején rendezte a ref. egyházi levéltárat. Fő művei: A pápai evang. reform. egyház levéltára 1510-1811. (Pápa, 1875); Tóth Ferenc ref. szuperintendens. In: Nagy Papok életrajza. (Bp., 1877); A győri ev. ref. egyház múltja és jelene. (1868).

              IROD.: Koll. tört. 1896. 336. • Koll. tört. 1981. 192, 202.

(T.Gy.)LOSONCZI Jenő (Alsok [Somogy vm.], 1880 - Monor, 1935): rajztanár, az Orsz. Rajztanár-egyesület vidéki alelnöke. 1890-től a csurgói ref. gimn. tanulója. 1902-ben a bp.-i Képzőművészeti Főiskolán szerzett tanári oklevelet. 1902-31-ig a pápai Ref. Főgimn.-ban tanított. Szakmai ismereteit nyaranta nyugat-európai tanulmányutakkal bővítette. Műalkotásaival többször részt vett a Nemzeti Szalon tárlatain. A pápai "Falukiállítás"-on aranyérmet kapott. A városban megszervezte a Képző- és Iparművészeti Társaságot. Édesanyja lakóhelyén, Monoron temették el.

              IROD.: Sándor Pál: L. J. (nekrológ) = Koll. ért. 1935/36. 11.

(T.Gy.)LOVAS Elemér Károly (Sümeg, 1889 - Phalma, 1949): bencés szerzetes, latin-történelem sz. középisk. tanár, bölcsészdoktor. Tanári működését Pápán kezdte (1913-15), ahol hittant, magyart, latint és történelmet tanított. A rend kőszegi (1920-22) és győri (1922-30 és 1931-40) gimn.-aiban is tanított. A phalmi főiskolán 1915-19-ben és 1940-42-ben tanár, levéltárnok. Fő művei: Árpádházi Boldog Margit élete (Bp., 1940); Győr város régészeti katasztere (Győr, 1942). 1939-40-ben a Győri Szemle szerkesztője volt. Szépirodalmi cikkei jelentek meg a Pápa és Vidékében (1914-16).

              IROD.: Berkó-Legányi 156. • Gaál 88-89. • MÉL I. 1967. 91.

(M. Zs.)LŐRINCZE Lajos (Szentgál, 1915 - Bp., 1993): magyar-német sz. középisk. tanár, nyelvész, bölcsészdoktor, címzetes egyetemi docens. Az I-IV. osztályt a szentgáli ref. elemi isk.-ban, középiskolai tanulmányait a pápai Ref. Koll.-ban végezte. Eötvös kollégistaként szerzett diplomát Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán. Pályáját a pápai Koll.-ban kezdte. 1943-46-ig a gimn. tanára, 1944-46-ig a Képzőtársaság tanárelnöke. 1946-50-ig a Teleki Pál Intézet munkatársa, 1950-80-ig a MTA Nyelvtudományi Társaság főmunkatársa, a Magyar Nyelvőr szerkesztője. 1952-ben a Rádióban előadássorozatot indított "Édes Anyanyelvünk" címmel. Tudományos munkásságának fő területe a nyelvjárás, a személy- és földrajzi nevek kutatása volt. S.: Bp., Farkasréti t. A szentgáli ált. iskolát 1994-ben róla nevezték el. Fő művei: Földrajzi neveink élete (1947); Magyar nyelvjárási bibliográfia 1817-1949 (Benkő Loránddal, Bp., 1951); Édes Anyanyelvünk (Bp., 1961) Nyelvművelő levelek (Bp., 1984) Megnől az ember szíve (szerk. Raffai István, Kolonczay Katalin, Balogh Ferencné, Veszprém, 1993)

              IROD.: Harmath-Katsányi 1984. 292. • Koll. ért. 1944. 35. • Sajgó szívvel emlékezve = Napló, 1993. november 4. 7. • Tungli Gyula-Tolnai Valéria: "...hogy földműves, akadémikus egyaránt megértse" = Megyei Ped. Körkép, 1994/1. sz. 71.

(T. Gy.)LŐW Lipót (Csernahora [Morvaország], 1811 - Szeged, 1875): Az első tudományosan képzett zsidó teológus Magyarországon. 1840-46-ig Nagykanizsán, 1846-50-ig Pápán, 1850-től Szegeden volt rabbi. Pápán a Ref. Kollégiumban héber nyelvet tanított. Türelemre, békességre intő beszédet tartott 1848. áprilisában a zsinagógában, később nemzetőrnek állt. Haynau őt is letartóztatta. Szabadulása után került Szegedre. 1859-68-ban szerkesztette a "Ben Chananja" c. német nyelvű zsidó tudományos folyóiratot. Elsőként kutatta a m. zsidóság történetét, s ő volt az első, aki zsinagógában magyarul beszélt. A szegedi izr. temetőben szép síremléke van. Fő művei: Történetek és vallástudományi értekezések. (Szeged, 1861); A zsidó eskü múltja, jelene és jövője. (Pest, 1868); Gesammelte Schriften (I-V. kiadta Lőw Immánuel, Szeged, 1899-1900)

              IROD.: Hudi József: Pápa város önkormányzata 1848/49-ben. In: Tanulmányok 1994. 325. • Láng Jehuda 1972. 18-19, 45. • Lőw Immánuel-Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-1885 (Szeged, 1885). • MÉL 1982. II. 95-96.

(M.S.K.)LUX Lajos András (Hajdúnánás, 1883 - Pápa, 1939): gimn., ill. tanítóképző-intézeti tanár. A gimn. I-IV. osztályát a hajdúnánási Ref. Gimnáziumban, a VII-VIII. osztályt a debreceni Ref. Főgimn.-ban végezte, felsőfokú tanulmányait a kolozsvári egyetemen folytatta. 1907-ben szerzett középiskolai tanári oklevelet matematikából és természettudományból. 1907-09-ig a hajdúböszörményi Ref. Főgimn.-ban, majd haláláig Pápán a Ref. Nőnevelő Intézetben tanított. Harcolt az első világháborúban 1914-től. 1920-ban a hadifogságból tért vissza a katedrára. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Egy és más rezgésekről. (Pápa, 1910.); A világrendszerek kialakulásáról. (Pápa, 1911); Az emberiség játékai és ezek értéke (Rádióelőadás, 1930).

              IROD.: Hermann 1995. 42. • Jókai Kör emlk. 1993.

(G. S.-né)LUX Lajosné LÁSD Závory Terézia HelénaMAGASI Artur Ernő (Celldömölk, 1903 - Bp., 1959): bencés szerzetes, középiskolai tanár, költő, irodalomtörténész. 1927-30-ig, 1946-48-ig Győrben, 1930-31-ben és 1940-46-ban Pápán, 1931-34-ben Esztergomban, 1934-39-ben Sopronban működött mint gimn. tanár. 1948-50 között könyvtáros Phalmán, 1950-ben laicizálva. Utána a székesfehérvári József Attila Gimn. tanára. Városunkban az iskola Deák Ferenc Önképzőkörének elnöke volt. Számos irodalomtörténeti előadást tartott Pápán, Csornán, Győrött, Bp.-en, publikált a Pápa és Vidékében, munkatársa volt a Phalmi Szemlének. Fő művei: A vígság szekerén (versek Somogyi Ernő álnéven, Győr, 1928); A kristály és a kaméleon (versek, Esztergom, 1932); Harsányi Lajos (tanulm. Esztergom, 1933); Janus Pannonius (tanulm. Esztergom, 1934); A rím és a ritmus = Phalmi Szle 1940); A kérők: vidám paródiák egy felvonásban (Somogyi Ernő álnéven Pápa, 1942).

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1930/31. • Berkó-Legányi 180. • Kat. Lex. 1933. III. • MÉL II. 1982. 118.

(M. Zs.)MAJOR Etelka, Jankovich Kálmánné (Dáka, 1925 - Pápa, 1993): magyar-olasz sz. középisk. tanár. Édesapja a gróf Batthyány család gazdatisztje, édesanyja tanítónő volt. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte.1950-80-ig a Jókai Mór Közgazd. Szakközépisk. tanára volt. 1953-ban a bp.-i Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán orosz nyelvből ált. iskolai tanári képesítést szerzett. S.: P., Kálvária t.

               IROD.: Közg. ért. 1988. 49.

               F.: Közg. Szakközépisk. irattára.

(T. Gy.)MAKARA Anna, Fogarassy Béláné (Kolozsvár, 1909 - Veszprém, 1993): német-angol sz. középisk. tanár. Szolgálatát 1937-ben kezdte. 1958-68-ig, nyugdíjazásáig a pápai Petőfi Gimn. nyelvtanára. Férje vezérkari tiszt volt, aki a fronton meghalt. A két gyerekkel özvegyen maradt tanárnőt 1945 után háttérbe szorították, kitelepítették a Hortobágyra. Utána magánórák adásából élt, majd Bulla Andor alkalmazta. S.: Külsővati t.

              IROD.: Petőfi emlk. 1994.

              F.: Petőfi Gimn. irattára. 1994. • dr. Csekő Tiborné ny. gimn. tanár közlése. (1996)

(T.Gy.)MARADICS Magdolna (Bp., 1922 - Pápa, 1990): tanítónő. Tanulmányait az irgalmas nővérek pápai tanítóképzőjében végezte, s 1941-ben szerzett tanítói oklevelet. Előbb Somogy megyében, majd az 1942/43-as tanévben ideiglenes tanító Pápán a Róm. Kat. Elemi Népiskolában, 1943-46-ig városi alkalmazott volt, a Polgármesteri Hivatal Közellátási Osztályán dolgozott. 1947-48-ban állástalan, az 1947/48-as tanévben a pápai bencés gimn. ált. iskolájában, 1948-70-ig, nyugdíjba vonulásáig, a III. sz., később Zalka Máté Ált. Isk.-ban tanított. Nyugdíjazása után több iskolában napközis nevelői munkát vállalt. S.: P., Kálvária t.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok.

(T.Gy.)MARÁCZI Ilona Margit (Sárvár, 1902 - Piliscsaba,1988): irgalmasrendi nővér, magyar-történelem sz. tanítóképző intézeti tanár. Tanítónői oklevelét 1921-ben Pápán a Ranolder Intézetben, középiskolai magyar-történelem sz. tanári diplomáját a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen 1925-ben kapta. 1925-30-ig a pápai Ranolder Intézet polg. iskolai tagozatán tanított. 1931-ben Szegeden az Apponyi Koll.-ban magyar-történelem sz. tanítóképző-intézeti tanári diplomát szerzett, majd ismét a pápai Ranolder Intézet tanára. 1938-42-ig a líceum és a tanítóképző intézet ig.-ja. 1942-48-ig intézeti tanár, és szaktárgyainak felügyelője. 1945-ben megszervezte a dolgozók tanítóképzőjét. A rend feloszlatása után Balatonfüreden háztartási alkalmazott. 1950-66-ig Bp.-en a Szolidaritás Háziipari Szövetkezet dolgozója és vezetőségi tagja. 1966-85-ig nyugdíjasként a bp.-i Piarista Rendházban portásként dolgozott. Súlyos betegen került Piliscsabára, ahol hamarosan meghalt. Ott is temették el.

              IROD.: Ranolder ért. 1927/47.

              F.: Nyíri Tamás: M.I.M. (nekrológ) [sokszorosított kézirat, 1988].

(F.E.)MARCZÉLLY Kornél (Menhard [Szepes vm.], 1879 - Pápa, 1949): tanítóképző-intézeti tanár. Bp.-en a Pedagógiumon, majd a tudományegyetemen szerzett oklevelet vegytan-biológia szakon. 1907-től az aradi áll. tanítóképzőben, utána Kiskunfélegyházán, Nyíregyházán, Sárospatakon tanított. Részt vett az I. világháborúban. 1930-ban került a pápai áll. tanítóképzőhöz, innen vonult nyugdíjba 1942-ben. A tanítás mellett széleskörű társadalmi tevékenységet folytatott. Tagja volt a Magyar Turista Szövetségnek és a Magyar Természettudományi Társulatnak is. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Tanítóképző ért. 1942/ 43. 5-7.

              F.: Egykori kollégája, Tölgyes László ny. pápai tanár szóbeli közlése .

(T.Gy.)MARCZÉLLY Kornélné LÁSD Csekey JolánMARKÓ József (Pápa, 1913 - uo., 1984): középiskolai matematika-fizika-testnevelés és üzemgazdaságtan sz. tanár. Tanulmányait a szegedi Polg. Iskolai Tanárképző Főiskolán végezte. Elébb a pápai Róm. Kat. Polg. Fiúiskolában, majd 1949-73-ig, nyugdíjazásáig a Mezőg. Szakközépiskolában tanított. Időközben üzemgazdaságtan szakból is képesítést szerzett. Jelentős szerepet vállalt a Veszprém megyében folyó levelező oktatásban. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: pl. Munka Érdemrend Bronz fokozata (1971) S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Mezőg. évk. 1992. 122, 124.

              F.: A család tulajdonában levő dokumentumok.

(T.Gy.)MARKÓ Lászlóné LÁSD Császár EmmaMARKOVICS Emma, Kiss Istvánné (Pápa, 1917 - Borsosgyőr, 1974): tanítónő. A tanítóképzőt 1937-ben a pápai Ranolder Intézetben végezte. 1950-62-ig Magyargencsen, 1962-72-ig a borsosgyőri ált. isk.-ban tanított. Hamvai: P., Alsóvárosi t.

              F.: Leánya, Dreisziger Józsefné Kiss Ágnes szóbeli közlése.

(T.Gy.)MATKOVICH Béla (Sárbogárd, 1922 - Pápa, 1975): ének sz. tanító. Oklevelét 1942-ben a pápai áll. tanítóképzőben kapta. 1942-46-ig Vanyolán majd Pápán, 1955-tól haláláig a III. sz., később a II.sz. Ált. Iskolában tanított. Rendkívüli zenei érzéke volt, több hangszeren játszott, énekkart is vezetett. Tagja volt a Pápai Pedagógus Énekkarnak is. 1956-ban Mozart: "Bastien és Bastienne" című vígoperájában Bastian (tenor) szerepében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

              IROD.: Pápai színjátszás 1988. 111.

              F.: Leánya, Schmidtné Matkovich Mária írásbeli közlése. (1995). • A II. sz. Ált. Isk. törzskönyvei 1955/56, 1964/65.

(T.Gy.)MAYER István (Székesfehérvár, 1905 - Pápa, 1970): testnevelés sz. középisk. tanár. Felsőfokú tanulmányait a bp.-i Testnevelési Főiskolán végezte. 1931-48-ig a pápai bencés gimn. világi, majd 1948-68-ig, nyugdíjazásáig a Türr István Gimn. testnevelőtanára volt. Harminc éven át a Veszprém megyei középiskolák testnevelési szakfelügyeletét is ellátta. Hosszabb időn át vezette a cserkész AERO (repülőgépmodell-építő) kört. Részt vett a pápai Sportrepülő Klub vitorlázó szakosztályának munkájában is. Fejlesztette a bencés gimn. sportkönyvtárát. 1945 után a Pedagógus Szakszervezet Kultúrházának elnökévé választották a város és járás nevelői. Tagja volt a pedagógus színjátszó körnek és a szimfónikus zenekarnak is. Műve: A testnevelés jellemnevelő hatása. (Pápa, 1931)

              IROD.: Bencés ért. 1931/48. • Huszár János: Három és fél évtized Pápán, a Pedagógus Művelődési Házban. 1950-1985 = VMHT XII. Veszprém, 1986. • Türr évk. 1960. [kézirat]. • Türr évk. 1988. 154.

              F.: A pápai Pedagógus-szakszervezet tagjainak névsora 1945/46.

(T.Gy.)MÁNDI MÁRTON István (Iszkaszentgyörgy, 1760 - Pápa, 1831): főiskolai tanár, filozófus, nyelvész, 41 éven át a Ref. Kollégium rektor-ig.-ja. Előnevét édesapja szülőfalujáról, a Szabolcs megyei Mándról kapta. 1771-74-ig Szentkirályszabadján, Kecskeméten, majd a debreceni kollégiumban tanult. Utána Hajdunánáson volt az akadémia rektora. Tanulmányait a göttingeni egyetemen folytatta: főként Kant német filozófus gyakorolt rá nagy hatást. 1790-ben érkezett haza, s elvállalta az 1754-től különböző okok miatt jelentéktelenné vált pápai kollégium vezetését, s nyomban hozzákezdett annak korszerűsítéséhez. Láczai Szabó József személyében olyan munkatársra talál, aki ugyancsak a göttingeni egyetem neveltje, a természettudomány jó ismerője. Nemcsak arra volt gondjuk, hogy a legkorszerűbb módszerekkel tanítsanak, hanem arra is, hogy állandó épülete legyen a több mint 2 és fél évszázados kollégiumnak. Főként Mándi Márton István szervező munkája nyomán kapott új épületet az intézet a Szent László utcában. Ebben az épületben kezdték meg 1793-ban a tanítást. Mándi Márton István a pápai koll.-ot szívós, következetes munkával évtizedek alatt a debreceni és a sárospatakival egyenlő színvonalúvá tette azzal, hogy új nevelési elveket és gyakorlatot valósított meg. Ezeket az elveket az önmaga által készített kéziratos pedagógiai könyvében rögzítette is. A pápai Koll.-ba jó képességű, kitűnő felkészültségű tanárokat hozott. Ő volt az első magyar filozófus, aki Kant tanítását nemzeti nyelven magyarázta. Felismerte a természettudományi tantárgyak tanításának szükségességét. Mándi Márton István szuggesztív tanáregyéniség volt. Még életében gondoskodott a filozófiai tanszéken utánpótlásáról. Tanítványát, Tarczy Lajost, a kiváló hégeliánust választotta utódjául. 1831-ben kolerában halt meg. Fő művei: Keresztyén theológusi morál. (1796.); Keresztény morális kis katechizmus. (Bécs, 1817); Tankönyvei: Langius Collequia (Győr, 1792); A német nyelv első kezdete. (Győr, 1792); Phaedri faleulae Hesopae. (Győr, 1793); Görög nyelv, első kezdete.( Győr, 1794); Új deák rudimenta (Győr, 1795); Új német rudimenta. (Győr, 1801); Systema Philosophiae criitcae (I-II. Wien, 1820.) Kéziratban maradt: Paedagógia.(1800-ból) [Kiadta a Veszprém Megyei Pedagógiai Kiskönyvtár 32. számaként. Sajtó alá rend. Mészáros István (1988)]

              IROD.: Koll. tört. 1981. 110. • M. M. I. emlékkönyv (szerk. Tungli Gyula). (Pápa, 1991). • MÉL 1981. II. 160. • Szabó Károly: M. M. I. (Pápa, 1860) • Tóth Endre: M. M. I. élete. (Pápa, 1931). • Trócsányi Dezső: M. M. I. tudományos munkássága. (Pápa, 1931)

              F.: A DREK Könyvtárában található dokumentumok.

(T.Gy.)MÁTÉ Ferencné LÁSD Varga JuliannaMEDGYASSZAI Gy. Ilona (Lepsény, 1897 - Pápa, 1977): mennyiségtan-természettan sz. ref. polg. isk. tanár, internátusi felügyelő. Édesapja Medgyasszai Vince ref. püspök volt. Népiskolai tanítónői oklevelét a Nátus Tanítónőképzőjében 1916-ban, polg. iskolai tanári oklevelét a bp.-i Erzsébet-főiskolán 1920-ban szerezte. Tanári pályáját a Dunántúli Ref. Egyházkerület Nőnevelő Intézetében kezdte 1921-ben, s nyugdíjba vonulásáig itt tanított, illetve nevelősködött. Szaktárgyain kívül készségtárgyakat is tanított (testnevelés, egyházi ének, háztartástan). Tagja volt a Polgári Iskolai Tanárok Orsz. Egyesületének, a Ref. Nőegyesületnek és a Jókai-körnek. A Hámán Kató Ált. Isk.-ból ment nyugdíjba. S.: Balatonkenese, t.

              IROD.: Nádasdy: Nőnevelő, 1988. • Nátus évk. 1934/35, 1936/37.

              F.: Medgyasszai László szóbeli közlése (1996). • Sajátkezű önéletrajza (1952).

(T. Gy.)MESTER Gábor (Pápa, 1909 - uo., 1951): középisk. testnevelőtanár. Tanulmányait a pápai Ref. Koll. Gimnáziumában 1927-ben végezte, majd sikeres felvételi vizsgát tett a Testnevelési Főiskolán. Diplomáját 1930-ban szerezte. Tanári pályáját Bp.-en kezdte, tanított a csurgói Ref. Gimn.-ban, majd 1941-ben a pápai Ref. Koll.-ba kapott kinevezést. Itt tanítványaival különböző sportágakban országos bajnokságokon szerepelt. Tanári pályáját a háború és az orosz hadifogság megszakította. S.: P., Alsóvárosi t

              IROD.: Koll. ért. 1941/42.

              F.: Leánya, Nagy Sándorné Mester Anna Mária szóbeli közlése

(T.Gy.)MESTER Gáborné LÁSD Petrova AnnaMÉRY Etel József (Magyarszőgyén [Komárom vm.], 1834 - Győr, 1883): bencés szerzetes, középiskolai tanár, régész. A pápai bencés gimn.-ban tanított 1857-62 között, a győriben 1862-től haláláig. Fő művei: Pázmándi Horváth Endre élet- és jellemrajza (Győr, 1879); Szent Imre = Ifjusági Plutarch. Pápa, 1858; Garay János = uo. Irodalomtörténeti cikkei jelentek meg a Tanodai Lapokban (1857-62) és a Győri Közlönyben (1866-79). Archeológiai munkássága jelentős, az ilyen témájú írásait 1864-től közölte a Győri Közlöny.

              IROD.: Bakonyvári 1898. • Bencés ért. (Pápa) 1857/62. • Berkó-Legányi 91. • MÉL II. 1982. 192. • PRT VI/B.

(M. Zs.)MÉSZÁROS Lajos (Balatonarács, 1896 - Pápa, 1974): tanító. Iskolai tanulmányait szülőfalujában kezdte és Veszprémben folytatta. Oklevelét a pápai Áll. Tanítóképzőben szerezte. Nevelői pályáját Hajmáskéren a ref. elemi népisk.-ban kántortanítóként kezdte. 1929-48-ig a pápai ref. elemi iskolában osztálytanítóként, később a matematika szaktanítójaként tanított. A gyermekekkel bánni tudó, jól képzett pedagógus volt, aki az iskolai munka mellett széleskörű közéleti tevékenységet is folytatott. Volt cserkész és levente, a II. világháború idején légoltalmi parancsnok is. A pápai ref. gyülekezet örökös tiszteletbeli gondnokává választották. Előadásokat tartott, népszerűsítette a selyemhernyó-tenyésztést. 1948-54-ig a II. sz. Áll. Ált. Isk.-ban tanított. Itt klerikálisnak  minősítve előbb felfüggesztették, majd Kéttornyúlakra helyezték. Nyugdíjazásáig (1956) gyalog járt ki tanítani. 1956-től Pápán élt.

              F.: A névcikk szerzőjének visszaemlékezése. (1995).

(H.J.)MOLNÁR Aladár (Veszprém, 1839 - Gleichenberg [Ausztria], 1881): ref. gimn. tanár, pedagógiai író, kultúrpolitikus, a MTA tagja (1867). Tanulmányait a tótvázsonyi elemi isk.-ban kezdte, 1848-ban a pesti ev. elemi isk.-ban folytatja. A gimn. I-VI. osztályát magántanulóként végezte, 1856-ban a pápai ref. gimn.-ban tett osztályvizsgát. 1856-62ig az intézet nyilvános tanulója, előbb "publicus praeceptor", majd rendes tanár. Egyháztörténelmet, m. irodalmat és német nyelvet tanított. 21 évesen Kerkapoly Károlyt, a bölcselet tanárát helyettesítette. 1862-67-ig a pesti ref. főisk. tanáraként működött. 1867-74 között mint kultúrpolitikus és a nemesvámosi körzet képviselője részt vett az Eötvös-i népoktatási törvény megvalósításában. S.: Balatonfüred. Fő művei: A philosophia szükséges eleme a theológiának. (Pápa, 1859); A magyar alkotmány kifejlődése. (Pápa, 1862); Pszichológiai vázlatok. (Pest, 1864); A bölcsészet története (Pest, 1864); Tanügyi tanulmányok. (1871); Képek az emberi élet és a természet köréből. (Pest, 1873); Gazdasági népotatás hazánkban és külföldön. (1872); Közművelődési dolgozatok (Sorozat három füzetben. 1872); Néptanítók ismerettára. (Pest, 1873. I.); Népiskolai Tanfelügyelet külföldön és hazánkban. (Pest, 1872); A köznevelés és közoktatás szervezetének szabályozása a magyar református egyházban. (Debrecen, 1879); A közoktatás története Magyarországon a XVIII.században .( Bp., 1881) stb.

              IROD.: Balassa Benő: Egy neves pedagógiai író és kultúrpolitikus: M. A. = Megyei Ped. Körkép 1990/1. sz. • MÉL 1982. II. 229. • Szinnyei IX. 153-158. • Tanárky Gedeon: Emlékbeszéd M. A. felett (Emlékbeszédek II. 1.) Bp., 1884.

(B. B.)MOLNÁR Béda Lajos (Előpatony [Pozsony m.], 1858 - Balatonfüred, 1929): bencés szerzetestanát. A pápai bencés gimn.-ban 1886-92 között tanított, majd Kőszegre került (tanár: 1892-1903, házgondnok 1894-98). Lelkész Bársonyoson (1903-22), majd perjel és jószágkormányzó Bakonybélben (1922-25). 1925-28.ban nyugállományban Tihanyban.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1886/92. • Berkó-Legányi 119. • PRT VI/B. • Nekrológja: Phalmi Szle 1929.

(M. Zs.)MOLNÁR István (Tüskevár, 1906 - uo., 1983.): róm. kat. esperes-plébános, hitoktató. A tatai piarista gimn.-ban érettségizett 1924-ben, majd a veszprémi szemináriumba nyert felvételt. 1928-ban szentelték pappá. 1928-33-ig Siófokon káplán, cserkészparancsnok és múzeumszervező. 1933-ban hitoktatói képesítést szerzett. 1933-37-ig Kaposvárott, 1937-47-ig Pápán hittanár. 10 évig volt a Ref. Gimn. kat. felekezetű tanulóinak hitoktatója és cserkészparancsnoka. Részt vett a város közéletében, állandó munkatársa volt a Pápa és Vidéke című lapnak. Szorgalmazta a városi múzeum létesítését, feltérképezte a város történetének fehér foltjait, rendezte a városi levéltár anyagát. 1943-47-ig a pápai Szent Anna templom, 1947-72-ig a tüskevári egyházközség esperes plébánosa. Szülőfalujában értékes néprajzi és régészeti gyűjtőmunkát végzett. Magángyűjteménye alapja lett a Tüskevári Helytörténeti Múzeumnak (1962). 1972-83-ig Veszprémben templomigazgató. 1978-től kanonok. Sírja: Tüskevár. Fő művei: Pápa város múltjából és jelenéből (Pápa, 1941); A zirci apátság elfelejtett pápai otthonában (Pápa, 1942); Pápa megyei város levéltára (Pápa,1942).

              IROD.: Ács Anna: Molnár István pápai esperes emlékezete = PH, 1996/7. sz. 9. • Koll. ért. 1937/47.

(T.Gy.)MOLNÁR Istvánné LÁSD Kernya MargitMOLNÁR Lujza (?, 1902 - Kaposvár, 1976): irgalmasrendi nővér, gyakorló isk. tanító. A képzőt 1921-ben a pápai Ranolder Intézetben végezte. Ugyanitt a gyakorló iskola vezetését 1928-ban vette át. 1928-48-ig nevelte tanítványait. A rend feloszlatása után 1848-50-ig Bp.-en, majd Kaposvárott élt, házitanítóként hittant tanított. Kaposvárott temették el.

              IROD.: Ranolder ért. 1928/48.

              F.: A pápai Pedagógus-szakszervezet tagjainak névsora 1945/46.

(F.E.)MORAVECZ Imréné LÁSD Moravecz VilmaMORAVECZ Vilma, Moravecz Imréné (Hódmezővásárhely, 1894 - Szeged, 1896): óvónő. Az elemit Dereskén, a polg. iskolát Debrecenben végezte. Oklevelet az I. világháború idején a hódmezővásárhelyi óvónőképzőben szerzett. A bárándi községi óvódában dolgozott 15 évet (1933-48), majd a pápai Kerkápoly-Bodor Ref. Óvóda vezetője volt. 1950-től nyugállományú, ekkor családjával Szegedre költözött. S.: Szeged, Belvárosi t.

              F.: Leánya, dr. Kiss Istvánné Moravecz Vilma írásbeli közlése.

(T. Gy.)MORAVECZ Károly LÁSD Vásárhelyi KárolyMÓRICZ Eszter, Velich Istvánné (Kolozsvár, 1896 - ?,?): polg. isk. tanár. Gimn. tanulmányait a család szegénysége miatt többször félbeszakította. Tanári oklevelet 29 évesen szerzett, miután Kolozsvárott elkezdett egyetemi tanulmányait Szegeden fejezte be 1925-ben. 1925-34-ig Fülöpszálláson, 1934-46-ig Kiskőrösön, 1946-52-ig a devecseri polg., illetve ált. isk.-ban tanított. 1952-ben saját kérésére Pápára helyezték, s itt a II. sz. Ált. Isk.-ban tanított nyugdíjazásáig.

               F.: Sajátkezű önéletrajza (1952).

(T. Gy.)MÓROCZ Emilián Pál (Pápa, 1861 - Celldömölk, 1930): bencés szerzetes, középiskolai tanár. A pápai gimn. tanára 1886-93-ig, majd Komáromban (1893-94) és Esztergomban (1894-95) tanított. Magiszter (újoncmester), prefektus és spirituális Phalmán 1895-1903-ig, 1903-12-ig alperjel ugyanott. 1923-30 között perjel és házgondnok Celldömölkön. Gyakorlati művelője volt a zenének, több hangszeren játszott, darabokat komponált. Fő művei: A pápai katholikus gimnázium története. In.: Kapossy 1905. Értekezései a pápai bencés gimn. értesítőiben (1892-94).

              IROD.: Bakonyvári 1898. • Bencés ért. (Pápa)1886/93. • Berkó-Legányi 120. • Szinnyei IX. 310.

(M. Zs.)NAGY Anna Kornélia (Pápa, 1902 - Vác, 1991): irgalmas-rendi nővér, matematika-fizika sz. tanítóképző-intézeti tanár. Tanítói oklevelét a pápai Ranolder Intézetben 1921-ben kapta. 1927-ben a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen középiskolai tanári, 1927-ben az Apponyi Koll. elvégzése után tanítóképző tanári oklevelet szerzett. 1927-31-ig az Irgalmas Rend bp.-i, 1931-41-ig a pápai Ranolder Intézetében oktatott, majd 1941-48-ig a bp.-i Tanítónőképző Intézet tanára volt. 1948-90-ig házitanítóként hittant tanított. Vácott temették el.

              IROD.: Ranolder ért. 1932/41.

(F.E.)NAGY Boldizsár Károly (Rigács, 1782 - Phalma, 1851): bencés szerzetes, középiskolai tanár. 1816-20-ig gimn. ig. és házfőnök Pápán, majd Tihanyban, Celldömölkön, Phalmán és még számos helyen volt lelkész.

              IROD.: Berkó-Leányi 20-22.

(T.Gy.)NAGY Gábor (Szomoród, 1986 - Pápa, 1941): ref. gimn. vallástanár. 1914-ben érettségizett a pápai Ref. Gimn.-ban. Kezdetben a bp.-i orvosi egyetemre járt, később azonban a pápai Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait. 1919-ben lelkészképesítő vizsgát tett jeles eredménnyel. 1920-ban lelkészi oklevelet szerzett. 1929-ben vallástanári vizsgát tett. 1931-41-ig tanított a pápai Ref. Gimnáziumban.

              IROD.: Ólé Sándor és Rab István búcsúbeszéde. In: Koll. ért. 1942.

(T.Gy.)NAGY Ilona, Erdélyi Sándorné (Bp., 1912 - Pápa, 1986): tanítónő. 1933-ban Pápán, a Ref. Nőnevelő Intézet Tanítónőképzőjében szerzett oklevelet. 1940-ben kapott állást a Csanád megyei Pitvaros község áll. elemi iskolájában. 1941-ben saját kérésére Pápára helyezték, a Kertvárosi Áll. Elemi Iskolába, ahol nyugdíjazásáig (1968) tanított főként elsősöket.

              F.: A család tulajdonában levő dokumentumok. - Tóth Kálmán ny. ig. írásbeli közlése.

(H.L.)NAGY Irén, Békefi Aladár Gáborné (Marcaltő, 1919 - Szombathely, 1974): gyakorló iskolai tanító. Tanulmányait a Ranolder Intézet Tanítónőképzőjében végezte. Diplomáját 1938-ban kapta. 1939-44-ig a felsőörsi elemi népiskolában, 1944-59-ig az Áll. Tanítóképző Intézet, 1959-74-ig a szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolájában tanított. S.: marcaltői t.

               IROD.: Ranolder ért. 1944-1948.

              F.: Leánya, Némethné Békefi Zsuzsa gimn.tanár írásbeli közlése. (1995)

(T. Gy.)NAGY Kelemen József (Kisszőlős, 1905 - Phalma, 1968): bencés szerzetes, földrajz- természetrajz sz. középisk. tanár. A pápai bencés gimn.-ban 1937-47-ig tanított. Előtte 1934-37-ig rendházgondnok volt Tihanyban és Celldömölkön. 1960-67-ig gimn. tanár Phalmán.

              IROD.: Bencés ért. 1937/47.• Berkó-Legányi 189.

(T.Gy.)NAGY János (Győr, 1877 - Pápa, 1964): róm. kat. tanító. 19 éves korában a győri püspöki tanítóképzőben kapott oklevelet. Pályája kezdetén számos dunántúli isk.-ban, majd 15 éven át Mátyusföldön, Gután (Komárom vm.) tanított. Az első világháború előtt Pápán a Földmívesiskolában megszerezte a mezőgazdasági szaktanítói oklevelet is. 1914-20-ig katona, majd hadifogoly, 1920-ban - a magyarellenes oktatási törvény miatt - kénytelen Csehszlovákiát elhagyni, s Magyarországon, Pápán telepedett le. 1920-38-ig Szent István egyházközség tanítója. Részt vett a róm. kat. polg. fiúisk. szervezésében, s 5 éven át óraadóként tanított is ott. 1938-64-ig Pápán nyugdíjas. S.: P., Kálvária t.

              F.: Fia, dr. Nagy Andor ny. jogtanácsos írásbeli közlése (1996).

(T.Gy.)NAGY Jenő (Kéty, [Esztergom vm.], 1883 - ?, ?): ref. gimn. magyar-latin sz. tanár. Alsófokú tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd 1889-től Felsővezekényben, Nagysallón és Alsószécsényben folytatta. A félárva fiú a nyitrai piaristáknál, majd a selmeci evangélikus gimnáziumban tanult. 1901-ben érettségizett. 1906-ban a kolozsvári egyetemen bölcsészdiplomát szerzett. Munkahelyei: Brassó, Kolozsvár, Pápa. Pápán a ref. gimn.-ban 1929-41-ig tanított. 1941-ben újból visszament kedves városába, Kolozsvárra tanítani. Sokat foglalkozott a szláv nyelvekkel és az erdélyi magyar iskolák anyagi megsegítésének ügyével. Fő művei: A modern nyelvek tanításának problémája (Kolozsvár, 1941). Cikkei a Ref. Kollégiumi Lapokban.

              IROD.: Koll. ért. 1930/40. • Kollégiumi Lapok.

              F.: Koll. anyakv. 1940. 45-50.

(T.Gy.)NAGY Lázár (Fogaras, 1892 - Szentendre, 1964): középisk. rajztanár, festőművész. Elemi iskolai és gimn. tanulmányait 1898-10-ig Fogarason végezte, majd 1912-16-ig a M. Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. Középiskolai rajztanári oklevelét 1916-ban kapta. 1917-25-ig a Mezőtúri Gimn.-ban, 1925-28-ig Csornán áll. polg. iskolában, 1928-45-ig Csepregen tanított. 1945-48-ig a pápai Áll. Polg. Iskola tanára, 1948-50-ig a III. sz. Áll. Ált. Isk., majd 1950-55-ig az Áll. (korábbn zárda) Tanítónőképző ig.-ja. Nyugdíjasként Szentendrén élt. Mint alkotóművész számos városi kiállításon vett részt, sőt művei szerepeltek a bp.-i Fáklya Klubban rendezett pápai rajztanárok kiállításán is. Pápán a városi zenekar csellistája volt. Művei: Olajfestmények, akvarellek magángyűjtők tulajdonában.

              F.:. Leánya, Réthey Prikkel Lajosné Nagy Judit írásbeli közlése. (1996) • Szekeres Lajos ny. gimn. tanár szóbeli közlése. (1984)

(T.Gy.)NAGY Lázárné LÁSD Hadházy IlonaNAGY Mihály (Rétalap, 1788 - ?, 1878): történelem sz. koll.-i tanár, ref. lelkipásztor. Közép- és főiskolai tanulmányait a pápai ref. kollégiumban végezte. Itt volt segédtanító, majd külföldi (Németország) egyetemi tanulmányai befejezése után a volt iskolájában történelemtanár. Hat évi működés után Kocsban és Komáromban lelkész, közben 1875-ig a Dunántúli Egyházkerület püspöke.

              IROD.: Koll. tört. 1896. 335. • Koll. tört. 1981. 321.

(T. Gy.)NAGY Pál (Lébény, 1870 - Pápa, ?): ig.-tanító. A soproni tanítóképzőben készült fel hivatására. Az oklevél birtokában tanított Kemenesmihályfán, Nemesmagasiban, Vönöckön. 1900-ban választották és hívták meg Pápára az ev. iskolához. 1925-29-ig igazgatta is az ev. iskolát. Vezette az Iparos és az Evangélikus dalárdát,és elnöke volt a tanítóegyesületnek. Írásai, munkái a Protestáns Zeneközlönyben jelentek meg. Kultuszminiszteri elismerésben részesült.

              IROD.: Dtúli vármegyék 776. • Veszprémmegyei fejek 1929.

(M.S.K.)NAGY Sz. Sándor (Jászapáti, 1936 - Zánka, 1984.): magyar-olasz sz. középisk. tanár, ig.helyettes. Tanulmányait a jászapáti Róm. Kat. Ált. Iskolában, valamint a helyi gimn.-ban végezte. 1953-ban beiratkozott az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szakára. Ott szerzett középiskolai tanári diplomát 1958-ban. 1959-ben Pápára került, előbb a Türr István Gimn. tanára, majd 11 évig a Bocsor István Koll. ig.-ja volt. 1975-től haláláig, 1984-ig a Türr Gimn. és Óvónőképző Szakközépisk. tanára, illetőleg ig.h.-e. Nyelvtudása szintentartása céljából nyaranta Olaszországban töltött hosszabb időt. Tanítványainak magyar nyelv- és irodalomból feladatlapokat készített és kéziratos jegyzetet írt. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Türr évk. 1988. 153. • Tungli Gyula: N. Sz. S. (1936-1984) = Megyei Ped. Körkép 1985/1. sz. 66-67.

(T.Gy.)NAGY Vencel Antal (Székesfehérvár, 1897 - Phalma, 1995): bencés szerzetes, földrajz-természetrajz sz. középisk. tanár. Pappá szentelése után Pápán (1921-23) majd Kőszegen (1923-27) gimn. tanár. 1927-30-ban gazdasági akadémiai hallgató Magyaróvárott. 1931-38-ban fő-számvevő Phalmán, utána jószágigazgató Győrben, később Komáromban. 1958-71 között gazdasági vezető Phalmán, utána nyugalomban. A főapátság kertjében arborétumot és levendula-lepárlót létesített.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1922/24. • Berkó-Legányi 176.

(M. Zs.)NEMCSICS Elekné LÁSD Szabó MáriaNEMCSICS Elekné LÁSD Széptóth MáriaNEUBERGER Irén, Horváth Lajosné (Szerecseny, 1903 - Pápa, 1992): tanítónő. Képesítését a pápai Ranolder Intézetben szerezte 1921-ben. Nevelői munkáját az Országos Gyermekvédő Liga pápateszéri intézetében kezdte, majd az 1924-34-ig a Liga makói intézetében, 1934-45-ig annak farkasgyepűi iskolájában tanított. 1945-52-ig a Fő téri róm. kat., majd I. sz. Áll. Ált. Isk.-ban, 1952-62-ig a Jókai Mór Ált. Isk.-ban tanított. Nyugdíjas korában Pápán élt. Hamvai a Kálvária temetőben nyugszanak.

              F.: Leánya, Vörösházi Péterné Horváth Ágnes gimn. tanár közlése (1996).

(T.Gy.)NEUBERGER József (Szerecseny, 1894 - Pápa, 1970): piarista szerzetes, történelem-latin sz. középiskolai tanár. Középisk. tanulmányait a nyitrai piarista gimn.-ban, teológiai és bölcsészettudományi tanulmányait Bp.-en végezte. Szerzetestanárként tanított a rend gimnáziumaiban Mosonmagyaróvárott, Szegeden, Debrecenben, Sátoraljaújhelyen, Veszprémben és Nagykanizsán. Az 1950-es években Vácra internálták paptársaival együtt. 1952-58-ig Pápán, az I.sz. Áll. Ált. Isk.-ban, 1956-ban a Petőfi Gimn.-ban latint tanított. Kitűnően hegedült. 1958-70-ig nyugdíjasként élt - s bizonyos megszorítások mellett - papi hivatását is gyakorolta.

              F.: Vörösházi Péterné Horváth Ágnes szóbeli közlése. (1996)

(T.Gy.)NEUBERGER Mária, Vér Imréné (Szerecseny, 1890 - Pápa, 1949): tanítónő. Oklevelét 1908-ban a pápai Ranolder Intézetben kapta. Előbb a káptalantóti, majd a gyömörei elemi isk.-ban tanított. Pápára 1938-ban a Kertvárosi M. Kir. Áll. Elemi Népisk. indulásakor került, s ott tanított nyugdíjazásáig.

              F.: Vörösházi Péterné Horváth Ágnes gimn. tanár közlése. (1996)

(T.Gy.)NÉMETH Döme Ferenc (Kőszeg, 1898 - Phalma 1960): bencés szerzetes, német-latin sz. középiskolai tanár. 1921-22-ben Phalmán, 1922-33-ban Pápán, 1933-35-ban Győrben, 1944-48-ban Kőszegen tanított a rend iskoláiban. A szerzetesrendek feloszlatása és az iskolák államosítás után visszakerült Phalmára, ahol 1951-60 között tanított a gimn.-ban. Pápai működése alatt az Iparos Dalkör karmestere volt. Fő művei: Dalos-könyv a fiú-középiskolák I-II. oszt. számára. (Solymos Vendellel Bp., 1930); Daloskönyvünk a fiúgimn. I. II. III. oszt. számára (uo., 1938); Daloskönyvünk a leánygimn. I. II. III. oszt. számára (uo., 1938). Néhány költeményt megzenésített.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1922/35. • Berkó-Legányi 171. • Gaál 105-107.

(M. Zs.)NÉMETH Irén, Temesvári Istvánné (Hercegfalva [Fejér m.], 1910 - Veszprém, 1993): tanítónő. Oklevelét 1929-ben a bp.-i angolkisasszonyok tanítóképzőjében szerezte. 1929-36-ig Halimbán és Környén helyettes tanító, 1936-39-ig Mezőkovácsházán tanított. 1939-ben kötött házassága után Nagykamarás, Bánkút-Rózsamajorba került mint áll. tanító. 1948-67-ig a pápai Kertvárosi, majd a Jókai Mór Áll. Ált. Isk. nevelője. 1973-93-ig Balatonfüreden élt családja körében. 1979-ben arany-, 1989-ben gyémántdiplomát kapott. Az óbudai róm. kat. templom kriptájában nyugszik.

              F.: Férje írásbeli közlése (1995).

(T. Gy.)NÉMETH Mihályné LÁSD Takács LídiaNISZLER Teodóz Ferenc (Zseliz [Bars m.], 1887 - Léva, 1943): bencés szerzetes, latin-görög sz. középisk. tanár, bölcsészdoktor. Két ízben volt a pápai bencés gimn. tanára: először 1911-15-ig, majd 1924-30-ig, amikor a házfőnöki és az ig.-i teendőket is ellátta. 1915-16-ban Esztergomban is tanított, pápai működése után pedig a rend újoncmestere (magiszter) lett 1930-36-ig. Phalmi perjel volt 1938-43 között. Pápai igazgatósága idején széleskörű társadalmi tevékenységet fejtett ki: a Kat. Kör elnöke, a Jókai Kör alelnöke volt. Fő művei: Az analógia a görög nyelvben (Bp., 1913); A görög nő = Pápa és Vidéke 1913. 5-6. sz.; Nekrológ Fojtényi Emilről = Phalmi Szle 1931.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1911/15, 1924/30. • Berkó-Legányi 153. • Phalmi Szle 1943.

(M. Zs.)NYULASI Aladár (Nyárád, 1939 - Pápa, 1988): ált. isk. matematika-fizika tanár. Tanítói oklevelét a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben 1958-ban, tanári diplomáját a pécsi tanárképző főisk. levelező tagozatán, 1968-ban szerezte. Munkahelye: 1957-62-ig a nemesszalóki, 1962-68-ig a nyárádi, majd 1983-88-ig a pápai Hámán Kató Ált. Isk. Időközben 1968-83-ig a 304-es Ipari Szakmunkásképző Intézet nevelőjeként tevékenykedett. S.: P., Alsóvárosi t.

              F.: Acsády Ignác Szakközépisk. és Szakmunkásképző Intézet irattára. • Erkel Ferenc Ének-zenei Ált. Isk. irattára. • Özvegye, Nagy Erzsébet tanárnő levele.

(M.S.K.)OCSOVSZKY Kázmér Ambrus (Nagyszombat, 1839 - Bakonybél, 1911): bencés szerzetestanár. A pápai gimn.-ban 1862-67 között dolgozott, majd Győrben (1867-68) és a phalmi főiskolán (1868-75) tanított. 1875-ben visszakerült Pápára: 1875-1906 között házfőnök, 1875-93-ban gimn. ig., 1887-93 és 1899-1906 között házgondnok. Innét vonult nyugalomba Bakonybélbe 1906-ban.

              IROD.: Bakonyvári 1898. • Bencés ért. (Pápa) 1862/67, 1875/93. • Berkó-Legányi 95.

(M. Zs.)OLÉ Sándor (Csór [Fejér vm.], 1884 - Magyarboly, 1976): ref. lelkész, hitoktató. Középiskolai és teológiai tanulmányait a pápai Ref. Kollégiumban végezte. 1911-ben avatták lelkésszé. 1912-29-ig Móron, 1929-től nyugdíjazásáig Pápán volt gyülekezeti lelkipásztor. 1929-től kezdve hosszabb időn át hittant tanított a ref. tanulóknak a pápai Áll. Tanítóképző Intézetben. Jelentős érdemei voltak a Március 15-e téri új ref. templom építésében is. Nyugdíjasként Magyarbólyon élt. Művei: Szerkesztője volt a "Tavasz" c. főiskolai képzőtársasági folyóiratnak. Több tanulmánya jelent meg az egyházi lapokban. "Pápai Emlékeim" címmel kétkötetes naplója a DREK Könyvtárában található.

               IROD.: Tanítóképző ért. 1929/35. • Veszprémmegyei fejek 1929.

(T.Gy.)ORBÁN Dezső Béla (Szerecseny, 1905 - Bp., 1979): bencés szerzetes, latin-történelem sz. tanár, bölcsészdoktor. Pápán két ízben, 1930-34 és 1939-43 között tanított. Ezen kívül a soproni (1934-39), az esztergomi (1943-46) és a győri (1946-48 és 1959-65) gimn.-ban működött. Pápán az iskolai önképzőkör történelmi szakosztályának vezetője, a Kat. Munkásnők Egyesületének elnöke. Fő művei: Celldömölk helynevei (doktori ért., 1940); Szerecseny a 18. század végén = Győri Szle, 1938; Koroncó történeti földrajza (Lovas Elemérrel) = Győri Szemle 1939; Adatok Szerecseny XVIII-XX. századi helyneveinek ismeretéhez (H. n., 1943)

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1930/34, 1939/43. • Berkó-Legányi 185. • Gaál 113-115.

(M. Zs.)ORSZÁGH Lőrinc (Vaszar, 1720 - Pápa, 1784): pálos szerzetes, 1744. július 30-án tett fogadalmat. Teológiai doktor és tanár (1760), a pápai kolostor perjele (1783), majd vikárius generálisa. A pápai pálos (később bencés) templom kriptájába temették.

              IROD.: Gaál 10-14. • Kisbán: A m. pálosrend tört. II. • Molnár István: A pápai "fehér barátok" templomkriptája = Pápa és Vidéke, 1920. szept. 9., szept. 19., okt. 3.

(E. I.)ÓVÁDY Zoltánné LÁSD Domján IlonaPADOS Mária, Somfai Jánosné (Pápa, 1912 - uo., 1995): rajztanár, festőművész. Tanulmányait a Ranolder Intézetben végezte. 1931-ben kapott népiskolai tanítói oklevelet. Ezt később a pécsi főiskola műszaki gyakorlati szakoktatói diplomájával bővítette 1963-ban. A tanítói szakképesítés birtokában állástalan magántanító, ill. fizetésnélküli szükségmunkás pedagógus. Az iskolák államosításakor kapott csak kinevezést, noha 1938-tól a bakonybéli róm. kat. elemi népiskolában dolgozott. 1954-ben került Pápára a Hámán Kató Ált. Isk.-ba. Rajz- és gyakorlati foglalkozást tanított, honismereti szakkört vezetett. 1955-től a helybéli művelődési ház képzőművészkörének tagja. Hangulatos városképeit, virágcsendéleteit sokan megcsodálták. Közülük néhány a Magyar Nemzeti Galériába került. Önálló kiállításai voltak Pápán, Győrben, Veszprémben. Munkáját 1979-ben a "Veszprém megyéért" kitüntetéssel, 1993-ban a "Veszprém megye érdemrendjé"-vel ismerték el. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Felnőttek vizsgáztak iskolánkban = Napló, 1960. január 30.; Mesevilág és valóság = Napló, 1962. június 29.; A természet utáni tanulmány óráinak vezetése. Vitaindító = Rajztanítás, 1962/6. sz.; A gyakorlati foglalkozás helyzete Pápán = Munka és iskola 1964/2. sz.; Ipari csendéletek = Rajztanítás 1965/4. sz.; Értékelés és osztályozás a gyakorlati foglalkozásokon = Munka és iskola 1970/2. sz.; Adalékok a pápai amatőr színjátszás történetéhez 1930-1975. (Pápa, 1988); Pápai utcaképek (Pápa, 1992); Kékfestők Pápán = VMHT XV. (1993). 75-101.

              IROD.: Bibliográfia 1975. 40, 42. • Ranolder ért. 1926/27. 7. • Szíj Béla: A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása a pápai Helytörténeti Múzeumban II. (Pápa, 1971). • Tungli Gyula: Egy kiállítás margójára = Pedagógusok Lapja, 1989. március 24.

              F.: Férje, Somfai János ny. ig. h. adatközlése (1996).

(M. S. K.)PAJOR Simon Ferenc (Komárom, 1787 - Phalma, 1842): bencés szerzetes, középiskolai tanár. Tanított Pápán 1810-11-ig, majd Esztergomban és Győrött. 1823-24-ig házfőnök és ig. volt Pápán. 1826-29-ig gimn. tanár Nagyszombatban. 1829-34-ig a növendékek nevelője Phalmán, majd könyvtáros és hitszónok Celldömölkön és Tihanyban.

              IROD.: Bencés ért. 1941/42. • Berkó-Legányi 28.

(T.Gy.)PÁL Endre (Kazsok [Somogy vm.], 1929 - Bp., 1991): magyar-történelem sz. középisk. tanár. A polg. iskolát magántanulóként végezte. Utána 1 évig a községi közigazgatásban dolgozott. 1950-ben a gyönki ref. gimn.-ban érettségizett. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar, 1960-ban történelem kiegészítő szakán középisk. tanári oklevelet kapott. Pápán 1957-58-ban kollégiumi nevelő, 1958-70-ig a Makarenkó Koll. ig., 1970-75-ben a Jókai Közgazd. Szakközépisk. ig.h.-e, 1975-89-ig uo. magyar-történelem tanára. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Közg. évk. 1988. 50.

              F.: Jókai Mór Közgazdasági Szakközépisk. irattára. (1994)

(T.Gy.)PÁLFI Lőrinc István (Zamárdi, 1892 - Szabadszállás, 1963): bencés szerzetes, magyar-latin sz. középiskolai tanár. Tanulmányait Phalmán és Bp.-en végezte. Tanított a bencés rend dunántúli gimn.-aiban (Sopron, Győr, Kőszeg, Pápa). Pápán 1917-18-ig, továbbá 1946-48-ig. A magyar népdal kitűnő ismerője volt. 1948-50-ig Bakonybélben, 1950-63-ig nyugdíjasként Szabadszálláson élt.

              IROD.: Bencés ért. 1918., 1947/48. • Berkó-Legányi 162. • Türr évk. 1988. 82.

(T. Gy.)PÁLLYA Hubert Imre (Lakfalva [Sopron m.], 1907 - Phalma, 1983): bencés szerzetes, matematika-fizika sz. középisk. tanár. Esztergomban (1931-33) és Pápán (1933-48) tanított, az államosítás után 1967-ig Dákán volt plébános. 1967-76 között főapáti irodaigazgató és konventjegyző, majd nyugdíjas.

              IROD.: Bencés ért. (Pápa) 1933/48. • A bencés gimn. ifjúságának nagysikerű előadása = Pápa és Vidéke 1943. márc. 13. • Berkó-Legányi 188. • Gaál 115-117.

(M. Zs.)PAP Zoltán (Zsigárd [Pozsony vm.], 1885 - Pécs, 1935): görög-latin sz. gimn. tanár. Az elemi isk. és a gimn. alsó osztályait Komáromban végezte, a pápai ref. gimn.-ban érettségizett. 1907-ben jeles eredménnyel fejezte be a bp.-i egyetemet. 1909-ben az aszódi ev., 1910-14-ig a sárospataki ref. gimn.-ban tanított (Aszódon német nyelvet, Sárospatakon gyorsírást is.) Tisztként vett részt az I. világháborúban, majd 1918-35-ig a pápai Ref. Főgimn. tanára volt. Fő művei: Athéne városa által az istenek tiszteletére rendezett ünnepek = Koll. ért (Sárospatak) 1912. Számos ismeretterjesztő előadást tartott a városban, írásai jelentek meg a Jókai Kör évkönyveiben és a Kollégiumi Lapokban.

              IROD.: Horváth Endre: P. Z. (nekrológ) = Koll. ért. 1934/35. 19-23.

(T.Gy.)PÁSZTOR Cecilia (?, 1881 - ?, ?): irgalmasrendi nővér, tanítónő. A tanítóképzőt a mai Szlovákia területén végezte. A pápai Ranolder Intézet polg. leányiskolájában 1931-41-ig éneket tanított.

              IROD.: Ranolder ért. 1931/41.

(F.E.)PETHES János (Kamocsa [Komárom vm.], 1857 - Kőszeg, 1928): Iskoláit szülőfalujában és Pápán végezte. 1878-ban nyert tanítói képesítést Modorban, az áll. tanítóképzőben. Három évig Madaron tanított. 1882-85-ig -a bp.-i polg. isk.-i tanárképző elvégzése után- Kőszegen működött. 1885-1902-ig a csurgói, 1902-06-ig a lévai, 1906-13-ig a pápai áll. tanítóképző tanára, illetve ig.-ja. 1913-28-ig nyugállományban Kőszegen. Az elsők között volt, aki a gyermekpszichológia kérdésével foglalkozott hazánkban. Fő művei: Salzmann, G.: Hangya könyvecske avagy utasítás a tanítók ésszerű nevelésére (ford. Csurgó, 1889); Kazinczy Ferenc mint pedagógus (uo., 1890); Arany kalászok br. Eötvös József műveiből összegyűjtve (uo., 1894); Melanchton Fülöp élete (Bp., 1897); Vezérkönyv a számtantanításhoz tanítók és tanítónövendékek számára (Nagykanizsa, 1901); Gyermekpszichológia (Bp., 1901). Cikkei a Néptanítók Lapjában (1883), a Felső Nép- és Polgáriskolai Közlönyben (1884), a M. Paedagogiában (1894) jelentek meg. Dolgozott a Néptanoda, a Dtúli Prot. Közlöny, a Dtúli Prot. Lap, a Csurgó és Vidéke, a Kőszeg és Vidéke, a Pozsonyvidéki Lapok és a Komáromi Lapok munkatársaként.

              IROD.: Deák 1942. 361. • Kraft József: P. J. (nekrológ) = Tanítóképző ért. 1928. • M. Ped. Lex. II. 1934. 510. • Szinnyei X. 911.

(T. Gy.)PETŐ Menyhért Antal (Kalocsa, 1851 - Celldömölk, 1940): bencés szerzetes, középiskolai tanár. A teológiai és a bölcseleti főiskolát Phalmán, Bakonybélben és Győrött végezte. 1879-93-ig a rend győri, 1893-06-ig a pápai gimnáziumában tanított, majd a Phalmi Főapátság jószágkormányzója volt. 1906-10-ig nyugdíjasként a celldömölki rendházban élt. Műve: A pápai római kat. gimnázium rövid története. In:Kapossy 1905. 219.

              IROD.: Berkó-Legányi 111.

(T.Gy.)PETROVA Anna, Mester Gáborné (Sumenica [Bulgária], 1908 - Farkasgyepű, 1980): középisk. testnevelőtanár. Tanulmányait Sumenben végezte, az ottani tanítóképző intézetben kapott oklevelet. 1926-ban végezte el a testnevelési kurzust és testnevelő tanárként működött néhány évig Bulgáriában. 1929-ben került a bp.-i Testnevelési Főiskolára. Ennek elvégzése után ismét hazatért Bulgáriába és öt éven át a szófiai gimn.-ban tanított. 1938-ban Mo.-ra települt és Csurgón, óraadóként kezdett dolgozni. 1941-ben a pápai Ref. Nőnevelő Intézet tanára lett. Az iskolák államosítása után a tanítóképző, majd a Petőfi Sándor Gimn.-ba került. (1955-67). Tanítványai 1959-ben országos középisk. röplabda- és tornászbajnokságot nyertek. S.: P., Alsóvárosi t.

              IROD.: Nátus ért. 1941/48. • Petőfi emlk. 1994. 63. 107-108.

              F.: A család tulajdonában lévő dokumentumok.

(G. S.-né.)PETYKÓ Jenő Mihály (Szakolca, 1786 - Pápa, 1841): bencés szerzetes, középiskolai tanár. 1810-14-ig gimn. tanár Pápán, 1818-36-ig Sopronban. 1836-41-ig házfelügyelő és ig. Pápán.

              IROD.: Bencés ért. 1941/42. • Berkó-Legányi 40.

(T.Gy.)PIROS Gabriella (?, 1894 - Bp., 1972): irgalmasrendi nővér, mennyiségtan-természettan sz. tanítóképző-intézeti tanár. 1920-ban a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett diplomát, majd elvégezte az Apponyi Koll.-ot. A pápai Ranolder Intézet tanítónőképzőjében 1940-48-ig mennyiségtant tanított és a Zárda főnöknője volt. 1942-48-ig a Tanítóképző ig.-ja is. A rend feloszlatása után Bp.-re került. Nyugdíjazásáig, 1964-ig a Szolidaritás háziipari szövetkezetben dolgozott. Bp.-en az Óbudai köztemetőben nyugszik.

              IROD.: Ranolder ért. 1940/47.

              F.: A pápai Pedagógus-szakszervezet tagjainak névsora. (1945-46)

(F.E.)PÓCZA Irén, Kocsis Kálmánné (Sikátor, 1909 - Pápa, 1986): magyar-német-orosz és és testnevelés sz. középisk. tanár. Három diplomát szerzett: 1928-ban, a pápai Ref. Tanítóképzőben, majd 1933-ban a szegedi Polg. Iskolai Tanárképző Főiskolán és 1956-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen középiskolai tanári oklevelet. Munkahelyei voltak: Tab, Berettyóújfalu és Pápa. Pápán 1939-50-ig az Áll. Leánypolg. Isk.-ban, valamint az I.sz. Leány-, a Női Ipariskolában, majd az I.sz. Áll. Ált. Fiúis.-ban tanított. 1950-57-ig a pápai Áll. Tanítóképző Intézet, 1957-69-ig - nyugdíjazásáig - a Türr István Gimn. tanára volt. S.: P., Alsóvárosi t. Fő műve: Néprajzi cikkrosorat a "Mi utunk" c. folyóiratban. (Pápa, 1939).

              IROD.: Áll. polg. isk. ért. 1939/48. • Türr évk. 1988 154.

              F.: Győri Endréné Abonyi Éva tulajdonában lévő dokumentumok.

(T.Gy.)POLACZEK E. Stella (?, 1873 - Pápa, 1937): irgalmasrendi nővér, magyar-történelem sz. középiskolai tanár. Tanári diplomáját Bp.-en a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1902-ben szerezte. 1912-35-ig, nyugdíjazásáig a pápai Ranolder Intézetben dolgozott. Lengyel származású létére nagy lelkesedéssel tanította a magyar történelmet, és nevelt hazaszeretetre. S.: P., Kálvária t.

              IROD.: Maráczi Ilona: Margit nővér emlékezete. (Nekrológ) = Mi világunk 1937/3. sz. • Ranolder ért. 1915/35.

(F.E.)POLGÁR Ince Zsigmond (Velence, 1779 - Phalma, 1852): bencés szerzetes, középiskolai tanár. 1804-06-ig gimn. tanár volt Sopronban, 1806-07-ig Pápán, majd Pozsonyban, Sopronban, Komáromban és Győrött. 1824-27-ig házfőnök és gimn. ig. Pápán. 1827-52-ig Láziban és Phalmán; jószágkormányzó Tömördön és Kismegyeren.

              IROD.: Bencés ért. 1941/42. • Berkó-Legányi 23.

(T.Gy.)PÓLYA József (Kis-Sáró [Bars vm.], 1828 - Bars, 1880): ref. gimn. történelemtanár. Tanulmányait Nagykőrösön és Pápán végezte. 1851-56-ig a Koll. tanára volt. 1856-67-ig köztisztviselőként dolgozott, 1867-ben Bars vármegye főjegyzőjévé, 1878-ban főispánjává választották. A 80-as években a barsi ref. egyházmegye főjegyzője volt.

              IROD.: Koll. tört. 1896. 324. • Koll.tört. 1981. 255.

(T.Gy.)PONGRÁCZ József (Ete [Komárom vm.], 1885 - Pápa, 1963): ref. főiskolai tanár. A Pápai Ref. Teológiai Akadémia professzora, 1933-tól ig.-ja, 1951-től az egyházkerületi könyvtár ig-ja. 1894-ben lett a Ref. Gimn. első osztályos tanulója. Már a középiskolában kitűnően megtanult latinul, görögül és franciául, teológiai tanulmányai idején pedig németül és angolul. 1906-08-ig a Skót Szabadegyház magyar ösztöndíjasa Edinburghban. 1908-10-ig Antal Géza püspök titkára volt Komáromban. 1910-ben helyettes, 1913-tól rendes teológiai tanár. A teológia doktora címet 1931-ben kapta meg a debreceni Tisza István Tudományegyetemen. 1928-ban és 1939-ben az egyházkerület zsinati rendes taggá választotta. 1923-45-ig szerkesztette a Dunántúli Protestáns Lapot. Az egyházkerület érem és plakátgyűjteményét sok értékes dokumentummal gazdagította. 1931-ben létrehozta az ún. Papensia-gyűjteményt, a pápai vonatkozású könyvek külön- gyűjteményét. 1957-63-ig a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei ig.-ja. S.: P., Alsóvárosi t. Fő művei: Bibliaolvasás (Nagybecskerek, 1908); Munka (uo., 1908); Az efezusi levél (Pápa, 1911); A cambridge-i Corvin-kódex és a Trinity College magyar vonatkozású egyéb kéziratai (Bp., 1912); Pál apostolnak a galatákhoz írt levele (Pápa, 1913); A barátság törvényei (uo., 1913, 1926); Jézus kijelentése Istenről (uo., 1914); Az efezusi levél magyarázata (uo., 1914); Magyar diákok Angliában (uo., 1914); Az őskeresztyénség hódító hadjárata (Komárom, 1915); Lull Rajmund 1315-1915 (uo., 1915); Emlékbeszéd Németh István felett (Pápa, 1926); Antal Géza irodalmi munkássága 1881-1928 (uo., 1929); Csizmadia Lajos 1858-1928 (uo., 1930); A Vöröskereszt-egylet Pápa városi választmányának ötvenéves története (uo., 1930); A pápai főiskola könyvtára (uo., 1931); Pál apostol Efézusban (uo., 1931); Máté evangéliuma magyarázata (uo., 1933); Az apostolok cselekedeteiről írott könyv magyarázata (uo., 1936); János evangéliuma magyarázata (uo., 1939); A legújabb régészeti leletek és az Újszövetség (uo., 1942); Az imádkozó Pál apostol (uo., 1943); A tanár az örök tanítvány (uo., 1944)

              IROD.: Esze Tamás: P. J. = Az Út. 1955/14. sz. 5. • Hermann 1995. 42. • Koll. ért. 1931/48. • Koll. tört. 1981. 403. • Kövy Zsolt: Megemlékezés a 100 éve született P. J.-ről. = Ref. Egyház 1985. • Miklós Ödön: Dr. P. J. = Lelkészegyesület 1935/10. sz. 74-75. • Tóth Endre: Dr. P. J. 1885-1963 = Ref. Egyház 1964/2. sz. 38-40.

(M. Zs.)PREDMERSZKY Döme Donát (Győrszentmárton, 1781 - Tárkány, 1828): bencés szerzetes, középiskolai tanár. 1807-12-ig gimn. tanár, majd 1811-16-ig ig. és házfőnök volt Pápán. Utána lelkipásztorkodott Füssön, Phalmán és Tárkányban.

              IROD.: Bencés ért. 1942. • Berkó-Legányi 18.

(T.Gy.)


Hátra Kezdőlap Előre