Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


von A bis Z elejétől végéig
Aal (r) angolna
Aar (r) sas
Aas (s) döghús
ab- le-
ab und zu hébehóba
abändern megváltoztat | módosít
abarbeiten ledolgoz
abarbeiten s. agyondolgozza magát
Abb. (Abbildung) á. (ábra) /röv./
Abbau (r) leépítés
abbauen lebont
abbauen leépít
abbeißen leharap
abbekommen kap
er hat es gut abbekommt jól megkapta a magáét
abberufen visszahív
abbezahlen törleszt
abbiegen elhajlít
abbiegen elkanyarodik
Abbild (s) képmás
abbilden másol
abbilden ábrázol
Abbildung (e) kép | ábra
abbinden elold
abbitten bocsánatot kér
abblasen elfúj
abblenden tompít
Abblendlicht (s) tompított fény
abblühen elvirágzik
abbrauchen elhasznál
abbrechen eltör
abbrechen lebont
abbrechen félbeszakít
abbrechen eltörik
abbremsen lefékez
abbrennen leéget
abbrennen leég
abbringen eltávolít
jn. von etw. abbringen valakit valamiről lebeszélni
abbröckeln lemorzsolódik
Abbruch (r) lebontás
Abbürsten kikefél
abbüßen megbűnhődik | meglakol
abdämpfen elpárologtat
abdanken lemond | leköszön
abdecken leszedi az asztalt
abdecken kitakar
Abdecker (r) sintér
abdichten elszigetel
abdrärigen kiszorít
abdrehen elzár | elcsavar
abdrehen s. elfordul
Abdruck (r) lenyomat
abdrucken kinyomtat
abdrücken megnyom
abdrücken elsüt
abds. (abends) este /röv./
Abend (r) este
Guten Abend! Jó estét!
von früh bis Abend reggeltől estig
Man soll den Tag, nicht vor dem Abend loben Nyugtával dicsérd a napot
Abendblatt (s) esti lap
Abendbrot (s) vacsora
Abendessen (s) vacsora
Abendkurs (r) esti tanfolyam
Abendmahl (s) vacsora
Abendmärchen (s) esti mese
abends este | esténként
Abenteuer (s) kaland
Abenteuerfilm (r) kalandfilm
abenteuerlich kalandos
Abenteurer (r) kalandor
aber de | azonban | pedig | hanem
aber und abermal újra meg újra
Aberglaube (r) babona
abergläubisch babonás
aberkennen megtagad
abermalig ismételt
abermals ismét | újra
abfahren elvisz
abfahren elindul
Abfahrt (e) indulás
Abfall (r) esés
Abfall (r) hulladék
Abfallbehälter (r) szeméttartó
abfallen elpártol
abfallen leesik
abfallen lejt
abfällig lejtős
abfällig elítélő
abfangen elkap
abfärben befog (szín)
abfärben megfakul
abfassen rajtakap
abfassen megfogalmaz
abfegen lesöpör
abfertigen elintéz
abfertigen továbbít
abfeuern elsüt
abfinden kártalanít
abfinden kielégít
abfinden s. belenyugszik | beletörődik
abfliegen elszáll | elrepül
abfließen elfolyik
abfließen elmúlik
Abflug (r) elrepülés
Abflug (r) felszállás
Abfluß (r) lefolyó
Abfolge (e) sorrend
abfondern követel
abformen formáz | mintáz
abfragen kikérdez
Abfuhr (e) elszállítás
Abfuhr (e) visszautasítás
abführen elszállít
abführen elvezet
Abführmittel (s) hashajtó
Abgabe (e) kézbesítés
Abgabe (e) szolgáltatás
Abgabe (e) adó
Abgang (r) indulás
Abgang (r) veszteség
abgängig hiányzó
Abgangszeit (e) indulási idő
Abgas (s) égéstermék
abgeben lead
abgeben jövedelmez
abgeben s. +mit +D valamivel foglalkozik
abgebraucht elhasznált
abgeben elmegy
abgeben hiányzik
abgelegen távoli
etw. abgeneigt sein idegenkedik valamitől
Abgeordnete (r)(e) képviselő
Abgeordnetenhaus (s) képviselőház
Abgesandte (r)(e) követ
abgeschmackt ízetlen
abgeschmackt ízléstelen
abgesehen davon, daß... nem tekintve azt, hogy...
abgespannt kimerült | elcsigázott
abgestanden poshadt
abgestanden ócska
abgewinnen elnyer
abgewöhnen leszoktat
abgewöhnen s. leszokik
von etw. abgewöhnen elidegenedik vmitől
abgleiten lecsúszik | lesiklik
Abgott (r) bálvány
abgrassen lelegel
abgrassen lekaszál
abgrenzen elhatárol
Abgrund (r) szakadék
abhalten megtart | visszatart
abhandeln megtárgyal
abhanden kommen elkallódik
Abhang (r) lejtő
abhängen leakaszt
abhängen lelóg
das hängt davon ab az attól függ
abhängig függő
von jm. abhängig sein függ valakitől
abhärten edz
abhauen levág
abhauen meglóg
abheben leemel
abheben felvesz (pénzt)
abhelfen lesegít
abhelfen orvosol
abhetzen agyonhajszol
Abhilfe (e) segítség | orvoslás
abholen elvisz | érte megy | érte jön
abhören kihallgat
abhören kikérdez
Abirrung (e) eltévedés
Abitur (s) érettségi
Abiturient (r) érettségiző
abjangen agyonhajszol | kimerít
Abk. (Abkürzung) röv. (rövidítés) /röv./
abkaufen megvesz
abkehren lesöpör
abkehren s. elfordul
sich von jm. abkehren cserbenhagy valakit
abklopfen lekopog
abknöpfen legombol
abkochen felforral
abkochen leforráz
abkommen eltávolodik
mit jm. abkommen valakivel megállapodik
bei etw. billig abkommen valamit olcsón megúszik
er ist damit gut abgekommen jól járt vele
Abkommen (s) egyezmény
abkömmlich nélkülözhető
Abkömmling (r) ivadék
abkratzen lekapar
abkriegen kap
ich kann es nicht abkriegen nem tudom eltávolítani
jm. etw. abkriegen kicsikar valakitől valamit
abkühlen lehűt
abkühlen lehűlik
Abkunft (e) eredet
Abkürzung (e) megrövidítés
abladen lerak
abladen lerakódik
ablagern elraktároz
Ablaß (r) engedmény
ablassen leereszt
ablassen abbahagy
Ablauf (r) lefolyás
ablaufen elkoptat
ablaufen leszalad
ablaufen lejár
ablaufen elmúlik
Ableben (s) halál
ablecken lenyal
ablegen letesz
einen Eid ablegen esküt tesz
Rechenschaft ablegen számot ad
ablehnen elutasít | visszutasít
ableiten levezet
ableiten eltérít | elterel | elhárít
jn. ablenken eltereli valaki figyelmét
ablesen leolvas
ableugnen letagad
ablocken elcsalogat | kicsal
ablösen felvált
abmachen eltávolít
etw. mit jm. abmachen megállapodik valakivel valamiben
das Geschäft abgemacht megköti az üzletet
abgemachen abgemacht! rendben van!
abmagern lefogy
abmalen lefest
abmelden lemond
abmelden visszavon
abmelden s. kijelentkezik
Abmeldeschein (s) kijelentőlap
abmessen megmér
abmessen mérlegel
Abmessung (e) méret
abmühen fáradozik
Abnahme (e) fogyás
abnehmen levesz
abnehmen fogy
Abnehmer (r) vásárló
Abneigung (e) ellenszenv
abnorm abnormális
abnötigen kicsikar
abnutzen elkoptat
Abonnement (s) előfizetés | bérlet
abonnieren előfizet | bérel | járat (újságot)
abordnen kiküld
abpassen megles
abpassen lemér
abpflücken leszed | leszakít
abplagen agyondolgozza magát
Abprall (r) visszaverődés
abpressen lenyom
abpressen kicsikar
abputzen letisztít
abraten +D +von +D lebeszél vkit vmiről
ich rate dir (davon) ab nem ajánlom
abräumen eltakarít | letakarít
den Tisch abräumen leszedi az asztalt
abrechnen leszámol | elszámol
Abrechnung (e) leszámolás
Abrede (e) megállapodás
in Abrede stellen letagad
abredeb megállapodik
abreiben lesúrol
Abreise (e) elutazás
abreisen elutazik
abreißen letép
abreißen lebont
abreißen félbeszakad
abrichten betanít | idomít
Abriß (r) vázlat | körvonal
abrollen leteker
abrollen lepereg
abrollen lejátszódik
abrücken eltávolít
abrücken eltávolodik
abrunden lekerekít
abrüsten leszerel
abrutschen lecsúszik
jn. abrutschen lassen leéget valakit
Abs. (Absatz) bek. (bekezdés) /röv./
Abs. (Absender) fa. (feladó) /röv./
Absage (e) lemondás
Absage (e) visszautasítás
absagen lemond
absagen visszautasít
Absatz (r) bekezdés
Absatz (r) megszakítás
Absatz (r) cipősarok
einen reißenden Absatz finden nagyon kelendő
abschaffen megszüntet | kikapcsol
Abschaum (r) hab
Abschaum (r) söpredék
abscheiden elválaszt
abscheiden meghal
abscheren megnyír
Abscheu (r)(e) undor | utálat
abscheuern lesúrol
abscheulich utálatos
abschicken elküld
abschieben kiutasít
Abschied (r) búcsú
Abschiednehmen (s) búcsúvétel
abschießen elsüt
abschießen lelő
abschirmen felfog | megvéd (átv.)
Abschlag (r) elutasítás
Abschlag (r) csökkentés
abschlagen elhárít | visszautasít
abschlagen levon
abschlägig elutasító
abschleifen lecsiszol
abschließen bezár | befejez
den Vertrag abschließen über Alterversorgung eltartási szerződést köt
eine Wette abschließen fogadást köt
Abschluß (r) befejezés
zum Abschluß kommen befejeződik
abschmelzen kiolvaszt
abschmelzen kiolvad
abschneiden levág
gut/schlecht abschneiden jó/rossz eredményt ér el
Abschnitt (r) szelet | szakasz | fejezet
abschrauben lecsavar
abschrecken elijeszt
abschreiben leír
abschreiben lemásol
Abschrift (e) másolat
abschüssig lejtős | meredek
abschütteln leráz
abschwächen legyengít
abschwächen csökkent | enyhít
abschweifen elkalandozik
abschwenken lekanyarodik
absegeln elvitorlázik
absehbar előrelátható
absehen eltanul
absehen előrelát
jm. etw. an den Augen absehen vkinek lesi a kívánságait
von etw. absehen eltekint vmitől
er hat es auf sein Geld abgesehen pályázott a pénzére
abseits von +D félre | távol vmitől
sich abseits halten a háttérben marad | távol tartja magát
absenden elküld
absenden felad
Absender (r) feladó
absetzen letesz
absetzen megfoszt hivatalától
absetzen elad
Absicht (e) szándék
mit guter Absicht jóhiszeműen
absichtlich szándékos
absinken lesüllyed | alámerül
absolvieren elvégez | befejez
absondern elkülönít
absparen megtakarít
absperren lezár
abspiegeln visszatükröz
abspielen eljátszik
abspielen s. lejátszódik
absplittern leforgácsol
absplittern leforgácsolódik
absprechen megbeszél | egyeztet
absprechen kétségbe von
abspringen leugrik
abspringen lepattog
abspülen leöblít
abstammen származik | ered
Abstammung (e) leszármazás | eredet
Abstand (r) távolság
Abstand gewinnen von jm. eltávolodik vkitől
abstatten teljesít
abstauben leporol | letörölget
abstechen leszúr
abstechen különbözik | elüt
Abstecher (r) kerülő
abstecken kitűz | kijelöl
abstehen távoláll | eláll
etw. muß abstehen érnie kell
sich die Beine abstehen belefárad az álldogálásba
abstehlen ellop
absteigen leszáll
absteigen megszáll vhol
abstellen eltesz
abstellen megszüntet
Abstellraum (r) tárolóhelyiség | raktár
abstempeln lepecsétel
absterben elhal | elsorvad
Abstieg (r) leszállás
Abstieg (r) hanyatlás
abstimmen összehangol
Abstinenzler (r) antialkoholista
Abstoß (r) kapukirúgás
abstoßen ellök | eltaszít | visszataszít
abstoßend visszataszító
abstrakt elvont | absztrakt
abstreichen letöröl
abstreichen lesimít
abstreiten letagad
abströmen lefolyik
abstumpfen eltompít
abstumpfen eltompul | elfásul
Absturz (r) bukás
Absturz (r) zuhanás
Absturz (r) szakadék
absturzen letaszít | ledönt
abstürzen lezuhan
abstürzen lebukik
absuchen átkutat
absurd képtelen | abszurd
Abt. (Abteilung) oszt. (osztály) /röv./
abtasten letapogat | végigtapogat
Abteil (s) fülke
Abteil (s) szakasz
abteilen beoszt
abteilen elválaszt
Abteilung (e) beosztás
Abteilung (e) elválasztás
Abteilung (e) szakasz (kat.)
Abteilung (e) csoport
Abteilung (e) osztály (áruházi | kórházi)
Abteilungsleiter (r) osztályvezető
abtippen legépel
abtöten elfojt
abtragen lehord
abtragen lebont
abtragen törleszt
abtransportieren elszállít
abtreiben elhajt | elkerget
abtreiben elsodródik | eltér
abtrennen elválaszt
abtrennen lefejt
abtreten letapos
abtreten átenged | átruház
abtreten távozik
Abtritt (r) távozás | lelépés
abtrocknen megszárít
abtrocknen elszárad
abtrocknen s. megtörölközik | megtörülközik
abtropfen lecsepeg
abtrünnig hűtlen | hitehagyott
abtrünnig werden elpártol
abtun letesz
abtun elvégez
sich von jm./etw. abtun elszakad vkitől/vmitől
abwägen megmér
abwägen mérlegel
abwälzen legördít
abwälzen áthárít
abwandern kivándorol
abwarten kivár
abwartende Haltung várakozó álláspont
abwärts lefelé
abwaschbar lemosható
abwaschen lemos
abwaschen s. lemosakszik
Abwaschwasser (s) mosogatóvíz
abwechlungsreich változatos
abwechseln felvált
mit jm./etw. abwechseln felvált vkit/vmit
Abweg (r) mellékút
Abweg (r) tévút
Abwehr (e) védelem
abwehren visszautasít
abweichen leáztat
abweichen eltér | különbözik
abweisen visszutasít | elvet (nem fogad el)
abwenden elfordít
abwenden megakadályoz
abwenden s. elfordul
abwerfen ledob
abwerfen jövedelmez
abwerten leértékel
abwesend távollevő
abwesend szórakozott
Abwesende (r)(e) hiányzó
Abwesenheit (e) távollét
abwickeln lebonyolít
abwickeln s. lejátszódik
abwischen letöröl
abzählen leszámol | megszámol
abzapfen lecsapol | megcsapol
abzehren elsorvaszt
abzehren s. elsorvad
Abzeichen (s) jelvény
abzeichnen lerajzol
abziehen lehúz
abziehen kivon
abziehen elvonul | elköltözik
abzielen célba vesz | céloz
Abzug (r) levonás
Abzug (r) lefolyás
Abzug (r) elköltözés
abzupfen letép | lecsíp
abzweigen elágazik
abzwingen kicsikar
ach ó | ah | jaj
Achse (e) tengely
Achsel (e) váll
mit der Achsel zucken vállat von
Achselhöhle (e) hónlaj
Achselzucken (s) vállrándítás
acht nyolc
Haus Nummer acht nyolcas számú ház
Seite acht nyolcadik oldal
wir waren unser acht nyolcan voltunk
heute über acht Tage mához egy hétre
Mittwoch vor acht Tagen szerdán múlt egy hete
Acht (e) nyolcas (szám)
Acht (e) vigyázat | figyelem
außer Acht lassen figyelmen kívül hagy
achte nyolcadik
Achtei (r)(s) nyolcadrész
achten tisztel | becsül
achten figyel
achtens nyolcadszor
achtenswert tiszteletreméltó
Achter (r) nyolcas
Achterbahn (e) hullámvasút
achterlei nyolcféle
Achterschiff (s) hajófar
achtgeben vigyáz | ügyel
achthundert nyolcszáz
achtjärig nyolcéves
achtlos gondatlan
achtmal nyolcszor
achtmonatig nyolchónapos
achtsam gondos | figyelmes
achtseitig nyolcoldalas
achtstellig nyolcjegyű
achtstündig nyolcórás
achttausend nyolcezer
Achtung (e) vigyázat | figyelem
Achtung (e) tisztelet
achtungsvoll tiszteletteljes
achtzehn tizennyolc
achtzehnjährig tizennyolc éves
achtzig nyolcvan
er ist in den Achtzigen a nyolcvanas években jár
in den actziger Jahren a nyolcvanas években
er ist ein hoherachtziger jóval túl van a nyolcvanon
achtzigste nyolcvanadik
ächzen nyöszörög
ächzen sóhajtozik
Acker (r) szántóföld
Ackerbau (r) földművelés
Ackerbauer (r) földműves
Ackerbestellung (e) szántás-vetés
Ackerweg (r) dűlőút
a.d. (an der) mellett /röv./
a.D. (außer Dienst) szkv. (szolgálaton kívüli) /röv./
addieren összead
Adel (r) nemesség
adelig nemes | nemesi
adlig nemes | nemesi
Ader (e) véredény
aderig eres | erezett
ädern erez
Adjektiv (s) melléknév
Adler (r) sas
Administration (e) adminisztráció
administrieren adminisztrál
Admiral (r) admirális
adoptieren adoptál | örökbe fogad
Adressant (r) feladó
Adressat (r) címzett
Adresse (e) cím
adressieren megcímez
Abverb (s) határozószó
Advokat (r) ügyvéd
Aeroplan (r) repülőgép
Affäre (e) eset | ügy
Affe (r) majom
er hat einen Affe be van rúgva
Affekt (r) indulat
affektieren affektál | kényeskedik | kelleti magát
Affektierheit (e) affektáltság | modorosság
äffen majmol
äffen rászed | ugrat
Afrika Afrika
Afrikaner (r) afrikai (ember)
afrikanisch afrikai
After (r) végbélnyílás
Afterdarm (r) végbél
Aftermiete (e) albérlet
Afterweisheit (e) álbölcsesség
a.G. (als Gast) m.v. (mint vendég) /röv./ (színház)
A.G. (Aktiengesellschaft) rt. (részvénytársaság) /röv./
Ag. (Arbeitsgemeinsaft) munkaközösség /röv./
Agent (r) ügynök
Agentur (e) ügynökség
agil agilis
Agitation (e) agitáció
Agitator (r) agitátor
agitieren agitál
Agram Zágráb
agrarisch agrár | mezőgazdasági
agressiv agresszív
Agrikultur (e) mezőgazdaság | földművelés
Agronom (r) agronómus
Ägypten Egyiptom
Ägypter (r) egyiptomi (ember)
ägyptisch egyiptomi
Ahle (e) ár (szerszám)
Ahn (r) ősapa
ähneln hasonlít
ahnen gyanít | sejt
Ahnfrau (e) ősanya
ähnlich hasonló
er sieht mir ähnlich hasonlít rám
das ist so ähnlich wie... ez olyasféle, mint...
Ahnung (e) sejtelem
ahnungslos gyanútlan | mit sem sejtő
ahnungsvoll sejtelmes
Ahorn (r) juhar
Ähre (e) kalász
Akademie (e) akadémia
Akazie (e) akác
akkumulieren akkumulál
Akt (r) cselekedet
Akt (r) felvonás
Akt (r) akt
Akte (e) irat | akta
Aktemappe (e) dosszié | irattáska
Aktentasche (e) aktatáska
Aktie (e) részvény
Aktiengesellschaft (e) részvénytársaság
Aktion (e) akció
Aktionär (r) részvényes
aktiv aktív
Aktiv (s) cselkvő mód (nyelvt)
Aktivist (r) aktivista
Aktivität (e) aktivitás
Aktsluß (r) felvonásvég
aktuell aktuális
Akzent (r) akcentus | hangsúly
akzeptieren ekfogad | elismer
Alabaster (r) alabástrom
Alarm (r) riadó
alarmieren felriaszt
Alaun (r) timsó
Albaner (r) albán (ember)
Albanien Albánia
albanisch albán
albanesisch albán
albern ostoba | együgyű
Album (s) album
Alexander Sándor
Algebra (e) algebra
Algerien Algéria
Algerier (r) algériai (ember)
algerisch algériai
Alibi (s) alibi
Alkohol (r) alkohol
Alkoholeinfluß (r) alkoholos állapot | ittas állapot
unter Alkoholeinfluß alkoholos állapotban
alkoholfrei alkoholmentes
alkoholhaltig alkoholtartalmú
alkoholisch alkoholtartalmú
Alkoholverbot (s) alkoholtilalom
all minden
all teljes
alle acht Tage hetenként
auf/für alle Fälle mindenesetre
in aller Früh kora hajnalban
unter allen Umständen mindenképpen
wer in aller Welt konnte das sein? ki a csuda lehetett az?
alles eins mindegy
alles in allem mindent egybevéve
mein Geld ist alle (geworden) elfogyott a pénzem
All (s) világegyetem | mindenség
allbekannt közismert
allbeliebt közkedvelt
alledem mindamellett
trotz alledem mindennek ellenére
Allee (e) fasor
allein egyedül
Alleinhandel (r) egyedárusítás
Alleinhandel (r) monopólium
alleinig egyedüli | kizárólagos
Alleinvertreter (r) kizárólagos képviselő
allemal mindig
ein für allemal egyszer s mindenkorra
allenfalls mindenestre
allenthalben mindenütt
allerbest legeslegjobb
allerdings kétségtelenül
allerdings valóban | persze
allererst legeslegelőször
allergrößt legeslegnagyobb
allerhand mindenféle
allerhöchst legeslegmagasabb
allerlei mindenféle
allerletzt legeslegutolsó
allerliebst igen kedves
allermeinst legesleginkább
allernächst legeslegközelebbi
allerseits mindenfelől
am allerwenigsten legkevésbé
alles minden
alles teljes
allgemein általános
allgemeint bekannt köztudomású
im allgemeinen általában
Allgemeinbefinden (s) közérzet
Allgemeinbildung (e) általános műveltség
allgemeingültig általános érvényű
allgewaltig mindenható
Allheit (e) összesség | mindenség
Allianz (e) szövetség
Allierte (r) szövetséges
alljährlich évente
allmächtig mindenható
allmählich fokozatosan
allnächtlich éjjelente
allseitig általános | sokoldalú
allstündlich óránként
Alltag (r) hétköznap
aus dem Alltag herauskommen kiszakad a mindennapokból
alltäglich hétköznapi
alltäglich megszokott
Alltagsleben (s) mindennapi élet
allviel túl sok
allwissend mindentudó
allwöchentlich hetente
allzu túlzott | túlságos
allzuviel túl sok
Alm (e) alpesi legelő
Almossen (s) alamizsna
Alois Alajos
Alpen Alpok
Alpenveilchen (s) ciklámen
Alphabet (s) ábécé
alphabetisch betűrendes
Alpinismus (r) alpinizmus
als mint
als amikor
als ob/wenn mintha
so bald als möglich amint lehet
sowohl... als... mind..., mind...
alsbald csakhamar
also tehát | így | szóval
alt öreg | régi | ócska
wir sind gleich alt egyidősek vagyunk
er ist zwanzig Jahre alt (ő) húsz éves
alt werden megöregszik
jung und ält apraja-nagyja
Altar (r) oltár
Altbau (r) régi épület
altbewährt jól bevált
altdeutsch ónémet
Alte (r) öregember
Alte (e) öregasszony
Alteseisen (s) ócskavas
Alter (s) életkor | öregség
Alter (s) korszak
Ältere (r)(e) vkinek az idősebb fia/lánya
altern vénül | öregszik
Altersheim (s) szociális otthon
Altertum (s) ókor
Altertum (s) régiség
altertümlich régies
altertümlich ódon
althochdeutsch ófelnémet
altklug koravén
ältlich öreges
altmodisch ódivatú | maradi | elavult
Altstadt (e) óváros
altväterisch ódivatú | régimódi
Amateur (r) amatőr
Ambition (e) ambíció | becsvágy
Amboß (r) üllő
ambulant ambuláns
Ambulanz (e) ambulancia
Ambulanz (e) mentőkocsi
Ambulatorium (s) ambulancia
Ameise (e) hangya
Amerika Amerika
Amerikaner (r) amerikai (ember)
amerikanisch amerikai
Amme (e) dajka
Ampel (e) közlekedési lámpa
Ampfer (r) sóska
Amsel (e) feketerigó
Amt (s) hivatal
Amt (s) telefonközpont
Amt (s) vonal (tel.)
von Amts wegen hivatalból
amtlich hivatalos
Amtsarzt (r) tisztiorvos
Amtssitz (r) hivatali székhely
amüsant szórakoztató
amüsieren szórakoztat
amüsieren s. szórakozik
an +A -ra,-re
an +A -hoz,-hez,-höz
an +A -nak,-nek
an +D -on,-en,-ön
ein Brief an mich nekem szóló levél
sie ist an die 20 Jahre alt kb. 20 éves
an der Reihe sein (soron) következik
an und für sich lényegében
von morgen an holnaptól
von nun an mostantól
Anarchist (r) anarchista
Analgetika (e) fájdalomcsillapító
Anatomie (e) anatómia | bonctan
anbahnen vminek útját egyengeti
anbandeln kikezd vkivel
Anbau (r) vetés
anbehalten magán tart (nem vet le)
anbei mellékelve | csatolva
anbeißen beleharap
anbelangen illet vkit/vmit
was mich anbelangt ami engem illet
anberaumen kitűz (időpontot)
anbeten imád
in Anbetracht dessen... tekintettel arra, hogy...
anbetreffen illet
anbetreffs vonatkozóan
anbieten kínál | ajánl
anbinden odakötöz
anbinden kapcsolatot létesít
Anblick (r) látvány
einen eintönigen Anblick bieten egyhangú látványt nyújt
bei diesem Anblick ennek láttán
anblicken rátekint
anbohren megfúr
anbrechen feltör
anbrechen megreped
anbrechen kezdődik
der Tag bricht an hajnalodik
anbrennen meggyújt | odaéget
anbrennen odaég
anbringen elhelyez
anbringen felerősít
anbringen túlad vmin/vkin
Anbruch (r) kezdet
bei Abbruch des Tages virradatkor
anbrüllen ráordít
Andacht (e) áhítat
andächtig áhítatos
andauern eltart | tovább tart
andauern tartós
Andenken (s) emléktárgy
andere másik
ein/jemand anderer más valaki
alles andere minden egyéb
etwas anders valami más
unter anderem többek között
einer/eins nach dem andern egymás után
ein andermal máskor
ändern megváltoztat
ändern s. megváltozik
anders másként
anders valami más
anderseits másrészt
anderswie másképpen
anderswo máshol
anderthalb másfél
Änderung (e) változtatás | változás
andeuten sejtet
Andrang (r) tolongás
andrängen odaszorít
andrängen s. odatolakodik
andringlich sürgető | tolakodó
androhen megfenyeget
andrücken rányom
aneignen eltulajdonít
aneinander egymáshoz | össze
anempfehlen javasol | beajánl
anerbieten (s.) ajánlkozik
anerkennen elismer
Anerkennung (e) elismerés
Anerkennung finden elisemrést kap | elismerésben részesül
anfahren odaszállít
anfahren elindul (jármű)
anfahren megérkezik (jármű)
anfahren rátámad
Anfahrt (e) megközelítés (járművel)
Anfahrt (e) kikötőhely
Anfall (r) támadás | roham
anfallen megtámad | megrohan
anfällig gegenüber +D hajlamos vmire
Anfang (r) kezdet
anfangen elkezd
von neuem anfangen újrakezd
was fangen wir nun an? mihez kezdjünk most?
Anfänger (r) kezdő
anfangs eleinte | kezdetben
anfassen megfog
anfechtbar megtámadható
anfertigen megcsinál | elkészít
anfeuchten megnedvesít
anflehen könyörög | kérlel
Anflug (r) odarepülés
Anflug (r) indulás (rep.)
ein Anflug von etw. egy kis/leheletnyi vmi
anfordern igényel | kér
Anforderung (e) követelmény
jm. gegenüber Anforderung stellen megkövetel vkitől
Anfrage (e) kérdés
Anfrage (e) kérdezősködés
Anfrage (e) érdelklődés
anfragen nach +D kérdezősködik | érdeklődik | tudakozódik vmiről
anfreunden (s.) megbarátkozik
anfügen hozzátesz | mellékel | csatol
anfühlen megtapint
anfühlen vkin vmit megérez
anführen vezet
anführen említ | idéz
Anführungszeichen (s) idézőjel
Angabe (e) közlés
Angabe (e) adat
Angabe (e) utasítás
angeben állít
angeben feljelent
angeben henceg
angeblich állítólag
angeboren veleszületett
Angebot (s) ajánlat
angebracht helyénvaló
angeheitert spicces | pityókás
angehen megkezdődik
angehen megtámad
das geht an megjárja
das geht mich nichts an semmi közöm hozzá
jn. um etw. angehen kér vkitől vmit
angehören hozzátartozik
Angehörige (r)(e) hozzátartozó
Angeklagte (r)(e) vádlott
Angel (e) horog
angelangen megérkezik
angelegen szomszédos
angelegen fontos
er ließ es sich angelegen sein szívén viselte
Angelegenheit (e) ügy | dolog
angeln horgászik
angelsächisch angolszász
angemessen alkalmas | megfelelő
angemessen illő
angenehm kellemes
angesehen tekintélyes | tisztelt
angesen daß... tekintve,hogy...
angesessen letelepedett
Angesicht (s) arc
Angesicht (s) látomás
angesichts tekintettel vmire
angespannt megfeszített
Angestellte (r)(e) alkalmazott
angewandt alkalmazott
angewandte Kunst iparművészet
angewiesen +auf +A vmire rászoruló
angewöhnen rászoktat vmire
angleichen hasonlóvá tesz
angleichen s. hasonul
angliedern hozzácsatol
angliedern bekebelez
angreifen megfog
angreifen megkezd
angreifen megtámad
Angreifer (r) támadó
angrenzen határos
Angriff (r) megfogás
Angriff (r) hozzákezdés
Angriff (r) támadás
in Angriff nehmen hozzákezd vmihez
Angst (e) félelem
Angst haben fél, aggódik
ängstigen aggaszt | ijeszt
ängstigen s. aggódik
ängstlich félénk | aggodalmas | ijedt
angucken megnéz
Anh. (Anhang) függ. (függelék) /röv./
anhaben visel | hord vmit
ihm kann man nichts anhaben nem fog ki rajta senki
anhaften rátapad
Anhalt (r) támasz
anhalten megállít
anhalten megáll
anhalten megmarad
anhalten s. fogódzkodik
anhalten s. vmihez tartja magát
den Atem anhalten visszafojtja a lélegzetét
um etw. anhalten megpályáz vmit
Anhalter (r) stop
Anhalter (r) stoppoló | stoppos
per Anhalter fahren stoppal utazik
Anhaltspunkt (r) támpont
Anhang (r) függelék | pótlás
Anhänge (Pl.) hozzátartozók
anhängen ráakaszt
anhängen csatlakozik
Anhänger (r) követő
Anhänger (r) pótkocsi
anhänglich ragaszkodó
Anhängsel (s) függő (ékszer)
Anhängsel (s) kolonc
Anhängsel (s) pereputty
anhauchen rálehel
anhäufen felhalmoz | gyűjt
anhäufen s. felhalmozódik
anheften ráköt
anheimfallen osztályrészül jut
anheimfallen rászáll
Anhöhe (e) magaslat | domb
anhören meghallgat
das läßt sich anhören ez már beszéd
Ank. (Ankunft) érk. (érkezés) /röv./
Ankauf (r) megvétel
Anker (r) horgony
vor Anker liegen horgonyoz
anketten megláncol
anklagen vádol
Ankläger (r) vádló
anklammern odakapcsol
anklammern s. belekapaszkodik
Anklang (r) csengetés
Anklang (r) visszhang
ankleben ráragaszt
ankleben ráragad
ankleiden felöltöztet
ankleiden s. felöltözik
anklingen felcsendül
anklopfen bekopog | kopogtat
anknöpfen felgombol
anknöpfen rásóz
anknüpfen odakötöz
anknüpfen kapcsolatot létesít
ankommen megérkezik
ankommen elér (sikere van)
ankommen elfog
damit kommt er bei mir nicht an ezzel nem ért célt nálam
es kam ihn ein Grauen an elfogta az irtózás
schlecht ankommen rosszul jár
es kommt darauf an attól függ
es kommt ihm sehr darauf nagyon fontos számára
Ankömmling (r) jövevény
ankündigen bejelent
Ankunft (e) érkezés
Ankunftseite (e) érkezési oldal
ankurben beindít (motort)
anlachen ránevet (vkire)
anlächeln rámosolyog
Anlage (e) melléklet
Anlage (e) létesítmény | park
Anlage (e) képesség
anlagen vonatkozik
anlagen megérkezik
Anlaß (r) indok | indíték
Anlaß (r) alkalom
Anlaß nehmen megragadja az alkalmat
anlassen magán tart (nem vet le)
anlassen elindít | beindít
Anlasser (r) önindító
anläßlich alkalmából
Anlauf (r) nekifutás
Anlauf (r) csődület
anlaufen megrohan
anlaufen befut (hajó)
anlaufen nekiiramodik
anlaufen elhomályosodik
anläuten becsenget
anläuten felhív (tel.)
anlegen rátesz
anlegen létesít
anlegen befektet
anlegen kiköt (hajó)
anlehnen nekitámaszt
anlehnen s. támaszkodik
Anleihe (e) kölcsön
anleiten rávezet
anleiten útba igazít
anlernen betanít
anliegen hozzásimul vmihez
anliegen vmivel szomszédos
Anliegen (s) kérelem
Anliegen (s) cél
anliegend szoros | szomszédos
anliegend mellékelt
anlocken odacsalogat | odacsábít
anlügen hazudik
anlügen jn. hazudik vkinek
Anm. (Anmerkung) megj. (megjegyzés) /röv./
anmachen odaerősít | felszerel
anmachen megcsinál
anmalen befest | bemázol
anmarschieren előnyomul | közeledik
Anmaßung (e) arcátlanság
so eine Anmaßung! van képe! mit nem képzel!
anmelden bejelent
anmelden benevez
Anmeldeschein (r) bejelentőlap
anmerken megjegyez | megjelöl
etw. jm. anmerken észrevesz vmit vkin
es läßt sich nichts anmerken nem árul el semmit
anmessen mértéket vesz
anmessen vmihez hozzámér
Anmut (e) báj
anmuten tetszik | tűnik
jm. etw. anmuten vkitől vmit elvár
das mutet mich eigenartig különösnek érzem
anmutig kedves | bájos
anmutig kecses
annageln rászegez
annagen megrág
annähen felvarr
annähern közelít
Annahme (e) elfogadás
Annahme (e) átvétel
Annahme (e) feltevés
annehmbar elfogadható
annehmbar feltehető
annehmen elfogad
annehmen átvesz
annehmen feltételez
sich js./etw. annehmen vkinek/vminek gondját viseli
annieten rászegecsel
Annonce (e) apróhirdetés
annullieren érvénytelenít
anordnen elrendel
anordnen elrendez
anpacken megfog
anpassen hozzáidomít
anpassen hozzáillik
anpassen s. alkalmazkodik
anpflanzen beültet
anpochen bekopog
anprallen nekiütközik vminek
anpreisen felmagasztal
anprobieren felpróbál
anpumpen megvág
anrauchen rágyújt
anrechnen felszámít
Anrecht (s) jog
Anrecht (s) igény
Anrede (e) megszólítás
anreden megszólít
anregen ösztönöz
anregen biztat | kezdeményez
anreiben bedörzsöl
Anreiner (r) ottlakó
Anreiz (r) ösztönzés | csábítás | ingerlés
anreizend csábító
anrennen megrohan
anrennen nekiiramodik
anrichten feltálal
anrichten elkészít | elkövet
Schaden anrichten kárt okoz
anrüchig hírhedt
anrücken odatol
anrücken előnyomul | közeledik
Anruf (r) felhívás
Anruf (r) felszólítás
Anruf (r) telefonhívás
anrufen felhív (tel.)
anrühren hozzányúl | megérint
anrühren elkever
Ansage (e) bejelentés | bemondás
Ansager (r) bemondó
ansammeln összegyűjt | felhalmoz
ansässig letelepedett
ansässig illetőségű
Ansatz (r) toldás | toldalék
Ansatz (r) kezdet
Ansatz (r) hajlam
Ansatz (r) összeg
anschaffen megszerez
anschaffen megrendel
anschauen megnéz | ránéz
anschaulich szemléletes | szemléltető
Anschauung (e) megnézés
Anschauung (e) szemlélet | nézet | vélemény
Anschein (r) látszat
allem Anschein nach minden valószínűség szerint
anscheinend látszólag
Anschlag (r) ütés
Anschlag (r) költségvetés
Anschlag (r) merénylet
anschlagen odaver | megüt
anschlagen ráfog (fegyvert)
anschlagen adogat (sp)
anschlagen hirdet
anschlagen s. megüti magát
Anschlagsäule (e) hirdetőoszlop
Anschlagzettel (r) falragasz | plakát
anschleichen odalopózik
anschließen összekapcsol
anschließen illeszkedik
anschließen csatol | mellékel
anschließen s. csatlakozik
anschließlich kapcsolatban vmivel
Anschluß (r) csatolás | csatlakozás
Anschluß (r) ismeretség | társaság
anschmieden hozzákovácsol | hozzáidomít
anschmiegen s. hozzásimul
anschmieren beken
anschmieren becsap
anschnallen felcsatol
anschnauzen ráförmed
anschneiden felvág
anschneiden felvet (témát)
anschrauben rácsavar
anschreiben felír
anschreien ráordít | rákiabál
Anschrift (e) címzés
anschuldigen vádol
anschwärzen befeketít
anschwellen megduzzaszt
anschwellen megdagad
anschwellen megárad
anschwimmen odaúszik
ansehen megnéz | ránéz
man sieht es an meglátszik rajta
wofür siehst du mich an? minek nézel engem?
sieht man an! no lám!
Ansehen (s) megtekintés
Ansehen (s) tekintély
ansehnlich tetemes | tekintélyes
ansetzen rátesz
ansetzen megszab
ansetzen elkezd | elindít
ansetzen s. lerakódik | letelepedik
Ansicht (e) megtekintés
Ansicht (e) szemlélet | nézet | vélemény
ich bin der Ansicht az a nézetem
nach meiner Ansicht nézetem szerint
Ansichtskarte (e) képeslap
ansiedeln telepít
ansiedeln s. letelepedik
Ansiedler (r) telepes
anspannen megfeszít
anspannen befog (lovat)
anspeien leköp
anspielen játékba kezd
anspielen céloz | utal
Anspielung (e) célzás | utalás
anspitzen kihegyez
anspornen megsarkantyúz
anspornen sarkall | serkent
Ansprache (e) megszólítás
Ansprache (e) beszéd
ansprechen megszólít
jn. um etw. ansprechen vkitől vmit kér
das spricht mich an ez tetszik nekem
ansprengen meglocsol
anspringen odavágtat
anspringen nekiugrik
anspringen beindul
Anspruch (r) igény | követelés
in Anspruch nehmen igénybe vesz
anspruchtslos igénytelen
anspruchtsvoll igényes
anstacheln sarkall
Anstalt (e) intézet | intézmény
Anstalten machen készül vmire
Anstand (r) illem
Anstand (r) aggály
ohne Anstand minden további nélkül
anständig tisztességes
anständlich illedelmes | tisztességes | rendes
anständlich tetemes | derekas
anstandhalber a tisztesség kedvéért
anstandslos akadálytalanul
anstarren rábámul
anstatt +D helyett
anstatt meiner helyettem
anstatt daß... ahelyett, hogy...
anstaumen megbámul
anstecken feltűz
anstecken felgyújt
anstecken megfertőz
anstecken s. megfertőződik
Ansteckung (e) fertőzés
anstehen áll (közel)
anstehen sort áll
ansteigen emelkedik | növekedik
anstelle +G vmi/vki helyett
anstellen odaállít | beállít
anstellen alkalmaz
anstellen rendez | tesz
anstellen s. odaáll | sort áll | beáll a sorba
er hat etwas angestellt rossz fát tett a tűzre
Was hat er angestellt? Mit követett el?
sich krank anstellen betegnek teteti magát
sich anstellen als ob... úgy tesz, mintha...
Anstieg (r) emelkedő
anstiffen odaszegez
anstiffeb okoz
ansteffen ingerel
anstimmen rázendít
Anstoß (r) ütközés
Anstoß (r) lendület
Anstoß (r) megbotránkozás
an etw. Anstoß nehmen mmegbotránkozik vmin
anstoßend határos | szomszédos
anstößig illetlen | megbotránkoztató
anstreben törekszik vmire
anstreichen bemázol
anstrengen megfeszít | megerőltet
anstengen megerőlteti magát
einen Prozeß anstrengen pert indít
anstregend megerőltető
Anstrengung (e) erőfeszítés
Anstrich (r) máz | mázolás
anströmen odaözönlik
Ansturm (r) tolongás
Ansturm (r) roham
anstürmen megrohamoz
Ansuchen (s) kérelem | kérvény
antasten megérint
js. Ehre antasten a becsületébe gázol vkinek
Anteil (r) osztályrész
Anteil (r) érdeklődés
Anteil (r) részvét
an etw. lebhafen Anteil nehmen érdeklődik vmi iránt
Antenne (e) antenna
Antike (e) ókor
Antike (e) régiség | antik tárgy
Antiquar (r) antikvárius | régiségkereskedő
Antiquariat (s) antikvárium
Antiquität (e) régiség
Antlitz (s) arculat
Anton Antal
Antrag (r) ajánlat | javaslat | indítvány | kérelem
Antrag (r) házassági ajánlat
einen Antrag stellen kérvényt nyújt be
antragen odahoz
antragen felhord
antragen javasol | indítványoz
Antragsteller (r) indítványozó | kérelmező
antreffen rátalál
antreffen találkozik
antreiben hajt | sarkall | siettet | serkent
antreten odalép
antreten sorakozik
antreten vhova beáll
Antrieb (r) hajtás
Antrieb (r) indítás
Antrieb (r) ösztönzés
Antritt (r) belépés | kezdet
antun ráad | felöltöztet
antun okoz | elkövet
das darfst du mir nicht antun ezt nem teheted velem
er hat mir die Ehre angetan megtisztelt
Antwort (e) felelet | válasz
keine Antwort wissen nem tud mit szólni
antworten felel | válaszol
anvertrauen rábíz | bizalmasan közöl
anverwandt rokon
anwachsen összenő
anwachsen növekedik | árad
Anwalt (r) ügyvéd | ügyész
Anwalt (r) meghatalmazott
Anwalt (r) ügyvivő | szószóló
Anwandlung (e) hangulat | kedv
anwärmen felmelegít
Anwärter (r) jelölt | várományos
anweisen kiutal
anweisen megjelöl
anweisen utasít
anweisen tanít
Anweisung (e) megjelölés
Anweisung (e) utalvány
Anweisung (e) útmutatás | utasítás
anwenden felhasznál | alkalmaz
anwenden vmie fordít
anwerben toboroz
anwerben szerződtet
anwerben kér
anwesend jelenlevő
Anwesenheit (e) jelenlét
Anwesenheitsliste (e) jelenléti ív
anwidern undorít
das widert mich an undorodom ettől | ez undorít
Anwuchs (r) növekedés | szaporodás
anwurzeln gyökeret ver
Anzahl (e) sokaság
Anzahl (e) darabszám | mennyiség
Anzahlung (e) előleg | foglaló
anzapfen megcsapol | csapra ver
Anzeichen (s) előjel
Anzeichen (s) ismertetőjel
Anzeige (e) újsághirdetés
Anzeige (e) feljelentés
anzeigen közöl | bejelent
anzeigen hirdet
anzeigen feljelent
anziehen felhúz | felvesz | felöltöztet
anziehen meghúz
anziehen vonz
anziehen odavonul
anziehen s. felöltözködik | felöltözik
Anzug (r) öltöny
Anzug (r) közlekedés
Anzug (r) első lépés (sakk)
es ist etwas im Anzug vmi készülőben van
anzüglich célzatos
anzüglich személyeskedő
anzünden felgyújt
anzweifeln kétségbe von
Apfel (r) alma
Apfelkuchen (r) almás lepény
Apfelmus (r) almapüré
Apfelmus (r) almalekvár
Apfelsine (s) narancs
Apostel (r) apostol
Apostroph (r) hiányjel
Apotheke (e) gyógyszertár
Apotheker (r) gyógyszerész
Apparat (r) készülék | berendezés | szerkezet | műszer | apparátus
Appell (r) felhívás
Appell (r) szózat
Appell (r) sorakozó
Appell (r) fellebbezés
appellieren fellebbez | appellál
Appetit (r) étvágy
appetitlich gusztusos | kívánatos | étvágygerjesztő
applaudieren tapsol
Applaus (r) taps
Aprikose (e) sárgabarack | kajszibarack
April (r) április
Äquator (r) Egyenlítő
Ära (e) korszak
Araber (r) arab (ember)
arabisch arab
Arbeit (e) munka | feladat
Arbeit (e)
jm. alle Arbeit abnehmen leveszi róla a munka minden terhét
in der Arbeit stecken rengeteg a dolga
an die Arbeit gehen munkához lát
zur Arbeit gehen munkába indul
arbeiten dolgozik
arbeiten működik
arbeiten megmunkál
Arbeiter (r) munkás
gelernter Arbeiter szakmunkás
qualifizierter Arbeiter szakmunkás
Arbeiterbewegung (e) munkásmozgalom
Arbeitheim (s) munkásszálló
Arbeiterklasse (e) munkásosztály
Arbeiterpartel (e) munkáspárt
Arbeitgeber (r) munkaadó
Arbeitnehmer (r) munkavállaló
arbeitsam dolgos | tevékeny
Arbeitsbuch (s) munkakönyv
Arbeitsklima (s) munkahelyi légkör
Arbeitskraft (e) munkaerő
Arbeitskreis (r) munkakör | munkaterület
Arbeitslohn (r) munkabér
arbeitslos munkanélküli
Arbeitslose (r)(e) munkanélküli
Arbeitslust (e) munkakedv
arbeitspflichtig munkaköteles
Arbeitsplatz (r) munkahely
Arbeitsprozeß (r) munkafolyamat
arbeitsscheu munkakerülő
Arbeitsschicht (e) műszak
Arbeitsstelle (e) munkahely
Arbeitstag (r) munkanap
arbeitstüchtig munkabíró
arbeitsunfähig munkaképtelen
Arbeitszeit (e) munkaidő
Arbeitszimmer (s) dolgozószoba
Archäologie (e) régészet
Arche (e) bárka
Architekt (r) építész
Architektur (e) építészet
Archiv (s) levéltár | archivum
Archivar (r) levéltáros
arg gonosz
arg nagyon súlyos
arger Fehler durva hiba
das ist wirklich zu arg ez már több a soknál
was zu arg ist, ist zu arg ami sok, az sok
Argentinien Argentina
Argebtinier (r) argentin (ember)
argentinisch argentin
Ärger (r) méreg | bosszúság | harag
ärgerlich bosszús | haragos | mérges
ärgerlich bosszantó
ärgern bosszant
ärgern bosszankodik
Arglist (e) álnokság
arglos ártatlan | jámbor
arglos gyanútlan
Argument (s) érv
argumentieren érvel
Argwohn (r) gyanú
argwöhnen gyanakodik | gyanít
argwöhnisch gyanakvó
Arie (e) ária
Arithmetik (e) aritmetika
Arkade (e) árkád
arm szegény
arm an etw. vmiben szegény
Arm (r) kar
Arm (r) ág (folyó)
die Beine unter die Arme nehmen nyakába szedi a lábát
Armband (s) karkötő
Armbanduhr (e) karóra
Armbinde (e) karszalag
Arme (r)(e) szegény
Armee (e) hadsereg
Ärmel (r) ruhaujj
Ärmelkanal (r) La Manche-csatorna
Armenier (r) örmény (ember)
armanisch örmény
Armhöhle (e) hónalj
-armig -karú
Armleuchter (r) karos gyertyatartó
ärmlich szegényes
Armrelf (r) karperec
armselig szegényes
Ärmste (r)(e) szegényke
Armstuhl (r) karosszék
Armut (e) szegénység
Aroma (s) aroma
arragieren elrendez
Arrest (r) fogság | bezárás
Arsenal (s) arzenál
Art (e) jelleg | természet
Art (e) mód | fajta
Art (e) viselkedés | magatartás
es ist keine Art,daß... micsoda dolog, hogy...
Möbel aller Arten mindenféle bútor
Arterie (e) artéria
artig illedelmes
Artikel (r) cikk | fejezet
Artikel (r) árucikk
Artikel (r) névelő
Artillerie (e) tüzérség
Arznei (e) gyógyszer
Arzt (r) orvos | doktor
der praktische Arzt körzeti orvos
der diensthabende Arzt ügyeletes orvos
Ärztin (e) doktornő
ärztlich orvosi
As (s) ász
Asche (e) hamu
Aschenbecher (r) hamutartó
äschern elhamvaszt
aschgrau hamuszürke
äsen legel
Asiat (r) ázsiai (ember)
asiatisch ázsiai
Asien Ázsia
Aspekt (r) szemszög
Aspekt (r) kilátás
Aspekt (r) előjel
Assistent (r) munkatárs
Assistent (r) tanársegéd
Assistent (r) adjunktus
Assistent (r) asszisztens
Assistentin (e) asszisztensnő
assozieren társít | párosít | asszociál
Ast (r) ág
von Ast zu Ast ágról ágra
Ästchen (s) ágacska
Ästhetik (e) esztétika
ästhetisch esztétikus
Astronaut (r) űrhajós | asztronauta
Astronautik (e) űrhajózás
Astronom (r) csillagász | asztronómus
Asyl (s) menedék | menhely
Atelier (s) műterem
Atem (r) lélegzet | légzés | lehelet
mir verschlägt es den Atem eláll tőle a lélegzetem
außer Atem sein kifulladt
in einem Atem egy szuszra
atemlos lélekszakadva
Atemweg (r) légutak
Atemzug (r) lélegzetvétel
athenisch athéni
Athlet (r) atléta
Athletik (e) atlétika
Atlantik (r) Atlanti-óceán
atlantisch atlanti
der Atlantische Ozean az Atlanti-óceán
atmen lélegzik | lehel | liheg
atmen áraszt | terjeszt
Atmosphäre (e) légkör | atmoszféra
Atmung (e) légzés
Atom (s) atom
atomisieren atomizál
Atrozität (e) kegyetlenség
Attacke (e) roham
Attentat (s) merénylet
Attentäter (r) merénylő
Attest (s) tanúsítvány
ätzen marat
au jaj
Au (e) liget | rét
auch is | még ... is
auch gut! így is jó!
auch wenn ... még akkor is
Audienz (e) kihallgatás | audencia
Auerhahn (r) fajdkakas
auf +A -ra, -re
auf +D -on, -en,- ön
auf jeden Fall mindenesetre
aufs Jahr mához egy évre
auf Wiedersehen! viszont látásra!
auf diese Art ily módon
auf der Stelle azonnal
auf der Universität az egyetemen
auf deutsch németül
auf und ab fel és alá | ide-oda
von klein auf gyermekkorától kezdve
aufarbeiten feldolgoz
aufatmen fellélegzik
Aufbau (r) felépítés | építmény
aufbäumen (s.) ágaskodik
aufbäumen (s.) vonakodik vmitől
aufbäumen (s.) fellázad vmi ellen
aufbehalten fenntart | fennhagy
aufbewahren eltesz | megőriz
aufbieten felszólít | felhív
aufbieten felhasznál | bevet
aufbieten kihirdet
aufbinden megold | felold
aufbinden felköt
aufbinden ráakaszt (átv.) | rásóz
aufblitzen felvillan | felragyog
aufblühen felvirágzik
aufbrauchen felhasznál | elfogyaszt
aufbrechen feltör /felfakad
aufbrechen elindul | útra kel
aufbringen előteremt
aufbringen felnyit
aufbringen divatba hoz
aufbringen felingerel
Aufbruch (r) feltörés /felfakadás
Aufbruch (r) elindulás
Aufbruch (r) ugar
aufbügeln átvasal
aufdecken felterít | megterít
aufdecken felfed | feltár
aufdrängen ráerőszakol
aufdrehen felcsavar
einen Hahn aufdrehen csapot kinyit
aufdriglich erőszakos | tolakodó
aufdrücken rányom | kinyom
aufdrücken felnyit
aufeinander egymásra
aufeinander egymáson
Aufeinanderfolge (e) egymásután | sorrend
Aufenthalt (r) időzés | tartózkodás
der Zug hat hier keinen Aufenthalt a vonat itt nem áll meg
Aufenthaltsbewilligung (e) tartózkodási engedély
auferlegen kiszab | kiró
auferstehen feltámad
auferwecken feltámaszt
auferziehen felnevel
aufessen megesz | elfogyaszt
auffahren kinyílik | felpattan
auffahren felmegy | felvonul
Auffahrt (e) felhajtás
Auffahrt (e) felhajtó szakasz (autópálya)
Auffahrt (e) kocsifeljáró
Auffahrt (e) felvonulás (kocsi)
auffallen ráesik
auffallen feltűnik
Auffallen (s) feltűnés
auffällig feltűnő
auffangen felfog | felkap
auffassen felszed | felfog (átv. is) | felkap
auffassen megért
Auffassung (e) felfogás | felfogóképesség
auffinden feltalál
auffliegen felszáll
auffliegen kivágódik
auffliegen felrobban
Aufflug (r) felrepülés
auffordern felszólít | felkér
auffressen felfal
auffrischen felfrissít | felújít
aufführen felvezet
aufführen létesít | emel
aufführen felsorol
aufführen felhoz
aufführen előad | eljátszik
aufführen s. viselkedik
Aufführung (e) előadás
Aufgabe (e) feladás | feladat
Aufgang (r) feljárat
Aufgang der Sonne napkelte
aufgeben felad vmit | lemond vmiről | felhagy vmivel
seinen Geist aufgeben kiadja a lelkét
Aufgebot (s) felhívás
Aufgebot (s) bevetés
aufgebracht ingerült
aufgehen feljön
aufgehen felkel | megkel
aufgehen felnyílik
aufgehen felolvad | felenged
3 geht in 9 ohne Rest auf 9 3-mal maradék nélkül osztható
jetzt ging mir ein Licht auf most már értem
aufgeklärt felvilágosult
aufgelegt jókedvű
aufgeräumt víg | jókedvű
aufgeweckt eleven eszű
aufgießen felönt | felereszt
aufgliedern felbont
aufgliedern tagol
aufgütern felcsatol
Aufguß (r) felöntés | főzet
aufhaben fején visel
ich habe viel auf sok feladatot kaptam
aufhalten feltartóztat
aufhalten nyitva tart
aufhalten s. tartózkodik | időzik
sich mit etw. aufhalten időt veszteget vmire
sich über etw. aufhalten megbotránkozik vmin
aufhängen felakaszt
aufhäumen felhalmoz
aufheben felemel
aufheben megőriz
aufheben érvénytelenít
aufheitern felvidít
aufhelfen felsegít
aufhellen s. kivilágosodik
aufhetzen felbujt | felizgat
aufnorchen felfigyel
aufhören megszűnik | abbahagy
aufjagen felver
aufjagen felhajt
aufjubeln ujjongásban tör ki
aufkaufen felvásárol
aufklären megvilágít
aufklären felderít
aufklären felvilágosít
Aufklärung (e) megvilágítás
Aufklärung (e) felderítés
Aufklärung (e) felvilágosítás
aufkleben felragaszt
aufknöpfen felgombol
aufkochen felforral
aufkommen felemelkedik
aufkommen felgyógyul
aufkommen felnő
aufkommen keletkezik | elterjed
aufkommen előretör (sp)
auskommen +für +A megfizet | megtérít vmit | kárpótol vmiért
aufkündigen felmond
Aufl. (Auflage) k. (kiadás) /röv./
aufladen felrak | megrak
Auflage (e) kiadás
Auflage (e) feltét (étel)
Auflagenhöhe (e) példányszám
auflassen fennhagy | nyitva hagy | abbahagy
auflassen felereszt
auflauern megles
Auflauf (r) csődület
Auflauf (r) felfújt (étel)
auflaufen felszalad
auflaufen felgyülemlik
auflaufen zátonyra fut
auflegen feltesz
auflegen kirak
auflegen kiró
auflegen kiad (könyvet)
die Ellbogen auflegen rákönyököl az asztalra
das Tischtuch auflegen megterít
auflehnen megtámaszt
auflehnen s. fellázad
auflesen felszed
auflockern meglazít
auflodern fellángol
auflösen felold | megold
auflösen megfejt | megold
der nebel löst sich auf felszáll a köd
aufmachen kinyit
aufmachen elkészít
aufmachen s. felkerekedik
aufmarschieren felvonul
aufmerken odafigyel | felfigyel
aufmerken feljegyez
aufmerksam figyelmes
jn. aufmerksam machen auf etw. figyelmeztet vkit vmire
Aufmerksamkeit (e) figyelem
Aufmerksamkeit (e) figyelmesség
Aufnahme (e) felvétel
Aufnahme (e) fogadtatás
Aufnahme (e) megkezdés
Aufnahmeprüfung (e) felvételi vizsga
aufnehmen felvesz
aufnehmen befogad
aufnehmen folytat
aufnehmen felfog vmit vmilyen értelemben
aufnötigen rákényszerít
aufopfern feláldoz
aufopfernd áldozatos | önfeláldozó
aufpassen vigyáz | figyel
aufputzen felcicomáz
aufräumen kitakarít | rendet rak
aufräumen felszámol
aufrechnen felszámít
aufrecht egyenes
aufrechthalten fenntart
aufregen felizgat
aufregen s. felizgul
aufregend izgalmas | izgató
Aufregung (e) izgalom
aufreiben feldörzsöl
aufreiben felmorzsol
aufrichten felemel
aufrichten felállít
aufrichten megvigasztal | bátorít
aufrichten s. kiegyenesedik | felegyenesedik
aufrichtig őszinte
Aufruf (r) felhívás | felszólítás
Aufruf (r) felkiáltás
aufrufen felhív | felszólít
Aufruhr (r) zendülés | lázadás
aufrühren felkavar
Aufrührer (r) lázító
aufrütteln felráz | tettre serkent
aufsagen felmond
Aufsatz (r) cikk | tanulmány | fogalmazás
Aufsatz (r) toldat
aufsaugen felszív
aufschauen feltekint
aufscheuchen felriaszt
aufschichten rétegekbe rak
aufschieben feltol
aufschieben elhalaszt
aufschießen felszökik | felnő
Aufschlag (r) feltörés | felcsapódás
Aufschlag (r) becsapódás (lövedék)
Aufschlag (r) hajtóka | felhajtás
Aufschlag (r) felár | pótdíj
aufschlagen felnyit | feltör | felüt | felhajt
aufschlagen odaütődik | nekiütődik
aufschlagen felver (sátrat)
ein Lager aufschlagen tábort ver
aufschließen felnyit | kinyit
Aufschluß (r) felvilágosítás
aufschnallen felcsatol | rácsatol
sich den Gürtel aufschnallen kinyitja az övét
aufschneiden felvág
Aufschnitt (r) felvágás
Aufschnitt (r) felvágott (étel)
aufschrenken felriaszt
aufschrenken felriad
Aufschrei (r) felkiáltás
aufschreiben felír
Aufschrift (e) felírás | felirat
Aufschrift (e) címzés
Aufschub (r) halasztás
aufschwatzen +D +A rásóz vkire vmit
Aufschwung (r) fellendülés
aufsehen felnéz
Aufsehen (s) feltűnés
Aufseher (r) felügyelő
Aufsehen erregen feltűnést kelt
aufsetzen feltesz | felrak
aufsetzen felültet
aufsetzen megfogalmaz | megszerkeszt
ein dummes Gesicht aufsetzen buta arcot vág
das setzt allem die Krone auf ez mindennek a teteje
Aufschricht (e) felügyelet
aufsitzen felül
aufsperren kinyit
aufspielen muzsikál
aufspreizen felpeckel
aufsprengen felfeszít
aufsprengen felrobbant
aufspringen felugrik
aufspringen kireped
aufspüren felkutat
Aufstand (r) felkelés
aufständisch felkelő
aufstapeln felhalmoz
aufstehen nyitva áll | nyitva van
aufstehen feláll
aufstehen felkel
aufsteigen feltép
aufsteigen felszáll | felemelkedik
aufstellen felállít | elhelyez
aufstellen feltesz
aufstellen összeállít | létesít
aufstellen s. odaáll
Aufstieg (r) felszállás | felemelkedés
aufstöbern felkutat
aufstören felzavar | felver
aufstoßen belök | betaszít
aufstoßen felböfög
aufstoßen felbukkan | feltűnik
aufsträuben felborzol
aufstreifen felgyűr
aufstützen megtámaszt | feltámaszt
aufsuchen megkeres | felkeres | meglátogat
den Auftakt zu etw. geben bevezet vmit | megadja a jelt vmihez
auftauchen felmerül | felbukkan
auftauen felolvaszt
aufteilen feloszt
Aufteilung (e) beosztás
Auftrag (r) megbízás
Auftrag (r) megrendelés
auftragen felhord | felrak
auftragen feltálal
auftragen megbíz
Auftraggeber (r) megbízó | megrendelő
auftreiben felver
auftreiben felhajt | megszerez
auftrennen felfejt
auftreten fellép | támad | keletkezik | megjelenik
Auftritt (r) fellépés | jelenet
Auftritt (r) lépcsőfok
auftun feltesz
auftun kinyit | felnyit
auftun s. kitárul | feltárul | megnyílik | kinyílik
aufwachen felébred
aufwachsen felnő
Aufwand (e) ráfordítás
Aufwand (e) költekezés | pazarlás
aufwärmen felmelegít
Aufwärmung (e) felmelegedés
aufwarten felszolgál
aufwärts felfelé
Aufwartung (e) felszolgálás
Aufwartung (e) tisztelgő látogatás
aufwecken felébreszt | felkelt
aufweichen feláztat
aufweichen felázik
aufweichen átázik
aufweisen felmutat | feltüntet
aufwenden rákölt
aufwerfen feldob | felvet
die Lippe aufwerfen elbiggyeszti az ajkát
aufwiegeln felbujt | bujtogat
aufwinden felteker
aufwirbeln felkavar
aufwischen felmos
aufwühlen felkavar
aufwühlen felbujt | bujtogat
aufzählen felsorol
aufzehren elfogyaszt | felemészt
aufzeichnen felrajzol
aufzeichnen feljegyez
Aufzeichnung (e) felvétel
aufziehen felhúz | kihúz
aufziehen felnevel
aufziehen ugrat
aufziehen felvonul
aufziehen közeleg
Aufzug (r) menet
Aufzug (r) felvonó
Aufzug (r) felvonás
aufzwingen +D +A rákényszerít vkire vmit
Augapfel (r) szemgolyó
Auge (s) szem
die Augen vor Wut rollen dühében forgatja a szemét
er hat nur ein Auge félszemű
große Augen machen nagyot néz
Auge in Auge szemtől szembe
sich etw. vor Augen halten szem előtt tart vmit
etw. im Auge behalten szem előtt tart vmit
etw. ins Auge fassen szemügyre vesz vmit
er ist dem Vater wie aus den Augen geschnitten szakasztott az apja
äugeln szemez
Augenarzt (r) szemorvos | szemész
Augenblick (r) pillanat
Augenbraue (e) szemöldök
augenfällig szembe ötlő
Augenglass (s) szemüveg
Augenlicht (s) vkinek a szeme világa
Augenlid (s) szemhéj
Augenmerk (s) figyelem
Augenschein (r) látszat
Augenschein (r) megszemlélés
in Augenschein nehmen szemügyre vesz
in Augenschein nehmen szemrevételez
augenscheintlich szemmel látható | szemlátomást
Augenzeuge (r) szemtanú
August Ágost
August (r) augusztus
aus +D -ból, -ből
aus ki
er kommt aus Ungarn Magyarországról jön
aus und ein ki-be
er war aus házon kívül volt
die Schule ist aus vége az iskolának
ausarbeiten kidolgoz
ausarten elfajul
ausatmen kilélegzik | kilehel
ausbacken kisüt | kiránt
Ausbau (r) kiépítés
ausbessern kijavít
Ausbeute (e) haszon | nyereség | hozam
Ausbeute (e) kihozatal
ausbeuten kizsákmányol | kiaknáz
ausbiegen kihajlít
ausbiegen kihajlik | kitér
ausbieten áruba bocsát
ausbilden kiképez
Ausbildung (e) kiképzés
ausbitten kikér
ausbleiben kimarad | elmarad
Ausblick (r) kilátás
ausborgen kölcsönkér
ausborgen kölcsönöz
ausbrechen kitör | kitörik
ausbrechen élre tör (sp)
ausbrechen kifakad
ausbreiten kibont | kitár
ausbreiten kitereget | elterjeszt
ausbreiten kitárul
Ausbruch (r) kitörés
Ausbruch (r) aszú (bor)
ausbrüten kikölt
ausbrüten kiagyal
Ausdauer (e) kitartás
ausdehnen kinyújt
ausdehnen kiterjeszt
ausdehnen s. kinyúlik | megnyúlik | kitágul
ausdehnen s. kiterjed
Ausdehnung (e) kiterjedés
ausdenken kigondol
Ausdruck (r) kifejezés
zum Ausdruck bringen kifejez
ausdrücken kinyom
ausdrücken kifejez
ausdrücklich kifejezett | nyomatékos
ausdruckslos kifejezéstelen
ausdrucksvoll kifejező
auseinander szét | széjjel
auseinanderbringen szétválaszt
auseinanderfahren szétmegy | szétrebben (hirtelen)
auseinandergehen szétmegy | elválik
die Meinungen gehen auseinander a vélemények megoszlanak
auseinanderkommen elválik | szétkerül
auseinanderkommen összekülönbözik
auseinanderlegen elkülönít | szétszed
auseinanderlegen fejteget
auseinanderliegen egymástól távol van | egymástól távol fekszik
auseinandernehmen szétvesz | szétszed
auseinandersetzen szétültet
auseinandersetzen megmagyaráz | kifejt
Auseinandersetzung (e) szétültetés
Auseinandersetzung (e) megmagyarázás | kifejtés
Auseinandersetzung (e) vita | nézeteltérés
auseinanderspreizen szétterpeszt
auseinanderspreizen szétfeszít | kifeszít
auseinanderziehen széthúz
auseinanderziehen különköltözik
auseinanderziehen s. széthúzódik
auseinanderziehen s. kinyúlik | megnyúlik
auserlesen válogatott
ausersehen kiválaszt | kiszemel
auserwählen kiválaszt
ausfahren kikocsikázik
ausfahren elindul
ausfahren kicsúszik
Ausfahrt (e) kikocsikázás
Ausfahrt (e) indulás
Ausfahrt (e) kijárat
Ausfahrt (e) kivezető szakasz (autópálya)
ausfallen kihull | kiesik
ausfallen elmarad
ausfallen kirohan
ausfallen támad
ausfallen végződik vhogyan | sikerül vhogyan
ausfällig sértő | támadó
ausfertigen elkészít
ausfertigen kiállít
ausfindig machen kinyomoz
ausfliegen kirepül
ausfliegen kirándul
Ausflucht (r) kibúvó | kifogás
Ausflug (r) kirepülés | kirándulás
Ausflüger (r) kiránduló
Ausfluß (r) kifolyás
Ausfluß (r) következmény
ausfressen felfal
ausfressen kimar
er hat etwas ausgefressen rossz fát tett a tűzre
Ausfuhr (e) kivitel
Ausfuhrbewilligung (e) kiviteli engedély
ausführen kivezet
ausführen kidolgoz
ausführen kifejt | fejteget
ausführen végrehajt | kivitelez
ausführlich részletes
Ausführung (e) kivezetés
Ausführung (e) kidolgozás
Ausführung (e) kifejtés | fejtegetés
Ausführung (e) végrehajtás | kivitelezés
ausfüllen kitölt | betölt | elfoglal
ausfüllen kivisz | exportál
ausfüttern hízlal
ausfüttern kibélel
Ausgabe (e) kiadás | költség
Ausgang (r) kijárat
Ausgang (r) kimenő
Ausgangspunkt (r) kiindulópont
ausgeben kiad | kibocsát
ausgeglichen kiegyensúlyozott
ausgehen kimegy | elmegy
ausgehen kialszik | kihamvad
ausgehen elfogy
ausgehen végződik
ausgehen törekszik
ausgehen kiindul
ausgehen származik
frei ausgehen megússza szárazon | megmenekül
leer ausgehen üres kézzel távozik
ausgelassen csintalan | pajkos
ausgenommen kivéve
ausgerechnet éppen | pont
ausgeschlossen lehetetlen | kizárt
ausgezeichnet kitűnő | elsőrangú
ausgiebig kiadós | bőséges
ausgießen kiönt
Ausgleich (r) kiegyenlítés
Ausgleich (r) kiegyegyezés
ausgleichen kiegyenlít
ausgleiten kisiklik | kicsúszik | elcsúszik
ausgraben kiás
Ausgarbungen (Pl.) ásatások
Ausguß (r) kiöntés
Ausguß (r) lefolyó
aushalten kitart | eltart
aushalten kibír | elvisel
es ist nicht zum Aushalten ezt nem lehet kibírni | ez kibírhatatlan
aushändigen kézbesít
Aushang (r) cégtábla
Aushang (r) hirdetmény
aushängen kiakaszt
ausharren kitart
aushauen kivés | kifarag
ausheben kiemel | kiás | kitermel
aushecken kieszel | kisüt
ausheilen kigyógyít
aushelfen kisegít
aushöhlen kiváj
aushorchen kihallgat | kifülel
aushungern kiéheztet
auskennen kiismer
auskleiden levetkőztet
auskleiden burkol | kibélel
auskleiden s. levetkőzik
ausklopfen kiver | kiporol
Auskocherei (e) kifőzde
Auskocherei (e) kifőzés
auskommen kijön
auskommen kijár
auskommen beéri vmivel
auskommen kijön vmiből
auskommen +mit +D megfér vkivel | kijön vkivel
er kommt mit seinem Gehalt gut aus jól kijön | megél a fizetéséből
auskömmlich elegendő | elég
auskömmlich békés
auskundschaften kikémlel
Auskunft (e) felvilágosítás
Auskunftsbüro (s) tudakozóiroda
ausl. (ausländisch) külf. (külföldi) /röv./
auslachen kinevet
ausladen kirak | kirakodik
Auslage (e) kiadás
Auslage (e) kirakat
Ausland (s) külföld
Ausländer (r) külföldi
Auslandsreise (e) külföldi utazás
auslassen kiereszt | kibocsát
auslassen kihagy | akadozik
auslaufen kifut | elindul | kiindul
auslaufen végződik
das läuft darauf aus ... ennek az a célja ...
Ausläufer (r) kifutós
Ausläufer (r) nyúlvány
auslaugen kilúgoz
auslauten végződik (nyelvt)
ausleeren kiürít
auslegen kitesz | kihelyez
auslegen értelmez | magyaráz
auslegen kiad | költ
ausleihen kölcsönad
ausleihen kölcsönvesz
Auslese (e) kiválogatás | kiválasztás
Auslese (e) szemelvények
auslesen kiválaszt | kiválogat
auslesen elolvas | végigolvas
ausliefern kiad | kiszolgáltat
auslöschen kiolt | elolt
auslöschen kitöröl
auslösen kiold
auslösen kivált | kelt | okoz
auslüften kiszellőztet
auslüften szellőzik
ausmachen elolt | kiolt
ausmachen kikapcsol
ausmachen befejez
ausmachen megegyez
ausmachen kitesz (összeg)
ausmachen elvégez
ausmachen jelent
ausmachen számít
das macht nichts aus nem tesz semmit
ausmalen kifest | kiszínez
Ausmaß (s) méret | kiterjedés | mennyiség
erschreckende Ausmaße annehmen ijesztő méreteket ölt
ausmessen kimér | megmér | felmér
ausmisten szeméttől megtisztít | kitrágyáz
ausmustern kiválogat | kiselejtez
Ausnahme (e) kivétel
mit jm. eine Ausnahme machen kivételez vkivel
ausnahmlos kivétel nélkül
ausnahmweise kivételesen
ausnehmen kivesz | kiszed
ausnehmen kiszerel
ausnehmen kivételez
ausnehmen meglát | meghall | felismer
ausnehmen s. látszik vminek
ausnutzen kihasznál
auspacken kicsomagol
auspannen kipiheni magát
ausplündern kifoszt
Auspuff (r) kipufogás | kipufogó
Auspuffrohr (s) kipufogócső
ausputzen kitisztít
ausputzen felcicomáz
ausputzen lehord | leszid
ausquartieren kilakoltat
ausrauben kirabol
ausräumen kiürít
ausräumen kitakarít | kitisztít
ausrechnen kiszámít
Ausrede (e) kifogás | mentség
ausreden végigmond
ausreden +A +von +D lebeszél vkit vmiről
ausreden s. kifogással él | mentegetőzik
ausreichen elegendő
Ausreise (e) kiutazás
ausreißen kitép
ausreißen kihúz
ausreißen elfut | megfutamodik | kereket old
ausrenken kificamít
ausrichten kiigazít
ausrichten teljesít | elintéz | átad (üzenetet)
Ausrollstecke (e) kifutópálya
ausrotten kiirt | kipusztít
Ausruf (r) felkiáltás | kikiáltás | kihirdetés
Ausrufungszeichen (s) felkiáltójel
ausruhen pihentet
ausruhen s. kipiheni magát
ausrüsten felszerel
aussäen elvet (magot)
Aussage (e) állítás | kijelentés | vallomás
ausschalten kikapcsol
Ausschank (r) italmérés
ausschauen kinéz
Ausscheidung (e) kiválás | váladék
Ausscheidung (e) elválasztás | kiválasztás
Ausscheidungskampf (r) selejtező mérkőzés
ausscheiten összeszid
ausschenken kimér (italt)
ausschimpfen megszid
ausschl. (ausschließlich) kizárólag /röv./
ausschlafen kialszik vmit
den Rausch ausschlafen kialussza mámorát
Ausschlag (r) kilengés
Ausschlag (r) döntő tényező
Ausschlag (r) bőrkiütés
das gibt den Ausschlag ez a döntő
ausschlagen kibillen | kilendül
ausschlagen kirúg | kiüt | kiver
ausschlagen bevon
ausschlagen széthajtogat | kihajt
ausschlagen rügyezik
ausschlagen kicsapódik
ausschlagen végződik
ausschlaggebend döntő | mérvadó
ausschließen kinyit | felnyit
ausschließen kizár
ausschließlich kizárólag
Ausschluß (r) kizárás
ausschmücken feldíszít
ausschneiden kivág | kiszab
Ausschnitt (r) kivágás
Ausschnitt (r) metszet | szelet | rész
ausschöpfen kimerít
ausschreiben kiír | kihirdet
ausschreiten kilép
ausschreiten kihágást követ el
Ausschreitung (e) kihágás
Ausschreitung (e) kicsapongás
Ausschreitung (e) rendzavarás
Ausschuß (r) bizottság
Ausschuß (r) selejt
ausschweifen kanyarít
ausschweifen öblöget (ruhát)
ausschweifen eltér
ausschweifen elkalandozik | kicsapong
aussehen keres | kémlel
aussehen látszik | tetszik | tűnik
gut aussehen jó színben van
das sieht nach ihm aus ez rá vall
Aussehen (s) kinézet (külső) | külszín | látszat
dem Aussehen nach látszatra
außen kívül | kinn | kint
außer und innen kívül-belül
nach außer kifelé
Außenbezirk (r) külső kerület
Außenbordmotor (r) csónakmotor (külső)
Außenhandel (r) külkereskedelem
Außenhandelsunternehmen (s) külkereskedelmi vállalat
Außenminister (r) külügyminiszter
Außenseite (e) külső oldal
außenstehend kívülálló
Außenstelle (e) kirendeltség
Außenstürmer (r) szélső csatár
außer +D kívül
außer kivéve
außer Atem lélekszakadva
alle außer dir rajtad kívül mindenki
außer sich magánkívül
außer daß ... csak úgy, ha ...
außer wenn ... csak akkor, ha ...
außerdem azonkívül | ezenkívül
äußere külső | kül-
Äußere (s) külső megjelenés | külalak
das Äußere wahren a látszatot óvja
Minister des Äußere külügyminiszter
außergewöhnlich rendkívüli | szokatlan
außerhalb +G kívül
außerhalb kinn | kint | kívül
Außerkraftsetzung (e) hatálytalanítás
äußerlich külső | látszólagos
äußern kijelent
äußern kifejez | kinyilvánít
äußern s. megnyilvánul
außerordentlich rendkívüli
äußerst legszélső
äußerst legtávolabbi
äußerst legnagyobb
äußerst legvégső
äußerst rendkívül | nagyon
außerstand setzen képtelenné tesz
außerstand setzen használhatatlanná tesz
er ist außerstande etw. zu tun képtelen vmire
Äuserste (s) legnagyobb
Äuserste (s) legvégső
bis zum Äußersten körömszakadtáig
Äußerung (e) kijelentés | kifejezés | nyilatkozat
aussetzen kitesz | kirak
aussetzen kiültet (növényt)
aussetzen kiszab
aussetzen kitűz
aussetzen kihagy
aussetzen félbeszakad | megszakad
aussetzen kifogásol
Aussicht (e) kilátás
in Aussicht nehmen tervbe vesz
aussichtlos kilátástalan | reménytelen
aussickern kiszivárog
aussöhnen kibékít
aussondern elkülönít | kiválaszt
ausspannen kifeszít | megfeszít
ausspannen kifog (lovat)
ausspannen kikapcsolódik | pihen
Aussprache (e) kiejtés
Aussprache (e) megbeszélés | megvitatás
aussprechen kiejt | kimond | kifejez
aussprechen s. kibeszéli magát
Ausspruch (r) kijelentés
Ausstände (Pl.) kinnlevőség
ausständig hátralékos
ausstatten felszerel | berendez
ausstatten kiállít
ausstatten felruház | ellát
Ausstattung (e) felszerelés
Ausstattung (e) kiállítás
Ausstattung (e) kelengye
ausstechen kiszúr
ausstechen kiüt a nyeregből | kiszorít
ausstecken kitűz
ausstecken ültet
ausstehen elvisel | eltűr | kibír
ausstehen esedékes
er ist nicht auszustehen kiállhatatlan
ausstehende Summe hátralékos összeg
aussteigen kiszáll | leszáll
ausstellen kiállít
ausstellen kifogásol
Ausstellung (e) kiállítás
Ausstellung (e) kifogás
Ausstieg (r) kiszállás
ausstoßen kitaszít
ausstoßen kinyom
ausstoßen kibocsát
einen Schrei ausstoßen felkiált
ausstrahlen sugároz (adást)
ausstrecken kinyújt
ausstreichen elsimít | elken
ausstreichen kihúz
ausstreichen kitöröl
Austausch (r) csere
Austrag (r) elintézés
austragen kihord | elhord | elnyű
austragen házhoz szállít
austragen elhíresztel
austragen megszól
austragen elintéz | lebonyolít
austragen eldönt
Australien Ausztrália
Australier (r) ausztrál (ember)
austreiben kikerget | kihajt
austreten eltapos | kitapos
austreten kilép
Austritt (r) kilépés
austrocknen kiszárít
austrocknen kiszárad
ausüben gyakorol | folytat
ausüben végrehajt
ausüben kifejt
Rache ausüben bosszút áll
Ausverkauf (r) kiárusítás
ausverkaufen kiárusít
ausverkauftes Haus telt ház
Auswahl (e) kiválasztás
Auswahl (e) választék
auswählen kiválaszt
Auswahlmannschaft (e) válogatott csapat (sp)
auswärtig külső | kül-
auswärts kifelé
auswärts kinn | kint
auswechseln kicserél
Ausweg (r) kiút
ausweichen +D kikerül vkit | elkerül vkit | kitér vki elől
Ausweis (r) igazolás | igazolvány
ausweisen kiutasít
ausweisen mutat
ausweisen s. igazolja magát
ausweiten kibővít
ausweiten kitágul
auswendig külső
auswendig könyv nélkül | betéve | kívülről | fejből
auswerten kiértékel
auswetzen kiköszörül | kifen
auswickeln kibont | kigöngyölít
Auswirkung (e) kieszközlés
Auswirkung (e) kihatás
auswischen kitöröl
auswringen kifacsar
Auswuchs (r) kinövés
Auswuchs (r) visszás helyzet | fonákság
Auswurf (r) váladék | köpet
Auswurf (r) söpredék
auszacken kicsipkéz
auszahlen kifizet
auszahlen s. kifizetődik | megéri
auszeichnen kitüntet
ausziehen kihúz
ausziehen levet
ausziehen kiköltözködik | kivonul
ausziehen s. levetkőzik
Auszug (r) kiköltözés | kivonulás
Auszug (r) kivonat
Auto (s) autó
Autobahn (e) autópálya
Autobiographie (e) önéletrajz
Autobus (r) autóbusz
Autofahrer (r) autóvezető
Autofahrt (e) autózás
Autofahrt (e) autóút
Automat (r) automata
Automechaniker (r) autószerelő
Automobil (s) automobil
Autor (r) szerző
Autorennen (s) autóverseny
autorisieren feljogosít
avancieren előlép
Axt (e) fejsze | balta
azurn azúrkék