Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


b. (bei/beim) -nál, -nél /röv./
Baby (s) bébi | baba
Bach (r) patak
Backbord (r)(s) baloldal (hajó)
Backe (e) arc | pofa
backen megsüt
backen sül
backen ragad | tapad
Bäcker (r) pék
Bäckerei (e) pékség | sütöde | pékárubolt
Bäckerei (e) péksütemény
Bäckerladen (r) pékbolt
Backfisch (r) bakfis
Backhendel (s) rántott csirke
Backhendel (s) csirke (rántani való)
Backhuhn (s) rántott csirke
Backofen (r) sütő | kemence
Backstein (r) tégla (égetett)
Backwerk (s) sütemény
Bad (s) fürdő
Badeanstallt (e) közfürdő | uszoda
Badegast (r) fürdővendég
Badelaken (r)(s) fürdőlepedő
baden fürdik
baden füröszt
Badewanne (e) fürdőkád
Badezimmer (s) fürdőszoba
Bagger (r) kotrógép
beggern kikotor
Bahn (e) pálya | út | vasút
Ungarische Staatseisenbahnen MÁV (Magyar Államvasutak)
Bahnarbeiter (r) pályamunkás
Bahnbeamte (r) vasúti alkalmazott
Bahnbrecher (r) úttörő
bahnen utat tör (egyenget)
Bahnhof (r) pályaudvar
Bahnkarte (e) vasúti jegy
Bahnsteig (r) peron
Bahre (e) ravatal
Bai (e) öböl
bald majd | nemsokára
bald majdnem
bald ..., bald ... hol ..., hol ...
bald dies, bald das egyszer ez, máskor az
auf bald! viszont látásra!
Bälde (e) hamarosan | nemsokára
baldig mielőbbi | gyors
Balg (r) irha | bőr
balgen megnyúz
balgen s. dulakodik
Balken (r) gerenda
Balkon (r) erkély
Ball (r) labda
Ball (r) bál
ballen összenyom
ballen labdázik
die Faust ballen ökölbe szorítja a kezét
Ballen (r) köteg | csomag
Baller (r) labdázó
Ballettänzer (r) balett-táncos
Ballspiel (s) labdajáték
balzen dörög
bammeln lóbál
bammeln hintázik
bammeln figyeg
Banane (e) banán
Band (r) kötet
Band (r) kötés
Band (s) szalag
Band (s) bilincs | béklyó | kötelék
am laufenden Band futószalagon
Band (e) tánczenekar
bändigen megszelídít | megfékez
Bandit (r) bandita
Bandreif (r) abroncs
bang aggódó | félő
ihm ist bang fél | aggódik
Bank (e) pad
Bank (e) zátony
Bank (e) bank
Bankguthaben (s) bankkövetelés
Bankier (r) bankár
Banknote (e) bankjegy
bankrott tönkrement | csődbe jutott
Bankrott (r) csőd
Bankschein (r) bankutalvány | bankjegy
Bangwesen (s) bankügy
Bann (r) varázs | átok
Bann (r) kiközösítés
Banner (s) zászló | lobogó
Bannkreis (r) bűvkör
bar csupasz | fedetlen | mentes | nélküli
bar merő | tiszta
bares Geld készpénz
in bar zahlen készpénzzel fizet
Bar (e) bár | mulató
Bär (r) medve
jm. einen Bären aufbinden vkit orránál fogva vezet
Baracke (e) barakk
Barauslage (e) készkiadás
Barbara Borbála
barbarisch barbár
bärbeißig mogorva | morcos
Barbier (r) borbély
Barertrag (r) tiszta haszon
barfuß mezítláb
Bargeld (s) készpénz
barhäuptig fedetlen fejű
Barke (e) bárka
barmherzig irgalmas
barock barokk
Barock (r)(s) barokk
Baron (r) báró
Barren (r) korlát
Barriere (e) sorompó
barsch nyers | csípős
Barschaft (e) készpénz (készlet)
Bart (r) szakáll
bärtig szakállas
Base (e) unokanővér | nagynéni
basenschaft vénasszonyos
basieren nyugszik | alapul
basieren alapít | alapoz
Basis (e) alap
Basis (e) bázis
Baß (r) basszus
Baßgeige (e) nagybőgő
Bassin (s) medence
Bast (r) háncs
Bastard (r) korcs
Bastard (r) fattyú
Bastei (e) bástya
basteln barkácsol
Batterie (e) telep | elem | akkumulátor
Batterie (e) üteg (kat)
die Batterie ist leer az akkumulátor lemerült
Bau (r) építkezés
Bau (r) alkat
Bau (r) szerkezet
Bau (r) művelés
Bau (r) termelés
Bau (r) épület
Bau (r) művelet (bánya)
Bau (r) odu | üreg | barlang
Bauart (e) építésmód | stílus
Bauch (r) has
Bauchfell (s) hashártya
bauchig hasas
bäuchlings hason
Bauchweh (s) hasfájás
Baudenkmal (s) műemlék
bauen épít | alkot | szerkeszt
bauen megművel | termel
Bauer (r) paraszt
Bauer (r) építő
Bauer (r)(s) kalitka
Bäuerin (e) parasztasszony
Bauernfängerei (e) balfogás
Bauerntum (s) parasztság
baufällig rozzant | düledező
baufest erős | tartós | teherbíró
Baugrund (r) telek
Bauhalle (e) szerelőcsarnok
Bauholz (s) épületfa
Bauindustrie (e) építőipar
Bauklotz (r) építőkocka
Baum (r) fa (élő)
Baumaterial (s) építőanyag
Baumchen (s) fácska
baumeln lóbál
baumeln himbálózik | lóg
bäumen felágaskodik
Baumrinde (e) fakéreg
Baumstamm (r) fatörzs
baumstark izmos | vállas
Baumstumpf (r) fatönk
Baumwolle (e) gyapot
Baumwolle (e) pamut
Bausch (r) dudorodás
Bausch (r) göngyöleg | csomó
in Bausch und Bogen mindenestül
bauschen ráncol
bauschen dagaszt
bauschen s. felduzzad
Bauweise (e) építésmód
Bauxit (r) bauxit
bayerisch bajor
Bayern Bajorország
bayrisch bajor
Bazille (e) bacillus
Bd. (Band) kt. (kötet) /röv./
beabsichtigen szándékozik
beachten figyelembe vesz
beachtlich figyelemre méltó | jelentékeny | jelentős
Beachtung (e) figyelembevétel
Beamte (r)(e) hivatalnok | tisztviselő
Beamtin (e) hivatalnoknő
beängstigen megfélemlít
beanlagt tehetséges
beanspruchen igényel | igénybe vesz
beanstanden kifogásol
beantragen indítványoz
beantworten megválaszol
bearbeiten megmunkál | kidolgoz | feldolgoz | átdolgoz
bearbeiten megszerkeszt
bearbeiten megdolgoz
beaufsichtigen felügyel
beauftragen megbízik
bebauen megművel
bebauen beépít
beben remeg
Becher (r) serleg | pohár
Becken (s) tál
Becken (s) medence (testrész is)
bedacht handeln megfontoltan cselekszik
Bedacht (r) megfontolás | körültekintés
bedächtig óvatos | megfontolt
bedanken (s.) megköszön
Bedarf (r) szükség | szükséglet | igény
im Bedarfsfall szükség esetén
Bedarfhaltestelle (e) feltételes megállóhely
bedauerlich sajnálatos
bedauern sajnál
bedauernswert sajnálatos | sajnálatra méltó
bedecken befed | beborít | elborít
bedeckt fedett
bedeckt borult | borús | felhős
bedenken meggondol | megfontol
sich eines Besseren bedenken jobb belátásra jut
Bedenken (s) kétely
ohne Bedenken habozás nélkül
bedenklich kétes
bedenklich komoly | aggasztó
bedeuten jelent
bedeutend jelentős
Bedeutung (e) jelentés
Bedeutung (e) jelentőség
bedienen kiszolgál
bedienen kezel
bedienen s. használ | igénybe vesz
bitte, bedienen Sie sich! vegyen, kérem!
Bedienund (e) kiszolgálás
Bedienung (e) kezelés
Bedienung (e) személyzet
Bedienungsanleitung (e) használati utasítás
Bedingung (e) feltétel
unter keiner Bedingung (e) semmi szín alatt
bedingungslos feltétlen | feltétel nélkül
bedrängen szorongat
bedrohen megfenyeget
bedrohlich fenyegető
bedrücken szorongat
bedrücken aggaszt
bedürfen rászorul vmire
wir bedürfen deiner nicht mehr nincs többé rád szükségünk
Bedürfnis (s) szükséglet
bedüfnislos igénytelen
beehren megtisztel
ich beehre mich ... van szerencsém ...
ich beehre mich ... tisztelettel ...
beeifern (s.) iparkodik | buzgólkodik
beeilen siettet
beeilen s. siet | iparkodik
beeindrucken benyomást kelt
beeinflussen befolyásol
beeinträchtigen korlátoz
beenden befejez
beerdigen eltemet
Beere (e) bogyó
Beet (s) ágyás
Befähigung (e) képesítés
Befähigung (e) képesség
befahren bejár | megjár
befangen elfogódott
befassen s. mit +D foglalkozik vmivel
Befehl (r) parancs
befehlen megparancsol
Befehlshaber (r) parancsnok (kat)
befestigen megerősít
befestigen s. megerősödik
etw. an der Wand befestigen a falra erősít vmit
befeuchten megnedvesít
befinden vmilyennek talál
befinden s. vhol van
befinden s. vhogy érzi magát
Befinden (s) hogylét | állapot
beflecken bemocskol
beflissen serény | szorgos
beflissentlich szándékos
befolgen követ
befolgen engedelmeskedik
befördern elszállít
befördern előléptet | előmozdít
befragen megkérdez | kikérdez
befreien megszabadít | felszabadít | kiszabadít
Befremden (s) megütközés
befreuen (s.) megbarátkozik | összebarátkozik
mit jm. befreundet sein vkivel barátságban van
befriedigen kielégít
befriedigen megelégszik
befriedigen kielégül
befriedigt elégedett
befristet határidős
befruchten megtermékenyít
Befugnis (e) jogosultság
befugt illetékes | jogosult
befühlen megtapogat
Befund (r) látlelet
befürchen fél | tart
es ist/steht zu befürchen, daß ... attól lehet tartani, hogy ...
befürworten pártfogol | támogat
begabt tehetséges
Begabung (e) tehetség
begatten (s.) párosodik
begeben odamegy
begeben (s.) lemond
begeben történik | megesik
sich eines Rechtes begeben jogról lemond
Begebenheit (e) eset | esemény
begegnen szembeszáll vmivel | küzd vmi ellen
begegnen találkozik
begegnen történik | előfordul
begegnen viselkedik vkivel
begehen bejár
begehen elkövet
ein Fest begehen ünnepet ül
begehren kíván | óhajt
begeistern lelkesít
begeistern s. lelkesedik
begeistert +von +D lelkes vmiért
Begeisterung (e) lelkesedés
Beierde (e) vágy | vágyakozás | sóvárgás
begierig mohó | sóvár
begießen megöntöz
Beginn (r) kezdés | kezdet
beginnen elkezd | megkezd
beginnen elkezdődik
beglaubieren hitelesít
beglaubieren megbíz | meghatalmaz
begleichen kiegyenlít
begleitern kísér
Begleiter (r) kísérő
Begleitung (e) kíséret
beglücken boldogít
beglückwünschen szerencsét kíván
begnadigen megkegyelmez
begnügen (s.) beéri | megelégszik vmivel
begraben eltemet
Begräbnis (s) temetés
begreifen megtapogat
begreifen felfog | megért
begrenzen elhatárol | korlátoz
Begriff (r) fogalom
Begriff (r) felfogás
schwer von Begriff sein nehéz felfogású
er ist im Begriff fortzugehen menni készül
das geht über alle Begriffe ez túltesz mindenen
begründen megalapoz | alapít
begrüßen köszönt | üdvözöl
begünstigen elősegít
begünstigen kedvez vkinek
begutachten szakvéleményez
begütert vagyonos
behaart szőrös
behäbig komótos | elnehezedett
behagen tetszik | ínyére van
behaglich kényelmes | kellemes | jóleső
behalten megtart
Behälter (r) tartó
Behälter (r) tartály
behandeln kezel vkit/vmit | bánik vkivel/vmivel
Behandlung (e) kezelés | bánásmód
behängen teleaggat
beharren megmarad | kitart
beharrlich állhatatos
behaupten állít | kijelent
behaupten megtart
behaupten s. helytáll | tartja magát
Behauptung (e) állítás
Behausung (e) hajlék
beheben megszüntet | kiküszöböl | elhárít
Behelf (r) segédlet
behelligen zaklat | háborgat
behend fürge
beherbergen szállást ad
beherrschen uralkodik | ural
beherrschen tud (tökéletesen)
beherrschen s. uralkodik magán
beherrscht fegyelmezett
beherzigen megszívlel
jm. behilflich sein segítségére van vkinek
behindern megakadályoz | gátol
Behörde (e) hatóság
behüten megóv | megőriz
behutsam óvatos
bei +D -nál, -nél
bei +D mellett
bei seiner Abreise elutazásakor
bei der Arbeit munka közben
bei Gelegenheit alkalomadtán
bei dieser Gelegenheit ez alkalommal
bei jm. anrufen vkit felhív
beim Regen esőben
etw. bei sich denken gondol vmit (magában)
Geld bei sich haben van nála pénz
bei weitem nicht korántsem
beibehalten megtart
Beiblatt (s) melléklet
beibringen előad
beibringen felhoz
jm. etw. beibringen vkivel vmit megértet | megtanít vkit vmire
jm. etw. beibringen vkinek vmit tudtára ad
jm. etw. beibringen vkit vmivel ellát
jm. eine Wunde beibringen vkin sebet ejt | vkit mewgsebesít
Beichte (e) gyónás
beide mindkettő | mindkét
wir/ihr/sie beide mindketten
beiderlei mindkétféle
beiderseits mindkét oldalon | kölcsönösen
beieinander egymás mellett
Beifahrer (r) oldalkocsi utasa
Beifahrer (r) kocsikísérő
Beifahrersitz (r) vezető melletti ülés
Beifall (r) helyeslés | tetszés | taps
Beifall (r) taps
beifällig helyeslő
beifolgen következik
beifolgen mellékelve van
beifügen mellékel | csatol
Beigabe (e) hozzáadás
Beigabe (e) ráadás
beigeben hozzáad | melléad
klein beigeben beadja a derekát
klein beigeben alább adja
Beigericht (s) körítés
Beigeschmack (r) mellékíz
beigesellen csatlakozik | társul
Beihilfe (e) segítség
Beil (s) fejsze | balta | bárd
Beilage (e) melléklet
Beilage (e) körítés
beiläufig hozzávetőleges | megközelítő | körülbelül | mintegy
beiläufig mellesleg
beilegen mellékel | csatol
beilegen elintéz (békésen) | elsimít
beilegen félrerak | eltesz
Beileid (s) részvét
beiliegen mellékelve van | csatolva van
beimessen +D +A tulajdonít vkinek vmit
Bein (s) csont
Bein (s) lábszár
ich werde dir schon beine machen majd megmozgatlak
er stellt mir ein Bein gáncsot vet nekem
er macht sich auf die beine felkerekedik
auf den Beinen sein talpon van
beinah majdnem | csaknem
Beinkleid (s) nadrág
beiordnen kirendel | mellérendel
beipflichten helyesel
Beiprogramm (s) kísérőműsor
Beirat (r) tanácsadó
beirren megtéveszt | megzavar
beisammen együtt
Beisatz (r) pótlék
Beisatz (r) értelmező (nyelvt)
Beisatz (r) köret
beischließen mellékel /csatol
Beisein (s) jelenlét
beiseite félre
Spaß beiseite tréfán kívül
beiseitenehmen elővesz (átv.)
beiseitenehmen félrevon
beisetzen hozzátesz
beisetzen eltemet
Beispiel (s) példa
mit schlechtem Beispiel vorangehen rossz példát mutat
mit gutem Beispiel vorangehen jó példát mutat
zum Beispiel például
beißen megharap
beißen csíp | mar
Beißzahn (r) metszőfog
Beißzange (e) harapófogó
Beistand (r) segítség
beistehen segít | támogat
beisteuern hozzájárul vmivel
beistimmen helyesel
Beistrich (r) vessző (írásjel)
Beitrag (r) járulék | hozzájárulás
Beitrag (r) adalék
Beitrag (r) tagdíj
beitragen hozzájárul
beitreten csatlakozik | belép
Beitritt (r) csatlakozás | belépés
Beiwagen (r) oldalkocsi | pótkocsi
beiwohnen részt vesz | jelen van
Beiwort (s) melléknév
Beize (e) pác | csáva
beizeiten idejében | idejekorán
bejahren igennel válaszol | helyesel
bejahrt idős | öreg | koros
bekämpfen küzd vmi ellen | leküzd vmit
bekannt ismert | ismeretes | ismerős
bekannt ismerős | járatos
bekannt machen megismertet
bekannt werden megismerkedik
Bekannte (r)(e) ismerős
bekanntgeben nyilvánosságra hoz | tudtul ad
bekanntlich tudvalevő
bekanntmachen bemutat | összeismertet
Bekanntschaft (e) ismeretség
Bekanntschaft (e) ismerős
js. Bekanntschaft machen megismerkedik vkivel
bekehren megtérít | áttérít
bekennen bevall | beismer | elismer
Bekennentnis (s) vallomás
beklagen sajnál | fájlal
beklagen s. +bei +D +über +A panaszkodik vkinek vmiről
bekleckern összekoszol | összeken | bemocskol
bekleiden felruház | öltöztet | burkol
bekleiden visel (hivatalt)
beklommen szorongó
beklommen elfogódott
bekommen megkap
Hunger bekommen megéhezik
als sie ihn zu sehen bekam amikor meglátta
das bekommt mir gut ez jó nekem | ez jót tesz nekem
bekräftigen igazol | bizonyít
bekümmert szomorú
bekümmert aggódó
bekunden nyilvánít
belachenswert nevetséges
beladen megrak | megterhel
belagern ostromol
Belang (r) érdek | érdekeltség
von Belang fontos | jelentős
belangen perbe fog
belangen érint | illet vkit
belanglos jelentéktelen
belasten +mit +D megterhel | sújt vmivel
belasten +durch +A megterhel | sújt vmivel
belästigen terhel | zaklat
Belastung (e) megterhelés | teher
belaufen (s.) elér | kitesz (összeg)
belauschen megles
beleben életre kelt | felélénkít
Beleg (r) bizonylat
belegen befed | borít
belegen illet vmivel
belegen sújt vmivel
belegen lefoglal
belegen bizonyít | alátámaszt
Belegschaft (e) személyzet
belegtes Brötchen szendvics
belegte Stimme fátyolos | rekedt hang
belehren felvilágosít | kioktat
beleibt testes | elhízott | kövér
beleidigen megsért | sérteget
Beleidung (e) sértés
belesen olvasott
beleuchten kivilágít | megvilágít
Beleuchtung (e) megvilágítás
Belgien Belgium
Belgier (r) belga (ember)
belgisch belga | belgiumi
Belieben (s) kedv | tetszés | óhaj
nach Belieben tetszés szerint
beliebig tetszés szerinti
beliefern áruval ellát
bellen ugat
Belletristik (e) szépirodalom
belohnen megjutalmaz
belügen hazudik
belustigen mulattat
bemächtigen felhatalmaz
bemächtigen s. hatalmába kerít
bemalen befest
bemängeln hiányol
bemängeln kifogásol
bemannt legénységgel ellátott
bemerken észrevesz | észrevételt tesz
bemerken megjegyez | megjelöl
bemerklich észrevehető
Bemerkung (e) észrevétel | megjegyzés
bemitleiden szán | sajnál
bemittelt tehetős | módos | gazdag
bemühen fáraszt | terhel
bemühen s. fárad | fáradozik | igyekszik
Bemühung (e) fáradozás | igyekezet
benachbar szomszédos
benachrichtigen értesít
benachteiligen megkárosít | megrövidít
benähen kivarr | beszeg
benässen megnedvesít
benebeln elködösít
Benedikt Benedek
Benedikt Bence
Benediktier (r) bencés
benehmen levesz
benehmen megfoszt
benehmen s. viselkedik
Benehmen (s) viselkedés | magaviselet
beneiden irigyel
benennen elnevez | megnevez
Bengel (r) kölyök
benommen kábult
benummern megszámoz
benutzen használ
benützen használ
Benzin (s) benzin
Benzol (s) benzol
beobachten megfigyel | észlel | megnéz | megszemlél
bepacken megrak
bequem kényelmes
bequem lusta
bequem kellemes
bequem könnyű
eine bequeme Lösung kényelmes megoldás
er macht es sich etwas bequem könnyebbik végéről fogja meg a dolgot
machen Sie es sich bequem helyezze magát kényelembe
wenn es Ihnen bequem ha önnek alkalmas
beraten tanácsot ad
beraten megbeszél | megvitat
beraten s. tanácskozik
beratschlagen tanácskozik
Beratung (e) tanácsadás
Beratung (e) tanácskozás
berauben kirabol | megfoszt
berauschen megrészegít
berauschen s. berúgik | megittasodik
berechnen kiszámít | felszámít
berechtigen feljogosít
berechtigt jogos
Berechtigung (e) jogosultság
bereden megbeszél
beredt beszédes
Bereich (r)(s) hatáskör | terület
bereichern (s.) meggazdagodik
bereit készenlétben levő
sich (für) bereit erklären késznek nyilatkozik
bereiten elkészít
bereiten tesz | okoz
bereiten szerez
bereithalten készen tart
bereitmechen ld. bereithalten
bereitmachen s. felkészül
bereits máris
Bereitschaft (e) készenlét | készültség
Bereitschaftsdienst (r) orvosi ügyelet
bereitstehen készen áll | készenlétben áll
bereitstellen elkészít | készenlétbe helyez
bereitwillig készséges
bereuen megbán
Berg (r) hegy
unten am Berg a hegy lábánál
über den Berg sein túl van a nehezén
über alle Berge árkon-bokron túl
bergab lefelé (hegyről)
bergabwärts lefelé (hegyről)
bergan felfelé (hegyen)
Bergarbeiter (r) bányász
Bergbau (r) bányászat
bergen megment | biztonságba helyez
bergen magába zár
Bergfahrt (e) hegyi túra
Bergführer (r) hegyi vezető
Berggipfel (r) hegycsúcs
bergig hegyes
Bergkette (e) hegylánc
Bergland (s) hegyvidék
Bergmann (r) bányász
Bergschuch (r) túracipő
Bergsee (r) hegyi tó | tengerszem
Bergspitze (e) hegycsúcs
Bergsteigen (s) hegymászás
Bergsteiger (r) hegymászó
Bergsteiger (r) túracipő
bergüber hegyeken át
Bergung (e) megmentés
Bergveilchen (s) ciklámen
Bergwerk (s) bánya
Bergwesen (s) bányaügy | bányászat
Bergzug (r) hegyvonulat
Bericht (r) beszámoló | jelentés | tudósítás
berichten beszámol | jelent | tudósít
Berichterstatter (r) tudósító
Berichterstattung (e) tudósítás
berichtigen helyreigazít | kijavít
berichtigen rendez | kiegyenlít
Berichtigung (e) javítás
Berichtsteller (r) jelentéstevő
berieseln permetez | megöntöz
beritten lovas
Bernstein (r) borostyánkő
bersten megreped | repedezik
bersten szétpukkad | megpukkad
berüchtigt hírhedt
berücksichtigen tekintetbe vesz | figyelembe vesz
Beruf (r) hivatás | pálya | foglalkozás
berufen meghív
berufen beidéz
berufen s. auf +A hivatkozik vmire
berufen hivatott
berufen illetékes
beruflich hivatali | szakmai
Berufskenntnis (e) szakértelem
Berufskrankheit (e) foglalkozási betegség
berufslos munkanélküli
berufsmäßig hivatásszerű
Berufsschule (e) szakiskola
berufstätig dolgozó | hivatását gyakorló
Berufsunfall (r) üzemi baleset
Berufswahl (e) pályaválasztás
Berufung (e) meghívás | behívás
Berufung (e) hivatás
Berufung (e) hivatkozás | fellebbezés
beruhen alapul | nyugszik
auf jm. beruhen függ vkitől
beruhigen megnyugtat
beruhigen s. megnyugszik
beruhigend megnyugtató | csillapító
beruhigt nyugodt
Beruhigung (e) megnyugtatás | megnyugvás
berühmt híres
berühren megérint
berühren s. érintkezik
bes. (besonders) különösen /röv./
besagen megmond | közöl | jelent
besagt említett | nevezett
besänftigen lecsillapít
Besatz (r) szegély
Besatzung (e) őrség
Besatzung (e) megszálló csapat
Besatzung (e) legénység | személyzet
Besatzung (e) megszállás
besaufen (s.) leissza magát | berúgik
Beschädigung (e) megrongálás | megkárosítás
Beschädigung (e) sérülés | kár
beschaffen megszerez | beszerez
beschaffen minőségű | kiképzésű | alkatú
die Sache ist anders beschaffen a dolog másképp áll
von Natur so beschaffen sein természeténél fogva ilyen
Beschaffenheit (e) minőség | állapot | sajátság
beschäftigen foglalkoztat
beschäftigen s. +mit +D foglalkozik vmivel
beschäftigt elfoglalt
Beschäftigung (e) foglalkozás
beschämen megszégyenít
beschauen megszemlél | megvizsgál
beschaulich szemlélődő
Bescheid (r) válasz
Bescheid (r) értesítés
Bescheid (r) végzés | határozat
jm. Bescheid geben útbaigazít vkit
er weiß Bescheid tájékozott
bescheiden juttat (osztályrészül) | megad
bescheiden értesít
bescheiden rendel | idéz
bescheiden szerény
Bescheidenheit (e) szerénység
Bescheinigung (e) elismervény | igazolás
beschenken megajándékoz
Bescherung (e) ajándékozás | meglepetés
beschießen tüzel | lő
beschimpfen szid
Beschl. (Beschluß) végzés /röv./
Beschlag (r) veret | patkolás
in Beschlag nehmen lefoglal | elkoboz
beschlagen megvasal | kiver | megpatkol
beschlagen bevon | borít
beschlagnehmen lefoglal | elkoboz
beschleunigen siettet | gyorsít
beschleunigen s. gyorsul
beschließen lezár | bevégez | befejez
beschließen dönt | határoz
Beschluß (r) határozat | végzés
einen Beschluß fassen határoz | végzést hoz
zum Beschluß végezetül
beschmutzen bepiszkít
beschneiden megnyes | levág
beschönigen szépít | szépítget
beschränken korlátoz
beschränken s. szorítkozik
beschränken s. korlátozódik
beschränkt korlátolt
beschreiben leír | jellemez
beschreiben teleír
beschuldigen megvádol
Beschuldigung (e) vád
beschützen megvéd | megóv
Beschwerde (e) baj | bántalom | panasz
Beschwerde (e) teher | alkalmatlanság
Beschwerde erheben panaszt emel
beschweren megrak | megterhel
beschweren s. +über +A panaszkodik | panaszt tesz vmi miatt
beschwerlich nehéz | fáradságos
beschwerlich terhes
beschwichtigen megnyugtat
beschwindeln rászed | becsap
beschwören esküszik | megesküszik
beschwören könyörög
beschwören felidéz
besehen szemügyre vesz
beseitigen eltávolít
den Fehler beseitigen megszünteti a hibát
Beseitigung (e) eltávolítás | megszüntetés
beseligen lelkesít | boldogít
Besen (r) seprű
besessen megszállott
besetzen megszáll | elfoglal (kat)
besetzen lefoglal | elfoglal | betölt
besetzen szegélyez | díszít
besetzt foglalt
Besetztzeichen (s) "foglalt" jelzés (telefon)
Besetzung (e) megszállás
Besetzung (e) szereposztás
besichtigen megtekint
Besichtigung (e) megtekintés
besiedeln betelepít | benépesít
besiegeln lepecsétel | megpecsétel
besiegen legyőz | győz
besingen megénekel
besinnen (s.) gondolkozik
besinnen (s.) emlékezik
Besinnung (e) eszmélet | józan ész
komm zur Besinnung! térj észhez!
besinnungslos eszméletlen
Besitz (r) birtoklás | birtok
etw. im Besitze haben vminek a birtokában van
besitzen birtokol | bír
Besitzer (r) birtokos
Besitzergreifung (e) birtokbavétel
besitzlos vagyontalan
Besitzstück (s) vagyontárgy
Besitzum (s) birtok
besoffen részeg
besohlen megtalpal
Besodung (e) fizetés | bér
besonder sajátos | jellegzetes | különös | szokatlan
besonders külön | különösen
besonnen megfontolt | higgadt
besorgen gondoskodik | ellát
besorgen megszerez | beszerez
besorgen aggódik | fél | tart vmitől
es ist zu besorgen, daß ... félő, hogy ...
Besorgnis (e) aggodalom
Besorgnis hegen aggódik | aggályoskodik
besorgniserregend aggasztó
besorgt aggódó | nyugtalan
besorgt gondos | gondoskodó
Besorgung (e) beszerzés
Besorgung machen bevásárol
bespotten kigúnyol | kicsúfol
besprühen megszór
beschprechen megbeszél
Beschprechung (e) megbeszélés
Beschprechung (e) ismertetés
besprengen meglocsol | bepermetez
besser jobb (mn.)
das wäre noch besser! még csak az kéne!
besser werden megjavul
bessern megjavít
bessern s. megjavul
nicht zu bessern javíthatatlan
Besserung (e) javulás
Besserung (e) javítás
Bestand (r) fennállás
Bestand (r) állandóság
Bestand (r) készlet | állomány
beständig állandó
beständig állhatatos
bestandlos múló | mulandó
Bestandteil (r) alkatrész
bestätigen megerősít | igazol
bestätigen s. beigazolódik | bebizonyosodik
Bestätigung (e) megerősítés | igazolás | elismervény
Bestätigung (e) beigazolódás | bebizonyosodás
bestäuben beporoz
beste legjobb
zum besten halten lóvá tesz
Beste (r)(e)(s) a legjobbik
Beste (s) java | érdeke
mein Bester kedvesem
mein Bester édes barátom
sein Bestes geben megteszi, ami tőle telik
er tut sein Bestes megteszi, ami tőle telik
zu deinem Besten a te érdekedben
bestechen megveszteget
Besteck (s) evőeszköz
bestehen kiáll | megáll
bestehen kibír
bestehen fennáll | létezik | van
bestehen fennmarad | megmarad
bestehen helytáll | kibír
eine Prüfung bestehen leteszi a vizsgát
aus etw. bestehen áll vmiből
auf etw. bestehen ragaszkodik vmihez
bestehlen meglop
besteigen megmászik
bestellen ellát
bestellen elintéz
bestellen átad | kézbesít
bestellen megművel
bestellen rendel | megrendel
bestellen kinevez
bestellen kirendel
wie ist es damit bestellt? hogy áll ez a dolog?
Besteller (r) megrendelő
Bestellung (e) megrendelés
Bestellung (e) megművelés
bestenfalls legjobb esetben
bestens legjobban
danke besten nagyon köszönöm
besteuern megadóztat
Bestie (e) vadállat | bestia
bestimmen megjelöl
bestimmen megállapít
bestimmen meghatároz
bestimmen rendelkezik
bestimmen rendel
bestimmen intézkedik
Bestimmheit (e) határozottság | bizonyosság
mit aller Bestimmheit hatttározottan
bestimmt meghatározott | határozott
bestimmt bizonyos | biztos
Bestimmung (e) elhatározás
Bestimmung (e) rendelkezés
Bestimmung (e) határozószó (nyelvt)
Bestimmung (e) rendeltetés
Bestimmungsort (r) rendeltetési hely
Bestleistung (e) csúcsteljesítmény
Bestleistung (e) rekord (sp)
bestrafen megbüntet
bestreben (s.) törekszik
bestreben (s.) iparkodik
bestreiten kétségbe von
bestreiben visel (költséget)
bestreuen megszór | teleszór
bestürmen ostromol
Bestürzung (e) megdöbbenés
Besuch (r) látogatás
Besuch (r) látogatottság
Besuch (r) látogató | vendég
besuchen meglátogat
die schule besuchen iskolába jár
Besuchszeit (e) látogatási idő
besundeln bemocskol
betagt idős | öreg | koros
betasten megtapogat
betätigen működtet | működésbe hoz | elindít | beindít
betätigen s. működik | tevékeykedik
Betätigung (e) tevékenység
betäuben megsüketít
betäuben elkábít
die rote Bete cékla
beteiligen részesít
beteiligen s. részt vesz | részesedik
beteiligt +an +D részese vminek
Beteiligung (e) részesítés
Beteiligung (e) részvétel
Beteiligung (e) részesedés
beten imádkozik
beteuern erősítget | bizonygat
betiteln megcímez
betiteln megszólít
betonen hangsúlyoz
Betonung (e) hangsúly
betören elszédít
betr. (betreffend,betreffs) ill. (illetőleg,illetve) /röv./
betr. (betrifft) tárgy (levelezésben) /röv./
in Betracht kommen számba jön
betrachten szemlél | megnéz | megbámul
betrachten tart | tekint vminek
beträchtlich jelentős
Betrachtung (e) megtekintés | megszemlélés | szemlélődés
Betrag (r) összeg
Betrag (r) küldemény
betragen rúg (átv.) | kitesz (átv.)
betragen s. viselkedik
das dürfte ein Liter ez egy liter lehet
betrauen megbíz
betrauern meggyászol
in betreff vmire vonatkozóan | vmit illetően
betreffen rajtakap | tetten ér
betreffen megdöbbent
betreffen illet | vonatkozik
betreffend illető | említett
Betreffende (r)(e) illető
die Betreffenden az illető személyek | az érdekeltek
betreffs +D illetően
betreiben hajt | sürget
betreiben űz | folytat
betreten rálép | belép
betreten kitaposott
betreten megilletődött
betreuen gondoz
Betrieb (r) működés
Betrieb (r) üzem
außer Betrieb sein nem működik
betriebsam tevékeny | serény
Betriebskapital (s) forgótőke
Betriebskosten (Pl.) üzemköltség
Betriebsküche (e) üzemi konyha
Betriebsleiter (r) üzemvezető | vállalatvezető
Betriebsleitung (e) üzemvezetés | üzemvezetőség
Betriebsorganisation (e) üzemi szervezet
Betriebsorganisation der Partei üzemi pártszervezet
Betriebsrat (r) üzemi bizottság | üzemi bizottsági tag
Betriebsstoff (r) üzemanyag
Betriebsstörung (e) üzemzavar
Betriebsvorgang (r) gyártási folyamat
Betriebswitrschaft (e) üzemgazdaság
betrinken (s.) berúgik
betroffen megdöbbent
betrüben elszomorít
Betrübnis (e) szomorúság
betrübt szomorú | bánatos
Betrug (r) csalás
betrügen csal | megcsal
Betrüger (r) csaló
betrügerisch csalárd | csaló | csalóka
betrunken részeg | ittas
Bett (s) ágy
Bett (s) folyómeder
französisches Bett franciaágy
bettelarm koldusszegény
betteln koldul | kéreget
betten megágyaz
bettlägerig ágybanfekvő (beteg)
Bettler (r) koldus
Bettüberzug (r) ágyhuzat
Bettuch (s) lepedő
Bettwäsche (e) ágynemű
beugen hajlít
beugen s. hajlik
Beule (e) daganat
beunruhigen nyugtalanít
beunruhigen s. nyugtalankodik
beurlauben szabadságol
beurteilen megítél
Beute (e) zsákmány
Beutel (r) zacskó | erszény
bevölkern benépesít
Bevölkerung (e) népesség | lakosság
Bevölkerung (e) benépesítés
bevölkerungszanahme (e) népszaporulat
bevollmächtigen meghatalmaz | felhatalmaz
bevor mielőtt
bevormunden gyámság alá helyez
bevormunden gyámkodik
bevorstehen közel van | várható
ein Unglück steht ihm bevor szerencsétlenség fenyegeti
bevorstehend küszöbön álló | közeledő
bevorzugen előnyben részesít
bewachen őriz
bewachen megfigyel
Bewachung (e) őrködés | őrizet
bewaffnen felfegyverez | felszerel | ellát
Bewaffnung (e) felfegyverzés | fegyverzet
bewahren megőriz | megóv | megtart
bewahren s. óvakodik
einen klaren Kopf bewahren megőrzi a józanságát
bewähren bizonyít
bewähren s. beigazolódik
bewähren s. bizonyul vmilyennek
bewähren s. beválik
Bewährungsfrist (e) próbaidő
bewaldet erős
bewältigen legyőz | legyűr
bewandert világot járt
bewandert +in +D jártas | járatos vmiben
es ist um/mit etw. so bewandt vmi így áll | vmivel ez a helyzet
Bewandtnis (e) helyzet | állapot
damit hat es diese Bewandtnis ezzel ez a helyzet | ez így áll
bewässern megöntöz
bewegen mozgat | megmozdít
bewegen megindít | meghat
bewegen rábír | rávesz
bewegen s. mozog | elmozdul | megmozdul
bewegen s. jár
Beweggrund (r) indok | indító ok
beweglich mozgó
beweglich mozgatható
beweglich mozgékony
beweglich ingó
bewegt mozgalmas
bewegt meghatott
Bewegung (e) mozgás | mozdulat
Bewegung (e) mozgalom
Bewegung (e) felindultság
in Bewegung setzen mozgásba hoz
in Bewegung bringen mozgásba hoz
bewegungsarm mozgásszegény
bewegungslos mozdulatlan
beweinen megsirat
Beweis (r) bizonyítás | bizonyíték
unter Beweis stellen bebizonyít
beweisen bebizonyít | igazol | tanúsít
beweisen s. mutatkozik
Beweisgrund (r) érv | bizonyíték
Beweiskraft (e) bizonyító erő
Beweismittel (s) bizonyíték
Beweisstück (s) tárgyi bizonyíték
es bei/mit etw. bewenden lassen annyiban hagy vmit
bewerben s. +A pályázik vmire | megpályáz vmit
er hat sich um das Mädchen beworben megkérte a lány kezét
Bewerbung (e) pályázat
Bewerbung (e) leánykérés
bewerksteiligen megcsinál | megvalósít
bewerksteiligen elintéz | végrahajt
bewerten értékel
bewilligen engedélyez
bewilligen megad
Bewilligung (e) engedély
bewillkommen üdvözöl | köszönt | fogad
bewirken kieszközöl
bewirken okoz | művel
bewirten megvendégel
bewirtschaften gazdálkodik
bewirtschaften üzemben tart | fenntart
bewog ld. bewegen
bewohnen lakik vmit
Bewohner (r) lakó | lakos
Bewohnerschaft (r) lakosság
bewölkt felhős | borús
Bewölkung (e) felhőzet
bewundern megcsodál
Bewunderung (e) csodálat
Bewurf (r) vakolás
bewußt öntudatos
bewußt tudatos
bewußt ismeretes
sich einer Sache bewußt sein a tudatában van vminek
bewußtlos öntudatlan | eszméletlen
Bewußtsein (s) tudat | eszmélet
bez. (bezahlt) kifizetett /röv./
bez. (bezahlt) kiegyenlített /röv./
bez. (bezüglich) illető /röv./ | vonatkozó /röv./
Bez. (Bezeichnung) megjelölés /röv./
Bez. (Bezirk) ker. (kerület) /röv./
bezahlen kifizet | megfizet
Bezahlung (e) megfizetés | kifizetés | fizetés | fizetség
bezähmen megszelidít | megzaboláz
bezaubern elbűvöl
bezeichnen megjelöl
bezeichnen kifejez
bezeichnen jelez
Bezeichnung (e) jel | jelölés
bezeichnend jellemző
bezeigen mutat | kifejez
bezeugen bizonyít | tanúsít
bezichtigen megvádol
beziehen +A beköltözik vhova
beziehen beburkol | bevon
beziehen hozat | beszerez
beziehen fizetést kap
beziehen vonatkoztat
beziehen s. vonatkozik
beziehen s. hivatkozik | utal
das Bett beziehen ágyat húz
ein Lager beziehen tábort ver
die Universität beziehen beíratkozik az egyetemre
Beziehung (e) viszony
Beziehung (e) vonatkozás
Beziehung (e) összefüggés | kapcsolat
beziehungsweise illetően | illetve
Beziehungswort (s) viszonyszó
Bezirk (r) kerület | körzet
Bezirk (r) megye
Bezug (r) beszerzés
Bezug (r) bevonat | huzat
Bezug (r) járandóság
Bezug (r) vonatkozás | vonatkoztatás
bezüglich illető | vonatkozó
Ihres Schreibens vom bezüglich ... levelével kapcsolatban ...
bezügliches Fürwort vonatkozó névmás
Bezugnahme (e) hivatkozás
Bezugsquelle (e) beszerzési forrás
bezw. (beziehungsweise) ill. (illetve) /röv./
bezwecken szándékozik | céloz
bezweiten kétségbe von
bezwingen legyőz | legyűr
BH (r) ld. Büstenhalter
Bhf. (Bahnhof) pu. (pályaudvar) /röv./
Bibel (e) Biblia
Bibliothek (e) könyvtár
Bibliothekar (r) könyvtáros
Biege (e) hajlat | görbület
biegen hajlít | meghajlít
biegen ragoz
biegen s. görbül | hajlik
biegsam hajlékony
Biene (e) méh
Bienenstock (r) méhkaptár
Bienenzucht (e) méhészet
Bier (s) sör
Bierbrauerei (e) sörgyár | sörfőzde
Bierdose (e) sörösdoboz
Bierstube (e) söröző
bieten felajánl | kínál | ad
bieten s. adódik | akad | kínálkozik
das lasse ich mir nicht bieten ezt nem tűröm
Bilanz (e) mérleg
Bild (s) kép
sich ein Bild machen von etw. képet alkot vmiről
im Bilde sein tisztában van a dologgal
Bildbereicht (r) képriport
bilden képez | alkot
bilden alakít | művel
bilden s. képződik | kialakul | alakul
bilden s. művelődik
bildende Kunst képzőművészet
Bilderbuch (s) képeskönyv
Bildhauer (r) szobrász
bildlich képletes
Bildnis (s) arckép
Bildröhre (e) képcső
Bildschirm (r) képernyő
bildschön gyönyörű
Bildstörung (e) képzavar
Bildung (e) képződés | kialakulás
Bildung (e) képzettség | műveltség
Bildung (e) művelődés
Bildwand (e) filmvászon | vetítővászon
Billard (s) biliárd
Billardstock (r) dákó
Billet (s) menetjegy
billig olcsó | méltányos
billigen helyesel | méltányol | jóváhagy
Binde (e) kötés
Binde (e) kötszer
Binde (e) nyakkendő
Bindeglied (s) kapocs | láncszem
binden megköt | összeköt
binden s. leköti magát | lekötelezi magát
Bindestrich (r) kötőjel
Bindewort (s) kötőszó
Bindfanden (r) zsineg | spárga
Bindung (e) kötés
Bindung (e) kötöttség | lekötelezettség
binnen +D/+G alatt
binnen +D/+G belül
Binnengewässer (s) belvíz
Binnenhandel (r) belkereskedelem
Binnensee (r)
Binnensee (e) beltenger
Binnenverkehr (r) belföldi forgalom
Binnenverkehr (r) szárazföldi forgalom
Biologie (e) biológia
Birke (e) nyírfa
Birne (e) körte
bis +A/+D -ig
bis amíg
bis míg nem
bis dahin addig
bis jetzt eddig | mostanáig
bis wann? meddig?
bis wohin? meddig?
2 bis 3 Kilometer 2-3 km
bis auf weiteres további intézkedésig
Bischof (r) püspök
bischer eddig | a mai napig
bischerig eddigi
biß ld. beißen
Biß (r) harapás
ein bißchen egy kicsi | kevés | cseppnyi
Bissen (r) falat | harapás
bissig harapós
bissig csípős
bissig éles
Bistum (s) püspökség
bisweilen olykor | néha
Bitte (e) kérés | kérelem
bitten kér | megkér
wie bitte? tessék?
darf ich bitten? szabad?
um Geld bitten pénzt kér
zu Gast bitten vendégül hív
bitter keserű
Bl. (Blatt) l. (lap) /röv./
blähen felfúj
blähen dagaszt
blamieren szégyenbe hoz | blamál
blamieren s. felsül | blamálja magát
blank fényes | tiszta | sima | csupasz
Blankett (s) űrlap
Blase (e) hólyag
Blasebalg (r) fujtató
blasen fúj | megfúj
blasig hólyagos
blaß halvány | sápadt
Blässe (e) sápadtság | halványság
Blatt (s) falevél
Blatt (s) lap | újság
Blatt (s) papírlap | cédula
er nimmt sich klein Blatt vor den Mund nem tesz lakatot a szájára
blätterig leveles
blättern lapoz | lapozgat
Blätterteig (r) leveles tészta
Blattverlust (r) levélhullás
blau kék
blau anlaufen elkékül
du wirst noch dein blaues Wunder erleben még csodálkozni fogsz
Blau (s) kékség | kék szín
ins Blaue hineinreden zöldeket beszél
eine Fahrt ins Blaue utazás az ismeretlenbe
Soproner Blaufränkischer soproni kékfrankos (bor)
blauäugig kékszemű
bläuen kékít
bläulich kékes
Blaulicht (e) sziréna
mit Blaulicht szirénázva
Blech (s) bádog
blechern bádogból való
Blechmusik (e) rezesbanda
blecken vicsorít
Blei (r)(s) ceruza
Blei (s) ólom
ich habe heute keine Bleibe ma nincs nyugtom | maradásom
bleiben marad
etw. bleiben lassen abbahagy vmit
bleich sápadt
bleichen fehérít
bleichen (s.) megfakul | elhalványul
Bleichmittel (s) fehérítőszer
bleiern ólomból való
Bleiot (s) mérőón
bleirecht függőleges
bleischwer ólomsúlyú
Bleistift (r) ceruza
Blende (e) szemellenző
Blende (e) fényrekesz
blenden megvakít
blenden elkápráztat
blenden fényt csökkent
blendend káprázatos
blich ld. bleichen
Blick (r) tekintet | pillantás
blicken tekint | pillant | néz
Blickfeld (s) látókör
im Blickpunkt stehen szem előtt van
blieb ld. bleiben
blind vak
Blinddarm (r) vakbél
Blinddarmentzündung (e) vakbélgyulladás
Blindekuh (e) szembekötősdi
Blindenanstalt (e) vakok intézete
Blindheit (e) vakság
blindlings vakon | vaktában
blinken villog | csillog
blinken hunyorít
blinken indexel
Blinker (r) villanólámpa
Blinker (r) villogó
Blinker (r) index | irányjelző
Blinkleuchte (e) indexlámpa
blinzeln pislog | pislákol
Blitz (r) villám
Blitzableiter (r) villámhárító
blitzen villámlik
blitzen villan | felvillan
Blitzkochplatte (e) gyorsfőzőlap
Blitzschlag (r) villámcsapás
blitzschnell villámgyors
Block (r) tönk | rönk | tuskó
Block (r) tömb | blokk
Block (r) háztömb
Blockade (e) blokád
Blockhaus (s) faház
blockieren blokád alá vesz | zár alá vesz
blockieren elreteszel
blöd hülye | bamba | buta
Blödsinn (r) hülyeség
blond szőke
bloß csupasz | fedetlen
bloß csupán | csak | csakis | pusztán
Blöße (e) meztelenség
Blöße (e) gyengéje vkinek
bloßfüßig mezítláb
bloßlegen feltár | felderít | felfed
bloßstellen nevetségessé tesz | meghurcol
bloßstellen s. szégyent vall | felsül
blühen virágzik
blühen virul
Blume (e) virág
durch die Blume virágnyelven
Blumenbeet (s) virágágy
Blumenkohl (r) kelvirág | karfiol
Blumenkrippe (e) virágállvány
Blumenständer (r) virágtartó
Blumentopf (r) virágcserép
Blumenzucht (e) virágkertészet
blumig virágos
Bluse (e) blúz
Bluse (e) zubbony
Blut (s) vér
blutarm vérszegény
blutbefleckt vérfoltos | véres
Blutbild (s) vérkép
Blutdruck (r) vérnyomás
Blüte (e) virág
Blüte (e) virágzás
Blutegel (r) pióca
bluten vérzik
Blütezeit (e) virágzás ideje
Blütezeit (e) virágkor
Blutfleck (r) vérfolt
Blutgefäß (s) véredény
Blutgier (e) vérszomj
Bluthund (r) véreb
blutig véres
blutjung egészen fiatal
Blutkreislauf (r) vérkeringés
Blutlache (e) vértócsa
blutlos vértelen
Blutprobe (e) vérvizsgálat
Blutsenkung (e) vérsüllyedés
Blutspendaktion (e) véradó akció
Blutspender (r) véradó
Blutsturz (r) vérömlés
blutsverwandt vérrokon
Bluttat (e) vérengzés | gyilkosság
blutriefend vértől csepegő | véres
Bluttropfen (r) vércsepp
blutüberströmt csupa vér
Blutübertragung (e) vérátömlesztés
Blutung (e) vérzés
blutunterlaufen véraláfutásos
Blutvergießen (s) vérontás
blutwenig édeskevés
Blutwurst (e) véreshurka
Bock (r) bak
Bocksprung (r) bakugrás
Boden (r) föld | talaj | padló | padlózat
Boden (r) padlás
Boden (r) fenék | alj | alap
Boden fassen megveti a lábát | gyökeret ver
an Boden gewinnen tért hódít
Bodenbesitz (r) földbirtok
Bodenertrag (r) földhozam
Bodenfrost (r) talajmeni fagy
Bodenkunde (e) talajtan
bodenlos feneketlen
Bodenmarkierung (e) útfelfestés
Bodenreform (e) földreform
Bodensatz (r) üledék
Bodenschatz (r) természeti kincs
Bodenturnen (s) talajtorna
Bodenverteilung (e) földosztás
Bodenverteilung (e) birtokmegosztás
bog ld. biegen
Bogen (r) ív | kanyar | kanyarulat
Bogen (r) íj
Bogen (r) vonó
Böhmen Csehország
böhmisch cseh
Bohne (e) bab
Bohnenkaffee (r) babkávé | szemeskávé
Bohnensuppe (e) bableves
bohnern fényesít (padlót) | kefél (padlót) | vikszel
bohren fúr
Boiler (r) bojler
Boje (e) bója
bombardieren bombáz
Bombe (e) bomba
bomben bombáz
Bombenangriff (r) bombatámadás
bombenbeschädigt bombasérült
Bombenerfolg (r) bombasiker
Bomber (r) bombázó
Bon (r) utalvány | blokk
Boot (s) csónak | naszály
Bord (r) perem
Bord (r) hajóoldal | fedélzet
Bord (r) hajó (pl. épületen)
an Bord bringen behajóz
an Bord gehen hajóra száll
Mann über Bord! ember a vízben!
Borg (r) kölcsön
Borg (r) kölcsönadás | hitelezés
Borg (r) kölcsönvétel
auf Borg hitelre
borgen kölcsönvesz
borgen kölcsönad | hitelez
Börse (e) tőzsde (épület)
Börse (e) pénztárca | erszény
Borste (e) sörte
Borte (e) szegély
bösartig alattomos | rosszindulatú
Böschung (e) rézsű | töltés
böse rossz | komisz | gonosz
böse +D haragos | mérges vkire
böse +mit +D haragos | mérges vkire
böse +auf +A haragos | mérges vkire
Bösewicht (r) gonosztevő | gazember | gazfickó
boshaft rosszindulatú | gonosz
Bosheit (e) gonoszság
böswillig rosszakaratú
bot ld. bieten
Botanik (e) botanika
Botaniker (r) botanikus
Bote (r) követ | küldönc
Botschaft (e) üzenet | hír
Botschaft (e) nagykövetség | képviselet
Botschafter (r) nagykövet
Böttcher (r) kádár
Bottich (r) kád
Bottich (r) dézsa
Boulette (e) fasírozott | fasírt
Bourgeoisie (e) burzsoázia
Boutique (e) butik
Box (e) hangszóró | hangfal
boxen öklöz | bokszol
Boxen (s) ökölvívás
Boxer (r) ökölvívó | bokszoló
Boxkampf (r) ökölvívó mérkőzés | bokszmérkőzés
brach ld. brechen
brach parlagon heverő | parlagon hagyott
Brache (e) ugar
brachliegen parlagon hever
brachte ld. bringen
Brackgut (s) selejt
Branche (e) szakma
Branche (e) üzletág
Brand (r) tűzvész
Brand (r) égetés | kiégetés
Brand (r) üszög
Brand (r) beégetett jel
in Brand geraten meggyulladt | kigyulladt
in Brand setzen felgyújt
in Brand stecken felgyújt
Brandbombe (e) gyújtóbomba
branden megtörik (hullám)
Brandherd (r) tűzfészek
Brandmal (s) égésfolt
brandmarken megbélyegez
Brandmauer (r) tűzfal
Brandschaden (r) tűzkár
Brandsohle (e) talpbélés
Brandstiftung (e) gyújtogatás
Brandung (e) hullámtörés
Brandung (e) hullámverés
Brantwein (r) pálinka
brannte ld. brennen
Brasilianer (r) brazíliai (ember)
brasilianisch brazíliai
Brasilien Brazília
braten süt | megsüt
Braten (r) sült | pecsenye
Brathänchen (s) sült csirke
Bratpfanne (e) serpenyő
Bratwurst (e) sült kolbász
Brauch (r) szokás
brauchbar hasznavehető | használható
brauchen felhasznál | alkalmaz
brauchen szükségel | kell neki
es braucht drei Wochen bis ... kell neki három hét, míg ...
Braue (e) szemöldök
brauen főz (sört)
brauen kotyvaszt
Brauer (r) sörfőző
Brauhaus (s) sörfőzde
braun barna
bräuen megbarnít | barnára süt
bräulich barnás
Braus (r) zúgás | zsivaj
er lebt in Saus und Braus dínom-dánom az élete
Brause (e) zuhany
brausen zúg | morajlik | háborog
brausen pezseg | forr
brausen s. zuhanyozik
brausend viharzó
brausend viharos
Braut (e) menyasszony
Bräutigam (r) vőlegény
Brautleute (Pl.) jegyesek
Brautpaar (s) jegyespár
Brautring (r) jegygyűrű
Brautstand (r) jegyesség
Brautwerbung (e) leánykérés
brav derék | jó | becsületes
brav bátor | vitéz
Brecheisen (s) feszítőrúd | emelőrúd
brechen eltör | összetör | megtör | kitör
brechen megszeg
brechen hány
brechen összeroskad | lerogy
brechen s. megtörik
Brechreiz (r) hányinger
Brei (r) kása | pép
breiig kásás | pépes
breit széles | tágas
weit und breit bekannt messze földön ismeretes
Breite (e) szélesség | tágasság
Breitenrad (r) szélességi fok
Breitleinwand (e) szélesvászon (moziban)
breitmachen terpeszkedik
breitspurig szélesnyomtávú
Bremse (e) fék
bremsen fékez
Bremslicht (s) féklámpa
Bremspedal (s) fékpedál
brennen ég
brennen lángol
brennen fűt
brennen világít
brennen éget | perzsel | tűz | csíp | mar
es brennt! tűz van!
brennend égő | lángoló
Brenner (r) égő
Brennerei (e) szeszfőzde
Brennessel (e) csalán
Brennholz (s) tűzifa
Brennpunkt (r) gyújtópont
Brennstoff (r) tüzelőanyag
Brett (s) deszka
Brett (s) síléc
Brett (s) tábla
brettern deszkából való
Brezel (e) perec
Brief (r) levél
Briefbogen (r) levélpapír
Briefkasten (r) levélszekrény | postaláda
brieflich levélbeli | levélben
Briefmarke (e) levélbélyeg
Briefmarkensammler (r) bélyeggyűjtő
Briefpapier (s) levélpapír
Brieftache (e) levéltárca
Briefträger (r) levélhordó
Briefumschlag (r) levélboríték
Briefwechsel (r) levélváltás | levelezés
briet ld. braten
Brille (e) szemüveg
bringen hoz | visz
bringen jövedelmez | hoz
bringen juttat | nyújt
bringen rávezet
bringen rábír | rávesz
bringen elér vmit | viszi vmire
bringen okoz | előidéz
jn. außer sich bringen kihoz a sodrából vkit
jn. aus der Fassung bringen kihoz a sodrából vkit
das bringt mich auf den Gedanken ez eszembe juttatja
es zu nichts bringen semmire sem viszi
er brachte es zuwege megvalósította
jm. um etw. bringen vkit vmitől megfoszt
Brise (e) szellő
Bröckchen (s) morzsa | darabka
bröckeln elmorzsol | letördel
bröckeln elmorzsolódik | letöredezik
Brocken (r) morzsa | falat
brodeln bugyborékol | buborékol | forr
brodeln buzog | forr
Brombeere (e) földiszeder
bronzefarbig bronzszínű | bronzvörös
Bronzmedaille (e) bronzérem
Brosame (e) kenyérmorzsa
Brosche (e) bross | melltű
broschieren fűz
Broschüre (e) brosúra
Brösel (r) zsemlemorzsa
Brot (s) kenyér
Brot (s) kenyérkereset
Brötchen (s) zsemle
Broterwerb (r) kenyérkereset
Brotlaib (r) cipó | kenyér (egész)
Brotrinde (e) kenyérhéj
Brotscheibe (e) kenyérszelet
Bruch (r) törés
Bruch (r) kőbánya
Bruch (r) tört (szám)
Bruch (r) sérv
brüchig törékeny
Bruchstück (s) töredék | törmelék
Bruchzahl (e) törtszám
Brücke (e) híd
Brückenkopf (r) hídfő
Bruder (r) fiútestvér | fivér
Bruder (r) barát
brüderlich testvéri | testvéries
Brühe (e) leves
brühen főz | forráz
brüllen ordít | bömböl | bőg
brummen morog | dörmög | brummog
mir brummt der Kopf zúg a fejem
brünett barna hajú
Brunnen (r) kút
Brust (e) mell | emlő
sich in die Brust werfen veri a mellét | pöffeszkedik
brüsten (s.) büszkélkedik | pöffeszkedik
Brustfell (s) mellhártya
Brustkorb (r) mellkas
Brusttasche (e) belső zseb | mellzseb
Brustwarze (e) mellbimbó
Brut (e) költés | ivadék
brutal brutális
Brütapparat (r) keltetőgép
brüten kotlik | költ
brüten töpreng | tépelődik
Rache brüten bosszút forral
Unheil brüten bajt okoz
Bruthenne (e) kotlóstyúk
Bub (r) fiú
Bube (r) fiú
Bube (r) gazfickó
Bubenstreich (r) gaztett
bübisch gyalázatos
Buch (s) könyv
Buchbinder (r) könyvkötő
Buchdrucker (r) nyomdász
Buchdruckerei (e) könyvnyomtatás | könyvnyomda
Buche (e) bükkfa
buchen elkönyvel | előjegyez
einen Platz buchen egy helyet előjegyez
buchen bükkfából való
Bücherbrett (s) könyvespolc | könyvállvány
Bücherei (e) könyvtár
Bücherkunde (e) könyvészet | bibliográfia
Bücherregal (s) könyvespolc
Bücherwurm (r) könyvmoly | könyvkukac
Buchführung (e) könyvvitel | könyvelés
Buchhalter (r) könyvelő
Buchhaltung (e) könyvelés | könyvelőség
Buchhandel (r) könyvkereskedelem
Buchhandlung (e) könyvkereskedés
Büchse (e) szelence | doboz | persely
Büchse (e) puska
Büchse (e) konzerv
Büchsenfleisch (s) húskonzerv
Büchsenöffner (r) konzervnyitó
Buchstabe (r) betű
buchstabieren betűz | betűzget
buchstäblich betű szerint | szó szerint
Bucht (e) öböl
Buchtel (e) bukta
Buchtung (e) öblösödés
Buckel (r) púp
Buckel (r) hát
buckelig púpos
bücken (s.) lehajol | meghajol
buddeln túr
Bude (e) bódé
Budget (s) költségvetés
Büfett (s) büfé
Büffel (r) bivaly | bölény
büffeln magol | biflázik
Bug (r) görbület | hajlás
Bug (r) szügy
Bug (r) hajóorr
Bug (r) nadrág éle
Bügel (r) kengyel
Bügel (r) vállfa | ruhaakasztó
Bügel (r) áramszedő
Bügeleisen (s) vasaló
Bügelfalte (e) nadrág éle
Bügelfalte (e) levasalt ránc
bügelfrei gyűrtelenített | sima
bügelfrei vasalt
bügeln vasal
Bühne (e) színpad | dobogó
Bühne (e) dobogó
buk ld. backen
Bukett (s) virágcsokor
Bukett (s) zamat
Bulgare (r) bolgár (ember)
Bulgarien Bulgária
bulgarisch bolgár
Bullauge (s) ökörszemablak (hajó)
Bulle (r) tenyészbika
Bulle (e) bulla
bummeln kószál
bummeln lazsál | piszmog
Bund (r) szövetség | frigy | kötelék
Bund (r) kötés | csomó | nyaláb
Bund (r) köteg
Bündel (s) csomó | köteg
Bündel (s) batyu
Bündel (s) nyaláb | csomag
bündelweise kötegenként | nyalábszámra
bündelweise csomagonként
Bunesgenosse (r) szövetséges (társ)
Bundesrepublik (e) szövetségi köztársaság
Bundesstaat (r) szövetségi állam
bündig meggyőző
bündig feltétlen
bündig velős | tömör
bündig találó
Bündnis (s) szövetség
ein Bündnis schließen szövetséget köt
Bundschuh (r) bocskor
bundweise kötegenként
bunt tarka | színes
es wurde ihm schon zu bunt megsokallta /
Buntstift (r) színes ceruza
Buntwäsche (e) színes fehérnemű
Bürde (e) teher
Burg (e) vár | várpalota
Bürge (r) kezes | jótálló
bürgen kezeskedik | jótáll
Bürger (r) polgár
bürgerlich polgári
Bürgermeister (r) polgármester
Bürgermeisteramt (s) polgármesteri hivatal
Bürgerschaft (e) polgárság
Bürgersteig (r) járda
Bürgschaft (e) kezesség | jótállás
Büro (s) hivatal | iroda
Bürostunden (Pl.) hivatalos órák
Bursche (r) legény | fiatalember
Bursche (r) fickó
Bürste (e) kefe
bürsten kefél
Bus (r) busz | autóbusz
Busch (r) bokor | bozót
auf den Busch klopfen puhatolózik
Büschel (r)(s) csomó | nyaláb
buschig sűrű | bozótos | bozontos
Busen (r) mell (női) | kebel
Busen (r) öböl
Busenfreund (r) kebelbarát
Buße (e) bűnhődés | vezeklés
Buße (e) büntetés | bírság
Buße (e) töredelem
büßen vezekel | lakol | bűnhődik
Büste (e) mellszobor
Büste (e) mell (női)
Büstenhalter (r) melltartó
Butter (e) vaj
Butterbrot (s) vajaskenyér
Buttergebäck (s) vajas sütemény
Buttermilch (e) író
b.w. (bitte wenden) fordíts! /röv./
Bz. (Bezirk) ker. (kerület) /röv./
bzw. (beziehungsweise) ill. (illetve) /röv./