Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


da itt | ott
da ekkor | akkor
da midőn | amikor
da minthogy | mivel | mivelhogy
bis da idáig
von da innen
sieh da, sieh da! lám! lám!
da haben wir's! na tessék!
dabei mellette
dabei ennél | annál
dabei éppen
dabei amellett | azonkívül | méghozzá
dabei mellett
wir bleiben dabei ebben maradunk
was ist schon dabei? ugyan, mi van abban?
es ist nichts dabei, wenn ... nincs abban semmi, ha ...
er war dabei zu kommen éppen azon volt, hogy jöjjön
dabeibleiben ottmarad | megmarad (vmi mellett)
dabeisein jelen van | részt vesz | benne van
dabeisitzen ott ül (szintén)
dableiben ittmarad
Dach (s) háztető
Dach (s) fedél
Dach (s) fej | kobak
Dachboden (r) padlás | tetőtér
Dachdecker (r) tetőfedő
Dachfenster (s) padlásablak
Dachgeschoß (s) tetőtér
Dachrinne (e) ereszcsatorna
Dachs (r) borz
Dachstube (e) padlásszoba
dachte ld. denken
Dackel (r) tacskó
dadurch ezáltal | azáltal
dadurch ezen át | ezen keresztül
dafür ezért | azért
dafür vmi érdekében | érte
dafür helyette
dafür viszont
es gibt Gründe dafür, daß megvannak az okaim arra, hogy ...
ich bin dafür helyeslem
dafürhalten gondol | úgy vél
dagegen ez ellen | az ellen | ezzel szemben | azzal szemben
dagegen hozzá képest | ehhez képest
dagegen ellenben | viszont
ich habe nichts dagegen nincs ellene kifogásom
daheim otthon | itthon
daher innen | onnan
daher ezért | azért
daher ennélfogva
daherkommen erre jön | arra jön
dahin oda | odáig | addig
dahin úgy
dahinaus erre ki | errefelé
will er dahinaus? ide akar kilyukadni?
dahinbrausen elszáguld | tovaszáguld
dahingehen elmúlik | eltelik
dahingehen meghal
dahingehören odatartozik
dahinsiechen elsorvad | elhal
dahinter emögött | amögött
dahinter mögötte | mögé
dahinterkommen rájön | kiderít
Dalmatien Dalmácia
dalmat dalmáciai | dalmát
damalig akkori
damals akkoriban
Dame (e) hölgy | dáma
Dameeinzel (s) női egyes (sp)
Damenbekleidung (e) női ruházat
Damenkonfektion (e) női konfekció
damit ezzel | azzal
damit vele
damit avégett, hogy
Damm (r) gát | töltés
dämmen gátat épít
dämmern szürkül | alkonyodik
dämmern dereng | virrad
es dämmert mir dereng nekem
Dämmerung (e) szürkület | alkonyat
Dämmerung (e) virradat
Dampf (r) gőz | pára | illat
dampfen gőzölög | párolog
dampfen füstöl | pöfékel
dämpfen tompít | csillapít | elnyom
dämpfen gőzöl | párol
Dampfer (r) gőzös | gőzhajó
dampfig párás
danach azután | utána
danach vmi után
danach vmiért | érte
danach szerint | mérten
Däne (r) dán (ember)
daneben mellette | közelében
daneben mellé | közelébe
daneben azonfelül
daneben ugyanakkor
Dänemark Dánia
danieder lent | lenn
danieder le
Daniel Dániel | Dani | Danika
dänisch dániai
dank +A/+D hála
dank seinem Fleiße szorgalma révén | szorgalmával
Dank (r) hála | köszönet
habe Dank! köszönöm!
besten Dank! nagyon köszönöm! | hálás köszönet!
schönsten Dank! nagyon köszönöm! | hálás köszönet!
vielen Dank! nagyon köszönöm! | hálás köszönet!
zu Dank verpflichten hálára kötelez
dankbar hálás
Dankbarkeit (e) hála
danken megköszön vmit | köszönetet mond vmiért
danken visszaköszön
danke! köszönöm!
dann akkor | aztán | azután
dann azonfelül | azonkívül | és még
daran rajta | ezen | azon
daran benne | ebben | abban
daran rá | erre | arra
ein Haus und ein Garten daran ház, mellette kert
er ist daran ő következik | ő van soron
er ist daran azon van | azon fáradozik
ich muß daran hozzá kell fognom
darangehen belefog | hozzáfog | hozzálát
daranhalten (s.) ahhoz tartja magát
darankommen sorra kerül
daranmachen (s.) hozzálát
daransetzen ráfordít
daranstoßend szomszédos
darauf rajta | ezen | azon
darauf rá | erre | arra
es kommt darauf an azon múlik | attól függ
tags darauf másnap
darauffolgend rákövetkező
Daraufgabe (e) ld. Draufgabe
daraufhin erre fel
daraufhin eszerint
daraufhin ebből a szempontból | abból a szempontból
daraus belőle | ebből | abból
daraus folgt ebből következik
mache dir nichts daraus! fel se vedd! | oda se neki!
darben nyomorog | nélkülöz
darbieten nyújt | kínál | felkínál
darbieten előad
darbringen felajánl
darbringen bemutat
darein bele | ebbe | abba
dareinreden beleszól | belebeszél
dareinschauen néz | bámul
darin benne | ebben | abban
darlegen kifejt | előterjeszt | fejteget | magyaráz | ismertet
Darlehen (s) kölcsön
Darm (r) bél
darstellen megmutat | szem elé tár
darstellen ábrázol | szemléltet
darstellen vázol | elbeszél | előad
darstellen alakít | játszik
Darsteller (r) szereplő
Darstellung (e) megmutatás | ábrázolás | szemléltetés
Darstellung (e) vázolás | elbeszélés | előadás
Darstellung (e) alakítás
darüber felette | efelett | afelett
darüber ezen | azon
darüber ezentúl | azontúl
darüber föléje | efölé | afölé
darüber róla | erről | arról
darüber eközben | aközben
darüber ezért | azért
darum körül | körülötte | ekörül | akörül
darum róla | arról | erről
darum ezért | azért
es ist mir darum zu tun ez fontos számomra
es sei darum! ám legyen!
darumbringen megfoszt
darunter alatta | ezalatt | azalatt
darunter alá | alája
darunter alább
darunter közte | közötte
darunter közé | közéjük
daruntergeben aláad | alátesz
daruntermischen hozzákever | közékever
dasein itt van | jelen van
Dasein (s) lét | jelenlét | ottlét
daselbst helyben | ugyanott
daß hogy
daß doch csakhogy
außer daß ... azon túl, hogy ...
ohne daß ... anélkül, hogy ...
nicht daß ich wüßte nem mintha tudnék róla
nicht daß ich wüßte fogalmam sincs
Daten (Pl.) ld. Datum
Daten (Pl.) adatok | tények
datieren keltez
datieren származik
Dattel (e) datolya
Datum (s) kelet | dátum
welches datum haben wir? hányadika van ma?
Dauer (e) időtartam | tartósság
auf die Dauer hosszabb időre
dauerhaft tartós | állandó
Dauerkarte (e) bérletjegy
Dauerlauf (r) távfutás
dauern megmarad
dauern kitart | eltart | tart (időben)
dauern elhúzódik
dauern sajnál | sajnálkozik
dauernd tartós | állandó
Dauerware (e) tartós áru | tartósított áru
Dauerwellen (Pl.) tartós hajhullám | dauer
Dauerwurst (e) szárazkolbász
Daumen (r) hüvelykujj
jm. den Daumen drücken szorít vkinek
Daune (e) pehelytoll
davon tőle | ettől | attól
davon belőle | ebből | abból
davon róla | erről | arról
davonbleiben távol marad
davoneilen tovasiet | elsiet
davonkommen elszabadul | megúszik vmit
mit einem blauen Auge davonkommen nagyobb baj nélkül megússza
davonmachen (s.) meglép
davontragen elvisz
davontragen megkap | felszed (betegséget)
davor előtte | az előtt
davor elé | eléje | elébe
davor tőle | ettől | attól
dawider ellene
dazu hozzá | ehhez | ahhoz
dazu rá | erre | arra
dazu ezért | azért
dazu tetejébe (még)
dazugehören hozzátartozik
dazukommen odajön | csatlakozik
dazukommen hozzájön
dazwischen közte | köztük
dazwischen közben
dazwischen közé | közéjük
dazwischenkommen közbejön
DDR (Deutsche Demokratische Republik) NDK (Német Demokratikus Közt.) /röv./
Debatte (e) vita
debattieren vitatkozik
Deck (s) fedélzet
Decke (e) takaró | terítő
Decke (e) mennyezet | födém | fedél
decken befed | betakar
decken fedez | véd
decken s. fedezi magát | védi magát
decken s. egyezik | egybevág
decken s. fedi egymást
Deckmantel (r) palást | lepel
Deckname (r) fedőnév | álnév
Deckung (e) fedezés | fedezék
Deckung (e) fedezet
defekt hiányos
defekt hibás | sérült
defensiv védelmi
definieren meghatároz | definiál
Defizit (s) hiány | veszteség | deficit
deformieren eltorzít | deformál
Degen (r) kard
degradieren lefokoz | degradál
dehnbar nyújtható
dehnen megnyújt | kinyújt
dehnen s. kinyúlik | megnyúlik
dehnen s. nyújtózkodik
dehnen s. elhúzódik
Deich (r) gát
Deichsei (e) kocsirúd
dein a tied
dein/deine/dein a magadé
dein Vater apád
dein ld. du
wir dender dein megemlékezünk rólad
Deine (s) az, ami a tied | a magadé
deiner/deine/deines a tied
deinerseits részedről
deinesgleichen hozzád hasonló
deinersteils részedről
deinethalben érted
deinetwegend miattad
deinetwillen kedvedért
deiniger/deinige/deiniges ld. deiner
Dekan (r) dékán
deklamieren szaval
Deklination (e) névszóragozás
dekriniern ragoz
Delegation (e) küldöttség | delegáció
Delegierte (r) küldött | delegátus
delikat gyenge | gyönge
delikat finom | kényes
Delikatesse (e) csemege
dem ld. der
demagogisch demagóg
demaskieren leleplez
dementgegen ezzel szemben
dementieren megcáfol
dementsprechend ennek megfelelően | annak megfelelően
demgegenüber ezzel átellenben | ezzel szemben
demgemäß eszerint
demnach eszerint | ennélfogva
demnächst legközelebb
demobilisieren leszerel (kat)
Demokrat (r) demokrata
Demokratie (e) demokrácia
demokratisch demokratikus
demokratisch demokrata
demonstrieren kimutat | bebizonyít
demonstrieren demonstrál | tüntet
Demut (e) alázat | alázatosság
demütig alázatos
demütigen megaláz
demzugfolge eszerint | ennek következtében
den ld. der
denen ld. der
Denkart (e) gondolkodásmód
denken gondolkodik | gondol | képzel
das gibt einem zu denken ezen van mit gondolkodni
er denkt bei sich azt gondolja magában
er läßt sich denken, daß ... elképzelhető, hogy ...
Denker (r) gondolkodó
Denkmal (s) emlékmű | műemlék
Denkvermögen (s) gondolkodási képesség | gondolkodási készség
denkwürdig emlékezetes | nevezetes
Denkwürdigkeit (e) nevezetesség
Debkwürdigkeiten (Pl.) emlékiratok
Denkzettel (r) emlékeztető
Denkzettel (r) intő (iskolai)
denn mert | mivel | tehát
dennoch mégis
Depesche (e) sürgöny
deponieren letétbe helyez
deportieren deportál
Depot (s) raktár | telep
der/die/das a,az (névelő)
der/die/das ez a, az a, ez az, az az (mutató nm.)
der/die/das aki | amely | ami
der ld. die (G, D és Pl.G alakja)
derart úgy | oly módon
derartig ilyen
derb durva | goromba
dereinst egykor | valamikor
deren ld. der
derer ld. der
dergestalt ilyenformán
dergestalt olyannyira
dergleichen ilyen | efféle
derjenige/diejenige/dasjenige amaz | az a, az az
derlei ilyen | efféle
derselbe/dieselbe/dasselbe ugyanaz
derselbe/dieselbe/dasselbe aki | amely
derweil eközben | ezalatt
derweil míg | közben
derzeit most | akkor | akkoriban
desertieren dezertál
desgleichen így | hasonlóképpen
deshalb ezért | azért
deshalb emiatt | amiatt
designieren kijelöl
desinfizieren fertőtlenít
desperat kétségbeesett
Despot (r) zsarnok
dessen ld. der
dessenthalben azért | amiatt | akiért | amiért
dessenungeachtet mindamellett | mindazonáltal
dessenungeachtet ennek ellenére
Dessert (s) csemege | desszert
destillieren lepárol | desztillál
desto annál
desto besser annál jobb
destrueren bomlaszt
deswegen azért
Detail (s) részlet
detailieren részletez
deuteln csűr-csavar | magyarázgat
deuten mutat
deuten jelent | jelez
deuten értelmez | magyaráz
deutlich érthető | kivehető | világos
deutlich értelmes
deutlich őszinte
deutlich nyers (átv.)
deutsch német
auf deutsch németül
zu deutsch németül
Deutsch (s) német (nyelv)
Deutschland Németország
Deutschtum (s) németség
Deutung (e) magyarázat | értelmezés
Devise (e) deviza
Dezember (r) december
Dezimalsystem (s) tízes számrendszer
dgl. (dergleichen) ilyen /röv./ | efféle /röv./
d.h. (das heißt) azaz /röv./
d.i. (das ist) azaz /röv./
Diagnose (e) diagnózis
Dialekt (r) dialektus
dialektisch nyelvjárási | dialektikus
Dialog (r) dialógus | párbeszéd
Diamant (r) gyémánt
diät diétás
dich téged | magad | magadat
für dich neked | részedre
dicht sűrű | tömített | szoros
dicht közvetlenül
Dichte (e) sűrűség
dichten sűrít | tömít
dichten költ (verset)
Dichter (r) költő
dichterisch költői
dichtgedrängt zsúfolt
Dichtkunst (e) költészet
Dichtung (e) sűrítés | tömítés
Dichtung (e) költészet | szépirodalom
Dichtung (e) költemény
dick vastag | kövér | dagadt
dick sűrű
sie sind dicke Freunde puszipajtások
ich habe die Sache dick torkig vagyok vele
durch dick und dünn tűzön-vízen át | tűzön-vízen keresztül
dickbäuchig pocakos
Dickdarm (r) vastagbél
Dickicht (s) bozót (sűrű)
Dickmilch (e) aludttej
Dieb (r) tolvaj
Dieberei (e) tolvajlás
diebisch tolvaj
Diebstahl (r) lopás
Diele (e) palló
Diele (e) deszka
Diele (e) előszoba
Diele (e) lokál | bár
dielen padlóz | kideszkáz
dienen szolgál
damit ist uns nicht gedient ez nem segít rajtunk
womit kann ich dienen? mivel szolgálhatok?
Diener (r) szolga
dienlich hasznos
Dienst (r) szolgálat
Dienstag (r) kedd
dienstägig keddi
dienstäglich keddenként | minden kedden
dienstags kedden | keddi napokon | keddenként
dienstbar szolgálatkész
Diensteifer (r) ügybuzgalom
dienstfrei szabad | szabadnapos
Dienstgrad (r) rendfokozat
Dienstleistung (e) szolgáltatás
Dienstleiter (r) szolgálatvezető
Dienstreise (e) szolgálati út | szolgálati utazás
Dienststelle (e) szolgálati hely
Dienststelle (e) szolgálati állás
Dienststelle (e) hivatal | szerv | hatóság
Dienststelle (e) parancsnokság (kat)
diensstuend szolgálattevő | ügyeletes | napos
diensunfähig szolgálatképtelen
diesbezüglich erre vonatkozó
dieser/diese/dieses ez | az | emez | amaz
diesesfalls ez esetben
diesjährig ez évi | idei
diesmal ezúttal
diesmalig mostani
diesseitig innenső
diesseits +G vmin innen
diesseits ezen az oldalon | az innenső oldalon
Dietrich (r) tolvajkulcs
Differenz (e) különbség | különbözet
Differenzen (Pl.) nézeteltérés
Diktat (s) tollbamondás | diktálás
Diktat (s) diktátum
Diktatur (e) diktatúra
diktieren diktál
Dill (r) kapor
Dimension (e) méret | dimenzió
Diner (s) díszebéd | díszvacsora
Ding (s) dolog | tárgy | holmi
Ding (s) ügy
Ding (s) valami | izé
Ding (s) jószág | pára (állat) | teremtés
vor allen Dingen mindenekelőtt
unterrichteter Dinge dolgavégezetlenül
er ist guter Dinge jókedvében van
die armen Dinger szegény teremtések
dipl. (diplomiert) okl. (okleveles) /röv./
Diplom (s) okirat
Diplom (s) oklevél
Diplom (s) diploma
Diplomat (r) diplomata
Diplomatie (e) diplomácia
diplomatisch diplomáciai
diplomatisch diplomatikus
Diplomingenieur (r) okleveles mérnök
dir neked | magadnak
mit dir veled
neben dir melletted
neben dir hozzád képest
von dir tőled
von dir rólad
es gehört dir a tied
Dir. (Direktor) ig. (igazgató) /röv./
Dir. (Direktion) ig. (igazgatóság) /röv./
Direktion (e) irány
Direktion (e) útmutatás
Direktion (e) igazgatóság
Direktive (e) utasítás
Direktor (r) igazgató
Direktübertragung (e) egyenes adás | közvetlen adás | élő adás
Dirigent (r) karmester
dirigieren igazgat | dirigál | vezényel
Diskus (r) diszkosz
Diskussion (e) vita
Diskuswerfen (s) diszkoszvetés
diskutieren megvitat | vitatkozik
disputieren vitatkozik
Distanz (e) távolság
Distel (s) bogáncs
Distrikt (r) kerület | körzet
Disziplin (e) fegyelem
Disziplin (e) tudományág | szak
disziplinarisch fegyelmi
Disziplinarverfahren (s) fegyelmi eljárás
ein Disziplinarverfahren einleiten fegyelmi eljárást indít
disziplinieren fegyelmez
divers különféle
Dividend (r) osztandó
dividieren oszt
Division (e) osztás
Division (e) hadosztály (kat)
d.J. (dieses Jahres) f.é. (folyó évi) /röv./
d.M. (dieses Monats) f.hó (folyó hó) /röv./
DM (Deutsche Mark) német márka /röv./
DN (Deutsche Notenbank) [az NDK nemzeti bankja] /röv./
doch mégis | de
doch de igen | dehogynem
doch hiszen | hát | bár
doch bár | bárcsak
freilich doch! hát persze!
Docht (r) kanóc
Dock (s) dokk
Dogge (e) dog
Doktor (r) doktor
Doktorat (s) doktorátus
doktorieren doktorál
Dokument (s) okmány | dokumentum
Dokumentarfilm (r) dokumentumfilm
Dolch (r) tőr
Dolmetscher (r) tolmács
Dom (r) dóm
dominieren dominál
Dominikaner (r) domonkos (szerzetes)
Donau (e) Duna
Donner (r) mennydörgés
donnern mennydörög
Donnerstag (r) csütörtök
donnerstägig csütörtöki
donnerstäglich csütörtökönként | minden csütörtökön
donnerstags csütörtökön | csütörtöki napokon | csütörtökönként
Donnerwetter (s) égiháború
zum Donnerwetter! mennydörgős mennykő!
Doppel (s) másolat
Doppel (s) kettős (sp) | páros (sp)
Doppelkassettenrakorder (r) kétkazettás magnó
Doppeladler (r) kétfejű sas
Doppelgänger (r) hasonmás
doppelgleisig kettősvágányú
doppeln megkettőz
doppeln megtalpal
Doppelname (r) kettős név
Doppelpunkt (r) kettőspont
doppelsinnig kétértelmű
Doppelspiel (s) kettős játék
Doppelspiel (s) páros (sp)
doppelt kétszeres | kettős | dupla
Doppelte (s) vminek a kétszerese | vminek a duplája
ums Doppelte größer kétszerakkora
Doppelzentner (r) mázsa
Doppelzimmer (s) kétágyas szoba
doppelzüngig kétszínű
Dorf (s) falu
Dorfgemeinde (e) kisközség
dörfisch falusi
dorfmäßig falusias
Dorn (r) tövis | tüske
Dornbusch (r) csipkebokor
Dornschuh (r) ugrócipő | futócipő
Dorothea Dorottya
dörren aszal | szárít
dörren szárad | aszalódik
dort ott | amott
von dort an onnantól
dorther onnan | onnét
dorthin oda
dortlassen otthagy
Dose (e) doboz
Dose (e) konzervdoboz
Dose (e) csatlakozó (dugós)
Dose (e) dózis
Dosenöffner (r) konzervnyitó
dosieren adagol
Dossier (r)(s) dosszié
Dotter (r)(s) tojássárgája
dottergelb tojássárga
Dozent (r) docens
Drache (r) sárkány
Drachen (r) sárkány
Draht (r) huzal | drót
drachten összedrótoz
drachten sürgönyöz
drahtlich távirati
drahtlos drótnélküli
Drahtseilbahn (e) drótkötélvasút | drótkötélpálya
drall feszes | kemény
Drama (s) dráma
Dramatiker (r) drámaíró
dramatisch drámai
drang ld. dringen
Drang (r) tolongás
Drang (r) tömeg
Drang (r) unszolás
Drang (r) vágy | ösztön
Drang (r) igyekezet | törekvés
drängen szorongat
drängen sürget | hajszol | unszol
drängen tolong | tolakodik | tolakszik
drasch ld. dreschen
drastisch drasztikus
Drau (e) Dráva
Draufgabe (e) foglaló
Draufgabe (e) ráadás
Draufgänger (r) rámenős ember
draußen odakint | kinn | kívül
von drangen kintről
drechseln esztergályoz
Drechsler (r) esztergályos
Dreck (r) piszok | szemét | kosz
Dreck (r) sár
Dreck (r) ganéj | szar
dreckig piszkos | szutykos
Dreh (r) trükk | fogás
Drehbank (e) esztergapad
Drehbuch (s) forgatókönyv (film)
Drehbühne (e) forgószínpad
drehen forgat | teker | fordít | csavar
drehen sodor
drehen esztergályoz
drehen csűr-csavar | elferdít
drehen (s.) forog | megfordul | csavarodik
Dreher (r) esztergályos
Drehorgel (e) verkli
Drehstrom (r) váltakozó áram
Drehung (e) forgatás | tekerés | fordulat | csavarodás
Drehzahl (e) fordulatszám
drei három
unser drei mi hárman
zu dreien hármasával
zu dreien hárman
Drei (e) hármas szám
dreiarmig háromkarú | háromágú
dreiblätterig háromlevelű
Dreieck (s) háromszög
dreieinhalb három és fél
Dreier (r) hármas
dreierlei háromféle
dreifach hármas
dreifach háromszoros
dreifarbig háromszínű
dreihundert háromszáz
dreijährig hároméves
dreimal háromszor
dreiseitig háromoldalú
dreißig harminc
Dreißig (e) harmincas (szám)
dreißiger harmincas
dreißigjährig harmincéves
dreißigste harmincadik
dreist merész | hetyke | pimasz | szemtelen
dreistöckig háromemeletes
Dreistufenrakete (e) háromlépcsős rakéta
dreistündig háromórás
dreitägig háromnapos
dreitausend háromezer
dreiviertel háromnegyed
Dreiviertel (r)(s) háromnegyedrész
dreiwöchig háromhetes
dreiwöchig háromheti
dreizehn tizenhárom
dreizehnte tizenharmadik
dreschen csépel
Dresden Drezda
Dreß (r) dressz | mez (sp)
dringen sürget | követel
dringen benyomul | keresztülhatol | áthatol | behatol
dringen eljut
auf etw. dringen sürget vmit
in jn. mit Bitten dringen kérésekkel ostromol | zaklat vkit
dringend sürgős
drinnen bent | benn | belül
dritt harmadik
das dritte Mal harmadszor
zu dritt hármasban
dritte harmadik
drittehalb harmadfél | két és fél
drittel harmad
Drittel (r)(s) harmadrész
drittens harmadszor
drittjährig harmadéves | harmadikos
droben fent | fenn | felül
Drogerie (e) drogéria | illatszerbolt
drohen fenyeget
Drohe (e) here (méh)
dröhnen dübörög | zúg
Drohung (e) fenyegetés
drollig fura | furcsa | mulatságos
Dromedar (s) dromedár | egypúpú teve
Droschke (e) bérkocsi
Drossel (e) rigó
drüben odaát
Druck (r) nyomás | szorítás
Druck (r) elnyomás
Druck (r) szorongás
Druck (r) nyomtatás
Druck (r) nyomat
Druck (r) levonat
Druck (r) nyomtatvány
Drückeberger (r) lógós
drucken nyomtat
drücken nyom | szorít
drücken s. szorul
drücken s. szorong
drücken s. lapul
drückend nyomasztó
Drucker (r) nyomdász
Druckerei (e) nyomdászat | nyomda
Druckfehler (r) sajtóhiba
druckfertig nyomdakész
Druckknopf (r) patent
Drucksache (e) nyomtatvány
Druckschrift (e) nyomtatott írás
Druckschrift (e) nyomdabetű
Druckschrift (e) nyomtatvány
drunten lent | lenn
Drusch (r) cséplés
Drüse (e) mirigy
Dtzd. (Dutzend) tucat /röv./
du te
ducken lenyom
ducken s. lapul | lapít
Duell (s) párbaj
Duft (r) illat
duften illatozik
dulden tűr | eltűr | elvisel
duldsam türelmes | béketűrő
dumm buta | ostoba | hülye
das wird mir schon zu dumm ezt kezdem már unni
Dummheit (e) butaság | ostobaság
Dummkopf (r) tökfilkó
dumpf dohos | fülledt
dumpf nyomasztó | nyomott
dumpf szorongó
dumpf tompa | fojtott
dumpfig dohos
düngen trágyáz
Düngen (s) trágyázás
Dünger (r) trágya
dunkel sötét | homályos
dunkeln sötétedik | elsötétedik
dünn vékony | sovány | gyér | híg
Dünndarm (r) vékonybél
Dünne (e) vékonyság | véznaság
Dunst (r) pára | kigőzölgés
Dunst (r) párolás | dunszt
dunsten párolog | gőzölög
dünsten párol | dinsztel
Duplikat (s) másodpéldány
durch túl
durch (+A) keresztül | át
durch +A révén | által
durch und durch keresztül-kasul
durch und durch gyökeresen
durch Luftpost légipostával
durch mich rajtam keresztül | általam | tőlem
Durchblick (r) kilátás
durchblicken keresztülnéz
durchblicken átlátszik | kilátszik
durchblicken kiütközik
durchblicken keresztüllát
durchblicken átlát (átv.)
durchbrechen kettétör | áttör
durchbrechen eltörik | kettétörik
durchbrechen keresztültör
durchbrechen kitör
durchbrechen betörik | beszakad
durchbrennen átéget | kiéget
durchbrennen átég | kiég
durchbrennen meglép
durchbringen átvisz | átvezet | átsegít
durchbringen befejez
durchbringen eltékozol
Durchbruch (r) áttörés
Durchbruch (r) érvényesülés
durchdenken átgondol
durchdrängen átnyom
durchdrängen s. átnyomul | áthatol
durchdringen áthatol
durchdringen érvényesül
durchdringen eltölt | áthat
durcheinander összevissza
Durcheinander (s) összevisszaság | zűrzavar
durcheinanderbringen összekever
durchfahren átmegy | keresztülmegy | áthalad | keresztülhalad
durchfahren bejár | beutazik
durchfahren átutazik | átjár
durchfahren végigfut
Durchfahrt (e) áthajtás | átjáró
Durchfahrt (e) átutazás
Durchfall (r) hasmenés
Durchfall (r) bukás | kudarc
durchfallen átesik
durchfallen megbukik
jn. durchfallen lassen megbuktat vkit
durchfinden (s.) átvergődik
durchfinden (s.) kiigazodik
Durchfluß (r) átfolyás
durchforschen átvizsgál | átkutat
Durchfuhr (e) átvitel
Durchfuhr (e) átmenő forgalom
durchführen átvezet
durchführen véghezvisz | végrehajt
Durchgang (r) átmenés | átkelés | átjárás | átjáró
Durchgangszug (r) gyorsvonat
durchgehen keresztülmegy | átmegy
durchgehen végighúzódik
durchgehen érvényesül
durchgehen megszökik
durchgehen bejár
durchgehen átgondol
durchgehen átnéz
durchgliedern feloszt | tagol
durchgreifend hathatós | erélyes
durchhauen keresztülvág | átvág
durchhauen elver | elnáspángol
durchhelfen megsegít | átsegít
durchhelfen s. elboldogul vhogy | segít magán
durchjagen keresztülhajszol
durchkämpfen végigharcol
durchkommen keresztüljut | átjut | átvergődik
durchkommen győz
durchkreuzen keresztez
durchkreuzen keresztülhúz | meghiúsít
Durchlaß (r) átjáró
durchlassen átereszt | átenged
durchleben megél | átél
durchlesen átolvas
durchleuchten átfénylik | átvilágít
durchmachen átél | elszenved
Durchmesser (r) átmérő
durchmustern átvizsgál
durchnässen átáztat
durchnässen átázik
Durchnässung (e) beázás
durchnehmen átvesz | megtárgyal
durchprügeln elpáhol
durchqueren keresztez | keresztülmegy
durchqueren keresztülutazik | átmegy | átutazik
Durchreise (e) átutazás
auf der Durchreise átutazóban
durchreisen átutazik | keresztülutazik
durchreisen beutazik | bejár
Durchreisevisum (s) átutazóvízum
Durchsage (e) bemondás
durchsagen bemond
durchschauen átlát
durchschauen kiismer
durchscheinen átszűrődik | átfénylik
durchschießen átlő | keresztüllő
durchschießen keresztülszáguld
Durchschlag (r) átütés | másolat
durchschlagen átüt | keresztülüt | elver
durchschlagen áthatol
durchschlagen betör
durchschlagen átlyukaszt
durchschlagen s. keresztülvágja magát
durchschlüpfen átbújik | átcsúszik
durchschneiden átvág
Durchschnitt (r) átvágás
Durchschnitt (r) keresztmetszet
Durchschnitt (r) átlag
im Durchschnitt átlagosan
durchschnittlich átlagos
Durchschnittslohn (r) átlagbér
Durchschnittsmensch (r) átlagember
Durchschrift (e) másolat
durchschweifen bebarangol
durchsehen átlát | keresztüllát
durchsehen átlátszik | kilátszik
durchsehen átnéz | áttekint | átvizsgál
durchsetzen érvényesít
durchsetzen keresztülvisz
durchsetzen s. érvényesül
durchsetzen s. felülkerekedik
Durchsicht (e) keresztülnézés
Durchsicht (e) keresztüllátás
Durchsicht (e) áttekintés | átnézés | átvizsgálat
dursichtig átlátszó
durchsickern átszivárog
durchspalten kettéhasít
durchsprechen megbeszél | megtárgyal
Durchstich (r) szúrás
Durchstich (r) átvágás
durchstöbern átkutat
durchstoßen keresztültaszít | keresztüllök
durchstoßen kilyukaszt
durchstreichen áthúz | töröl
Durchstrich (r) áthúzás | törlés
durchstudieren áttanulmányoz
durchsuchen átkutat | végigkutat | megmotoz
durchtrieben agyafúrt
durchwachen átvirraszt
durchwählen közvetlenül hív
Durchweg (r) átjáróút
durchwegs általában | kivétel nélkül
durchweichen megpuhít
durchwirken átsző | besző
durchwirken véghezvisz
durchwollen át akar jutni
durchwühlen feltúr | összeturkál | összekever | feldúl
durchwühlen s. keresztülfurakodik
durchzählen végigszámol | megszámol
durchziehen keresztülhúz
durchziehen keresztülvonul | átvonul
durchzucken belenyilallik
durchzucken átvillan
Durchzug (r) keresztülhúzás
Durchzug (r) átvonulás
Durchzug (r) kereszthuzat
durchzwängen áterőszakol
dürfen szabad (neki)
dürfen teheti
dürfen -hat, -het
dürfen kell | szükséges
dürfen lehet | lehetséges
ich darf nach Hause hazamehetek
darf ich bitten? szabad kérnem?
das hätte er nicht tun dürfen ezt nem lett volna szabad megtennie
das dürfte so sein meglehet
das dürfest du wissen tudhatnád
er darf sich dessen nicht schämen ezért nem kell szégyenkeznie
das dürfte so sein lehet, hogy így van
durfte ld. dürfen
dürftig szűkös | silány
dürr száraz | kiaszott | terméketlen
Dürre (e) aszály | szárazság | aszottság
Durst (r) szomjúság
dürsten szomjazik
dürsten nach etw. vágyik vmire
durstig szomjas
Dusche (e) zuhany
Duschkabine (e) zuhanyzófülke | zuhanyozófülke
Düse (e) fúvóka
Dusel (r) bódultság | mámor
Düsenflugzeug (s) sugárhajtású repülőgép
düster homályos | borús | komor
Düte (e) zacskó
Dutzend (s) tucat
dutzendmal tucatszor
dutzendweise tucatszámra
duzen tegez
duzen s. tegeződik
D-Wagen (r) (Durchgangswagen) átjárókocsi (vasút)
Dynamik (e) dinamika
dz. (derzeit) e.i. (ez idő szerint) /röv./
dz (Doppelzentner) q (mázsa) /röv./
D-Zug (r) (Durchgangszug) gyorsvonat