Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


Ebbe (e) apály
ebben apad | csökken
ebd. (ebenda) uo. (ugyanott) /röv./
eben sík | sima | egyenletes
eben egyenes
eben pontosan | persze
das ist es eben! éppen ez az!
Ebenbild (s) hasonmás
ebenbürtig egyenrangú | egyenértékű
ebenda ugyanitt | ugyanott
ebendaher ugyaninnen | ugyanonnan
ebendahin ugyanide | ugyanoda
ebender/ebendie/ebendas ugyanez | ugyanaz
ebendeshalb éppen ezért | éppen azért
ebendieser/ebendiese/ebendieses ugyanez
ebendort ugyanott
Ebene (e) síkság
ebenerdig földszintes
ebenfalls szintén | ugyancsak
Ebenholz (s) ébenfa
ebenjener/ebenjene/ebenjenes ugyanaz
Ebenmaß (s) arányosság
ebenmäßig arányos
ebenmäßig szabályos
ebenso ugyanígy | ugyanúgy
ebensolange ugyanaddig
ebensolcher/ebensolche/ebensolches ugyanolyan
ebensooft ugyanannyiszor
ebensosehr ugyanannyira
ebensoviel ugyanannyi
ebensoweit ugyanolyan távolságra
ebensowenig éppoly kevéssé
ebensowohl éppúgy | csakúgy
Eber (r) kan
Eber (r) vadkan
ebnen egyenget
Echo (s) visszhang
echt igazi | valódi | eredeti
Echtheit (e) valódiság
Ecke (e) sarok | szöglet
jn. um die Ecke bringen eltesz láb alól vkit
eckig szögletes
Eckwohnung (e) saroklakás
Eckzahn (r) szemfog
edel nemes
edelherzig nemesszívű
Edelmut (r) nagylelkűség | nemeslelkűség
Edelstein (r) drágakő
Edelweiß (s) havasi gyopár
Edmund Ödön
Efeu (r) borostyán
Effekt (r) hatás | effektus
Effektenbörse (e) értéktőzsde
effektiv effektív | tényleges
effektvoll hatásos
egal egyenlő | egyforma
egal mindegy | közömbös
Egge (e) borona
egoistisch önző | egoista
ehe mielőtt
ehe amíg
ehe úgyis (Ausztriában)
Ehe (e) házasság
zwecks Ehe házasság céljából
eine Ehe zu dritt szerelmi háromszög házasságban
ehebaldigst mielőbb
Ehebruch (r) házasságtörés
Ehebruch begehen házasságtörést követ el | házasságot tör
ehedem hajdan | azelőtt
Ehefrau (e) feleség
Ehegatte (r) férj
ehemals egykor
Ehepaar (s) házaspár
eher előbb | hamarabb
eher azelőtt
eher inkább
Ehering (r) jegygyűrű
ehen érc- | vas-
Ehescheidung (e) válás
Eheschein (r) házasságlevél
Eheschließung (e) házasságkötés
ehest mielőbbi
ehestens mihamarább
ehrbar derék | tisztes | tisztességes
Ehre (e) becsület | tisztesség
Ehre (e) tisztelet | megtisztelés
auf Ehre! szavamra!
auf Ehre und Gewissen! szavamra!
jn. wieder zu Ehre bringen rehabilitál vkit
jm. zur Ehre gereichen becsületére | dicsőségére válik vkinek
ich habe die Ehre! van szerencsém!
ehren becsül | megbecsül | tisztel | megtisztel
Ehrenbeleidigung (e) becsületsértés
Ehrenbezeigung (e) tisztelgés | tiszteletadás
E#hrendiplom (s) díszoklevél
ehrenhalber becsületből | tiszteletből
Ehrenlohn (r) tiszteletdíj
Ehrenmitglied (s) tiszteletbeli tag | dísztag
Ehrenplatz (r) díszhely
Ehrensache (e) becsületbeli dolog
ehrenschänderisch becsületsértő
ehrenvoll tiszteletteljes | megtisztelő
Ehrenwort (s) becsületszó
ehrerbietig tiszteletteljes
ehrerbietig mély hódolattal
Ehrfurcht (e) tisztelet | hódolat
Ehrgefühl (s) becsületérzés
Ehrgeiz (r) becsvágy
ehrgeizig becsvágyó
ehrlich becsületes
ehrlos becstelen
ehrsüchtig becsvágyó
Ehrung (e) megtisztelés | megtiszteltetés | ünnepeltetés
ehrwürdig tiszteletreméltó
Ei (s) tojás
Ei (s) pete
faules Ei záptojás
gerührte Eier tojásrántotta
das hartgekochte Ei kemény tojás
das weichgekochte Ei lágy tojás
Eier legen tojik
Eiche (e) tölgyfa
Eichel (e) makk
Eichhörnchen (s) mókus
Eichung (e) hitelesítés (műsz)
Eid (r) eskü
Eidechse (e) gyík
Schweizerische Eidgenossenschaft Svájci Államszövetség
Eidotter (s) tojássárgája
Eierkuchen (r) omlett
Eierkuchen (r) palacsinta
Eierschale (e) tojáshéj
Eierspeise (e) tojásrántotta
Eifer (r) buzgóság | buzgalom
mit großem Eifer nagy igyekezettel
eifern felhevül | tűzbe jön
eifern vetélkedik | törekszik
Eifersucht (e) féltékenység
eifersüchtig féltékeny
eiförmig tojás alakú
eifrig szorgos | buzgó
eigen saját | tulajdon
eigen különleges
eigen jellemző | sajátos | sajátságos
eigen furcsa | fura
eigen külön
Eigenart (e) sajátság
eigenartig sajátos
eigenbrötlerisch magának való | különcködő | bogaras
eigenhändig sajátkezű
Eigenheit (e) sajátosság
eigenmächtig önhatalmú | önkényes
Eigenname (r) tulajdonnév
Eigennutz (r) önzés | haszonlesés
eigens külön | különösen
Eigenschaft (e) tulajdonság | sajátosság | minőség
Eigenschaftswort (s) melléknév
Eigensinn (r) önfejűség | makacsság
eigensinnig önfejű | makacs
eigentlich tulajdonképpen | voltaképpen
Eigentor (s) öngól
Eigentum (s) tulajdon
Eigentümer (r) tulajdonos
eigentümlich sajátos | különös
Eigentümlichkeit (e) sajátosság
Eigentumswohnung (e) öröklakás
eigenwillig akaratos | önfejű | makacs
eignen (s.) illik
eignen (s.) beleillik
eignen (s.) beválik | alkalmas
Eiland (s) kis sziget
Eilbote (r) futár | küldönc
durch Eilbote expressz (posta)
mit Eilbote expressz (posta)
Eilbrief (r) expresszlevél
Eile (e) sietés | sietség
in Eile sein siet
eilen sürget
eilen sürgős
eilen (s.) siet | igyekszik
die Zeit eilt rohan az idő
eile mit Weile lassan járj, tovább érsz
eilends sietve | sebtében
Eilgut (s) gyorsáru
eilig sietős
es tut ihm eilig sürgős a dolga
Eilzug (r) sebesvonat
Eimer (r) vödör
ein be
ein und aus ki-be
er weißt nicht ein und aus nem tudja mihez fogjon | tanácstalan
er weißt nicht weder aus noch ein nem tudja mihez fogjon
er weißt nicht weder aus noch ein tanácstalan
ein/eine/ein egy
einer/eine egyvalaki
eines egyvalami
mit einer Hand félkézzel
was für ein/eine/eines? milyen?
einer/eine von euch egyikőtök
einander egymás
einarmig félkarú | egykarú
einäschern elhamvaszt
einatmen belélegzik
einäugig félszemű
Einbahnstraße (e) egyirányú út | egyirányú utca
Einband (r) kötés
einbauen beépít | beszerel
Einbaumöbel (Pl.) beépített bútor
Einbauschrank (r) beépített szekrény
mit einbegriffen beleszámítva | beleértve
einberufen behív | összehív
einbezüglich beszámítva | beleszámítva
einbezüglich bezárólag
einbiegen behajt
einbiegen behajlít
einbiegen behajlik | bekanyarodik
einbilden elhitet
sich etw. einbilden nagyra van magával
Einbildung (e) képzelet | képzelődés
Einbildung (e) önhittség
Einblick (r) betekintés | bepillantás
einbrechen betör
einbrechen betörik
Einbrecher (r) betörő
Einbrenne (e) rántás
Einbrennsuppe (e) rántott leves
einbringen behoz
einbringen betakarít
einbringen jövedelmez | hoz
einbringen helyrehoz | bepótol
Einbruch (r) vminek a beállta
Einbruch (r) betörés
mit Einbruch der Nacht az éj beálltával
einbüffeln bebifláz | bemagol
einbürgern meghonosít
einbürgern s. meghonosodik
einbüßen elveszt | elveszít
eindeutig egyértelmű | félreérthetetlen
eindrinden behatol | benyomul
eindringlich nyomatékos | beható
Eindringling (r) betolakodó
Eindruck (r) benyomás
eindrucksvoll hatásos
eine ld. ein
eineinhalb másfél
einen egyesít
einer ld. ein
Einer (r) egyes (szám)
einerlei mindegy | közömbös
einerlei egyféle | egyforma
Einerlei (s) egyformaság
einerseits egyrészt | részint | egyrészről
einfach egyszeres
einfach egyszerű
einfädeln befűz
einfahren behord
einfahren betakarít
einfahren behajt (jármű)
einfahren bejár
einfahren befut
Einfahrt (e) bajárás | behajtás | kapubejáró
Einfahrt verboten! behajtani tilos!
in der Einfahrt a kapu alatt
Einfall (r) ellenséges betörés
Einfall (r) ötlet
einfallen betör | beront
einfallen bedől | beomlik
einfallen eszébe jut | eszébe ötlik
einfallen közbeszól | közbevág
Einfalt (e) együgyűség
einfältig együgyű
einfältig jámbor
Einfamilienhaus (s) családi ház
einfangen elfog
einfangen összefogdos
einfarbig egyszínű
einfassen bekerít
einfassen beszeg
einfassen befoglal
Einfassung (e) foglalat | keret
einfeuchten megnedvesít | benedvesít
einfinden (s.) megjelenik | beállít
einfinden (s.) beletörődik vmibe
Einflug (r) berepülés
Einfluß (r) beömlés | befolyás
Einfluß (r) hatás
einflußreich befolyásos
einförmig egyforma | egyhangú
einfressen bemar
einfressen beleeszik
einfressen s. bemaródik | belemaródik
einfrieren befagy
einfügen beilleszt | beiktat
einfügen s. beilleszkedik
Einfuhr (e) behozatal | import
einführen bevezet
einführen bevisz | behoz | importál
Einführung (e) bevezetés
Einführung (e) behozatal | bevitel | import
Einfuhrzoll (r) behozatali vám | beviteli vám
Eingabe (e) beadás | beadvány
Eingang (r) bejárat | bemenet
Eingang (r) beérkezés (napja)
kein Eingang! belépni tilos!
eingangs elöljárójában
eingangs kezdetben | az elején
eingebildet képzelt
eingebildet beképzelt | önhitt
Eingeborene (r) bennszülött
eingedenk emlékezve arra
eingefleisch megrögzött
eingehen belép | bemegy
eingehen befut | megérkezik
eingehen összezsugorodik | összemegy
eingehen elpusztul | megszűnik
auf etw. eingehen beleegyezik | belemegy vmibe
eingehend beható | tüzetes
eingehend befutó | beérkező | bejövő
eingeladen meghívott
Eingemachte (s) befőtt
eingenommen elfogult
eingeschrieben ajánlott (posta)
eingesessen megtelepített
eingesessen otthonos
eingestehen bevall | elismer
Eingeweide (Pl.) belek
Eingeweide (Pl.) zsigerek
eingewöhnen rászoktat | hozzászoktat | betanít
eingewöhnen s. beleszokik | beletanul
eingewurzeit meggyökeresedett
eingleisig egyvágányú
eingliedern beiktat | beilleszt
eingreifen benyúl | belenyúl
eingreifen bekapcsol
eingreifen beköt
eingreifen beavatkozik | beleavatkozik
eingreifen közbelép
Eingriff (r) beavatkozás
Einhalt (r) megszakítás
Einhalt gebieten véget vet
einhändig egykezű | félkezű
einhändig egykezes | félkezes
einhändigen átad | kézbesít
einhängen beakaszt
einhängen s. belekarol
einheimisch hazai | honi | belföldi
einheimisch werden meghonosodik
Einheimische (r)(e) helybeli | odavalósi | őslakos
Einheit (e) egység
einheitlich egységes
Einheitspreis (r) egységár
einheizen befűt
einher ide-oda | fel s alá
einholen elér | utolér
einholen pótol | behoz
einholen megszerez | beszerez
einhüllen beburkol | betakar
einhüllen s. betakarózik
einhundert egyszáz
einig egyetértő
einig egységes
einig sein sich megegyezik
einige néhány
einige egyesek
einige némi
einigen egyesít
einigen s. egyesül
einigen s. megegyezik
einigermaßen némiképpen | némileg
einigermaßen valamelyest
Einigkeit (e) egyetértés | egység
einjährig egyéves
Einkauf (r) bevásárlás
Einkauf (r) vétel | vásár
einkaufen bevásárol
Einkäufer (r) bevásárló
Einkaufsbummel (r) bevásárlóséta
Einkaufskorb (r) bevásárlókosár
Einkaufswagen (r) bevásárlókocsi
Einkehr (e) betérés
Einkehr (e) vendégfogadó
Einkehr halten betér vhova
einkehren besöpör
einkehren betér
einkerkern bebörtönöz
Einkind (s) egyke
einklagen bepanaszol
einklammern zárójelbe tesz
Einklang (r) összhang
einkochen befőz
einkommen folyamodik | kérelmez
einkommen befolyik | bejön (pénz)
Einkommen (s) bevétel | jövedelem
einkreisen bekerít
Einkünfte (Pl.) jövedelem
einladen berak | berakodik
einladen meghív
einladend hívogató | csábító
Einladung (e) berakás | berakodás
Einladung (e) meghívás | meghívó
Einlage (e) betevés | betét
Einlage (e) melléklet
Einlage (e) levesbetét
einlagern beraktároz
einlagern beszállásol (kat)
Einlaß (r) bebocsátás
Einlaß (r) kiskapu
einlassen beereszt | bebocsát | beenged
sich in etw. einlassen vmibe belebocsátkozik
Einlauf (r) beérkezés
Einlauf (r) beöntés
einlaufen beérkezik | befut
einlaufen összemegy (anyag)
einleben (s.) beleéli magát
einleben (s.) megszokik
einlegen behelyez | betesz
einlegen mellékel
einlegen eltesz | elrak (ételt télite)
einlegen benyújt
einlegen előad
einlegen becsavar | berak (hajat)
einlegen s. közbenjár
ein guter Wort für jn. einlegen szót emel vki érdekében
einleiten bevezet | megkezd | megindít
Einleitung (e) bevezetés
Einleitung (e) előkészület
einliefern beszállít
einliefern beszolgáltat
einlösen kivált | bevált | teljesít
einmachen befőz | eltesz
einmal egyszer | egykor
auf einmal egyszerre csak
nicht einmal ... még ... sem
nun einmal így hát
es war einmal ... egyszer volt, hol nem volt ...
es war einmal ... hol volt, hol nem volt ...
Einmaleins (s) egyszeregy
einmalig egyszeri | egyedülálló | páratlan
einmarschieren bevonul
einmischen (s.) beleavatkozik
einmonatig egyhavi
einmonetlich havonkénti
einmonetlich egyhavi
einmütig egyértelmű
einmütig egybehangzó | egyetértő
Einnahme (e) beszedés
Einnahme (e) bevétel | jövedelem
Einnahme (e) elfoglalás
einnehmen bevesz
einnehmen bevon
einnehmen beszed
einnehmen elfogyaszt
einnehmen bevételez
einnehmen betölt | elfoglal
einnehmen megnyer | meghódít
einnehmend megnyerő
einnicken elszundít | elszunnyad
einnisten (s.) befészkelődik | befészkeli magát
Einöde (e) puszta | pusztaság
einordnen besorol
einordnen s. beilleszkedik
Einordung (e) besorolás
einpacken becsomagol
einpauken bemagol | bevág
einpauken bemagoltat
einprängen bevés | belevés
einprängen benyom | belenyom
einprängen eszébe vés
einrahmen bekeretez
einräuchern megfüstöl
einräumen berendez
einräumen átenged
einräumen elismer | ráhagy
einräumig egyszobás
Einrede (e) ellenvetés | kifogás
einreden rábeszél | rábír
einreden beleszól
einreiben bedörzsöl
einreichnen benyújt | bead
einreihen besoroz
einreihig egysoros
Einreise (e) beutazás
einreißen beszakít
einreißen lebont
einrichten berendez | felszerel
einrichten intéz | elrendez
einrichten helyreigazít
einrichten s. felkészül
Einrichtung (e) berendezés | felszerelés
Einrichtung (e) intézmény
Einrichtung (e) intézkedés
einrücken beiktat
einrücken betesz
einrücken bevonul (kat)
eins ld. ein
einsam magányos | elhagyatott
einsam lakatlan
Einsamkeit (e) magány
Einsatz (r) betevés | betét
Einsatz (r) letét
Einsatz (r) bevetés (kat)
Einsatz (r) belépés (zene)
einschalten bekapcsol
einschalten közbeiktat
einschärfen lelkére köt
schärfe es dir gut ein vésd jól az emlékezetedbe
einschenken tölt (italt)
einschiffen (s.) behajózik
einschiffen (s.) hajóra száll
einschl. (einschließlich) bez. (bezárólag) /röv./
einschlafen elalszik
einschlafen elzsibbad
einschläfern elaltat
Einschlag (r) becsapás
Einschlag (r) becsapódás
Einschlag (r) beütés
einschlagen beüt | beleüt
einschlagen bever | belever
einschlagen betör | bezúz
einschlagen beburkol | becsomagol
eine neue Richtung einschlagen új irányban halad
einschließen bezár | becsuk
einschließen körülzár
einschließen mellékel | csatol
einschließen s. bezárkózik
einschließlich beleértve
Einschluß (r) beszámítás | beleszámítás
mit Einschluß von etw. vmit beleszámítva | beszámítva
einschneiden bevág | belevág
einschneidend lényegbevágó | fontos
einschneidig egyélű
einschneien behavaz
einschränken korlátoz
einschränken s. szűkösen él | összehúzza magát
einschrauben kiég (lámpa)
Einschreibebrief (r) ajánlott levél
Einschreiben (s) ajánlott küldemény
einschreiten beavatkozik | beleavatozik
einschreiten közbelép
einschüchtern megfélemlít
einschwärzen befeketít
einschwärzen becsempész
einsehen megtekint | betekint | belát
einseitig féloldali | egyoldali | egyoldalú
einsenden beküld
Einsender (r) beküldő
Einser (r) egyes
einsetzen betesz | berak
einsetzen beültet | elültet
einsetzen kinevez | beiktat
einsetzen megszólal | rázendít
einsetzen beállít | alkalmaz
Einsicht (e) betekintés | bepillantás | belátás
einsichtig belátó
Einsiedler (r) remete
einsilbig egytagú (szó)
einsilbig szótlan
einspannen befog
einsparen megtakarít
einsperren bezár
einsperren s. bezárkózik
einsprechen közbeszól | beleszól
einsprechen szót emel
einsprechen ellenvet
einsprengen befröcsköl
einspringen beugrik
einspringen bereped
einsprungen für jn. beugrik vki helyett
Einspruch (r) ellenvetés | tiltakozás
einst egykor | hajdan | majd
einstampfen betapos | letapos | bedöngöl
einstampfen bezúz
einstampfen zúzdába ad
einstecken bedug
einstecken zsebre vág
einsteigen beszáll | bemászik
einstellen beállít
einstellen megszüntet
einstellen s. megjelenik
einstellen s. beáll | beköszönt
Einstellung (e) beállítás
Einstellung (e) beállítottság | magatartás
Einstellung (e) megszüntetés | beszüntetés
Einstieg (r) felszállás
einstig egykori | hajdani
einstimmen csatlakozik | bekapcsolódik
einstimmen összehangol | hozzáhangol
einstimmig egyhangú
einstimmig egyszólamú
einstmalig egykori
einstöckig egyemeletes
einstündig egyórai | egyórás
Einsturz (r) beomlás
einstürzen beomlik
einweilen egyelőre | ideiglenesen
einstweilig ideiglenes
eintägig egynapi | egynapos
eintauchen bemárt | belemárt
eintauschen becserél
eintausend egyezer
einteilen beoszt
einteilig egyrészes
eintönig egyhangú
Eintopfgericht (s) egytálétel
Eintracht (e) egyetértés
einträchtig egyetértő
eintragen behord
eintragen bejegyez | beír
eintragen bevezet | bejegyez
eintragen jövedelmez
eintragen s. beíratkozik | felíratkozik
einträglich jövedelmező
eintreffen megérkezik
eintreffen bekövetkezik
eintreiben bever
eintreiben behajt | beterel
eintreten betapos | beletapos | kitapos
eintreten belök
eintreten berúg
eintreten belép
eintreten beáll | bekövetkezik
für jn./etw. eintreten vkiért/vmiért síkraszáll
Eintritt (r) belépés
Eintritt (r) kezdet | vminek a beállta
Eintrittsgeld (s) belépődíj
Eintrittskarte (e) belépőjegy
einüben betanít
einüben begyakorol
einundzwanzig huszonegy
einverleiben bekebelez
Einvernehmen (s) érintkezés
Einvernehmen (s) egyetértés
Einvernehmen (s) kihallgatás
ich bin damit einverstanden beleegyezem
Einverständnis (s) egyetértés | beleegyezés
Einwand (e) ellenvetés
Einwanderer (r) bevándorló
einwandfrei kifogástalan
einwärts befelé
einwechseln bevált (pénzt)
einwecken befőz | konzervál
Einweckglass (s) befőttesüveg
einweichen beáztat
einweichen beavat | felavat
einweihen beavat (titokba)
einweisen beutal
einweisen bevezet
einweisen beint (autónak)
einwenden ellenvet | kifogást tesz
einwerfen bedob | behajít
einwerfen közbevet | megjegyez
einwickeln becsomagol
einwilligen beleegyezik
Einwilligung (e) beleegyezés
seine Einwilligung geben zu etw. beleegyezését adja vmihez
einwirken hat | befolyásol
Einwohner (r) lakos | lakó
Einwurf (r) bedobás
Einwurf (r) ellenvetés
Einwurf (r) bedobónyílás
Einzahl (e) egyes szám (nyelvt)
einzahlen befizet
einzäunen bekerít
einzeilig egysoros
Einzelfall (r) különleges eset
Einzelheit (e) részlet
einzeln egyes
einzeln magányos
einzeln egyenként | külön | részletekben
Einzelreise (e) magánutazás
einzelstehend egyedülálló (kiváló)
einzelstehend egyedül álló (magányos)
Einzelstück (s) egyedi darab
einzelweise egyenként | külön
Einzelwirtschaft (e) egyéni gazdaság
Einzelzimmer (s) egyágyas szoba
einziehen behúz
einziehen befűz
einziehen behajt | beszed
einziehen bevon
einziehen behív (kat)
einziehen beszív
einziehen beköltözik | beköltözködik
einziehen bevonul
einzig egyetlen | páratlan | egyedülálló
einzig egyedül
einzig csupán
einzigartig egyedüli | páratlan
Einzug (r) bevonulás | beköltözés
eirund tojás alakú
Eis (s) jég
Eis (s) fagylalt
Eisbär (r) jegesmedve
Eisbecher (r) fagylaltkehely
Eisen (s) vas
altes Eisen ócskavas
Eisenbahn (e) vasút
Eisenbahner (r) vasutas
Eisenbahnfahrkarte (e) menetjegy | vasúti jegy | vonatjegy
Eisenbahnkarte (e) menetjegy | vasúti jegy | vonatjegy
Eisenbahnzug (r) vonat
Eisenbeschlag (r) vasalás | vasveret
Eisenbeton (r) vasbeton
eisenhaltig vastartalú | vasas
Eisenhüttenwesen (s) vaskohászat
Eisenzeit (e) vaskorszak
eisern vasból való | vas-
Eisfeld (s) jégmező
eisig jeges | fagyos
Eiskunstlauf (r) műkorcsolyázás
Eiskunstläufer (r) műkorcsolyázó
Eislauf (r) korcsolyázás
Eismeer (s) Jeges-tenger
Eistreiben (s) jégzajlás
Eiszapfen (r) jégcsap
Eiszeit (e) jégkorszak
eitel hiú
eitel üres
eitel merő | csupa
Eitelkeit (e) hiúság
Eiter (r) genny
Eiterbeule (e) tályog
Eiweiß (s) tojásfehérje
ekel undorító
ekel kényes
ekel kellemetlen
Ekel (r) undor | utálat
Ekel (r) émelygés
ekelerregend undorító
ekelhaft ld. ekel
ekeln undorít
ekeln s. undorodik
elastisch elasztikus | rugalmas
Elbe (e) Elba
Elefant (r) elefánt
elegant választékos | elegáns
elektrifizieren villamosít
Elektriker (r) villanyszerelő
elektrisch elektromos
Elektrische (e) villamos
elektisieren megvillanyoz | felvillanyoz
Elektizität (e) villamosság | elektromosság
Elektrizitätswerk (s) Elektromos Művek
Elektroherd (r) villanytűzhely
Element (s) elem
elementar elemi
Elementarunterricht (r) elemi oktatás
elend nyomorult | pocsék
Elend (s) nyomor | nyomorúság | ínség
elf tizenegy
Elf (r) manó | tündér
Elf (e) tizenegyes (szám)
Elf (e) csapat (tizenegy fős) (sp)
Elfenbein (s) elefántcsont
Elfer (r) tizenegyes
elferlei tizenegyféle
elfjährig tizenegyéves
elfmal tizenegyszer
elfmalig tizenegyszeri
elfte tizenegyedik
Elftel (s) tizenegyedrész
elftens tizenegyedszer
Elisabeth Erzsébet
Ellbogen (r) könyök
Ellenbogen (r) könyök
ellenlang rőfnyi
Ellenware (e) rövidáru
ellenweise rőfszámra
Ellipse (e) ellipszis
Eloquenz (e) ékesszólás
Elster (e) szarka
Eltern (Pl.) szülők
elternlos apátlan-anyátlan | árva
Email (s) zománc
emigrieren emigrál
Emmerich Imre
empfahl ld. empfehlen
Empfang (r) átvétel
Empfang (r) fogadás | fogadtatás
Empfang (r) vétel (rádió)
empfangen átvesz | elfogad
empfangen megkap
empfangen fog | vesz (adást)
Empfänger (r) átvevő | vevőkészülék
Empfänger (r) címzett
Empfängnis (e) megkapás
Empfängnis (e) fogamzás
Empfangsbestätigung (e) átvételi elismervény
Empfangsbüro (s) recepció
empfehlbar ajánlható
empfehlen ajánl
empfehlen s. ajánlkozik
empfehlen s. elbúcsúzik
es empfehlt sich ajánlatos
sich empfehlen lassen üdvözletét küldi
empfehlenswert ajánlatos
Empfehlung (e) ajánlás
Empfehlung (e) üdvözlet
empfinden érez
empfindlich érzékeny | fájdalmas
Empfindung (e) érzés | érzet
empfindsam érzékeny | érzelmes
empfing ld. empfangen
empfohlen ld. empfehlen
empfunden ld. empfinden
empor felfelé
emporbringen felvirágoztat | felemel | fellendít
empören felháborít
empören s. felháborodik | fellázad
empört felháborodott
emporkommen feljön | felemelkedik | feljut
emporragen kimagaslik
emportauchen felmerül
Empörung (e) felháborodás | lázadás | zendülés
emsig serény | igyekvő | dolgos
Ende (s) vég | befejezés
Ende Juli július végén
letzten Endes végeredményben
ein Ende haben végetér
ein Ende nehmen végetér
etw. ein Ende machen véget vet vminek | befejez vmit
etw. ein Ende bereiten véget vet vminek | befejez vmit
es nimmt kein Ende se vége se hossza
zu Ende führen befejez | véghezvisz
zu Ende bringen befejez | véghezvisz
zu Ende gehen végéhez közeledik | végét járja
zu dem Ende, daß ... avégett, hogy ... | azért, hogy ...
das dicke Ende kommt nach hátra van még a feketeleves
enden bevégez | befejez
enden befejeződik | végződik
endgültig végleges
endgültig végérvényesen
endigen ld. enden
Endlampf (r) végső küzdelem
endlich végles
endlich végül | végre
endlos végtelen | vég nélkül
Endresultat (s) végeredmény
Endspiel (s) döntő (sp)
Endstation (e) végállomás
Endung (e) végződés
Endziel (s) végcél
Energie (e) energia
energisch erélyes | energikus
eng szűk | szoros
Engagement (s) szerződés | szerződtetés | kötelezettség
engagieren szerződtet | alkalmaz
Enge (e) szűkösség | szorosság | szorultság
Enge (e) szűk hely
in die Emge treiben sarokba szorít
Engel (r) angyal
engherzig szűkkeblű
England Anglia
Engländer (r) angol (ember)
englisch angol
Englisch (s) angol (nyelv)
Engpaß (r) hegyszoros
Engpaß (r) szűk keresztmetszet
engsichtig szűk látókörű
Enkel (r) unoka
Enkelin (e) leányunoka
enorm roppant nagy
Enquete (e) ankét
Ensemble (s) együttes
Entartung (e) elfajulás
entbehren nélkülöz
entbehrlich nélkülözhető
jm. seinen Gruß entbieten üdvözletét küldi vkinek
entbinden felold
entbinden feloldoz
entbinden szülést levezet
sie wurde eines Knaben entbunden fiút szült
entblößen kitakar | felfed
entbrennen fellobban | lángra lobban
entdecken felfed
entdecken felfedez
Entdecker (r) felfedező
Ente (e) kacsa
entehren meggyaláz
enteignen kisajátít
Entericht (r) gácsér
entfachen lángra lobban
entfallen kiesik | kihull | elesik
entfallen megszűnik | elfelejtődik
entfallen jut | esik vkire/vmire
es ist mit entfallen elfelejtettem
entfalten kibont | kifejt
entfalten kibontakoztat
entfalten s. kibontakozik
entfernen eltávolít
entfernen s. eltávolodik | eltávozik
entfert távoli
Entfernung (e) távolság
Entfernung (e) távozás
Entfernung (e) eltávolítás
eine Entfernung zurücklegen távolságot megtesz
entfesseln bilincsitől felold
entfesseln kirobbant
entflammen fellángol
entfliehen megszökik
entfremden elidegenít
entfremden s. elidegenedik
entführen megszöktet
entgegen +D ellen | ellenére | ellenkezően
dem Befehl entgegen a parancs ellenére
entgegen sein ellentétben van
entgegen sein ellenez
entgegenbringen szembehoz /ellentétbe hoz
jm. Mißtrauen entgegenbringen bizalmatlan vkivel
entgegensetzt ellentétes | ellenkező
entgegenkommen elé megy | elé jön
entgegenkommen eleget tesz
Entgegenkommen (s) előzékenység
entgegenkommend előzékeny
entgegennehmen átvesz
entgegnen viszonoz | válaszol
entgehen elmenekül
entgehen elkerül
entgelten lakol | megszenved
entgelten kárpótol | visszafizet
entgelten viszonoz
entgleisen kisiklik
entglühen felizzik
enthalten tartalmaz
enthalten s. tartózkodik
enthaltsam önmegtartóztató
enthaupten lefejez
entheben felment
entheben kivesz | kiemel
enthüllen leleplez
enthusiastisch lelkes
entkeimen csírátlanít
entkleiden kivetkőztet | levetkőztet
entkleiden s. levetkőzik
entkommen megmenekül
entkräften gyengít
entkräften érvénytelenít
entkräftet erőtlen | elgyengült
entladen kirak | kirakodik
entladen ürít (lőfegyver)
entladen kisüt (elektromosság)
entladen s. lerak
entladen s. elsül | kisül
entlang +A/+D hosszában | mentében
entlang mellett | mentén
entlang den/dem Strom a folyam mentén
entlang des Stromes a folyam mentén
entlassen elenged
entlassen elbocsát
entlasten tehermentesít
entlasten jóváír
Entlastungszeuge (r) mentőtanú
entledigen (s.) megszabadul
entleeren kiürít
entlegen távoli | félreeső
Entlehnung (e) átvétel
Entlehnung (e) kölcsönvétel
entlohnen díjaz | megfizet
entmilitarisieren demilitarizál
entmutigen elcsüggeszt
Entnahme (e) kivevés
Entnahme (e) kivétel
entnehmen kivesz | merít
enträtseln megfejt | kibetűz
Entrechtung (e) jogfosztás
Entree (s) bejárat
Entree (s) belépődíj
entreißen elragad | elvon
ich entriß mich ihm kitépem magam a kezei közül
entrichten megfizet | leró
entrinnen kifolyik | lefolyik | elfolyik
entrinnen megmenekül
entrücken eltol | elmozdít
entrücken elragad
entrüsten felháborít
entrüsten s. felháborodik
entsagen lemond
entschädigen kárpótol | kártalanít
Entschädigung (e) kártérítés | kárpótlás
entscheiden eldönt | elhatároz
entscheiden s. eldől | elválik
sich entscheiden für etw. dönt vmi mellett
Entscheidung (e) döntés | határozat
eine Entscheidung treffen határozatot hoz | döntést hoz | határoz
eine Entscheidung fällen határozatot hoz
entscheidungsberechtigt döntésre jogosult
Entscheidungsspiel (s) döntő (sp)
entschieden határozott
entschließen (s.) elhatározza magát
Entschlossenheit (e) elszántság | eltökéltség
entschüpfen kicsúszik | kisiklik
Entschluß (r) elhatározás
Entschluß (r) határozat | döntés
einen Entschluß fassen elhatároz vmit | elszánja magát vmire
entschuldigen ment
entschuldigen menteget
entschuldigen megbocsát
entschuldigen s. bocsánatot kér | mentegetőzik
entschuldigen s. kimenti magát
Entschuldigung (e) mentség
Entschuldigung (e) bocsánatkérés | mentegetőzés
jn. um Entschuldigung bitten bocsánatot kér vkitől
entschwinden eltűnik
entschwinden elenyészik
entsenden elküld | megküld | kiküld
entsetzen letesz
entsetzen megfoszt
entsetzen felment (kat)
entsetzen megrémít | elrémít
entsetzen s. megborzad | megrémül
Entsetzen (s) iszonyat | rémület
entsetzlich szörnyű | iszonyú | rémítő
entsinnen (s.) emlékezik
entspinnen (s.) támad
entsprechen megfelel
entsprechend megfelelő
entsprechend szerint | vminek megfelelően
dem Befehl entsprechend a parancs szerint
entspringen elszökik | megszökik | kereket old
entspringen ered | fakad | származik
entstammen ered
entstehen keletkezik | támad
Entstehung (e) keletkezés
entstellen eltorzít | elcsúfít
enttäuschen csalódást okoz | kiábrándít
enttäuschen s. csalódik | kiábrándul
Enttäuschung (e) csalódás | kiábrándulás
entvölkert elnéptelenedett
entw. (entweder) v. (vagy) /röv./
entwachsen kinő
entwaffnen lefegyverez
entwässern kiszárít | lecsapol
entweder vagy
entweder ..., oder ... vagy ..., vagy ...
entwenden eltulajdonít
entwerfen eltervez | vázlatot készít
entwerten elértéktelenít | leértékel
entwerten s. elértéktelenedik
Entwerter (r) jegylyukasztó
Entwertung (e) értéktelenítés | elértéktelenedés
entwickeln fejleszt | kifejleszt
entwickeln kifejt | fejteget | kibogoz
entwickeln felfed
entwickeln előhív (fényképet)
entwickeln s. kifejlődik | fejlődik | keletkezik
entwickelt fejlett
Entwicklung (e) fejlődés | fejlesztés
Entwicklung (e) előhívás (fénykép)
entwirren kibonyolít | kibogoz
entwischen megszökik | elillan | kereket old
entwöhnen elszoktat | leszoktat
entwöhnen elválaszt (gyermeket)
entwöhnen s. leszokik | elszokik
entwölken (s.) kitisztul | kiderül (ég)
entwürdigen lealacsonyít | megaláz
Entwurf (r) terv | tervezet | tervrajz | vázlat
entwurzeln kitép (gyökerestől)
entziehen elvon | megvon
entziehen s. kivonja magát
entziffern kibetűz | megfejt
entzücken elragad | elbájol
entzückt sein von etw. el van ragadtatva vmitől
entzückent elragadó | elbájoló
Entzückung (e) elragadtatás | rajongás
entzünden meggyújt
entzündlich gyúlékony
Entzündung (e) gyulladás
entzwei ketté | széjjel | szét
entzweien összeveszít | pártokra szakít
entzweien s. összeveszik
Epidemie (e) járvány
episch epikai | epikus
Episode (e) epizód
Epoche (e) korszak | időszak
er ő
erachten tart | vél
Erachten (s) nézet | vélemény
meines Erachtens nézetem szerint
erbarmen megindít (sajnálatra)
js. sich erbarmen megkönyörül vkin | megszán vkit
über jn. sich erbarmen megkönyörül vkin | megszán vkit
Erbarmen (s) könyörület | irgalom
erbärmlich szánalmas
erbärmlich siralmas
erbärmlich gaz | nyomorult
erbarmungslos könyörtelen | kegyetlen
erbauen felépít | emel
erbauen termel
erbauen s. épül
erbauen s. gyönyörködik
Erbauer (r) építő | építész
erbaulich épületes
Erbe (e) örökös
Erbe (s) örökség
js. Erbe antreten vki örökébe lép
erbeben megremeg
erben örököl
erbeuten zsákmányol
Erbin (e) örökös (nő)
erbitten kikér
erbitten kérlel | kiengesztel
erbittert elkeseredett
erblassen elhalványodik | eltűnik | elfakul
Erblasser (r) örökhagyó
erbleichen elsápad | elhalványodik
erblich örökölhető
erblich örökölt
erblich örökös
erblicken meglát | észrevesz
erblinden megvakul
erbost haragos
erbrechen feltör
erbrechen s. kihány | kiokád
Erbrechen (s) hányás
erbringen meghoz
den Beweis erbringen bebizonyít
Erbschaft (e) örökség | hagyaték
Erbse (e) borsó
Erbteil (r)(s) örökrész
Erdapfel (r) burgonya | krumpli
Erdbagger (r) földkotró | exkavátor
Erdball (r) földgolyó
Erdbeben (s) földrengés
Erdbeere (e) szamóca | földieper
Erdboden (r) föld | a föld felszíne
dem Erdboden gleichmachen földig lerombol
Erde (e) talaj | föld
erden földel
erden földből való | agyagból való
erdenken elgondol | kigondol | kieszel
erdenklich elképzelhető | gondolható
Erdgas (s) földgáz
Erdgeschoß (s) földszint
erdichten költ
erdichten kohol
erdig földes
Erdkarte (e) a Föld térképe | világtérkép
Erdkunde (e) földrajz
Erdnuß (e) földimogyoró
Erdöl (s) kőolaj
erdrosseln megfojt
erdrücken elnyom | agyonnyom
erdrücken (r) földhát
erdrückend nyomós
erdrückend nyomasztó
Erdteil (r) földrész
künstlicher Erdtrabant műhold
erduiden eltűr | elszenved
ereifern (s.) felbuzdul | nekihevül
ereignen (s.) megtörténik | megesik | előfordul
Ereignis (s) esemény
ereilen elér | beér
ereilen behoz
ererbt öröklött | örökölt
erfahren megtud | értesül
erfahren tapasztal | átél
erfahren tapasztalt
Erfahrung (e) tapasztalat
in Erfahrung bringen tudomást szerez róla
Erfahrungsaustausch (r) tapasztalatcsere
erfassen megfog | megragad
erfassen felfog | megért
erfassen felölel
erfassen elragad
erfinden feltalál | kitalál
erfinden kohol
Erfinder (r) feltaláló
erfinderisch leleményes
Erfindung (e) találmány | kitalálás
Erfindung (e) koholmány
Erfolg (r) siker | eredmény
Erfolge erzielen sikereket ér el
Erfolge erreichen sikereket ér el
erfolgen bekövetkezik
erfolglos eredménytelen | sikertelen
erfolgreich sikeres
erfolderlich szükséges
erfolderlich megkívánt
erfolderlich megkívánható
erfordern megkövetel | megkíván
Erfordernis (s) követelmény
erforschen kikutat
erfreuen megörvendeztet
erfreuen s. örül
erfreulich örvendetes
erfrieren megfagy | elfagy
erfrischen felfrissít | felüdít | hűsít
erfrischen s. felfrissül
Erfrischung (e) felfrissítés
Erfrischung (e) frissítő (ital)
Erfrissungsgetränk (s) üdítő ital
erfüllen megtölt
erfüllen teljesít | véghezvisz
erfüllen s. teljesül | beteljesedik
Erfüllung (e) megtöltés
Erfüllung (e) teljesítés | teljesülés
in Erfüllung gehen teljesül | beteljesedik
ergänzen kiegészít | pótol
Ergänzung (e) kiegészítés | pótlás
ergeben eredményez
ergeben s. megadja magát
ergeben s. következik | adódik
ergeben engedelmes
ergeben hű | hűséges
ergeben alázatos
Ihr ergebener kész híve (levélben)
Ergebnis (s) eredmény
ergebnislos eredménytelen
Ergehen (s) hogylét
ergiebig termékeny
ergiebig kiadós
ergiebig jövedelmező | jól fizető
ergießen kiönt | eláraszt
ergießen s. ömlik | torkollik
ergießen s. elözönlik
sich in Tränen ergießen könnyekre fakad
erglühen izzásba jön | felhevül
ergötzen gyönyörködtet
sich an etw. ergötzen gyönyörködik vmiben
sich an etw. ergötzen derül vmin
ergrauen megőszül
ergreifen megragad | megfog | meghat
ergreifen fog
ergreifen nyúl
ergreifen folyamodik
einen Beruf ergreifen pályára lép
von etw. Besitz ergreifen birtokába vesz vmit
die Flucht ergreifen megfutamodik
auf frischer Tat ergreifen tetten ér
ergreifend megható | megkapó
ergriffen meghatott
egründen kinyomoz | kikutat | kiderít
Erguß (r) kiömlés | kiáramlás
Erguß (r) ömlengés
erhaben kiemelkedő | domború
erhaben fenséges | fennkölt
über etw. erhaben sein vmi fölött áll (átv.)
erhalten megkap
erhalten eltart | megtart | fenntart | megőriz
erhalten s. fennmarad | megmarad
erhalten s. fenntartja magát
erhältlich kapható
Erhaltung (e) eltartás | megtartás | fenntarás
erheben felemel
erheben beszed | behajt
erheben kiderít | megállapít
erheben tesz
erheben emel
erheben érvényesít
erheben s. felkel | felemelkedik
erheben s. fellázad
erheben s. támad | keletkezik | kerekedik
erheben s. felmerül | felvetődik
erhebend felemelő
erheblich tetemes | jelentős
Erhebung (e) felemelés | kiemelés
Erhebung (e) beszedés | behajtás
Erhebung (e) nyomozás
Erhebung (e) magaslat | halom
Erhebung (e) felkelés
erheitern felvidít | felderít
erhellen megvilágít
erhitzen felhevít | tüzesít | izzít
erhitzen s. felhevül | kimelegszik
erhöben felemel | emel
erhöben megnagyobbít | fokoz | növel
Erhöhung (e) felemelés
Erhöhung (e) fokozás | fokozódás
Erhöhung (e) nagyobbodás | nagyobbítás
Erhöhung (e) magaslat | halom
erholen elhoz
erholen kikér
erholen s. összeszedi magát | kipiheni magát
Erholung (e) felépülés
Erholung (e) üdülés
erhören meghallgat
erinnerlich emlékezetes
erinnern emlékeztet
erinnern s. emlékszik
Erinnerung (e) emlékezés | emlékezet | emlék
erkalten kihűlik
erkalten elhidegül
erkälten lehűt | kihűt
erkälten s. megfázik
Erkältung (e) megfázás
erkämpfen kivív | kiharcol
erkennen felismer | megismer | elismer
Erkenntnis (e) felismerés | megismerés
Erker (r) erkély
erklären megmagyaráz
erklären kijelent | kinyilvánít
erklären s. nyilatkozik
den Krieg erklären hadat üzen
Erklärung (e) magyarázat | nyilatkozat | vallomás
erklettern megmászik
erkranken an +D megbetegszik vmiben
erkundigen (s.) tudakozódik | érdeklődik
erlahmen megbénul
erlahmen elfárad | lankad
erlangen elér | elnyer
Erlaß (r) rendelet | kiadvány
Erlaß (r) elengedés
erlassen kibocsát | kiad
erlassen elenged | megenged
Erlaubnis (e) engedély
erläutern megmagyaráz
Erle (e) égerfa
erleben átél | megér
Erlebnis (s) élmény
erledigen elintéz
erleichtern megkönnyít | enyhít
Erleichterung (e) könnyítés | megkönnyebbülés
erleiden szenved | elszenved
Totalschaden erleiden totálkáros lesz | totálkárt szenved
erlernen megtanul
erleuchten megvilágít
erlogen koholt | hazug
Erlös (r) bevétel
erlosch ld. erlöschen
erlöschen kialszik | elhamvad | megszűnik | hatályát veszti
erlösen megvált
Erlösung (e) megváltás
ermächtigen felhatalmaz
ermahnen figyelmeztet
ermangeln híján van
ermangeln elmulaszt
ermäßigen mérsékel | leszállít
ermäßigt kedvezményes | mérsékelt
Ermattung (e) bágyadtság | fáradtság
Ermessen (s) belátás
Ermessen (s) megítélés
nach meinem Ermessen megítélésem szerint
ermitteln kiderít | kinyomoz
ermöglichen lehetővé tesz
ermorden meggyilkol
ermüden elfáraszt | kifáraszt | kimerít
ermüden elfárad | kifárad | kimerül
ermüdend fárasztó
ermutigen bátorít | buzdít
ernähren táplál
ernähren s. táplálkozik
ernennen kinevez
erneuern megújít | felújít
erniedrigen lealacsonyít | megaláz
ernst komoly
Ernst Ernő
Ernst (r) komolyság
Ernst werden komolyra fordul vmi
Ernst werden elkomolyodik vki
Ernst werden megkomolyodik vki
ist das Ihr Ernst! komolyan gondolja! | komolyan mondja!
im Ernst komolyan
Ernte (e) aratás
Ernte (e) termés
Ernteentrag (r) terméshozam
ernten arat
erobern meghódít
eröffnen megnyit | megkezd
eröffnen feltár
eröffnen +D közöl vkivel
erörtern tárgyal | fejteget
erpressen megzsarol
erproben kipróbál | kitapasztal
erquicken felüdít | felfrissít
erquickend üdítő
erraten eltalál | kitalál
erregen ébreszt | felébreszt | kelt
erregen izgat
Erregung (e) izgalom | izgatottság
erreichen elér | utolér
errichten emel | felállít | létesít | alapít
erringen kiküzd | kivív | díjat elnyer
erröten elpirul
Errungenschaft (e) vívmány
Ersatz (r) pótlás | kiegészítés
Ersatz (r) kárpótlás
Ersatz (r) pótszer | pótlék
Ersatz (r) pótanyag
Ersatzmann (r) tartalék (sp)
Ersatzteil (s) alkatrész
erscheinen megjelenik | feltűnik
erscheinen tűnik | látszik
Erscheinung (e) megjelenés
Erscheinung (e) jelenség
Erscheinung (e) látomás
erschlaffern elernyed | ellankad
erschlagen agyonüt | agyonver
erschließen feltár
erschließen kikövetkeztet
erschließen felnyit | kinyit
erschließen s. feltárul
erschöpfen kimerít
erschöpft kimerült
erschrecken megijeszt
erschrecken megijed
erschreckend ijesztő
erschüttern megrendít | megráz
erschüttern megrázkódtat
erschweren megnehezít
ersetzen kipótol | megtérít
ersichtlich látható | világos
ersinnen kieszel | kiagyal
ersparen megtakarít
jm. etw. ersparen megkímél vkit vmitől
Ersparnis (e)(s) megtakarítás | megtakarított pénz
erst első
erst először | előbb | eleinte
erst csak
für erste először is
für erste egyelőre
erst dann majd csak akkor
erstarken megerősödik
erstarren megdermed | megmerevedik
erstatten megtérít
erstatten megtesz
Bericht erstatten jelentést tesz
einen Besuch erstatten látogatást tesz
Erstaufführung (e) bemutató előadás (színház)
erstaunen csodálatba ejt
erstaunen csodálkozik | bámul
Erstaunen (s) meglepetés
erste első
erste először | előbb | eleinte
Erste (r)(e) első helyezett
Erste (r) elseje
erstechen agyonszúr | leszúr
erstehen megvesz | vásárol
erstehen keletkezik | ered | származik
Erste-Hilfe-Ausrüstung (e) elsősegélydoboz
ersteigen megmászik
das erstemal először
zum erstemal először
beim erstemal első alkalommal
ertsens először is
ersterer/erstere/ersteres az előbbi
Ersthilfestation (e) elsősegélynyújtó hely
ersticken megfojt | elfojt
ersticken megfullad
erstklassig elsőosztályú | elsőrendű
erstmalig első | előszöri
erstmals első ízben
erstrangig elsőrangú
erstreben törekszik
erstreben elér | elnyer
erstecken (s.) kiterjed | elnyúlik
erstummen elnémul
erstürmen megrohamoz
ersuchen felhív
ersuchen megkér
ersuchen megkeres
ertappen tetten ér
erteilen ad | megad | adományoz | osztogat
ertönen felcsendül | felhangzik
Ertrag (r) jövedelem | hozam
ertragen elvisel | eltűr
erträglich elviselhető | tűrhető
ertränken vízbe fojt
ertränken elfojt
ertrinken vízbe fullad
erübringen félretesz | fenntart
erübringen s. felesleges | szükségtelen
erwachen felébred
erwachsen felnő | serdül
erwachsen ered | felmerül | támad
erwachsen felnőtt
Erwachsene (r)(s) felnőtt
erwägen megfontol | mérlegel
Erwägung (e) megfontolás
in Erwägung ziehen fontolóra vesz
erwählen megválaszt
erwähnen megemlít
erwärmen megmelegít | felmelegít
erwarten elvár | megvár
Erwartung (e) várakozás
erwartungsvoll várakozásteljes
erwartungsvoll várakozva
erwecken ébreszt | felkelt
erweichen meglágyít | megpuhít
erweisbar bizonyítható
erweisen bebizonyít | kimutat
erweisen ad | nyújt
erweisen tesz
erweisen sich als ... vmilyennek bizonyul
erweitern tágít | szélesít | szélesbít | bővít
Erwerb (r) megszerzés
Erwerb (r) kereset
Erwerb (r) szerzemény
Erwerb (r) ipar | foglalkozás
erwerben megszerez
erwerben keres
erwerbsfähig keresetképes
erwebslos munka nélkül | kereset nélkül
erwidern válaszol | felel
erwidern viszonoz
erwirken kieszközöl | elér
erwischen elkap | elcsíp
erwürgen megfojt
Erz (s) érc
erzählen elbeszél | mesél
man erzählt sich ... azt beszélik ...
Erzählung (e) elbeszélés
Erzbischof (r) érsek
erzeugen termel | gyárt
Erzfeind (r) örök ellenség
erziehen felnevel
zur Selbständigkeit erziehen önállóságra nevel
Erzieher (r) nevelő
Erzieherin (e) nevelőnő
Erziehung (e) nevelés
Erziehungsurlaub (r) gyermekgondozási szabadság
erzielen megcéloz | célt eltalál
erzielen céloz | törekszik
erzielen célt ér | elér
erzittern megremeg
erzürnen megharagít
erzürnen megharagszik
erzwingen kierőszakol | kicsikar
es ő | az
es friert mich fázom
es regnet esik
es ist Zeit itt az idő
Esche (e) kőrisfa
Esel (r) szamár
Espresso (s) eszpresszó
eßbar ehető
Eßbesteck (s) evőeszköz | étkészlet
Eßdiele (e) étkező | ebédlő
essen étkezik | eszik
zu Mittag essen ebédel
Essen (s) evés
Essen (s) étel
Eßgeschirr (s) edény
Essig (r) ecet
Eßlöffel (r) evőkanál
Eßtisch (r) ebédlőasztal
Eßwaren (Pl.) élelmiszer
Eßzimmer (s) ebédlő
Este (r) észt (ember)
estnisch észt
Etage (e) emelet (Ausztria)
Etagenbett (s) emeletes ágy
etappenweise szakaszonként
Ethik (e) etika
ethisch etikus | etikai
etnisch etnikai | népi
etlich néhány
etlichemal néhányszor
etliches némi | valami
Etui (s) tok | tartó
Etui (s) doboz
etwa mintegy | körülbelül
etwaig esetleges
etwas valami | kevés | némi
etwas kevéssé | kissé
etwas valamivel
Etzel Etele | Attila
euch nektek
euch titeket | benneteket | magatokat
euch magatoknak
euer/eure/euer a ti -tok, -tek, -tök | a tiétek | a magatoké
wir denken euch gondolunk rátok | megemlékezünk rólatok
euer Kind gyermeketek /
Eugen Ödön
Eule (e) bagoly
euerseits részetekről
euersgleichen hozzátok hasonló
eurethalben értetek | végettetek | miattatok | kedvetekért
euretwegen ld. eurethalben
um euretwillen ld. eurethalben
Europa Európa
Europäer európai (ember)
europäisch európai
Europameister (r) Európa-bajnok (sp)
Euter (s) tőgy
evakulieren kiürít
evangelisch evangélikus
eventuell esetleg | esetleges
ewig örök | örökkévaló
auf ewig örökre
Ewigleit (e) örökkévalóság
Examen (s) vizsgálat
Examen (s) vizsga
sein Examen bestehen levizsgázik
examinieren megvizsgál
examinieren vizsgáztat
exekutiv végrehajtó
Exekutive (e) végrehajtó hatalom | karhatalom
Exempel (s) példa
Exemplar (s) példány
exemplarisch példás | példaszerű | példamutató
exerzieren gyakorol
exerzieren gyakorlatozik
Exil (s) száműzetés
exilieren száműz
Existenz (e) lét | létezés | létfenntartás
existenzfähig életképes
existieren létezik | fennáll
Exkrement (s) ürülék
exotisch egzotikus
Experiment (s) kísérlet
Experte (s) szakértő
Expl. (Exemplar) példány /röv./
explizieren megmagyaráz
explodieren felrobban
Explosion (e) robbanás
explosiv robbanó | robbanékony
Export (r) export
exportieren exportál
Expositur (s) kirendeltség
Expreß (r) expresszvonat
Expreßbrief (r) expresszlevél
extemporieren rögtönöz
Exterritorialität (e) területenkívüliség
extra különleges
Extraausgabe (e) különkiadás
Extrakt (r)(s) kivonat
extraodinär rendkívüli
Extraschicht (e) rendkívüli műszak
Extrawurst (e) párizsi (felvágott)
extrem szélső | túlzó
Extrem (s) véglet | szélsőség | túlzás
Extremität (e) véglet | szélsőség | túlzás
Extremität (e) végtag
Exzeß (r) kilengés
E-Zug (r) sebesvonat